02015R2450 — PL — 07.06.2020 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2450

z dnia 2 grudnia 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r.

  L 286

35

21.10.2016

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2189 z dnia 24 listopada 2017 r.

  L 310

3

25.11.2017

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1844 z dnia 23 listopada 2018 r.

  L 299

5

26.11.2018

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2103 z dnia 27 listopada 2019 r.

  L 318

13

10.12.2019

 M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/657 z dnia 15 maja 2020 r.

  L 155

1

18.5.2020


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 110, 30.4.2018, s.  141 (2017/2189)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2450

z dnia 2 grudnia 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI DO ORGANÓW NADZORU

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wykonawcze standardy techniczne dotyczące regularnej sprawozdawczości do organów nadzoru poprzez określenie wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz w art. 244 ust. 2 i art. 245 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do grup.

Artykuł 2

Formaty sprawozdawczości do organów nadzoru

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez organy nadzoru lub przez organ sprawujący nadzór nad grupą oraz zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a) 

dane ilościowe będące danymi typu „kwoty pieniężne” wyraża się w jednostkach bez miejsc po przecinku, z wyjątkiem wzorów formularzy S.06.02, S.08.01, S.08.02 i S.11.01, w przypadku których dane ilościowe wyraża się w jednostkach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

b) 

dane ilościowe będące danymi typu „procentowego” wyraża się w jednostkach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;

c) 

dane ilościowe będące danymi typu„liczby całkowite” wyraża się w jednostkach bez miejsc po przecinku;

▼M3

d) 

dane ilościowe wyraża się jako wartości dodatnie, z wyjątkiem następujących przypadków:

(i) 

gdy mają one charakter przeciwny w stosunku do naturalnej kwoty danej pozycji;

(ii) 

gdy charakter danych ilościowych umożliwia ich zgłaszanie jako wartości dodatnie i ujemne;

(iii) 

gdy z not objaśniających określonych w załącznikach wynika konieczność zastosowania innego formatu sprawozdawczego.

▼B

Artykuł 3

Waluta

1.  O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, do celów niniejszego rozporządzenia „waluta sprawozdawcza” oznacza:

a) 

w przypadku sprawozdawczości indywidualnych podmiotów – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

b) 

w przypadku sprawozdawczości grup – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.  Dane ilościowe będące danymi typu„kwoty pieniężne” wykazuje się w walucie sprawozdawczej, co wymaga przeliczenia wartości wyrażonych w każdej innej walucie na walutę sprawozdawczą, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie określono inaczej.

3.  Określając wartość składnika aktywów lub zobowiązania, które są denominowane w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, wartość przelicza się na walutę sprawozdawczą tak, jakby przeliczenie następowało po kursie zamknięcia z ostatniego dnia, dla którego odpowiedni kurs jest dostępny w okresie sprawozdawczym, z którym składnik aktywów lub zobowiązanie są związane.

4.  Określając wartość przychodu lub kosztu, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą z zastosowaniem takiej zasady przeliczania, jaka jest stosowana do celów księgowych.

▼M3

4a.  Wykazując wartości danych historycznych wyrażone w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, tego rodzaju wartości dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych przelicza się na walutę sprawozdawczą według kursu zamknięcia z ostatniego dnia danego okresu sprawozdawczego, dla którego dostępny jest kurs wymiany.

▼B

5.  O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, przeliczenia na walutę sprawozdawczą dokonuje się według kursu wymiany, który pochodzi z tego samego źródła co kurs stosowany na potrzeby sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w przypadku sprawozdawczości indywidualnych podmiotów, lub kurs stosowany na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku sprawozdawczości grup.

Artykuł 4

Ponowne przekazanie informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują ponownie, tak szybko, jak jest to możliwe, informacje przekazywane z wykorzystaniem wzorów formularzy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli pierwotnie przekazane informacje uległy istotnej zmianie w odniesieniu do tego samego okresu sprawozdawczego po ostatnim przekazaniu informacji organom nadzoru lub organowi sprawującemu nadzór nad grupą.ROZDZIAŁ II

WZORY FORMULARZY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI ILOŚCIOWEJ INDYWIDUALNYCH PODMIOTÓW

Artykuł 5

Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej indywidualnych podmiotów dotyczące sprawozdania otwarcia

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.03 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.01.03.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

e) 

wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

f) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

g) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

h) 

jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

i) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

j) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

Artykuł 6

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują kwartalnie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.02 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

d) 

wzór formularza S.05.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

e) 

wzór formularza S.06.02.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika II oraz uzupełniający kod identyfikacyjny (kod CIC) określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

f) 

jeżeli stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika II;

g) 

wzór formularza S.08.01.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika II oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

h) 

wzór formularza S.08.02.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) pozycji w instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie okresu sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika II oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

i) 

wzór formularza S.12.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

j) 

wzór formularza S.17.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

k) 

wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

l) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

m) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

2.  Do celów ust. 1 lit. f) stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02.

Artykuł 7

Uproszczenia dopuszczalne w przypadku sprawozdawczości kwartalnej indywidualnych podmiotów

1.  W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.

2.  W odniesieniu do przekazywania informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. i) oraz j), zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą stosować uproszczone metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Artykuł 8

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.01 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.01.03.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika II.

Artykuł 9

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b) 

wzór formularza S.02.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące aktywów i zobowiązań w walutach, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.03.01.01 w załączniku I, określający informacje ogólne dotyczące pozycji pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.01 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.03.02.01 w załączniku I, zawierający wykaz otrzymanych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.02 załącznika II;

e) 

wzór formularza S.03.03.01 w załączniku I, zawierający wykaz udzielonych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.03 załącznika II;

f) 

wzór formularza S.04.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące działalności według krajów, w tym EOG i spoza EOG, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.04.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

g) 

wzór formularza S.04.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy 2009/138/WE, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.04.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

h) 

wzór formularza S.05.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

i) 

wzór formularza S.05.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów według kraju, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.02 załącznika II.

