02014R1163 — PL — 01.01.2020 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1163/2014

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie opłat nadzorczych

(EBC/2014/41)

(Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r.

  L 327

70

17.12.2019


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 330, 20.12.2019, s.  106 (2019/2155)
▼B

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1163/2014

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie opłat nadzorczych

(EBC/2014/41)CZĘŚĆ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia:

a) 

zasady dotyczące obliczania wysokości rocznych opłat nadzorczych nakładanych w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup;

b) 

metodologię i kryteria obliczania rocznej opłaty nadzorczej ponoszonej przez poszczególne nadzorowane podmioty bądź grupy nadzorowanych podmiotów;

c) 

procedurę poboru rocznych opłat nadzorczych przez EBC.

2.  Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych obejmuje roczną opłatę nadzorczą odnoszącą się do każdego z istotnych nadzorowanych podmiotów lub do każdej z grup takich podmiotów oraz każdego z mniej istotnych nadzorowanych podmiotów lub do każdej z grup takich podmiotów i jest obliczana na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich.

Artykuł 2

Definicje

O ile w niniejszym rozporządzeniu nie postanowiono inaczej, na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) wraz z następującymi definicjami:

1) 

„roczna opłata nadzorcza” oznacza opłatę należną od każdego nadzorowanego podmiotu oraz każdej nadzorowanej grupy i obliczaną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 10 ust. 6;

2) 

„koszty roczne” oznaczają ustaloną zgodnie z postanowieniami art. 5 kwotę, którą EBC odzyskuje przez pobór rocznych opłat nadzorczych za okres objęty opłatą;

3) 

„podmiot ponoszący opłatę” oznacza instytucję kredytową podlegającą opłacie lub oddział podlegający opłacie, ustalone stosownie do art. 4, do których skierowane jest zawiadomienie o opłacie;

4) 

„czynniki warunkujące wysokość opłaty” oznaczają dane odnoszące się do nadzorowanego podmiotu lub nadzorowanej grupy określone w art. 10 ust. 3 lit. a), które służą obliczaniu rocznej opłaty nadzorczej;

5) 

„zawiadomienie o opłacie” oznacza zawiadomienie określające roczną opłatę nadzorczą należną od danego podmiotu ponoszącego opłatę i skierowane do tego podmiotu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

6) 

„instytucja kredytowa podlegająca opłacie” oznacza instytucję kredytową mającą siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim;

7) 

„oddział podlegający opłacie” oznacza oddział mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a ustanowiony przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim;

8) 

„okres objęty opłatą” oznacza rok kalendarzowy;

▼M1 —————

▼B

10) 

„grupa podmiotów podlegających opłacie” oznacza (i) nadzorowaną grupę; oraz (ii) grupę oddziałów podlegających opłacie, które uznaje się za jeden odział na podstawie art. 3 ust. 3;

11) 

„państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii;

▼M1

12) 

aktywa ogółem oznaczają:

a) 

w odniesieniu do nadzorowanej grupy – całkowitą wartość aktywów określoną na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) nr 468/2013 (EBC/2014/17), z wyłączeniem aktywów spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich oraz państwach trzecich, chyba że nadzorowana grupa zdecyduje inaczej zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. c);

b) 

w odniesieniu do oddziałów podlegających opłacie – całkowitą wartość aktywów wykazaną na potrzeby ostrożnościowe. Jeżeli obowiązek sprawozdawczy na potrzeby ostrożnościowe nie obejmuje całkowitej wartości aktywów, aktywa ogółem oznaczają całkowitą wartość aktywów określoną na podstawie najnowszego poddanego badaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) mającymi zastosowanie w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 ( 1 ) albo, w przypadku gdy takie roczne sprawozdania nie są dostępne, na podstawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. W odniesieniu do oddziałów podlegających opłacie, które nie sporządzają rocznych sprawozdań finansowych, aktywa ogółem oznaczają całkowitą wartość aktywów określoną na podstawie art. 51 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

c) 

w odniesieniu do dwóch lub większej liczby oddziałów podlegających opłacie, które zgodnie z art. 3 ust. 3 uważa się za jeden oddział – sumę całkowitej wartości aktywów określonych dla każdego oddziału podlegającego opłacie z osobna;

d) 

we wszystkich pozostałych przypadkach – całkowitą wartość aktywów określoną na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

13) 

