02018R0395 — PL — 15.11.2021 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/395

z dnia 13 marca 2018 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów, a także licencjonowania załóg lotniczych balonów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

▼B

(Dz.U. L 071 z 14.3.2018, s. 10)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/357 z dnia 4 marca 2020 r.

  L 67

34

5.3.2020

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1874 z dnia 25 października 2021 r.

  L 378

4

26.10.2021
▼B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/395

z dnia 13 marca 2018 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów, a także licencjonowania załóg lotniczych balonów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139

▼BArtykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

▼M1

1.  
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu balonów, a także przyznawania i utrzymywania licencji pilota oraz towarzyszących uprawnień, przywilejów i certyfikatów dotyczących balonów, w przypadku gdy takie statki powietrzne spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 ( 1 ).

▼B

2.  
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu balonów gazowych na uwięzi.

Artykuł 2

Definicje

▼M1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje oraz, o ile dane terminy nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym artykule, definicje z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 ( 2 ):

▼B

1) 

„balon” oznacza lżejszy od powietrza statek powietrzny z załogą, który nie posiada napędu silnikowego i utrzymuje się w locie w wyniku wykorzystania gazu lżejszego od powietrza albo zainstalowanego w balonie ogrzewacza powietrza, w tym balony gazowe, balony na ogrzane powietrze oraz balony o konstrukcji mieszanej, a także sterowce na ogrzane powietrze, mimo iż posiadają one napęd silnikowy;

2) 

„balon gazowy” oznacza balon wolny, który siłę nośną uzyskuje dzięki wykorzystaniu gazu lżejszego od powietrza;

3) 

„balon gazowy na uwięzi” oznacza balon gazowy z systemem przytrzymującym, przy pomocy którego jest on na stałe zakotwiczony w ustalonym punkcie podczas operacji;

4) 

„balon wolny” oznacza balon, który nie jest na stałe zakotwiczony w ustalonym punkcie podczas operacji;

5) 

„balon na ogrzane powietrze” oznacza balon wolny, który siłę nośną uzyskuje dzięki ogrzanemu powietrzu;

6) 

„balon o konstrukcji mieszanej” oznacza balon wolny, który siłę nośną uzyskuje dzięki połączeniu wykorzystania ogrzanego powietrza oraz lżejszego od powietrza, niepalnego gazu;

7) 

„sterowiec na ogrzane powietrze” oznacza balon na ogrzane powietrze posiadający napęd silnikowy, przy czym silnik nie ma żadnego udziału w uzyskiwaniu siły nośnej;

▼M1

7a) 

„operacja zarobkowa” oznacza każdą operację wykonywaną przy użyciu balonu za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, która jest dostępna publicznie lub, w przypadku gdy nie jest dostępna publicznie, jest wykonywana na podstawie umowy między operatorem a klientem, przy czym klient nie ma kontroli nad operatorem;

▼B

8) 

„lot zawodniczy” oznacza każdą operację lotniczą przy użyciu balonu wykonywaną do celów uczestnictwa w wyścigach lub zawodach lotniczych, w tym loty w ramach przygotowywania się do takiej operacji oraz loty w celu dotarcia na miejsce wyścigów lub zawodów lotniczych i powrotu z nich;

9) 

„lot pokazowy” oznacza jakąkolwiek operację lotniczą przy użyciu balonu wykonywaną w celach pokazowych lub w celu dostarczenia rozrywki na zapowiedzianej otwartej imprezie publicznej, w tym loty w ramach przygotowywania się do takiej operacji oraz loty w celu dotarcia na miejsce zapowiedzianej imprezy i powrotu z niej;

▼M1

10) 

„lot zapoznawczy” oznacza każdą operację lotniczą, wykonywaną za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, polegającą na wykonaniu krótkiego lotu okrężnego w celu pozyskania nowych adeptów lub nowych członków, przeprowadzaną przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, lub przez organizację utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego;

▼B

11) 

„główne miejsce prowadzenia działalności” oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową operatora balonu, w której sprawowane są główne funkcje finansowe i prowadzona jest operacyjna kontrola działalności, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu;

▼M1

12) 

„umowa leasingu bez załogi” oznacza umowę między przedsiębiorstwami, zgodnie z którą balon jest eksploatowany na odpowiedzialność leasingobiorcy;

▼M1

13) 

„licencja krajowa” oznacza licencję pilota wydaną przez państwo członkowskie zgodnie z przepisami krajowymi przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia lub załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011;

14) 

„licencja zgodna z częścią BFCL” oznacza licencję członka załogi lotniczej zgodną z wymaganiami załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia;

15) 

„raport konwersji” oznacza raport, który może stanowić podstawę konwersji licencji na licencję zgodną z częścią BFCL.

▼B

Artykuł 3

Operacje lotnicze

1.  
Operatorzy balonów eksploatują balon zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku II podczęść BAS.

Akapit pierwszy nie ma jednak zastosowania do organizacji projektujących lub produkujących, które są zgodne z, odpowiednio, art. 8 i art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 ( 3 ) i które eksploatują balon – w granicach przysługujących im przywilejów – do celów wprowadzania lub modyfikacji typów balonu.

▼M1

2.  
Operatorzy balonów podejmują operacje zarobkowe wyłącznie po złożeniu właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do następujących operacji wykonywanych przy użyciu balonów:

▼B

a) 

operacje na zasadzie podziału kosztów wykonywane przez nie więcej niż cztery osoby, w tym pilota, pod warunkiem że wszystkie te osoby partycypują w bezpośrednich kosztach lotu balonem i ponoszą proporcjonalną część rocznych kosztów przechowywania, ubezpieczenia i obsługi technicznej balonu;

b) 

loty zawodnicze lub loty pokazowe, pod warunkiem że wysokość wynagrodzenia lub innego stosownego świadczenia wzajemnego otrzymanego z tytułu takich lotów jest ograniczona do kwoty, która stanowi zwrot bezpośrednich kosztów lotu balonem i proporcjonalnej części rocznych kosztów ponoszonych na przechowywanie, ubezpieczenie i obsługę techniczną balonu, oraz że wartość zdobytych nagród nie przekracza wartości określonej przez właściwy organ;

▼M1

c) 

loty zapoznawcze z udziałem nie więcej niż czterech osób, w tym pilota, oraz loty do celów zrzutu skoczków spadochronowych, wykonywane przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, mającą główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim, albo przez organizację utworzoną w celu promocji sportów powietrznych lub lotnictwa rekreacyjnego, pod warunkiem że organizacja ta eksploatuje balon jako jego właściciel lub leasingobiorca na podstawie umowy leasingu bez załogi, lot nie generuje zysków przekazywanych poza organizację, a loty takie stanowią jedynie marginalną część działalności tej organizacji;

d) 

lotów szkoleniowych wykonywanych przez organizację szkolącą, o której mowa w art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, mającą główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkowskim.

▼M1

Artykuł 3a

Licencje pilotów i ich orzeczenia lekarskie

1.  
Nie naruszając przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) ( 4 ), piloci statków powietrznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, stosują się do wymagań technicznych i procedur administracyjnych określonych w załączniku III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia oraz w załączniku IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
2.  
Na zasadzie wyjątku od przywilejów przysługujących posiadaczom licencji określonych w załączniku III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, posiadacze tych licencji mogą wykonywać loty, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a)–d), bez konieczności spełnienia wymogów pkt BFCL.215 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.
3.  

Państwo członkowskie może zezwolić uczniom-pilotom, którzy uczestniczą w programie szkolenia na licencję pilota balonowego (BPL), na korzystanie z ograniczonych przywilejów bez nadzoru, zanim spełnią oni wszystkie wymagania niezbędne do wydania licencji BPL zgodnie z załącznikiem III (część BFCL), po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

a) 

zakres przyznanych przywilejów jest oparty na ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzanej przez państwo członkowskie z uwzględnieniem zakresu niezbędnych szkoleń, które pilot musi odbyć, aby osiągnąć odpowiedni poziom kompetencji;

b) 

przywileje są ograniczone do:

(i) 

całego lub części terytorium państwa członkowskiego udzielającego zezwolenia;

(ii) 

balonów zarejestrowanych w państwie członkowskim udzielającym zezwolenia;

c) 

posiadaczowi takiego zezwolenia ubiegającemu się o wydanie licencji BPL zalicza się szkolenia przeprowadzone w ramach zezwolenia na podstawie zalecenia zatwierdzonej organizacji szkolenia („ATO”) lub zadeklarowanej organizacji szkolenia („DTO”);

d) 

państwo członkowskie przedkłada co 3 lata Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego sprawozdania i oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa;

e) 

państwo członkowskie monitoruje wykorzystanie zezwoleń wydanych na mocy niniejszego ustępu w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa lotniczego i podejmuje stosowne działania w przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa lub jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa.

Artykuł 3b

Istniejące licencje pilotów i krajowe orzeczenia lekarskie

1.  
Licencje balonowe zgodne z częścią FCL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, wydane przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Państwa członkowskie zastępują te licencje licencjami, które odpowiadają formatowi określonemu w załączniku VI (część ARA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, przy okazji odnawiania licencji ze względów administracyjnych lub na żądanie posiadaczy licencji.
2.  

Przy odnawianiu licencji oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane państwo członkowskie musi, stosownie do przypadku:

a) 

przenieść do licencji odpowiadającej nowemu formatowi wszystkie przywileje wpisane już do licencji zgodnych z częścią FCL;

b) 

dokonać konwersji przywilejów dotyczących lotów na uwięzi lub operacji zarobkowych, towarzyszących licencji zgodnej z częścią FCL, na uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi lub uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z przepisami pkt BFCL.200 i pkt BFCL.215 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia;

c) 

wpisać datę upływu ważności certyfikatu instruktora szkolenia praktycznego, towarzyszącego licencji zgodnej z częścią FCL, do książki lotów pilota lub równoważnego dokumentu. Po tej dacie tacy piloci mogą korzystać z przywilejów instruktorskich wyłącznie w przypadku, gdy spełniają wymagania pkt BFCL.360 załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.

3.  
Posiadaczom krajowych licencji na balony, wydanych przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, zezwala się na dalsze korzystanie z przywilejów wynikających z ich licencji do dnia 8 kwietnia 2021 r. Do tego dnia państwa członkowskie dokonują konwersji wspomnianych licencji na licencje zgodne z częścią BFCL oraz towarzyszące uprawnienia, przywileje i certyfikaty zgodnie z elementami określonymi w raporcie konwersji, który spełnia wymagania art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
4.  
Krajowe orzeczenia lekarskie pilota towarzyszące licencjom, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wydane przez państwo członkowskie przed datą rozpoczęcia stosowania załącznika III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, pozostają ważne do daty kolejnego przedłużenia ich ważności lub do dnia 8 kwietnia 2021 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przedłużenia ważności tych orzeczeń lekarskich dokonuje się z uwzględnieniem wymagań załącznika IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

Artykuł 3c

Zaliczanie szkoleń rozpoczętych przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia

1.  

Jeżeli chodzi o wydawanie licencji zgodnych z częścią BFCL oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów zgodnie z załącznikiem III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia, to szkolenia zgodne z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że licencja BPL została wydana najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021 r. W takim przypadku stosuje się następujące zasady:

a) 

szkolenia na licencję BPL rozpoczęte na balonach należących do klasy sterowców na ogrzane powietrze, w tym odpowiednie testy, mogą zostać ukończone na tych balonach;

b) 

godziny szkolenia odbytego w klasie balonów na ogrzane powietrze na balonach innych niż należące do grupy A tej klasy balonów zalicza się w pełni na poczet spełnienia wymagania określonego w pkt BFCL.130 lit. b) załącznika III.

2.  
Szkolenia zgodne z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, które rozpoczęły się przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia lub załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, zalicza się na potrzeby wydawania licencji zgodnych z częścią BFCL na podstawie raportu zaliczenia sporządzonego przez państwo członkowskie w konsultacji z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.
3.  
Raport zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, opisuje zakres szkolenia, wskazuje, jakie wymagania licencji zgodnych z częścią BFCL są zaliczane oraz, w stosownych przypadkach, jakie wymagania muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o wydanie licencji zgodnej z częścią BFCL. Raport zawiera kopie wszystkich dokumentów potwierdzających zakres szkolenia oraz kopie krajowych regulacji i procedur, zgodnie z którymi rozpoczęto szkolenie.

Artykuł 3d

Organizacje szkoleniowe

1.  
Organizacje szkolące na potrzeby licencji pilota, o których mowa w art. 1 ust. 1, muszą spełniać wymagania art. 10a rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
2.  
Organizacje szkoleniowe określone w ust. 1 niniejszego artykułu, które posiadają zatwierdzenie wydane zgodnie z załącznikiem VII (część ORA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub złożyły deklarację zgodnie z załącznikiem VIII (część DTO) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, dostosowują – w razie potrzeby – swoje programy szkolenia najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021.

▼B

Artykuł 4

Przepisy przejściowe

Certyfikaty, zezwolenia i zatwierdzenia wydane operatorom balonów przez państwa członkowskie przed dniem 8 kwietnia 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 lub zgodnie z przepisami prawa krajowego zgodnymi z art. 10 ust. 2, 3 i ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 965/2012 zachowują ważność do dnia 8 października 2019 r.

Do dnia 8 października 2019 r. wszelkie zawarte w niniejszym rozporządzeniu odniesienia do oświadczenia należy również rozumieć jako odniesienia do certyfikatów, zezwoleń lub zatwierdzeń wydanych przez państwa członkowskie przed dniem 8 kwietnia 2019 r.

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

DEFINICJE

[CZĘŚĆ DEF]

▼M1

Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają poniższe definicje oraz, o ile terminy w niniejszym załączniku nie zostały zdefiniowane inaczej, definicje z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 i z pkt FCL.010 załącznika I (część FCL) do tego rozporządzenia:

1) 

„akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC)” (ang. acceptable means of compliance) oznaczają niewiążące normy przyjęte przez agencję w celu przedstawienia sposobów spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1139 oraz w aktach delegowanych i wykonawczych do niego;

2) 

„alternatywne sposoby spełnienia wymagań (AltMoC)” (ang. alternative means of compliance) oznaczają sposoby alternatywne do istniejących akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań lub sposoby polegające na zastosowaniu nowych środków służących zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 i aktami delegowanymi i wykonawczymi do niego, w odniesieniu do których agencja nie przyjęła żadnych powiązanych akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań;

▼B

3) 

„pilot dowódca” oznacza pilota wyznaczonego na dowodzącego i odpowiedzialnego za bezpieczne wykonanie lotu;

4) 

„członek załogi” oznacza osobę, którą operator wyznaczył do pełnienia obowiązków na pokładzie balonu lub – w przypadku obowiązków bezpośrednio związanych z eksploatacją balonu – na ziemi;

5) 

„członek załogi lotniczej” oznacza członka załogi posiadającego licencję, któremu powierzono pełnienie obowiązków niezbędnych do eksploatacji statku powietrznego w okresie pełnienia czynności lotniczych;

6) 

„substancja psychoaktywna” oznacza alkohol, opioidy, pochodne konopi indyjskich, środki uspokajające i nasenne, kokainę, inne stymulatory psychiczne, substancje halucynogenne i lotne rozpuszczalniki, z wyłączeniem kawy i tytoniu;

7) 

„wypadek” oznacza zdarzenie związane z eksploatacją balonu, które zachodzi między momentem rozpoczęcia napełniania powłoki balonu a momentem całkowitego jej opróżnienia i w którym:

a) 

osoba doznaje śmiertelnych lub poważnych urazów ciała w następstwie przebywania w balonie lub w wyniku bezpośredniego kontaktu z jakąkolwiek częścią balonu, w tym z częściami, które oddzieliły się od balonu, ale z wyłączeniem wszelkich urazów, które wynikają z przyczyn naturalnych, są skutkiem samookaleczenia lub zostały zadane przez inne osoby;

b) 

balon doznaje uszkodzenia lub awarii konstrukcyjnej, mających negatywny wpływ na wytrzymałość konstrukcyjną, osiągi lub właściwości lotne i wymagających poważnej naprawy lub wymiany uszkodzonej części; lub

c) 

balon zaginął lub dostęp do niego jest całkowicie uniemożliwiony;

