2014R0692 — PL — 31.07.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 692/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

(Dz.U. L 183, 24.6.2014, p.9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

  L 226

2

30.7.2014


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 197, 4.7.2014, s. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 692/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

▼BRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/386/WPZiB z dnia ( 1 ) w sprawie ograniczeń dotyczących towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniach 20–21 marca 2014 r. Rada Europejska zdecydowanie potępiła przyłączenie Autonomicznej Republiki Krymu (zwanej dalej „Krymem”) i miasta Sewastopol (zwanego dalej „Sewastopolem”) do Federacji Rosyjskiej i podkreśliła, że nie uzna tego przyłączenia. Rada Europejska wezwała Komisję do przeprowadzenia oceny skutków prawnych tego przyłączenia oraz do zaproponowania gospodarczych, handlowych i finansowych środków ograniczających w odniesieniu do Krymu, które powinny zostać szybko wprowadzone w życie.

(2)

W rezolucji z dnia 27 marca 2014 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych potwierdziło swe zaangażowanie na rzecz suwerenności, niezależności politycznej, jedności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, podkreśliło nieważność referendum, które odbyło się na Krymie w dniu 16 marca, i wezwało wszystkie państwa do nieuznawania żadnych zmian w statusie Krymu i Sewastopola.

(3)

W dniu 23 czerwca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie ograniczeń dotyczących towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola oraz udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, mających związek z przywozem takich towarów, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola. W celu zminimalizowania skutków takich środków ograniczających dla podmiotów gospodarczych, należy przewidzieć wyjątki i okresy przejściowe w odniesieniu do handlu towarami i związanych z tym usług, dla których transakcje wymagane są umową handlową lub umową dodatkową, z zastrzeżeniem procedury zgłoszenia.

(4)

Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, przede wszystkim w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „roszczenie” oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub później, na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:

(i) roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi;

(ii) roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) roszczenie wzajemne;

(v) żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b) „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną lub kilka umów zawartych przez te same lub różne strony lub podobnych zobowiązań powstałych między nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje wszelkie obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenie finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c) „towary pochodzące z Krymu lub Sewastopola” oznaczają towary, które są w całości uzyskane na Krymie lub w Sewastopolu lub które zostały tam poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu zgodnie z, mutatis mutandis, art. 23 i 24 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 2 );

d) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

e) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku;

▼M1

f) „usługi pośrednictwaf” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

g) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje werbalne formy pomocy.

▼B

Artykuł 2

Zabrania się:

a) przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, mających związek z przywozem towarów, o których mowa w lit. a).

▼M1

Artykuł 2a

1.  Zabrania się:

a) przyznawania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów specjalnie związanych z tworzeniem, nabywaniem lub rozwijaniem infrastruktury w sektorach transportu, telekomunikacji lub energii na Krymie lub w Sewastopolu;

b) nabywania lub zwiększania udziałów, w tym nabywania w całości oraz nabywania akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym, w przedsiębiorstwach z siedzibą na Krymie lub w Sewastopolu, które są zaangażowane w tworzenie, nabywanie lub rozwijanie infrastruktury w sektorach transportu, telekomunikacji lub energii na Krymie lub w Sewastopolu;

c) tworzenia spółek joint venture związanych z tworzeniem, nabywaniem lub rozwijaniem infrastruktury w sektorach transportu, telekomunikacji lub energii na Krymie lub w Sewastopolu.

2.  Zabrania się:

a) przyznawania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów specjalnie związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu lub zasobów mineralnych na Krymie lub w Sewastopolu;

b) nabywania lub zwiększania udziałów, w tym nabywania w całości takich przedsiębierstw oraz nabywania akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym, w przedsiębiorstwach z siedzibą na Krymie lub w Sewastopolu, które są zaangażowane w eksploatację ropy naftowej, gazu lub zasobów mineralnych na Krymie lub w Sewastopolu;

c) tworzenia spółek joint venture związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu lub zasobów mineralnych na Krymie lub w Sewastopolu.

