02014R0692 — PL — 20.12.2014 — 002.004


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 692/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

(Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

  L 226

2

30.7.2014

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1351/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

  L 365

46

19.12.2014


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 197, 4.7.2014, s.  87 (692/2014)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 037, 13.2.2015, s.  24 (1351/2014)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 114, 12.4.2022, s.  215 (nr 692/2014)
▼B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 692/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

▼BArtykuł 1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) 

„roszczenie” oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub później, na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:

(i) 

roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi;

(ii) 

roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii) 

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) 

roszczenie wzajemne;

(v) 

żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b) 

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną lub kilka umów zawartych przez te same lub różne strony lub podobnych zobowiązań powstałych między nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje wszelkie obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenie finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c) 

„towary pochodzące z Krymu lub Sewastopola” oznaczają towary, które są w całości uzyskane na Krymie lub w Sewastopolu lub które zostały tam poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu zgodnie z, mutatis mutandis, art. 23 i 24 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 1 );

d) 

„terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

e) 

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku;

▼M1

f) 

„usługi pośrednictwaf” oznaczają:

(i) 

negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) 

sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

g) 

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje werbalne formy pomocy;

▼M2

h) 

„podmiot na Krymie lub w Sewastopolu” oznacza dowolny podmiot mający siedzibę statutową, administrację centralną lub główne miejsce prowadzenia działalności na Krymie lub w Sewastopolu, jego podmioty zależne lub podmioty powiązane pozostające pod jego kontrolą na Krymie lub w Sewastopolu, a także oddziały i inne podmioty działające na Krymie lub w Sewastopolu;

i) 

„usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) 

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z co najmniej jednym instrumentem finansowym;

(ii) 

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) 

prowadzenie transakcji na własny rachunek;

(iv) 

zarządzanie portfelem;

(v) 

doradztwo inwestycyjne;

(vi) 

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) 

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii) 

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

j) 

„armator unijny” ma takie samo znaczenie jak „armator Wspólnoty” zdefiniowany w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (EWG) 3577/92 ( 2 ).

▼B

Artykuł 2

Zabrania się:

a) 

przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola;

b) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, mających związek z przywozem towarów, o których mowa w lit. a).

▼M2

Artykuł 2a

1.  

Zakazuje się:

a) 

nabywania własności lub zwiększania posiadanych udziałów we własności nieruchomości znajdujących się na Krymie;

b) 

nabywania nowych udziałów lub zwiększania udziałów związanych z prawem własności podmiotu na Krymie lub w Sewastopolu lub kontrolą nad nim, w tym nabywania takiego podmiotu w całości, oraz nabywania udziałów lub akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym takiego podmiotu;

c) 

udzielania pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia we wszelkich uzgodnieniach służących udzielaniu pożyczek lub kredytów lub udzielaniu finansowania w inny sposób w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz podmiotu na Krymie lub w Sewastopolu lub w udokumentowanym celu finansowania takiego podmiotu;

d) 

tworzenia wszelkich wspólnych przedsięwzięć na Krymie i w Sewastopolu lub z podmiotami na Krymie lub w Sewastopolu;

e) 

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a)–d).

2.  
Zakazy i ograniczenia przewidziane w niniejszym artykule nie mają zastosowania do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej z podmiotami spoza Krymu i Sewastopola, w przypadku gdy powiązane inwestycje nie są przeznaczone dla podmiotów na Krymie lub w Sewastopolu.
3.  
Zakazy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

Artykuł 2b

1.  

Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii wymienionych w wykazie w załączniku II:

a) 

na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Krymie lub w Sewastopolu; lub

b) 

w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.

Załącznik II obejmuje określone towary i technologie nadające się do wykorzystania w następujących kluczowych sektorach:

(i) 

transport;

(ii) 

telekomunikacja;

(iii) 

energia;

(iv) 

poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych.

2.  

Zakazuje się:

a) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i wykorzystaniem takich przedmiotów jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Krymie lub w Sewastopolu lub w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu;

b) 

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Krymie lub w Sewastopolu lub w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.

3.  
Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy odnoszą się do ust. 1 lit. b), nie mają zastosowania w przypadku gdy nie zachodzą rozsądne powody by stwierdzić, że towary i technologie lub usługi, o których mowa w ust. 2, mają być wykorzystywane na Krymie lub w Sewastopolu.
4.  
Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

Artykuł 2c

1.  
Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na Krymie lub w Sewastopolu w sektorach, o których mowa w art. 2b ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii.
2.  
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r., lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.
3.  
Zakazuje się świadomego lub celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 2d

1.  
Zakazuje się świadczenia usług bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną na Krymie lub w Sewastopolu.
2.  
W szczególności zakazuje się wszelkim statkom świadczącym usługi wycieczkowe wpływania lub zawijania do portów znajdujących się na Półwyspie Krymskim, wymienionych w wykazie w załączniku III. Zakaz ten ma zastosowanie do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego lub wszelkich statków będących własnością oraz znajdujących się pod kontrolą operacyjną armatora unijnego lub wszelkich statków, w odniesieniu do których armator unijny ponosi ogólną odpowiedzialność za ich działania.
3.  
Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, gdy statek wpływa lub zawija do jednego z portów wymienionych w wykazie w załączniku III z powodów związanych z bezpieczeństwem morskim w sytuacji nadzwyczajnej. Właściwy organ jest informowany o danym wpłynięciu lub zawinięciu do portu w terminie pięciu dni roboczych.
►C2  4.  
Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy lub umowy dodatkowej, które zostały zawarte przed dniem 20 grudnia 2014 r., lub ◄ z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

Artykuł 2e

1.  