Artykuł 10

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące lokat

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 35 ust. 7 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania rocznych informacji we wzorach formularzy S.06.02.01 lub S.08.01.01 na podstawie art. 35 ust. 7 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje zbiorcze dotyczące aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b) 

jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.06.02.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.02.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

c) 

jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.06.03.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE lub jeżeli nie przekazuje go kwartalnie w związku z tym, że stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia, nie przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

d) 

jeżeli wartość produktów strukturyzowanych, wyznaczona jako suma aktywów zaklasyfikowanych do kategorii 5 i 6 zdefiniowanych w załączniku V, przekracza 5 % łącznych lokat wykazanych w pozycjach C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01 – wzór formularza S.07.01.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) produktów strukturyzowanych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.07.01 załącznika II;

e) 

jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.08.01.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

f) 

jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.08.02.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.02.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) pozycji w instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie okresu sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

g) 

wzór formularza S.09.01.01 w załączniku I, określający informacje o przychodach, zyskach i stratach w okresie sprawozdawczym według kategorii aktywów zdefiniowanych w załączniku IV, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.09.01 załącznika II;

h) 

jeżeli wartość bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, przekracza 5 % łącznych lokat wykazanych w pozycjach C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01 – wzór formularza S.10.01.01 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) umów pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, bilansowych i pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.10.01 załącznika II;

i) 

wzór formularza S.11.01.01 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów posiadanych jako zabezpieczenie, obejmujący wszystkie rodzaje kategorii aktywów pozabilansowych posiadanych jako zabezpieczenie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.11.01 załącznika II.

Artykuł 11

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.12.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b) 

wzór formularza S.12.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.13.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy najlepszego oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych z działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.13.01 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.14.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące analizy zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie, w tym umów ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna) oraz rent z umów ubezpieczenia innych niż ubezpieczenia na życie, według produktów i jednorodnych grup ryzyka tworzonych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.14.01 załącznika II;

e) 

wzór formularza S.15.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące opisu gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.01 załącznika II;

f) 

wzór formularza S.15.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące zabezpieczenia udzielonych gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.02 załącznika II;

g) 

wzór formularza S.16.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu umów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie wypłacanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, dla wszystkich linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.16.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia; informacje w podziale na waluty przekazuje się jedynie w przypadku, gdy zdyskontowana wartość najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent z jednej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie stanowi ponad 3 % łącznego najlepszego oszacowania dla wszystkich rezerw na świadczenia z tytułu rent, w następującym podziale:

(i) 

kwotę dla waluty sprawozdawczej;

(ii) 

kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi ponad 25 % zdyskontowanej wartości najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

(iii) 

kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi mniej niż 25 % zdyskontowanej wartości najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ale ponad 5 % wartości łącznego najlepszego oszacowania dla wszystkich rezerw na świadczenia z tytułu rent;

h) 

wzór formularza S.17.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

i) 

wzór formularza S.17.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie odnoszących się do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej według kraju, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.02 załącznika II;

j) 

wzór formularza S.18.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o najlepsze oszacowanie z działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.18.01 załącznika II;

k) 

wzór formularza S.19.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w formacie trójkątów szkód, łącznie dla każdej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 oraz dodatkowo według waluty, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.19.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia; informacje w podziale na waluty przekazuje się jedynie w przypadku, gdy łączne najlepsze oszacowanie brutto dla jednej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie stanowi ponad 3 % łącznego najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w następującym podziale:

(i) 

kwotę dla waluty sprawozdawczej;

(ii) 

kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi ponad 25 % najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

(iii) 

kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi mniej niż 25 % najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ale ponad 5 % łącznego najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia;

l) 

wzór formularza S.20.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące przebiegu rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń na koniec roku obrotowego dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.20.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

m) 

wzór formularza S.21.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące profilu ryzyka rozkładu strat w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

n) 

wzór formularza S.21.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.02 załącznika II;

o) 

wzór formularza S.21.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie według sumy ubezpieczenia i według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.03 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.22.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.22.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.04 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.22.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.05 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.22.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące najlepszego oszacowania poddawanego korekcie z tytułu zmienności według kraju i waluty, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.06 załącznika II.

Artykuł 13

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące środków własnych oraz udziałów kapitałowych w innych podmiotach

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.23.02.01 w załączniku I, określający szczegółowe informacje dotyczące środków własnych według kategorii, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.23.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rocznych zmian środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.03 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.23.04.01 w załączniku I, zawierający wykaz pozycji środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.24.01 załącznika II;

e) 

wzór formularza S.24.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące posiadanych przez zakład udziałów kapitałowych w innych podmiotach oraz zawierający przegląd dokonanych obliczeń na potrzeby odliczeń od środków własnych związanych z udziałami kapitałowymi w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.24.01 załącznika II.

Artykuł 14

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

b) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

c) 

jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika II;

e) 

wzór formularza S.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika II;

f) 

wzór formularza S.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika II;

g) 

wzór formularza S.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika II;

h) 

wzór formularza S.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika II;

i) 

wzór formularza S.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika II;

j) 

wzór formularza S.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załączniku II;

k) 

wzór formularza S.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika II.

2.  W przypadku istnienia funduszy wyodrębnionych lub portfeli objętych korektą dopasowującą wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się w odniesieniu do całego podmiotu.

3.  Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.

4.  Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.

