02018R0033 — PL — 11.01.2018 — 000.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/33

z dnia 28 września 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu zestawienia opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 006 z 11.1.2018, s. 26)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 221, 31.8.2018, s.  3 (2018/33)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/33

z dnia 28 września 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu zestawienia opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Wzór zestawienia opłat i jego wspólny symbol

1.  Dostawcy usług płatniczych stosują wzór określony w załączniku i wypełniają go w sposób określony w art. 2–18.

2.  Przy wypełnianiu wzoru zestawienia opłat dostawcy usług płatniczych nie mogą zmieniać go w inny sposób niż przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, informacje, nagłówki i podnagłówki powinny być podawane przez dostawców usług płatniczych w takiej samej kolejności jak we wzorze.

3.  Zestawienie opłat:

a) jest prezentowane w pionowym formacie A4;

b) zawiera tytuł „Zestawienie opłat” na górze pierwszej strony – tytuł ten jest wyśrodkowany i umieszczony w równych odstępach między logo dostawcy usług płatniczych w lewym górnym rogu dokumentu a wspólnym symbolem w prawym górnym rogu dokumentu;

c) zawiera wspólny symbol o wymiarach nie większych niż 2,5 cm × 2,5 cm, przedstawiony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku;

d) jest zapisane czcionką typu Arial albo innym typem czcionki podobnym do Arial, o rozmiarze 11, z wyjątkiem tytułu „Zestawienie opłat”, który jest zapisany pogrubioną czcionką o rozmiarze 16; nagłówki są zapisywane pogrubioną czcionką o rozmiarze 14, a podnagłówki pogrubioną czcionką o rozmiarze 12, chyba że prawo krajowe lub umowa między konsumentem a dostawcą usług płatniczych nakazuje zwiększenie rozmiaru czcionki albo zastosowanie czcionki typu Braille z myślą o potrzebach osób słabowidzących;

e) jest sporządzane w kolorach czarnym i białym, z wyjątkiem logo dostawcy usług płatniczych i wspólnego symbolu, które mogą być kolorowe, jak określono w art. 2;

f) zawiera nagłówki w kolorze półciemnym szarym – wzór barwy o numerze referencyjnym 166,166,166 w modelu barw RGB, i podnagłówki w kolorze jasnoszarym – wzór barwy o numerze referencyjnym 191,191,191 w modelu barw RGB;

g) ma ponumerowane strony.

Artykuł 2

Wspólny symbol i logo dostawcy usług płatniczych

1.  W przypadku gdy wspólny symbol jest prezentowany w kolorze, barwa jego tła powinna odpowiadać wzorowi barwy o numerze referencyjnym 0/51/153 (w zapisie heksadecymalnym: 003399) w modelu barw RGB, a barwa symbolu – wzorowi barwy o numerze referencyjnym 255/204/0 (w zapisie heksadecymalnym: FFCC00) w modelu barw RGB.

2.  Wielkość logo dostawcy usług płatniczych musi być zbliżona do wielkości wspólnego symbolu.

3.  Logo może być kolorowe tylko wówczas, gdy wspólny symbol jest również prezentowany w kolorze. Jeżeli wspólny symbol jest drukowany w kolorach czarnym i białym, konieczne jest zapewnienie jego dobrej czytelności.

Artykuł 3

Nazwa i dane kontaktowe podmiotu prowadzącego rachunek

1.  Dostawcy usług płatniczych zastępują tekst w nawiasach kwadratowych nazwą podmiotu prowadzącego rachunek, pogrubioną czcionką, z wyrównaniem do lewej strony.

2.  Dostawcy usług płatniczych zastępują tekst w nawiasach kwadratowych swoimi danymi kontaktowymi, takimi jak adres geograficzny, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, adres strony internetowej i osoba do kontaktów lub punkt kontaktowy, które to dane posiadacz rachunku płatniczego może wykorzystywać w przyszłej korespondencji.

Dane kontaktowe należy wyrównać do lewej strony.

