02014R0807 — PL — 01.01.2018 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 807/2014

z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe

(Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1367 z dnia 4 czerwca 2015 r.

  L 211

7

8.8.2015

►M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/94 z dnia 30 października 2018 r.

  L 19

5

22.1.2019
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 807/2014

z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejścioweROZDZIAŁ I

ZAKRES

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia:

1) przepisy uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do:

a) młodych rolników;

b) systemów wymian i wizyt w gospodarstwach i lasach;

c) systemów jakości – działań promocyjnych;

d) rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej;

e) zalesiania i tworzenia terenów zalesionych;

f) działań rolno-środowiskowo-klimatycznych;

g) ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie i w leśnictwie;

h) unikania podwójnego finansowania;

i) dobrostanu zwierząt;

j) współpracy;

k) pożyczek komercyjnych udzielanych funduszom wspólnego inwestowania;

l) inwestycji;

m) przekształcenia lub dostosowania zobowiązań;

n) przedłużonych lub nowych zobowiązań;

2) szczegółowe przepisy przejściowe ustanawiające warunki, na jakich wsparcie zatwierdzone przez Komisję na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub – w przypadku Chorwacji – na mocy rozporządzenia (WE) nr 1085/2006, może zostać włączone do wsparcia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, włącznie z pomocą techniczną w przypadku Chorwacji.ROZDZIAŁ II

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE ZASADY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

▼M2

Artykuł 2

Młody rolnik

1.  Warunki dostępu do wsparcia dla młodego rolnika, w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, który po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym wspólnie z innymi rolnikami, są równoważne z warunkami, które musi spełnić młody rolnik po raz pierwszy rozpoczynający działalność jako kierujący tym gospodarstwem samodzielnie. We wszystkich przypadkach młodzi rolnicy sprawują kontrolę nad gospodarstwem, jak określono w przepisach obowiązujących w danym państwie członkowskim.

2.  Jeżeli wniosek o wsparcie dotyczy gospodarstwa rolnego, którego właścicielem jest osoba prawna, młody rolnik w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 sprawuje kontrolę nad tą osobą prawną, jak określono w przepisach obowiązujących w danym państwie członkowskim. W przypadku gdy kilka osób fizycznych, w tym osoby, które nie są młodymi rolnikami, uczestniczy w kapitale osoby prawnej lub w zarządzaniu nią, młody rolnik jest zdolny do sprawowania takiej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi rolnikami.

W przypadku gdy osoba prawna jest samodzielnie lub wspólnie kontrolowana przez inną osobę prawną, wymogi określone w akapicie pierwszym stosuje się do każdej osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad taką inną osobą prawną.

3.  Beneficjentowi można przyznać okres karencji nieprzekraczający 36 miesięcy od daty wydania indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia, aby umożliwić mu spełnienie warunków związanych z nabyciem umiejętności zawodowych określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich.

▼B

Artykuł 3

System wymian i wizyty w gospodarstwach i lasach

Państwa członkowskie określają w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich czas trwania i zakres krótkoterminowych systemów wymian i wizyt w gospodarstwach i lasach, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Takie systemy i wizyty odnoszą się w szczególności do metod lub technologii zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, dywersyfikacji działalności gospodarstw, gospodarstw rolnych uczestniczących w krótkich łańcuchach dostaw, rozwoju nowych możliwości biznesowych i nowych technologii, a także poprawy odporności lasów.

Artykuł 4

Systemy jakości – działalność promocyjna

1.  Grupy producentów otrzymujących wsparcie na mocy art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 stanowią jednostki – bez względu na ich formę prawną – skupiające podmioty uczestniczące w systemie zapewniania jakości produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych, o których mowa w art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia, dla określonego produktu objętego jednym z tych systemów.