Artykuł 15

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące minimalnego wymogu kapitałowego

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

b) 

jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

Artykuł 16

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące analizy zmian

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.29.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące zmiany nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, zawierający podsumowanie głównych czynników tej zmiany, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.29.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące tej części zmian nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, która wynika z lokat i zobowiązań finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.02 załącznika II;

c) 

wzory formularzy S.29.03.01 i S.29.04.01 w załączniku I, określające informacje dotyczące tej części zmian nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, która wynika z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.03 i S.29.04 załącznika II.

Artykuł 17

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące reasekuracji oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.30.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące pokrycia fakultatywnego w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący informacje o 10 najbardziej istotnych ryzykach w kategoriach reasekurowanej ekspozycji dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w przypadku których korzysta się z pokrycia fakultatywnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b) 

wzór formularza S.30.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziałów reasekuratorów pokrycia fakultatywnego w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący informacje o 10 najbardziej istotnych ryzykach w kategoriach reasekurowanej ekspozycji dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

c) 

wzór formularza S.30.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące programu reasekuracji kończącego się w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący prospektywne informacje o umowach reasekuracji, których okres obowiązywania obejmuje kolejny rok sprawozdawczy lub nakłada się na kolejny rok sprawozdawczy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.03 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.30.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące programu reasekuracji kończącego się w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący prospektywne informacje o umowach reasekuracji, których okres obowiązywania obejmuje kolejny rok sprawozdawczy lub nakłada się na kolejny rok sprawozdawczy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.04 załącznika II;

e) 

wzór formularza S.31.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziału reasekuratorów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.01 załącznika II;

f) 

wzór formularza S.31.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) z perspektywy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dokonującego przeniesienia ryzyka na spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.02 załącznika II.

Artykuł 18

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w odniesieniu do każdego istotnego funduszu wyodrębnionego, każdego istotnego portfela objętego korektą dostosowującą oraz pozostałej części, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza SR.01.01.01 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

b) 

w odniesieniu do każdego istotnego funduszu wyodrębnionego oraz pozostałej części – wzór formularza SR.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

c) 

wzór formularza SR.12.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

d) 

wzór formularza SR.17.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

e) 

wzór formularza SR.22.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy przyszłych przepływów pieniężnych na potrzeby obliczenia najlepszego oszacowania w podziale na każdy istotny portfel objęty korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.02 załącznika II;

f) 

wzór formularza SR.22.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące portfeli objętych korektą dopasowującą w podziale na każdy istotny portfel objęty korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.03 załącznika II;

g) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

h) 

jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

i) 

jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

j) 

wzór formularza SR.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika II;

k) 

wzór formularza SR.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika II;

l) 

wzór formularza SR.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika II;

m) 

wzór formularza SR.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika II;

n) 

wzór formularza SR.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika II;

o) 

wzór formularza SR.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika II;

p) 

wzór formularza SR.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załącznika II;

q) 

wzór formularza SR.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika II.

2.  Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w lit. j)–q), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.

3.  Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w lit. j)–q), nie przekazuje się.

Artykuł 19

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Użytkownicy modelu wewnętrznego

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem nadzoru wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.

Artykuł 20

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które nie są częścią grupy, o której mowa w art. 213 ust. 2 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/138/WE, i których jednostką dominującą jest ubezpieczeniowa spółka holdingowa prowadząca działalność mieszaną, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.36.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, obejmujących transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.01 załącznika II;

b) 

wzór formularza S.36.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do instrumentów pochodnych, obejmujących gwarancje dotyczące wszelkich instrumentów pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.02 załącznika II;

c) 

wzór formularza S.36.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do reasekuracji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.03 załącznika II;

d) 

wzór formularza S.36.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do wewnętrznego podziału kosztów, zobowiązań warunkowych innych niż instrumenty pochodne, pozycji pozabilansowych oraz pozostałych rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.04 załącznika II.

Artykuł 21

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które nie są częścią grupy, o której mowa w art. 213 ust. 2 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/138/WE, i których jednostką dominującą jest ubezpieczeniowa spółka holdingowa prowadząca działalność mieszaną, przekazują tak szybko, jak jest to możliwe, informacje dotyczące szczególnie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, oraz informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych wymagających zgłoszenia w każdych okolicznościach, o których to transakcjach mowa w art. 245 ust. 3 tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, wykorzystując odpowiednie wzory formularzy spośród wzorów formularzy S.36.01.01 do S.36.04.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcjach S.36.01 do S.36.04 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ III

WZORY FORMULARZY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI ILOŚCIOWEJ GRUP

Artykuł 22

Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej grup dotyczące sprawozdania otwarcia

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, w związku z art. 375 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.06 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące grupy oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

c) 

wzór formularza S.01.03.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika III;

d) 

wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III;

e) 

wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III;

f) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

g) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

h) 

jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

i) 

wzór formularza S.32.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.32.01 załącznika III;

j) 

wzór formularza S.33.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące wymogów w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.33.01 załącznika III;

k) 

wzór formularza S.34.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące pozostałych regulowanych jednostek finansowych i pozostałych nieregulowanych jednostek finansowych, w tym ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.34.01 załącznika III.

2.  Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. c), d), f), g) i h), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Artykuł 23

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez grupy

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują kwartalnie, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.05 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące grupy oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

c) 

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy – wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

d) 

wzór formularza S.05.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

e) 

wzór formularza S.06.02.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

f) 

jeżeli stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez grupę, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika III;

g) 

wzór formularza S.08.01.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

h) 

wzór formularza S.08.02.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) transakcji na instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie roku sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

i) 

wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III.

2.  Do celów ust. 1 lit. f), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

Artykuł 24

Uproszczenia dopuszczalne w przypadku sprawozdawczości kwartalnej grup

W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.

