02018R0764 — PL — 23.11.2021 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764

z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 129 z 25.5.2018, s. 68)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1903 z dnia 29 października 2021 r.

  L 387

126

3.11.2021




▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764

z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)



Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

▼M1

1.  
Niniejszym rozporządzeniem określa się honoraria i opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencja”) za rozpatrywanie wniosków złożonych na podstawie art. 14, 20, 21 i 22 rozporządzenia (UE) 2016/796, w tym za korzystanie przez wnioskodawcę z punktu kompleksowej obsługi przewidzianego w art. 12 tego rozporządzenia do celów przekazywania wniosków Agencji, jak również za świadczenie innych usług zgodnie z celami, do których realizacji Agencja została powołana. Określa się w nim również metodę stosowaną do obliczania tych honorariów i opłat oraz warunki płatności.

▼B

2.  
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się również procedury mające na celu zapewnienie przejrzystości, niedyskryminacji i przestrzegania innych podstawowych zasad prawa europejskiego w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa w związku z rozpatrywaniem krajowych części wniosków, za które Agencja jest odpowiedzialna zgodnie z art. 14, 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796.
3.  

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do honorariów i opłat pobieranych z tytułu następujących działań krajowych organów ds. bezpieczeństwa:

a) 

rozpatrywania wniosków o jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 10 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/798 ( 1 ) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/763 ( 2 );

b) 

rozpatrywania wniosków o zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub dopuszczenie typu pojazdu zgodnie z art. 21 ust. 8 i art. 24 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797 ( 3 ) oraz związanego z tym procesu przygotowawczego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 ( 4 );

c) 

wydawania opinii na temat wniosków o zatwierdzenie urządzeń przytorowych ERTMS zgodnie z art. 19 ust. 3 akapit ostatni dyrektywy (UE) 2016/797;

d) 

wydawania tymczasowych zezwoleń na potrzeby przeprowadzania testów na miejscu zgodnie z art. 21 ust. 3 i 5 dyrektywy (UE) 2016/797.

▼M1

Artykuł 2

Rodzaje honorariów i opłat pobieranych przez Agencję

1.  

Agencja pobiera honoraria:

a) 

za składanie wniosków w Agencji za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, jeżeli nie zostały one objęte opłatami stałymi za rozpatrywanie wniosków;

b) 

za rozpatrywanie przekazanych Agencji wniosków, w tym dotyczących przedstawiania szacunkowych kwot, o których mowa w art. 4, lub w przypadku gdy wniosek zostaje następnie wycofany przez wnioskodawcę;

c) 

w przypadku gdy Agencja odnawia, ogranicza, zmienia lub poddaje przeglądowi decyzję wydaną zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 lub dyrektywą (UE) 2016/797.

Agencja może pobierać honoraria w przypadku uchylenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w związku z później ustaloną niezgodnością pojazdu użytkowanego lub typu pojazdu z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z art. 26 dyrektywy (UE) 2016/797 lub dlatego, że posiadacz jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa przestał spełniać warunki certyfikacji zgodnie z art. 17 ust. 5 i 6 dyrektywy 2016/798.

2.  

Wnioski, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b), obejmują:

a) 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów i typów pojazdów zgodnie z art. 20 i 21 rozporządzenia (UE) 2016/796 innych niż określone w lit. b) niniejszego ustępu;

b) 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu lub serii pojazdów, które są zgodne z dopuszczonym typem pojazdu na podstawie art. 25 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797;

c) 

jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/796;

d) 

decyzje w sprawie zatwierdzenia zgodności rozwiązania dotyczącego urządzeń przytorowych ERTMS z odpowiednimi TSI pod kątem interoperacyjności zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/796;

e) 

wnioski o wsparcie przygotowawcze zgodnie z art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 oraz art. 2 ust. 3 i art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2018/763;

f) 

odwołania, o których mowa w art. 58 rozporządzenia (UE) 2016/796, zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.

3.  
Agencja pobiera opłaty za świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w ust. 1, na wniosek wnioskodawcy lub dowolnej innej osoby lub dowolnego innego podmiotu.
4.  
Agencja publikuje wykaz usług na swojej stronie internetowej.

