2014R1329 — PL — 16.12.2014 — 000.006


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1329/2014

z dnia 9 grudnia 2014 r.

ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

(Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 30)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 142, 6.6.2015, s.  34 (1329/2014)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 009, 14.1.2016, s.  14 (1329/2014)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 182, 7.7.2016, s.  58 (1329/2014)

►C4

Sprostowanie, Dz.U. L 293, 28.10.2016, s.  65 (1329/2014)
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1329/2014

z dnia 9 grudnia 2014 r.

ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowegoArtykuł 1

1.  Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego orzeczenia w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 1 jako formularz I.

2.  Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 2 jako formularz II.

3.  Formularz, który ma być stosowany w przypadku zaświadczenia dotyczącego ugody sądowej w sprawach spadkowych, o którym mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 3 jako formularz III.

4.  Formularz, który ma być stosowany w przypadku wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 4 jako formularz IV.

5.  Formularz, który ma być stosowany w przypadku europejskiego poświadczenia spadkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wskazano w załączniku 5 jako formularz V.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 17 sierpnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

▼C1
ZAŁĄCZNIK 1

image

image

image

image

image

image

image
ZAŁĄCZNIK 2

image

image

▼C3

image

▼C1

image

image

image
▼C4

ZAŁĄCZNIK 3

image

▼C1

image

image

image

image
ZAŁĄCZNIK 4

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ZAŁĄCZNIK 5

image

▼C3

image

▼C1

image

image

image

▼C3

image

▼C1

image

▼C3

image

▼C1

image

image

image

image

▼C3

image

▼C1

image

image

image

image

image

image