02014R0833 — PL — 07.10.2022 — 011.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

(Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 960/2014 z dnia 8 września 2014 r.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1797 z dnia 7 października 2015 r.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2212 z dnia 30 listopada 2017 r.

  L 316

15

1.12.2017

 M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 2019 r.

  L 182

33

8.7.2019

 M6

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/262 z dnia 23 lutego 2022 r.

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r.

  L 49

1

25.2.2022

►M8

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/334 z dnia 28 lutego 2022 r.

  L 57

1

28.2.2022

►M9

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/345 z dnia 1 marca 2022 r.

  L 63

1

2.3.2022

►M10

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/350 z dnia 1 marca 2022 r.

  L 65

1

2.3.2022

►M11

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/394 z dnia 9 marca 2022 r.

  L 81

1

9.3.2022

►M12

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r.

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

  L 111

1

8.4.2022

►M14

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

  L 114

60

12.4.2022

►M15

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r.

  L 153

53

3.6.2022

►M16

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r.

  L 193

1

21.7.2022

►M17

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/1904 z dnia 6 października 2022 r.

  L 259I

3

6.10.2022


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 055, 28.2.2022, s.  78 (2022/262)

 C3

Sprostowanie, Dz.U. L 114, 12.4.2022, s.  214 (nr 833/2014)

 C4

Sprostowanie, Dz.U. L 114, 12.4.2022, s.  212 (2022/328)

 C5

Sprostowanie, Dz.U. L 119, 21.4.2022, s.  114 (2022/394)

►C6

Sprostowanie, Dz.U. L 190, 19.7.2022, s.  191 (2022/576)

 C7

Sprostowanie, Dz.U. L 202, 2.8.2022, s.  58 (2022/576)
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie▼M7

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„towary i technologie podwójnego zastosowania” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 ( 1 );

b) 

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I;

c) 

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym werbalne formy pomocy;

d) 

„usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) 

negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) 

sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

e) 

„usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) 

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym instrumentem finansowym lub większą ich liczbą;

(ii) 

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) 

zawieranie transakcji na własny rachunek;

(iv) 

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

(v) 

doradztwo inwestycyjne;

(vi) 

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) 

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii) 

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

f) 

▼M11

„zbywalne papiery wartościowe” oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

▼M7

(i) 

akcje spółek oraz inne papiery wartościowe równoważne akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;

(ii) 

obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii) 

wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych;

g) 

„instrumenty rynku pieniężnego” oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i komercyjne papiery wartościowe, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;

h) 

„instytucja kredytowa” oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;

i) 

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

j) 

„centralny depozyt papierów wartościowych” oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ( 2 );

k) 

„depozyt” oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, które instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:

(i) 

jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 3 ), chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony certyfikatem depozytowym wystawionym na nazwisko danej osoby i który istnieje w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;

(ii) 

jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;

(iii) 

jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;

l) 

„programy obywatelstwa dla inwestorów” (lub „złote paszporty”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

m) 

„programy ułatwień pobytowych dla inwestorów” (lub „złote wizy”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

n) 

„system obrotu” zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF);

o) 

„finansowanie lub pomoc finansowa” oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, dokonywane zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;

p) 

„kraj partnerski” oznacza państwo, które stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu, określonym w załączniku VIII;

q) 

„urządzenia łączności konsumenckiej” oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do wszystkich tych produktów;

▼M8

r) 

„rosyjski przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub jej równoważnik wydany przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej;

▼M12

s) 

„rating kredytowy” oznacza opinię na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych;

t) 

„działalność w zakresie ratingu kredytowego” oznacza analizę danych i informacji oraz ocenę, zatwierdzanie, wystawianie i przegląd ratingów kredytowych;

u) 

„sektor energetyczny” oznacza sektor obejmujący następujące rodzaje działalności, z wyjątkiem cywilnej działalności związanej z energią jądrową:

(i) 

poszukiwanie, produkcję, dystrybucję w Rosji lub wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego lub stałych paliw kopalnych, rafinację paliw, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację;

(ii) 

wytwarzanie lub dystrybucję w Rosji produktów ze stałych paliw kopalnych, produktów rafinacji ropy naftowej lub gazu; lub

(iii) 

budowę obiektów lub instalację sprzętu na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej, lub świadczenie usług, dostarczanie sprzętu lub technologii na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej;

▼M13

v) 

„dyrektywy w sprawie zamówień publicznych” oznaczają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) i 2009/81/WE ( 7 );

w) 

„przedsiębiorstwo transportu drogowego” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, każdy podmiot lub organ, które zajmują się w celach handlowych transportem towarów wykonywanym z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów.

▼M7

Artykuł 2

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  

Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) 

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) 

czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;

d) 

aktualizacji oprogramowania;

e) 

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej; lub

▼M16 —————

▼M7

g) 

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

▼M16

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

▼M7

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:

a) 

przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;

b) 

przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) 

przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) 

przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

▼M13

e) 

przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;

▼M7

f) 

przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych;

g) 

przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji;

▼M16

h) 

przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.

▼M7

5.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6.  
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7.  

Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

▼M13

(i) 

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1 lit. a);

(ii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b).

▼M12

(iii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.

▼M7

8.  
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2a

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) 

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) 

czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;

d) 

aktualizacji oprogramowania;

e) 

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej; lub

▼M16 —————

▼M7

g) 

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

▼M16

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

▼M7

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:

a) 

przeznaczone do współpracy między Unią,

rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;

b) 

przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) 

przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) 

przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;

▼M13

e) 

przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;

▼M7

f) 

przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych; lub

g) 

przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji; lub

▼M16

h) 

przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.

▼M7

5.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6.  
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7.  

Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że

▼M13

(i) 

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1; lub

(ii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b); lub

▼M12

(iii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.

▼M7

8.  
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

▼M17

Artykuł 2aa

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 ( *1 ) – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

▼M7

Artykuł 2b

▼M12

1.  

W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 i art. 2a ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku VII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, wyłącznie po ustaleniu:

▼M7

a) 

takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub do łagodzenia takiego zdarzenia; lub

b) 

takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są należne na mocy umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.

2.  
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
3.  
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2c

1.  
Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 i art. 2a ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
2.  
Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 2, 2a i 2b, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

Artykuł 2d

▼M9

1.  
Właściwe organy wymieniają z innymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat udzielonych zezwoleń i wydanych decyzji odmownych na podstawie art. 2, 2a i 2b. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

▼M7

2.  
Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystuje się wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.

3.  
Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 2, 2a i 2b na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia danej decyzji.

▼M11

3a.  
W przypadku, gdy państwo członkowskie wyda zezwolenia zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d), art. 2a ust. 4 lit. d) i art. 3f lit. d) na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii przeznaczonych do bezpieczeństwa morskiego, informuje ono pozostałe państwa członkowskie i Komisję w ciągu dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

▼M9

4.  
W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.

▼M7

Artykuł 2e

1.  
Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Rosją lub inwestycji w Rosji.
2.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) 

wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 26 lutego 2022 r.;

▼M11

b) 

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000  EUR na projekt, z którego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii; lub

▼M7

c) 

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

▼M9

3.  
Zakazuje się inwestowania w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, a także uczestnictwa w tych projektach lub dokonywania innego wkładu w te projekty.
4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uczestnictwo w inwestycjach w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich lub wkład w takie projekty, po ustaleniu, że takie uczestnictwo w inwestycjach lub taki wkład są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M10

Artykuł 2f

1.  
Zakazuje się nadawania lub umożliwiania, ułatwiania lub w inny sposób przyczyniania się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.
2.  
Zawiesza się wszelkie licencje i zezwolenia na nadawanie udzielone osobom prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku XV, jak również uzgodnienia dotyczące transmisji i dystrybucji zawarte z tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami.

▼M15

3.  
Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.

▼M12

Artykuł 3

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii wymienionych w załączniku II — niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii — na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii ani do udzielania powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:

▼M15

a) 

transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

▼M12

b) 

pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

4.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 września 2022 r. zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem poinformowania właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.
5.  
Zakazy ustanowione w ust. 2 nie mają zastosowania do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do jej działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.
6.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:

a) 

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub

b) 

jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

7.  
Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.

Artykuł 3a

1.  

Zakazuje się:

a) 

nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b) 

udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub organu;

c) 

tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d) 

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

▼M15

a) 

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

▼M12

b) 

dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

3.  
Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 8 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.

▼M7

Artykuł 3b

▼M13

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej i skraplania gazu ziemnego, wymienionych w załączniku X, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

▼M7

2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonania do dnia 27 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku X lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie związanej z nimi pomocy technicznej lub finansowej są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takiego zdarzenia.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych po takiej sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

▼M16

5.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M7

Artykuł 3c

▼M13

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, wymienionych w załączniku XI, oraz paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliw, wymienionych w załączniku XX, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

▼M7

2.  
Zakazuje się świadczenia usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku XI, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Rosji lub do użytku w Rosji.
3.  
Zakazuje się wykonywania któregokolwiek z następujących rodzajów działalności lub ich kombinacji: remontów, napraw, kontroli, wymiany, modyfikacji lub naprawy usterek statku powietrznego lub podzespołu, z wyjątkiem inspekcji przed lotem, związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku XI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
4.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

▼M17

5.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 28 marca 2022 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M17

5a.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 6 listopada 2022 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M13

6.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy krajowe mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wykonanie umowy leasingu finansowego statku powietrznego zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r. po ustaleniu, że:

a) 

jest to absolutnie niezbędne, aby zapewnić spłatę rat leasingowych na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu ustanowionych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, których nie obejmuje żaden ze środków ograniczających przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; oraz

b) 

rosyjskiemu kontrahentowi będącemu stroną umowy nie zostaną udostępnione żadne zasoby gospodarcze, z wyjątkiem przeniesienia własności statku powietrznego po całkowitej spłacie należności z tytułu leasingu finansowego.

▼M17

6a.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz towarów wymienionych w części B załącznika XI lub na powiązane: pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to niezbędne do produkcji towarów z tytanu potrzebnych w przemyśle lotniczym, dla których nie są dostępne alternatywne dostawy.

▼M13

7.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
8.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 2 ust. 4 lit. b) i art. 2a ust. 4 lit. b).

▼M16

9.  
Zakaz, o którym mowa w ust. 4 lit. a), nie ma zastosowania do wymiany informacji mającej na celu ustanowienie norm technicznych w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1.

▼M8

Artykuł 3d

1.  
Zabrania się lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez rosyjskich przewoźników lotniczych, w tym jako przewoźnikowi marketingowemu w ramach porozumień dotyczących wspólnej obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lub wszelkim zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym lub niezarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym, które są własnością lub są czarterowane lub w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną.
2.  
Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.
3.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, start z niego lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.
4.  
Państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3e

▼M12

1.  
Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 3d oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.

▼M8

2.  
Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 3d.

▼M13

Artykuł 3ea

▼M16

1.  
Po dniu 16 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania dostępu do portów, a po dniu 29 lipca 2022 r. – dostępu do śluz na terytorium Unii wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji, z wyjątkiem dostępu do śluz w celu opuszczenia terytorium Unii.

▼M17

1a.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma po dniu 8 kwietnia 2023 r. zastosowanie również do statków certyfikowanych przez Rosyjski Morski Rejestr Statków.

▼M13

2.  
Ust. 1 stosuje się do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.

▼M17

3.  

Do celów niniejszego artykułu, z wyjątkiem ust. 1a, statek oznacza:

▼M13

a) 

statek objęty zakresem stosownych konwencji międzynarodowych;

b) 

jacht, o długości 15 metrów lub większej, który nie przewozi ładunku i który przewozi nie więcej niż 12 pasażerów; lub

c) 

rekreacyjną jednostkę pływającą lub skuter wodny zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE ( 8 ).

▼M17

4.  
Ust. 1 i 1a nie mają zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.
5.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dostęp jest niezbędny:

▼M15

a) 

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;

▼M13

b) 

w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) 

w celach humanitarnych;

d) 

w celu transportu paliwa jądrowego oraz innych towarów absolutnie niezbędnych do funkcjonowania potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych; lub

e) 

w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

▼M16

5a.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkom, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację, na flagę lub rejestrację jakiegokolwiek innego państwa przed dniem 16 kwietnia 2022 r., na wejście do portu lub śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:

a) 

rosyjska bandera lub rejestracja była wymagana na mocy umowy; oraz

b) 

taki dostęp jest niezbędny do rozładunku towarów, które są absolutnie niezbędne do realizacji projektów w zakresie energii odnawialnej w Unii, pod warunkiem że przywóz takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.

▼M17

5b.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem, że statek ten:

a) 

podnosił banderę Federacji Rosyjskiej na podstawie rejestracji czarteru typu bare-boat dokonanej pierwotnie przed dniem 24 lutego 2022 r.;

b) 

ponownie uzyskał prawo do podnoszenia bandery bazowego rejestru państwa członkowskiego przed dniem 31 stycznia 2023 r.; oraz

c) 

nie jest własnością obywatela Rosji ani jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Federacji Rosyjskiej, ani nie jest przez nich czarterowany, eksploatowany ani w inny sposób kontrolowany.

▼M16

6.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 5 i 5a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M11

Artykuł 3f

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej wymienionych w załączniku XVI, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do wykorzystania w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pod banderą rosyjską.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  
Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe.
4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa służą bezpieczeństwu morskiemu.

▼M16

5.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M12

Artykuł 3g

1.  

Zakazuje się:

a) 

bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli:

(i) 

pochodzą one z Rosji; lub

(ii) 

zostały wywiezione z Rosji;

b) 

bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;

c) 

transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;

▼M17

d) 

przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji wymienionych w załączniku XVII; w odniesieniu do wyrobów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodzie CN 7207 11 lub 7207 12 10 , zakaz ten ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 oraz od dnia 1 października 2024 r. dla kodu CN 7207 12 10 ;

▼M17

e) 

świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także usług ubezpieczeniowych i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b), c) i d).

▼M17

2.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XVII część A – i niezależnie od ich ujęcia w części B tego załącznika – zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M17

3.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XVII część B, które nie są wymienione w części A tego załącznika i bez uszczerbku dla ust. 4, zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 7207 11 i 7207 12 10 , do których zastosowanie mają ust. 4 i 5.
4.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 lit. a), b), c) i e) nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 12 10 :

a) 

3 747 905 ton metrycznych między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;

b) 

3 747 905 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 30 września 2024 r.

5.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 11 :

a) 

487 202 tony metryczne między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;

b) 

85 260 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 31 grudnia 2023 r.;

c) 

48 720 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 marca 2024 r.

6.  
Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 i 5 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ( *2 ).
7.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XVII na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.
8.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 7 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M12

Artykuł 3h

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych załączniku XVIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę, chyba że w załączniku określono inaczej.
3.  
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

▼M16

3a.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 7113 00 00 i CN 7114 00 00 wymienionych w załączniku XVIII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących z Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będących własnością tych osób i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

▼M13

4.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przekazanie lub wywóz do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.
5.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 3i

1.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które to towary wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1;

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

▼M17

3.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M17

3a.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do zakupów w Rosji, które są niezbędne do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich, w tym delegatur, ambasad i misji, lub do osobistego użytku obywateli państw członkowskich i członków ich najbliższej rodziny.
3b.  
W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3c.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XXI lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej i finansowej – na warunkach, jakie uznają za stosowne – po ustaleniu, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.

▼M13

4.  

Od dnia 10 lipca 2022 r. zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu ani transportu, ani do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii:

a) 

837 570 ton metrycznych chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku;

b) 

1 577 807 ton metrycznych łącznie innych produktów wymienionych w załączniku XXI objętych pozycjami CN 3105 20 , 3105 60 i 3105 90 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku.

5.  
Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ( 9 ).

▼M17

6.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3c w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M13

Artykuł 3j

▼M17

1.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, węgla oraz innych wyrobów wymienionych w załączniku XXII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

▼M13

2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 sierpnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 3k

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, wymienionych w załączniku XXIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M17

3a.  
W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 2701 , 2702 , 2703 i 2704 wymienionych w załączniku XXIII zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M13

4.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

▼M16

5.  

Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku XXIII lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do:

a) 

celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i udzielania związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji; lub

b) 

wyłącznego użytku oraz pod pełną kontrolą wydającego zezwolenie państwa członkowskiego oraz w celu wypełnienia jego zobowiązań w zakresie konserwacji w obszarach, które są objęte długoterminową umową dzierżawy między tym państwem członkowskim a Federacją Rosyjską; lub

▼M17

c) 

utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.

▼M16

6.  
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o zezwolenia wydawane w związku z celami medycznymi lub farmaceutycznymi zgodnie z ust. 5 właściwe organy nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe danych towarów może mieć charakter wojskowy.
7.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 5 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M13

Artykuł 3l

1.  
Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego z siedzibą w Rosji wykonywania drogowego transportu towarów na terytorium Unii, w tym w ramach tranzytu.
2.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania przez przedsiębiorstwa transportu drogowego transportu:

a) 

poczty w trybie usługi powszechnej;

b) 

towarów przewożonych tranzytem przez Unię między obwodem kaliningradzkim a Rosją, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.

3.  

Zakazu ustanowionego w ust. 1 nie stosuje się do dnia 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed dniem 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a) 

znajdował się już na terytorium Unii w dniu 9 kwietnia 2022 r.; lub

b) 

musi przejechać tranzytem przez Unię, aby powrócić do Rosji.

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny:

▼M15

a) 

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;

▼M13

b) 

w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) 

w celach humanitarnych;

▼M15

d) 

w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym; lub

▼M13

e) 

w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

5.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M15

Artykuł 3m

1.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.
2.  
Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.
3.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

a) 

do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2709 00 , zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

b) 

do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2710 , zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

c) 

do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

d) 

do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 , która jest dostarczana z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.

4.  
W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji objęta kodem CN 2709 00 może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.
5.  
Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.
6.  

Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2023 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 71 pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a) 

nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz

b) 

co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.

7.  
Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na mocy ust. 5 lub 6, nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.
8.  
Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako „REBCO: zakaz eksportu”.

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2023 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom zostaną udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed tą datą, Rada, stanowiąc jednomyślnie, przyjmie decyzję kończącą obowiązywanie tego czasowego odstępstwa. W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r. ilości takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich ilości przywozu do Czech z tych innych państw członkowskich w takim samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

9.  
Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji towarów wymienionych w załączniku XXV, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.
10.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nie później niż do dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie co trzy miesiące ilości ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 przywożonej rurociągiem, czym mowa w ust. 3 lit. d). Takie dane liczbowe dotyczące wywozu muszą być przedstawione w podziale na rurociągi. W przypadku gdy do danego śródlądowego państwa członkowskiego zastosowanie ma nadzwyczajne czasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, to państwo członkowskie co trzy miesiące informuje Komisję o wielkościach dostaw transportowanej drogą morską ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 , którą przywozi ono z Rosji, tak długo, jak długo obowiązuje to odstępstwo.

W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r., o którym mowa w ust. 8 akapit czwarty, państwa członkowskie co trzy miesiące informują Komisję o wywożonych przez nie do Czech wielkościach dostaw produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 , otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem i o której mowa w ust. 3 lit. d).

Artykuł 3n

1.  
Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem do państw trzecich, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę”, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

▼M17

2.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów do:

a) 

dnia 5 grudnia 2022 r., w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 ;

b) 

dnia 5 lutego 2023 r., w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 .

▼M17

3.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty roszczeń ubezpieczeniowych po dniu 5 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 lub po dniu 5 lutego 2023 r. w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 , na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., pod warunkiem że ochrona ubezpieczeniowa ustała przed upływem odpowiedniego terminu.
4.  
Zakazuje się transportu – w tym w drodze transferów między statkami – do państw trzecich ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 od dnia 5 lutego 2023 r., wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.
5.  

Zakaz ustanowiony w ust. 4 stosuje się od dnia wejścia w życie pierwszej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB zgodnie z jej art. 4p ust. 9 lit a).

Od daty wejścia w życie każdej kolejnej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB, zakaz ustanowiony w ust. 4 nie ma zastosowania, przez okres 90 dni, do transportu produktów wymienionych w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, pod warunkiem, że:

a) 

transport odbywa się na podstawie umowy zawartej przed tą datą wejścia w życie; oraz

b) 

cena zakupu za baryłkę nie przekroczyła ceny określonej w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia tej umowy.

6.  

Zakazów ustanowionych w ust. 1 i 4 nie stosuje się:

a) 

od dnia 5 grudnia 2022 r. – w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 , a od dnia 5 lutego 2023 r. – w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych CN 2710 , które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, pod warunkiem że ich cena zakupu za baryłkę nie przekracza ceny określonej w załączniku XXVIII;

b) 

w odniesieniu do ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wysyłka rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

c) 

do transportu lub pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanej z takim transportem produktów wymienionych w załączniku XXIX do wymienionych w nim państw trzecich, przez okres określony w tym załączniku.

7.  
W przypadku gdy, po wejściu w życie decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB, statek transportował ropę naftową lub produkty ropopochodne, o których mowa w ust. 4, których cena zakupu za baryłkę przekroczyła cenę określoną w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia umowy dotyczącej takiego zakupu, zakazuje się świadczenia później usług, o których mowa w ust. 1, związanych z transportem ropy naftowej lub produktów ropopochodnych tym statkiem.
8.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług pilotów niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo morskie.

▼M16

Artykuł 3o

1.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku XXVI, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii lub do jakiegokolwiek państwa trzeciego po dniu 22 lipca 2022 r.
2.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku XXVI, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim z wykorzystaniem produktów zakazanych w ust. 1.
3.  
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku XXVII, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii po dniu 22 lipca 2022 r.
4.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3;

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3.

5.  
Zakazy ustanowione w ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do złota niezbędnego do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych, placówek konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.
6.  
Zakaz ustanowiony w ust. 3 nie ma zastosowania do towarów wymienionych w załączniku XXVII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będącej własnością tych osób i nieprzeznaczonej do sprzedaży.
7.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, właściwe organy mogą zezwolić na przekazywanie lub przywóz dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia, w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

▼B

Artykuł 4

1.  

Zakazuje się:

a) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia ( 10 ) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

▼M1

b) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla pomocy w zakresie:

a) 

przywozu, zakupu lub transportu związanego z: (i) dostarczaniem części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii; lub (ii) wykonywaniem umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b) 

przywozu, dostaw, przekazywania lub wywozu części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania, naprawy i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii.

▼M3

2a.  

Zakazów określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z następującymi operacjami:

a) 

sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości hydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana, oraz nie przekracza całkowitej masy 800 kg dla pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity;

b) 

przywozem, zakupem lub transportem niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7);

c) 

sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem monometylohydrazyny (CAS 60-34-4), o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości monometylohydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana,

w zakresie, w jakim substancje wymienione w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu przeznaczone są do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych lub do napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów.

▼M4

2aa.  

Zakazów, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy hydrazyny przeznaczonej na:

a) 

testy i lot modułu ExoMars Descent w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami każdego etapu tej misji, nieprzekraczającej łącznej masy 5 000  kg w całym okresie trwania misji; lub

b) 

lot modułu ExoMars Carrier w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami lotu, nieprzekraczającej łącznej masy 300 kg.

▼M4

2b.  
Udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych z operacjami, o których mowa w ust. 2a i 2aa, wymaga uprzedniego zezwolenia właściwych organów.

Osoby ubiegające się o zezwolenie dostarczają właściwym organom wszystkie stosowne wymagane informacje.

Właściwe organy informują Komisję o wszystkich udzielonych zezwoleniach.

▼M2

3.  

Zezwolenia wydanego przez właściwy organ wymaga się dla zapewniania:

a) 

pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z produktami wymienionymi w załączniku II oraz dostarczenia, wytwarzania, konserwacji i użytkowania takich produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie;

b) 

finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami, o których mowa w załączniku II, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 5, świadczenie usług, o których mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że usługodawca powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od świadczenia usług.

▼C1

4.  
W przypadku gdy wymagane jest zezwolenie zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, art. 3, a w szczególności jego ust. 2 i 5, stosuje się odpowiednio.

▼M7

Artykuł 5

1.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) 

znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, z siedzibą w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub

b) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub który wymieniono w załączniku III.

2.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) 

jakąkolwiek znaczącą instytucję kredytową lub inną instytucję pozostającą w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną w okresie od dnia 26 lutego 2022 r. lub każdą inną instytucję kredytową odgrywająca znaczącą rolę we wspieraniu działalności Rosji, jej rządu lub banku centralnego i mającą siedzibę w Rosji, wymienioną w załączniku XII; lub

b) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XII; lub

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

3.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których łączną kwotę aktywów szacuje się na ponad 1 bln RUB i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d) 

osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

4.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:

a) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną i w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych, wymienione w załączniku XIII; lub

b) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIII; lub

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

5.  
Zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług od dnia 12 kwietnia 2022 r. w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji i które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.
6.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu:

(i) 

nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 3, po dniu 12 września 2014 r. do dnia 26 lutego 2022 r.; lub

(ii) 

wszelkich nowych pożyczek lub kredytów jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1, 2, 3 lub 4, po dniu 22 lutego 2022 r.

Zakaz ten nie ma zastosowania do:

a) 

pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek innym państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych; lub

b) 

pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego, aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku III.

7.  

Zakaz ustanowiony w ust. 6 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:

a) 

wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności:

(i) 

zostały uzgodnione przed dniem 26 lutego 2022 r.; oraz

(ii) 

nie zostały zmienione w tym dniu ani po tym dniu; oraz

b) 

przed dniem 26 lutego 2022 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy; oraz

c) 

w momencie jej zawarcia umowa nie naruszała obowiązujących wówczas zakazów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

▼C2

Artykuł 5a

1.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 9 marca 2022 r. przez:

a) 

Rosję i jej rząd; lub

b) 

Bank Centralny Rosji; lub

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b).

2.  
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów jakiejkolwiek osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, po dniu 23 lutego 2022 r.

Zakaz nie ma zastosowania do pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych.

3.  

Zakaz ustanowiony w ust. 2 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 23 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:

a) 

wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności:

(i) 

zostały uzgodnione przed dniem 23 lutego 2022 r.; oraz

(ii) 

nie zostały zmienione w tym dniu ani po tym dniu; oraz

b) 

przed dniem 23 lutego 2022 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy.

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

▼M11

4.  
Zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek osobą prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji, takich jak Fundusz Narodowego Dobrobytu.

▼M8

5.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej całej Unii lub danego państwa członkowskiego.
6.  
Dane państwo członkowskie niezwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy ust. 5.

▼M12

Artykuł 5aa

1.  

Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:

a) 

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku XIX;

b) 

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIX; lub

c) 

osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

▼M17

1a.  
Zakazuje się od dnia 22 października 2022 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.

▼M17

2.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 15 maja 2022 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część A, przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
2a.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część A, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.

▼M17

2b.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część B, przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
2c.  
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część B, na podstawie umów wykonanych przed dniem 8 stycznia 2023 r.

▼M12

3.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

▼M16

a) 

transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;

▼M16

aa) 

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n – transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję;

▼M12

b) 

transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi;

▼M13

c) 

transakcji w odniesieniu do zakupu, przywozu lub transportu do Unii węgla lub innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.;

▼M16

d) 

transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 31 grudnia 2022 r., wspólnego przedsięwzięcia lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonego lub zawartego przed dniem 16 marca 2022 r., z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;

▼M15

e) 

transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewniania zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku XIX;

▼M16

f) 

transakcji, które są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

g) 

transakcji, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, jeżeli takie transakcje są zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

▼M17

4.  

Na zasadzie odstępstwa od procedury określonej w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 ( *3 ) i w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ( *4 ) wycofuje się uznanie przez Unię Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków na mocy rozporządzenia (WE) nr 391/2009 i dyrektywy (UE) 2016/1629.

▼M13

Artykuł 5b

▼M16

1.  
Zakazuje się przyjmowania jakichkolwiek depozytów od obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, od osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji lub od osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę poza Unią i w przypadku których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów tej osoby fizycznej lub prawnej, tego podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Zakazuje się świadczenia usług, których przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na rzecz obywateli Rosji lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

▼M13

3.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

▼M16 —————

▼M15

Artykuł 5c

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie takiej usługi jest:

a) 

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5b ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionego honorarium lub dokonanie zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d) 

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odnośny właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e) 

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej; lub

▼M16

f) 

niezbędne do prowadzenia niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją.

▼M15

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b), c) lub e) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M7

Artykuł 5d

▼M13

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywówjest:

▼M7

a) 

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przemieszczenie pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b) 

niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 5e

1.  
Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

▼M16

2.  
Ust. 1 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

▼M7

Artykuł 5f

▼M13

1.  
Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji.

▼M15

2.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

▼M7

Artykuł 5 g

1  

nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

a) 

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe: nie później niż w dniu 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;

b) 

dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim za pośrednictwem programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.

▼M15

Artykuł 5h

1.  
Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XIV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.
2.  
W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku XIV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.

▼M13

Artykuł 5i

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego do Rosji lub na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na rzecz rządu i banku centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.
2.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, pod warunkiem że taka sprzedaż, takie dostarczanie, takie przekazywanie lub taki wywóz są niezbędne do:

a) 

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Rosji lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b) 

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

▼M12

Artykuł 5j

▼M16

1.  
Zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz lub w odniesieniu do jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

▼M12

2.  
Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.
3.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

▼M13

Artykuł 5k

▼M16

1.  

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)–d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytułu VII rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udziałem:

a) 

obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) 

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) 

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

▼M13

2.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) 

eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) 

współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) 

dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) 

funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

▼M15

e) 

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

▼M13

f) 

zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

3.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r.

Artykuł 5l

1.  
Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 ( 11 ), na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.
2.  

Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe;

b) 

programów fitosanitarnych i weterynaryjnych;

c) 

współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych oraz w ramach umowy dotyczącej międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego;

d) 

eksploatacji, utrzymania lub likwidacji potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenia go w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz zapewniania jego bezpieczeństwa, a także dostawy prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

e) 

mobilności osób i kontaktów międzyludzkich;

f) 

programów w dziedzinie klimatu i środowiska, z wyjątkiem wsparcia w kontekście badań naukowych i innowacji;

g) 

funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

▼M15

Artykuł 5m

1.  

Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a) 

obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b) 

osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c) 

osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d) 

osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e) 

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2.  
Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.
3.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

▼M17

4.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii albo osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

▼M15

5.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:

a) 

w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub

b) 

z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.

6.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a) 

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b) 

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c) 

do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.

7.  
Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.

▼M17

Artykuł 5n

1.  

Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych oraz doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, oraz usług w zakresie public relations na rzecz:

a) 

rządu Rosji; lub

b) 

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2.  

Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług architektonicznych i inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego i usług doradztwa informatycznego na rzecz:

a) 

rządu Rosji; lub

b) 

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

3.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
4.  
Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 8 stycznia 2023 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
5.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz z prawa do skutecznego środka odwoławczego.
6.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, lub do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, pod warunkiem, że takie świadczenie usług jest zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 ( *5 ).
7.  
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII, lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.
8.  
Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług niezbędnych w razie stanów zagrożenia zdrowia publicznego, dla pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub dla pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe.
9.  
Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług niezbędnych do aktualizacji oprogramowania przeznaczonego do celów niewojskowych oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, dozwolonych na podstawie art. 2 ust. 3 lit. d) i art. 2a ust. 3 lit. d) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku VII.
10.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a) 

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b) 

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c) 

do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym.

11.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a) 

do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii oraz zakupu, przywozu lub transportu do Unii tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu lub rudy żelaza;

b) 

do zapewnienia ciągłej eksploatacji infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, które mają krytyczne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa środowiska;

c) 

dla utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju; lub

d) 

do zapewnienia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, na Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.

12.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 10 i 11 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

▼M7

Artykuł 6

1.  

Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:

a) 

zezwoleń wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia;

b) 

informacji otrzymanych na mocy art. 5g;

c) 

naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe;

▼M13

d) 

wykrytych przypadków naruszenia lub obejścia oraz prób naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu poprzez wykorzystanie kryptoaktywów.

▼M7

2.  
Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.
3.  
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 7

Komisja jest uprawniona do zmiany załączników I i IX na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

▼M17

Artykuł 7a

Komisja jest uprawniona do zmiany:

a) 

załącznika XXVIII, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania cen uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego; oraz

b) 

załącznika XXIX, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania wykazu wyłączonych projektów energetycznych na podstawie obiektywnych kryteriów kwalifikowalności uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego.

▼B

Artykuł 8

▼M15

1.  
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.

▼B

2.  
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 9

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku I.
2.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.  
W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia, poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji do Komisji, wykorzystywane mają być w tym celu adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku I.

Artykuł 10

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

▼M7

Artykuł 11

1.  

Nie zaspokaja się jakichkolwiek roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub wszelkich innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub zapłatę zobowiązań, gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowań finansowych w jakiejkolwiek formie – jeżeli zostały one wniesione przez:

▼M13

a) 

osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do tych osób, podmiotów lub organów;

▼M7

b) 

wszelkie inne rosyjskie osoby, podmioty lub organy;

c) 

wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu którejkolwiek z osób lub któregokolwiek z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

▼M12

Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

▼M7

Artykuł 12a

1.  
Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Zadania te obejmują przetwarzanie informacji na temat depozytów oraz informacji o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2.  
Do celów niniejszego rozporządzenia służba Komisji wymieniona w załączniku I jest wyznaczona jako „administrator” w przypadku Komisji w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 ( 12 ) w odniesieniu do czynności przetwarzania niezbędnych do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1.

▼M16

3.  
Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa i administratorzy rejestrów urzędowych, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także majątek nieruchomy lub ruchomy, przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, i wymieniają się nimi z innymi właściwymi organami państw członkowskich i z Komisją.
4.  
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( *6 ) i (UE) 2018/1725 ( *7 ) oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) 

na terytorium Unii;

b) 

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) 

do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) 

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) 

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M14
ZAŁĄCZNIK I

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
ZAŁĄCZNIK II

▼M2

Wykaz produktów, o których mowa w art. 3

▼BKod CN

Opis

7304 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej

7304 19 10

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 30

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 90

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 22 00

Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

7304 23 00

Rura płuczkowa żelazna lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 29 10

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 30

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 90

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7305 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie łukiem krytym

7305 12 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie (z wyjątkiem produktów spawanych wzdłużnie łukiem krytym)

7305 19 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali (z wyjątkiem wyrobów spawanych wzdłużnie)

7305 20 00

Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali

7306 11

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 19

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7306 21 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 29 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

8207 13 00

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi ze spiekanych węglików metali lub cermetali

8207 19 10

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi z diamentu lub z diamentów spiekanych

▼M2

ex 8413 50

Pompy wyporowo-tłokowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

ex 8413 60

Obrotowe pompy wyporowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

▼B

8413 82 00

Podnośniki do cieczy (z wyjątkiem pomp)

8413 92 00

Części podnośników do cieczy, niesklasyfikowane w innym miejscu

8430 49 00

Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia w ziemi lub wydobywania minerałów lub rud, bez własnego napędu i niehydrauliczne (z wyjątkiem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi obsługiwanych ręcznie)

▼M2

ex 8431 39 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycją 8428

ex 8431 43 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi podpozycją 8430 41 lub 8430 49

ex 8431 49

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycjami 8426 , 8429 i 8430

▼B

8705 20 00

Samojezdne wieże wiertnicze

8905 20 00

Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 90 10

Pełnomorskie latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wyjątkiem pogłębiarek, pływających lub podwodnych platform wiertniczych lub produkcyjnych; statków rybackich i okrętów wojennych)

▼M7
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 2a ust. 6 i art. 2b ust. 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Technologiczny Instytut Badań Naukowych im. Aleksandrowa, NITI)
Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense (Centrum Informacyjne Ministerstwa Obrony)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Instytut Katalizy w Federalnym Ośrodku Badawczym im. Boreskowa)
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Federalne Państwowe Przedsiębiorstwo Budżetowe Administracji Prezydenta Rosji)
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Federalne Państwowe Przedsiębiorstwo Budżetowe Special Flight Unit Rossiya Administracji Prezydenta Rosji)
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Foreign Intelligence Service (SVR) (Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej)
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Dyrekcja Generalna Ośrodka Kriminalistyki Obwodu niżnonowogrodzkiego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych)
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministry of Defence RF (Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej)
Moscow Institute of Physics and Technology (Moskiewski Instytut Fizyki i Technologii)
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory YANTAR”
United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise „Radiosviaz”
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise „Kant”
Scientific-Production Enterprise „Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute „Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ’Vympel‘ By Name I.I.Toropov’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot”
Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA””
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal”
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) „October”
United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard”

▼M16

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
Rosatomflot
▼M7

ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1

▼M17

Część A

▼M7

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem „Części I – Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.”.