Właściwe organy mogą przyznać na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 2a ust. 1 lub art. 2b ust. 2, i z towarami i technologiami, o których mowa w art. 2b ust. 1, pod warunkiem że są one:

a) 

niezbędne do oficjalnych celów placówek konsularnych lub misji organizacji międzynarodowych objętych immunitetem na mocy prawa międzynarodowego, znajdujących się na Krymie lub w Sewastopolu;

b) 

związane z projektami mającymi na celu wyłącznie wsparcie dla szpitali lub innych instytucji służby zdrowia świadczących usługi medyczne lub cywilnych instytucji oświatowych, znajdujących się na Krymie lub w Sewastopolu; lub

c) 

sprzętem lub wyposażeniem do wykorzystania do celów medycznych.

2.  
Właściwe organy mogą również przyznać, na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 2a ust. 1, pod warunkiem że dana transakcja ma na celu utrzymanie obecnej infrastruktury w stanie zapewniającym bezpieczeństwo.
3.  
Właściwe organy mogą również przyznać, na zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenie w związku z działalnością, o której mowa w art. 2a ust. 1 oraz w art. 2b ust. 2, a także w związku z towarami i technologiami, o których mowa w art. 2b ust. 1 oraz w związku z usługami, o których mowa w art. 2c, w przypadku gdy sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz tych przedmiotów lub prowadzenie tej działalności jest konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczny wpływ na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo, w tym na bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury, lub na środowisko, lub do zminimalizowania skutków takiego zdarzenia. W należycie uzasadnionych przypadkach nadzwyczajnych, sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu można dokonywać bez uprzedniego zezwolenia, o ile eksporter powiadomi właściwe organy w ciągu pięciu dni roboczych od daty sprzedaży, dostarczenia, przekazania lub wywozu, przedstawiając szczegóły dotyczące odpowiedniego uzasadnienia sprzedaży, dostarczenia, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

Komisja i państwa członkowskie powiadamiają się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego ustępu oraz dzielą się wszelkimi odpowiednimi informacjami, którymi dysponują.

▼B

Artykuł 3

Zakazy określone w art. 2 nie mają zastosowania do:

a) 

realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;

▼C1

b) 

towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 ( 3 ) lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

▼M2

Artykuł 4

Zakazuje się świadomego i celowego, w tym pośredniego, udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

▼B

Artykuł 5

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 6

1.  

Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie — o ile zostały one wniesione przez:

a) 

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014;

b) 

wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a);

c) 

wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, wobec których w drodze decyzji arbitrażowej, sądowej lub administracyjnej uznano, że naruszyły one zakazy określone w niniejszym rozporządzeniu;

d) 

wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, jeżeli roszczenie dotyczy towarów, których przywóz jest zabroniony na mocy art. 2.

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

1.  
Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2.  
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

1.  
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.  
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 9

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany adresów swoich stron internetowych wymienionych w załączniku.
2.  
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.  
Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) 

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) 

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c) 

wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) 

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) 

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
▼M1

ZAŁĄCZNIK I

▼B

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BUŁGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBLIKA CZESKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NIEMCY
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDIA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECJA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
HISZPANIA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCJA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CHORWACJA
http://www.mvep.hr/sankcije

▼C3

WŁOCHY
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

▼B

CYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ŁOTWA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITWA
http://www.urm.lt/sanctions
LUKSEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
WĘGRY
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIDERLANDY
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLSKA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SŁOWENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SŁOWACJA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SZWECJA
http://www.ud.se/sanktioner
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIA

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 2bDział/kod CN

Opis produktu

Dział 25

SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT

Dział 26

RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ

Dział 27

PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

Dział 28

CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

Dział 29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3826 00

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Dział 72

Żeliwo i stal

Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali

Dział 74

Miedź i wyroby z miedzi

Dział 75

Nikiel i wyroby z niklu

Dział 76

Aluminium i wyroby z aluminium

Dział 78

Ołów i wyroby z ołowiu

Dział 79

Cynk i wyroby z cynku

Dział 80

Cyna i wyroby z cyny

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów

8207 13 00

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ ZE SPIEKANYCH WĘGLIKÓW METALI LUB CERMETALI

8207 19 10

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ Z DIAMENTU LUB Z DIAMENTÓW SPIEKANYCH