8) 

„incydent” oznacza zdarzenie inne niż wypadek związane z eksploatacją balonu, które ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

9) 

„poważny incydent” oznacza zdarzenie związane z eksploatacją balonu, które zachodzi między momentem rozpoczęcia napełniania powłoki balonu a momentem całkowitego jej opróżnienia i w którym wystąpiło duże prawdopodobieństwo zdarzenia się wypadku;

10) 

„krytyczne fazy lotu” oznaczają start, podejście końcowe, nieudane podejście, lądowanie oraz wszelkie inne fazy lotu, które pilot dowódca uznaje za krytyczne dla bezpiecznej eksploatacji balonu;

11) 

„instrukcja użytkowania w locie statku powietrznego (ang. aircraft flight manual, AFM)” oznacza dokument zawierający obowiązujące i zatwierdzone ograniczenia eksploatacyjne i informacje dotyczące balonu;

▼M1

11a) 

„czas lotu” oznacza całkowity czas od momentu oderwania się kosza od ziemi w celu startu, do momentu ostatecznego zatrzymania się balonu po locie;

▼B

12) 

„materiały niebezpieczne” oznaczają wyroby lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska naturalnego, figurujące na liście materiałów niebezpiecznych w instrukcjach technicznych lub które należy klasyfikować jako takie zgodnie z tymi instrukcjami;

13) 

„instrukcje techniczne” oznaczają najnowsze obowiązujące wydanie „Instrukcji technicznych bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną”, łącznie z suplementem oraz wszelkimi dodatkami, opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w dokumencie 9284-AN/905;

14) 

„miejsce operacji lotniczej” oznacza miejsce wybrane przez pilota dowódcę lub operatora do wykonania lądowania, startu lub operacji z ładunkiem zewnętrznym;

15) 

„uzupełnianie paliwa” oznacza napełnianie butli lub zbiorników paliwa ze źródła zewnętrznego, z wyjątkiem wymiany butli paliwowych;

16) 

„noc” oznacza okres między końcem zmierzchu cywilnego a początkiem świtu cywilnego. Zmierzch cywilny kończy się wieczorem, gdy środek tarczy słonecznej znajdzie się w punkcie położonym 6 stopni poniżej horyzontu, natomiast świt cywilny zaczyna się rano, gdy środek tarczy słonecznej znajdzie się w punkcie położonym 6 stopni poniżej horyzontu;

17) 

„operacja specjalistyczna wykonywana balonem” oznacza każdą operację, zarobkową lub niezarobkową, wykonywaną przy użyciu balonu, której głównym celem nie jest przewóz pasażerów w ramach lotów widokowych ani umożliwienie im doświadczenia lotu balonem, lecz operacje spadochronowe, zrzuty paralotniowe, loty pokazowe, loty zawodnicze lub podobne działania specjalistyczne;

▼M1

17 a) 

„klasa balonów” oznacza klasyfikację balonów ze względu na sposób utrzymywania się w powietrzu;

17b) 

„kontrola umiejętności” oznacza wykazanie umiejętności w celu spełnienia wymagań dotyczących bieżącej praktyki ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem ewentualnie wymaganych w tym celu egzaminów ustnych;

▼B

18) 

„ładunek handlowy” oznacza całkowitą masę pasażerów, bagażu i przenośnego sprzętu specjalistycznego;

19) 

„masa własna balonu” oznacza masę ustalaną poprzez zważenie balonu wraz z całym zainstalowanym w nim wyposażeniem określonym w AFM;

20) 

„umowa leasingu z załogą” oznacza umowę między operatorami, zgodnie z którą balon jest eksploatowany na odpowiedzialność leasingodawcy;

21) 

„zarobkowe operacje pasażerskie wykonywane balonem” (ang. commercial passenger ballooning, CPB) oznaczają rodzaj operacji zarobkowego transportu lotniczego, które wykonywane są przy użyciu balonu i polegają na przewozie pasażerów w ramach lotów widokowych lub aby umożliwić im doświadczenie lotu balonem, za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego;

▼M1

22) 

„grupa balonów” oznacza klasyfikację balonów ze względu na rozmiar i pojemność powłoki;

▼M1

23) 

„egzamin praktyczny” oznacza wykazanie umiejętności w celu wydania licencji lub uprawnienia, bądź rozszerzenia przywileju, z uwzględnieniem ewentualnie wymaganych w tym celu egzaminów ustnych;

24) 

„ocena kompetencji” oznacza wykazanie umiejętności, wiedzy i postawy w celu pierwszego wydania, przedłużenia lub wznowienia certyfikatu/upoważnienia instruktora lub egzaminatora;

25) 

„lot samodzielny” oznacza lotu, podczas którego uczeń-pilot jest jedyną osobą na pokładzie balonu;

26) 

„lot na uwięzi” oznacza lot z systemem przytrzymującym, przy pomocy którego balon jest zakotwiczony w ustalonym punkcie podczas operacji, przy czym dopuszcza się wykorzystywanie uwięzi w ramach procedury startowej.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

OPERACJE LOTNICZE WYKONYWANE PRZY UŻYCIU BALONU

[CZĘŚĆ BOP]

PODCZĘŚĆ BAS

PODSTAWOWE WYMAGANIA OPERACYJNE

Sekcja 1

Wymagania ogólne

BOP.BAS.001    Zakres

Zgodnie z art. 3 w niniejszej podczęści ustanawia się wymagania, które musi spełniać każdy operator balonów niebędący organizacją projektującą ani produkującą, o której mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi.

BOP.BAS.005    Właściwy organ

Właściwym organem jest organ wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym operator ma główne miejsce prowadzenia działalności lub – w przypadku gdy operator nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności – miejsce, w którym prowadzi działalność lub ma siedzibę. Organ ten podlega wymaganiom określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 965/2012 zgodnie z art. 1 ust. 7 tegoż rozporządzenia.

BOP.BAS.010    Wykazywanie spełniania wymagań

▼M1

a) 

Jeżeli zażąda tego właściwy organ, który zgodnie z pkt ARO.GEN.300 lit. a) pkt 2 w załączniku II (część ARO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 sprawdza ciągłe spełnianie wymagań przez operatora, operator wykazuje spełnianie zasadniczych wymogów określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, a także wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

▼B

b) 

W celu wykazania spełniania wymagań operator korzysta z jednego z rodzajów sposobów wymienionych poniżej:

1) 

akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC);

2) 

alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC).

BOP.BAS.015    Loty zapoznawcze

Loty zapoznawcze muszą być:

a) 

wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotu z widocznością (VFR) w dzień; oraz

b) 

nadzorowane pod względem ich bezpieczeństwa przez osobę, która została wyznaczona przez organizację przeprowadzającą loty zapoznawcze.

▼M1

BOP.BAS.020    Niezwłoczne reagowanie na problem w zakresie bezpieczeństwa

Operator wdraża:

a) 

środki bezpieczeństwa nakazane przez właściwy organ zgodnie z pkt ARO.GEN.135 lit. c) załącznika II (część ARO) do rozporządzenia (UE) nr 965/2012; oraz

b) 

dyrektywy zdatności do lotu i inne obowiązkowe informacje wydane przez Agencję zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2018/1139.

BOP.BAS.025    Wyznaczenie pilota dowódcy

Operator wyznacza pilota dowódcę, który posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji pilota dowódcy zgodnie z załącznikiem III (część BFCL) do niniejszego rozporządzenia.

▼B

BOP.BAS.030    Obowiązki pilota dowódcy

a) 

Pilot dowódca:

1) 

odpowiada za bezpieczeństwo balonu i wszelkich osób lub mienia przewożonych na pokładzie podczas operacji wykonywanych balonem;

2) 

odpowiada za rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie lotu w interesie bezpieczeństwa;

3) 

zapewnia wykonywanie wszystkich stosownych procedur operacyjnych i czynności wymienionych na listach kontrolnych;

4) 

rozpoczyna lot wyłącznie po upewnieniu się, że uwzględnione zostały wszystkie ograniczenia eksploatacyjne, mianowicie:

(i) 

balon jest zdatny do lotu;

(ii) 

balon został należycie zarejestrowany;

(iii) 

przyrządy i wyposażenie wymagane do wykonania lotu są przewożone na pokładzie balonu i funkcjonują;

(iv) 

masa balonu pozwala na wykonanie lotu z zachowaniem ograniczeń określonych w AFM;

(v) 

całe wyposażenie i cały bagaż odpowiednio załadowano i zabezpieczono; oraz

(vi) 

ograniczenia eksploatacyjne dotyczące balonu, określone w AFM, nie zostaną przekroczone w żadnym momencie podczas lotu;

5) 

zapewnia wykonanie przeglądu przed lotem zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 ( 5 );

6) 

odpowiada za przeprowadzenie odprawy przed startem dla osób pomagających w napełnianiu i opróżnianiu powłoki balonu;

7) 

zapewnia, by osoby pomagające w napełnianiu i opróżnianiu powłoki balonu nosiły odpowiednią odzież ochronną;

8) 

upewnia się, czy odpowiednie wyposażenie awaryjne jest łatwo dostępne do natychmiastowego wykorzystania;

9) 

zapewnia, by nikt nie palił tytoniu na pokładzie lub w bezpośrednim sąsiedztwie balonu;

10) 

nie zezwala na przewóz balonem osoby, która wydaje się być pod wpływem substancji psychoaktywnych w takim stopniu, że istnieje prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo balonu lub przewożonych nim osób bądź mienia;

11) 

zachowuje w każdym momencie podczas lotu kontrolę nad balonem, z wyjątkiem okresów, gdy kontrolę przejmuje inny pilot;

12) 

podejmuje wszelkie działania w sytuacji awaryjnej wymagającej natychmiastowej decyzji i działania, jakie w danych okolicznościach uzna za konieczne. W takich przypadkach może w interesie bezpieczeństwa odstąpić w koniecznym zakresie od przestrzegania przepisów, procedur operacyjnych i metod działania;

13) 

nie kontynuuje lotu dalej niż do najbliższego miejsca operacji lotniczej dopuszczalnego pod względem warunków pogodowych, w przypadku gdy jego zdolność do wykonywania obowiązków jest znacząco ograniczona z powodu choroby, zmęczenia, braku tlenu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny;

14) 

odnotowuje w dzienniku technicznym balonu dane związane z użytkowaniem oraz wszelkie znane lub podejrzewane usterki balonu po zakończeniu lotu bądź serii lotów;

15) 

niezwłocznie i przy użyciu środków zapewniających najszybszą łączność powiadamia organ ds. badania zdarzeń lotniczych państwa, na którego terytorium miało miejsce zdarzenie, oraz służby ratunkowe tego państwa o każdym poważnym incydencie lub wypadku z udziałem balonu;

16) 

w przypadku aktu bezprawnej ingerencji niezwłocznie składa o nim raport właściwemu organowi i informuje miejscowy organ wyznaczony przez państwo, na którego terytorium nastąpiła bezprawna ingerencja; oraz

17) 

niezwłocznie zgłasza odpowiedniej jednostce służb ruchu lotniczego (ATS) wszelkie napotkane niebezpieczne warunki pogodowe lub warunki lotu, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo innych statków powietrznych.

b) 

Pilot dowódca nie wykonuje obowiązków na pokładzie balonu w jednej z następujących sytuacji:

1) 

jeżeli jest on niezdolny do wykonywania swoich obowiązków z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu urazu, choroby, przyjmowania leków, zmęczenia bądź działania substancji psychoaktywnej, lub czuje się niedysponowany z innych przyczyn;

2) 

jeżeli nie są spełnione stosowne wymagania medyczne.

c) 

W przypadku gdy w eksploatację balonu zaangażowani są członkowie załogi, pilot dowódca:

1) 

zapewnia, by podczas krytycznych faz lotu lub zawsze, kiedy uznaje się to za konieczne ze względów bezpieczeństwa, wszyscy członkowie załogi znajdowali się na wyznaczonych im stanowiskach i nie wykonywali żadnych czynności poza czynnościami wymaganymi do bezpiecznej eksploatacji balonu;

2) 

nie rozpoczyna lotu, jeżeli którykolwiek członek załogi jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu urazu, choroby, przyjmowania leków, zmęczenia bądź działania substancji psychoaktywnej, lub czuje się niedysponowany z innych przyczyn;

3) 

nie kontynuuje lotu dalej niż do najbliższego miejsca operacji lotniczej dopuszczalnego pod względem warunków pogodowych, w przypadku gdy zdolność któregokolwiek z członków załogi do wykonywania obowiązków jest znacząco ograniczona z powodu choroby, zmęczenia, braku tlenu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny; oraz

4) 

zapewnia, by wszyscy członkowie załogi byli w stanie porozumiewać się we wspólnym języku.

BOP.BAS.035    Zakres upoważnienia pilota dowódcy

Pilot dowódca jest upoważniony do:

a) 

wydawania wszelkich rozkazów i podejmowania wszelkich odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa balonu i wszelkich przewożonych nim osób lub mienia; oraz

b) 

odmowy przyjęcia na pokład lub przewozu osoby lub bagażu mogących stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa balonu lub innych przewożonych nim osób bądź mienia.

BOP.BAS.040    Obowiązki członków załogi

a) 

Każdy członek załogi odpowiada za właściwe wykonywanie powierzonych mu obowiązków w odniesieniu do eksploatacji balonu.

b) 

Członek załogi nie wykonuje obowiązków na pokładzie balonu, jeżeli jest niezdolny do ich wykonywania z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu urazu, choroby, przyjmowania leków, zmęczenia bądź działania substancji psychoaktywnej, lub czuje się niedysponowany z innych przyczyn.

c) 

Członkowie załogi zgłaszają pilotowi dowódcy zarówno:

1) 

każdą awarię, niesprawność, nieprawidłowe działanie lub usterkę, które w ocenie członka załogi mogą mieć wpływ na zdatność balonu do lotu lub jego bezpieczną eksploatację, w tym na systemy awaryjne; jak i

2) 

każdy incydent.

d) 

Każdy członek załogi lotniczej, który podejmuje się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego operatora:

1) 

prowadzi swój indywidualny rejestr czasów lotu i okresów odpoczynku, w stosownych przypadkach; oraz

2) 

dostarcza każdemu z operatorów dane potrzebne do planowania działań zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi czasu lotu i okresu służby oraz wymaganiami dotyczącymi odpoczynku.

BOP.BAS.045    Przestrzeganie przepisów, uregulowań i procedur

a) 

Pilot dowódca i wszyscy inni członkowie załogi muszą przestrzegać przepisów, uregulowań i procedur państw, w których prowadzone są operacje.

b) 

Pilot dowódca musi być zaznajomiony z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami dotyczącymi wykonywania przez niego obowiązków, określonymi dla obszarów, nad którymi odbywać ma się lot, dla miejsc operacji lotniczych, z których planuje się skorzystać, oraz powiązanych pomocy nawigacyjnych.

BOP.BAS.050    Dokumenty, instrukcje i informacje przewożone obowiązkowo

a) 

Podczas każdego lotu na pokładzie przewozi się oryginały lub kopie wszystkich następujących dokumentów, instrukcji i informacji:

1) 

ograniczenia eksploatacyjne, procedury stosowane w sytuacjach normalnych, anormalnych i awaryjnych oraz inne istotne informacje dotyczące charakterystyk eksploatacyjnych danego balonu;

2) 

szczegóły złożonego planu lotu ATS, jeżeli jest to wymagane zgodnie z sekcją 4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 ( 6 );

3) 

aktualne i odpowiednie mapy lotnicze obejmujące obszar zamierzonego lotu.

b) 

Podczas każdego lotu na pokładzie lub w towarzyszącym pojeździe pomocniczym przewozi się oryginały lub kopie wszystkich następujących dokumentów, instrukcji i informacji:

1) 

świadectwo rejestracji;

2) 

świadectwo zdatności do lotu, wraz z załącznikami;

3) 

AFM lub dokument(-y) równoważny(-e);

4) 

zezwolenie na użytkowanie pokładowej radiostacji lotniczej, w przypadku gdy balon jest wyposażony w urządzenia łączności radiowej zgodnie z pkt BOP.BAS.355 lit. a);

5) 

polisa(-y) ubezpieczenia OC;

6) 

dziennik techniczny balonu lub dokument(-y) równoważny(-e);

7) 

wszelkie inne dokumenty, które mogą być istotne dla danego lotu lub są wymagane przez państwo lub państwa, nad których terytorium lot ma być wykonywany.

c) 

Na żądanie właściwego organu pilot dowódca lub operator udostępnia temu organowi oryginał dokumentacji w określonym przez ten organ terminie, który nie może być krótszy niż 24 godziny.