Artykuł 3

Obliczanie honorariów, opłat i opłat stałych pobieranych przez Agencję

1.  
Kwota honorariów za korzystanie z punktu kompleksowej obsługi do składania w Agencji wniosków, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), c), d) i e), jest stałą kwotą określoną w załączniku pkt 2 tabela A. Opłata stała jest należna w momencie składania wniosku.
2.  

Kwotę honorariów za rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), c), d) i e), w tym za wykonywanie działań, o których mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) i akapit drugi, stanowi suma następujących elementów:

a) 

liczby godzin poświęconych przez personel Agencji i ekspertów zewnętrznych na rozpatrzenie wniosku, pomnożonej przez stawkę godzinową Agencji określoną w pkt 1 załącznika;

b) 

kwotę honorariów pobieranych przez Agencję uzupełnia się o odpowiednią kwotę zgłoszoną przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa, wynikającą z kosztów rozpatrywania krajowej części wniosku.

3.  
Kwota honorariów za złożenie i rozpatrzenie odpowiednich wniosków i wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), jest kwotą stałą określoną w załączniku pkt 3 tabela B i obejmuje honorarium za korzystanie z punktu kompleksowej obsługi, o którym mowa w ust. 1. Opłata stała jest należna w momencie składania wniosku.
4.  
Kwota opłat za usługi, o których mowa w art. 2 ust. 3, jest równa liczbie godzin przepracowanych przez personel Agencji i ekspertów zewnętrznych pomnożonej przez stawkę godzinową Agencji określoną w pkt 1 załącznika.
5.  
Na żądanie wnioskodawcy, w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, stosuje się 20 % zmniejszenie kwoty pobieranej przez Agencję za rozpatrzenie wniosku. Przedmiotowe żądanie przedstawia się w momencie składania wniosku, gdy zastosowanie mają opłaty stałe, a najpóźniej przed wystawieniem przez Agencję faktury we wszystkich pozostałych przypadkach.

Do celów niniejszego rozporządzenia mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo oznacza autonomiczne przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę infrastruktury lub producenta, prowadzących działalność lub mających siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spełniających warunki określone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE ( 5 ).

Wnioskodawca dostarcza za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi dowody potwierdzające, że kwalifikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe bądź średnie przedsiębiorstwo. Agencja ocenia przedstawione dowody i podejmuje decyzję o odrzuceniu wniosku o przyznanie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub małego bądź średniego przedsiębiorstwa w przypadku wątpliwości lub braku uzasadnienia.

▼B

Artykuł 4

Szacunkowe kwoty honorariów i opłat

1.  
Na wniosek wnioskodawcy Agencja przedstawia niewiążącą szacunkową kwotę honorariów i opłat związanych z wnioskiem lub zleceniem usług oraz podaje informacje dotyczące daty wystawienia faktur.

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które uczestniczą w rozpatrywaniu wniosku, przekazują Agencji swoje niewiążące szacunki kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), w celu ich uwzględnienia w szacunku przedstawianym przez Agencję.

2.  
W trakcie rozpatrywania wniosku Agencja i krajowe organy ds. bezpieczeństwa monitorują swoje koszty. Na wniosek wnioskodawcy, w przypadku gdy występuje ryzyko, że koszty przekroczą kwotę szacunkową o więcej niż 15 %, Agencja powiadamia o tym wnioskodawcę.
3.  
Jeżeli rozpatrywanie wniosku lub realizacja usługi trwa dłużej niż rok, wnioskodawca może wystąpić o przedstawienie nowego szacunku.
4.  
W przypadku gdy wystąpiono z wnioskiem o przedstawienie szacunku oraz jego ewentualnej weryfikacji, terminy określone w art. 19 ust. 4 i art. 21 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/797 oraz w art. 10 ust. 6 dyrektywy (UE) 2016/798 mogą zostać zawieszone na maksymalny okres dziesięciu dni roboczych.

Artykuł 5

Warunki płatności

▼M1

1.  