Artykuł 4

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe posiadacza rachunku płatniczego

1.  Dostawcy usług płatniczych zastępują tekst w nawiasach kwadratowych imieniem i nazwiskiem posiadacza rachunku płatniczego.

Imię i nazwisko zapisuje się pogrubioną czcionką, z wyrównaniem do lewej strony.

2.  Dostawcy usług płatniczych zastępują tekst w nawiasach kwadratowych adresem geograficznym posiadacza rachunku płatniczego.

Adres geograficzny jest wyrównywany do lewej strony i zapisywany małymi literami, z wyjątkiem pierwszej litery każdego słowa.

Artykuł 5

Nazwa i dane rachunku

1.  Dostawcy usług płatniczych podają nazwę rachunku płatniczego.

Nazwę tę zapisuje się pogrubioną czcionką, z wyrównaniem do lewej strony, bezpośrednio po słowie „Rachunek”.

2.  Dostawcy usług płatniczych podają dane identyfikujące rachunek płatniczy, takie jak kod identyfikacyjny banku (BIC), międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), krajowy numer rachunku i krajowy numer rozliczeniowy.

Dane te należy wyrównać do lewej strony.

Artykuł 6

Okres kalendarzowy

W rzędzie „Okres” dostawcy usług płatniczych podają, z wyrównaniem do lewej strony, okres kalendarzowy objęty zestawieniem opłat.

Artykuł 7

Data

W rzędzie „Data” dostawcy usług płatniczych podają, z wyrównaniem do lewej strony, dzień kalendarzowy, w którym przedstawiają zestawienie opłat.

Artykuł 8

Tekst wprowadzający

Tekst wprowadzający zawarty we wzorze należy powielić w zestawieniu opłat, stosując odstęp międzywierszowy wynoszący 1,15 oraz odstępy 0 pkt przed akapitem i 10 pkt po akapicie.

Artykuł 9

Zestawienie opłat i odsetek

1.  Łączne kwoty opłat i odsetek, które należy podać w czterech odrębnych tabelach pod nagłówkiem „Zestawienie opłat i odsetek”, są zapisywane przez dostawców usług płatniczych pogrubioną czcionką i z wyrównaniem do prawej strony.

2.  Jeżeli odsetki nie są naliczane w przypadku danego rachunku i jeżeli podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE, dostawcy usług płatniczych używają sformułowania „odsetki nie są naliczane”, stosując zapis małymi literami, z wyrównaniem do prawej strony.

3.  Jeżeli odsetki są naliczane, ale w pewnym okresie wynoszą zero, i jeżeli podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE, dostawcy usług płatniczych wpisują „0” w odpowiedniej tabeli.

4.  Jeżeli przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/92/UE zobowiązują dostawców usług płatniczych do podawania kompleksowego wskaźnika kosztowego podsumowującego łączne roczne koszty rachunku płatniczego, jest on podawany w odrębnej tabeli. Jeżeli te przepisy krajowe nie wymagają od dostawców usług płatniczych podawania kompleksowego wskaźnika kosztowego, dostawcy usług płatniczych usuwają tę tabelę.

Artykuł 10

Szczegółowe zestawienie zapłaconych opłat za rachunek

1.  W tabeli „Szczegółowe zestawienie zapłaconych opłat za rachunek” dostawcy usług płatniczych podają wykaz wszystkich opłat poniesionych za odnośne usługi w danym okresie.

Wykaz opłat za prowadzenie rachunku należy podać pod podnagłówkiem „Ogólne usługi powiązane z rachunkiem”.

2.  Dostawcy usług płatniczych wpisują usługi w podkolumnie zatytułowanej „Usługi”, z wyrównaniem do lewej strony, pogrubioną czcionką, stosując pojedynczy odstęp międzywierszowy, 0 pkt odstępu przed każdą usługą oraz 0 pkt odstępu po każdej usłudze.