łączna kwota ekspozycji na ryzyko oznacza:

a) 

w odniesieniu do nadzorowanej grupy – kwotę ustaloną na najwyższym poziomie konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich i obliczoną zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 2 ), z wyłączeniem kwot ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, chyba że nadzorowana grupa zdecyduje inaczej zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. c);

b) 

w odniesieniu do oddziału podlegającego opłacie oraz dwóch lub większej liczby oddziałów podlegających opłacie, które uważa się za jeden oddział zgodnie z art. 3 ust. 3 – zero;

c) 

we wszystkich pozostałych przypadkach – kwotę obliczoną zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

▼B

Artykuł 3

Ogólny obowiązek ponoszenia rocznej opłaty nadzorczej

1.  EBC nakłada roczną opłatę nadzorczą na każdy nadzorowany podmiot i każdą nadzorowaną grupę za każdy okres objęty opłatą.

2.  Roczną opłatę nadzorczą dla każdego nadzorowanego podmiotu i każdej nadzorowanej grupy określa się w zawiadomieniu o opłacie wystawianej dla podmiotu ponoszącego opłatę i przez niego płatnej. Podmiot ponoszący opłatę jest adresatem zawiadomienia o opłacie oraz wszelkich innych zawiadomień i komunikatów przesyłanych przez EBC w odniesieniu do opłat nadzorczych. Podmiot ponoszący opłatę jest odpowiedzialny za zapłatę rocznej opłaty nadzorczej.

3.  Dwa lub większą liczbę oddziałów podlegających opłacie, ustanowionych przez tę samą instytucję kredytową w tym samym uczestniczących państwie członkowskim, uważa się za jeden oddział. Oddziałów podlegających opłacie tej samej instytucji kredytowej, ustanowionych w różnych uczestniczących państwach członkowskich, nie uważa się za jeden oddział.

4.  Na potrzeby niniejszego rozporządzenia oddziały podlegające opłacie uważa się za odrębne od spółek zależnych tej samej instytucji kredytowej ustanowionych w tym samym uczestniczących państwie członkowskim.

Artykuł 4

Podmiot ponoszący opłatę

1.  Podmiotem ponoszącym opłatę w odniesieniu do rocznej opłaty nadzorczej jest:

a) 

w przypadku instytucji kredytowej podlegającej opłacie, która nie jest częścią nadzorowanej grupy — ta instytucja kredytowa podlegająca opłacie;

b) 

w przypadku oddziału podlegającego opłacie, który nie jest traktowany łącznie z innym oddziałem ponoszącym opłatę — ten oddział podlegający opłacie;

▼M1

c) 

w przypadku grupy podmiotów podlegających opłacie — podmiot ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2.

2.  Z zastrzeżeniem ustaleń wewnętrznych grupy podmiotów podlegających opłacie dotyczących podziału kosztów, grupa podmiotów podlegających opłacie traktowana jest jako jedna jednostka. Każda grupa podmiotów podlegających opłacie wyznacza podmiot ponoszący opłatę za całą grupę i powiadamia EBC o danych tego podmiotu. Podmiot ponoszący opłatę musi mieć siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim. Powiadomienie takie zostanie uznane za skuteczne, jeżeli:

a) 

będzie zawierać nazwę grupy, do której odnosi się powiadomienie;

b) 

zostanie podpisane przez podmiot ponoszący opłatę w imieniu wszystkich nadzorowanych podmiotów z danej grupy;

c) 

zostanie doręczone EBC nie później niż do 30 września danego roku kalendarzowego celem uwzględnienia go przy wydawaniu zawiadomienia o opłacie za ten okres objęty opłatą.

W przypadku doręczenia EBC na czas więcej niż jednego powiadomienia dotyczącego grupy podmiotów objętych opłatą rozstrzygające jest ostatnie powiadomienie doręczone EBC przed 30 września. Jeżeli nadzorowany podmiot stał się częścią nadzorowanej grupy po tym, jak EBC otrzymał ważne powiadomienie o podmiocie ponoszącym opłatę, powiadomienie takie uważa się za podpisane również przez ten podmiot, chyba że EBC otrzymał inne powiadomienie w formie pisemnej.

▼B

3.  Z zastrzeżeniem ust. 2, EBC zastrzega sobie prawo wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę.CZĘŚĆ II

WYDATKI I KOSZTY

Artykuł 5

Koszty roczne

1.  Podstawą ustalenia rocznej opłaty nadzorczej są koszty roczne, które zostają odzyskane przez zapłatę takiej rocznej opłaty nadzorczej.

2.  Kwota kosztów rocznych ustalana jest na podstawie kwoty rocznych wydatków, które obejmują wydatki poniesione przez EBC w danym okresie objętym opłatą, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z jego zadaniami nadzorczymi.