Artykuł 25

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.01.01.04 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

c) 

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy – wzór formularza S.01.03.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 26

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.02.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące aktywów i zobowiązań w walutach, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.02 załącznika III;

c) 

wzór formularza S.03.01.04 w załączniku I, określający informacje ogólne dotyczące pozycji pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.01 załącznika III;

d) 

wzór formularza S.03.02.04 w załączniku I, zawierający wykaz otrzymanych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.02 załącznika III;

e) 

wzór formularza S.03.03.04 w załączniku I, zawierający wykaz udzielonych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.03 załącznika III;

f) 

wzór formularza S.05.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

g) 

wzór formularza S.05.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów według kraju, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.02 załącznika III.

2.  Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Artykuł 27

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące lokat

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 254 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania rocznych informacji we wzorach formularzy S.06.02.04 lub S.08.01.04 na podstawie art. 254 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje zbiorcze dotyczące aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b) 

jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.06.02.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.02.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

c) 

jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.06.03.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE lub jeżeli nie przekazuje go kwartalnie w związku z tym, że stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia, nie przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

d) 

jeżeli stosunek wartości produktów strukturyzowanych posiadanych przez grupę do lokat ogółem przekracza 5 % – wzór formularza S.07.01.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) produktów strukturyzowanych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.07.01 załącznika III;

e) 

jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.08.01.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

f) 

jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.08.02.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.02.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) transakcji na instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

g) 

formularza S.09.01.04 w załączniku I, określający informacje o przychodach, zyskach i stratach w okresie sprawozdawczym według kategorii aktywów zdefiniowanych w załączniku IV, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.09.01 załącznika III;

h) 

jeżeli stosunek wartości bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, do łącznych lokat przekracza 5 % – wzór formularza S.10.01.04 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) umów pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, bilansowych i pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.10.01 załącznika III;

i) 

wzór formularza S.11.01.04 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów posiadanych jako zabezpieczenie, obejmujący wszystkie rodzaje kategorii aktywów pozabilansowych posiadanych jako zabezpieczenie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.11.01 załącznika III.

2.  Do celów ust. 1 lit. d), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek wartości produktów strukturyzowanych posiadanych przez grupę do lokat ogółem wyznacza suma aktywów zaklasyfikowanych do kategorii 5 i 6 zdefiniowanych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0020 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

3.  Do celów ust. 1 lit. h), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek ten wyznacza suma wartości bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.

Artykuł 28

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące rent zmiennych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.15.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące opisu gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej przez zakłady należące do grupy z siedzibą poza EOG, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.15.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zabezpieczenia udzielonych gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej przez zakłady należące do grupy z siedzibą poza EOG, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.02 załącznika III.

Artykuł 29

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza S.22.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 30

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące środków własnych

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.23.02.04 w załączniku I, określający szczegółowe informacje dotyczące środków własnych według kategorii, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.02 załącznika III;

c) 

wzór formularza S.23.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące rocznych zmian środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.03 załącznika III;

d) 

wzór formularza S.23.04.04 w załączniku I, zawierający wykaz pozycji środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.04 załącznika III.

2.  Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.

Artykuł 31

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

b) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

c) 

jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

d) 

wzór formularza S.26.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika III;

e) 

wzór formularza S.26.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika III;

f) 

wzór formularza S.26.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika III;

g) 

wzór formularza S.26.04.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika III;

h) 

wzór formularza S.26.05.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika III;

i) 

wzór formularza S.26.06.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika III;

j) 

wzór formularza S.26.07.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załączniku III;

k) 

wzór formularza S.27.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika III.

2.  W przypadku istnienia funduszy wyodrębnionych lub portfeli objętych korektą dopasowującą wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się w odniesieniu do całej grupy.

3.  Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 35 podjęto odmienną decyzję.

4.  Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.

Artykuł 32

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące reasekuratorów oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.31.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziału reasekuratorów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.31.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) z perspektywy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dokonującego przeniesienia ryzyka na spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.02 załącznika III.

Artykuł 33

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje właściwe dla grupy

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

a) 

wzór formularza S.32.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.32.01 załącznika III;

b) 

wzór formularza S.33.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące wymogów w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.33.01 załącznika III;

c) 

wzór formularza S.34.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące jednostek finansowych innych niż zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz dotyczące nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową zdefiniowanych w art. 1 pkt 52 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.34.01 załącznika III;

d) 

wzór formularza S.35.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych podmiotów należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.35.01 załącznika III;

e) 

wzór formularza S.36.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, obejmujących transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

f) 

wzór formularza S.36.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do instrumentów pochodnych, obejmujących gwarancje dotyczące wszelkich instrumentów pochodnych, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

g) 

wzór formularza S.36.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do reasekuracji, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

h) 

wzór formularza S.36.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do wewnętrznego podziału kosztów, zobowiązań warunkowych (innych niż instrumenty pochodne), pozycji pozabilansowych oraz pozostałych rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.04 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

i) 

wzór formularza S.37.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnej koncentracji ryzyka, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 244 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.37.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 34

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części

1.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych i wszystkich istotnych portfeli objętych korektą dostosowującą powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części:

a) 

wzór formularza SR.01.01.04 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

b) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

c) 

jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

d) 

jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

e) 

wzór formularza SR.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika III;

f) 

wzór formularza SR.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika III;

g) 

wzór formularza SR.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika III;

h) 

wzór formularza SR.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika III;

i) 

wzór formularza SR.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika III;

j) 

wzór formularza SR.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika III;

k) 

wzór formularza SR.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załącznika III;

l) 

wzór formularza SR.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika III.

2.  Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 35 podjęto odmienną decyzję.

3.  Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), nie przekazuje się.

4.  Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie, w uzupełnieniu do informacji przekazywanych przy wykorzystaniu wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1, informacje dotyczące bilansu w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) lub c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części, zgodnie z art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza SR.02.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 35

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Użytkownicy modelu wewnętrznego

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem sprawującym nadzór nad grupą wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.