3.  Dostawcy usług płatniczych podają w podkolumnie „Liczba przypadków skorzystania z usługi” liczbę przypadków skorzystania z każdej usługi podczas odpowiedniego okresu objętego zestawieniem opłat, z wyrównaniem tekstu do prawej strony, stosując czcionkę określoną w art. 1 ust. 3 lit. d).

Dostawcy usług płatniczych nie wypełniają podkolumny „Liczba przypadków skorzystania z usługi”, jeżeli:

a) skorzystano z usługi, ale dostawca usług płatniczych nie naliczył opłaty za tę usługę; oraz

b) podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE.

4.  W podkolumnie „Jednostkowa opłata” dostawcy usług płatniczych określają strukturę opłat jednostkowych i koszt każdej wykorzystanej usługi, z wyrównaniem tekstu do prawej strony.

5.  W podkolumnie „Liczba przypadków naliczenia opłaty” dostawcy usług płatniczych podają liczbę przypadków naliczenia opłaty za każdą usługę podczas odpowiedniego okresu objętego zestawieniem opłat, z wyrównaniem tekstu do prawej strony. Dostawcy usług płatniczych umieszczają w odpowiedniej podkolumnie sformułowanie „opłata nie została naliczona” w przypadku, gdy:

a) nie naliczono opłaty za skorzystanie z usługi; i

b) podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE.

6.  W podkolumnie „Razem” dostawcy usług płatniczych podają obliczoną łączną kwotę poniesionych opłat za korzystanie z usługi w odpowiednim okresie, stosując zapis pogrubioną czcionką.

7.  Dostawcy usług płatniczych skreślają podnagłówek, jeżeli nie są pod nim wymienione żadne usługi. Dostawcy usług płatniczych skreślają podnagłówek również w przypadku, gdy posiadacz rachunku płatniczego nie wykorzystał w danym okresie żadnych usług wykraczających poza pakiet usług.

8.  W rzędzie „Poniesione opłaty razem” dostawcy usług płatniczych podają obliczoną łączną kwotę opłat poniesionych przez posiadacza rachunku płatniczego w danym okresie, stosując zapis pogrubioną czcionką.

Artykuł 11

Prezentacja rodzajów opłat

1.  W przypadku naliczania odrębnych opłat co najmniej jednym ze wskazanych poniżej sposobów dostawcy usług płatniczych powinni umieścić w tabeli „Szczegółowe zestawienie zapłaconych opłat za rachunek” w kolumnie „Usługa” dla odpowiedniej usługi, w osobnym wierszu, opis każdego przypadku, kanału lub warunku naliczenia opłaty („rodzaje opłat”):

a) naliczanie różnych opłat za świadczenie tej samej usługi, np. pierwsza opłata za uruchomienie usługi i późniejsze opłaty za świadczenie tej samej usługi;

b) naliczanie innych opłat dla różnych kanałów, przez które może być zamówiona, wykorzystana lub świadczona ta sama usługa, np. telefonicznie, w oddziale lub online;

c) naliczanie opłat w zależności od tego, czy jest spełniony określony warunek dotyczący tej samej usługi, taki jak minimalna lub maksymalna kwota progowa poleceń przelewu lub wypłat gotówki.

Opis należy wyrównać do lewej strony. Wysokość opłat podaje się w kolumnie „Jednostkowa opłata”, z wyrównaniem do prawej strony.

2.  Jeżeli sposób naliczania opłat zależy od kombinacji kilku rodzajów opłat, np. opłaty różnią się w zależności od kanału, a następnie dzieli się je na odrębne grupy na podstawie kryterium osiągnięcia lub nieosiągnięcia kwoty progowej, dostawcy usług płatniczych powinni stosować przepisy art. 10 ust. 5 i dodatkowo podawać opis każdego dodatkowego rodzaju opłaty, ►C1  z wcięciem z prawej strony ◄ .