2.  Rodzaje działań kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 mają następujące właściwości:

a) są zaprojektowane w sposób zachęcający konsumentów do zakupu produktów objętych systemem zapewniania jakości produktów rolnych, bawełny i środków spożywczych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, przy czym uczestnictwo w tym systemie podlega wsparciu z programu rozwoju obszarów wiejskich; oraz

b) koncentrują się na szczególnych cechach lub korzyściach danych produktów, w szczególności na ich jakości, szczególnych metodach produkcji, wysokich normach w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowiska, związanych z danym systemem jakości.

3.  W ramach kwalifikowalnych działań nie zachęca się konsumentów do zakupu produktu ze względu na jego pochodzenie, z wyjątkiem produktów objętych systemami jakości wprowadzonymi w tytule II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 ( 1 ), w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 ( 2 ), w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 ( 3 ) i w części II tytuł II rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ( 4 ) w odniesieniu do wina. Zezwala się na wskazanie pochodzenia produktu, pod warunkiem że oznaczenie pochodzenia ma drugorzędne znaczenie w stosunku do głównego przesłania.

4.  Nie przyznaje się wsparcia na podstawie art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 działaniom informacyjnym i promocyjnym dotyczącym komercyjnych znaków towarowych.

Artykuł 5

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

1.  Plan biznesowy, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, zawiera przynajmniej:

a) w przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności dla młodych rolników:

(i) opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa rolnego;

(ii) cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju działalności gospodarstwa rolnego;

(iii) szczegóły działań koniecznych do rozwoju działalności gospodarstwa rolnego, takich jak inwestycje, szkolenia, doradztwo, w tym szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki zasobami;

b) w przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich:

(i) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej osoby, mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek o wsparcie;

(ii) cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju nowej działalności osoby, gospodarstwa rolnego, mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa;

(iii) szczegóły dotyczące działań koniecznych do rozwoju działalności osoby, gospodarstwa rolnego, mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, np. inwestycji, szkoleń, doradztwa;

c) w przypadku pomocy na założenie i rozwój małych gospodarstw rolnych:

(i) opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa rolnego; oraz

(ii) szczegóły działań mogących przyczynić się do osiągnięcia rentowności, takich jak inwestycje, szkolenia, współpraca, w tym szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki zasobami.

2.  Państwa członkowskie określają progi, o których mowa w art. 19 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w zakresie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rolnego – mierzonego standardową produkcją zdefiniowaną w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 ( 5 ) – lub w równoważnych wartościach.

Artykuł 6

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

W odniesieniu do środka dotyczącego zalesiania i tworzenia terenów zalesionych, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje się następujące minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska:

a) przy wyborze sadzonych gatunków, obszarów i stosowanych metod unika się niewłaściwego zalesiania wrażliwych siedlisk, takich jak torfowiska i tereny podmokłe, oraz negatywnego wpływu na obszary o wysokiej wartości ekologicznej, w tym obszary cenne przyrodniczo na obszarach wiejskich. Na obszarach wyznaczonych w ramach programu Natura 2000 zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG ( 6 ) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE ( 7 ) zezwala się wyłącznie na zalesianie zgodne z celami w zakresie zarządzania danymi obszarami oraz uzgodnione z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrażanie programu Natura 2000;

b) przy wyborze gatunków, odmian, ekotypów i pochodzenia drzew uwzględnia się potrzebę zapewnienia odporności na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, jak również biotyczny, pedologiczny i hydrologiczny stan danego obszaru oraz potencjalny inwazyjny charakter danych gatunków w warunkach lokalnych, określony przez państwa członkowskie. Beneficjent jest zobowiązany do ochrony lasu i opieki nad nim co najmniej w okresie, w którym wypłacana jest premia z tytułu utraconych dochodów z działalności rolniczej oraz premia na utrzymanie. Obejmuje to, w stosownych przypadkach, pielęgnowanie, przerzedzanie lub wypas w celu dalszego rozwoju lasu oraz regulowanie konkurencji ze strony roślinności zielnej i zapobieganie powstawaniu podszycia niosącego zagrożenie pożarowe. W przypadku gatunków szybko rosnących państwa członkowskie określają minimalne i maksymalne odstępy czasowe przed ścinką drzew. Minimalny okres wynosi nie mniej niż 8 lat, a maksymalny okres nie przekracza 20 lat;