BOP.BAS.055    Materiały niebezpieczne

a) 

Materiały niebezpieczne transportuje się na pokładzie balonu zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 18 do konwencji chicagowskiej, w najnowszej wersji zmienionej i uzupełnionej instrukcjami technicznymi.

b) 

Pilot dowódca podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia nieumyślnemu przewożeniu materiałów niebezpiecznych na pokładzie balonu.

c) 

W przypadku gdy ich przewóz na pokładzie balonu jest wskazany, aby zapewnić ich terminową dostępność do celów operacyjnych, uzasadnione ilości artykułów i substancji, które zostałyby w innym przypadku zaklasyfikowane jako materiały niebezpieczne i które są wykorzystywane jako pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa lotu uznaje się za dopuszczone do przewozu na podstawie części 1 pkt 2.2.1 lit. a) instrukcji technicznych, niezależnie od tego, czy takie artykuły i substancje są wymagane na pokładzie lub przewidziane do wykorzystania w związku z danym lotem. Pilot dowódca zapewnia, by pakowanie tych artykułów i substancji i ich załadunek na pokład balonu dokonywane były w taki sposób, by zminimalizować zagrożenia dla członków załogi, pasażerów i balonu podczas eksploatacji.

d) 

Pilot dowódca lub – gdy pilot dowódca jest niezdolny do pełnienia swoich obowiązków – operator niezwłocznie zgłasza wszelkie wypadki lub incydenty związane z materiałami niebezpiecznymi organowi ds. badania zdarzeń lotniczych państwa, na którego terytorium miało miejsce zdarzenie, służbom ratunkowym tego państwa, wszelkim innym organom wyznaczonym przez to państwo oraz właściwemu organowi.

BOP.BAS.060    Uwolnienie materiałów niebezpiecznych

a) 

Pilot dowódca nie uwalnia materiałów niebezpiecznych podczas wykonywania balonem operacji nad gęsto zaludnionymi obszarami miast, miejscowości lub osad ani nad zbiorowiskiem osób na otwartej przestrzeni.

b) 

Niezależnie od przepisu lit. a) skoczkowie spadochronowi mogą opuszczać balon w celu wykonania nad takimi gęsto zaludnionymi obszarami lub zbiorowiskiem osób na otwartej przestrzeni pokazu spadochronowego z użyciem przenoszonych przez nich urządzeń wytwarzających dym, które wyprodukowano w tym celu.

BOP.BAS.065    Dziennik techniczny balonu

W odniesieniu do każdego lotu lub serii lotów szczegółowe dane dotyczące balonu, jego załogi oraz każdej podróży zachowuje się w formie dziennika technicznego balonu lub dokumentu równoważnego.

Sekcja 2

Procedury operacyjne

BOP.BAS.100    Korzystanie z miejsc operacji lotniczych

Pilot dowódca korzysta wyłącznie z miejsc operacji lotniczych, które są odpowiednie dla danego typu balonu i rodzaju wykonywanej operacji.

BOP.BAS.105    Procedury przeciwhałasowe

Pilot dowódca uwzględnia procedury operacyjne w celu minimalizacji hałasu wywoływanego przez system podgrzewania powietrza, zapewniając jednocześnie nadrzędność bezpieczeństwa nad ograniczaniem hałasu.

BOP.BAS.110    Zapas i planowanie zapasu paliwa i balastu

Pilot dowódca rozpoczyna lot wyłącznie wtedy, gdy ilość zapasowego paliwa lub balastu przewożonych na pokładzie balonu jest wystarczająca do zapewnienia bezpiecznego lądowania.

BOP.BAS.115    Instrukcje bezpieczeństwa dla pasażerów

Pilot dowódca zapewnia, by przed lotem oraz, w stosownych przypadkach, podczas lotu pasażerowie zostali zapoznani z procedurami stosowanymi w sytuacjach normalnych, anormalnych i awaryjnych.

BOP.BAS.120    Przewóz pasażerów kategorii specjalnych

Pilot dowódca zapewnia, by osoby wymagające specjalnych warunków, pomocy lub urządzeń podczas przewozu na pokładzie balonu były przewożone w warunkach zapewniających bezpieczeństwo balonu i wszelkich osób lub mienia nim przewożonych.

BOP.BAS.125    Składanie planu lotu dla służb ruchu lotniczego

a) 

W przypadku gdy nie złożono planu lotu dla służb ruchu lotniczego („plan lotu ATS”), ponieważ nie jest to wymagane zgodnie z pkt SERA.4001 lit. b) załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012, pilot dowódca przedstawia odpowiednie informacje umożliwiające podjęcie działań przez służbę alarmową, jeśli zajdzie taka potrzeba.

b) 

Jeżeli lot wykonywany jest z miejsca operacji lotniczej, w którym nie ma możliwości złożenia planu lotu ATS, mimo iż jest to wymagane zgodnie z pkt SERA.4001 lit. b) załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012, pilot dowódca składa plan lotu ATS po starcie.

BOP.BAS.130    Przygotowanie do lotu

Przed rozpoczęciem lotu pilot dowódca musi być zaznajomiony z dostępnymi informacjami meteorologicznymi i lotniczymi odpowiednimi do zamierzonego lotu, co obejmuje zarówno:

a) 

zapoznanie się z dostępnymi aktualnymi komunikatami meteorologicznymi i prognozami pogody; jak i

b) 

zaplanowanie alternatywnego sposobu postępowania na wypadek, gdyby niemożliwe stało się ukończenie lotu zgodnie z planem.

BOP.BAS.135    Palenie tytoniu na pokładzie

Nie wolno palić tytoniu na pokładzie balonu w żadnej fazie lotu ani w bezpośrednim sąsiedztwie balonu.

BOP.BAS.140    Przewóz i użycie broni

a) 

Pilot dowódca zapewnia, by żadna osoba nie nosiła i nie używała broni na pokładzie balonu.

b) 

W drodze odstępstwa od lit. a) pilot dowódca może zezwolić na noszenie i użycie broni na pokładzie balonu, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa członków załogi lub pasażerów. W takich przypadkach pilot dowódca zapewnia, by broń była zabezpieczona w czasie, kiedy nie jest w użyciu.

BOP.BAS.145    Warunki meteorologiczne

Pilot dowódca rozpoczyna lub kontynuuje lot VFR wyłącznie wtedy, gdy z najświeższych dostępnych informacji meteorologicznych wynika, że warunki pogodowe panujące na trasie oraz w zamierzonym miejscu docelowym w przewidywanym czasie korzystania:

a) 

będą spełniać lub przewyższać stosowne minima operacyjne dla lotów VFR; oraz

b) 

nie będą wykraczać poza ograniczenia meteorologiczne określone w AFM.

BOP.BAS.150    Warunki do startu

Przed rozpoczęciem startu balonu pilot dowódca upewnia się, czy według najświeższych dostępnych informacji pogoda w miejscu operacji lotniczej umożliwia bezpieczny start i odlot.

BOP.BAS.155    Warunki do podejścia i lądowania

Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, przed rozpoczęciem podejścia do lądowania pilot dowódca upewnia się, czy według najświeższych dostępnych informacji warunki w zamierzonym miejscu operacji lotniczej umożliwiają bezpieczne podejście i lądowanie.

BOP.BAS.160    Symulowanie sytuacji w locie

a) 

Podczas przewożenia pasażerów pilot dowódca nie przeprowadza symulacji sytuacji, które wymagają zastosowania procedur anormalnych lub awaryjnych.

b) 

W drodze odstępstwa od przepisów lit. a) pilot dowódca może przeprowadzać symulacje takich sytuacji – podczas operacji innych niż operacje zarobkowe wykonywane balonem – wykonując loty szkoleniowe z uczniami-pilotami albo z pasażerami, pod warunkiem że pasażerowie zostali należycie poinformowani i wyrazili wcześniej zgodę na taką symulację.

BOP.BAS.165    Gospodarka paliwem w locie

Pilot dowódca regularnie sprawdza podczas lotu, czy pozostała w locie ilość zużywalnego paliwa lub balastu nie jest mniejsza niż ilość potrzebna do ukończenia zamierzonego lotu wraz z rezerwą zaplanowaną na potrzeby lądowania.

BOP.BAS.170    Uzupełnianie paliwa podczas przebywania osób na pokładzie

a) 

Nie przeprowadza się uzupełniania paliwa w balonie, jeżeli na pokładzie znajdują się osoby.

b) 

W drodze odstępstwa od lit. a) podczas uzupełniania paliwa do silnika sterowców na ogrzane powietrze dozwolone jest przebywanie pilota dowódcy na pokładzie.

BOP.BAS.175    Korzystanie z systemów przytrzymujących

W przypadku gdy zgodnie z pkt BOP.BAS.320 wymagane jest korzystanie z systemu przytrzymującego, pilot dowódca musi założyć taki system przynajmniej na czas lądowania.

BOP.BAS.180    Korzystanie z dodatkowego tlenu

Pilot dowódca zapewnia, by:

a) 

wszyscy członkowie załogi lotniczej wykonujący obowiązki mające zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji balonu korzystali w sposób ciągły z dodatkowego tlenu zawsze, gdy pilot dowódca uzna, że na wysokości bezwzględnej zamierzonego lotu brak tlenu może spowodować upośledzenie zdolności członków załogi; oraz

b) 

dodatkowy tlen był dostępny dla pasażerów w sytuacji, gdy brak tlenu mógłby być dla nich szkodliwy.

BOP.BAS.185    Ograniczenia dotyczące operacji w nocy

a) 

Balony na ogrzane powietrze:

1) 

nie mogą lądować w nocy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych; oraz

2) 

mogą wystartować w nocy, pod warunkiem że posiadają wystarczającą ilość paliwa lub balastu do wylądowania w dzień.

b) 

Balony gazowe oraz balony o konstrukcji mieszanej:

1) 

nie mogą lądować w nocy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub wykonywania lądowania zapobiegawczego; oraz

2) 

mogą wystartować w nocy, pod warunkiem że posiadają wystarczającą ilość paliwa lub balastu do wylądowania w dzień.

c) 

Sterowce na ogrzane powietrze eksploatuje się zgodnie z dotyczącymi ich zatwierdzonymi ograniczeniami eksploatacyjnymi i informacjami w odniesieniu do lotów VFR w nocy.

BOP.BAS.190    Operacje specjalistyczne wykonywane balonem – Ocena ryzyka i lista kontrolna

a) 

Przed rozpoczęciem operacji specjalistycznej wykonywanej balonem pilot dowódca dokonuje oceny ryzyka, oceniając złożoność działania, aby określić zagrożenia i powiązane ryzyko w odniesieniu do zamierzonej operacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzić środki ograniczające ryzyko.

b) 

Operację specjalistyczną wykonywaną balonem przeprowadza się zgodnie z listą kontrolną. Pilot dowódca opracowuje taką listę kontrolną i zapewnia jej adekwatność do danej operacji specjalistycznej i użytkowanego balonu, w oparciu o ocenę ryzyka i z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w niniejszej podczęści. Lista kontrolna musi być łatwo dostępna podczas każdego lotu dla pilota dowódcy i innych członków załogi, w przypadku gdy jest ona istotna dla wypełniania przez nich obowiązków.

c) 

Pilot dowódca regularnie dokonuje przeglądu listy kontrolnej i aktualizuje ją w razie potrzeby, aby należycie uwzględnić ocenę ryzyka.

Sekcja 3

Osiągi i ograniczenia eksploatacyjne

BOP.BAS.200    Ograniczenia eksploatacyjne

Pilot dowódca zapewnia, by w żadnej fazie lotu balonem nie zostały przekroczone ograniczenia określone w AFM lub dokumencie(-tach) równoważnym(-ych).

BOP.BAS.205    Ważenie

a) 

Ważenie balonu przeprowadzane jest przez producenta balonu lub zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.

b) 

Operator zapewnia, by masę balonu ustalano poprzez jego faktyczne zważenie przed pierwszym wprowadzeniem danego balonu do użytkowania. Uwzględnia się i odpowiednio dokumentuje łączny wpływ modyfikacji i napraw na masę. Informacje te udostępnia się pilotowi dowódcy. Jeżeli wpływ modyfikacji lub napraw na masę nie jest znany, balon jest ponownie ważony.

BOP.BAS.210    Osiągi – Wymagania ogólne

Pilot dowódca eksploatuje balon tylko wówczas, gdy osiągi balonu są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 oraz wszelkimi innymi ograniczeniami mającymi zastosowanie do danego lotu, danej przestrzeni powietrznej lub użytkowanych miejsc operacji lotniczych, oraz zapewnia, by wszelkie wykorzystywane plany lub mapy stanowiły najnowsze dostępne wydania.

Sekcja 4

Przyrządy i wyposażenie

BOP.BAS.300    Przyrządy i wyposażenie – wymagania ogólne

a) 

Przyrządy i wyposażenie wymagane zgodnie z niniejszą sekcją zatwierdza się zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) 

są one wykorzystywane do spełnienia wymagań określonych w pkt BOP.BAS.355 i BOP.BAS.360;

2) 

są na stałe zainstalowane w balonie.

b) 

W drodze odstępstwa od lit. a) zatwierdzenia nie wymagają wszystkie wymienione poniżej przyrządy lub wyposażenie, jeżeli są wymagane przepisami niniejszej sekcji:

1) 

przyrządy lub wyposażenie wykorzystywane przez załogę lotniczą do ustalania toru lotu;

2) 

niezależne przenośne źródła światła;

3) 

precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu;

4) 

apteczka pierwszej pomocy;

5) 

wyposażenie umożliwiające przetrwanie i wyposażenie sygnalizacyjne;

6) 

urządzenie do przechowywania i podawania dodatkowego tlenu;

7) 

alternatywne źródło zapłonu;

8) 

koc gaśniczy lub ognioodporna narzuta;

9) 

gaśnica ręczna;

10) 

lina asekuracyjna;

11) 

nóż.

▼M1

c) 

Przyrządy i wyposażenie niewymagane przepisami niniejszej sekcji, a także wszelkie inne wyposażenie, które nie jest wymagane przepisami niniejszego załącznika, ale jest przewożone na pokładzie balonu podczas lotu, muszą spełniać dwa poniższe warunki:

1) 

informacje dostarczane przez dane przyrządy lub wyposażenie nie mogą być wykorzystywane przez załogę lotniczą do spełnienia zasadniczych wymogów z zakresu zdatności do lotu określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/1139;

2) 

dane przyrządy i wyposażenie nie mogą wpływać na zdatność balonu do lotu, nawet jeżeli ulegną one awarii lub przestaną prawidłowo działać.

▼B

d) 

Przyrządy i wyposażenie muszą być łatwe do obsługi lub dostępne ze stanowiska, do którego przypisany jest członek załogi lotniczej, który musi ich używać.

e) 

Całe wymagane wyposażenie awaryjne musi być łatwo dostępne do natychmiastowego użycia.

BOP.BAS.305    Minimum przyrządów i wyposażenia do lotu

Lotu balonem nie rozpoczyna się, w przypadku gdy brakuje jakichkolwiek przyrządów i wyposażenia wymaganych do wykonania zamierzonego lotu balonem, nie działają one lub nie wypełniają wymaganych funkcji.