▼M1 —————

▼B

3.  Ustalając koszty roczne EBC bierze pod uwagę:

a) 

kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe;

b) 

odsetki otrzymane zgodnie z art. 14;

c) 

kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3.

▼M1

4.  W terminie czterech miesięcy od zakończenia każdego okresu objętego opłatą całkowitą kwotę rocznej opłaty nadzorczej dla każdej kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup dla tego okresu objętego opłatą publikuje się na stronie internetowej EBC.

▼M1 —————

▼BCZĘŚĆ III

USTALANIE ROCZNEJ OPŁATY NADZORCZEJ

Artykuł 7

▼M1

Nowe nadzorowane podmioty, podmioty, które przestają być nadzorowanymi podmiotami, zmiana statusu

▼B

1.  Jeżeli nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa podlegają nadzorowi wyłącznie przez część okresu objętego opłatą, roczna opłata nadzorcza obliczana jest w odniesieniu do liczby pełnych miesięcy okresu objętego opłatą, w których nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa podlegała nadzorowi.

▼M1

2.  W sytuacji gdy – po przyjęciu decyzji w tym zakresie – EBC obejmuje bezpośredni nadzór nad nadzorowanym podmiotem lub nadzorowaną grupą zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), lub też gdy sprawowanie przez EBC bezpośredniego nadzoru nad nadzorowanym podmiotem lub grupą kończy się zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), roczną opłatę nadzorczą oblicza się na podstawie liczby miesięcy, w trakcie których nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa były nadzorowane bezpośrednio lub pośrednio przez EBC w ostatnim dniu miesiąca.

▼B

3.  Jeżeli kwota nałożonej rocznej opłaty nadzorczej odbiega od kwoty obliczonej na podstawie ust. 1 lub 2, EBC zwraca nadpłaconą kwotę podmiotowi ponoszącemu opłatę lub wystawia temu podmiotowi dodatkowy dokument rozliczeniowy do zapłaty przez ten podmiot.

Artykuł 8

Podział kosztów rocznych pomiędzy istotne i mniej istotne nadzorowane podmioty

1.  W celu obliczenia rocznej opłaty nadzorczej należnej w stosunku do każdego nadzorowanego podmiotu i nadzorowanej grupy koszty roczne dzielone są na dwie części, przypadające odpowiednio na każdą z kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup w sposób określony poniżej:

a) 

koszty roczne odzyskiwane od istotnych nadzorowanych podmiotów;

b) 

koszty roczne odzyskiwane od mniej istotnych nadzorowanych podmiotów.

2.  Podział kosztów rocznych zgodnie z ust. 1 dokonywany jest na podstawie kosztów przypisanych odpowiednim funkcjom, które sprawują bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz pośredni nadzór nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 10

Roczne opłaty nadzorcze należne w stosunku do nadzorowanych podmiotów lub nadzorowanych grup

1.  Roczna opłata nadzorcza należna w stosunku do każdego istotnego nadzorowanego podmiotu i każdej istotnej nadzorowanej grupy ustalana jest przez przydzielenie każdemu z istotnych nadzorowanych podmiotów i każdej z istotnych nadzorowanych grup — na podstawie ich odpowiednich czynników warunkujących wysokość opłaty — udziału w kwocie opłaty nakładanej na poszczególne kategorie istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup.

2.  Roczna opłata nadzorcza należna w stosunku do każdego mniej istotnego nadzorowanego podmiotu i każdej mniej istotnej nadzorowanej grupy ustalana jest przez przydzielenie każdemu z mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i każdej z mniej istotnych nadzorowanych grup — na podstawie ich odpowiednich czynników warunkujących wysokość opłaty — udziału w kwocie opłaty nakładanej na poszczególne kategorie mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup.

3.  Czynniki warunkujące wysokość opłaty na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich obliczane są w sposób określony poniżej.