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej (2020/C 85/01) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

▼M11

Nie naruszając przepisów art. 12 niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające co najmniej jeden komponent wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 2a i 2b niniejszego rozporządzenia.

▼M7

Kategoria I – Elektronika

X.A.I.001 

Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a. 

„mikroukłady mikroprocesorowe”, „mikroukłady mikrokomputerowe” i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. 

prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno- logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;

2. 

częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub

3. 

więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym „mikroukładem mikroprocesorowym”, o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;

b. 

następujące układy scalone pamięci:

1. 

elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:

a. 

przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub

b. 

przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:

1. 

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

2. 

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;

2. 

pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:

a. 

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

b. 

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;

c. 

przetworniki analogowo–cyfrowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);

▼M11

2. 

rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 mega próbek/sek. (MSPS);

▼M7

3. 

rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub

4. 

rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);

d. 

programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700;

e. 

procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;

f. 

wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające jakiekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

posiadające ponad 144 końcówek; lub

2. 

typowe „podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę” mniejsze niż 0,4 ns;

g. 

następujące ‘elektroniczne urządzenia próżniowe’ o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:

1. 

sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;

2. 

urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. 

„chwilowa szerokość pasma” równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub

b. 

„chwilowa szerokość pasma” mniejsza niż połowa oktawy; i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4;

h. 

elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;

i. 

urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub

2. 

częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz

a. 

tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 55 dB;

b. 

iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w mikrosekundach, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub

c. 

opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 mikrosekund;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.I.001.i ’Tłumienie pasma bocznego częstotliwości’ oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j. 

ogniwa, takie jak:

1. 

‘ogniwa pierwotne’ o gęstości energii nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 oC);

2. 

‘ogniwa wtórne’ o gęstości energii nie większej niż 350 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 oC);

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.j nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych. Uwagi techniczne:

Uwagi techniczne:

1. Do celów pozycji X.A.I.001.j. gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.

2. Do celów pozycji X.A.I.001.j ‘ogniwo’ definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne oraz elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.

3. Do celów pozycji X.A.I.001.j.1 ‘ogniwo pierwotne’ jest ‘ogniwem’, które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.

4. Do celów pozycji X.A.I.001.j.2 ‘ogniwo wtórne’ jest ‘ogniwem’, które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

k. 

‘nadprzewodzące’ elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek „nadprzewodzących” zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1. 

maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;

2. 

średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz

3. 

zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają „całkowitą gęstość prądu” w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;

l. 

układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów „nadprzewodzących”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z elementów „nadprzewodzących” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;

2. 

gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz

3. 

czas wyładowania poniżej 1 ms;

m. 

tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramiczno-metalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;

n. 

nieużywane;

o. 

ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są „klasy kosmicznej” i nie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4 ( 13 ).

X.A.I.002 

„Zespoły elektroniczne”, moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a. 

elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. 

urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;

2. 

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub

3. 

„klasy kosmicznej”;

c. 

urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

d. 

niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;

e. 

systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub

2. 

moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;

f. 

analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;

g. 

cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek.

Uwaga: Pozycja X.A.I.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1. 

jednostki typu plug-in;

2. 

wzmacniacze zewnętrzne;

3. 

przedwzmacniacze;

4. 

przyrządy do pobierania próbek;

5. 

lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

▼M15

a. 

przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

▼M7

b. 

spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;

d. 

wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e. 

następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:

1. 

cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej; lub

2. 

wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej;

f. 

instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001 

Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 ( 14 ) lub X.A.I.001;

b. 

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. 

następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a. 

urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001 ( 15 );

b. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005 ( 16 ), z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;

c. 

następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga: X.B.I.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzyjnych i utleniających.

1. 

urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;

▼M11

2. 

Pullery do wyciągania kryształów »sterowane programowo« i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

a) 

są wielokrotnie ładowalne bez wymiany tygla;

b) 

są zdolne do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c) 

są zdolne do wyciągania kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;

▼M7

d. 

urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;

2. 

zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub

3. 

rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;

e. 

sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;

f. 

sprzęt wzmacniany magnetycznie do ‘rozpylania jonowego’ ze ‘specjalnie zaprojektowanymi’ blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;

g. 

sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

zdolność do wytwarzania wzorów;

2. 

energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV;

3. 

zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub

4. 

zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane „podłoże”;

h. 

następujące urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):

1. 

‘typy do serii’ posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. 

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub

b. 

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;

2. 

‘typy do pojedynczych płytek’ posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. 

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;

b. 

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub

c. 

podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwagi:

1. ‘typy do serii’ odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc w zakresie fal radiowych , temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu);

2. ‘typy do pojedynczych płytek’ odnoszą się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka płytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki.

i. 

urządzenia do „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (CVD), np. CVD intensyfikowane za pomocą plazmy (PECVD) lub CVD wzmacniane fotowoltaicznie, do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, do osadzania tlenków, azotków, metali lub krzemu multikrystalicznego, posiadające jedną z następujących właściwości:

▼M11

1. 

Sprzęt do »chemicznego osadzania z fazy gazowej« działający poniżej 105 Pa; lub

▼M7

2. 

urządzenia PECVD pracujące poniżej 60 Pa lub wyposażone w automatyczne podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do „rozpylania jonowego”.

j. 

systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

odchylenie wiązki elektrostatycznej;

2. 

profilowany, niegaussowski profil wiązki;

3. 

prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 3 MHz;

4. 

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub

5. 

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k. 

następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:

1. 

specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 mikrometrów, a następnie ich oddzielania; lub

2. 

specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 mikrometry, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek.

l. 

urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.01 w kompletny system;

m. 

urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ wykorzystujące „lasery” do naprawy lub przycinania „monolitycznych układów scalonych”, posiadające jedną z niżej wymienionych cech:

1. 

dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 mikrometr; lub

2. 

rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 mikrometrów;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 ‘Rozpylanie jonowe’ jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. (Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu).

2. 

następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga: Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a. 

gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:

1. 

gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 17 ); lub

2. 

masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:

a. 

ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 mikrometra lub większej; oraz

b. 

projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub „oprogramowania”;

b. 

następujące podłoża maski:

1. 

podłoża pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub

2. 

podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;

c. 

sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;

d. 

następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:

1. 

fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 mikrometra w substancji fotolitograficznej na „podłożu”;

2. 

urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub „laserową”, zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 mikrometra; lub

3. 

urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga: Pozycje X.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e. 

urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ do kontroli masek, siatek lub membran o:

1. 

rozdzielczości 0,25 mikrometra lub większej; oraz

2. 

dokładności 0,75 mikrometra lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

f. 

urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1. 

wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrometra;

2. 

pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 mikrometra (3 sigma);

3. 

nakładanie maszyna- maszyna nie lepsze niż ±0,3 mikrometra; lub

4. 

źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;

g. 

wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

Uwaga: W przypadku systemów skupionej wiązki odchylanej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j.

h. 

urządzenia wykorzystujące „lasery” do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

3. 

następujące urządzenia do montażu układów scalonych:

a. 

urządzenie do mocowania płytki ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

specjalnie zaprojektowane dla „hybrydowych układów scalonych”;

2. 

skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz

3. 

dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 mikrometrów;

b. 

urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);

c. 

półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 18 ) i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4. 

filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 mikrometra na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001 sterowanie zaprogramowane w pamięci oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem ‘ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002 

Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 ( 19 ) lub X.A.I.001;

b. 

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. 

urządzenia kontrolne ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 mikrometra lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2. 

następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’:

a. 

specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;

b. 

urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

c. 

specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 mikrometrów lub mniejszych z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

3. 

sprzęt do sondowania płytek ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ posiadający którąkolwiek z następujących cech:

a. 

dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 mikrometra;

b. 

zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub

c. 

zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;

4. 

następujące urządzenia testowe:

a. 

urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej 18 GHz;

Uwaga techniczna: Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne.

b. 

urządzenia ze ‘sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’ specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich „zespołów elektronicznych”, zdolne do testowania funkcjonalnego:

1. 

przy ‘szybkości wzorca’ przekraczającej 20 MHz; lub

2. 

przy ‘szybkości wzorca’ przekraczającej 10 MHz, ale nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi: Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1. 

pamięci

2. 

„zespołów” lub klasy „zespołów elektronicznych” do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz

3. 

elektronicznych podzespołów, „elektronicznych zespołów” i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 20 ) lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z „możliwością programowania przez użytkownika”.

Uwaga techniczna: Dla celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b ‘szybkość wzorca’, określona jest jako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary ‘sterowane za pomocą programów w pamięci’ lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

stosowanie przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;

2. 

są zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub

3. 

są zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych;

5. 

systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką „laserową” do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. 

zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;

b. 

spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub

c. 

elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6. 

wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów ‘ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’, specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:

a. 

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target- to-beam) 1 mikrometr lub większa; lub

b. 

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;

7. 

systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące „lasery” zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a. 

zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 mikrometra lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym; oraz

b. 

zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.002 sterowanie zaprogramowane w pamięci oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem ‘ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci’, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.C.I.001 

Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.D.I.001 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h ( 21 ).

X.E.I.001 

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

Kategoria II – Komputery

Uwaga: Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001 

Komputery, „zespoły elektroniczne” i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003 ( 22 ), oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga: Poziom kontroli „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a. 

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;

b. 

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt nie są „elementem o podstawowym znaczeniu” innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1: Poziom kontroli sprzętu do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów”, specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium „elementu o podstawowym znaczeniu”.

N.B.2: W przypadku poziomu kontroli „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu do sprzętu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 część 1 (Telekomunikacja) ( 23 ).

c. 

„technologia” do „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu jest określona w pozycji 4E ( 24 ).

a. 

komputery elektroniczne i związane z nimi urządzenia oraz „zespoły elektroniczne” i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 343 K (70 oC);

b. 

„komputery cyfrowe” łącznie z urządzeniami do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

c. 

następujące „zespoły elektroniczne”, które są specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy wydajności poprzez agregację procesorów:

1. 

zaprojektowane tak, aby były zdolne do agregacji w konfiguracjach co najmniej 16 procesorów;

2. 

nieużywane;

Uwaga 1: Pozycję X.A.II.001.c stosuje się wyłącznie do „zespołów elektronicznych” i programowanych połączeń z „APP”, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne wyszczególnione w pozycji X.A.II.001.b, w przypadku ich dostarczania jako „zespoły elektroniczne” w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie dotyczy „zespołów elektronicznych”, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, objęte kontrolą według pozycji X.A.II.001.k.

Uwaga 2: Pozycja X.A.II.001.c nie obejmuje kontrolą „zespołów elektronicznych” specjalnie przeznaczonych do wyrobu albo rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeń określonych w pozycji X.A.II.001.b.

d. 

nieużywane;

e. 

nieużywane;

f. 

urządzenia do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

g. 

nieużywane;

h. 

nieużywane;

i. 

sprzęt zawierający ‘urządzenia interfejsu końcowego’ przekraczające wartości graniczne określone w pozycji X.A.III.101;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.i ‘urządzenie interfejsu końcowego’ oznacza urządzenie, za pomocą którego informacje wchodzą do systemu telekomunikacyjnego lub z niego wychodzą, np. telefon, urządzenie do transmisji danych, komputer itp.

j. 

sprzęt specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia połączenia zewnętrznego „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu, który pozwala na wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 80 MB/s.

Uwaga: Pozycja X.A.II.001.j. nie obejmuje kontrolą sprzętu zapewniającego połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, „sterowników dostępu do sieci” ani ‘sterowników torów telekomunikacyjnych’.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.j ‘Sterownik toru telekomunikacyjnego’ oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

k. 

„komputery hybrydowe” i „zespoły elektroniczne” oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich zawierające przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

co najmniej 32 kanały; oraz

2. 

rozdzielczość co najmniej 14 bitów (plus bit znaku) oraz szybkość przetwarzania co najmniej 200 000 Hz.

X.D.II.01 

„Oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu”, „oprogramowanie” umożliwiające automatyczną generację „kodów źródłowych” oraz „oprogramowanie” systemów operacyjnych, które jest specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”.

a. 

„oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu” wykorzystujące techniki matematyczne i analityczne oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do „programów” posiadających więcej niż 500 000 instrukcji „kodu źródłowego”;

b. 

„oprogramowanie” umożliwiające automatyczne generowanie „kodów źródłowych” z danych pozyskanych w trybie on-line z czujników zewnętrznych opisanych w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

c. 

„oprogramowanie” systemu operacyjnego specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”, które gwarantuje „globalny czas opóźnienia przerwania” poniżej 20 mikrosekund.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.D.II.001 ‘globalny czas opóźnienia przerwania’ oznacza czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania spowodowanego zdarzeniem, obsługę tego przerwania i kontekstowe przełączenie na alternatywne zadanie rezydujące w pamięci na wypadek przerwania.

X.D.II.02 

„Oprogramowanie”, inne niż objęte kontrolą w pozycji 4D001 ( 25 ), specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 4A101 ( 26 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu objętego kontrolą według pozycji X.A.II.001 lub „oprogramowania” objętego kontrolą według pozycji X.D.II.001 lub X.D.II.002.

X.E.II.002 

▼M16

„Technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu zaprojektowanego do „wielostrumieniowego przetwarzania danych”.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.II.002 „wielostrumieniowe przetwarzanie danych” oznacza technikę opartą na mikroprogramie lub architekturze sprzętu, umożliwiającą równoczesne przetwarzanie dwóch lub więcej sekwencji danych pod kontrolą jednej lub kilku sekwencji instrukcji za pomocą takich narzędzi, jak:

▼M7

1. 

zespoły o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np. procesory wektorowe lub tablicowe;

2. 

zespoły o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);

3. 

zespoły o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD), włącznie z procesorami połączonymi bezpośrednio, połączonymi silnie lub połączonymi luźno; lub

4. 

elementy przetwarzające o strukturze tablicowej, włącznie z tablicami dynamicznymi.

Kategoria III. Część 1 – Telekomunikacja

Uwaga: Kategoria III. Część 1 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.101 

Urządzenia telekomunikacyjne.

a. 

wszelkie rodzaje urządzeń telekomunikacyjnych, nieobjęte kontrolą według pozycji 5A001.a ( 27 ), specjalnie zaprojektowane do pracy poza zakresem temperatur od 219 K (- 54 oC) do 397 K (124 oC);

b. 

telekomunikacyjne urządzenia i systemy przesyłowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Telekomunikacyjne urządzenia przesyłowe:

a. 

należące do następujących kategorii, lub ich połączenia:

1. 

urządzenia radiowe (np. nadajniki, odbiorniki i nadajniki- odbiorniki);

2. 

urządzenia do zamykania linii;

3. 

wzmacniacze pośrednie;

4. 

wzmacniaki;

5. 

regeneratory;

6. 

urządzenia kodujące tłumaczenia (transkodery);

7. 

multipleksy (w tym mutipleksy statystyczne);

8. 

modulatory/demodulatory (modemy);

9. 

transmultipleksy (zob. zalecenie CCITT G701);

10. 

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego sterowane programem zapisanym w pamięci’;

11. 

‘bramy’ i mosty;

12. 

‘jednostki dostępu do mediów’; oraz

b. 

zaprojektowane do użytku w komunikacji jednokanałowej lub wielokanałowej za pośrednictwem któregokolwiek z poniższych:

1. 

przewód (linia);

2. 

kabel koncentryczny;

3. 

kabel światłowodowy;

4. 

promieniowanie elektromagnetyczne; lub

5. 

podwodna fala akustyczna.

1. 

wykorzystujące techniki cyfrowe, w tym cyfrowe przetwarzanie sygnałów analogowych, i zaprojektowane do pracy z „szybkością transmisji danych cyfrowych” na najwyższym poziomie multipleksu przekraczającą 45 Mbit/s lub „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” przekraczającą 90 Mbit/s;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.1 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2. 

modemy wykorzystujące ‘szerokość pasma jednego kanału głosowego’ o ‘szybkości przesyłania danych’ przekraczającej 9 600 bitów na sekundę;

3. 

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’ o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

4. 

urządzenia posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a. 

„sterowniki dostępu do sieci” i związane z nimi wspólne nośniki o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 33 Mbit/s; lub

b. 

„sterowniki kanału komunikacyjnego” z wyjściem cyfrowym o ‘szybkości przesyłania danych’ przekraczającej 64 000 bitów/s na kanał;

Uwaga: Jeżeli jakiekolwiek nieobjęte kontrolą urządzenie zawiera „sterownik dostępu do sieci”, nie może ono posiadać żadnego rodzaju interfejsu telekomunikacyjnego, z wyjątkiem opisanych w pozycji X.A.III.101.b.4, ale nieobjętych kontrolą według tej pozycji.