Agencja wystawia fakturę z tytułu należnych honorariów i opłat w terminie 30 dni kalendarzowych od daty:

a) 

swojej decyzji, z wyjątkiem decyzji objętych systemem opłat stałych lub podlegających art. 6 ust. 3;

b) 

decyzji Rady Odwoławczej;

c) 

zakończenia świadczenia usługi;

d) 

wycofania wniosku;

e) 

dowolnego innego zdarzenia prowadzącego do zaprzestania rozpatrywania wniosku.

W odniesieniu do opłat stałych należnych w momencie składania wniosku, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 przed przystąpieniem przez Agencję do rozpatrzenia wniosku, Agencja może uzgodnić inny termin płatności z poszczególnymi wnioskodawcami, a także zawrzeć specjalne porozumienie dotyczące fakturowania.

2.  

W stosownych przypadkach faktura zawiera następujące elementy:

a) 

rozróżnienie między honorariami i opłatami;

b) 

kwoty podlegające opłatom stałym;

c) 

w przypadku gdy nie stosuje się opłat stałych – liczbę godzin spędzonych w ramach obowiązków Agencji oraz stosowaną stawkę godzinową;

d) 

w stosownych przypadkach, koszty naliczone przez właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa. Są one określane w odniesieniu do zadań i czasu poświęconego na ich realizację lub w formie stawek stałych stosowanych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa z tytułu rozpatrywania krajowej części wniosku.

▼B

3.  
Krajowe organy ds. bezpieczeństwa przekazują Agencji zestawienie kosztów w związku ze swoim wkładem w celu ich uwzględnienia w fakturze wystawianej przez Agencję, najpóźniej w momencie wystąpienia z takim wnioskiem przez Agencję. W zestawieniu kosztów określa się szczegółowo sposób, w jaki koszty te zostały obliczone.
4.  
Honoraria i opłaty są określane i pobierane w euro.

▼M1

4a.  
W przypadku gdy art. 6 ust. 3 ma zastosowanie do wnioskodawców, Agencja ma prawo do wydawania wezwań do zapłaty wymagających częściowej płatności za te części wniosku, które zostały już rozpatrzone. W przypadku braku żądanej płatności w terminie wyznaczonym przez Agencję, lecz nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, Agencja może zawiesić rozpatrywanie wniosku i powiadomić o tym wnioskodawcę. Agencja wznawia rozpatrywanie wniosku w przypadku dokonania żądanej płatności w ciągu 20 dni kalendarzowych od powiadomienia o zawieszeniu. W przypadku braku płatności w terminie 20 dni kalendarzowych od powiadomienia o zawieszeniu Agencja ma prawo odrzucić wniosek.

▼B

5.  
Agencja powiadamia wnoszących odwołanie o podjętej decyzji oraz wystawia fakturę za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/796.
6.  
Agencja może fakturować kwoty pośrednie co sześć miesięcy.
7.  
Płatności honorariów i opłat dokonuje się za pomocą przelewu na wskazany w tym celu rachunek bankowy Agencji.
8.  
Wnioskodawcy dopilnowują, aby Agencja otrzymała płatność należnych kwot, z uwzględnieniem ewentualnych opłat bankowych związanych z daną płatnością, w terminie 60 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o fakturze.

▼M1

9.  
W przypadku gdy wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, Agencja uwzględnia wnioski o uzasadnione przedłużenie terminu płatności oraz dokonanie płatności w ratach.

▼B

10.  
krajowe organy bezpieczeństwa otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpatrzeniem krajowych części wniosków w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9.

Artykuł 6

Nieuiszczenie płatności

▼M1

1.  
W przypadku gdy Agencja nie otrzyma płatności należnych kwot, może ona naliczać odsetki za każdy dodatkowy dzień kalendarzowy zwłoki w płatności oraz stosuje przepisy dotyczące odzyskiwania środków przewidziane w części pierwszej, tytuł IV rozdział 6 sekcji 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046, stosowanego do agencji Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 101, oraz w przepisach finansowych Agencji przyjętych zgodnie z art. 66 rozporządzenia (UE) 2016/796.