BOP.BAS.310    Światła operacyjne

Balony eksploatowane w nocy muszą być wyposażone we wszystkie poniższe elementy:

a) 

światło antykolizyjne;

b) 

urządzenie zapewniające odpowiednie oświetlenie wszystkich przyrządów i wyposażenia mających zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji balonu;

c) 

niezależne przenośne źródło światła.

BOP.BAS.315    Przyrządy oraz wyposażenie pilotażowe i nawigacyjne

Balony eksploatowane zgodnie z VFR w dzień muszą być wyposażone się w oba poniższe elementy:

a) 

urządzenie wyświetlające kierunek dryfu;

b) 

urządzenie mierzące i wyświetlające:

1) 

czas w godzinach, minutach i sekundach;

2) 

prędkość pionową, jeżeli jest to wymagane zgodnie z AFM; oraz

3) 

barometryczną wysokość bezwzględną, jeżeli jest to wymagane zgodnie z AFM, w przypadku gdy tak nakazano w wymaganiach dotyczących przestrzeni powietrznej lub gdy wysokość bezwzględna musi być znana ze względu na konieczność użycia tlenu.

BOP.BAS.320    Systemy przytrzymujące

Balon musi być wyposażony w system przytrzymujący przeznaczony dla pilota dowódcy, w przypadku gdy balon ten jest wyposażony w jeden z następujących elementów:

a) 

osobny przedział dla pilota dowódcy;

b) 

zawór (zawory) skręcania.

BOP.BAS.325    Dodatkowy tlen

Balony eksploatowane w warunkach, w których podawanie tlenu jest wymagane zgodnie z pkt BOP.BAS.180, muszą być wyposażone w urządzenia do przechowywania i podawania tlenu umożliwiające przechowywanie i podawanie wymaganych ilości tlenu.

BOP.BAS.330    Apteczka pierwszej pomocy

a) 

Balony wyposaża się w apteczkę pierwszej pomocy.

b) 

Apteczka pierwszej pomocy musi być:

1) 

łatwo dostępna do wykorzystania; oraz

2) 

na bieżąco uzupełniana, również pod kątem daty ważności produktów.

BOP.BAS.335    Gaśnice ręczne

Balony – z wyjątkiem balonów gazowych – wyposaża się w co najmniej jedną gaśnicę ręczną.

BOP.BAS.340    Wyposażenie ratujące życie i sygnalizacyjne – Loty nad obszarami wodnymi

Pilot dowódca balonu eksploatowanego nad obszarami wodnymi określa, przed rozpoczęciem lotu, zagrożenia dla życia osób przewożonych na pokładzie balonu w przypadku wodowania. W świetle tych zagrożeń określa on, czy istnieje potrzeba przewożenia wyposażenia ratującego życie i sygnalizacyjnego.

BOP.BAS.345    Wyposażenie ratujące życie i sygnalizacyjne – Utrudnione akcje poszukiwania i ratownictwa

Balony eksploatowane nad obszarami, na których akcje poszukiwania i ratownictwa mogłyby być szczególnie trudne, zaopatruje się w wyposażenie ratujące życie i sygnalizacyjne odpowiednie do obszaru, nad którym będzie odbywał się lot.

BOP.BAS.350    Wyposażenie różne

a) 

Balony wyposaża się w rękawice ochronne dla każdego członka załogi.

b) 

Balony o konstrukcji mieszanej, balony na ogrzane powietrze oraz sterowce na ogrzane powietrze wyposaża się we wszystkie wymienione poniżej elementy:

1) 

alternatywne i samodzielne źródło zapłonu;

2) 

urządzenia mierzące i pokazujące ilość paliwa;

3) 

koc gaśniczy lub ognioodporną narzutę;

4) 

linę asekuracyjną o długości co najmniej 25 m.

c) 

Balony gazowe wyposaża się w oba wymienione poniżej elementy:

1) 

nóż;

2) 

wleczkę o długości co najmniej 20 m, wykonaną z włókna naturalnego lub elektrostatycznego materiału przewodzącego.

BOP.BAS.355    Wyposażenie do celów łączności radiowej

a) 

Balony muszą posiadać wyposażenie do celów łączności radiowej umożliwiające zapewnienie łączności radiowej wymaganej zgodnie z dodatkiem 4 do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 oraz – jeżeli lot odbywa się w przestrzeni powietrznej państwa trzeciego – zgodnie z prawem tego państwa trzeciego.

b) 

Wyposażenie do celów łączności radiowej musi umożliwiać łączność na lotniczej częstotliwości awaryjnej 121,5 MHz.

BOP.BAS.360    Transponder

Balony muszą być wyposażone w transponder wtórnego radaru dozorowania (SSR) zdolny do działania wymaganego zgodnie z pkt SERA.6005 lit. b) załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 oraz – jeżeli lot odbywa się w przestrzeni powietrznej państwa trzeciego – zgodnie z prawem tego państwa trzeciego.

PODCZĘŚĆ ADD

DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPERACJI ZAROBKOWYCH

Sekcja 1

Ogólne wymagania organizacyjne

BOP.ADD.001    Zakres

Zgodnie z art. 3 w niniejszej podczęści ustanawia się wymagania, które muszą spełniać – obok wymagań określonych w podczęści BAS – wszyscy operatorzy zaangażowani w operacje zarobkowe wykonywane przy użyciu balonów, niebędący operatorami, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit trzeci.

BOP.ADD.005    Obowiązki operatora

▼M1

a) 

Operator odpowiada za eksploatację balonu zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, wymaganiami określonymi w niniejszej podczęści oraz ze złożonym przez siebie oświadczeniem.

▼B

b) 

Każdy lot jest wykonywany zgodnie z przepisami instrukcji operacyjnej.

c) 

Operator zapewnia zgodność wyposażenia balonu i kwalifikacji wszystkich członków załogi z wymaganiami dotyczącymi danego obszaru i rodzaju operacji.

d) 

Operator zapewnia, by wszyscy członkowie załogi wyznaczeni do wykonywania operacji lotniczych lub bezpośrednio w nie zaangażowani spełniali wszystkie poniższe warunki:

1) 

byli odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni ze stosownymi instrukcjami;

2) 

byli świadomi zasad i procedur dotyczących poszczególnych powierzonych im obowiązków;

3) 

wykazali swoją zdolność do pełnienia poszczególnych powierzonych im obowiązków;

4) 

byli świadomi swoich obowiązków oraz znaczenia powierzonych im zadań dla całości operacji wykonywanej balonem.

e) 

Operator ustanawia procedury i instrukcje do celów bezpiecznej eksploatacji każdego typu balonu, zawierające opis zadań i obowiązków członków załogi w odniesieniu do wszystkich rodzajów operacji. W tych procedurach i instrukcjach nie można wymagać od członków załogi wykonywania podczas krytycznych faz lotu jakichkolwiek czynności innych niż wymagane do bezpiecznej eksploatacji balonu.

f) 

Operator podejmuje działania, aby nad członkami załogi i personelem zaangażowanym w eksploatację balonu sprawowany był nadzór przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i umiejętności, by zapewnić osiągnięcie standardów określonych w instrukcji operacyjnej.

g) 

Operator zapewnia, by wszyscy członkowie załogi i personelu zaangażowani w eksploatację balonu byli świadomi, że muszą przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych oraz procedur, ustanowionych przez państwa, w których prowadzone są operacje, i dotyczących wykonywanych przez nich obowiązków.

h) 

Operator określa procedury planowania lotu w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania lotu, uwzględniając przy tym osiągi balonu, inne ograniczenia eksploatacyjne i stosowne oczekiwane warunki na planowanej trasie oraz w odpowiednich miejscach operacji lotniczych. Procedury te włącza się do instrukcji operacyjnej.

BOP.ADD.010    Zgłoszenie alternatywnych sposobów spełnienia wymagań

Operator, składając oświadczenie zgodnie z pkt BOP.ADD.100, zgłasza właściwemu organowi wykaz alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC), w przypadku gdy zamierza stosować AltMoC do wykazania spełniania wymagań, jeżeli zażądano tego zgodnie z pkt BOP.BAS.010. Wykaz ten musi zawierać odniesienia do akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC), które są zastępowane, w przypadku gdy powiązane AMC zostały przyjęte przez Agencję.

BOP.ADD.015    Dostęp

▼M1

a) 

W celu ustalenia, czy spełnione są zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu, operator udziela wszelkim osobom upoważnionym przez właściwy organ dostępu w dowolnym momencie do każdego obiektu, balonu, dokumentu, wszelkich rejestrów, danych, procedur lub innych materiałów związanych z działalnością tego operatora objętą zakresem niniejszego rozporządzenia, niezależnie od tego, czy dana działalność jest przedmiotem zlecenia.

▼B

b) 

W przypadku zarobkowych operacji pasażerskich wykonywanych balonem dostęp do balonu obejmuje możliwość wejścia na pokład balonu i pozostania na nim podczas operacji lotniczych, chyba że mogłoby to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

BOP.ADD.020    Niezgodności

Po otrzymaniu powiadomienia o niezgodnościach (nieprawidłowościach) stwierdzonych przez właściwy organ zgodnie z pkt ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 i ARO.GEN.360 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 965/2012, operator podejmuje wszystkie poniższe działania:

a) 

identyfikuje przyczynę źródłową braku zgodności;

b) 

określa plan działań naprawczych;

c) 

wykazuje wdrożenie planu działań naprawczych w sposób zadowalający właściwy organ i w terminie określonym przez ten organ zgodnie z pkt ARO.GEN.350 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

BOP.ADD.025    Zgłaszanie zdarzeń

a) 

Operator wdraża, jako część swojego systemu zarządzania, system zgłaszania zdarzeń umożliwiający obowiązkowe i dobrowolne zgłaszanie zdarzeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 ( 7 ).

b) 

Nie naruszając przepisu lit. a), operator zgłasza właściwemu organowi i organizacji odpowiadającej za projekt balonu wszelkie przypadki nieprawidłowego działania, usterki techniczne, przekroczenia ograniczeń technicznych lub zdarzenia mogące wskazywać na niedokładność, niekompletność lub niejasność informacji zawartych w danych określonych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012 lub wszelkie inne zdarzenia, które stanowią incydent, ale nie stanowią wypadku ani poważnego incydentu.

c) 

Operator wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, by pilot dowódca, wszyscy pozostali członkowie załogi i wszyscy członkowie jego personelu spełniali wymagania określone w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 ( 8 ) w odniesieniu do wszelkich poważnych incydentów lub wypadków związanych z eksploatacją balonu.

BOP.ADD.030    System zarządzania

a) 

Operator ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania, który obejmuje wszystkie poniższe elementy:

1) 

jasno zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności w całej organizacji operatora, w tym bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo spoczywającej na kierowniku odpowiedzialnym;

2) 

opis ogólnej filozofii i zasad postępowania operatora dotyczących bezpieczeństwa, które określa się mianem polityki bezpieczeństwa;

3) 

określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa lotniczego stwarzanych przez działalność operatora, ocenę tych zagrożeń oraz sposób zarządzania towarzyszącym im ryzykiem, w tym podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka w stosownych przypadkach i weryfikowanie skuteczności tych działań;

4) 

utrzymywanie odpowiedniego poziomu przeszkolenia i kompetencji członków personelu do wykonywanych przez nich zadań;

5) 

dokumentacja wszystkich kluczowych procesów systemu zarządzania, w tym procesu zaznajamiania członków personelu z ich obowiązkami oraz procedury wprowadzania zmian do tej dokumentacji;

6) 

stanowisko ds. monitorowania spełniania przez operatora wymagań określonych w niniejszym załączniku. Takie monitorowanie spełniania wymagań obejmuje system zwrotnego informowania kierownika odpowiedzialnego wyznaczonego przez operatora o niezgodnościach, aby zapewnić skuteczne wdrożenie działań naprawczych w razie potrzeby;

7) 

procesy niezbędne do zapewnienia zgodności z wymaganiami określonymi w art. 4, 5, 6 i 13 rozporządzenia (UE) nr 376/2014.

b) 

System zarządzania musi być odpowiedni do wielkości organizacji operatora oraz charakteru i złożoności prowadzonej przez niego działalności, z uwzględnieniem zagrożeń i powiązanego ryzyka wynikających z tej działalności.

▼M1

BOP.ADD.035    Działania zlecone

W przypadku zlecania jakiejkolwiek części swojej działalności wchodzącej w zakres niniejszego rozporządzenia operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, by organizacja, której udziela zlecenia, prowadziła zlecane działania zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Operator zapewnia również właściwemu organowi dostęp do organizacji, której udzielił zlecenia, aby organ ten mógł ustalić, czy operator spełnia te wymagania.

▼B

BOP.ADD.040    Wymagania dotyczące personelu

▼M1

a) 

Operator wyznacza kierownika odpowiedzialnego, który jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie działania wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia mogły być finansowane i prowadzone zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Do obowiązków kierownika odpowiedzialnego należy ustanowienie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania.

▼B

b) 

Operator:

1) 

określa obowiązki członków swojego personelu w odniesieniu do wszystkich zadań i czynności, które mają wykonywać;

2) 

musi dysponować odpowiednią liczbą członków personelu posiadających kwalifikacje do wykonywania tych zadań i czynności; oraz

3) 

prowadzi odpowiednie rejestry doświadczenia, kwalifikacji i szkoleń członków swojego personelu.

c) 

Operator mianuje osobę lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi poniższymi obszarami i nadzór nad nimi:

1) 

operacje lotnicze;

2) 

operacje naziemne;

3) 

ciągła zdatność do lotu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1321/2014.

▼M1

BOP.ADD.045    Wymagania dotyczące infrastruktury

Operator musi posiadać wystarczającą infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie wszystkich zadań i czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 i wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz zarządzanie nimi.

▼B

Sekcja 2

Oświadczenie, zdatność do lotu oraz leasing z załogą i bez załogi

BOP.ADD.100    Oświadczenie

▼M1

a) 

W oświadczeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi, operator potwierdza, że spełnia i będzie stale spełniał zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.

▼B

b) 

Operator zawiera w oświadczeniu wszystkie poniższe informacje:

1) 

nazwę operatora;

2) 

miejsce, w którym operator ma główne miejsce prowadzenia działalności;

3) 

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika odpowiedzialnego wyznaczonego przez operatora;

4) 

datę rozpoczęcia operacji zarobkowych oraz, w stosownych przypadkach, termin, w którym zmiana w dotychczasowych operacjach zarobkowych staje się skuteczna;

5) 

w odniesieniu do wszystkich balonów wykorzystywanych w operacjach zarobkowych: typ balonu, dane rejestracyjne, główną bazę, rodzaj operacji i organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

c) 

W stosownych przypadkach operator załącza do oświadczenia wykaz alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC), zgodnie z pkt BOP.ADD.010.

d) 

Operator składa przedmiotowe oświadczenie korzystając z formularza zawartego w dodatku do niniejszego załącznika.

BOP.ADD.105    Zmiany w oświadczeniu i zaprzestanie prowadzenia operacji zarobkowych

▼M1

a) 

Operator niezwłocznie zgłasza właściwemu organowi wszelkie zmiany okoliczności mających wpływ na jego zgodność z zasadniczymi wymogami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, ujętych w oświadczeniu złożonym właściwemu organowi, a także wszelkie zmiany w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt BOP.ADD.100 lit. b), i zmiany w wykazie AltMoC, o którym mowa w pkt BOP.ADD.100 lit. c), zawartych w oświadczeniu lub do niego załączonych.

▼B

b) 

Operator bezzwłocznie powiadamia właściwy organ, w przypadku gdy zaprzestaje prowadzenia operacji zarobkowych przy użyciu balonów.

BOP.ADD.110    Wymagania dotyczące zdatności do lotu

Balony muszą posiadać świadectwo zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub, w przypadku balonów zarejestrowanych w państwie trzecim, muszą być przedmiotem umowy leasingu z załogą albo umowy leasingu bez załogi zgodnie z pkt BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115    Leasing z załogą i bez załogi dotyczący balonu zarejestrowanego w państwie trzecim

a) 

Operator powiadamia właściwy organ o każdej umowie leasingu z załogą lub umowie leasingu bez załogi, dotyczącej balonu zarejestrowanego w państwie trzecim.

b) 

W przypadku gdy balon zarejestrowany w państwie trzecim jest przedmiotem umowy leasingu z załogą, operator zapewnia, by poziom bezpieczeństwa wynikający ze stosowania norm bezpieczeństwa w zakresie ciągłej zdatności do lotu i operacji lotniczych, którym podlega operator danego balonu pochodzący z państwa trzeciego, był co najmniej równoważny poziomowi wynikającemu ze stosowania wymagań określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 i w niniejszym rozporządzeniu.