8401

Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe

8403

Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402

8404

Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8405

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich

8406

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

8407

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

8408

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

8409

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

8410

Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory

8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

8412

Pozostałe silniki i siłowniki

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy

8414

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami

8415

Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

8416

Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

8417

Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne

8418

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

8420

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

8421

Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów

8422

Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów

8423

Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

8424

Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego

8425

Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki

8426

Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi

8427

Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące

8428

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)

8429

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

8430

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe

8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8432

Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych

8435

Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów

8436

Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu

8437

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym

8439

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

8440

Maszyny introligatorskie, włączając niciarki

8441

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

8442

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465 ) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)

8443

Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442 ; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie; ich części i akcesoria

8444 00

Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych;

8445

Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe), włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447

8447

Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania

8448

Urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami objętymi pozycja 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami i urządzeniami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444 , 8445 , 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych)

8449 00 00

Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; wzorniki kapelusznicze

8450

Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące:

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440 ; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia

8453

Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych, lub wyprawionych, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych, lub wyprawionych, z wyłączeniem maszyn do szycia

8454

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali

8455

Walcarki do metali oraz ich walce

8456

Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wody

8457

Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu

8458

Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu

8459

Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458

8460

Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień kół zębatych objęte pozycją 8461

8461

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8462

Obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione

8463

Pozostałe obrabiarki do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału

8464

Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno

8465

Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów

8466

Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465 , włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej

8467

Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym:

8468

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515 ; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego

8469 00

Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443 ; maszyny do redagowania tekstów

8470

Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące

8471

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

8472

Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze)

8473

Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8469 do 8472

8474

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych

8475

Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych

8476

Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów), włączając automaty do rozmieniania pieniędzy

8477

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8478

Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8479

Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie

8482

Łożyska toczne

8483

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne

8486

Maszyny i aparatura w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparaty wyszczególnione w uwadze 9 C do niniejszego działu; części i akcesoria

8487

Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

8503

Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, zespołów prądotwórczych lub przetwornic jednotwornikowych, niewymienione gdzie indziej

8504

Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki, oraz ich części

8505

Elektromagnesy (z wyjątkiem magnesów stosowanych w medycynie); magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe; ich części

8507

Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe) oraz ich części (z wyjątkiem tych zużytych i innych niż z gumy innej niż ebonit lub z materiałów włókienniczych)

8511

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami, oraz ich części

8514

Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne, włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych (z wyłączeniem suszarek); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych, oraz ich części

8515

Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali; ich części (z wyjątkiem pistoletów do natryskiwania na gorąco)

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

8528

Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

8530

Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne (inne niż urządzenia do przekazywania wiadomości), zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach i ich części (inne niż urządzenia mechaniczne lub elektromechaniczne objęte pozycją 8608 )

8531

Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej i jej części (na przykład dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna (inna niż do samochodów, rowerów lub szlaków komunikacyjnych)

8532

Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe oraz ich części

8533

Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), inne niż rezystory grzejne, i ich części

8534

Obwody drukowane

8535

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000  V (z wyjątkiem szaf, pulpitów, sterowników itd. objętych pozycją 8537 )

8536

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000  V (z wyjątkiem szaf, pulpitów, sterowników itd. objętych pozycją 8537 )

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją nr 8535 lub 8536 , służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie (inna niż aparatura połączeniowa telefonii i telegrafii liniowej i wideofony)

8538

Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535 , 8536 lub 8537 , niewymienione gdzie indziej

8539

Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe; ich części

8540

Lampy elektronowe z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą (na przykład elektronowe lampy próżniowe, wyładowcze lub gazowane, rtęciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizujące), oraz ich części

8541

Diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe; światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele (z wyjątkiem systemów fotowoltaicznych); diody świecące; oprawione kryształy piezoelektryczne, oraz ich części

8542

Elektroniczne układy scalone oraz ich części

8543

Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, niewymienione gdzie indziej w rozdziale 85, oraz ich części

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice

8546

Izolatory elektryczne z dowolnego materiału (z wyjątkiem elementów izolujących)

8547

Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych (inne niż izolatory objęte pozycją 8546 ); elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym

8548

Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione gdzie indziej w rozdziale 85

 

Produkty wymienione w rozdziale 85 objęte poufnością; towary wymienione w rozdziale 85 transportowane drogą pocztową lub przesyłką pocztową (extra)/kod odtworzony do rozpowszechniania informacji statystycznych

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

8701

Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709 )

8702

Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

8704

Pojazdy samochodowe do transportu towarowego

8705

Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)

8706 00

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

8709

Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

8710 00 00

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

8716

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części

Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Dział 98

Kompletny zakład przemysłowy

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7107

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych

9013

Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo w innych pozycjach; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

9014

Kompasy, busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne

9015

Przyrządy i urządzenia miernicze (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze

9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014 , 9015 , 9028 lub 9032

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy

9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015 ; stroboskopy

9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028 ; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale), do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz portów znajdujących się na Półwyspie Krymskim, o których mowa w art. 2d

1) 

Sewastopol

2) 

Kercz

3) 

Jałta

4) 

Teodozja

5) 

Eupatoria

6) 

Czornomorśke

7) 

Kamysz-Burun( 1 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 2 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) (Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s. 7).

( 3 ) Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1.