5. 

wykorzystujące „laser” i posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a. 

długość fali nadawczej przekraczająca 1 000 nm; lub

b. 

wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 45 MHz;

c. 

wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d. 

wykorzystujące techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal; lub e. dokonujące „wzmocnienia optycznego”;

6. 

urządzenia radiowe pracujące z częstotliwościami wejściowymi lub wyjściowymi przekraczającymi:

a. 

31 GHz w przypadku zastosowań ziemskich stacji satelitarnych; lub

b. 

26,5 GHz w przypadku pozostałych zastosowań;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.6 nie obejmuje kontrolą urządzeń do użytku cywilnego zgodnych z przydzielonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) pasmem między 26,5 GHz i 31 GHz.

7. 

urządzenia radiowe wykorzystujące którekolwiek z następujących:

a. 

techniki modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 4, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” przekracza 8,5 Mbit/s;

b. 

techniki QAM powyżej poziomu 16, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” nie przekracza 8,5 Mbit/s;

c. 

inne techniki modulacji cyfrowej i posiadające ‘efektywność wykorzystania widma’ przekraczającą 3 bit/s/Hz; lub

d. 

pracujące w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujące techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB.

Uwagi:

1. Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2. Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń do przekazu radiowego przeznaczonych do pracy w przydzielonym paśmie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

a. 

spełniającym którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

nieprzekraczającym 960 MHz; lub

2. 

z „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” nieprzekraczającą 8,5 Mbit/s; oraz

b. 

posiadającym „efektywność wykorzystania widma” nieprzekraczającą 4 bit/s/Hz;

c. 

urządzenia przełączające ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’ i powiązane systemy sygnalizacyjne (oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt) posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Multipleksery statystyczne z cyfrowym wejściem i cyfrowym wyjściem, które umożliwiają przełączanie, traktuje się jako przełączniki ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’.

1. 

urządzenia lub systemy do „przełączania danych (komunikatów)” zaprojektowane do „pracy w trybie pakietowym” oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

2. 

nieużywane;

3. 

przekierowywanie lub przełączanie pakietów ‘datagramów’;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.3 nie obejmuje kontrolą sieci ograniczonych do korzystania wyłącznie ze ‘sterowników dostępu do sieci’ ani do samych ‘sterowników dostępu do sieci’.

4. 

nieużywane;

5. 

priorytet wielopoziomowy i pierwszeństwo dla przełączania obwodu;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.5 nie obejmuje kontrolą jednopoziomowego pierwszeństwa połączeń.

6. 

zaprojektowane do automatycznego wyłączania komórkowych połączeń radiowych z innymi przełącznikami komórkowymi lub do automatycznego połączenia ze scentralizowaną bazą danych abonentów wspólną dla więcej niż jednego przełącznika;

7. 

zawierające urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci” o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

8. 

‘sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału’ pracująca w trybie niestowarzyszonym albo półstowarzyszonym;

9. 

‘adaptacyjny dynamiczny wybór trasy’;

10. 

będące przełącznikami pakietów, przełącznikami obwodów i routerami z portami lub liniami przekraczającymi którekolwiek z następujących wartości:

a. 

„szybkości przesyłania danych” na poziomie 64 000 bit/s na kanał dla ‘sterownika toru komunikacyjnego’; lub

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10.a nie obejmuje kontrolą multipleksowych złożonych połączeń składających się wyłącznie z torów komunikacyjnych, które nie są indywidualnie sterowane przez X.A.III.101.b.1.

b. 

„szybkości transmisji danych cyfrowych” na poziomie 33 Mbit/s dla ‘sterownika dostępu do sieci’ i powiązanych wspólnych nośników;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10 nie obejmuje kontrolą przełączników pakietów ani routerów z portami lub liniami nieprzekraczającymi limitów określonych w pozycji X.A.III.101.c.10.

11. 

„komutacja optyczna”;

12. 

wykorzystujące techniki ‘asynchronicznego trybu przesyłania’ (‘ATM’);

d. 

światłowody i kable światłowodowe o długości większej niż 50 m zaprojektowane do pracy w trybie pojedynczym;

e. 

sterownik scentralizowanej sieci posiadający wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

otrzymuje dane z węzłów; oraz

2. 

przetwarza te dane w celu zapewnienia sterowania ruchem bez konieczności podejmowania decyzji przez operatora, a tym samym dokonuje ‘adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy’;

Uwaga 1: Pozycja X.A.III.101.e. nie obejmuje przypadków decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie określonych wcześniej informacji.

Uwaga 2: Pozycja X.A.III.101.e nie wyklucza sterowania ruchem jako funkcji przewidywalnych statystycznych warunków ruchu.

f. 

fazowane układy antenowe pracujące powyżej 10,5 GHz, zawierające elementy czynne oraz rozproszone części składowe, zaprojektowane w celu umożliwienia elektronicznego sterowania kształtowaniem i wyznaczaniem wiązki, z wyjątkiem systemów lądowania według wskazań przyrządów spełniających normy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (mikrofalowe systemy lądowania (MLS));

g. 

urządzenia łączności ruchomej inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe; lub

h. 

urządzenia łączności radiowej zaprojektowane do użytku na częstotliwościach równych lub przekraczających 19,7 GHz oraz ich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji X.A.III.101:

1) 

‘Asynchroniczny tryb przesyłania’ (‘ATM’) oznacza tryb przesyłania polegający na tym, że informacja jest organizowana w komórkach; asynchroniczność należy rozumieć w tym sensie, że rekurencja komórek zależy od wymaganej lub chwilowej szybkości transmisji bitów.

2) 

‘Szerokość pasma jednego kanału głosowego’ oznacza urządzenia do transmisji danych zaprojektowane do eksploatacji w jednym kanale głosowym o częstotliwości 3 100 Hz, zgodnie z definicją w zaleceniu CCITT G.151.

3) 

‘Sterownik toru telekomunikacyjnego’ oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

4) 

‘Datagram’ oznacza samodzielną, niezależną jednostkę danych zawierającą informacje wystarczające do przekierowania jej ze źródła do docelowego urządzenia terminala danych bez polegania na wcześniejszych wymianach między tym źródłem i docelowym urządzeniem terminala danych oraz siecią przesyłową.

5) 

‘Fast select’ oznacza funkcję mającą zastosowanie do połączeń wirtualnych, która umożliwia urządzeniu terminala danych rozszerzenie możliwości przekazywania danych w ramach konfiguracji połączenia i rozliczanie ‘pakietów’ wykraczające poza podstawowe możliwości połączenia wirtualnego.

6) 

‘Brama’ oznacza funkcję, realizowaną przez dowolne połączenie urządzeń i „oprogramowania”, polegającą na dokonywaniu konwersji konwencji dotyczących przedstawiania, przetwarzania lub przekazywania informacji stosowanych w jednym systemie w odpowiednie, ale różniące się konwencje stosowane w innym systemie.

7) 

‘Sieć cyfrowa z integracją usług’ (ISDN) oznacza jednolitą sieć cyfrową typu koniec-koniec, w której dane pochodzące ze wszystkich rodzajów komunikacji (np. głos, tekst, dane, obrazy nieruchome i ruchome) są przesyłane z jednego portu (terminala) w ramach wymiany (przełączania) za pośrednictwem jednej linii dostępowej do abonenta i od abonenta.

8) 

‘Pakiet’ oznacza grupę cyfr binarnych zawierającą dane i sygnały sterujące, która jest przełączana jako całość. Dane, sygnały sterujące i informacje kontrolne o ewentualnych błędach są ułożone w określonym formacie.

9) 

‘Sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału’ oznacza przekazywanie informacji sterujących (sygnalizacji) za pośrednictwem kanału odrębnego od kanału wykorzystywanego do komunikatów. Kanał sygnalizacji zazwyczaj steruje wieloma kanałami komunikatów.

10) 

‘Szybkość przesyłania danych’ oznacza szybkość, zgodnie z definicją podaną w zaleceniu 53–36 ITU, uwzględniającą fakt, że w przypadku modulacji niebitowej, szybkości w bodach i bitach na sekundę są różne. Uwzględnia bity do kodowania, kontrolne i synchronizujące.

11) 

‘Adaptacyjny dynamiczny wybór trasy’ oznacza automatyczną zmianę trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych informacji o bieżących warunkach w sieci.

12) 

‘Jednostka dostępu do mediów’ oznacza urządzenie zawierające co najmniej jeden interfejs komunikacyjny („sterownik dostępu do sieci”, sterownik toru telekomunikacyjnego”, modem lub magistralę komputerową) służący do połączenia urządzenia końcowego do sieci.

13) 

‘Efektywność wykorzystania widma’ oznacza „szybkość transmisji danych cyfrowych” [bits/s] / 6 dB widmowej szerokości pasma w Hz.

14) 

‘Sterowane programem zapisanym w pamięci’ oznacza sterowanie za pomocą instrukcji zapisanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonywać w celu kierowania parametrami uprzednio określonych funkcji. Uwaga: Urządzenie może być ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’ niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.III.101 

Telekomunikacyjne urządzenia testujące, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.C.III.101 

Preformy ze szkła lub z dowolnych innych materiałów zoptymalizowane na potrzeby produkcji światłowodów objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 i X.B.III.101, oraz oprogramowanie do adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy, zgodnie z poniższym opisem:

a. 

„oprogramowanie”, inne niż w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie zaprojektowane do „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”;

b. 

nieużywane.

X.E.III.101 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 lub X.B.III.101, lub „oprogramowanie” objęte kontrolą według pozycji X.D.III.101, oraz inne następujące „technologie”:

a. 

specjalne „technologie”, takie jak:

1. 

„technologia” przetwarzania i nakładania powłok na światłowody specjalnie zaprojektowane tak, aby nadawały się do stosowania pod wodą;

2. 

„technologia” na potrzeby „rozwoju” urządzeń wykorzystujących techniki ‘synchronicznej hierarchii cyfrowej’ (‘SDH’) lub ‘synchronicznej sieci optycznej’ (‘SONET’).

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.III.101:

1) 

‘Synchroniczna hierarchia cyfrowa’ (Synchronous digital hierarchy, ‘SDH’) oznacza hierarchię cyfrową zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na różnych rodzajach nośników. Format ten opiera się na module transportu synchronicznego (Synchronous Transport Module, STM) zdefiniowanym w zaleceniach CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 oraz innych, które nie zostały jeszcze opublikowane. Wskaźnikiem pierwszego poziomu ‘SDH’ jest 155,52 Mbits/s.

2) 

‘Synchroniczna sieć optyczna’ (Synchronous optical network, SONET) oznacza sieć zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na światłowodach. Format ten stanowi północnoamerykańską wersję ‘SDH’ i korzysta on równie z modułu transportu synchronicznego (STM). Jako podstawowy moduł transportowy wykorzystuje on jednak synchroniczny transport sygnału (Synchronous Transport Signal, STS) ze wskaźnikiem pierwszego poziomu wynoszącym 51,81 Mbits/s. Trwa proces integracji norm SONET z normami ‘SDH’.

Kategoria III. Część 2 – Ochrona informacji

Uwaga: Kategoria III. Część 2 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.201 

Następujące urządzenia:

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

towary sklasyfikowane jako szyfrowanie dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 ( 28 ).

X.D.III.201 

Następujące „oprogramowanie” na potrzeby „ochrony informacji”:

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” zaprojektowanego lub zmodyfikowanego w celu ochrony przed szkodliwymi uszkodzeniami komputera, np. wirusami, w przypadku gdy stosowanie „kryptografii” ogranicza się do uwierzytelnienia, podpisu cyfrowego lub deszyfrowania danych lub plików.

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

„oprogramowanie” sklasyfikowane jako oprogramowanie szyfrujące dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 ( 29 ).

X.E.III.201 

Następujące „technologie”„ochrony informacji” zgodnie z uwagą ogólną do technologii:

a. 

nieużywane;

b. 

„technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, na potrzeby „użytkowania” towarów dla rynku masowego objętych kontrolą według pozycji X.A.III.201.c lub „oprogramowanie” dla rynku masowego objęte kontrolą według pozycji X.D.III.201.c.

Kategoria IV – Czujniki i lasery

X.A.IV.001 

Morskie lub naziemne urządzenia akustyczne zdolne do wykrywania lub lokalizacji obiektów lub elementów podwodnych lub do pozycjonowania nawodnych jednostek pływających lub pojazdów podwodnych; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 

Następujące czujniki optyczne:

a. 

następujące lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

1. 

lampowe wzmacniacze obrazu posiadające wszystkie poniższe cechy charakterystyczne:

a. 

reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 050 nm;

b. 

płytka mikrokanalikowa do wzmacniania obrazów elektronicznych z otworkami w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów; oraz

c. 

posiadające którąkolwiek z poniższych cech charakterystycznych:

1. 

fotokatoda S-20, S-25 lub alkaliczna (wielopierwiastkowa); lub

2. 

fotokatoda GaAs lub GaInAs;

2. 

specjalnie zaprojektowane płytki mikrokanalikowe posiadające obie poniższe cechy charakterystyczne:

a. 

co najmniej 15 000 kanałów na płytkę; oraz

b. 

otworki w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów;

b. 

urządzenia do widzenia bezpośredniego działające w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, wyposażone w lampowe wzmacniacze obrazu posiadające cechy charakterystyczne wymienione w pozycji X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 

Następujące kamery:

a. 

kamery spełniające kryteria uwagi 3 do pozycji 6A003.b.4 ( 30 );

b. 

nieużywane.

X.A.IV.004 

Następujące urządzenia optyczne:

a. 

filtry optyczne:

1. 

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, złożone z wielowarstwowych powłok optycznych i posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a. 

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 1 nm połowy natężenia pełnej szerokości (Full Width Half Intensity, FWHI) i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 90 %; lub

b. 

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 0,1 nm FWHI i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 50 %;

Uwaga: Pozycja X.A.IV.004 nie obejmuje kontrolą filtrów optycznych ze stałymi szczelinami powietrznymi ani filtrów typu Lyot.

2. 

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a. 

przestrajalne w zakresie widma wynoszącym co najmniej 500 nm;

b. 

z chwilowym filtrem środkowoprzepustowym wynoszącym 1,25 nm lub mniej;

c. 

długość fali możliwa do ponownego ustawienia w ciągu 0,1 ms z dokładnością do 1 nm lub lepszą w przestrajalnym zakresie widma; oraz

d. 

pojedyncza transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 91 %;

3. 

przełączniki (filtry) nieprzezroczystości optycznej o polu widzenia wynoszącym co najmniej 30o oraz czasie reakcji równym lub mniejszym niż 1 ns;

b. 

kabel z ‘włókien domieszkowanych fluorkiem’ lub jego światłowody, z tłumieniem mniejszym niż 4 dB/km w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 000 nm, ale nieprzekraczającej 3 000 nm.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.004.b ‘włókna domieszkowane fluorkiem’ oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

X.A.IV.005 

Następujące „lasery”:

a. 

„lasery” na dwutlenku węgla (CO2) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 kW;

2. 

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” przekraczającym 10 μs; oraz

a. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 kW; lub

b. 

„moc szczytowa” impulsu przekraczająca 100 kW; lub

3. 

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” nieprzekraczającym 10 μs; oraz

a. 

energia impulsu powyżej 5 J na impuls i „moc szczytowa” przekraczająca 2,5 kW; lub

b. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 2,5 kW;

b. 

następujące lasery półprzewodnikowe:

1. 

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym, o następujących cechach charakterystycznych:

a. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 100 mW; lub

b. 

długość fali przekraczająca 1 050 nm;

2. 

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym lub zestawy indywidualnych „laserów” półprzewodnikowych, o długości fali przekraczającej 1 050 nm;

c. 

„lasery” rubinowe o energii wyjściowej przekraczającej 20 J na impuls;

d. 

„nieprzestrajalne”„lasery impulsowe” o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ns, ale nieprzekraczający 1 μs, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W;

2. 

„moc szczytowa” przekraczająca 200 MW; lub

3. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2. 

„czas trwania impulsu” przekraczający 1 μs i mające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

e. 

„nieprzestrajalne”„lasery CW” (z falą ciągłą) o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

b. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

‘sprawność całkowita’ przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

b. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

Uwaga: Pozycja X.A.IV.005.e.2.b nie obejmuje kontrolą „laserów” przemysłowych działających w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 kW i o masie całkowitej większej niż 1 200 kg. Do celów niniejszej uwagi masa całkowita obejmuje wszystkie części składowe wymagane do funkcjonowania „lasera”, np. „laser”, zasilacz, wymiennik ciepła, natomiast nie obejmuje ona zewnętrznych urządzeń optycznych do kondycjonowania lub wysyłania wiązki.

f. 

„nieprzestrajalne”„lasery” o długości fali przekraczającej 1 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 555 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

energia wyjściowa przekraczająca 100 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub

2. 

średnia lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;

g. 

„lasery” na swobodnych elektronach.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.005 ‘sprawność całkowitą’ definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej „lasera” (lub „średniej mocy wyjściowej”) do całkowitej mocy wejściowej wymaganej do funkcjonowania „lasera”, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepła.

X.A.IV.006 

Następujące „magnetometry”, „nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a. 

„magnetometry”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż 1,0 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.006.a ‘czułość’ (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

b. 

„nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne, części składowe wytworzone z „nadprzewodzących” materiałów:

1. 

przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z ich elementów „nadprzewodzących” (włącznie z urządzeniami, których działanie jest oparte na zjawisku Josephsona, lub urządzeniami „nadprzewodzącymi” działającymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));

2. 

przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego przy częstotliwościach wynoszących 1 KHz lub mniej; oraz

3. 

posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a. 

wyposażone w cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym poniżej 2 μm i zaopatrzone w odpowiednie wejściowe i wyjściowe obwody sprzęgające;

b. 

przeznaczone do pracy przy szybkości zmian pola magnetycznego przekraczającej 1 × 106 strumienia magnetycznego na sekundę;

c. 

przeznaczone do działania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub

d. 

mające współczynnik temperaturowy poniżej (mniejszy niż) 0,1 strumienia magnetycznego/K.