▼M1

c) 

W przypadku gdy balon zarejestrowany w państwie trzecim jest przedmiotem umowy leasingu bez załogi, operator takiego balonu zapewnia spełnianie zasadniczych wymogów dotyczących ciągłej zdatności do lotu, określonych w załącznikach II i V do rozporządzenia (UE) 2018/1139, a także wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

▼B

Sekcja 3

Instrukcje i rejestry

BOP.ADD.200    Instrukcja operacyjna

a) 

Operator ustanawia instrukcję operacyjną.

b) 

Treść instrukcji operacyjnej musi odzwierciedlać wymagania określone w niniejszym załączniku i nie może być sprzeczna z informacjami zawartymi w oświadczeniu złożonym przez operatora.

c) 

Instrukcja operacyjna może zostać ustanowiona w osobnych częściach.

d) 

Wszyscy członkowie personelu operatora muszą mieć łatwy dostęp do tych części instrukcji operacyjnej, które dotyczą ich obowiązków.

e) 

Instrukcję operacyjną należy stale aktualizować. Wszystkich członków personelu operatora informuje się o wszelkich zmianach w instrukcji operacyjnej dotyczących wykonywanych przez nich obowiązków.

f) 

Operator zapewnia, by wszelkie informacje, które wykorzystano jako podstawę do sformułowania instrukcji operacyjnej, oraz wszelkie zmiany tych informacji zostały należycie odzwierciedlone w instrukcji operacyjnej.

g) 

Operator zapewnia, by każdy członek personelu był w stanie zrozumieć język, w którym zapisano te części instrukcji operacyjnej, które dotyczą jego obowiązków. Treść instrukcji operacyjnej musi być przedstawiona w formie umożliwiającej korzystanie z niej bez trudu.

BOP.ADD.205    Prowadzenie rejestrów

a) 

Operator ustanawia system rejestrów umożliwiający odpowiednie przechowywanie danych dotyczących jego działań i ich wiarygodną identyfikowalność.

b) 

Format rejestrów określa się w procedurach lub instrukcjach operatora.

Sekcja 4

Załoga lotnicza

BOP.ADD.300    Skład załogi lotniczej

a) 

Skład załogi lotniczej odpowiada co najmniej składowi określonemu w AFM lub w ograniczeniach eksploatacyjnych wymaganemu w odniesieniu do balonu.

b) 

Załoga lotnicza jest powiększana o dodatkowych członków, jeżeli jest to wymagane w danego rodzaju operacji. Liczba członków załogi lotniczej nie może być niższa niż liczba określona w instrukcji operacyjnej.

▼M1

c) 

Każdy członek załogi lotniczej musi posiadać licencję i uprawnienia, wydane lub zaakceptowane zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia i odpowiednie do powierzonych mu obowiązków.

▼B

d) 

Członek załogi lotniczej może podczas lotu zostać zastąpiony w wykonywaniu czynności pilotowania przez innego odpowiednio wykwalifikowanego członka załogi lotniczej.

▼M1

e) 

W przypadku korzystania z usług członków załogi lotniczej, którzy pracują na zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu, operator sprawdza, czy wszystkie poniższe wymagania są spełnione:

1) 

wymagania określone w niniejszej podczęści;

2) 

wymagania określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące niedawno zdobytego doświadczenia;

3) 

ograniczenia czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące odpoczynku, zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym dany operator ma główne miejsce prowadzenia działalności, z uwzględnieniem wszystkich usług świadczonych przez danego członka załogi lotniczej na rzecz innych operatorów.

▼B

BOP.ADD.305    Wyznaczenie pilota dowódcy

a) 

Operator wyznacza jednego pilota spośród załogi lotniczej na pilota dowódcę.

▼M1

b) 

Operator wyznacza do pełnienia funkcji pilota dowódcy wyłącznie pilota posiadającego:

1) 

kwalifikacje do pełnienia funkcji pilota dowódcy zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

2) 

minimalny poziom doświadczenia określony w instrukcji operacyjnej; oraz

3) 

odpowiednią wiedzę o obszarze, nad którym ma się odbyć lot.

BOP.ADD.310    Przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów

Wszystkie szkolenia i sprawdziany członków załogi lotniczej wymagane zgodnie z pkt BOP.ADD.315 są przeprowadzane:

a) 

zgodnie z programami i planami tematycznymi szkoleń ustanowionymi przez operatora w instrukcji operacyjnej;

b) 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a w odniesieniu do szkoleń i sprawdzianów w locie – przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

▼B

BOP.ADD.315    Szkolenia i sprawdziany okresowe

a) 

Każdy członek załogi lotniczej musi co 2 lata przejść szkolenie okresowe w locie i na ziemi, odpowiednie do klasy balonu, którym wykonuje operacje, w tym szkolenie w zakresie rozmieszczenia i użycia całego wyposażenia awaryjnego i wyposażenia bezpieczeństwa znajdującego się na pokładzie.

b) 

Każdy członek załogi lotniczej musi zaliczyć przeprowadzane przez operatora sprawdziany umiejętności w celu wykazania swoich kompetencji w wykonywaniu procedur normalnych, anormalnych i awaryjnych, obejmujące istotne aspekty związane z zadaniami specjalistycznymi opisanymi w instrukcji operacyjnej. Przeprowadzając te sprawdziany uwzględnia się należycie członków załogi, którzy wykonują operacje zgodnie z VFR w nocy.

c) 

Sprawdzian umiejętności przeprowadzany przez operatora zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca, w którym przeprowadzono sprawdzian, lub – w przypadku gdy sprawdzian jest przeprowadzany w ciągu ostatnich 3 miesięcy okresu ważności poprzedniego sprawdzianu – od ostatniego dnia okresu ważności tego poprzedniego sprawdzianu.

Sekcja 5

Ogólne wymagania operacyjne

BOP.ADD.400    Obowiązki pilota dowódcy

Pilot dowódca musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:

a) 

odpowiednie wymagania w ramach ustanowionego przez operatora systemu zgłaszania zdarzeń, o którym mowa w pkt BOP.ADD.025;

b) 

wszystkie wymagania dotyczące ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące odpoczynku mające zastosowanie do wykonywanych przez niego czynności zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym operator ma główne miejsce prowadzenia działalności.

BOP.ADD.405    Zakres upoważnienia pilota dowódcy

Niezależnie od przepisu pkt BOP.BAS.035 operator wprowadza wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by wszystkie przewożone balonem osoby wykonywały wszelkie zgodne z prawem polecenia pilota dowódcy wydane w celu zapewnienia bezpieczeństwa balonu, przewożonych nim osób bądź mienia lub wszelkich osób bądź mienia na ziemi.

BOP.ADD.410    Dodatkowy członek załogi balonu

W przypadku gdy przewozi się balonem więcej niż 19 pasażerów, na pokładzie balonu musi być obecny co najmniej jeden dodatkowy członek załogi, jako uzupełnienie załogi lotniczej wymaganej zgodnie z pkt BOP.ADD.300 lit. a) i b), którego zadaniem jest pomoc pasażerom w razie sytuacji awaryjnej. Dodatkowy członek załogi musi posiadać odpowiednie doświadczenie i być odpowiednio przeszkolony.

BOP.ADD.415    Sprawność związana z nurkowaniem głębokościowym i oddawaniem krwi

Członkowie załogi nie wykonują żadnych obowiązków na pokładzie balonu, w przypadku gdy ich sprawność mogła ulec pogorszeniu po nurkowaniu głębokościowym lub w następstwie oddania krwi.

BOP.ADD.420    Wspólny język

Operator zapewnia, by wszyscy członkowie załogi byli w stanie porozumiewać się we wspólnym języku.

BOP.ADD.425    Substancje psychoaktywne

Operator wprowadza wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by żadna osoba nie weszła na pokład balonu ani nie znajdowała się w balonie, jeżeli jest ona pod wpływem substancji psychoaktywnych w takim stopniu, że istnieje prawdopodobieństwo, iż jej obecność narazi na niebezpieczeństwo balon, osoby bądź mienie nim przewożone lub osoby bądź mienie na ziemi.

BOP.ADD.430    Narażanie na niebezpieczeństwo

Operator wprowadza wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, by żadna osoba, wskutek jej umyślnego, lekkomyślnego lub wynikającego z zaniedbania działania lub zaniechania działania:

a) 

nie naraziła na niebezpieczeństwo balonu ani osoby znajdującej się na jego pokładzie lub na ziemi;

b) 

nie spowodowała narażenia osób ani mienia na niebezpieczeństwo ze strony balonu ani nie dopuściła do narażenia na takie niebezpieczeństwo.

BOP.ADD.435    Dokumenty, instrukcje i informacje przewożone obowiązkowo

a) 

Podczas każdego lotu na pokładzie przewozi się oryginały lub kopie wszystkich następujących dokumentów, instrukcji i informacji:

1) 

oświadczenia złożonego przez operatora;

2) 

informacji dotyczących służb poszukiwania i ratownictwa działających w obszarze zamierzonego lotu;

3) 

operacyjnego planu lotu.

b) 

Oryginały wszystkich poniższych dokumentów, instrukcji i informacji przechowuje się w bezpiecznym miejscu, nie na pokładzie balonu podczas lotu:

1) 

dokumenty, instrukcje i informacje, o których mowa w lit. a), w przypadku gdy ich kopie są przewożone na pokładzie balonu podczas lotu;

2) 

aktualne części instrukcji operacyjnej lub standardowych procedur operacyjnych (ang. standard operating procedures, SOP), które dotyczą obowiązków członków załogi i do których muszą oni mieć łatwy dostęp;

3) 

listy pasażerów, jeżeli przewozi się pasażerów;

4) 

dokumentacja dotycząca masy, o której mowa w pkt BOP.ADD.600 lit. c).

c) 

Na żądanie właściwego organu pilot dowódca lub operator udostępnia temu organowi oryginały dokumentów, instrukcji i informacji w określonym przez ten organ terminie, który nie może być krótszy niż 24 godziny.

BOP.ADD.440    Materiały niebezpieczne

Operator:

a) 

ustanawia procedury, aby zapewnić podjęcie wszelkich uzasadnionych działań w celu zapobieżenia nieumyślnemu przewożeniu materiałów niebezpiecznych na pokładzie balonu; oraz

b) 

dostarcza członkom załogi niezbędnych informacji umożliwiających im należyte wykonywanie obowiązków w odniesieniu do wszelkich materiałów niebezpiecznych, które są przewożone lub które zamierza się przewozić na pokładzie balonu.

Sekcja 6

Procedury operacyjne

BOP.ADD.500    Obliczenia dotyczące zapasu paliwa lub balastu

Operator zapewnia, by obliczenia dotyczące zapasowego paliwa lub balastu zostały udokumentowane w operacyjnym planie lotu.

BOP.ADD.505    Przewóz pasażerów kategorii specjalnych

Operator ustanawia procedury w celu zapewnienia, by osoby wymagające specjalnych warunków, pomocy lub urządzeń podczas przewozu na pokładzie balonu były przewożone w warunkach zapewniających bezpieczeństwo balonu i wszelkich osób lub mienia nim przewożonych.

BOP.ADD.510    Zarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane balonem – Standardowe procedury operacyjne

Niezależnie od przepisów pkt BOP.BAS.190:

a) 

przed rozpoczęciem zarobkowej operacji specjalistycznej wykonywanej balonem operator dokonuje oceny ryzyka, oceniając złożoność zamierzonej operacji, aby określić zagrożenia i powiązane ryzyko w odniesieniu do tej operacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzić środki ograniczające ryzyko.

b) 

w oparciu o ocenę ryzyka operator, przed rozpoczęciem zarobkowej operacji specjalistycznej wykonywanej balonem, ustanawia standardowe procedury operacyjne (SOP) odpowiednie do zamierzonej operacji i użytkowanego balonu. SOP muszą stanowić część instrukcji operacyjnej albo być ujęte w osobnym dokumencie. Operator regularnie dokonuje przeglądu SOP i aktualizuje je w razie potrzeby, aby należycie uwzględnić ocenę ryzyka.

c) 

Operator zapewnia, by zarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane balonem były przeprowadzane zgodnie z SOP.

Sekcja 7

Osiągi i ograniczenia eksploatacyjne

BOP.ADD.600    System ustalania masy

a) 

Operator ustanawia system określający sposób, w jaki dla każdego lotu dokładnie ustala się wszystkie poniższe elementy, tak aby umożliwić pilotowi dowódcy stwierdzenie, czy przestrzegane są ograniczenia przewidziane w AFM:

1) 

masa własna balonu;

2) 

masa ładunku handlowego;

3) 

masa ładunku paliwa lub balastu;

4) 

masa startowa;

5) 

załadowanie balonu przeprowadzone pod nadzorem pilota dowódcy lub wykwalifikowanego personelu;

6) 

przygotowanie i rozmieszczenie całej dokumentacji.

b) 

Obliczenie masy wykonane na podstawie kalkulacji elektronicznych powinno być możliwe do odtworzenia przez pilota dowódcę.

c) 

Dokumentację dotyczącą masy, w której wyszczególniono elementy wymienione w lit. a), przygotowuje się przed każdym lotem i dokumentuje w operacyjnym planie lotu.

▼M1
DodatekOŚWIADCZENIE

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/395

Operator

Nazwa:

Miejsce, w którym operator ma główne miejsce prowadzenia działalności:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika odpowiedzialnego:

Eksploatacja balonu

Data rozpoczęcia operacji zarobkowych oraz, w stosownych przypadkach, data zmiany w dotychczasowych operacjach zarobkowych:

Informacje dotyczące używanego balonu (używanych balonów), operacji zarobkowych i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu: (1)

Typ balonu

Rejestracja balonu

Główna baza

Rodzaj(e) operacji (2)

Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosownych przypadkach wykaz AltMoC z odniesieniami do powiązanych AMC (załącznik do niniejszego oświadczenia):

Deklaracje

□Operator spełnia i będzie nadal spełniał zasadnicze wymogi określone w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2018/395.

W szczególności operator prowadzi operacje zarobkowe zgodnie z następującymi wymaganiami określonymi w podczęści ADD załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/395:

□Dokumentacja systemu zarządzania, w tym instrukcja operacyjna, jest zgodna z wymaganiami podczęści ADD, a wszystkie loty będą wykonywane zgodnie z przepisami instrukcji operacyjnej, jak nakazano w podczęści ADD pkt BOP.ADD.005 lit. b).

□Wszystkie eksploatowane balony posiadają świadectwo zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 albo spełniają szczególne wymagania dotyczące zdatności do lotu mające zastosowanie do balonów zarejestrowanych w państwie trzecim i będących przedmiotem umowy leasingu z załogą lub umowy leasingu bez załogi, zgodnie z wymaganiami podczęści ADD pkt BOP.ADD.110 oraz pkt BOP.ADD.115 lit. b) i c).

□Każdy członek załogi lotniczej posiada licencję i uprawnienia, wydane lub zaakceptowane zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) 2018/395, zgodnie z wymaganiami podczęści ADD pkt BOP.ADD.300 lit. c).

□Operator będzie powiadamiał właściwy organ o wszelkich zmianach w okolicznościach mających wpływ na spełnianie przez niego zasadniczych wymogów określonych w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/395, zadeklarowanych właściwemu organowi w niniejszym oświadczeniu, a także o wszelkich zmianach w informacjach i wykazach AltMoC ujętych w niniejszym oświadczeniu i załączonych do niego, zgodnie z wymaganiami określonymi w podczęści ADD pkt BOP.ADD.105 lit. a).

□Operator potwierdza, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu, w tym w załącznikach, są kompletne i prawidłowe.