c) w przypadkach, gdy ze względu na trudne warunki środowiskowe lub klimatyczne, w tym degradację środowiska, nie można oczekiwać, że sadzenie wieloletnich gatunków drzewiastych doprowadzi do utworzenia pokrywy leśnej zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym ustawodawstwie krajowym, państwo członkowskie może zezwolić beneficjentowi na utworzenie i utrzymywanie innej zadrzewionej powierzchni. Beneficjent zapewnia ten sam poziom opieki i ochrony, jaki ma zastosowanie do lasów;

d) w przypadku działań w zakresie zalesiania, prowadzących do utworzenia lasów o wielkości powyżej określonego progu wyznaczonego przez państwa członkowskie, działania te powinny składać się z:

(i) sadzenia wyłącznie gatunków dostosowanych pod względem ekologicznym lub gatunków odpornych na zmianę klimatu na danym obszarze biogeograficznym, co do których nie stwierdzono w ramach oceny skutków, aby miały zagrażać różnorodności biologicznej oraz usługom ekosystemowym czy też mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi;

(ii) mieszanki gatunków drzew, która obejmuje:

 przynajmniej 10 % drzew liściastych na obszar lub

 minimalnie trzy gatunki lub odmiany drzew, z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10 % obszaru.

Artykuł 7

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

1.  Zobowiązania w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, dotyczące ekstensywnego utrzymywania zwierząt gospodarskich spełniają przynajmniej następujące warunki:

a) cała powierzchnia wypasana danego gospodarstwa jest zarządzana i utrzymywana w sposób zapewniający unikanie nadmiernego i niedostatecznego wypasania;

b) obsadę zwierząt określa się, uwzględniając wszystkie wypasane zwierzęta gospodarskie utrzymywane w gospodarstwie lub – w przypadku zobowiązania do ograniczenia wymywania substancji użyźniających – wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie istotne z punktu widzenia danego zobowiązania.

2.  Zobowiązania w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, dotyczące utrzymywania lokalnych ras zagrożonych wyginięciem lub ochrony zasobów genetycznych roślin zagrożonych erozją genetyczną obejmują:

a) utrzymywanie zwierząt gospodarskich lokalnych ras, genetycznie dostosowanych do jednego lub kilku tradycyjnych systemów produkcji i środowisk w danym kraju i zagrożonych wyginięciem; lub

b) ochronę zasobów genetycznych roślin naturalnie dostosowanych do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną.

Do wsparcia kwalifikują się następujące gatunki zwierząt gospodarskich:

a) bydło;

b) owce;

c) kozy;

d) koniowate;

e) trzoda chlewna;

f) ptaki.

3.  Lokalne rasy uważa się za zagrożone wyginięciem, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) na poziomie krajowym określona jest liczba samic hodowlanych;

b) liczba ta oraz status „zagrożone” wymienionych ras są potwierdzone przez odpowiednio uznaną jednostkę naukową;

c) odpowiednio uznana jednostka techniczna prowadzi księgę hodowlaną dla danej rasy;

d) dane jednostki dysponują odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie identyfikacji zagrożonych ras.

Informacje dotyczące spełnienia tych warunków ujmowane są w programie rozwoju obszarów wiejskich.

4.  Zasoby genetyczne roślin uznaje się za zagrożone erozją genetyczną, pod warunkiem że w programie rozwoju obszarów wiejskich zawarto wystarczające dowody na erozję genetyczną oparte na naukowych wynikach i wskaźnikach dotyczących zmniejszenia liczby rodzimych/prymitywnych odmian lokalnych, zróżnicowania ich populacji i – w stosownych przypadkach – zmian w najczęściej występujących praktykach rolniczych na poziomie lokalnym.