X.A.IV.007 

Następujące grawimetry do użytku naziemnego, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a. 

mające dokładność statyczną poniżej (lepszą niż) 100 μGal; lub

b. 

będące grawimetrem z elementem kwarcowym (Wordena).

X.A.IV.008 

Następujące radarowe systemy, urządzenia i główne części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a. 

pokładowe urządzenia radarowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

b. 

radary „laserowe”„klasy kosmicznej” lub urządzenia optyczne (Light Detection and Ranging, LIDAR) specjalnie zaprojektowane do badań lub do obserwacji meteorologicznych;

c. 

polepszające widzenie systemy radarowego obrazowania pracujące w częstotliwościach fal milimetrowych, specjalnie zaprojektowane do wiropłatów i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

praca na częstotliwości 94 GHz;

2. 

średnia moc wyjściową poniżej 20 mW;

3. 

szerokość wiązki radarowej wynosząca 1 stopień; oraz

4. 

zakres działania wynoszący co najmniej 1 500 m.

X.A.IV.009 

Następujące specjalne urządzenia przetwarzające:

a. 

sejsmiczne urządzenia detekcyjne nieobjęte kontrolą według pozycji X.A.IV.009.c;

b. 

kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

sejsmiczne systemy wykrywania wtargnięć, które wykrywają, klasyfikują i określają wpływ na źródło wykrytego sygnału.

X.B.IV.001 

Urządzenia, w tym narzędzia, matryce, uchwyty lub mierniki, oraz inne specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby któregokolwiek z poniższych:

a. 

produkcji lub kontroli:

1. 

magnesów (wigglers) do „laserów” na swobodnych elektronach;

2. 

fotoinjektorów do „laserów” na swobodnych elektronach;

b. 

korekty, do wymaganych tolerancji, podłużnego pola magnetycznego „laserów” na swobodnych elektronach.

X.C.IV.001 

Czujnikowe włókna optyczne zmodyfikowane strukturalnie w taki sposób, aby ich ‘długość zdudnień’ (beat length) była mniejsza niż 500 mm (wysoka dwójłomność), lub materiały do czujników optycznych nieopisane w pozycji 6C002.b ( 31 ) i o zawartości cynku wynoszącej co najmniej 6 % według ‘ułamka molowego’.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.001:

1) 

‘Ułamek molowy’ definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w krysztale.

2) 

‘Długość zdudnień’ (beat length) oznacza odległość, którą dwa ortogonalnie polaryzowane sygnały, początkowo w fazie, muszą przemierzyć, aby osiągnąć różnicę w fazie wynoszącą 2 Pi radianów.

X.C.IV.002 

Następujące materiały optyczne:

a. 

następujące materiały o niskiej absorpcji optycznej:

1. 

związki fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %; lub

Uwaga: Pozycja X.C.IV.002.a.1 obejmuje kontrolą fluorki cyrkonu lub glinu oraz ich odmiany.

2. 

szkło z fluorku luzem wykonane ze związków objętych kontrolą według pozycji 6C004.e.1 ( 32 );

b. 

‘preformy światłowodów’ wykonane ze związków fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %, „specjalnie zaprojektowane” do produkcji ‘włókien domieszkowanych fluorkiem’ objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.004.b.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.002:

1) 

‘Włókna domieszkowane fluorkiem’ oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

2) 

‘Preformy światłowodów’ oznaczają pręty, sztaby lub pręciki ze szkła, tworzyw sztucznych lub innych materiałów, które zostały specjalnie przetworzone do wykorzystania w produkcji światłowodów. Właściwości preformy determinują podstawowe parametry wytwarzanych z nich światłowodów.

X.D.IV.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą według pozycji 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 lub X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004 lub X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Następujące inne „oprogramowanie”:

a. 

„oprogramowanie” stanowiące „programy” na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego (Air Traffic Control, ATC) zainstalowane na komputerach ogólnego przeznaczenia znajdujących się w centrach kontroli ruchu lotniczego i umożliwiające automatyczne przekazywanie danych docelowych radaru pierwotnego (jeżeli nie są one skorelowane z danymi wtórnego radaru dozorowania (SSR)) z przyjmującego centrum ATC do innego centrum ATC;

b. 

„oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane na potrzeby sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c;

c. 

„kod źródłowy” specjalnie zaprojektowany do sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 lub X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004, lubX.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, lub X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Następujące inne „technologie”:

a. 

technologie wytwarzania elementów optycznych na potrzeby seryjnej produkcji optycznych części składowych z prędkością przekraczającą 10m2 pola powierzchni na rok na dowolnym pojedynczym wrzecionie i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

pole przekraczające 1 m2; oraz

2. 

kształt powierzchni przekraczający λ/10 (średnia kwadratowa) dla określonej długości fali;

b. 

„technologie” dla filtrów optycznych o szerokości pasma równej lub mniejszej niż 10 nm, polu widzenia (FOV) przekraczającym 40o i rozdzielczości przekraczającej 0,75 par linii na miliradian;

c. 

„technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” kamer objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.003;

d. 

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji”„magnetometrów” innych niż trzyosiowe, w których zastosowano bramkowanie strumienia, lub systemów złożonych z takich „magnetometrów”, posiadających jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. 

‘czułość’ mniejsza (lepsza) niż 0,05 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach poniżej 1 Hz; lub

2. 

‘czułość’ mniejsza (lepsza) niż 1 x 10-3 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach 1 Hz lub większych;

e. 

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń do konwersji promieniowania podczerwonego na światło widzialne, posiadających wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

reakcja w zakresie długości fal z przedziału powyżej 700 nm, ale nieprzekraczającej 1 500 nm; oraz

2. 

połączenie fotodetektora podczerwieni, diody elektroluminescencyjnej (OLED) i nanokryształu do celów konwersji promieniowania podczerwonego w światło widzialne.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.IV.003 ‘czułość’ (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

Kategoria V – Nawigacja i awionika

X.A.V.001 

Pokładowe urządzenia komunikacyjne, wszystkie inercyjne systemy nawigacyjne „statku powietrznego” oraz inne urządzenia elektroniki lotniczej, w tym części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga 1: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą zestawów słuchawkowych ani mikrofonów.

Uwaga 2: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.B.V.001 

Inne urządzenia specjalnie zaprojektowane do testowania, kontroli lub „produkcji” urządzeń nawigacyjnych i urządzeń elektroniki lotniczej.

X.D.V.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

X.E.V.001 

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

Kategoria VI – Urządzenia okrętowe

X.A.VI.001 

Następujące jednostki pływające, systemy okrętowe lub wyposażenie morskie i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, oraz części składowe i osprzęt:

a. 

następujące podwodne systemy wizyjne:

1. 

systemy telewizyjne (składające się z kamery, świateł, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 500 linii i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych; lub

2. 

podwodne kamery telewizyjne o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 700 linii;

Uwaga techniczna: W telewizji rozdzielczość graniczna jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszcząca się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej równoważnej normy.

b. 

aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego, i posiadające funkcję automatycznego ustawiania ostrości lub zdalnego ustawiania ostrości „specjalnie zaprojektowane” do stosowania pod wodą;

c. 

stroboskopowe instalacje oświetleniowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy pod wodą, o energii strumienia świetlnego większej niż 300 J na jeden błysk;

d. 

inne podwodne urządzenia rejestracji obrazu, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e. 

nieużywane;

f. 

jednostki pływające (nawodne lub podwodne), w tym łodzie pneumatyczne, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.f nie obejmuje kontrolą jednostek pływających na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

g. 

silniki okrętowe (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz silniki okrętów podwodnych oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

h. 

samodzielne podwodne aparaty tlenowe (akwalung) i powiązane wyposażenie, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

i. 

kamizelki ratunkowe, naboje służące do nadmuchiwania, kompasy do nurkowania i komputery do nurkowania;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.i nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

j. 

podwodne urządzenia świetlne i napędowe;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.j nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

k. 

sprężarki powietrza i systemy filtracji powietrza specjalnie zaprojektowane do napełniania cylindrów powietrza.

X.D.VI.001 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do eksploatacji bezzałogowychbpojazdów podwodnych wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym.

X.E.VI.001 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

Kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd

X.A.VII.001 

▼M11

Silniki wysokoprężne oraz ciągniki i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły, inne niż określone w CML lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

▼M7

a. 

silniki wysokoprężne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do samochodów ciężarowych, ciągników i zastosowań w motoryzacji, o całkowitej mocy użytecznej wynoszącej co najmniej 298 kW;

b. 

ciągniki kołowe do użytku poza drogami publicznymi o nośności wynoszącej co najmniej 9 ton; oraz główne części składowe i osprzęt, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

ciągniki drogowe do naczep, z jedną lub dwiema osiami tylnymi o nacisku nominalnym wynoszącym co najmniej 9 ton na oś oraz specjalnie zaprojektowane główne części składowe.

Uwaga: Pozycje X.A.VII.001.b i X.A.VII.001.c nie obejmują kontrolą pojazdów na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

X.A.VII.002 

„Silniki z turbiną gazową oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

▼M11

Lotnicze silniki turbinowe i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

▼M7

Uwaga: Pozycja X.A.VII.002.c nie obejmuje kontrolą silników lotniczych z turbiną gazową, które są przeznaczone do stosowania w cywilnych „statkach powietrznych” i które są stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat. Jeżeli są one stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat, zob. ZAŁĄCZNIK XI.

d. 

nieużywane;

e. 

części składowe specjalnie zaprojektowane do urządzeń do oddychania dla samolotów z kabiną ciśnieniową, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.B.VII.001 

Urządzenia do badań wibracji oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga: Pozycja X.B.VII.001. obejmuje kontrolą wyłącznie urządzenia do „rozwoju” lub „produkcji”. Nie obejmuje ona kontrolą systemów monitorowania stanu.

X.B.VII.002 

Następujące specjalnie zaprojektowane „urządzenia”, oprzyrządowanie lub osprzęt do produkcji lub pomiarów wirujących i nieruchomych łopatek turbin lub bandaży do wirników:

a. 

zautomatyzowane urządzenia wykorzystujące inne niż mechaniczne metody pomiaru grubości ścianki profili łopatkowych;

b. 

oprzyrządowanie, osprzęt lub urządzenia pomiarowe na potrzeby procesów wiercenia otworów za pomocą „laserów”, dysz wodnych lub technik elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM), objętych kontrolą według pozycji 9E003.c ( 34 );

c. 

urządzenia do wypłukiwania rdzenia ceramicznego;

d. 

urządzenia lub narzędzia do produkcji rdzenia ceramicznego;

e. 

urządzenia do przygotowywania woskowych form do wyrobu powłoki ceramicznej;

f. 

urządzenia do wypalania powłoki ceramicznej.

X.D.VII.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Oprogramowanie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Następujące inne „technologie”, nieopisane w pozycji 9E003 ( 35 ):

a. 

systemy regulacji odległości między wierzchołkiem łopatek wirnikowych a obudową wykorzystujące „technologię” aktywnej obudowy kompensacyjnej, ograniczone do bazy danych dotyczących projektu i rozwoju; lub

b. 

łożyska gazowe dla zespołów wirników silników turbinowych.

▼M13

Kategoria VIII – Pozycje różne

X.A.VIII.001 

Następujące urządzenia do produkcji lub poszukiwania ropy naftowej:

a. 

zintegrowane urządzenia pomiarowe z głowicą wiertniczą, w tym inercyjne systemy nawigacji do pomiaru podczas wiercenia (MWD);

b. 

systemy monitorowania gazu i ich detektory, przeznaczone do ciągłej pracy i wykrywania siarkowodoru;

c. 

sprzęt do pomiarów sejsmologicznych, w tym sejsmetyka refleksyjna i wibratory sejsmiczne;

d. 

echosondy osadu.

X.A.VIII.002 

Sprzęt, „zespoły elektroniczne” i podzespoły specjalnie zaprojektowane do komputerów kwantowych, elektroniki kwantowej, czujników kwantowych, procesorów kwantowych, obwodów kubitowych, urządzeń kubitowych lub systemów radarowych kwantowych, w tym komórek Pockelsa.

Uwaga 1: Komputery kwantowe wykonują obliczenia wykorzystując zbiorowe właściwości stanów kwantowych, takich jak superpozycja, zakłócenia i splątanie kwantowe.

Uwaga 2: Jednostki, obwody i urządzenia obejmują między innymi obwody nadprzewodzące, wyżarzanie kwantowe, pułapkę jonową, interakcję fotoniczną, krzem/spin, zimne atomy.

X.A.VIII.003 

Mikroskopy, urządzenia pokrewne i detektory, takie jak:

a. 

mikroskopy elektronowe rastrowe (skaningowe);

b. 

mikroskopy rastrowe elektronów Augera;

c. 

mikroskopy elektronowe transmisyjne;

d. 

mikroskopy sił atomowych;

e. 

skanningowe mikroskopy sił;

f. 

urządzenia i detektory, specjalnie zaprojektowane do zastosowania wraz z mikroskopami wyszczególnionymi w pozycjach od X.A.VIII.003.a do X.A.VIII.0003.e, w których zastosowano dowolne z poniższych technik analizy materiałów:

1. 

rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS);

2. 

spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX, EDS); lub

3. 

spektroskopia fotoelektronów do badań składu chemicznego (ESCA).

X.A.VIII.004 

Wyposażenie kolektorów do rud metali w głębokim dnie morskim.

X.A.VIII.005 

Sprzęt produkcyjny i obrabiarki, takie jak:

a. 

sprzęt do obróbki przyrostowej do „produkcji” części metalowych;

Uwaga: Pozycja X.A.VIII.005 lit. a ma zastosowanie wyłącznie do następujących systemów:

1. 

systemy łożyska sproszkowanego wykorzystujące selektywne topienie laserowe (SLM), koszenie laserowe, bezpośrednie spiekanie laserowe (DMLS) lub topienie wiązką elektronów (EBM); lub

2. 

systemy napełniane proszkiem wykorzystujące okładzinę laserową, bezpośrednie osadzanie energii lub laserowe osadzanie metalowe;

b. 

sprzęt do obróbki przyrostowej „materiałów wysokoenergetycznych”, w tym sprzęt wykorzystujący wytłaczanie ultradźwiękowe;

c. 

sprzęt do obróbki przyrostowe do fotopolimeryzacji VAT (VVP) z zastosowaniem stereolitografii (SLA) lub cyfrowego przetwarzania światła (DLP).

X.A.VIII.006 

Urządzenia do „produkcji” drukowanej elektroniki do organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), organicznych tranzystorów polowych (OFET) lub organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPVC).

X.A.VIII.007 

Urządzenia do „produkcji” mikroukładów elektromechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem mechanicznych właściwości krzemu, w tym czujniki w formacie chipów, takie jak membrany ciśnieniowe, wiązki zginające lub urządzenia do mikroregulacji.

X.A.VIII.008 

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji e-paliw (elektropaliw i paliw syntetycznych) lub ultraefektywnych ogniw słonecznych (efektywność > 30 %).

X.A.VIII.009 

Następujące urządzenia do ultrawysokiej próżni (UHV):

a. 

pompy UHV (sublimacyjne, turbomolekularne, dyfuzyjne, kriogeniczne, jonowe);

b. 

ciśnieniomierze UHV.

Uwaga: UHV oznacza 100 nanopaskali (NPA) lub mniej.

X.A.VIII.010 

Następujące „kriogeniczne układy chłodnicze” zaprojektowane do utrzymywania temperatury poniżej 1,1 K przez co najmniej 48 godzin oraz powiązane z nimi kriogeniczne urządzenia chłodnicze:

a. 

rury impulsowe;

b. 

kriostaty;

c. 

pojemniki Dewara;

d. 

system przetwarzania gazu (GHS);

e. 

kompresory;

f. 

jednostki sterujące.

Uwaga: „Kriogeniczne systemy chłodnicze” obejmują m.in. chłodnice rozcieńczające, chłodziarki adiabatyczne i systemy chłodzenia laserowego.

X.A.VIII.011 

Urządzenia do „dekapsulacji” urządzeń półprzewodnikowych.

Uwaga: „Dekapsulacja” oznacza usunięcie nakładki, osłony lub materiału osłaniającego z obudowanego układu scalonego za pomocą środków mechanicznych, termicznych lub chemicznych.

X.A.VIII.012 

Fotodetektory o wysokiej sprawności kwantowej (QE) o QE powyżej 80 % w zakresie długości fal powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 600  nm.

X.AVIII.013 

Sterowane numerycznie obrabiarki posiadające co najmniej jedną oś liniową o długości ruchu większej niż 8 000  mm.

▼M16

X.A.VIII.014 

Systemy armatek wodnych do tłumienia zamieszek lub kontroli tłumu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

Uwaga:  Pozycja X.A.VIII.014 »systemy armatek wodnych« obejmuje na przykład: pojazdy lub stacje stacjonarne wyposażone w zdalnie sterowaną armatkę wodną, które są zaprojektowane do ochrony operatora przed zewnętrznymi zamieszkami, z takimi elementami jak opancerzenie, odporne na stłuczenia szyby, metalowe osłony, orurowanie lub opony typu „run-flat”. Elementy specjalnie zaprojektowane do armatek wodnych mogą obejmować na przykład: dysze wodnych działek pokładowych, pompy, zbiorniki, kamery i światła, które są zabezpieczone lub osłonięte przed pociskami, maszty podnoszące do tych produktów oraz systemy teleoperacyjne do tych produktów.

X.A.VIII.015 

Broń obuchowa do ochrony porządku publicznego, w tym pałki policyjne, pałki z rękojeścią boczną, pałki typu „sap”, „tonfa” i „sjambok” oraz bicze.