3.  Do celów niniejszego artykułu i art. 2b stosuje się następujące definicje:

a) „zasoby mineralne” to zasoby wymienione w załączniku II;

b) „eksploatacja” oznacza poszukiwanie, badanie, wydobycie, rafinację ropy naftowej, gazu i zasobów mineralnych i gospodarowanie nimi oraz świadczenie związanych z tym usług geologicznych, ale nie obejmuje konserwacji do celów zapewnienia bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury;

c) „rafinacja” oznacza przetwarzanie, obróbkę i przygotowanie do sprzedaży.

Artykuł 2b

Zabrania się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa związanych z działaniami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 2a.

Artykuł 2c

1.  Zabrania się sprzedaży, dostawy, transferu, wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, kluczowego sprzętu i kluczowych technologii wymienionych w załączniku III, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Krymie lub w Sewastopolu lub do wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.

2.  Załącznik III wymienia kluczowy sprzęt i kluczowe technologie związane z tworzeniem, nabywaniem lub rozwijaniem infrastruktury w następujących sektorach:

a) transport;

b) telekomunikacja:

c) energia;

d) eksploatacja ropy naftowej, gazu i zasobów mineralnych na Krymie lub w Sewastopolu.

3.  Zabrania się:

a) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z kluczowym sprzętem i kluczowymi technologiami wymienionymi w załączniku III lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku III, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Krymie lub w Sewastopolu lub do wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu; oraz

b) zapewniania finansowania lub świadczenia pomocy finansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do kluczowego sprzętu i kluczowych technologii wymienionych w załączniku III, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Krymie lub w Sewastopolu lub do wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.

4.  Zabrania się świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w ust. 1 i 3.

5.  Zakazy w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania do wykonywania, do dnia 28 października 2014 r., transakcji wymaganych przez umowy handlowe zawarte przed dniem 30 lipca 2014 r. dotyczących kluczowego sprzętu lub kluczowych technologii wymienionych w załączniku III lub przez umowy dodatkowe niezbędne do wykonania takich umów, pod warunkiem, że osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy zamierzające przeprowadzić takie transakcje lub udzielić pomocy w związku z takimi transakcjami, z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych powiadomiły o tej transakcji lub pomocy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

Artykuł 2d

Art. 2a i 2b nie mają zastosowania do udzielania pożyczek lub kredytów, zwiększania udziałów w spółkach joint venture lub tworzenia takich spółek, jeżeli spełniono następujące warunki:

a) transakcji wymaga umowa lub porozumienie zawarte przed dniem 30 lipca 2014 r.; oraz

b) właściwy organ został powiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

▼B

Artykuł 3

Zakazy określone w art. 2 nie mają zastosowania do:

a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;

▼C1

b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 ( 3 ) lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

▼B

Artykuł 4

Zabrania się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów określonych w art. 2.

Artykuł 5

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 6

1.  Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie — o ile zostały one wniesione przez:

a) wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014;

b) wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a);

c) wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, wobec których w drodze decyzji arbitrażowej, sądowej lub administracyjnej uznano, że naruszyły one zakazy określone w niniejszym rozporządzeniu;

d) wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, jeżeli roszczenie dotyczy towarów, których przywóz jest zabroniony na mocy art. 2.

2.  We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.

3.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

1.  Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.  Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

1.  Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.

Artykuł 9

1.  Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany adresów swoich stron internetowych wymienionych w załączniku.