Artykuł 36

Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez grupy – transakcje wewnątrzgrupowe i koncentracja ryzyka

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje dotyczące:

a) 

istotnych i szczególnie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, oraz transakcji wewnątrzgrupowych wymagających przekazania w każdych okolicznościach, o których mowa w art. 245 ust. 3 tej dyrektywy, wykorzystując odpowiednio wzory formularzy S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 i S.36.04.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcjach S.36.01 do S.36.04 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b) 

istotnej koncentracji ryzyka, o której mowa w art. 244 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, oraz koncentracji ryzyka wymagającej przekazania w każdych okolicznościach, o której mowa w art. 244 ust. 3 tej dyrektywy, wykorzystując wzór formularza S.37.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.37.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ IV

PRZEPIS KOŃCOWY

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK IS.01.01.01

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.01

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.01.03.01

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Bilans

R0030

 

S.02.02.01

Aktywa i zobowiązania w walutach

R0040

 

S.03.01.01

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

R0060

 

S.03.02.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot

R0070

 

S.03.03.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot

R0080

 

S.04.01.01

Działalność wg krajów

R0090

 

S.04.02.01

Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

R0100

 

S.05.01.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

R0110

 

S.05.02.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

R0120

 

S.06.01.01

Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

R0130

 

S.06.02.01

Szczegółowy wykaz aktywów

R0140

 

S.06.03.01

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

R0150

 

S.07.01.01

Produkty strukturyzowane

R0160

 

S.08.01.01

Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

R0170

 

S.08.02.01

Instrumenty pochodne – transakcje

R0180

 

S.09.01.01

Zyski i straty w okresie

R0190

 

S.10.01.01

Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

R0200

 

S.11.01.01

Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

R0210

 

S.12.01.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

R0220

 

S.12.02.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie – wg kraju

R0230

 

S.13.01.01

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych brutto

R0240

 

S.14.01.01

Analiza zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

R0250

 

S.15.01.01

Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

R0260

 

S.15.02.01

Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

R0270

 

S.16.01.01

Informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

S.17.01.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0290

 

S.17.02.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wg kraju

R0300

 

S.18.01.01

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie)

R0310

 

S.19.01.01

Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0320

 

S.20.01.01

Przebieg rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń

R0330

 

S.21.01.01

Profil ryzyka rozkładu strat

R0340

 

S.21.02.01

Ryzyka w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0350

 

S.21.03.01

Rozkład ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie – wg sumy ubezpieczenia

R0360

 

S.22.01.01

Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

R0370

 

S.22.04.01

Informacje dotyczące przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

R0380

 

S.22.05.01

Całościowe obliczenie dla przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0390

 

S.22.06.01

Najlepsze oszacowanie poddawane korekcie z tytułu zmiany wg kraju i waluty

R0400

 

S.23.01.01

Środki własne

R0410

 

S.23.02.01

Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

R0420

 

S.23.03.01

Roczne zmiany środków własnych

R0430

 

S.23.04.01

Wykaz pozycji środków własnych

R0440

 

S.24.01.01

Udziały kapitałowe w innych podmiotach

R0450

 

S.25.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

R0460

 

S.25.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

R0470

 

S.25.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

R0480

 

S.26.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

R0500

 

S.26.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0510

 

S.26.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

R0520

 

S.26.04.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0530

 

S.26.05.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0540

 

S.26.06.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

R0550

 

S.26.07.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

R0560

 

S.27.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0570

 

S.28.01.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0580

 

S.28.02.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0590

 

S.29.01.01

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0600

 

S.29.02.01

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmiany lokat i zobowiązań finansowych

R0610

 

S.29.03.01

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmian rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0620

 

S.29.04.01

Szczegółowa analiza wg okresu – przepływy techniczne a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0630

 

S.30.01.01

Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane podstawowe

R0640

 

S.30.02.01

Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji

R0650

 

S.30.03.01

Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane podstawowe

R0660

 

S.30.04.01

Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji

R0670

 

S.31.01.01

Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))

R0680

 

S.31.02.01

Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)

R0690

 

S.36.01.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów

R0740

 

S.36.02.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne

R0750

 

S.36.03.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja

R0760

 

S.36.04.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje

R0770

 S.01.01.02

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.01

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.02.01.02

Bilans

R0030

 

S.05.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

R0110

 

S.06.02.01

Szczegółowy wykaz aktywów

R0140

 

S.06.03.01

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

R0150

 

S.08.01.01

Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

R0170

 

S.08.02.01

Instrumenty pochodne – transakcje

R0180

 

S.12.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

R0220

 

S.17.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0290

 

S.23.01.01

Środki własne

R0410

 

S.28.01.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0580

 

S.28.02.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0590

 S.01.01.03

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.01

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.01.03.01

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

R0020

 

S.02.01.02

Bilans

R0030

 

S.23.01.01

Środki własne

R0410

 

S.25.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

R0460

 

S.25.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

R0470

 

S.25.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

R0480

 

S.28.01.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0580

 

S.28.02.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0590

 S.01.01.04

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.04

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.01.03.04

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Bilans

R0030

 

S.02.02.01

Aktywa i zobowiązania w walutach

R0040

 

S.03.01.04

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

R0060

 

S.03.02.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę

R0070

 

S.03.03.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę

R0080

 

S.05.01.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

R0110

 

S.05.02.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

R0120

 

S.06.01.01

Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

R0130

 

S.06.02.04

Szczegółowy wykaz aktywów

R0140

 

S.06.03.04

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

R0150

 

S.07.01.04

Produkty strukturyzowane

R0160

 

S.08.01.04

Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

R0170

 

S.08.02.04

Instrumenty pochodne – transakcje

R0180

 