3.  Jeżeli wysokość opłaty uległa zmianie podczas danego okresu, dostawcy usług płatniczych podają wysokość opłaty naliczanej podczas każdego odpowiedniego okresu, dodając nowe wiersze w kolumnie „Jednostkowa opłata”.

Artykuł 12

Prezentacja pakietów usług wliczanych w opłaty wskazane pod podnagłówkiem „Ogólne usługi powiązane z rachunkiem”

1.  Jeżeli pakiet usług powiązanych z rachunkiem płatniczym jest oferowany razem z rachunkiem, a jego koszt jest wliczany w opłaty wskazane pod podnagłówkiem „Ogólne usługi powiązane z rachunkiem”, dostawcy usług płatniczych podają w tabeli „Szczegółowe zestawienie zapłaconych opłat za rachunek”, w rzędzie dotyczącym pakietu usług, informacje dotyczące usług objętych pakietem – w kolumnie „Usługa” i liczbę przypadków wykorzystania pakietu – w kolumnie „Liczba przypadków skorzystania z usługi”. W kolumnach znajdujących się pod nagłówkiem „Opłata” dostawcy usług płatniczych podają wysokość opłaty naliczonej za cały pakiet i liczbę przypadków naliczenia opłaty w danym okresie, odpowiednio, jak określono w art. 11 ust. 1. Rząd ten należy wykreślić, jeżeli opłata za pakiet usług jest naliczana osobno od opłaty za ogólne usługi.

2.  Wszelkie opłaty naliczane za usługi, które przekraczają liczbę usług objętych pakietem, podaje się w tabeli zawierającej wykaz usług i opłat, o której mowa w art. 1–11.

3.  Jeżeli nie ma ograniczenia co do liczby usług objętych pakietem albo jeżeli nie została przekroczona liczba usług objętych pakietem, dostawcy usług płatniczych usuwają oświadczenie znajdujące się w dolnej części tego rzędu, w brzmieniu: „Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostały naliczone osobno”.

Artykuł 13

Prezentacja pakietów usług powiązanych z rachunkiem płatniczym niewliczanych w opłaty wskazane pod podnagłówkiem „Ogólne usługi powiązane z rachunkiem”

1.  Jeżeli dostawca usług płatniczych oferuje pakiet usług powiązanych z rachunkiem płatniczym i opłaty za ten pakiet są naliczane osobno od opłat znajdujących się pod podnagłówkiem „Ogólne usługi powiązane z rachunkiem” i naliczanych z tytułu ogólnych usług powiązanych z rachunkiem, które są wskazywane w tabeli zawierającej wykaz usług i opłat, dostawcy usług płatniczych umieszczają w tabeli dotyczącej pakietu usług następujące informacje:

a) w kolumnie dotyczącej pakietu usług – nazwę handlową (jeżeli istnieje) albo skład pakietu, usuwając nawiasy kwadratowe;

b) w kolumnie „Opłata” – opłatę naliczoną za cały pakiet w okresie objętym zestawieniem opłat, z wyrównaniem tekstu do prawej strony;

c) w trzeciej kolumnie – liczbę przypadków naliczenia opłaty w danym okresie.

Wszelkie dodatkowe opłaty naliczane za usługi, które przekraczają liczbę usług objętych opłatą za pakiet, podaje się w tabeli dotyczącej usług i opłat, o której mowa w art. 10 i 11.

2.  W przypadku gdy opłata za pakiet jest naliczana w regularnych okresach, okres ten należy wskazać w kolumnie „Opłata”, z wyrównaniem do lewej strony, a roczny koszt ogółem w wierszu znajdującym się bezpośrednio pod informacją o okresie, pogrubioną czcionką, używając sformułowania „Koszt roczny ogółem”.

3.  Jeżeli w danym okresie naliczane są różne opłaty za poszczególne pakiety, informacje wskazane w ust. 1 należy podać dla każdego pakietu w oddzielnej tabeli.