2.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3.  Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c) wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
▼M1

ZAŁĄCZNIK I

▼B

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIA

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
ZAŁĄCZNIK II

Zasoby mineralne, o których mowa w art. 2a:Kod CN

Opis produktu

2501 00 10

Woda morska i roztwory soli

2501 00 31

Sól do przeróbki chemicznej (oddzielenie Na od Cl) do produkcji pozostałych produktów

2501 00 51

Sole denaturowane lub do innych celów przemysłowych (włącznie z oczyszczaniem), innych niż konserwowanie lub przygotowanie artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt

2501 00 99

Sól i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość (z wyjątkiem soli kuchennej, soli do przeróbki chemicznej (oddzielenie Na od Cl), soli denaturowanej i soli do innych celów przemysłowych)

2502 00 00

Piryty żelazowe niewyprażone

2503 00

Siarka wszystkich rodzajów, z wyjątkiem siarki sublimowanej, strąconej i koloidalnej

2504

Grafit naturalny

2505

Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem 26

2506

Kwarc (inny niż piasek naturalny); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2507 00

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane

2508

Pozostałe gliny (z wyjątkiem iłów porowatych objętych pozycją 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe lub dynasowe

2509 00 00

Kreda

2510

Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda naturalna i fosforanowa

2511

Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny niż tlenek baru objęty pozycją 2816

2512 00 00

Skały krzemionkowe kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1 lub mniejszej

2513

Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej

2514 00 00

Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2515

Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)

2517

Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej

2518

Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania

2519 00 00

Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu, nawet czysty

2520

Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy

2521 00 00

Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

2524

Azbest

2525

Mika, włącznie z odłamkami; odpadki miki

2526

Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk

2528 00 00

Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę

2529

Skaleń; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt

2530

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2601

Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi

2602 00 00

Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę

2603 00 00

Rudy i koncentraty miedzi

2604 00 00

Rudy i koncentraty niklu

2605 00 00

Rudy i koncentraty kobaltu

2606 00 00

Rudy i koncentraty glinu

2607 00 00

Rudy i koncentraty ołowiu

2608 00 00

Rudy i koncentraty cynku

2609 00 00

Rudy i koncentraty cyny

2610 00 00

Rudy i koncentraty chromu

2611 00 00

Rudy i koncentraty wolframu

2612

Rudy i koncentraty uranu lub toru

2613

Rudy i koncentraty molibdenu

2614 00 00

Rudy i koncentraty tytanu

2615

Rudy i koncentraty niobu, tantalu, wanadu i cyrkonu

2616

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

2617

Pozostałe rudy i koncentraty

2618 00 00

Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali

2619 00

Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali

2620

Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali) zawierające metale, arsen lub ich związki

2621

Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych

2701

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

2702

Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu

2703 00 00

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany

2704 00

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

2705 00 00

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

2706 00 00

Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi

2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych

2708

Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, mając na uwadze, że oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

2715 00 00

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

2716 00 00

Energia elektryczna

2801

Fluor, chlor, brom i jod

2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna

2803 00 00

Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)

2804

Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale

2805

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć

2806

Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy

2807 00 00

Kwas siarkowy; oleum

2808 00 00

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

2809

Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie

2810 00

Tlenki boru; kwasy borowe

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

2813

Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu

2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

2815

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu

2816

Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru

2817 00 00

Tlenek cynku; nadtlenek cynku

2818

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu

2819

Tlenki i wodorotlenki chromu

2820

Tlenki manganu

2821

Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

2822 00 00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu

2823 00 00

Tlenki tytanu

2824

Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa

2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe

2827

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki

2828

Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy

2829

Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany

2830

Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie

2831

Ditioniny i sulfoksylany

2832

Siarczyny; tiosiarczany

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)

2834

Azotyny; azotany

2835

Podfosforyny (fosforany I), fosforyny (fosforany III) i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie

2836

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu

2837

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone

2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych

2840

Borany; nadtlenoborany (nadborany)

2841

Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych

2842

Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinkokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

2844

Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty

2845

Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie

2846

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych metali

2847 00 00

Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem

2848 00 00

Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu

2849

Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie

2850 00

Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849

2852

Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów

2853 00

Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

2901

Węglowodory alifatyczne

2902

Węglowodory cykliczne

2903

Fluorowcowane pochodne węglowodorów

2904

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2907

Fenole; fenoloalkohole

2908

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2910

Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2911 00 00

Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2912

Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:

2913 00 00

Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912

2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2916

Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2919

Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2920

Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną

2927 00 00

Diazo-, azo- lub azoksy- związki

2928 00

Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

2929

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

2930

Organiczne związki siarki

2931

Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

2935 00

Sulfonamidy

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7107 00 00

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7109 00 00

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111 00 00

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych

7201

Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach

7202

Żelazostopy

7203

Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach

7204

Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali

7205

Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku

7206

Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203)

7401 00 00

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)

7402 00 00

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie

7404 00

Odpady miedzi i złom

7405 00 00

Stopy wstępne miedzi

7406

Proszki i płatki miedzi

7501

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu

7502

Nikiel nieobrobiony plastycznie

7503 00

Odpady niklu i złom

7504 00 00

Proszki i płatki niklu

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

7602 00

Odpady aluminium i złom

7603

Proszki i płatki aluminium

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie

7802 00 00

Odpady ołowiu i złom

ex78 04

Proszki i płatki ołowiu

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie

7902 00 00

Odpady cynku i złom

7903

Pył cynkowy, proszki i płatki cynku

8001

Cyna nieobrobiona plastycznie

8002 00 00

Odpady cyny i złom

ex81 01

Wolfram, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 02

Molibden, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 03

Tantal, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 04

Magnez, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 05

Kobalt, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 06 00

Bizmut, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 07

Kadm, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 08

Tytan, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 09

Cyrkon, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 10

Antymon, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 11 00

Mangan, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 12

Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)

ex81 13 00

Cermetale, włączając odpady i złom (z wyłączeniem półproduktów i produktów końcowych)
ZAŁĄCZNIK III

Kluczowy sprzęt i kluczowe technologie związane z tworzeniem, nabywaniem lub rozwijaniem infrastruktury na Krymie i w Sewastopolu, o których mowa w art. 2c:Kod CN

Opis produktu

7304 11 00

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ZE STALI NIERDZEWNEJ

7304 19 10

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ŻELAZNE LUB ZE STALI, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 168,3 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

7304 19 30

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ŻELAZNE LUB ZE STALI, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 168,3 MM, ALE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

7304 19 90

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, BEZ SZWU, ŻELAZNE LUB ZE STALI, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

7304 22 00

RURA PŁUCZKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU

7304 23 00

RURA PŁUCZKOWA ŻELAZNA LUB ZE STALI, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

7304 24 00

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU

7304 29 10

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE ŻELAZNE LUB ZE STALI, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 168,3 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW Z ŻELIWA)

7304 29 30

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE ŻELAZNE LUB ZE STALI, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 168,3 MM, ALE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW Z ŻELIWA)

7304 29 90

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE ŻELAZNE LUB ZE STALI, BEZ SZWU, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW Z ŻELIWA)

7305 11 00

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O PRZEKROJU POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE KOŁA, KTÓRYCH ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKRACZA 406,4 MM, Z ŻELIWA LUB STALI, SPAWANE WZDŁUŻNIE ŁUKIEM KRYTYM

7305 12 00

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O PRZEKROJU POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE KOŁA, KTÓRYCH ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKRACZA 406,4 MM, Z ŻELIWA LUB STALI, SPAWANE WZDŁUŻNIE (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW SPAWANYCH WZDŁUŻNIE ŁUKIEM KRYTYM)

7305 19 00

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O PRZEKROJU POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE KOŁA, KTÓRYCH ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKRACZA 406,4 MM, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH Z ŻELIWA LUB STALI (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW SPAWANYCH WZDŁUŻNIE)

7305 20 00

RURY OKŁADZINOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ PRZY POSZUKIWANIU ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, O PRZEKROJU POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE KOŁA, KTÓRYCH ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKRACZA 406,4 MM, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH Z ŻELIWA LUB STALI

7306 11

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, SPAWANE, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH ZE STALI NIERDZEWNEJ, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM

7306 19

RURY PRZEWODOWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO RUROCIĄGÓW ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH ŻELAZNYCH LUB ZE STALI, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

7306 21

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, SPAWANE, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH ZE STALI NIERDZEWNEJ, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM

7306 29

RURY OKŁADZINOWE I PRZEWODY RUROWE, W RODZAJU STOSOWANYCH DO WIERCEŃ ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU, SPAWANE, Z WYROBÓW WALCOWANYCH PŁASKICH ŻELAZNYCH LUB ZE STALI, O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 406,4 MM (Z WYJĄTKIEM WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ŻELIWA)

ex73 11 00

POJEMNIKI NA SPRĘŻONY LUB SKROPLONY GAZ, Z ŻELIWA LUB ZE STALI (Z WYJĄTKIEM POJEMNIKÓW SPECJALNIE SKONSTRUOWANYCH LUB WYPOSAŻONYCH DO PRZEWOZU JEDNYM LUB WIĘCEJ RODZAJAMI TRANSPORTU)

8207 13 00

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ ZE SPIEKANYCH WĘGLIKÓW METALI LUB CERMETALI

8207 19 10

NARZĘDZIA DO WIERCENIA W KAMIENIU LUB DO WIERCEŃ ZIEMNYCH, WYMIENNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ Z DIAMENTU LUB Z DIAMENTÓW SPIEKANYCH

8413 50

POMPY WYPOROWE-TŁOKOWE DO CIECZY, NAPĘDZANE MECHANICZNIE (Z WYJĄTKIEM TYCH OBJĘTYCH PODPOZYCJĄ 8413 11 I 8413 19, POMP PALIWA, OLEJU LUB CHŁODZIWA DO TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH I POMP DO BETONU)

8413 60

OBROTOWE POMPY WYPOROWE DO CIECZY, NAPĘDZANE MECHANICZNIE (Z WYJĄTKIEM OBJĘTYCH PODPOZYCJĄ 8413 11 I 8413 19 I POMP PALIWA, OLEJU LUB CHŁODZIWA DO TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH)

8413 82 00

PODNOŚNIKI DO CIECZY (Z WYJĄTKIEM POMP)

8413 92 00

CZĘŚCI PODNOŚNIKÓW DO CIECZY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8430 49 00

MASZYNY DO WIERCEŃ LUB DO GŁĘBIENIA SZYBÓW, DO WIERCENIA ZIEMI LUB WYDOBYWANIA MINERAŁÓW LUB RUD; BEZ WŁASNEGO NAPĘDU I NIEHYDRAULICZNE (Z WYJĄTKIEM MASZYN DO DRĄŻENIA TUNELI I RĘCZNIE STEROWANYCH NARZĘDZI)

8431 39 00

URZĄDZENIA OBJĘTE POZYCJĄ 8428, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8431 43 00

CZĘŚCI MASZYN DO WIERCEŃ LUB DO GŁĘBIENIA SZYBÓW OBJĘTYCH PODPOZYCJĄ 8430 41 LUB 8430 49, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8431 49

URZĄDZENIA OBJĘTE POZYCJĄ 8426, 8429 I 8430, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8479 89 97

URZĄDZENIA, APARATURA I URZĄDZENIA MECHANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8705 20 00

SAMOJEZDNE WIEŻE WIERTNICZE

8905 20 00

PLATFORMY WIERTNICZE LUB PRODUKCYJNE, PŁYWAJĄCE LUB PODWODNE

8905 90 10

PEŁNOMORSKIE LATARNIOWCE, STATKI POŻARNICZE, POGŁĘBIARKI, DŹWIGI PŁYWAJĄCE I POZOSTAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, KTÓRYCH ZDOLNOŚĆ ŻEGLUGOWA MA DRUGORZĘDNE ZNACZENIE WOBEC ICH PODSTAWOWEJ FUNKCJI (Z WYJĄTKIEM POGŁĘBIAREK, PLATFORM WIERTNICZYCH LUB PRODUKCYJNYCH, PŁYWAJĄCYCH LUB PODWODNYCH; STATKÓW RYBACKICH I OKRĘTÓW WOJENNYCH)( 1 ) Decyzja Rady 2014/386/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (zob. s. 70 niniejszego Dziennika Urzędowego).

( 2 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1.