S.09.01.04

Zyski i straty w okresie

R0190

 

S.10.01.04

Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

R0200

 

S.11.01.04

Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

R0210

 

S.15.01.04

Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

R0260

 

S.15.02.04

Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

R0270

 

S.22.01.04

Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

R0370

 

S.23.01.04

Środki własne

R0410

 

S.23.02.04

Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

R0420

 

S.23.03.04

Roczne zmiany środków własnych

R0430

 

S.23.04.04

Wykaz pozycji środków własnych

R0440

 

S.25.01.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

R0460

 

S.25.02.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

R0470

 

S.25.03.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

R0480

 

S.26.01.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

R0500

 

S.26.02.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0510

 

S.26.03.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

R0520

 

S.26.04.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0530

 

S.26.05.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0540

 

S.26.06.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

R0550

 

S.26.07.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

R0560

 

S.27.01.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0570

 

S.31.01.04

Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))

R0680

 

S.31.02.04

Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)

R0690

 

S.32.01.04

Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą

R0700

 

S.33.01.04

Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

R0710

 

S.34.01.04

Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej

R0720

 

S.35.01.04

Wkłady do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych grupy

R0730

 

S.36.01.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów

R0740

 

S.36.02.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne

R0750

 

S.36.03.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja

R0760

 

S.36.04.01

Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje

R0770

 

S.37.01.04

Koncentracja ryzyka

R0780

 S.01.01.05

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.04

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.02.01.02

Bilans

R0030

 

S.05.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

R0110

 

S.06.02.04

Szczegółowy wykaz aktywów

R0140

 

S.06.03.04

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

R0150

 

S.08.01.04

Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

R0170

 

S.08.02.04

Instrumenty pochodne – transakcje

R0180

 

S.23.01.04

Środki własne

R0410

 S.01.01.06

Zawartość przekazywanych informacji

Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

S.01.02.04

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

R0010

 

S.01.03.04

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

R0020

 

S.02.01.02

Bilans

R0030

 

S.23.01.04

Środki własne

R0410

 

S.25.01.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

R0460

 

S.25.02.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

R0470

 

S.25.03.04

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

R0480

 

S.32.01.04

Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą

R0700

 

S.33.01.04

Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

R0710

 

S.34.01.04

Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej

R0720

 

SR.01.01.01

Zawartość przekazywanych informacjiFundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część

Z0010

 

Numer funduszu/portfela

Z0020

 Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

SR.02.01.01

Bilans

R0790

 

SR.12.01.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

R0800

 

SR.17.01.01

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0810

 

SR.22.02.01

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – portfele objęte korektą dopasowującą)

R0820

 

SR.22.03.01

Informacje dotyczące obliczania korekty dopasowującej

R0830

 

SR.25.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

R0840

 

SR.25.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

R0850

 

SR.25.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

R0860

 

SR.26.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

R0930

 

SR.27.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0940

 

SR.01.01.04

Zawartość przekazywanych informacjiFundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część

Z0010

 

Numer funduszu/portfela

Z0020

 Kod formularza

Nazwa formularza

 

C0010

SR.02.01.04

Bilans

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

R0930

 

SR.27.01.01

Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0940

 S.01.02.01

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

 

 

C0010

Nazwa podmiotu

R0010

 

Kod identyfikacyjny podmiotu

R0020

 

Rodzaj kodu podmiotu

R0030

 

Rodzaj podmiotu

R0040

 

Państwo, w którym podmiot uzyskał zezwolenie

R0050

 

Język sprawozdania

R0070

 

Data przekazania informacji

R0080

 

▼M2

Koniec roku obrotowego

R0081

 

▼B

Dzień sprawozdawczy

R0090

 

Regularne/doraźne przekazanie informacji

R0100

 

Waluta sprawozdawcza

R0110

 

Standardy rachunkowości

R0120

 

Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności

R0130

 

Stosowanie parametrów specyficznych dla podmiotu

R0140

 

Fundusze wyodrębnione

R0150

 

Korekta dopasowująca

R0170

 

Korekta z tytułu zmiany

R0180

 

Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka

R0190

 

Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0200

 

Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji

R0210

 

▼M3

Zwolnienie z wymogu zgłaszania informacji dotyczących ECAI

R0250

 

▼BS.01.02.04

Informacje podstawowe – Informacje ogólne

 

 

C0010

Nazwa zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce

R0010

 

Kod identyfikacyjny grupy

R0020

 

Rodzaj kodu grupy

R0030

 

Kraj organu sprawującego nadzór nad grupą

R0050

 

Informacje na temat podgrupy

R0060

 

Język sprawozdania

R0070

 

Data przekazania informacji

R0080

 

▼M2

Koniec roku obrotowego

R0081

 

▼B

Dzień sprawozdawczy

R0090

 

Regularne/doraźne przekazanie informacji

R0100

 

Waluta sprawozdawcza

R0110

 

Standardy rachunkowości

R0120

 

Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności grupy

R0130

 

Stosowanie parametrów specyficznych dla grupy

R0140

 

Fundusze wyodrębnione

R0150

 

Metoda obliczania wypłacalności grupy

R0160

 

Korekta dopasowująca

R0170

 

Korekta z tytułu zmiany

R0180

 

Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka

R0190

 

Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0200

 

Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji

R0210

 

▼M3

Zwolnienie z wymogu zgłaszania informacji dotyczących ECAI

R0250

 

▼B

S.01.03.01

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

Numer funduszu/portfela

Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą

RFF/MAP/Pozostała część funduszu

RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Istotność

Artykuł 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer sub-RFF/MAP

Sub-RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

Nazwa prawna podmiotu

Kod identyfikacyjny podmiotu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

Numer funduszu/portfela

Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą

RFF/MAP/Pozostała część funduszu

RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Istotność

Artykuł 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP

Numer sub-RFF/MAP

Sub-RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilans

 