4.  W przypadku gdy dla danego rachunku nie jest świadczony pakiet usług lub gdy opłata za pakiet usług oferowanych dla rachunku jest wliczana w opłatę za ogólne usługi powiązane z rachunkiem, dostawcy usług płatniczych usuwają całą tabelę, w tym nagłówek „Szczegółowe informacje na temat opłat objętych pakietem usług”.

5.  Jeżeli nie istnieje limit dotyczący liczby wszystkich usług objętych pakietem albo jeżeli nie została przekroczona liczba usług objętych pakietem, dostawcy usług płatniczych usuwają oświadczenie znajdujące się w dolnej części tabeli, w brzmieniu: „Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostały naliczone osobno”.

Artykuł 14

Szczegółowe informacje na temat zapłaconych odsetek od rachunku

1.  W tabeli „Szczegółowe informacje na temat zapłaconych odsetek od rachunku” dostawcy usług płatniczych podają, w stosownych przypadkach, kwotę odsetek zapłaconych przez posiadacza rachunku płatniczego w okresie objętym zestawieniem opłat.

2.  W kolumnie „Stopa procentowa” dostawcy usług płatniczych podają stopę oprocentowania, wyrażając ją jako oprocentowanie w ujęciu rocznym. Jeżeli stopa oprocentowania uległa zmianie podczas danego okresu, dostawcy usług płatniczych podają w oddzielnych wierszach wszystkie stopy oprocentowania, które obowiązywały podczas każdego odpowiedniego okresu.

3.  W kolumnie „Odsetki” dostawcy usług płatniczych podają odsetki zapłacone przez posiadacza rachunku płatniczego, wyrażone w walucie rachunku, stosując zapis pogrubioną czcionką. Jeżeli stopa oprocentowania uległa zmianie podczas danego okresu, dostawcy usług płatniczych wykazują odsetki zapłacone przez posiadacza rachunku płatniczego osobno dla każdego odpowiedniego okresu, w oddzielnych wierszach.

4.  W rzędzie „Zapłacone odsetki razem” dostawcy usług płatniczych podają obliczoną łączną kwotę odsetek zapłaconych przez posiadacza rachunku płatniczego w danym okresie, stosując zapis pogrubioną czcionką.

5.  Jeżeli posiadacz rachunku płatniczego nie płaci żadnych odsetek, ponieważ od danego rachunku odsetki nie są naliczane, i jeżeli podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE, dostawcy usług płatniczych używają sformułowania „odsetki nie są naliczane”, stosując zapis małymi literami, z wyrównaniem do lewej strony, pogrubionym drukiem, w rzędzie „Zapłacone odsetki razem”.

Artykuł 15

Szczegółowe informacje na temat uzyskanych odsetek od rachunku

1.  W tabeli „Szczegółowe informacje na temat uzyskanych odsetek od rachunku” dostawcy usług płatniczych podają, w stosownych przypadkach, kwotę odsetek uzyskanych przez posiadacza rachunku płatniczego w okresie objętym zestawieniem opłat.

2.  Dostawcy usług płatniczych zastępują „Nazwę rachunku” nazwą odpowiedniego rachunku, zapisaną pogrubionym drukiem.

3.  W kolumnie „Stopa procentowa” dostawcy usług płatniczych podają stopę oprocentowania, wyrażając ją jako oprocentowanie w ujęciu rocznym. Jeżeli stopa oprocentowania uległa zmianie podczas danego okresu, dostawcy usług płatniczych podają w oddzielnych wierszach wszystkie stopy oprocentowania, które obowiązywały podczas każdego odpowiedniego okresu.

4.  W kolumnie „Odsetki” dostawcy usług płatniczych podają odsetki uzyskane przez posiadacza rachunku płatniczego, wyrażone w walucie rachunku, stosując zapis pogrubioną czcionką. Jeżeli stopa oprocentowania uległa zmianie podczas okresu objętego zestawieniem opłat, dostawcy usług płatniczych wykazują odsetki uzyskane przez posiadacza rachunku płatniczego osobno dla każdego odpowiedniego okresu, w oddzielnych wierszach. Jeżeli odsetki są naliczane, ale w pewnym okresie wynoszą zero, dostawcy usług płatniczych wpisują „0” w kolumnie „Odsetki”.