▼M1

a) 

Czynniki warunkujące wysokość opłaty wykorzystywane do ustalenia wysokości rocznej opłaty nadzorczej ponoszonej przez poszczególne nadzorowane podmioty i poszczególne nadzorowane grupy odpowiadają określonej na dany dzień odniesienia wartości::

(i) 

aktywów ogółem; oraz

(ii) 

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

Czynniki warunkujące wysokość opłaty ustala się dla każdego okresu objętego opłatą na podstawie danych przekazywanych przez nadzorowane podmioty na potrzeby ostrożnościowe dla dnia odniesienia 31 grudnia poprzedniego okresu objętego opłatą.

bb) 

Jeżeli dany nadzorowany podmiot sporządza roczne sprawozdania finansowe, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w oparciu o rok obrotowy, który odbiega od roku kalendarzowego, dniem odniesienia dla aktywów ogółem jest koniec roku obrachunkowego odpowiadającego poprzedzającemu okresowi objętemu opłatą.

bc) 

Jeżeli nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa zostały utworzone po odpowiednim dniu odniesienia, określonym w lit. ba) lub bb), ale przed 1 października okresu objętego opłatą, dla którego ustala się wysokość opłaty, w związku z czym brak jest czynników warunkujących wysokość opłaty dla tego dnia odniesienia, dniem odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty jest koniec kwartału najbliższego odpowiedniemu dniowi odniesienia określonemu w lit. ba) lub bb).

bd) 

W przypadku nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup które nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym na potrzeby ostrożnościowe, lub w przypadku nadzorowanych grup, które dokonują wyłączenia aktywów lub kwot ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich oraz państwach trzecich zgodnie z lit. c), czynniki warunkujące wysokość opłaty ustala się na podstawie informacji przekazywanych przez nie odrębnie na potrzeby obliczania opłat nadzorczych. Takie dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty podlegają przekazaniu odpowiednim właściwym organom krajowym dla odpowiedniego dnia odniesienia ustalonego na podstawie lit. ba), bb) lub bc), zgodnie z decyzją EBC.

▼M1

c) 

Na potrzeby obliczania czynników warunkujących wysokość opłaty nadzorowane grupy nie powinny, co do zasady, uwzględniać aktywów i kwot ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich oraz państwach trzecich. Nadzorowane grupy mogą jednak zdecydować o uwzględnianiu takich aktywów lub kwot ekspozycji na ryzyko przy określaniu czynników warunkujących wysokość opłaty.

▼B

d) 

W przypadku nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup uznanych za mniej istotne na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 czynnik warunkujący wysokość opłaty dla aktywów ogółem nie może przekroczyć 30 mld EUR.

e) 

Odpowiednie wagi stosowane w odniesieniu do czynników warunkujących wysokość opłaty wynoszą:

(i) 

aktywa ogółem: 50 %;

(ii) 

łączna kwota ekspozycji na ryzyko: 50 %.

▼M1

4.  Sumę aktywów ogółem wszystkich podmiotów ponoszących opłatę oraz sumę łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wszystkich podmiotów ponoszących opłatę publikuje się na stronie internetowej EBC.

5.  W sytuacji gdy podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, EBC określa te czynniki w drodze decyzji EBC.

▼B

6.  Obliczenie rocznej opłaty nadzorczej płatnej przez poszczególne podmioty ponoszące opłatę następuje w sposób określony poniżej.

a) 

Roczna opłata nadzorcza jest sumą podstawowego składnika opłaty oraz zmiennego składnika opłaty.

▼M1

b) 

Podstawowy składnik opłaty jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych dla każdej kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup zgodnie z art. 8.

(i) 

W przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup stały procent wynosi 10 %. Kwota ta jest dzielona równo pomiędzy wszystkie podmioty ponoszące opłatę. W przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów oraz istotnych nadzorowanych grup, których aktywa ogółem nie przekraczają kwoty 10 mld euro, podstawowy składnik opłaty dzieli się przez dwa.

(ii) 

W przypadku kategorii mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup stały procent wynosi 10 %. Kwota ta jest dzielona równo pomiędzy wszystkie podmioty ponoszące opłatę. W przypadku mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup, których aktywa ogółem nie przekraczają kwoty 1 mld euro, podstawowy składnik opłaty dzieli się przez dwa.

▼B

c) 

Zmienny składnik opłaty stanowi różnicę między całkowitą kwotą rocznych opłat nadzorczych dla każdej kategorii nadzorowanych podmiotów, określonych zgodnie z ►M1  art. 8 ◄ oraz podstawowym składnikiem opłaty dla tej samej kategorii. Zmienny składnik opłaty jest przydzielany poszczególnym podmiotom ponoszącym opłatę w każdej kategorii stosownie do udziału każdego z podmiotów ponoszących opłatę w sumie ważonych czynników warunkujących wysokość opłaty wszystkich podmiotów ponoszących opłatę stosownie do ust. 3.