Data, imię i nazwisko oraz podpis kierownika odpowiedzialnego

(1)   

Proszę wypełnić tabelę. Jeżeli jest za mało miejsca na wpisanie wszystkich informacji, należy podać je w osobnym załączniku. Załącznik taki należy opatrzyć datą i podpisem.

(2)   

„Rodzaj(e) operacji” odnosi się do rodzaju operacji zarobkowych wykonywanych przy użyciu balonu.

(3)   

Informacje na temat organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu muszą zawierać nazwę organizacji, jej adres i numer zatwierdzenia.

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWANIA ZAŁÓG LOTNICZYCH BALONÓW

[CZĘŚĆ BFCL]

PODCZĘŚĆ GEN

WYMAGANIA OGÓLNE

BFCL.001 Zakres

Niniejszy załącznik ustanawia wymagania dotyczące wydawania licencji pilota balonowego (BPL) oraz towarzyszących przywilejów, uprawnień i certyfikatów, a także warunków ich ważności i wykorzystania.

BFCL.005 Właściwy organ

Do celów niniejszego załącznika za właściwy organ uważa się organ wyznaczony przez państwo członkowskie, do którego dana osoba zwraca się o wydanie licencji BPL lub towarzyszących przywilejów, uprawnień lub certyfikatów.

BFCL.010 Klasy oraz grupy balonów

Do celów niniejszego załącznika balony klasyfikuje się w ramach następujących klas i grup:

a) 

klasa „balony na ogrzane powietrze”:

1) 

grupa A: pojemność powłoki do 3 400 m3 (120 069 ft3);

2) 

grupa B: pojemność powłoki od 3 401 m3 (120 070 ft3) do 6 000 m3 (211 888 ft3);

3) 

grupa C: pojemność powłoki od 6 001 m3 (211 889 ft3) do 10 500 m3 (370 804 ft3);

4) 

grupa D: pojemność powłoki ponad 10 500 m3 (370 804 ft3);

b) 

klasa „balony gazowe”;

c) 

klasa „balony o konstrukcji mieszanej”;

d) 

klasa „sterowce na ogrzane powietrze”.

BFCL.015 Występowanie z wnioskiem o licencję BPL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, a także ich wydawanie, przedłużanie i wznawianie

a) 

Właściwy organ określa wzór oraz sposób, w jaki składa się mu wnioski dotyczące:

1) 

wydania licencji BPL oraz towarzyszących uprawnień;

2) 

rozszerzenia przywilejów wynikających z licencji BPL;

3) 

wydania certyfikatu instruktora (balonowego) szkolenia praktycznego (FI(B));

4) 

wydania oraz przedłużenia i wznowienia ważności upoważnienia pilota egzaminatora (balonowego) (FE(B)); oraz

5) 

wszelkich zmian w licencji BPL oraz towarzyszących przywilejach, uprawnieniach i certyfikatach.

b) 

Do wniosku określonego w lit. a) dołącza się dowód spełnienia przez wnioskodawcę odpowiednich wymagań ustanowionych w niniejszym załączniku oraz w załączniku IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

c) 

Wszelkie ograniczenia lub rozszerzenia przywilejów nadanych w ramach licencji, uprawnienia lub certyfikatu są potwierdzane w licencji lub certyfikacie przez właściwy organ.

d) 

Dana osoba nie może jednocześnie posiadać więcej niż jednej licencji BPL wydanej zgodnie z niniejszym załącznikiem.

e) 

Posiadacz licencji składa wnioski, o których mowa w lit. a), właściwemu organowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie, w którym wydano którąkolwiek z jego licencji zgodnie z niniejszym załącznikiem (część BFCL) lub załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, stosownie do przypadku.

f) 

Posiadacz licencji BPL może wystąpić z wnioskiem o zmianę właściwego organu na właściwy organ wyznaczony przez inne państwo członkowskie, ale wówczas ten nowy właściwy organ będzie taki sam dla wszystkich posiadanych przez niego licencji.

g) 

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wydanie licencji BPL oraz towarzyszących uprawnień, przywilejów i certyfikatów najpóźniej w terminie 6 miesięcy od pomyślnego zaliczenia egzaminu praktycznego lub oceny kompetencji.

BFCL.030 Egzamin praktyczny

Z wyjątkiem egzaminu praktycznego na uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych określone w pkt BFCL.215, wnioskodawca ubiegający się o przystąpienie do egzaminu praktycznego jest kierowany na ten egzamin przez ATO lub DTO odpowiedzialną za szkolenie podjęte przez wnioskodawcę, po jego ukończeniu. Dokumentacja szkolenia jest udostępniana egzaminatorowi przez ATO lub DTO.

BFCL.035 Zaliczanie czasu lotu

Wnioskodawcy ubiegającemu się o licencję BPL lub towarzyszące przywileje, uprawnienia lub certyfikaty zalicza się w pełni cały czas lotu samodzielnego, czas lotu szkolnego z instruktorem lub czas lotu jako pilot dowódca na balonach na poczet całkowitego czasu lotu wymaganego do licencji, przywileju, uprawnienia lub certyfikatu.

BFCL.045 Obowiązek noszenia i okazywania dokumentów

a) 

Korzystając z przywilejów wynikających z licencji BPL, posiadacze tej licencji muszą mieć przy sobie wszystkie poniższe dokumenty:

1) 

ważną licencję BPL;

2) 

ważne orzeczenie lekarskie;

3) 

dokument tożsamości ze zdjęciem;

4) 

dane z książki lotów wystarczające do wykazania spełnienia wymagań niniejszego załącznika.

b) 

Uczniowie-piloci muszą mieć przy sobie podczas wykonywania wszelkich samodzielnych lotów:

1) 

dokumenty określone w lit. a) pkt 2 i 3; oraz

2) 

potwierdzenie upoważnienia wymaganego na mocy pkt BFCL.125 lit. a).

c) 

Na żądanie uprawnionego przedstawiciela właściwego organu, posiadacz licencji BPL lub uczeń-pilot musi bez zbędnej zwłoki okazać dokumenty określone w lit. a) lub b) do celów kontroli.

BFCL.050 Rejestrowanie czasu lotu

Posiadacze licencji BPL muszą prowadzić wiarygodny zapis szczegółów wszystkich wykonanych lotów, zgodny w formie i sposobie prowadzenia z wymogami ustalonymi przez właściwy organ.

BFCL.065 Ograniczenie przywilejów posiadaczy licencji BPL w wieku 70 lat i starszych w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem

Posiadacze licencji BPL, którzy osiągnęli wiek 70 lat, nie mogą pełnić funkcji pilota balonu uczestniczącego w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem.

BFCL.070 Ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie licencji, przywilejów, uprawnień i certyfikatów

a) 

Licencja BPL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, wydane zgodnie z niniejszym załącznikiem, mogą zostać ograniczone, zawieszone lub cofnięte przez właściwy organ zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w załączniku VI (część ARA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, jeżeli posiadacz licencji BPL nie spełnia zasadniczych wymogów określonych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/1139 lub wymagań niniejszego załącznika, a także załącznika II (część BOP) do niniejszego rozporządzenia lub załącznika IV (część MED) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

b) 

W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia ich licencji, przywileju, uprawnienia lub certyfikatu posiadacze licencji BPL niezwłocznie zwracają licencję lub certyfikat właściwemu organowi.

PODCZĘŚĆ BPL

LICENCJA PILOTA BALONOWEGO (BPL)

BFCL.115 BPL — Przywileje i warunki

a) 

Posiadaczowi licencji BPL przysługują przywileje dotyczące wykonywania czynności pilota dowódcy balonu:

1) 

bez wynagrodzenia w operacjach niezarobkowych;

2) 

w operacjach zarobkowych, jeżeli posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z podczęścią ADD pkt BFCL.215 niniejszego załącznika.

b) 

Na zasadzie odstępstwa od przepisów lit. a) pkt 1, posiadacz licencji BPL, który posiada przywileje instruktora lub egzaminatora, może otrzymywać wynagrodzenie za:

1) 

prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji BPL;

2) 

przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie licencji BPL;

3) 

szkolenie oraz testowanie i sprawdzanie przywilejów, uprawnień i certyfikatów wpisanych do licencji BPL.

c) 

Posiadacze licencji BPL korzystają z przywilejów wynikających z tej licencji wyłącznie wówczas, gdy spełniają wymagania dotyczące bieżącej praktyki, a ich orzeczenie lekarskie, odpowiednie do wykorzystywanych przywilejów, pozostaje ważne.

BFCL.120 BPL — Minimalny wiek

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi mieć ukończone 16 lat.

BFCL.125 BPL — Uczeń-pilot

a) 

Uczeń-pilot nie może wykonywać samodzielnych lotów, chyba że został do tego upoważniony przez instruktora balonowego szkolenia praktycznego (FI(B)) i jest przez niego nadzorowany.

b) 

Aby zostać dopuszczonym do wykonywania samodzielnych lotów, uczeń-pilot musi mieć ukończone 14 lat.

BFCL.130 BPL — Wymagania dotyczące szkolenia i doświadczenia

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi ukończyć szkolenie w ATO lub DTO. Szkolenie musi być dostosowane do przywilejów, o które ubiega się wnioskodawca, oraz musi obejmować:

a) 

wiedzę teoretyczną określoną w pkt BFCL.135 lit. a);

b) 

co najmniej 16 godzin szkolenia w locie na balonach na ogrzane powietrze, które należą do grupy A tej klasy, lub na balonach gazowych, obejmujące co najmniej:

1) 

12 godzin szkolenia w locie z instruktorem;

2) 

10 napełnień powłoki oraz 20 startów i lądowań; oraz

3) 

jeden samodzielny lot pod nadzorem trwający co najmniej 30 minut.

BFCL.135 BPL — Egzamin z wiedzy teoretycznej

a) 

Wiedza teoretyczna

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi wykazać podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią do przywilejów, o które się ubiega, w zakresie następujących przedmiotów:

1) 

przedmioty wspólne:

(i) 

prawo lotnicze;

(ii) 

możliwości człowieka;

(iii) 

meteorologia;

(iv) 

łączność; oraz

2) 

przedmioty specyficzne dla balonów:

(i) 

zasady lotu;

(ii) 

procedury operacyjne;

(iii) 

osiągi i planowanie lotu;

(iv) 

wiedza ogólna o statkach powietrznych związana z balonami; oraz

(v) 

nawigacja.

b) 

Obowiązki wnioskodawcy

1) 

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi zdać cały zestaw egzaminów z wiedzy teoretycznej pod nadzorem właściwego organu jednego państwa członkowskiego.

2) 

Wnioskodawca przystępuje do egzaminu z wiedzy teoretycznej wyłącznie pod warunkiem uzyskania rekomendacji od ATO lub DTO odpowiedzialnej za jego szkolenie oraz po ukończeniu odpowiednich elementów kursu szkoleniowego z zakresu wiedzy teoretycznej z zadowalającym wynikiem.

3) 

Rekomendacja ATO lub DTO jest ważna 12 miesięcy. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpi do egzaminu z wiedzy teoretycznej co najmniej raz w tym okresie ważności, ATO lub DTO decyduje, czy potrzebuje on dodatkowego szkolenia

c) 

Kryteria zaliczenia egzaminu

1) 

Wnioskodawca zalicza test egzaminacyjny z wiedzy teoretycznej, jeżeli uzyska co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia w tym teście. Nie stosuje się punktów karnych.

2) 

O ile niniejszy załącznik nie stanowi inaczej, uznaje się, że wnioskodawca zdał wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej do licencji BPL, jeżeli zaliczył wszystkie wymagane testy egzaminacyjne z wiedzy teoretycznej w okresie 18 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym po raz pierwszy przystąpił do egzaminu.

3) 

Jeżeli wnioskodawca nie zaliczy jednego z testów egzaminacyjnych z wiedzy teoretycznej w czterech podejściach, bądź jeżeli nie zaliczy wszystkich testów w okresie, o którym mowa w ust. 2, musi ponownie przystąpić do całego zestawu testów egzaminacyjnych z wiedzy teoretycznej.

4) 

Przed ponownym przystąpieniem do egzaminów z wiedzy teoretycznej wnioskodawca musi przejść dodatkowe szkolenie w ATO lub DTO. ATO lub DTO ustala poziom i zakres szkolenia potrzebnego wnioskodawcy.

d) 

Okres ważności

Egzamin z wiedzy teoretycznej zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia, w którym wnioskodawca zdał egzamin z wiedzy teoretycznej, zgodnie z lit. c) pkt 2.

BFCL.140 BPL — Zaliczanie wiedzy teoretycznej

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie licencji BPL otrzymuje pełne zaliczenie na poczet wymagań dotyczących szkolenia z wiedzy teoretycznej w zakresie przedmiotów wspólnych określonych w pkt BFCL.135 lit. a) pkt 1, jeżeli:

a) 

posiada licencję zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976; lub

b) 

zdał egzaminy z wiedzy teoretycznej na licencję określoną w lit. a), o ile uczynił to w okresie ważności określonym w pkt BFCL.135 lit. d).

BFCL.145 BPL — Egzamin praktyczny

a) 

Wnioskodawca ubiegający się o licencję BPL musi wykazać podczas egzaminu praktycznego, że potrafi – jako pilot dowódca balonu – wykonywać stosowne procedury i manewry, wykorzystując kompetencje odpowiednie do przywilejów do przywilejów, o które się ubiega.

b) 

Wnioskodawca musi zaliczyć egzamin praktyczny w tej samej klasie balonów, w której zaliczył szkolenie zgodnie z pkt BFCL.130 oraz, w przypadku balonów na ogrzane powietrze, na balonie należącym do grupy A tej klasy.

c) 

Aby przystąpić do egzaminu praktycznego poprzedzającego wydanie licencji BPL, wnioskodawca musi najpierw zdać wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej.

d) 

Kryteria zaliczenia egzaminu

1) 

Egzamin praktyczny jest podzielony na różne sekcje, które odpowiadają różnym fazom lotu balonu.

2) 

Niezaliczenie jednego punktu sekcji powoduje niezaliczenie całej sekcji. W przypadku gdy wnioskodawca nie zaliczy tylko jednej sekcji, powtarza tylko tę sekcję. Jeżeli wnioskodawca nie zaliczy więcej niż jednej sekcji, musi powtórzyć cały egzamin.

3) 

W przypadku gdy wnioskodawca powtarza egzamin zgodnie z pkt 2 i nie zaliczy którejkolwiek z sekcji, a dotyczy to również sekcji zdanych przy poprzednim podejściu, musi ponownie przystąpić do całego egzaminu.

e) 

W przypadku gdy wnioskodawca nie otrzyma zaliczenia wszystkich sekcji egzaminu w dwóch podejściach, musi odbyć dodatkowe szkolenie praktyczne.