5.  Jeżeli odsetki nie są wypłacane, ponieważ od danego rachunku nie są naliczane odsetki, dostawcy usług płatniczych używają sformułowania „odsetki nie są naliczane”, stosując zapis małymi literami, z wyrównaniem do lewej strony, w kolumnie „Odsetki”.

6.  W rzędzie „Uzyskane odsetki razem” dostawcy usług płatniczych podają obliczoną łączną kwotę odsetek uzyskanych przez posiadacza rachunku płatniczego w okresie objętym zestawieniem opłat, stosując zapis pogrubioną czcionką.

7.  Jeżeli odsetki nie są wypłacane, ponieważ od danego rachunku nie są naliczane odsetki, i jeżeli podanie tej informacji jest możliwe lub wymagane na mocy przepisów krajowych transponujących dyrektywę 2014/92/UE, dostawcy usług płatniczych używają sformułowania „odsetki nie są naliczane”, stosując zapis małymi literami, z wyrównaniem do lewej strony, pogrubionym drukiem, w rzędzie „Uzyskane odsetki razem”.

Artykuł 16

Informacje dodatkowe

1.  W tabeli „Informacje dodatkowe” dostawcy usług płatniczych podają wszelkie informacje dodatkowe wykraczające poza informacje opisane w art. 2–15 i dotyczące bezpośrednio usług, zapłaconych opłat, naliczonych albo uzyskanych odsetek lub obowiązujących stóp oprocentowania, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2014/92/UE, odnoszące się do okresu objętego zestawieniem opłat. Informacje dodatkowe podawane w tej tabeli obejmują informacje wymagane na mocy przepisów krajowych.

2.  Przy wypełnianiu tej tabeli w stosownych przypadkach dostawcy usług płatniczych stosują się do wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Dostawcy usług płatniczych usuwają tę tabelę, jeżeli nie podają informacji opisanych w ust. 1.

Artykuł 17

Nazwy handlowe

W przypadku stosowania nazwy handlowej, należy ją podać bezpośrednio po nazwie usługi, w nawiasach kwadratowych, używając standardowej czcionki, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. d).

Artykuł 18

Stosowanie środków elektronicznych

1.  Jeżeli zestawienie opłat jest przesyłane za pomocą środków elektronicznych, dostawcy usług płatniczych mogą – pod warunkiem, że konsument otrzyma jednocześnie egzemplarz zestawienia opłat zgodny ze wzorem określonym w załączniku i wypełniony w sposób określony w art. 2–17 – zmienić wzór tylko w jeden z następujących sposobów:

a) w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 3 lit. d), mogą zwiększyć rozmiary czcionek, pod warunkiem że utrzymane zostaną proporcje wielkości czcionek określone w art. 1 ust. 3;

b) jeżeli wymiary narzędzi elektronicznych są takie, że wprowadzenie kilku tabel i kolumn pogorszyłoby czytelność zestawienia opłat, mogą stosować tylko jedną kolumnę lub jedną tabelę, o ile zachowana będzie kolejność informacji, nagłówków i podnagłówków;

c) mogą korzystać z narzędzi elektronicznych, takich jak technika warstwowania (ang. layering) i wyskakujące okienka, pod warunkiem że tytuł zestawienia opłat, wspólny symbol, nagłówki i podnagłówki są dobrze wyeksponowane oraz że zachowana jest kolejność informacji.

2.  Stosowane narzędzia elektroniczne, o których mowa w ust. 1 lit. c), nie mogą być natrętne, aby nie odwracać uwagi konsumenta od informacji zawartych w zestawieniu opłat. Informacje dostarczane za pomocą techniki warstwowania i wyskakujących okienek muszą ograniczać się do informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

Wzór zestawienia opłat

image

image

image