5.  Działania objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, o których mowa w ust. 1–4 niniejszego artykułu, nie kwalifikują się do wsparcia na mocy art. 28 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Artykuł 8

Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie i w leśnictwie

1.  Do celów niniejszego artykułu stosuje się następujące definicje:

a) „ochrona in situ” w rolnictwie oznacza ochronę materiału genetycznego w ekosystemach i w siedliskach naturalnych, a także zachowanie oraz odtwarzanie żyjących populacji gatunków lub ras zdziczałych w ich naturalnym otoczeniu oraz – w przypadku ras udomowionych lub gatunków roślin uprawnych – w środowisku gospodarstwa rolnego, w którym wykształciły one swoje cechy wyróżniające;

b) „ochrona in situ” w leśnictwie oznacza ochronę materiału genetycznego w ekosystemach i w siedliskach naturalnych, a także zachowanie oraz odtwarzanie żyjących populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu;

c) „ochrona w gospodarstwie rolnym lub leśnym” oznacza ochronę in situ i rozwój na poziomie gospodarstwa rolnego lub leśnego;

d) „ochrona ex situ” oznacza ochronę materiału genetycznego na potrzeby rolnictwa lub leśnictwa poza jego siedliskiem naturalnym;

e) „zbiór ex situ” oznacza zbieranie materiału genetycznego na potrzeby rolnictwa lub leśnictwa poza jego siedliskiem naturalnym.

2.  Operacje dotyczące ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie i leśnictwie kwalifikujące się do wsparcia zgodnie z art. 28 ust. 9 i art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 obejmują:

a) działania ukierunkowane: działania wspierające ochronę in situ i ex situ, opis, zbieranie i wykorzystanie zasobów genetycznych w rolnictwie i leśnictwie, łącznie z internetowymi wykazami zasobów genetycznych obecnie chronionych in situ (wraz z ochroną w gospodarstwie rolnym lub leśnym), oraz zbiorów ex situ i baz danych;

b) działania wspólne: działania wspierające wymianę informacji między właściwymi organizacjami w państwach członkowskich mającą na celu ochronę, opis, zbieranie i wykorzystanie zasobów genetycznych w rolnictwie i leśnictwie w Unii;

c) działania towarzyszące: działania informacyjne, działania w zakresie rozpowszechniania wiedzy oraz działania doradcze na rzecz organizacji pozarządowych i innych odpowiednich zainteresowanych stron, szkolenia i przygotowywanie sprawozdań technicznych.

Artykuł 9

Wykluczenie podwójnego finansowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska oraz praktyk równoważnych

1.  Do celów wsparcia na podstawie art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przy obliczaniu takich płatności uwzględnia się jedynie dodatkowe koszty lub dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań, które wykraczają poza odpowiednie praktyki obowiązkowe zgodnie art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

2.  Jeżeli zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na podstawie art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do praktyk, o których mowa w sekcji I pkt 3 i 4 oraz sekcji III pkt 7 w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, oraz w odniesieniu do wszelkich dalszych praktyk dodanych do tego załącznika, jest zgłaszane zgodnie z przepisami art. 43 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 jako równoważne jednej lub kilku praktykom ustanowionym na podstawie art. 43 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, płatność za zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na podstawie art. 28 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 zmniejsza się o kwotę ryczałtową odpowiadającą części płatności z tytułu zazieleniania w danym państwie członkowskim lub regionie za każdą praktykę dotyczącą zazieleniania ustanowioną zgodnie z art. 43 ust. 12 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

Artykuł 10

Dobrostan zwierząt

Zobowiązania dotyczące dobrostanu zwierząt kwalifikujące się do wsparcia na podstawie art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 zapewniają bardziej rygorystyczne normy w zakresie metod produkcji w odniesieniu do jednej z następujących kwestii:

a) dostarczanie wody i pożywienia oraz zapewnianie opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt;

b) warunki przetrzymywania, takie jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło;

c) dostęp do wybiegu;

d) praktyki mające na celu unikanie okaleczania lub kastracji zwierząt lub, w określonych przypadkach, jeżeli okaleczenie lub kastracja zwierząt uznane zostaną za konieczne, przewidujące zastosowanie środków znieczulających, przeciwbólowych i przeciwzapalnych lub immunokastracji.