▼B

2.  
Stopa oprocentowania równa jest stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych operacji refinansowania, opublikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującej w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca, na który przypada termin płatności, powiększonej o osiem punktów procentowych.

▼M1

3.  
W przypadku gdy Agencja posiada dowody na to, że zdolność finansowa wnioskodawcy jest zagrożona lub w przypadku gdy wnioskodawca nie prowadzi działalności lub nie ma siedziby w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia gwarancji bankowej lub wpłacenia wadium w terminie 15 dni od otrzymania wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca tego nie uczyni, Agencja może odrzucić jego wniosek.
4.  
Nie naruszając przepisów ust. 1, Agencja może odrzucić nowy wniosek lub zawiesić rozpatrywanie bieżącego wniosku, jeżeli wnioskodawca lub jego następca prawny nie wywiązał się z płatności wynikających z realizacji przez Agencję wcześniejszych zadań lub usług w zakresie zezwoleń, certyfikacji lub zatwierdzeń do czasu uiszczenia przez wnioskodawcę wszystkich należnych kwot. W przypadku zawieszenia bieżącego wniosku zastosowanie ma odpowiednio procedura, o której mowa w art. 5, ust. 4a.

▼B

5.  
Agencja podejmuje wszelkie odpowiednie kroki prawne w celu zapewnienia pełnej płatności wystawionych faktur. W tym celu krajowe organy ds. bezpieczeństwa, które przedłożyły zestawienie kosztów w celu uzyskania ich zwrotu, udzielają Agencji wsparcia w tym procesie.

Artykuł 7

Odwołanie i honoraria z tytułu odwołania

1.  
Agencja pobiera honorarium w związku z każdym odwołaniem, które zostaje oddalone lub wycofane.
2.  
Honorarium z tytułu odwołania wynosi 10 000 euro lub równowartość kwoty honorarium naliczonego za wydanie decyzji, której dotyczy odwołanie, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa.
3.  
Sekretarz Rady Odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o warunkach płatności. Wnoszący odwołanie ma 30 dni kalendarzowych na dokonanie płatności, licząc od daty powiadomienia o fakturze.
4.  
Wnioskodawca może odwołać się od zafakturowanych honorariów i opłat do Rady Odwoławczej.

Artykuł 8

Publikacja i rewizja stawek

▼M1

1.  
Agencja publikuje swoją stawkę godzinową i stawki stałe, o których mowa w art. 3, na swojej stronie internetowej.
2.  
Krajowy organ ds. bezpieczeństwa publikuje na swojej stronie internetowej stawki istotne dla ustalenia kosztów naliczanych Agencji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b). W przypadku gdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa stosuje stawkę stałą, musi określić przypadki zezwoleń i certyfikacji, do których stawka stała będzie mieć zastosowanie. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa udostępniają Agencji link do swojej strony internetowej zawierającej informacje na temat honorariów i opłat.

▼B

3.  
Strona internetowa Agencji zawiera link do tych informacji.
4.  
Agencja przedstawia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/796, informacje na temat elementów służących jako podstawa określenia stawki godzinowej, wyniki finansowe i prognozy.

Artykuł 9

Procedury Agencji

1.  

W celu wyszczególnienia przychodów i wydatków wynikających z działań podlegających honorariom i opłatom, o których mowa w art. 1 ust. 1, Agencja:

a) 

przyjmuje i zachowuje dochody uzyskane z honorariów i opłat na odrębnym rachunku bankowym;

b) 

składa coroczne sprawozdanie na temat łącznych przychodów i wydatków, które można przypisać do działań podlegających honorariom i opłatom, a także struktury kosztów i wyników.

2.  
Jeżeli na koniec roku budżetowego całkowite przychody z honorariów i opłat przekraczają całkowity koszt działań podlegających honorariom i opłatom, nadmiar środków zachowuje się w rezerwie budżetowej i wykorzystuje do regulowania nadwyżek lub deficytów zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego Agencji.
3.  
Zapewnia się stabilność dochodów z działań podlegających honorariom i opłatom.