▼M1

EBC określa wysokość rocznej opłaty nadzorczej przypadającej do zapłaty przez każdy podmiot ponoszący opłatę na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z niniejszym ustępem oraz na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty określonych zgodnie z niniejszym artykułem. Podmiot ponoszący opłatę informuje się o wysokości rocznej opłaty nadzorczej zawiadomieniem o opłacie.

▼BCZĘŚĆ IV

WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI

Artykuł 11

Współpraca z właściwymi organami krajowymi

1.  Przed podjęciem decyzji w sprawie ostatecznego poziomu opłaty EBC kontaktuje się z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić, że nadzór nadal będzie racjonalny pod względem kosztów i rozsądny dla wszystkich danych instytucji kredytowych i oddziałów. EBC, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, stworzy na te potrzeby stosowny sposób komunikacji oraz dokona jego wdrożenia.

2.  Na wniosek EBC właściwe organy krajowe wspierają go w procesie nakładania opłat.

3.  W przypadku instytucji kredytowych w uczestniczącym państwie członkowskim spoza strefy euro, którego bliska współpraca z EBC nie jest zawieszona ani nie uległa zakończeniu, EBC wydaje właściwym organom krajowym instrukcje dotyczące gromadzenia czynników warunkujących wysokość opłaty oraz wystawiania dokumentów rozliczeniowych dotyczących rocznej opłaty nadzorczej.CZĘŚĆ V

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Artykuł 12

Zawiadomienie o opłacie

▼M1

1.  W ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia kolejnego okresie objętego opłatą EBC wystawia każdemu podmiotowi ponoszącemu opłatę roczne zawiadomienie o opłacie.

▼B

2.  Zawiadomienie o opłacie powinno określać sposób uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej. Podmiot ponoszący opłatę zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w zawiadomieniu o opłacie wymogów dotyczących zapłaty rocznej opłaty nadzorczej.

3.  Kwota należna na podstawie zawiadomienia o opłacie podlega zapłacie przez podmiot ponoszący opłatę w ciągu 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Artykuł 13

Przekazanie zawiadomienia o opłacie

1.  Podmiot ponoszący opłatę jest zobowiązany do aktualizacji danych kontaktowych niezbędnych do złożenia zawiadomienia o opłacie i informowania EBC o wszelkich zmianach tych danych kontaktowych (tj. imieniu i nazwisku, stanowisku, jednostce organizacyjnej, adresie, adresie e-mail, numerze telefonu, numerze faksu). ►M1  ————— ◄

2.  EBC przekazuje zawiadomienie o opłacie z wykorzystaniem któregokolwiek z następujących sposobów: a) elektronicznie lub za pomocą innego porównywalnego środka komunikacji; b) faksem; c) przesyłką kurierską; d) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; e) wręczając lub doręczając zawiadomienie osobiście. Zawiadomienie o opłacie jest ważne bez podpisu.

Artykuł 14

Odsetki za zwłokę

Z zastrzeżeniem wszelkich innych środków dostępnych EBC w przypadku częściowej zapłaty, braku zapłaty, bądź nieprzestrzegania warunków płatności określonych w zawiadomieniu o opłacie, EBC nalicza od niezapłaconej kwoty rocznej opłaty nadzorczej odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości stopy podstawowych operacji refinansujących plus 8 punktów procentowych od dnia, w którym zapłata była należna.CZĘŚĆ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15

Sankcje

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia EBC może nakładać na nadzorowane podmioty sankcje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2532/98 ( 3 ) uzupełnionego postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Artykuł 17

▼M1

Sprawozdawczość

▼B

1.  Na podstawie art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Eurogrupie sprawozdanie na temat przewidywanych zmian w strukturze i wysokości rocznych opłat nadzorczych.

▼M1

2.  W ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia każdego okresu objętego opłatą szacowany roczny koszt za ten okres objęty opłatą publikuje się na stronie internetowej EBC.

▼M1

Artykuł 17a

Postanowienia przejściowe dotyczące okresu objętego opłatą 2020

1.  Roczna opłata nadzorcza należna od poszczególnych nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup za okres objęty opłatą 2020 zostanie określona zawiadomieniem o opłacie wydanym dla poszczególnych podmiotów ponoszących opłatę w roku 2021.

2.  Nadpłaty lub niedopłaty za okres objęty opłatą 2019, ustalane poprzez pomniejszenie pobranych w tym okresie objętym opłatą szacunkowych kosztów rocznych o rzeczywiste koszty roczne poniesione w tym okresie objętym opłatą, uwzględnia się przy ustalaniu kosztów rocznych za okres objęty opłatą 2020.

▼B

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4).