Artykuł 11

Współpraca

1.  Wsparcie na rzecz utworzenia krótkich łańcuchów dostaw, o którym mowa w art. 35 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, obejmuje wyłącznie łańcuchy dostaw, w które między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik.

2.  Wsparcie na rzecz utworzenia i rozwoju rynków lokalnych, o którym mowa w art. 35 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, obejmuje rynki, w przypadku których:

a) program rozwoju obszarów wiejskich określa odległość w kilometrach w promieniu gospodarstwa, z którego pochodzi produkt, gdzie musi odbywać się jego przetwarzanie i sprzedaż konsumentowi końcowemu; lub

b) program rozwoju obszarów wiejskich podaje przekonującą definicję alternatywną.

3.  Do celów działań wspieranych zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 mały podmiot oznacza mikroprzedsiębiorstwo zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE ( 8 ) lub osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w chwili złożenia wniosku o wsparcie.

4.  Działalność promocyjna, o której mowa w art. 35 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, kwalifikuje się do wsparcia wyłącznie w odniesieniu do krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych spełniających specyfikacje określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

▼M2

Artykuł 12

Pożyczki komercyjne udzielane funduszom wspólnego inwestowania

Jeżeli źródłem funduszy na rekompensaty finansowe wypłacane przez fundusze wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jest pożyczka komercyjna, to okres pożyczki wynosi od jednego roku do pięciu lat.

▼B

Artykuł 13

Inwestycje

▼M2

Do celów art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w przypadku gdy wsparcie udzielane jest w formie dotacji, stosuje się następujące zasady:

▼B

a) w przypadku leasingu pozostałe koszty związane z umową leasingową, takie jak marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne i koszty ubezpieczenia, nie są zaliczane do kosztów kwalifikowalnych;

b) państwa członkowskie określają w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich warunki, na których zakup używanego sprzętu może być traktowany jako wydatki kwalifikowalne;

c) państwa członkowskie wymagają przestrzegania minimalnych norm dotyczących efektywności energetycznej wspieranych inwestycji w infrastrukturę energii odnawialnej, które zużywają lub produkują energię, w przypadku gdy takie normy istnieją na szczeblu krajowym;

d) inwestycje w instalacje, których głównym celem jest produkcja energii elektrycznej z biomasy, nie kwalifikują się do wsparcia, chyba że wykorzystywany jest minimalny odsetek energii cieplnej, który ma być określony przez państwa członkowskie;

e) państwa członkowskie ustanawiają progi maksymalnej proporcji zbóż i innych upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrowych i oleistych wykorzystywanych do produkcji bioenergii, w tym biopaliw, dla różnych typów instalacji. Wsparcie projektów w zakresie bioenergii jest ograniczone do bioenergii, która spełnia odpowiednie kryteria zrównoważonego rozwoju ustanowione w przepisach Unii, między innymi w art. 17 ust. 2–6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE ( 9 ). W tym kontekście ogólną ocenę włącza się do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Artykuł 14

Przekształcenie lub dostosowanie zobowiązań

1.  Państwa członkowskie mogą zezwolić na przekształcenie zobowiązania na podstawie art. 28, 29, 33 lub 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w inne zobowiązanie w okresie jego obowiązywania, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) przekształcenie stanowi istotną korzyść dla środowiska lub dobrostanu zwierząt;

b) istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione;

c) zatwierdzony pogram rozwoju obszarów wiejskich obejmuje zobowiązania, których to przekształcenie dotyczy.