 

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych

Aktywa

 

C0010

C0020

Wartość firmy

R0010

 

 

Aktywowane koszty akwizycji

R0020

 

 

Wartości niematerialne i prawne

R0030

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

 

 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

 

 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

 

 

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

 

 

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

R0080

 

 

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

R0090

 

 

Akcje i udziały

R0100

 

 

Akcje i udziały – notowane

R0110

 

 

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

 

 

Dłużne papiery wartościowe

R0130

 

 

Obligacje państwowe

R0140

 

 

Obligacje korporacyjne

R0150

 

 

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

 

 

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

 

 

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

R0180

 

 

Instrumenty pochodne

R0190

 

 

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

 

 

Pozostałe lokaty

R0210

 

 

Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

 

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

 

 

Pożyczki pod zastaw polisy

R0240

 

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

R0250

 

 

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0260

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

R0270

 

 

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

 

Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0290

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

 

 

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0310

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

R0320

 

 

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330

 

 

Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0340

 

 

Depozyty u cedentów

R0350

 

 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

R0360

 

 

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

 

 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

R0380

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

 

 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

R0400

 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

 

 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

 

 

Aktywa ogółem

R0500

 

 

Zobowiązania

 

C0010

C0020

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0540

 

 

Margines ryzyka

R0550

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

R0560

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0580

 

 

Margines ryzyka

R0590

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0630

 

 

Margines ryzyka

R0640

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0670

 

 

Margines ryzyka

R0680

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0710

 

 

Margines ryzyka

R0720

 

 

Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0730

 

 

Zobowiązania warunkowe

R0740

 

 

Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

R0750

 

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

R0760

 

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

 

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

 

 

Instrumenty pochodne

R0790

 

 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

 

 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0810

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

R0820

 

 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

 

 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0850

 

 

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0860

 

 

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0870

 

 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

 

 

Zobowiązania ogółem

R0900

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

 

 S.02.01.02

Bilans

 

 

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Aktywa

 

C0010

Wartość firmy

R0010

 

Aktywowane koszty akwizycji

R0020

 

Wartości niematerialne i prawne

R0030

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

 

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

 

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

R0080

 

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

R0090

 

Akcje i udziały

R0100

 

Akcje i udziały – notowane

R0110

 

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

 

Dłużne papiery wartościowe

R0130

 

Obligacje państwowe

R0140

 

Obligacje korporacyjne

R0150

 

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

 

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

 

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

R0180

 

Instrumenty pochodne

R0190

 

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

 

Pozostałe lokaty

R0210

 

Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

 

Pożyczki pod zastaw polisy

R0240

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

R0250

 

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0260

 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

R0270

 

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0290

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

 

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0310

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

R0320

 

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330

 

Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0340

 

Depozyty u cedentów

R0350

 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

R0360

 

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

R0380

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

R0400

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

 

Aktywa ogółem

R0500

 

Zobowiązania

 

C0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

 

Najlepsze oszacowanie

R0540

 

Margines ryzyka

R0550

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

R0560

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

 

Najlepsze oszacowanie

R0580

 

Margines ryzyka

R0590

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

 

Najlepsze oszacowanie

R0630

 

Margines ryzyka

R0640

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

 

Najlepsze oszacowanie

R0670

 

Margines ryzyka

R0680

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

 

Najlepsze oszacowanie

R0710

 

Margines ryzyka

R0720

 

Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0730

 

Zobowiązania warunkowe

R0740

 

Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

R0750

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

R0760

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

 

Instrumenty pochodne

R0790

 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0810

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

R0820

 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

 

Zobowiązania podporządkowane

R0850

 

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0860

 

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0870

 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

 

Zobowiązania ogółem

R0900

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

 

SR.02.01.01

BilansFundusz wyodrębniony lub pozostała część

Z0020

 

Numer funduszu

Z0030

  

 

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych

Aktywa

 

C0010

C0020

Wartość firmy

R0010

 

 

Aktywowane koszty akwizycji

R0020

 

 

Wartości niematerialne i prawne

R0030

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

 

 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

 

 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

 

 

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

 

 

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

R0080

 

 

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

R0090

 

 

Akcje i udziały

R0100

 

 

Akcje i udziały – notowane

R0110

 

 

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

 

 

Dłużne papiery wartościowe

R0130

 

 

Obligacje państwowe

R0140

 

 

Obligacje korporacyjne

R0150

 

 

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

 

 

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

 

 

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

R0180

 

 

Instrumenty pochodne

R0190

 

 

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

 

 

Pozostałe lokaty

R0210

 

 

Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

 

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

 

 

Pożyczki pod zastaw polisy

R0240

 

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

R0250

 

 

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0260

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

R0270

 

 

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

 

Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0290

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

 

 

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0310

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

R0320

 

 

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330

 

 

Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0340

 

 

Depozyty u cedentów

R0350

 

 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

R0360

 

 

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

 

 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

R0380

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

 

 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

R0400

 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

 

 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

 

 

Aktywa ogółem

R0500

 

 

Zobowiązania

 

C0010

C0020

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0540

 

 

Margines ryzyka

R0550

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

R0560

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0580

 

 

Margines ryzyka

R0590

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0630

 

 

Margines ryzyka

R0640

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0670

 

 

Margines ryzyka

R0680

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0710

 

 

Margines ryzyka

R0720

 

 

Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

 

 

 

Zobowiązania warunkowe

R0740

 

 

Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

R0750

 

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

R0760

 

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

 

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

 

 

Instrumenty pochodne

R0790

 

 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

 

 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0810

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

R0820

 

 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

 

 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0850

 

 

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0860

 

 

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

R0870

 

 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

 

 

Zobowiązania ogółem

R0900

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

 

 S.02.02.01

Aktywa i zobowiązania w walutach

 

 

 

 

 

 

Waluty

 

 

 

 