Artykuł 10

Ocena i rewizja

1.  
Mechanizm honorariów i opłat jest przedmiotem jednorazowej oceny w każdym roku budżetowym. Podstawę tej oceny stanowią wcześniejsze wyniki finansowe Agencji oraz jej szacunek wydatków i przychodów. Jest ona również powiązana z jednolitym dokumentem programowym Agencji.

▼M1

1a.  

Agencja indeksuje kwoty, o których mowa w załączniku, po raz pierwszy w 2023 r., a następnie raz w każdym roku budżetowym, ze skutkiem od dnia 1 stycznia, na podstawie:

a) 

corocznej aktualizacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń i emerytur, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z metodą obliczania, która zostanie uzgodniona przez zarząd Agencji, a także na podstawie odpowiednich rocznych danych finansowych wykorzystanych w jednolitym dokumencie programowym Agencji i jej skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach z działalności; lub

b) 

stopy inflacji w Unii, zgodnie z metodą określoną w pkt 4 załącznika.

▼B

2.  
Na podstawie oceny wyników finansowych i prognoz Agencji Komisja dokonuje, w razie potrzeby, rewizji kwot honorariów i opłat.

▼M1

3.  
W świetle informacji przedstawionych przez Agencję w jej rocznych sprawozdaniach niniejsze rozporządzenie poddaje się przeglądowi najpóźniej do dnia 16 czerwca 2024 r. w celu stopniowego wprowadzenia stawek stałych.

▼B

Artykuł 11

Przepisy przejściowe

W przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/545 oraz w art. 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/763, prace wykonane przed przedłożeniem wniosku Agencji nie są uwzględniane w honorariach i opłatach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz podlegają przepisom krajowym.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M1




ZAŁĄCZNIK

1. 

Agencja stosuje stawkę godzinową wynoszącą 239 EUR.

2. 

Opłaty stałe uiszczane na rzecz Agencji za korzystanie z punktu kompleksowej obsługi są następujące:



Tabela A

 

Grupa kosztów punktu kompleksowej obsługi

Wysokość stawki (w EUR)

Zgłoszenie w Agencji wniosku o:

1.

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa

400

2.

Zezwolenie na dopuszczenie typu pojazdu do eksploatacji

400

3.

Zezwolenie dla pojazdu inne niż zezwolenie dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem

400

4.

Zatwierdzenie urządzeń przytorowych ERTMS

400

5.

Proces przygotowawczy

400

3. 

Opłaty stałe za składanie i rozpatrywanie wniosków o wprowadzenie pojazdu lub serii pojazdów do obrotu, które to pojazdy są zgodne z posiadającym zezwolenie typem pojazdu, są następujące:



Tabela B

 

Grupa kosztów

Wysokość stawki (w EUR)

Zgłoszenie w Agencji i rozpatrzenie przez nią wniosku o wydanie decyzji dotyczącej wydania zezwolenia dla pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem:

1.

wagonu towarowego i wszystkich pojazdów, o których mowa w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013 (1)

775

2.

a)  jednostki trakcyjne napędzane energią cieplną i elektryczne;

b)  wagony pasażerskie;

c)  tabor kolejowy specjalny przeznaczony do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;

970

3.

pociągi napędzane energią cieplną i elektryczne;

1 115

(1)   

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE (Dz.U. L 104 z 12.4.2013, s. 1).

4. 

Roczną stopę inflacji, o której mowa w art. 10 ust. 1a, ustala się w następujący sposób:



Stosowany roczny wskaźnik inflacji:

„Wskaźnik HICP podawany przez EUROSTAT (wszystkie pozycje – Unia Europejska wszystkie kraje” (2015 = 100) Zmiana procentowa/średnia z 12 miesięcy

Wartość wskaźnika, którą należy przyjąć:

Wartość wskaźnika na 3 miesiące przed zastosowaniem indeksacji



( 1 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).

( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (zob. s. 49 niniejszego Dziennika Urzędowego).

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).

( 4 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 l (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).

( 5 ) Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).