X.A.VIII.016 

Hełmy i tarcze policyjne; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 

Urządzenia przytrzymujące do ochrony porządku publicznego, w tym kajdany na nogi, kajdany i kajdanki; kaftany bezpieczeństwa; kajdanki obezwładniające; pasy paraliżujące; rękawy paraliżujące; urządzenia przytrzymujące wielopunktowe, takie jak krzesła do krępowania; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe i akcesoria, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga:  Pozycja X.A.VIII.017 ma zastosowanie do urządzeń przytrzymujących stosowanych w działaniach związanych z ochroną porządku publicznego. Nie ma ona zastosowania do wyrobów medycznych wyposażonych w urządzenia ograniczające ruch pacjentów podczas zabiegów medycznych. Nie ma ona zastosowania do wyrobów, które umożliwiają zamknięcie pacjentów z zaburzeniami pamięci w odpowiednich placówkach medycznych. Nie ma ona zastosowania do wyposażenia bezpieczeństwa, takiego jak pasy bezpieczeństwa lub foteliki samochodowe dla dzieci.

X.A.VIII.018 

Sprzęt, oprogramowanie i dane do poszukiwania ropy naftowej i gazu (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

nieużywane;

b. 

następujące produkty do szczelinowania hydraulicznego:

1. 

oprogramowanie i dane do projektowania i analizy w zakresie szczelinowania hydraulicznego;

2. 

„podsadzka” i „płyn szczelinujący” do szczelinowania hydraulicznego oraz dodatki chemiczne do nich; lub

3. 

pompy wysokociśnieniowe.

Uwaga techniczna

„Podsadzka” jest materiałem stałym, zwykle uzdatnionym piaskiem lub sztucznym materiałem ceramicznym, przeznaczonym do utrzymywania otwartej szczeliny hydraulicznej w trakcie lub po zabiegu szczelinowania. Dodaje się go do „płynu szczelinującego”, który może różnić się składem w zależności od rodzaju zastosowanego szczelinowania i może być na bazie żelu, piany lub płynu typu „slickwater”.

X.A.VIII.019 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

magnesy pierścieniowe;

b. 

nieużywane.

▼M17

X.A.VIII.020 

Broń i urządzenia zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony, a mianowicie:

a. 

przenośna broń elektryczna, którą można porazić tylko jedną osobę za pomocą elektrowstrząsu, obejmująca również między innymi pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące;

b. 

zestawy zawierające wszystkie ważne komponenty do montażu przenośnej broni elektrycznej, do której odnosi się pozycja 2.1 X.A.VIII.020.a; lub

Uwaga: Za ważne komponenty uznaje się towary takie jak:

1. 

element generujący elektrowstrząsy,

2. 

przełącznik, z możliwością zdalnego sterowania lub bez; oraz

3. 

elektrody lub, w stosownych przypadkach, przewody, za pomocą których można porazić prądem elektrycznym;

c. 

broń elektryczna mocowana na stałe lub z możliwością montażu o szerokim zasięgu zdolna porazić prądem elektrycznym wiele osób.

X.A.VIII.021 

Broń i sprzęt rozprowadzające obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne przeznaczone do tłumienia zamieszek lub samoobrony i określone substancje powiązane, a mianowicie:

a. 

przenośna broń i sprzęt, które w momencie podawania lub rozprowadzania substancji chemicznej bądź podają dawkę obezwładniających lub drażniących substancji chemicznych zdolną porazić jedną osobę, bądź też rozprowadzają dawkę takiej substancji na małym obszarze, na przykład w formie rozpylonej mgły lub chmury;

Uwaga 1: Niniejszy punkt nie dotyczy sprzętu, do którego odnosi się ppkt ML7.e. Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej.

Uwaga 2: Niniejszy punkt nie odnosi się do przenośnego sprzętu osobistego, nawet jeśli zawiera on substancję chemiczną, który użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.

Uwaga 3: Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pozycje X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d.

b. 

wanililoamid kwasu pelargonowego (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

oleożywica capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);

d. 

mieszaniny zawierające co najmniej 0,3 % PAVA lub OC w masie oraz rozpuszczalnik (na przykład etanol, 1-propanol lub heksan), które mogłyby zostać podane same jako środki obezwładniające lub drażniące, w szczególności w formie aerozolu lub w formie płynnej, lub też które mogłyby zostać wykorzystane do produkcji środków obezwładniających lub drażniących;

Uwaga 1: Niniejszy punkt nie odnosi się do sosów i preparatów do nich, zup i preparatów do nich oraz zmieszanych przypraw lub zmieszanych przypraw korzennych, pod warunkiem że PAVA lub OC nie są ich jedynymi składnikami aromatyzującymi.

Uwaga 2: Niniejszy punkt nie odnosi się do produktów leczniczych, w przypadku których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z prawem Unii.

e. 

sprzęt mocowany na stałe do rozprowadzania obezwładniających lub drażniących substancji chemicznych, który może zostać przymocowany do ściany lub sufitu wewnątrz budynku, zawiera zbiornik z drażniącymi lub obezwładniającymi czynnikami chemicznymi i jest uruchamiany za pomocą systemu zdalnego sterowania; lub

Uwaga: Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pozycje X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d.

f. 

stały lub mocowany sprzęt do rozprowadzania obezwładniających lub drażniących czynników chemicznych, o szerokim zasięgu, nieprzeznaczony do mocowania do ściany lub sufitu wewnątrz budynku.

Uwaga 1: Niniejszy punkt nie dotyczy sprzętu, do którego odnosi się ppkt ML7.e. Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej.

Uwaga 2: Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pozycje X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d.

X.A.VIII.022 

Produkty, które mogłyby być użyte do przeprowadzania egzekucji ludzi poprzez podanie śmiertelnego zastrzyku, a mianowicie:

a. 

krótko lub średniodługo działające barbituranowe środki znieczulające, między innymi:

1. 

amobarbital (CAS 57-43-2);

2. 

sól sodowa amobarbitalu (CAS 64-43-7);

3. 

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4. 

sól sodowa pentobarbitalu (CAS 57-33-0);

5. 

sekobarbital (CAS 76-73-3);

6. 

sól sodowa sekobarbitalu (CAS 309-43-3);

7. 

tiopental (CAS 76-75-5) ; lub

8. 

sól sodowa tiopentalu (CAS 71-73-8), znana również jako tiopenton sodu;

b. 

produkty zawierające jeden ze środków znieczulających wymienionych w pozycji X.A.VIII.022.a.

▼M16

X.B.VIII.001 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

komory gorące; lub

b. 

komory rękawicowe nadające się do stosowania z materiałami radioaktywnymi.

▼M13

X.C.VIII.001 

Proszki metali i proszki stopów metali nadające się do wykorzystania w którymkolwiek z systemów wymienionych w pozycji X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 

Następujące materiały zaawansowane:

a. 

materiały do maskowania lub kamuflażu adaptacyjnego;

b. 

metamateriały, np. o ujemnym współczynniku załamania światła;

c. 

nieużywane;

d. 

stopy o wysokiej entropii (HEA);

e. 

związki Heuslera;

f. 

materiały Kitajewa, w tym ciecze spinowe Kitajewa.

X.C.VIII.003 

Polimery sprzężone (przewodzące, półprzewodzące, elektroluminescencyjne) do elektroniki drukowanej lub organicznej.

X.C.VIII.004 

Następujące materiały wysokoenergetyczne i ich mieszaniny:

a. 

pikrynian amonu (CAS 131-74-8);

b. 

czarny proch;

c. 

heksanitrodifenyloamina (CAS 131-73-7);

d. 

difluoroamina (CAS 10405-27-3);

e. 

nitroskrobia (CAS 9056-38-6);

f. 

nieużywane;

g. 

tetranitronaftalen;

h. 

trinitroanizol;

i. 

trinitronaftalen;

j. 

trinitroksylen;

k. 

N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidynon (CAS 872-50-4);

l. 

maleinian dioktylu (CAS 142-16-5);

m. 

akrylan etyloheksylu (CAS 103-11-7);

n. 

trietyloglin (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyloglin (TMA)(CAS 75-24-1) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku lub boru;

o. 

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p. 

nitrogliceryna (lub triazotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

diazotan etylenodiaminy (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

tetraazotan pentaerytrolu (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

azydek ołowiu (CAS 13424-46-9), normalny styfninian ołowiu (CAS 15245-44-0) i zasadowy styfninian ołowiu (CAS 12403-82-6) oraz pierwotne materiały wybuchowe lub masy zapłonowe zawierające azydki lub kompleksy azydkowe;

u. 

nieużywane;

v. 

nieużywane;

w. 

mocznik dietylodifenylu (CAS 85-98-3); mocznik dimetylodifenylu (CAS 611-92-7); mocznik metyloetylodifenylu;

x. 

mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy) (CAS 603-54-3);

y. 

mocznik metylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik metylu) (CAS 13114-72-2);

z. 

mocznik etylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik etylu) (CAS 64544-71-4);

aa. 

nieużywane;

bb. 

4-nitrodifenyloamina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. 

nieużywane.

X.D.VIII.001 

Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach od X.A.VIII.005 do X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 

Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu, „zespołów elektronicznych” lub komponentów określonych w pozycji X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 

Oprogramowanie do cyfrowych bliźniaków produktów obróbki przyrostowej lub do określania niezawodności produktów obróbki przyrostowej.

▼M16

X.D.VIII.004 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą według pozycji X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 

Następujące specjalistyczne oprogramowanie (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

oprogramowanie do obliczeń/modeli neutronowych;

b. 

oprogramowanie do obliczeń/modeli transportu materiałów promieniotwórczych; lub

c. 

oprogramowanie do obliczeń/modeli hydrodynamicznych.

▼M13

X.E.VIII.001 

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach od X.A.VIII.001 do X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu określonego w pozycji X.C.VIII.002 lub X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 

Technologia do cyfrowych bliźniaków produktów obróbki przyrostowej, do określania niezawodności produktów obróbki przyrostowej lub oprogramowania określonego w X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 

Technologia „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” oprogramowania określonego w pozycjach od X.D.VIII.001 do X.D.VIII.002.

▼M16

X.E.VIII.005 

„Technologie”„niezbędne” do „rozwoju” lub „produkcji” towarów objętych kontrolą według pozycji X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 

„Technologie” wyłącznie do „rozwoju” lub „produkcji” towarów objętych kontrolą według pozycji X.A.VIII.017.

▼M15

Kategoria IX – materiały specjalne i związane z nimi urządzenia

▼M16

X.A.IX.001 

Środki chemiczne, w tym preparat gazu łzawiącego zawierający 1 % lub mniej ortochlorobenzalononitrylu (CS) lub 1 % lub mniej chloroacetofenonu (CN), z wyjątkiem pojedynczych pojemników o masie netto 20 g lub mniejszej; pieprz płynny, z wyjątkiem pakowanego w pojedyncze pojemniki o masie netto 85,05 g lub mniejszej; bomby dymne; niedrażniące świece, kanistry, granaty i ładunki dymne; oraz inne wyroby pirotechniczne o podwójnym zastosowaniu wojskowym i handlowym oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.IX.002 

Proszki, barwniki i atramenty do pobierania odcisków palców.

X.A.IX.003 

Następujące urządzenia ochronne i wykrywające, które nie zostały specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych i nie są objęte kontrolą według pozycji 1A004 lub 2B351 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą), oraz elementy składowe, które nie zostały specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych i nie są objęte kontrolą według pozycji 1A004 ani 2B351:

a. 

osobiste monitorujące dozymetry promieniowania jądrowego; lub

b. 

urządzenia i wyposażenie, ograniczone projektowo lub funkcjonalnie do zapewniania ochrony przed typowymi cywilnymi zagrożeniami przemysłowymi, np. w górnictwie, przemyśle wydobywczym, rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, medycynie, weterynarii, ochronie środowiska, zagospodarowaniu odpadów lub w przemyśle spożywczym.

Uwaga:  Pozycja X.A.IX.003 nie obejmuje kontrolą produktów do ochrony przed czynnikami chemicznymi lub biologicznymi, które są towarami konsumpcyjnymi, pakowanymi do sprzedaży detalicznej lub do użytku osobistego, ani produktów medycznych, takich jak lateksowe rękawiczki do badań, lateksowe rękawiczki chirurgiczne, mydło w płynie do dezynfekcji, jednorazowe obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, chirurgiczne ochraniacze na obuwie oraz maski chirurgiczne.

X.A.IX.004 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

sprzęt do wykrywania, kontroli i pomiaru promieniowania, inny niż określony we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

b. 

sprzęt do wykrywania radiologicznego, np. przetworniki do urządzeń rentgenowskich i fosforowe płytki obrazowe.

X.B.IX.001 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. 

akceleratory cząstek;

c. 

sprzęt/systemy do sterowania procesami przemysłowymi przeznaczone dla energetyki, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

e. 

urządzenia do produkcji kompozytów konstrukcyjnych, włókien, prepregów i preform.

▼M15

X.C.IX.001 

Odrębne związki chemiczne, zdefiniowane zgodnie z pkt 1 uwag do działów 28 i 29 nomenklatury scalonej:

a. 

o stężeniu 95 % wagowo lub większym:

1. 

chlorek etylenu (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometan (CAS 75-52-5);

3. 

kwas pikrynowy (CAS 88-89-1);

4. 

chlorek glinu (CAS 7446-70-0);

5. 

arsen (CAS 7440-38-2);

6. 

tritlenek diarsenu (CAS 1327-53-3);

7. 

chlorowodorek bis(2-chloroetyly)etyloaminy (CAS 3590-07-6);

8. 

chlorowodorek bis(2-chloroetylo)metyloaminy (CAS 55-86-7);

9. 

chlorowodorek tris(2-chloroetylo)aminy (CAS 817-09-4);

10. 

tributfosforyn tributylu (CAS 102-85-2);

11. 

izocyjanian metylu (CAS 624-83-9);

12. 

chinaldyna (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromochloroetan (CAS 107-04-0);

14. 

bendibenzoil (CAS 134-81-6);

15. 

eter dietylowy (CAS 60-29-7);

16. 

eter dimetylowy (CAS 115-10-6);

17. 

dimetyloaminoetanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksyetanol (CAS 109-86-4);

19. 

cholinoesteraza butyrylowa (BChE);

20. 

dietylenotriamina (CAS 111-40-0);

21. 

dichlorometan (CAS 75-09-2);

22. 

dimethydietyloamina (CAS 121-69-7);

23. 

bromek etylu (CAS 74-96-4);

24. 

chlorek etylu (CAS 75-00-3);

25. 

etyloamina (CAS 75-04-7);

26. 

heksamina (CAS 100-97-0);

27. 

izopropanol (CAS 67- 63-0);

28. 

bromek izopropylu (CAS 75-26-3);

29. 

eter izopropylowy (CAS 108-20-3);

30. 

metyloamina (CAS 74-89-5);

31. 

bromek metylu (CAS 74-83-9);

32. 

monoizopropyloamina (CAS 75-31-0);

33. 

chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9);

34. 

bromek potasu (CAS 7758-02-3);

35. 

pirydyna (CAS 110-86-1);

36. 

bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8);

37. 

bromek sodu (CAS 7647-15-6);

38. 

sód metaliczny (CAS 7440-23-5);

39. 

tributyloamina (CAS 102-82-9);

40. 

trietyloamina (CAS 121-44-8); lub

41. 

trimetyloamina (CAS 75-50-3).

b. 

o stężeniu 90 % wagowo lub większym:

1. 

aceton (CAS 67-64-1);

2. 

acetylen (CAS 74-86-2);

3. 

amoniak (CAS 7664-41-7);

4. 

antymon (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldehyd (CAS 100-52-7);

6. 

benzoina (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanol (CAS 78-92-2);

9. 

izobutanol (CAS 78-83-1);

10. 

trzeciorzędowy butanol (CAS 75-65-0);

11. 

acetylek wapnia (CAS 75-20-7);

12. 

tlenek węgla (CAS 630-08-0);

13. 

chlor (CAS 7782-50-5);

14. 

cykloheksanol (CAS 108-93-0);

15. 

dicykloheksyloamina (CAS 101-83-7);

16. 

etanol (CAS 64-17-5);

17. 

etylen (CAS 74-85-1);

18. 

tlenek etylenu (CAS 75-21-8);

19. 

fluoroapatyt (CAS 1306-05-4);

20. 

chlorowodór (CAS 7647-01-0);

21. 

siarkowodór (CAS 7783-06-4);

22. 

kwas migdałowy (CAS 90-64-2);

23. 

metanol (CAS 67-56-1);

24. 

chlorek metylu (CAS 74-87-3);

25. 

jodek metylu (CAS 74-88-4);

26. 

merkaptan metylu (CAS 74-93-1);

27. 

glikol etylenowy (CAS 107-21-1);

28. 

chlorek oksalilu (CAS 79-37-8);

29. 

siarczek potasu (CAS 1312-73-8);

30. 

tiocyjanian potasu (CAS 333-20-0);

31. 

podchloryn sodu (CAS 7681-52-9);

32. 

siarka (CAS 7704-34-9);

33. 

dwutlenek siarki (CAS 7446-09-5);

34. 

tritlenek siarki (CAS 7446-11-9);

35. 

chlorek tiofosforylu (CAS 3982-91-0);

36. 

fosforyn triizobutylu (CAS 1606-96-8);

37. 

biały fosfor (CAS 12185-10-3); lub

38. 

żółty fosfor (CAS 7723-14-0);

▼M17

39. 

rtęć (CAS 7439-97-6);

40. 

chlorek baru (CAS 10361-37-2);

41. 

kwas siarkowy (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-dimetylo-1-buten (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetylopropanal (CAS 630-19-3);

44. 

chlorek 2,2-dimetylopropylu (CAS 753-89-9);

45. 

2-metylobuten (CAS 26760-64-5);

46. 

2-chloro-3-metylobutan (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetylo-2,3-butanodiol (CAS 76-09-5);

48. 