Nowe zobowiązanie podejmowane jest na cały okres określony w odpowiednim środku, niezależnie od długości okresu, w którym pierwotne zobowiązanie było dotychczas realizowane.

2.  Państwa członkowskie mogą zezwolić na dostosowanie zobowiązań na podstawie art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w okresie ich obowiązywania, pod warunkiem że zatwierdzony pogram rozwoju obszarów wiejskich przewiduje możliwość wprowadzenia takiego dostosowania i jest ono należycie uzasadnione z punktu widzenia realizacji celów pierwotnego zobowiązania.

Beneficjent wypełnia dostosowane zobowiązanie przez pozostały okres trwania pierwotnego zobowiązania.

Dostosowania takie mogą także przyjąć formę przedłużenia czasu trwania zobowiązania.

Artykuł 15

Sytuacje, w których nie wymaga się zwrotu pomocy

1.  Jeżeli beneficjent zwiększa obszar gospodarstwa w okresie trwania zobowiązania będącego warunkiem przyznania wsparcia, państwa członkowskie mogą przewidzieć rozszerzenie zobowiązania, tak aby objąć nim dodatkowy obszar przez pozostałą część okresu trwania zobowiązania, lub zastąpienie pierwotnego zobowiązania nowym zobowiązaniem. To samo dotyczy przypadków, w których obszar objęty zobowiązaniem w ramach gospodarstwa zostaje zwiększony.

2.  Zobowiązanie może być rozszerzone, tak aby objąć nim dodatkowy obszar, jak określono w ust. 1, jedynie wówczas gdy spełnione są następujące warunki:

a) rozszerzenie służy realizacji celów związanych z ochroną środowiska, których dotyczy zobowiązanie;

b) jest to uzasadnione ze względu na charakter zobowiązania, długość pozostającego okresu i wielkość dodatkowego obszaru;

c) nie utrudnia to skuteczności kontroli zgodności z warunkami przyznania wsparcia.

Przestrzega się całego pierwotnego okresu trwania zobowiązania.

3.  Nowe zobowiązanie można podjąć, aby zastąpić istniejące zobowiązanie, jak określono w ust. 1, pod warunkiem że obejmuje ono cały przedmiotowy obszar i że warunki nie są mniej restrykcyjne niż warunki pierwotnego zobowiązania.

W przypadku zastąpienia pierwotnego zobowiązania nowym nowe zobowiązanie podejmuje się dla całego okresu ustalonego w stosownym środku, bez względu na okres, w którym pierwotne zobowiązanie było dotychczas realizowane.ROZDZIAŁ III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 16

Kwalifikowalność wydatków

1.  Wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi wobec beneficjentów podjętymi w okresie programowania 2007–2013 w ramach środków, o których mowa w art. 52 i 63 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w odniesieniu do płatności:

a) które mają zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., jeżeli przydział środków finansowych dla danego środka w ramach odpowiedniego programu przyjętego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 został już wykorzystany;

b) które mają zostać zrealizowane po dniu 31 grudnia 2015 r.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) takie wydatki zostały przewidziane w odpowiednim programie rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020;

b) zastosowanie ma stawka wkładu EFFROW do odpowiedniego środka na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 określona w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

c) państwa członkowskie zapewniają, by odpowiednie operacje przejściowe były wyraźnie określone w ich systemach zarządzania i kontroli.

