02015D1500 — PL — 17.11.2016 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1500

z dnia 7 września 2015 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1423

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6221)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 234, 8.9.2015, p.19)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r.

L 310

51

17.11.2016