2-metylo-2-buten (CAS 513-35-9);

49. 

butylolit (CAS 109-72-8);

50. 

bromo(metylo)magnez (CAS 75-16-1);

51. 

formaldehyd (CAS 50-00-0);

52. 

dietanoloamina (CAS 111-42-2);

53. 

węglan dimetylu (CAS 616-38-6);

54. 

chlorowodorek metylodietanoloaminy (CAS 54060-15-0);

55. 

chlorowodorek dietyloaminy (CAS 660-68-4);

56. 

chlorowodorek diizopropyloaminy (CAS 819-79-4);

57. 

chlorowodorek 3-chinuklidynonu (CAS 1193-65-3);

58. 

chlorowodorek 3-chinuklidynolu (CAS 6238-13-7);

59. 

®®-3-chlorowodorek chinuklidynolu (CAS 42437-96-7); lub

60. 

chlorowodorek N,N-dietyloaminoetanolu.

▼M15

X.C.IX.002 

Fentanyl i jego pochodne: alfentanyl, sufentanyl, remifenantyl, karfentanyl i ich sole.

Uwaga:

Pozycja X.C.IX.002 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

X.C.IX.003 

Prekursory chemiczne substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak:

a. 

4-Anilino-N-fenetylopiperydyna (CAS 21409-26-7); lub

b. 

N-fenetylo-4-piperydon (CAS 39742-60-4).

Uwagi:

1.   Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji X.C.IX.003, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

2.   Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

▼M16

X.C.IX.004 

Materiały włókniste i włókienkowe, nieobjęte kontrolą według pozycji 1C010 ani 1C210, do stosowania w strukturach „kompozytowych” oraz o module właściwym 3,18 x 106 m lub większym oraz wytrzymałości właściwej na rozciąganie 7,62 x 104 m lub większej.

X.C.IX.005 

Następujące „szczepionki”, „immunotoksyny”, „produkty medyczne”, „zestawy diagnostyczne i do badań żywności” (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

„szczepionki” zawierające produkty objęte kontrolą według pozycji 1C351, 1C353 lub 1C354 lub zaprojektowane do stosowania przeciwko takim produktom;

b. 

„immunotoksyny” zawierające produkty objęte kontrolą według pozycji 1C351.d; lub

c. 

„produkty medyczne”, które zawierają którekolwiek z poniższych składników:

1. 

„toksyny” objęte kontrolą według pozycji 1C351.d (z wyjątkiem toksyn botulinowych objętych kontrolą według pozycji 1C351.d.1, konotoksyn objętych kontrolą według pozycji 1C351.d.3 lub produktów objętych kontrolą z powodów związanych z bronią chemiczną w ramach pozycji 1C351.d.4 lub.d.5); lub

2. 

organizmy modyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne objęte kontrolą według pozycji 1C353.a.3 (z wyjątkiem tych, które zawierają lub kodują toksyny botulinowe objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.1 lub konotoksyny objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.3);

d. 

„produkty medyczne” nieobjęte kontrolą według pozycji X.C.IX.005.c, które zawierają którekolwiek z poniższych składników:

1. 

toksyny botulinowe objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.1;

2. 

konotoksyny objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.3; lub

3. 

organizmy modyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne objęte kontrolą według pozycji 1C353.a.3, które zawierają lub kodują toksyny botulinowe objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.1 lub konotoksyny objęte kontrolą według pozycji 1C351.d.3; lub

e. 

„zestawy diagnostyczne i do badań żywności” zawierające produkty objęte kontrolą według pozycji 1C351.d (z wyjątkiem produktów objętych kontrolą z powodów związanych z bronią chemiczną w ramach pozycji 1C351.d.4 lub d.5).

Uwagi techniczne:

1.   „Produkty medyczne” oznaczają: 1) wyroby farmaceutyczne przeznaczone do badań i podawania ludziom (lub zwierzętom) w leczeniu schorzeń, 2) pakowane do dystrybucji jako produkty kliniczne lub medyczne oraz 3) zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA) do wprowadzenia do obrotu jako produkty kliniczne lub medyczne albo do stosowania jako nowy lek do badań.

2.   „Zestawy diagnostyczne i do badań żywności” są specjalnie opracowywane, pakowane i wprowadzane do obrotu w celach diagnostycznych lub w celach związanych ze zdrowiem publicznym. Toksyny biologiczne w dowolnej innej konfiguracji, łącznie z przesyłkami masowymi, lub do innych zastosowań końcowych są objęte kontrolą według pozycji 1C351.

X.C.IX.006 

Ładunki handlowe i urządzenia zawierające materiały wysokoenergetyczne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz trifluorek azotu w stanie gazowym (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

ładunki kumulacyjne specjalnie zaprojektowane do eksploatacji odwiertu naftowego, wykorzystujące jeden ładunek działający wzdłuż jednej osi, które po detonacji powodują powstanie otworu, oraz

1. 

mają dowolną zawartość „materiałów objętych kontrolą”;

2. 

posiadają tylko jednorodną warstwę stożkową o zintegrowanym kącie 90° lub mniejszym;

3. 

zawierają więcej niż 0,010 kg, ale nie więcej niż 0,090 kg „materiałów objętych kontrolą”; oraz

4. 

mają średnicę nieprzekraczającą 114,3 cm;

b. 

ładunki kumulacyjne specjalnie zaprojektowane do eksploatacji odwiertu naftowego zawierające nie więcej niż 0,010 kg „materiałów objętych kontrolą”;

c. 

lont detonujący lub rury uderzeniowe zawierające nie więcej niż 0,064 kg/m „materiałów objętych kontrolą”;

d. 

naboje do celów technicznych, które zawierają nie więcej niż 0,70 kg „materiałów objętych kontrolą” w materiale deflagracyjnym;

e. 

detonatory (elektryczne lub nieelektryczne) i ich zespoły, które zawierają nie więcej niż 0,01 kg „materiałów objętych kontrolą”;

f. 

zapalniki zawierające nie więcej niż 0,01 kg „materiałów objętych kontrolą”;

g. 

naboje do szybów naftowych zawierające nie więcej niż 0,015 kg „materiałów wysokoenergetycznych” objętych kontrolą;

h. 

komercyjne detonatory pośrednie (cast/pressed boosters) zawierające nie więcej niż 1,0 kg/m „materiałów objętych kontrolą”;

i. 

komercyjne prefabrykowane zawiesiny i emulsje zawierające nie więcej niż 10,0 kg i nie więcej niż 35 % masy „materiałów objętych kontrolą” z wykazu ML8;

j. 

narzędzia tnące i odcinające (cutters/severing tools) zawierające nie więcej niż 3,5 kg „materiałów objętych kontrolą”;

k. 

urządzenia pirotechniczne przeznaczone wyłącznie do celów handlowych (np. do specjalnych efektów teatralnych i filmowych oraz pokazów sztucznych ogni) i zawierające nie więcej niż 3,0 kg „materiałów objętych kontrolą”;

l. 

inne komercyjne urządzenia i ładunki wybuchowe nieobjęte kontrolą według pozycji X.C.IX.006.a do k zawierające nie więcej niż 1,0 kg „materiałów objętych kontrolą”; lub

Uwaga:  Pozycja X.C.IX.006.l obejmuje samochodowe urządzenia zabezpieczające; systemy gaśnicze; naboje do nitownic; ładunki wybuchowe do celów związanych z rolnictwem, ropą naftową i gazem, artykułami sportowymi, komercyjnym górnictwem lub robotami publicznymi; oraz rury opóźniające stosowane w montażu komercyjnych urządzeń wybuchowych.

m. 

trifluorek azotu (NF3) w stanie gazowym.

Uwagi:

1.   „Materiały objęte kontrolą” oznaczają objęte kontrolą materiały wysokoenergetyczne (zob. pkt 1C011, 1C111, 1C239 lub ML8).

2.   Trifluorek azotu, jeżeli nie znajduje się w stanie gazowym, jest objęty kontrolą zgodnie z pkt ML8.d według wspólnego wykazu uzbrojenia.

X.C.IX.007 

Następujące mieszaniny nieobjęte kontrolą według pozycji 1C350 lub 1C450 zawierające substancje chemiczne objęte kontrolą według pozycji 1C350 lub 1C450 oraz zestawy do badań medycznych, analitycznych, diagnostycznych i do badań żywności nieobjęte kontrolą według pozycji 1C350 lub 1C450, zawierające chemikalia objęte kontrolą według pozycji 1C350 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

mieszaniny zawierające następujące stężenia prekursorów chemicznych objętych kontrolą według pozycji 1C350:

1. 

mieszaniny zawierające 10 % masy lub mniej dowolnej pojedynczej substancji chemicznej z Wykazu 2 CWC objętej kontrolą według pozycji 1C350;

2. 

mieszaniny zawierające mniej niż 30 % masy:

a. 

dowolnej pojedynczej substancji chemicznej określonej w wykazie 3 CWC objętej kontrolą według pozycji 1C350; lub

b. 

dowolnej pojedynczej substancji chemicznej niebędącej prekursorem CWC objętej kontrolą według pozycji 1C350;

b. 

mieszaniny zawierające następujące stężenia substancji chemicznych toksycznych lub będących prekursorami objętych kontrolą według pozycji 1C450:

1. 

mieszaniny zawierające następujące stężenia substancji chemicznych z Wykazu 2 CWC objętych kontrolą według pozycji 1C450:

a. 

mieszaniny zawierające 1 % masy lub mniej dowolnej pojedynczej substancji chemicznej z Wykazu 2 CWC objętej kontrolą według pozycji 1C450.a.1 i a.2 (tj. mieszaniny zawierające amiton lub PFIB); lub

b. 

mieszaniny zawierające 10 % masy lub mniej dowolnej pojedynczej substancji chemicznej z Wykazu 2 CWC objętej kontrolą według pozycji 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, lub b.6;

2. 

mieszaniny zawierające mniej niż 30 % masy dowolnej pojedynczej substancji chemicznej z Wykazu 3 CWC objętej kontrolą według pozycji 1C450.a.4, a.5, a.6, a.7 lub 1C450.b.8;

c. 

„zestawy do badań medycznych, analitycznych, diagnostycznych i do badań żywności”, zawierające prekursory chemiczne objęte kontrolą według pozycji 1C350 w ilości nieprzekraczającej 300 gramów na substancję chemiczną.

Uwaga techniczna:

Do celów niniejszej pozycji „zestawy do badań medycznych, analitycznych, diagnostycznych i do badań żywności” są paczkowanymi materiałami o określonym składzie, które są specjalnie opracowane, pakowane i wprowadzane do obrotu do celów medycznych, analitycznych, diagnostycznych lub związanych ze zdrowiem publicznym. Odczynniki zamienne do zestawów do badań medycznych, analitycznych, diagnostycznych i do badań żywności opisanych w pozycji X.C.IX.007.c są objęte kontrolą według pozycji 1C350, jeżeli odczynniki zawierają co najmniej jeden z prekursorów chemicznych określonych w tej pozycji w stężeniach równych co najmniej poziomom kontrolnym dla mieszanin wskazanym w pozycji 1C350.

X.C.IX.008 

Następujące niefluorowane substancje polimerowe, nieobjęte kontrolą według pozycji 1C008 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

następujące poliketony arylenoeterowe:

1. 

poliketon eterowo-eterowy (PEEK);

2. 

poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);

3. 

poliketon eterowy (PEK); lub

4. 

poliketon eterowo-ketonowo-eterowo-ketonowy (PEKEKK);

b. 

nieużywane.

X.C.IX.009 

Określone materiały, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

precyzyjne łożyska kulkowe z hartowanej stali i węglika wolframu (o średnicy 3 mm lub większej);

b. 

płyta ze stali nierdzewnej 304 i 316, inna niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

płyta monelowa;

d. 

fosforan tributylu (CAS 126-73-8);

e. 

kwas azotowy (CAS 7697-37-2) w stężeniu masowym co najmniej 20 %;

f. 

fluor (CAS 7782-41-4); lub

g. 

nuklidy alfa-promieniotwórcze, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 

Poliamidy aromatyczne (aramidy) nieobjęte kontrolą według pozycji 1C010, 1C210 lub X.C.IX.004, w którejkolwiek z poniższych postaci (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

formy podstawowe;

b. 

przędza z włókna ciągłego lub przędza jednowłóknowa;

c. 

kable z włókna ciągłego;

d. 

niedoprzędy;

e. 

włókna odcinkowe lub cięte;

f. 

tkaniny;

g. 

masa włóknista lub wypełnienie.

X.C.IX.011 

Następujące nanomateriały (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

nanomateriały półprzewodnikowe;

b. 

nanomateriały kompozytowe; lub

c. 

dowolny z następujących nanomateriałów węglowych:

1. 

nanorurki węglowe;

2. 

nanowłókna węglowe;

3. 

fulereny;

4. 

grafeny; lub

5. 

nanocebulki węglowe.

Uwagi:  Do celów pozycji X.C.IX.011 nanomateriał oznacza materiał spełniający co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1.   składa się z cząstek o co najmniej jednym wymiarze zewnętrznym w zakresie wielkości 1–100 nm dla ponad 1 % ich liczbowego rozkładu wielkości;

2.   posiada struktury wewnętrzne lub powierzchniowe w co najmniej jednym wymiarze w zakresie wielkości 1–100 nm; lub

3.   ma powierzchnię właściwą na jednostkę objętości większą niż 60 m2/cm3, z wyłączeniem materiałów składających się z cząstek o wielkości mniejszej niż 1 nm.

X.D.IX.001 

Określone oprogramowanie inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do sprzętu/systemów do sterowania procesami przemysłowymi objętych kontrolą według pozycji X.B.IX.001, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

b. 

oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do urządzeń do produkcji kompozytów konstrukcyjnych, włókien, prepregów i preform objętych kontrolą według pozycji X.B.IX.001, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” materiałów włóknistych lub włókienkowych objętych kontrolą według pozycji X.C.IX.004 i X.C.IX.010.

X.E.IX.002 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” nanomateriałów objętych kontrolą według pozycji X.C.IX.011.

▼M15

Kategoria X – Przetwarzanie materiałów

▼M16

X.A.X.001 

Urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych lub detonatorów, zarówno masowe, jak i śladowe, składające się z urządzenia zautomatyzowanego lub zespołu urządzeń do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu wykrywania obecności różnych rodzajów materiałów wybuchowych, pozostałości materiałów wybuchowych lub detonatorów; oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a. 

urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych do „zautomatyzowanego podejmowania decyzji” w celu wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych luzem z wykorzystaniem m.in. promieniowania rentgenowskiego (np. tomografia komputerowa, tomografia dwuenergetyczna lub spójne rozpraszanie), techniki jądrowej (np. analiza neutronów termicznych, analiza impulsowa z użyciem neutronów prędkich, spektroskopia impulsowa transmisji neutronów prędkich i absorpcja rezonansowej emisji promieniowania gamma) lub techniki elektromagnetyczne (np. rezonans kwadrupolowy i dielektrometria);

b. 

nieużywane;

c. 

urządzenia do wykrywania detonatorów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu wykrywania i identyfikacji urządzeń inicjujących (np. detonatorów, spłonek), wykorzystujące m.in. techniki rentgenowskie (np. tomografia dwuenergetyczna lub tomografia komputerowa) lub techniki elektromagnetyczne.

Uwaga:  Urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych lub detonacji w pozycji X.A.X.001 obejmuje urządzenia do monitorowania osób, dokumentów, bagażu, innych rzeczy osobistych, ładunku lub poczty.

Uwagi techniczne:

1.   „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji” to zdolność urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych lub detonatorów na konstrukcyjnym poziomie czułości lub na poziomie czułości wybranym przez operatora oraz do zapewnienia automatycznego alarmu w przypadku wykrycia materiałów wybuchowych lub detonatorów na poziomie czułości lub powyżej tego poziomu.

2.   Pozycja ta nie obejmuje kontrolą sprzętu, który zależy od interpretacji przez operatora wskaźników, takich jak nieorganiczne/organiczne mapowanie kolorów produktów poddanych skanowaniu.

3.   Materiały wybuchowe i detonatory obejmują ładunki i urządzenia komercyjne objęte kontrolą według pozycji X.C.VIII.004 i X.C.IX.006 oraz materiały energetyczne objęte kontrolą według pozycji 1C011, 1C111 i 1C239.

X.A.X.002 

Urządzenia do wykrywania ukrytych obiektów pracujące w zakresie częstotliwości od 30 GHz do 3 000 GHz i posiadające rozdzielczość przestrzenną od 0,1 do 1 mrad włącznie w odległości wyłączenia 100 m; oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga:  Urządzenia do wykrywania ukrytych obiektów obejmują m.in. urządzenia do monitorowania osób, dokumentów, bagażu, innych rzeczy osobistych, ładunku lub poczty.

Uwaga techniczna:

Zakres częstotliwości obejmuje wielkości ogólnie uważane za obszary częstotliwości fal milimetrowych, submilimetrowych i terahercowych.

X.A.X.003 

Łożyska i układy łożyskowe nieobjęte kontrolą według pozycji 2A001 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

łożyska kulkowe lub łożyska pełne, o tolerancjach określonych przez producenta według norm ABEC 7, ABEC 7P lub ABEC 7T lub normą ISO jako łożyska klasy 4 lub wyższej (lub równoważnej) posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

1. 

wytwarzane z przeznaczeniem do stosowania w temperaturach roboczych powyżej 573 K (300 °C) przy użyciu specjalnych materiałów lub specjalnej obróbki cieplnej; lub

2. 

z elementami smarnymi lub modyfikacjami składników, które, zgodnie ze specyfikacjami producenta, są specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia działania łożysk przy prędkościach przekraczających 2,3 mln „DN”;

b. 

pełne stożkowe łożyska wałeczkowe, o tolerancjach określonych przez producenta według norm ANSI/AFBMA jako łożyska klasy 00 (calowe) lub klasy A (metryczne) lub wyższej (lub równoważne), i posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

1. 

z elementami smarnymi lub modyfikacjami składników, które, zgodnie ze specyfikacjami producenta, są specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia działania łożysk przy prędkościach przekraczających 2,3 mln „DN”; lub

2. 

wytwarzane z przeznaczeniem do stosowania w temperaturach roboczych poniżej 219 K (-54 °C) lub powyżej 423 K (150 °C);

c. 