Artykuł 17

Chorwacja

1.  Wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi Chorwacji na rzecz beneficjentów, podjętymi w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (IPARD), dla operacji w ramach środków, o których mowa w art. 171 ust. 3 lit. b) i ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2007 ( 10 ), kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w odniesieniu do płatności:

a) które mają zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., jeżeli przydział środków finansowych dla danego środka w ramach odpowiedniego programu przyjętego na mocy rozporządzenia (WE) nr 718/2007 został już wykorzystany;

b) które mają zostać zrealizowane po dniu 31 grudnia 2016 r.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) takie wydatki zostały przewidziane w programie rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020;

b) zastosowanie ma stawka wkładu EFFROW do odpowiedniego środka na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 określona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

c) Chorwacja zapewnia, by odpowiednie operacje przejściowe były wyraźnie określone w jej systemach zarządzania i kontroli.

3.  Wydatki poniesione po 31 grudnia 2013 r. odnoszące się do operacji koniecznych w celu zamknięcia programu IPARD oraz oceny ex post, o której mowa w art. 191 rozporządzenia (WE) nr 718/2007, kwalifikują się do wsparcia z EFFROW w ramach pomocy technicznej programu w okresie programowania 2014–2020, pod warunkiem że program zawiera przepis przewidujący takie wydatki.

Artykuł 18

Ocena ex post

1.  Sprawozdanie dotyczące oceny ex post, o którym mowa w art. 86 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, przedkłada się Komisji do dnia 31 grudnia 2016 r.

2.  Podsumowanie dotyczące ocen ex post, o którym mowa w art. 87 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zostaje zakończone do dnia 31 grudnia 2017 r.ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 19

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 traci moc.

Nadal stosuje się je do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

▼M1

W odniesieniu do transferów między osiami pułap 3 % – określony w art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 – zwiększa się do 5 %.

W odniesieniu do terminu zgłaszania Komisji zmian w programach termin 31 sierpnia 2015 r. – określony w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 – zostaje przedłużony do dnia 30 września 2015 r.

W odniesieniu do terminu dokonania przez Komisję oceny zgłaszanych zmian okres czterech miesięcy – określony w art. 9 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 – zostaje skrócony do trzech miesięcy.

▼B

Artykuł 20

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK ITabela korelacji między środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 i rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 lub rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

Środki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

Kody w okresie programowania 2007–2013

Środki na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Kody w okresie programowania 2014–2020

art. 20 lit. a) ppkt (i) i art. 21: Szkolenie i informowanie

111

art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

1

art. 20 lit. a) ppkt (ii) i art. 22: Podejmowanie działalności przez młodych rolników

112

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

art. 20 lit. a) ppkt (iii) i art. 23: Wcześniejsze emerytury

113

/

/

art. 20 lit. a) ppkt (iv) i art. 24: Korzystanie z usług doradczych

114

art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

2

art. 20 lit. a) ppkt (v) i art. 25: Tworzenie systemu usług z zakresu zarządzania gospodarstwem, pomocy i doradztwa

115

art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

2

art. 20 lit. b) ppkt (i) i art. 26: Modernizacja gospodarstw rolnych

121

art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

art. 20 lit. b) ppkt (ii) i art. 27: Podwyższanie wartości gospodarczej lasów

122

art. 21 ust. 1 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 20 lit. b) ppkt (iii) i art. 28: Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

123

art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 21 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

8

art. 20 lit. b) ppkt (iv) i art. 29: Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii

124

art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

16

art. 20 lit. b) ppkt (v) i art. 30: Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

125

art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

art. 20 lit. b) ppkt (vi): Działania przywracające i zapobiegawcze

126

art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

5

art. 20 lit. c) ppkt (i) i art. 31: Spełnianie norm

131

/

/

art. 20 lit. c) ppkt (ii) i art. 32: Systemy jakości żywności

132

art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

3

art. 20 lit. c) ppkt (iii) i art. 33: Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów objętych systemami jakości żywności

133

art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

3

art. 20 lit. d) ppkt (i) i art. 34: Gospodarstwa rolne niskotowarowe

141

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

art. 20 lit. d) ppkt (ii) i art. 35: Grupy producentów

142

art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

9

art. 36 lit. a) ppkt (i): Płatności z tytułu naturalnych utrudnień na obszarach górskich