BFCL.150 BPL – Rozszerzenie przywilejów na inną klasę lub grupę balonów

a) 

Przywileje wynikające z licencji BPL są ograniczone do klasy balonów, w odniesieniu do której przeprowadzono egzamin praktyczny określony w pkt BFCL.145, a w przypadku balonów na ogrzane powietrze – do grupy A tej klasy.

b) 

W przypadku balonów na ogrzane powietrze przywileje wynikające z licencji BPL zostają, na wniosek, rozszerzone na inną grupę w ramach klasy balonów na ogrzane powietrze, jeżeli pilot zaliczył co najmniej:

1) 

dwa loty szkolne z instruktorem FI(B) na balonie należącym do odpowiedniej grupy;

2) 

następującą liczbę godzin czasu lotu jako pilot dowódca balonu:

(i) 

co najmniej 100 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy B;

(ii) 

co najmniej 200 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy C;

(iii) 

co najmniej 300 godzin, jeżeli ubiega się o przywileje związane z balonami grupy D.

c) 

Z wyjątkiem klasy balonów o konstrukcji mieszanej, przywileje wynikające z licencji BPL zostają, na wniosek, rozszerzone na inną klasę balonów lub – w przypadku ubiegania się o przywileje związane z klasą balonów na ogrzane powietrze – na grupę A klasy balonów na ogrzane powietrze, jeżeli pilot zaliczył w odpowiedniej klasie i grupie balonów:

1) 

szkolenie w ATO lub DTO, obejmujące co najmniej:

(i) 

pięć lotów szkolnych z instruktorem; lub

(ii) 

w przypadku rozszerzenia z balonów na ogrzane powietrze na sterowce na ogrzane powietrze – pięć godzin szkolenia z instruktorem; oraz

2) 

egzamin praktyczny, w trakcie którego wykazał egzaminatorowi FE(B), że posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną na temat innej klasy balonów w zakresie następujących przedmiotów:

(i) 

zasady lotu;

(ii) 

procedury operacyjne;

(iii) 

osiągi i planowanie lotu;

(iv) 

wiedza ogólna o statkach powietrznych związana z klasą balonów, w odniesieniu do której ubiega się o przywileje.

d) 

Ukończenie szkolenia określonego w lit. b) pkt 1 oraz lit. c) pkt 1 jest wpisywane do książki lotów pilota i podpisywane przez:

1) 

w przypadku określonym w lit. b) pkt 1 – instruktora odpowiedzialnego za loty szkolne; oraz

2) 

w przypadku określonym w lit. c) pkt 1 – kierownika szkolenia ATO lub DTO odpowiedzialnej za szkolenie.

e) 

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów związanych z klasą balonów o konstrukcji mieszanej wyłącznie wówczas, gdy posiada przywileje dotyczące zarówno klasy balonów na ogrzane powietrze, jak i klasy balonów gazowych.

BFCL.160 BPL — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a) 

Posiadacz licencji BPL korzysta z wynikających z niej przywilejów wyłącznie wówczas, gdy zaliczył w odpowiedniej klasie balonów:

1) 

albo:

(i) 

w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej sześć godzin czasu lotu, w tym: 10 startów i lądowań, jako pilot dowódca, w locie z instruktorem lub w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(B); oraz

(ii) 

w ciągu 48 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej jeden lot szkoleniowy z instruktorem FI(B); lub

2) 

w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, kontrolę umiejętności zgodnie z lit. c).

b) 

Oprócz wymagań określonych w lit. a), w przypadku pilotów posiadających kwalifikacje do pilotowania więcej niż jednej klasy balonów, korzystanie z przywilejów związanych z inną klasą balonów jest uzależnione od zaliczenia co najmniej trzech godzin czasu lotu, jako pilot dowódca, w locie z instruktorem lub w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(B), w każdej dodatkowej klasie balonów w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

c) 

Posiadacz licencji BPL niespełniający wymagań określonych w lit. a) pkt 1 oraz, w stosownych przypadkach, w lit. b), przed wznowieniem korzystania z przywilejów musi zaliczyć kontrolę umiejętności przed egzaminatorem FE(B) na balonie odpowiedniej klasy.

d) 

Po spełnieniu wymagań lit. a), b) lub c), stosownie do przypadku, posiadacz licencji BPL z przywilejami dotyczącymi pilotowania balonów na ogrzane powietrze korzysta ze swoich przywilejów wyłącznie na balonach na ogrzane powietrze, które należą do:

(i) 

tej samej grupy balonów na ogrzane powietrze, w której zaliczył lot szkoleniowy określony w lit. a) pkt 1 ppkt (ii) lub kontrolę umiejętności określoną w lit. c), stosownie do przypadku, lub do grupy balonów o mniejszej pojemności powłoki; lub

(ii) 

grupy A balonów na ogrzane powietrze w przypadkach, w których pilot – zgodnie z lit. b) – zaliczył lot szkoleniowy określony w lit. a) pkt 2 w klasie balonów innej niż klasa balonów na ogrzane powietrze.

e) 

Zaliczenie lotów z instruktorem, lotów pod nadzorem oraz lotów szkoleniowych określonych w lit. a) pkt 1 i lit. b), jak również kontroli umiejętności określonej w lit. c), jest wpisywane do książki lotów pilota oraz podpisywane, w przypadkach określonych w lit. a) pkt 1 i lit. b) – przez odpowiedzialnego instruktora FI(B), a w przypadku określonym w lit. c) – przez odpowiedzialnego egzaminatora FE(B).

f) 

Uznaje się, że posiadacz licencji BPL, który posiada również przywileje dotyczące operacji zarobkowych określone w podczęści ADD pkt BFCL.215 niniejszego załącznika, spełnił wymagania:

1) 

lit. a) oraz – w stosownych przypadkach – lit. b), jeżeli zaliczył kontrolę umiejętności zgodnie z pkt BFCL.215 lit. d) pkt 2 ppkt (i) w odpowiedniej klasie lub odpowiednich klasach balonów w ciągu ostatnich 24 miesięcy; lub

2) 

lit. a) pkt 1 ppkt (ii), jeżeli zaliczył lot szkoleniowy określony w pkt BFCL.215 lit. d) pkt 2 ppkt (ii) w odpowiedniej klasie balonów.

W przypadku klasy balonów na ogrzane powietrze zastosowanie mają ograniczenia określone w lit. d), dotyczące przywilejów dotyczących pilotowania balonów poszczególnych klas, w zależności od klasy balonów wykorzystanej do spełnienia wymagań lit. f) pkt 1 lub lit. f) pkt 2.

PODCZĘŚĆ ADD

UPRAWNIENIA DODATKOWE

BFCL.200 Uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze

a) 

Posiadacz licencji BPL wykonuje loty na uwięzi balonem na ogrzane powietrze wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b) 

Aby ubiegać się o uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze, wnioskodawca musi:

1) 

posiadać przywileje związane z klasą balonów na ogrzane powietrze;

2) 

zaliczyć najpierw co najmniej dwa loty szkolne na uwięzi balonem na ogrzane powietrze.

c) 

Zaliczenie szkolenia w zakresie lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze jest wpisywane do książki lotów i podpisywane przez instruktora FI(B) odpowiedzialnego za szkolenie.

d) 

Pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania lotów na uwięzi balonami na ogrzane powietrze, korzysta z przywilejów wyłącznie wówczas, gdy zaliczył co najmniej jeden lot szkolny na uwięzi balonem na ogrzane powietrze w ciągu 48 miesięcy poprzedzających planowany lot, lub – jeżeli nie wykonał takiego lotu – gdy wykonał lot na uwięzi balonem na ogrzane powietrze z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora FI(B). Zaliczenie takiego lotu z instruktorem lub lotu samodzielnego pod nadzorem jest wpisywane do książki lotów pilota i podpisywane przez instruktora FI(B).

BFCL.210 Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych

a) 

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów wynikających z jego licencji w warunkach VFR w nocy wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania lotów nocnych zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b) 

Wnioskodawca ubiegający się o uprawnienie do wykonywania lotów nocnych musi mieć zaliczone co najmniej dwa loty szkolne w nocy, z których każdy trwa co najmniej jedną godzinę.

c) 

Zaliczenie szkolenia w zakresie uprawnienia do wykonywania lotów nocnych jest wpisywane do książki lotów i podpisywane przez instruktora FI(B) odpowiedzialnego za szkolenie.

BFCL.215 Uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych

a) 

Posiadacz licencji BPL korzysta z przywilejów wynikających z jego licencji w trakcie operacji zarobkowych przy użyciu balonów wyłącznie wówczas, gdy posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

b) 

Wnioskodawca ubiegający się o uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych musi:

1) 

mieć ukończone 18 lat;

2) 

zaliczyć 50 godzin czasu lotu lub 50 startów i lądowań jako pilot dowódca balonu;

3) 

posiadać przywileje związane z klasą balonów, w której będzie wykorzystywać przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych; oraz

4) 

zaliczyć egzamin praktyczny w odpowiedniej klasie balonów, w trakcie którego wykaże egzaminatorowi FE(B) kompetencje wymagane do operacji zarobkowych przy użyciu balonów.

c) 

Przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych są ograniczone do klasy balonów, w której zaliczony został egzamin praktyczny zgodnie z lit. b) pkt 3. Przywileje mogą zostać, na wniosek, rozszerzone na inną klasę balonów, jeżeli wnioskodawca spełni w tej innej klasie wymagania lit. b) pkt 3 oraz lit. b) pkt 4.

d) 

Pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych, korzysta z przywilejów wynikających z tego uprawnienia w zarobkowych operacjach pasażerskich wykonywanych balonem wyłącznie wówczas, gdy zaliczył:

1) 

w ciągu 180 dni poprzedzających planowany lot:

(i) 

co najmniej trzy loty jako pilot dowódca na balonach, z czego przynajmniej jeden lot balonem odpowiedniej klasy; lub

(ii) 

jeden lot jako pilot dowódca na balonie odpowiedniej klasy pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodnie z przepisami niniejszego punktu; oraz

2) 

w ciągu 24 miesięcy poprzedzających planowany lot:

(i) 

kontrolę umiejętności na balonie odpowiedniej klasy, podczas której wykaże egzaminatorowi FE(B) kompetencje wymagane do zarobkowych operacji pasażerskich wykonywanych balonem; lub

(ii) 

szkolenie odświeżające w ATO lub DTO, odpowiadające kompetencjom wymaganym do celów operacji zarobkowych przy użyciu balonów, obejmujące co najmniej sześć godzin wykładów z wiedzy teoretycznej oraz jeden lot szkoleniowy na balonie odpowiedniej klasy z instruktorem FI(B) posiadającym kwalifikacje w zakresie operacji zarobkowych przy użyciu balonów zgodnie z przepisami niniejszego punktu.

e) 

Aby zachować przywileje wynikające z uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych w odniesieniu do wszystkich klas balonów, pilot, który posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych z przywilejami rozszerzonymi poza jedną klasę balonów, musi spełnić wymagania lit. d) pkt 2 w co najmniej jednej klasie balonów.

f) 

Pilot, który spełnia wymagania lit. d) oraz posiada uprawnienie do wykonywania operacji zarobkowych dotyczące klasy balonów na ogrzane powietrze, korzysta z przywilejów wynikających z tego uprawnienia w klasie balonów na ogrzane powietrze wyłącznie na balonach należących do:

(i) 

tej samej grupy balonów na ogrzane powietrze, w której zaliczył kontrolę umiejętności określoną w lit. d) pkt 2 ppkt (i) lub lot szkoleniowy określony w lit. d) pkt 2 ppkt (ii); lub

(ii) 

grupy balonów na ogrzane powietrze o mniejszej pojemności powłoki.

g) 

Zaliczenie lotu pod nadzorem określonego w lit. d) pkt 1 ppkt (ii), kontroli umiejętności określonej w lit. d) pkt 2 ppkt (i) oraz szkolenia odświeżającego określonego w lit. d) pkt 2 ppkt (ii) jest wpisywane do książki lotów pilota oraz podpisywane przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, bądź przez instruktora FI(B) lub egzaminatora FE(B) odpowiedzialnego za szkolenie, nadzór lub kontrolę umiejętności, stosownie do przypadku.

h) 

Uznaje się, że pilot, który zaliczył kontrolę umiejętności zgodnie z pkt BOP.ADD.315 załącznika II (część BOP) do niniejszego rozporządzenia, spełnia wymagania lit. d) pkt 2 ppkt (i).

PODCZĘŚĆ FI

INSTRUKTORZY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Sekcja 1

Wymagania ogólne

BFCL.300 Certyfikaty instruktora szkolenia praktycznego

a)   Zasady ogólne

Instruktor prowadzi szkolenie w locie na balonie wyłącznie w przypadku, gdy:

1) 

posiada:

(i) 

licencję BPL obejmującą przywileje, uprawnienia i certyfikaty, których ma dotyczyć szkolenie w locie; oraz

(ii) 

certyfikat instruktora balonowego szkolenia praktycznego (FI(B)), odpowiedni do prowadzonego szkolenia i wydany zgodnie z przepisami niniejszej podczęści; oraz

2) 

jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy na balonie podczas szkolenia w locie.

b)   Szkolenie przeprowadzane poza terytorium państw członkowskich

1) 

Na zasadzie odstępstwa od lit. a) pkt 1, w przypadku szkolenia w locie prowadzonego w trakcie szkolenia zatwierdzonego zgodnie z niniejszym załącznikiem (część BFCL) poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej, właściwy organ wydaje certyfikat instruktora szkolenia praktycznego wnioskodawcy posiadającemu licencję pilota balonowego zgodną z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, pod warunkiem że dany wnioskodawca:

(i) 

posiada co najmniej licencję obejmującą, w stosownych przypadkach, przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia szkolenia;

(ii) 

spełnia wymagania określone w niniejszej podczęści dotyczące wydania certyfikatu FI(B) z odpowiednimi przywilejami instruktorskimi; oraz

(iii) 

wykaże właściwemu organowi, że posiada odpowiedni stopień wiedzy o europejskich zasadach bezpieczeństwa lotniczego, pozwalający korzystać z przysługujących mu przywilejów instruktorskich zgodnie z niniejszym załącznikiem.

2) 

Certyfikat ten jest ograniczony do prowadzenia zatwierdzonego szkolenia w locie:

(i) 

poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej; oraz

(ii) 

dla uczniów-pilotów znających w wystarczającym stopniu język, w którym prowadzone jest szkolenie w locie.

Sekcja 2

Certyfikat instruktora balonowego szkolenia praktycznego — FI(B)

BFCL.315 Certyfikat FI(B) — Przywileje i warunki

a) 

Z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawców wymagań pkt BFCL.320 oraz poniższych warunków, wydaje się certyfikat FI(B) z przywilejami dotyczącymi prowadzenia szkolenia w locie w odniesieniu do:

1) 

licencji BPL;

2) 

rozszerzenia przywilejów na kolejne klasy i grupy balonów, pod warunkiem że wnioskodawca wykonał co najmniej 15 godzin czasu lotu jako pilot dowódca w każdej odpowiedniej klasie;

3) 

uprawnienia do wykonywania lotów nocnych lub uprawnienia do wykonywania lotów na uwięzi, pod warunkiem że wnioskodawca przeszedł odpowiednie szkolenie w ATO lub DTO w zakresie prowadzenia szkolenia na odpowiednie uprawnienie; oraz

4) 

certyfikatu FI(B), pod warunkiem że wnioskodawca:

(i) 

zaliczył co najmniej 50 godzin szkolenia w locie na balonach; oraz

(ii) 

zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym celu przez właściwy organ, przeprowadził co najmniej jedną godzinę szkolenia w locie w zakresie certyfikatu FI(B) pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodnie z przepisami niniejszego punktu i wyznaczonego przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, uzyskując pozytywną ocenę.

b) 

Przywileje wymienione w lit. a) obejmują przywileje dotyczące prowadzenia szkolenia w locie w odniesieniu do:

1) 

wydania odpowiednich licencji, przywilejów, uprawnień lub certyfikatów; oraz

2) 

przedłużenia, wznowienia ważności lub spełnienia wymagań dotyczących bieżącej praktyki określonych w niniejszym załączniku, stosownie do przypadku.

BFCL.320 FI(B) — Warunki wstępne i wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat FI(B) musi:

a) 

mieć ukończone 18 lat;

b) 

spełnić wymagania pkt BFCL.300 lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz lit. a) pkt 2;

c) 

zaliczyć 75 godzin czasu lotu jako pilot dowódca na balonie;

d) 

zaliczyć szkolenie instruktorskie w ATO lub DTO zgodnie z pkt BFCL.330; oraz

e) 

uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z pkt BFCL.345.

BFCL.325 Kompetencje i ocena instruktora FI(B)

Wnioskodawcy ubiegający się o certyfikat FI(B) są szkoleni, aby uzyskać następujące kompetencje:

a) 

przygotowywanie materiałów szkoleniowych;

b) 

tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce;

c) 

prezentowanie wiedzy;

d) 

integrowanie zarządzania zagrożeniami i błędami (TEM) i zarządzania zasobami załogi;

e) 

zarządzanie czasem służące osiąganiu celów szkolenia;

f) 

ułatwianie uczenia;

g) 

ocenianie wyników kursantów;

h) 

obserwowanie i ocenianie postępów;

i) 

ocenianie sesji szkoleniowych; oraz

j) 

informowanie o wynikach.