łożyska na poduszce gazowej wyprodukowane z przeznaczeniem do pracy w temperaturach 561 K (288 °C) lub wyższych oraz o nośności jednostkowej przekraczającej 1 MPa;

d. 

aktywne zespoły łożysk magnetycznych;

e. 

łożyska tekstolitowe wahliwe albo poprzeczne przesuwne wyprodukowane z przeznaczeniem do pracy w temperaturach poniżej 219 K (-54 °C) lub powyżej 423 K (150 °C).

Uwagi techniczne:

1.   „DN” jest iloczynem średnicy wewnętrznej łożyska w mm i prędkości obrotowej łożyska w obr./min.

2.   Temperatury robocze obejmują temperatury występujące po zatrzymaniu silnika turbiny gazowej po zakończeniu jego pracy.

X.A.X.004 

Przewody rurowe, łączniki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej, stopu miedzi z niklem lub pozostałej stali stopowej zawierającej 10 % lub więcej niklu lub chromu lub pokryte nimi:

a. 

rury, przewody i złączki ciśnieniowe o średnicy wewnętrznej 200 mm lub większej i odpowiednie do pracy przy ciśnieniu 3,4 MPa lub większym;

b. 

zawory rurowe posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości, które nie są objęte kontrolą według pozycji 2B350.g:

1. 

złącze rurowe o średnicy wewnętrznej 200 mm lub większej; oraz

2. 

o wytrzymałości znamionowej 10,3 MPa lub większej.

Uwagi:

1.   W odniesieniu do oprogramowania dla produktów objętych kontrolą w ramach niniejszej pozycji zob. X.D.X.005.

2.   Zob. 2E001 („rozwój”), 2E002 („produkcja”) i X.E.X.003 („użytkowanie”) dotyczące technologii dla produktów objętych kontrolą w ramach niniejszej pozycji.

3.   Zob. powiązane kontrole 2A226, 2B350 i X.B.X.010.

X.A.X.005 

Pompy przeznaczone do przemieszczania stopionych metali za pomocą sił elektromagnetycznych.

Uwagi:

1.   W odniesieniu do oprogramowania dla produktów objętych kontrolą w ramach niniejszej pozycji zob. X.D.X.005.

2.   Zob. 2E001 („rozwój”), 2E002 („produkcja”) i X.E.X.003 („użytkowanie”) dotyczące technologii dla produktów objętych kontrolą w ramach niniejszej pozycji.

3.   Pompy do reaktorów chłodzonych ciekłymi metalami są objęte kontrolą według pozycji 0A001.

X.A.X.006 

„Przenośne prądnice elektryczne” i specjalnie zaprojektowane podzespoły.

Uwaga techniczna:

„Przenośne prądnice elektryczne” – prądnice wymienione w pozycji X.A.X.006 są przenośne – 2 268  kg lub mniej na kołach lub mogą być przewożone w samochodzie ciężarowym o ładowności 2,5 t bez wymogu specjalnej konfiguracji.

X.A.X.007 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe;

b. 

nieużywane.

▼M15

X.B.X.001 

‘Reaktory o przepływie ciągłym’ i ich ‘elementy modułowe’.

Uwagi techniczne:

1.   Do celów X.B.X.001 ‘reaktory o przepływie ciągłym’ składają się z systemów typu „plug and play”, w których reagenty są stale wprowadzane do reaktora, a powstały produkt jest zbierany na wylocie.

2.   Do celów pozycji X.B.X.001 ‘elementy modułowe’ są modułami płynnymi, pompami cieczy, zaworami, modułami typu „packed-bed”, modułami mieszalniczymi, ciśnieniomierzami, separatorami cieczy od cieczy itp.

X.B.X.002 

Asemblery i syntezatory kwasu nukleinowego, nieobjęte kontrolą przez 2B352.i, częściowo lub całkowicie zautomatyzowane i zaprojektowane do generowania kwasów nukleinowych obejmujących więcej niż 50 zasad.

X.B.X.003 

Automatyczne syntezatory peptydów zdolne do pracy w warunkach kontrolowanej atmosfery.

▼M16

X.B.X.004 

Jednostki sterowania numerycznego obrabiarek i obrabiarki „sterowane numerycznie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

jednostki „sterowania numerycznego” obrabiarek:

1. 

mające cztery osie interpolujące, które mogą być jednocześnie sterowane w sposób skoordynowany w celu sterowania kształtowego; lub

2. 

mające co najmniej dwie osie, które mogą być jednocześnie koordynowane w celu sterowania kształtowego, oraz minimalny programowalny przyrost lepszy (mniejszy) niż 0,001 mm;

3. 

jednostki „sterowania numerycznego” obrabiarek mające dwie, trzy lub cztery osie interpolujące, które mogą być jednocześnie koordynowane w celu sterowania kształtowego, i mogą odbierać bezpośrednio (on-line) i przetwarzać dane projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) do wewnętrznego przygotowania instrukcji maszynowych; lub

b. 

płytki sterowania ruchem specjalnie zaprojektowane do obrabiarek i posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

1. 

interpolacja w więcej niż czterech osiach;

2. 

zdolność do przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących modyfikacji ścieżki, szybkości posuwu i danych dotyczących obrotów, podczas obróbki skrawaniem poprzez:

a. 

automatyczne obliczanie i modyfikację częściowych danych programu do obróbki skrawaniem w dwóch lub więcej osiach za pomocą cykli pomiarowych i dostępu do danych źródłowych; lub

b. 

sterowanie adaptacyjne z więcej niż jedną zmienną fizyczną mierzoną i przetwarzaną za pomocą modelu obliczeniowego (strategii) w celu zmiany co najmniej jednej instrukcji obróbki pod kątem optymalizacji procesu; lub

3. 

zdolność do odbierania i przetwarzania danych CAD w celu wewnętrznego przygotowania instrukcji maszynowych;

c. 

obrabiarki „sterowane numerycznie”, które zgodnie ze specyfikacjami technicznymi producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne w celu sterowania kształtowego w co najmniej dwóch osiach i które posiadają obydwie niżej wymienione cechy:

1. 

co najmniej dwie osie, które można jednocześnie koordynować w celu sterowania kształtowego; oraz

2. 

dokładność pozycjonowania zgodnie z normą ISO 230/2 (2006), po uwzględnieniu wszystkich możliwych kompensacji:

a. 

lepsza niż 15 μm wzdłuż dowolnej osi liniowej (całkowite ustalanie położenia) dla szlifierek;

b. 

lepsza niż 15 μm wzdłuż dowolnej osi liniowej (całkowite ustalanie położenia) dla frezarek; lub

c. 

lepsza niż 15 μm wzdłuż dowolnej osi liniowej (całkowite ustalanie położenia) dla tokarek; lub

d. 

obrabiarki wymienione poniżej do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub kompozytowych, które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego sterowania kształtowego w dwóch lub więcej osiach:

1. 

obrabiarki do toczenia, szlifowania, frezowania lub dowolnej ich kombinacji, posiadające co najmniej dwie osie, które można jednocześnie koordynować w celu sterowania kształtowego i posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

a. 

co najmniej jedno konturowe „wrzeciono wahliwe”;

Uwaga:  Pozycja X.B.X.004.d.1.a. ma zastosowanie wyłącznie do obrabiarek do szlifowania lub frezowania.

b. 

wartość „bicia osiowego” wrzeciona w czasie jednego obrotu mniejsza (lepsza) niż 0,0006 mm całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga:  Pozycja X.B.X.004.d.1.b. ma zastosowanie wyłącznie do obrabiarek do toczenia.

c. 

wartość „bicia promieniowego” (odchylenia od właściwego ruchu) podczas jednego obrotu wrzeciona mniejsza (lepsza) niż o 0,0006 mm całkowitego wskazanego odczytu (TIR); lub

d. 

„dokładność pozycjonowania”, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych kompensacji, jest mniejsza (lepsza) niż: 0,001° na dowolnej osi obrotowej;

2. 

obrabiarki elektroerozyjne (EDM) drutowe, z co najmniej pięcioma osiami równocześnie koordynowanymi w celu sterowania kształtowego.

X.B.X.005 

Obrabiarki bez „sterowania numerycznego” do wytwarzania powierzchni o jakości optycznej (zob. wykaz produktów objętych kontrolą) oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

a. 

tokarki wykorzystujące jednopunktowe narzędzie tnące i posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

dokładność pozycjonowania sań mniejsza (lepsza) niż 0,0005 mm na odcinku 300 mm;

2. 

dwukierunkowa powtarzalność pozycjonowania sań mniejsza (lepsza) niż 0,00025 mm na odcinku 300 mm;

3. 

wartość „bicia promieniowego” i „bicia osiowego” wrzeciona mniejsza (lepsza) niż 0,0004 mm całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

4. 

wartość odchylenia kątowego posuwu (odchyłu, skoku i obrotu) mniejsza niż 2 sekundy kątowe, całkowitego wskazanego odczytu (TIR) na pełnym odcinku ruchu; oraz

5. 

prostopadłość sań mniejsza (lepsza) niż 0,001 mm na odcinku 300 mm;

Uwaga techniczna:

Dwukierunkowa powtarzalność pozycjonowania sań (R) dla danej osi jest maksymalną wartością powtarzalności pozycjonowania w dowolnej pozycji wzdłuż lub wokół osi, wyznaczoną za pomocą procedury i na warunkach określonych w części 2.11 normy ISO 230/2: 1988.

b. 

maszyny do obróbki frezem jednoostrzowym, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

wartość „bicia promieniowego” i „bicia osiowego” wrzeciona mniejsza (lepsza) niż 0,0004 mm TIR; oraz

2. 

wartość odchylenia kątowego posuwu (odchyłu, skoku i obrotu) mniejsza niż 2 sekundy kątowe, całkowitego wskazanego odczytu (TIR) na pełnym odcinku ruchu.

X.B.X.006 

Maszyny do wytwarzania lub obróbki wykańczającej kół zębatych, nieobjęte kontrolą według pozycji 2B003, zdolne do wytwarzania kół zębatych do jakości wyższej niż AGMA 11.

X.B.X.007 

Następujące systemy lub urządzenia do kontroli wymiarów lub pomiarowe nieobjęte kontrolą według pozycji 2B006 lub 2B206 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

ręczne maszyny do kontroli wymiarów mające obie z następujących cech:

1. 

dwie osie lub więcej; oraz

2. 

niepewność pomiarową równą lub mniejszą (lepszą) niż (3 + L/300) μm w dowolnej osi (gdzie L jest długością mierzoną w mm).

X.B.X.008 

„Roboty” nieobjęte kontrolą według pozycji 2B007 lub 2B207 zdolne do wykorzystywania w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych z jednego lub wielu czujników do tworzenia lub modyfikacji programów lub do tworzenia lub modyfikacji numerycznych danych programowych.

X.B.X.009 

Zespoły, obwody drukowane lub wkładki specjalnie zaprojektowane do obrabiarek objętych kontrolą według pozycji X.B.X.004 lub do urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.X.006, X.B.X.007 lub X.B.X.008:

a. 

zespoły wrzecion składające się co najmniej z wrzecion i łożysk, o ruchu osi promieniowym („bicie promieniowe”) lub osiowym („bicie osiowe”) w czasie jednego obrotu wrzeciona mniejszym (lepszym) niż o 0,0006 mm całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

b. 

wkładki diamentowe do narzędzi jednoostrzowych, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

krawędź tnąca bez skazy i pozbawiona wiórów po 400-krotnym powiększeniu w dowolnym kierunku;

2. 

promień cięcia od 0,1 do 5 mm włącznie; oraz

3. 

nierównomierność promienia skrawania mniejsza (lepsza) niż 0,002 mm TIR;

c. 

specjalnie zaprojektowane płytki obwodów drukowanych z zamontowanymi podzespołami, które umożliwiają, zgodnie ze specyfikacjami producenta, modernizację jednostek „sterowania numerycznego”, obrabiarek lub urządzeń ze sprzężeniem zwrotnym co najmniej do poziomów określonych w pozycjach X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 lub X.B.X.009.

Uwaga techniczna:

Pozycja ta nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych nieposiadających zamkniętej lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, zawierających laser do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarowej lub podobnych urządzeń.

X.B.X.010 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

prasy izostatyczne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. 

sprzęt do produkcji mieszków, w tym sprzęt do formowania hydraulicznego i matryce do formowania mieszków;

c. 

spawarki laserowe;

d. 

spawarki MIG;

e. 

spawarki elektronowe;

f. 

sprzęt z monelu, w tym zawory, rurociągi, zbiorniki i pojemniki;

g. 

zawory, rurociągi, zbiorniki i pojemniki ze stali nierdzewnej 304 i 316;

Uwaga:  Osprzęt uznaje się za część rurociągów do celów pozycji X.B.X.010.g.

h. 

następujące urządzenia górnicze i wiertnicze:

1. 

ciężki sprzęt wiertniczy umożliwiający wiercenie otworów o średnicy większej niż 61 cm;

2. 

ciężki sprzęt do robót ziemnych wykorzystywany w przemyśle wydobywczym;

i. 

sprzęt do powlekania elektrolitycznego zaprojektowany do powlekania części niklem lub aluminium;

j. 

pompy zaprojektowane do użytku przemysłowego i do stosowania z silnikiem elektrycznym o mocy co najmniej 5 KM;

k. 

zawory próżniowe, rurociągi, kołnierze, uszczelki i związane z nimi urządzenia specjalnie zaprojektowane do użytku w warunkach wysokiej próżni, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

l. 

maszyny do tłoczenia kształtowego i wyoblania kształtowego, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

m. 

odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

n. 

płyty, zawory, rurociągi, zbiorniki i pojemniki ze stali nierdzewnej austenitycznej.

X.D.X.001 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.X.001.

X.D.X.002 

„Oprogramowanie”„niezbędne” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń do wykrywania ukrytych obiektów, objętych kontrolą według pozycji X.A.X.002.

X.D.X.003 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.X.004, X.B.X.006 lub X.B.X.007, X.B.X.008 i X.B.X.009.

X.D.X.004 

Następujące oprogramowanie specjalistyczne (zob. wykaz produktów objętych kontrolą):

a. 

„oprogramowanie” zapewniające sterowanie adaptacyjne i posiadające obydwie niżej wymienionych cechy:

1. 

dla elastycznych jednostek produkcyjnych (FMU); oraz

2. 

zdolne do generowania lub modyfikowania, w czasie rzeczywistym, procesów, programów lub danych przy użyciu sygnałów otrzymanych jednocześnie za pomocą co najmniej dwóch technik wykrywania, takich jak:

a. 

system wizyjny (zakres optyczny);

b. 

obrazowanie w podczerwieni;

c. 

obrazowanie akustyczne (zakres akustyczny);

d. 

pomiar dotykowy;

e. 

pozycjonowanie bezwładnościowe;

f. 

pomiar siły; oraz

g. 

pomiar momentu obrotowego;

Uwaga: Pozycja X.D.X.004.a nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” zapewniającego wyłącznie zmianę harmonogramu identycznego funkcjonalnie sprzętu w ramach „elastycznych jednostek produkcyjnych” z wykorzystaniem zapamiętanych programów obróbki części oraz zapamiętanej strategii rozprowadzania programów obróbki części.

b. 

nieużywane.

X.D.X.005 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” produktów objętych kontrolą według pozycji X.A.X.004 lub X.A.X.005.

Uwaga:  W odniesieniu do „oprogramowania” objętego kontrolą w ramach niniejszej pozycji zob. 2E001 („rozwój”).

X.D.X.006 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” przenośnych generatorów elektrycznych objętych kontrolą według pozycji X.A.X.006.

X.E.X.001 

„Technologia”„wymagana” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu objętego kontrolą według pozycji X.A.X.002 lub wymagana do „rozwoju”„oprogramowania” objętego kontrolą według pozycji X.D.X.002.

Uwaga:  Zob. pozycje X.A.X.002 i X.D.X.002 w odniesieniu do powiązanych kontroli towarów i oprogramowania.

X.E.X.002 

„Technologie” do „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 lub X.B.X.008.

X.E.X.003 

„Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii w odniesieniu do „użytkowania” sprzętu objętego kontrolą według pozycji X.A.X.004 lub X.A.X.005.

X.E.X.004 

„Technologie” do „użytkowania” przenośnych generatorów elektrycznych objętych kontrolą według pozycji X.A.X.006.

▼M17

Część B

1)   Urządzenia półprzewodnikoweKod CN

Opis

8541 10

Diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED)

8541 21

Tranzystory, z wyjątkiem fototranzystorów, o stopniu rozproszenia mniejszym niż 1 W

8541 29

Pozostałe tranzystory, z wyjątkiem fototranzystorów

8541 49

Światłoczułe elementy półprzewodnikowe (z wyłączeniem generatorów i ogniw fotowoltaicznych)

8541 51

Pozostałe elementy półprzewodnikowe: Przetworniki półprzewodnikowe

8541 59

Pozostałe elementy półprzewodnikowe

8541 90

Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; Części

2)   Elektroniczne układy scaloneKod CN

Opis

8542 31

Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami

8542 32

Pamięci

8542 33

Wzmacniacze

8542 39

Pozostałe elektroniczne układy scalone

8542 90

Elektroniczne układy scalone: Części

3)   Aparaty fotograficzneKod CN

Opis

9006 30

Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub do aerofotogrametrii, do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminologii

▼M7
ZAŁĄCZNIK VIII

▼M17

Wykaz krajów partnerskich, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 2a ust. 4, art. 2d ust. 4), art. 3h ust. 3), art. 3k ust. 4) i art. 5n ust. 7

▼M7

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

▼M13

JAPONIA

▼M15

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

KOREA POŁUDNIOWA

▼M16
ZAŁĄCZNIK IX

A.   Wzór formularzy powiadomienia o dostawie, przekazaniu lub wywozie, formularzy wniosku i pozwolenia

(o których mowa w art. 2c niniejszego rozporządzenia)

Zezwolenie na wywóz jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do dnia jego wygaśnięcia.