02014R0833 — PL — 09.07.2019 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

(Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 960/2014 z dnia 8 września 2014 r.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1797 z dnia 7 października 2015 r.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2212 z dnia 30 listopada 2017 r.

  L 316

15

1.12.2017

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 2019 r.

  L 182

33

8.7.2019


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na UkrainieArtykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „towary i technologie podwójnego zastosowania” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009;

b) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I;

c) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazywanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym pomoc udzielaną w formie ustnej;

d) „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

▼M1

e) „usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z co najmniej jednym instrumentem finansowym;

(ii) wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) prowadzenie transakcji na własny rachunek;

(iv) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

(v) doradztwo inwestycyjne;

(vi) gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii) wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

f) „zbywalne papiery wartościowe” oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i) akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;

(ii) obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii) wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych;

▼B

g) „instrumenty rynku pieniężnego” oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i komercyjne papiery wartościowe, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;

h) „instytucja kredytowa” oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;

i) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania — niezależnie od tego, czy te towary i technologia pochodzą z Unii — na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli te produkty są lub mogą być wykorzystane, w całości lub części, do użytku wojskowego lub dla wojskowego użytkownika końcowego.

W przypadku gdy użytkownikiem końcowym jest rosyjskie wojsko, uznaje się, że wszelkie towary i technologie podwójnego zastosowania nabyte przez nie są do użytku wojskowego.

2.  W toku podejmowania decyzji dotyczącej wniosków o zezwolenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 właściwe organy nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że użytkownikiem końcowym może być wojsko lub że ich zastosowanie końcowe może mieć charakter wojskowy.

▼M2

Właściwe organy mogą jednak wydać zezwolenie, gdy wywóz stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.

▼B

Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do wnioskowania o wydanie zezwolenia na wywóz.

▼M1

Artykuł 2a

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 — niezależnie od tego, czy te towary i technologia pochodzą z Unii — na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji wymienionych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.  Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, określonymi w ust. 1 oraz związanych ze świadczeniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich towarów lub technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV;

b) finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV.

▼M2

3.  Zakazy określone w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 12 września 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, oraz dla świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejących zdolności w UE.

▼M1

4.  Zakazy przewidziane w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mają być wykorzystane w sektorze aeronautyki i przemyśle kosmicznym lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, jak również do celów utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych w obrębie UE i wykorzystywanych w celach niewojskowych i przeznaczonych dla niewojskowego użytkownika końcowego.

▼B

Artykuł 3

▼M2

1.  Wymagane jest uprzednie zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku II — niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii — na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub w jakimkolwiek innym państwie, jeżeli takie produkty są do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

2.  We wszystkich przypadkach sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, które na mocy niniejszego artykułu wymagają zezwolenia, takie zezwolenie jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

3.  Załącznik II obejmuje pewne produkty odpowiednie dla następujących kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego:

a) eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów;

b) eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; lub

c) projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej.

4.  Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz.

5.  Właściwe organy nie wydają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz produktów wymienionych w załączniku II, jeżeli mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz produktów są przeznaczone dla którejkolwiek kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji, o których mowa w ust. 3.

Właściwe organy mogą jednak wydać zezwolenie w przypadku gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.

Właściwe organy mogą również wydać zezwolenie w przypadku gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz produktów są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne i istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia. W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od realizacji takiej sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie realizacji sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

▼B

6.  Na warunkach określonych w ust. 5 właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub uchylić zezwolenie na wywóz, którego udzieliły.

7.  W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub uchylenia takiego zezwolenia przez właściwy organ zgodnie z ust. 5 lub 6, dane państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz przekazuje im stosowne informacje na ten temat w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi poufności takich informacji zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 ( 1 ).

8.  Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z ust. 5 na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ust. 6 i 7, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.

▼M1

Artykuł 3a

▼M2

1.  Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług powiązanych niezbędnych dla następujących kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego:

a) eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów;

b) eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; lub

c) projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej.

Do celów niniejszego ustępu usługi powiązane oznaczają:

(i) wiercenie;

(ii) testowanie odwiertów;

(iii) usługi pomiarowe i wydobywcze;

(iv) dostawa wyspecjalizowanych jednostek pływających.

2.  Zakazy przewidziane w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania zobowiązania wynikającego z umowy lub porozumienia ramowego zawartych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.

3.  Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku, gdy odnośne usługi są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

W ciągu pięciu dni roboczych usługodawca powiadamia właściwy organ o wszelkich działaniach podjętych na mocy niniejszego ustępu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie realizacji sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu.

▼B

Artykuł 4

1.  Zakazuje się:

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia ( 2 ) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

▼M1

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji;

▼B

c) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami podwójnego zastosowania, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem takich towarów lub technologii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, na użytek wojskowy lub dla wojskowego użytkownika końcowego;

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami podwójnego zastosowania, w tym zwłaszcza udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczań kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, na użytek wojskowy lub dla wojskowego użytkownika końcowego.

▼M2

2.  Zakazy określone w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, oraz dla świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejących zdolności w UE.

▼M3

2a.  Zakazów określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z następującymi operacjami:

a) sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości hydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana, oraz nie przekracza całkowitej masy 800 kg dla pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity;

b) przywozem, zakupem lub transportem niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7);

c) sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem monometylohydrazyny (CAS 60-34-4), o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości monometylohydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana,

w zakresie, w jakim substancje wymienione w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu przeznaczone są do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych lub do napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów.

▼M4

2aa.  Zakazów, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy hydrazyny przeznaczonej na:

a) testy i lot modułu ExoMars Descent w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami każdego etapu tej misji, nieprzekraczającej łącznej masy 5 000  kg w całym okresie trwania misji; lub

b) lot modułu ExoMars Carrier w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami lotu, nieprzekraczającej łącznej masy 300 kg.