BFCL.330 FI(B) — Szkolenie

a) 

Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat FI(B) musi najpierw – w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia – przejść w ATO lub DTO odpowiednią ocenę pod kątem predyspozycji do danego szkolenia.

b) 

Szkolenie FI(B) obejmuje co najmniej:

1) 

elementy określone w pkt BFCL.325;

2) 

25 godzin nauczania i nauki;

3) 

12 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym sprawdziany postępów; oraz

4) 

trzy godziny szkolenia w locie, w tym trzy starty i lądowania.

c) 

Wnioskodawca, który posiada już certyfikat instruktora zgodny z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976 lub załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, uzyskuje pełne zaliczenie na poczet wymagania określonego w lit. b) pkt 2.

BFCL.345 FI(B) — Ocena kompetencji

a) 

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie certyfikatu FI(B) musi przejść ocenę kompetencji na balonie, w trakcie której wykazuje egzaminatorowi posiadającemu kwalifikacje zgodne z pkt BFCL.415 lit. c), że potrafi szkolić uczniów-pilotów do poziomu wymaganego do wydania licencji BPL.

b) 

Taka ocena obejmuje:

1) 

zademonstrowanie kompetencji określonych w pkt BFCL.325 podczas instruktażu przed lotem, po locie oraz w trakcie przekazywania wiedzy teoretycznej;

2) 

ustny egzamin teoretyczny na ziemi, odprawy przed lotem i po locie, demonstracje podczas lotu w odpowiedniej klasie balonów;

3) 

ćwiczenia odpowiednie do oceny kompetencji instruktora.

BFCL.360 Certyfikat FI(B) — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a) 

Posiadacz certyfikatu FI(B) korzysta z przywilejów wynikających z certyfikatu wyłącznie w przypadku, gdy:

1) 

w ciągu ostatnich trzech lat przed planowanym skorzystaniem z tych przywilejów:

(i) 

odbył prowadzone przez ATO, DTO lub właściwy organ instruktorskie szkolenie odświeżające, które obejmowało wykłady z wiedzy teoretycznej służące odświeżeniu i aktualizacji wiedzy istotnej dla instruktorów balonowych;

(ii) 

przeprowadził co najmniej 6 godzin szkolenia w locie na balonach jako instruktor FI(B); oraz

2) 

wykonał, w ciągu ostatnich dziewięciu lat oraz zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym celu przez właściwy organ, jeden lot szkolny na balonie jako instruktor FI(B) pod nadzorem instruktora FI(B) posiadającego kwalifikacje zgodne z pkt BFCL.315 lit. a) pkt 4 i wyznaczonego przez kierownika szkolenia ATO lub DTO, uzyskując pozytywną ocenę.

b) 

Na poczet wymagania określonego w lit. a) pkt 1 ppkt (ii) zalicza się w pełni godziny lotu wykonane jako egzaminator FE(B) podczas egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji.

c) 

Jeżeli posiadacz certyfikatu FI(B) nie wykonał lotu szkolnego pod nadzorem i z pozytywną oceną instruktora FI(B) zgodnie z lit. a) pkt 2, to nie może korzystać z przywilejów wynikających z certyfikatu FI(B) do czasu pomyślnego zaliczenia oceny kompetencji zgodnie z pkt BFCL.345.

d) 

Aby wznowić korzystanie z przywilejów wynikających z certyfikatu FI(B), posiadacz certyfikatu FI(B), który nie spełnia wymagań lit. a), musi spełnić wymagania określone w lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz w pkt BFCL.345.

PODCZĘŚĆ FE

PILOCI EGZAMINATORZY

Sekcja 1

Wymagania ogólne

BFCL.400 Upoważnienia pilota egzaminatora balonowego

a)   Zasady ogólne

Egzaminator przeprowadza egzaminy praktyczne, kontrole umiejętności lub oceny kompetencji zgodnie z niniejszym załącznikiem wyłącznie w przypadku, gdy:

1) 

posiada:

(i) 

licencję BPL obejmującą przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji, a także przywileje dotyczące prowadzenia szkolenia w ich zakresie;

(ii) 

upoważnienie FE(B) obejmujące przywileje odpowiednie do przeprowadzanych egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji, wydane zgodnie z przepisami niniejszej podczęści;

2) 

jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy na balonie podczas egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji.

b)   Przeprowadzanie egzaminów poza terytorium państw członkowskich

1) 

Na zasadzie odstępstwa od lit. a) pkt 1, w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej, właściwy organ wydaje upoważnienie egzaminatora wnioskodawcy posiadającemu licencję pilota balonowego zgodną z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, pod warunkiem że dany wnioskodawca:

(i) 

posiada co najmniej licencję obejmującą, w stosownych przypadkach, przywileje, uprawnienia lub certyfikaty równoważne tym, w zakresie których jest uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych lub kontroli umiejętności;

(ii) 

spełnia wymagania określone w niniejszej podczęści dotyczące wydania odpowiedniego upoważnienia egzaminatora;

(iii) 

wykaże właściwemu organowi, że posiada odpowiedni stopień wiedzy o europejskich zasadach bezpieczeństwa lotniczego, pozwalający korzystać z przywilejów egzaminatora zgodnie z niniejszym załącznikiem.

2) 

Certyfikat, o którym mowa w pkt 1, jest ograniczony do przeprowadzania egzaminów praktycznych oraz kontroli umiejętności:

(i) 

poza terytorium, za które państwa członkowskie odpowiadają na mocy konwencji chicagowskiej; oraz

(ii) 

w odniesieniu do pilotów znających w wystarczającym stopniu język, w którym przeprowadza się egzamin/kontrolę.

BFCL.405 Ograniczenie przywilejów w przypadku konfliktu interesów

Egzaminator balonowy nie może przeprowadzać:

a) 

egzaminu praktycznego ani oceny kompetencji w celu wydania licencji, uprawnienia lub certyfikatu wnioskodawcy, na potrzeby którego przeprowadził więcej niż 50 % wymaganego szkolenia w locie w zakresie licencji, uprawnienia lub certyfikatu stanowiących przedmiot danego egzaminu praktycznego lub danej oceny kompetencji; lub

b) 

egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności ani oceny kompetencji, jeżeli uważa, że cokolwiek może mieć wpływ na jego obiektywność.

BFCL.410 Przeprowadzanie egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji

a) 

W trakcie przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji egzaminator balonowy musi wykonać wszystkie następujące czynności:

1) 

zapewnić możliwość porozumienia się z wnioskodawcą bez barier językowych;

2) 

sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji, wyszkolenia i doświadczenia określone w niniejszym załączniku, dotyczące wydania, przedłużenia lub wznowienia ważności licencji, przywilejów, uprawnienia lub certyfikatu, których dotyczy egzamin praktyczny, kontrola umiejętności lub ocena kompetencji; oraz

3) 

uświadomić wnioskodawcy konsekwencje podania niepełnych, niedokładnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących jego wyszkolenia i doświadczenia lotniczego.

b) 

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji egzaminator balonowy:

1) 

informuje wnioskodawcę o wynikach egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji;

2) 

w przypadku zaliczenia oceny kompetencji przeprowadzanej na potrzeby przedłużenia lub wznowienia ważności, wpisuje do licencji lub certyfikatu wnioskodawcy nową datę ważności, o ile został w tym celu specjalnie upoważniony przez właściwy organ odpowiadający za licencję wnioskodawcy;

3) 

dostarcza wnioskodawcy podpisany raport z egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji oraz przedkłada niezwłocznie kopie tego raportu właściwemu organowi odpowiadającemu za licencję wnioskodawcy, a także właściwemu organowi, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie. Raport ten obejmuje:

(i) 

oświadczenie, że egzaminator balonowy otrzymał od wnioskodawcy informacje dotyczące jego doświadczenia i wyszkolenia oraz że stwierdził, iż są one zgodne ze stosownymi wymaganiami niniejszego załącznika;

(ii) 

potwierdzenie wykonania wszystkich wymaganych manewrów i ćwiczeń, a także informacje o ustnym egzaminie z wiedzy teoretycznej, jeżeli takowy miał miejsce. W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części egzaminator odnotowuje powody wydania takiej oceny;

(iii) 

wyniki egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji;

(iv) 

oświadczenie, że egzaminator balonowy dokonał przeglądu krajowych procedur i wymagań stosowanych przez właściwy organ wnioskodawcy, oraz że je zastosował, jeżeli właściwy organ odpowiedzialny za licencję wnioskodawcy nie jest organem, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie;

(v) 

kopię upoważnienia egzaminatora balonowego, zawierającego zakres jego przywilejów jako egzaminatora balonowego, w przypadku egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji wnioskodawców podlegających innemu właściwemu organowi niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie.

c) 

Egzaminator balonowy musi przechowywać szczegółowe zapisy dotyczące wszelkich przeprowadzonych przez siebie egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji oraz ich wyników przez okres pięciu lat.

d) 

Na żądanie właściwego organu odpowiadającego za upoważnienie egzaminatora balonowego lub właściwego organu odpowiadającego za licencję wnioskodawcy, egzaminator balonowy przedstawia wszelkie zapisy, raporty oraz inne informacje wymagane do czynności nadzorczych.

Sekcja 2

Upoważnienie pilota egzaminatora balonowego — FE(B)

BFCL.415 Upoważnienie FE(B) — Przywileje i warunki

Z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawców wymagań pkt BFCL.420 oraz poniższych warunków, wydaje się upoważnienie FE(B) z przywilejami dotyczącymi przeprowadzania:

a) 

egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie licencji BPL oraz egzaminów praktycznych na potrzeby rozszerzenia przywilejów na inną klasę balonów, pod warunkiem że dany wnioskodawca zaliczył 250 godzin czasu lotu jako pilot na balonach, w tym 50 godzin szkolenia w locie obejmującego pełny program szkolenia na licencję BPL;

b) 

egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie uprawnienia do wykonywania operacji zarobkowych określonego w pkt BFCL.215, pod warunkiem że dany wnioskodawca spełnia wymagania dotyczące doświadczenia określone w lit. a) oraz przeszedł odpowiednie szkolenie podczas kursu standaryzacyjnego na egzaminatora zgodnie z pkt BFCL.430;

c) 

ocen kompetencji na potrzeby wydania certyfikatu FI(B), pod warunkiem że dany wnioskodawca:

1) 

wykonał 350 godzin czasu lotu jako pilot na balonach, w tym przeprowadził 5 godzin szkolenia dla wnioskodawcy ubiegającego się o certyfikat FI(B);

2) 

przeszedł odpowiednie szkolenie podczas kursu standaryzacyjnego dla egzaminatorów zgodnie z pkt BFCL.430.

BFCL.420 Upoważnienie FE(B) — Warunki wstępne i wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o upoważnienie FE(B) musi:

a) 

spełnić wymagania pkt BFCL.400 lit. a) pkt 1 ppkt (i) oraz lit. a) pkt 2;

b) 

zaliczyć kurs standaryzacyjny FE(B) zgodnie z pkt BFCL.430;

c) 

przejść ocenę kompetencji zgodnie z pkt BFCL.445;

d) 

wykazać odpowiednie przygotowanie w odniesieniu do przywilejów wynikających z FE(B); oraz

e) 

wykazać, że nie podlegał w ciągu ostatnich trzech lat żadnym sankcjom, w tym zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu posiadanych licencji, uprawnień lub certyfikatów, które zostały wydane zgodnie z niniejszym załącznikiem, z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, z powodu braku zgodności z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi do niego.

BFCL.430 Upoważnienie FE(B) — Kurs standaryzacyjny

a) 

Wnioskodawca ubiegający się o upoważnienie FE(B) musi przejść kurs standaryzacyjny prowadzony albo przez właściwy organ albo przez ATO lub DTO i zatwierdzony przez ten właściwy organ.

b) 

Kurs standaryzacyjny musi być dostosowany do przywilejów pilota egzaminatora balonowego, o które ubiega się wnioskodawca, oraz musi obejmować szkolenie teoretyczne i praktyczne, w tym co najmniej:

1) 

przeprowadzenie co najmniej jednego egzaminu praktycznego, jednej kontroli umiejętności lub jednej oceny kompetencji w zakresie licencji BPL lub towarzyszących uprawnień lub certyfikatów;

2) 

szkolenie w zakresie stosownych wymagań niniejszego załącznika oraz stosownych wymagań dotyczących operacji lotniczych, a także w zakresie przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji oraz związanej z tym dokumentacji i sprawozdawczości;

3) 

sesję informacyjną na następujące tematy:

(i) 

krajowe procedury administracyjne;

(ii) 

wymagania w zakresie ochrony danych osobowych;

(iii) 

odpowiedzialność egzaminatora;

(iv) 

ubezpieczenie wypadkowe egzaminatora;

(v) 

opłaty krajowe; oraz

(vi) 

informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do informacji wskazanych w ppkt (i)–(v) w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności lub ocen kompetencji wnioskodawców podlegających właściwemu organowi innemu niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie.

c) 

Posiadacz upoważnienia FE(B) nie może przeprowadzać egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności ani ocen kompetencji wnioskodawców podlegających właściwemu organowi innemu niż organ, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie, chyba że dokonał przeglądu najnowszych dostępnych informacji na temat odpowiednich krajowych procedur stosowanych przez właściwy organ wnioskodawcy.

BFCL.445 Upoważnienie FE(B) — Ocena kompetencji

Wnioskodawca ubiegający się o pierwsze wydanie upoważnienia FE(B) musi wykazać się kompetencjami egzaminatora FE(B) przed inspektorem właściwego organu lub starszym egzaminatorem specjalnie w tym celu upoważnionym przez właściwy organ odpowiedzialny za wydanie upoważnienia FE(B). Ocena kompetencji polega na przeprowadzeniu przez wnioskodawcę egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji, z uwzględnieniem odprawy po locie, sposobu przeprowadzania egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji, a także oceny osoby, której dotyczy egzamin, kontrola lub ocena, oraz prowadzenia odpraw i dokumentacji.

BFCL.460 Upoważnienie FE(B) — Ważność oraz przedłużenie i wznowienie ważności

a) 

Upoważnienie FE(B) jest ważne przez pięć lat.

b) 

Ważność upoważnienia FE(B) może zostać przedłużona, jeżeli jego posiadacz:

1) 

w okresie ważności upoważnienia FE(B), odbył egzaminatorskie szkolenie odświeżające, prowadzone albo przez właściwy organ albo przez ATO lub DTO i zatwierdzone przez ten właściwy organ, które obejmowało wykłady z wiedzy teoretycznej służące odświeżeniu i aktualizacji wiedzy istotnej dla egzaminatorów balonowych; oraz

2) 

w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających zakończenie okresu ważności certyfikatu, przeprowadził jeden egzamin praktyczny, jedną kontrolę umiejętności lub jedną ocenę kompetencji pod nadzorem inspektora właściwego organu lub egzaminatora specjalnie w tym celu upoważnionego przez właściwy organ odpowiedzialny za wydanie upoważnienia FE(B), uzyskując pozytywną ocenę.

c) 

Posiadaczowi upoważnienia FE(B), który posiada również co najmniej jedno upoważnienie egzaminatora dotyczące innych kategorii statków powietrznych zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 lub z załącznikiem III (część SFCL) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1976, można łącznie przedłużyć – w porozumieniu z właściwym organem – ważność wszystkich posiadanych upoważnień egzaminatora.

d) 

W przypadku upływu ważności upoważnienia FE(B), aby móc wznowić korzystanie z przywilejów wynikających z FE(B), jego posiadacz musi spełnić wymagania określone w lit. b) pkt 1 oraz w pkt BFCL.445.

e) 

Ważność upoważnienia FE(B) przedłuża lub wznawia się wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że w sposób nieprzerwany spełnia wymagania określone w pkt BFCL.410, jak również wymagania określone w pkt BFCL.420 lit. d) i e).( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).

( 4 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 4 marca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

( 5 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1).

( 6 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1).

( 7 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18).

( 8 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35).