02017D1792 — PL — 15.09.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA RADY (UE) 2017/1792

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

(Dz.U. L 258 z 6.10.2017, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA RADY (UE) 2017/1793 z dnia 15 września 2017 r.

  L 258

3

6.10.2017
▼B

DECYZJA RADY (UE) 2017/1792

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracjiArtykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

▼M1

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii, a także wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej uzgodnień językowych. Podpisanie umowy następuje wraz z podpisaniem wymiany listów.

▼B

Artykuł 3

Art. 4 i 7 Umowy stosuje się tymczasowo zgodnie z art. 9 i 10 Umowy ( 1 ) w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia.

▼M1

Artykuł 3a

Umowa zostaje podpisana w języku angielskim. Zgodnie z prawem Unii umowa zostaje sporządzona przez Unię również w języku bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Te dodatkowe wersje językowe należy uznać za autentyczne poprzez wymianę not dyplomatycznych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszystkie wersje uznane za autentyczne są równorzędne.

▼B

Artykuł 4

Komisja reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie przewidzianym w art. 7 Umowy po wysłuchaniu opinii Grupy Roboczej Rady ds. Usług Finansowych oraz informuje tę grupę roboczą w stosownych przypadkach, co najmniej raz do roku, o postępach we wdrażaniu Umowy.

Artykuł 5

Stanowiska, które mają być wyrażone w imieniu Unii, są przyjmowane zgodnie z Traktatami, czyli przez Radę zgodnie z art. 16 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej lub art. 218 ust. 9 Trakatatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.( 1 ) Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.