▼M4

2b.  Udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych z operacjami, o których mowa w ust. 2a i 2aa, wymaga uprzedniego zezwolenia właściwych organów.

Osoby ubiegające się o zezwolenie dostarczają właściwym organom wszystkie stosowne wymagane informacje.

Właściwe organy informują Komisję o wszystkich udzielonych zezwoleniach.

▼M2

3.  Zezwolenia wydanego przez właściwy organ wymaga się dla zapewniania:

a) pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z produktami wymienionymi w załączniku II oraz dostarczenia, wytwarzania, konserwacji i użytkowania takich produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie;

b) finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami, o których mowa w załączniku II, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub — jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego — na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 5, świadczenie usług, o których mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że usługodawca powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od świadczenia usług.

▼C1

4.  W przypadku gdy wymagane jest zezwolenie zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, art. 3, a w szczególności jego ust. 2 i 5, stosuje się odpowiednio.

▼M1

Artykuł 5

1.  Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane po 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a) znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, która ma siedzibę w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej na dzień 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub

b) osobę prawną, podmiot lub organ mający siedzibę poza Unią, w którym ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub

c) osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub wymienionego w załączniku III.

2.  Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a) osobę prawną, podmiot lub organ, z siedzibą w Rosji, zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b) osobę prawną, podmiot lub organ, mające siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których całość majątku szacuje się na ponad 1 bln rubli rosyjskich i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;

c) osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d) osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

▼M2

3.  Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, lub bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 2, po dniu 12 września 2014 r.

Zakaz ten nie ma zastosowania do:

a) pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu i wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek innym państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych; lub

b) pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego, tak aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność podmiotu, o którym mowa w załączniku III.

▼M2

4.  Zakaz zawarty w ust. 3 nie ma zastosowania do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 12 września 2014 r., o ile spełnione są następujące warunki:

a) wszystkie zasady i warunki takich wypłat środków lub płatności:

(i) zostały uzgodnione przed dniem 12 września 2014 r.; oraz

(ii) nie zostały zmienione w tym dniu ani po tej dacie; oraz

b) przed dniem 12 września 2014 r. ustalony został umowny termin wymagalności w odniesieniu do spłaty w całości wszystkich udostępnionych środków oraz wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy.

Zasady i warunki wypłat środków lub płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

▼B

Artykuł 6

1.  Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami:

a) dotyczącymi zezwoleń wydawanych na podstawie art. 3;

b) dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.  Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika I na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 8

1.  Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 9

1.  Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku I.

2.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3.  W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia, poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji do Komisji, wykorzystywane mają być w tym celu adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku I.

Artykuł 10

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

1.  Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub zapłatę zobowiązań, gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowań finansowych w jakiejkolwiek formie — o ile zostały one wniesione przez:

▼M1

a) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) oraz w art. 5 ust. 2 lit. c) i d), lub wymienione w załącznikach II, IV, V i VI;

▼B

b) wszelkie inne rosyjskie osoby, podmioty lub organy;

c) wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu którejkolwiek z osób lub któregokolwiek z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2.  We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

3.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

▼M1

Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w art. 2, 2a, 3a, 4 lub 5, w tym poprzez działanie w charakterze zastępcy dla podmiotów, o których mowa w art. 5, lub poprzez wykorzystanie wyjątków określonych w art. 5 ust. 3 do finansowania podmiotów, o których mowa w art. 5.

▼B

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii;

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który należy wysyłać powiadomienia przeznaczone dla Komisji Europejskiej

▼M5

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBLIKA CZESKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WŁOCHY

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

WĘGRY

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
ZAŁĄCZNIK II

▼M2

Wykaz produktów, o których mowa w art. 3

▼BKod CN

Opis

7304 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej

7304 19 10

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 30

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 19 90

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 22 00

Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

7304 23 00

Rura płuczkowa żelazna lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7304 29 10

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 30

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7304 29 90

Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)

7305 11 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie łukiem krytym

7305 12 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie (z wyjątkiem produktów spawanych wzdłużnie łukiem krytym)

7305 19 00

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali (z wyjątkiem wyrobów spawanych wzdłużnie)

7305 20 00

Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali

7306 11

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 19

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

7306 21 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm

7306 29 00

Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)

8207 13 00

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi ze spiekanych węglików metali lub cermetali

8207 19 10

Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi z diamentu lub z diamentów spiekanych

▼M2

ex 8413 50

Pompy wyporowo-tłokowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

ex 8413 60

Obrotowe pompy wyporowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych

▼B

8413 82 00

Podnośniki do cieczy (z wyjątkiem pomp)

8413 92 00

Części podnośników do cieczy, niesklasyfikowane w innym miejscu

8430 49 00

Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia w ziemi lub wydobywania minerałów lub rud, bez własnego napędu i niehydrauliczne (z wyjątkiem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi obsługiwanych ręcznie)

▼M2

ex 8431 39 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycją 8428

ex 8431 43 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi podpozycją 8430 41 lub 8430 49

ex 8431 49

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycjami 8426 , 8429 i 8430

▼B

8705 20 00

Samojezdne wieże wiertnicze

8905 20 00

Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 90 10

Pełnomorskie latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wyjątkiem pogłębiarek, pływających lub podwodnych platform wiertniczych lub produkcyjnych; statków rybackich i okrętów wojennych)
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz instytucji, o których mowa w art. 5 lit. a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).

( 2 ) Ostatnią wersję opublikowano w Dz.U. C 107 z 9.4.2014, s. 1.