 

 

C0010

Kod waluty

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna wartość we wszystkich walutach

Wartość w walucie sprawozdawczej wg Wypłacalność II

Wartość w pozostałych innych walutach

 

Wartość w istotnych walutach

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Aktywa

 

 

 

 

 

 

 

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0020

 

 

 

 

 

Inne aktywa Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, pożyczki pod zastaw polisy, pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych oraz pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0030

 

 

 

 

 

Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0040

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji

R0050

 

 

 

 

 

Depozyty u cedentów, należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych oraz należności z tytułu reasekuracji biernej

R0060

 

 

 

 

 

Pozostałe aktywa

R0070

 

 

 

 

 

Aktywa ogółem

R0100

 

 

 

 

 

Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0110

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0120

 

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników oraz z tytułu reasekuracji biernej

R0130

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

R0140

 

 

 

 

 

Zobowiązania finansowe

R0150

 

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe

R0160

 

 

 

 

 

Pozostałe zobowiązania

R0170

 

 

 

 

 

Zobowiązania ogółem

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

 

 

Maksymalna wartość

Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego

Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Udzielone przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy

R0010

 

 

 

 

Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, udzielone innym podmiotom z tej samej grupy

R0020

 

 

 

 

Otrzymane przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy

R0030

 

 

 

 

Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, otrzymane od innych podmiotów z tej samej grupy

R0040

 

 

 

 

Posiadane zabezpieczenia

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji

R0100

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

R0110

 

 

 

 

Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0120

 

 

 

 

Pozostałe posiadane zabezpieczenia

R0130

 

 

 

 

Posiadane zabezpieczenia ogółem

R0200

 

 

 

 

Ustanowione zabezpieczenia

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami

R0210

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

R0220

 

 

 

 

Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)

R0230

 

 

 

 

Pozostałe ustanowione zabezpieczenia

R0240

 

 

 

 

Ustanowione zabezpieczenia ogółem

R0300

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe

 

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

R0310

 

 

 

 

W tym zobowiązania warunkowe wobec podmiotów z tej samej grupy

R0320

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

R0330

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe ogółem

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

 

 

Maksymalna wartość

Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego

Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Udzielone przez grupę gwarancje, w tym akredytywy

R0010

 

 

 

 

Otrzymane przez grupę gwarancje, w tym akredytywy

R0030

 

 

 

 

Posiadane zabezpieczenia

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji

R0100

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

R0110

 

 

 

 

Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

R0120

 

 

 

 

Pozostałe posiadane zabezpieczenia

R0130

 

 

 

 

Posiadane zabezpieczenia ogółem

R0200

 

 

 

 

Ustanowione zabezpieczenia

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami

R0210

 

 

 

 

Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

R0220

 

 

 

 

Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)

R0230

 

 

 

 

Pozostałe ustanowione zabezpieczenia

R0240

 

 

 

 

Ustanowione zabezpieczenia ogółem

R0300

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe

 

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

R0310

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

R0330

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe ogółem

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot

Kod gwarancji

Nazwa gwaranta

Kod gwaranta

Rodzaj kodu gwaranta

Gwarant należący do tej samej grupy

Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

Data wejścia w życie gwarancji

Uzupełniające środki własne

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę

Kod gwarancji

Nazwa gwaranta

Kod gwaranta

Rodzaj kodu gwaranta

Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

Data wejścia w życie gwarancji

Uzupełniające środki własne

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot

Kod gwarancji

Nazwa beneficjenta gwarancji

Kod beneficjenta gwarancji

Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji

Beneficjent gwarancji należący do tej samej grupy

Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji

Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

Data wejścia w życie gwarancji

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę

Kod gwarancji

Nazwa beneficjenta gwarancji

Kod beneficjenta gwarancji

Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji

Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji

Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

Data wejścia w życie gwarancji

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Działalność wg krajów 

 

Linie biznesowe

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot

Wszystkie kraje EOG

Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały spoza EOG

 

 

Działalność prowadzona przez podmiot w kraju siedziby

Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot w krajach EOG innych niż kraj siedziby

Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług w kraju siedziby podmiotu przez dowolny oddział w EOG

Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały z EOG w krajach ich utworzenia

Działalność ogółem prowadzana w ramach swobody świadczenia usług, przez wszystkie oddziały z EOG

Działalność ogółem prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot i wszystkie oddziały z EOG

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Kraj

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Składki przypisane

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Prowizje

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Poszczególne kraje EOG

Poszczególne istotne kraje spoza EOG

 

 

Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju

Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju

Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG

Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju

Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju

Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG

Działalność prowadzona przez oddziały z istotnych krajów spoza EOG

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Kraj

R0010

 

 

 

 

Składki przypisane

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowizje

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

 

 

Podmiot

Poszczególne kraje EOG

 

 

Swoboda świadczenia usług

Oddział

Swoboda świadczenia usług

Oddział

Swoboda świadczenia usług

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Kraj

R0010

 

 

 

 

 

Częstotliwość szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)

R0020

 

 

 

 

 

Średnia wielkość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych 

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Składki przypisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna proporcjonalna)

Linie biznesowe w odniesieniu do:

reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Ubezpieczenia zdrowotne

Pozostałe ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia majątkowe

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Składki przypisane

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty działalności lokacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty likwidacji szkód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty akwizycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Ubezpieczenia zdrowotne

Pozostałe ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia majątkowe

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty działalności lokacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty likwidacji szkód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty akwizycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń na życie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Składki przypisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty działalności lokacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty likwidacji szkód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń na życie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Koszty akwizycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita kwota wykupów

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych 

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Składki przypisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Ubezpieczenia zdrowotne

Pozostałe ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia majątkowe

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Składki przypisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń na życie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Składki przypisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładu reasekuracji

R1620