211

art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

13

art. 36 lit. a) ppkt (ii): Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie

212

art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

13

art. 36 lit. a) ppkt (iii) i art. 38: Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE

213

art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

12

art. 36 lit. a) ppkt (iv) i art. 39: Płatności rolnośrodowiskowe

214

art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

10

11

art. 36 lit. a) ppkt (v) i art. 40: Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

215

art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

14

art. 36 lit. a) ppkt (vi) i art. 41: Inwestycje nieprodukcyjne

216

art. 17 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

art. 36 lit. b) ppkt (i) i art. 43: Pierwsze zalesianie gruntów rolnych

221

art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 36 lit. b) ppkt (ii) i art. 44: Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych

222

art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 36 lit. b) ppkt (iii) i art. 45: Pierwsze zalesianie gruntów nierolnych

223

art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 36 lit. b) ppkt (iv) i art. 46: Płatności dla obszarów Natura 2000

224

art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

12

art. 36 lit. b) ppkt (v) i art. 47: Płatności leśnośrodowiskowe

225

art. 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

15

art. 36 lit. b) ppkt (vi) i art. 48: Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych

226

art. 21 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 36 lit. b) ppkt (vii) i art. 49: Inwestycje nieprodukcyjne

227

art. 21 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

8

art. 52 lit. a) ppkt (i) i art. 53: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

311

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

art. 52 lit. a) ppkt (ii) i art. 54: Wsparcie dla tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej

312

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

art. 52 lit. a) ppkt (iii) i art. 55: Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką

313

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), art. 19 ust. 1 lit. b) oraz art. 20 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

6

7

16

art. 52 lit. b) ppkt (i) i art. 56: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

321

art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

7

art. 52 lit. b) pkt (ii): Odnowa i rozwój wsi

322

art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

7

art. 53 lit. b) ppkt (iii) i art. 57: Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi

323

art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

7

art. 52 lit. c) i art. 58: Szkolenie i informowanie

331

art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

1

art. 52 lit. d) i art. 59: Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie

341

/

/

art. 63 lit. a): Lokalne strategie rozwoju

41 (411, 412, 413)

art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

19

art. 63 lit. b): Wdrażanie projektów współpracy

421

art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

19

art. 63 lit. c): Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

431

art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

19

tytuł IV rozdział II: Pomoc techniczna

511

art. 51–54 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Pomoc techniczna i tworzenie sieci

20

art. 19 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Roczne płatności dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw

6

art. 36 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin

17

art. 36 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt i roślin, inwazji organizmów szkodliwych i incydentów środowiskowych

17

art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Narzędzie stabilizacji dochodów

17
ZAŁĄCZNIK IITabela korelacji między środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 718/2007 i rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 lub rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

Środki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 718/2007

Kody w okresie programowania 2007–2013

Środki na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Kody w okresie programowania 2014–2020

art. 171 ust. 2 lit. a) i art. 174: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, mające na celu restrukturyzację lub modernizację ukierunkowaną na dostosowanie gospodarstw do norm wspólnotowych

101

art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

art. 171 ust. 2 lit. c) i art. 176: Inwestycje w przetwórstwo produktów rolnictwa i rybactwa oraz w obrót takimi produktami, mające na celu restrukturyzację i modernizację ukierunkowaną na dostosowanie danej działalności do norm wspólnotowych

103

art. 17 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

4

art. 171 ust. 3 lit. b) i art. 178: Opracowanie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich

202

art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

19

art. 171 ust. 4 lit. a) i art. 179: Rozwój i poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich

301

art. 20 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

7

art. 171 ust. 4 lit. b) i art. 180: Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

302

art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

6

art. 182: Pomoc techniczna

501

art. 51–54 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013: Pomoc techniczna i tworzenie sieci

20( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

( 3 ) Rozporządzenie (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

( 5 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 3).

( 6 ) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

( 7 ) Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

( 8 ) Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji makro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

( 9 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

( 10 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1).