02014R0065 — PL — 07.03.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 65/2014

z dnia 1 października 2013 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 029 z 31.1.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/254 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 38

1

15.2.2017


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 061, 5.3.2015, s.  26 (65/2014)
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 65/2014

z dnia 1 października 2013 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i dostarczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do domowych piekarników gazowych i elektrycznych (w tym piekarników zintegrowanych z kuchniami) oraz domowych okapów nadkuchennych elektrycznych, również gdy są one sprzedawane do użytku innego niż w gospodarstwie domowym.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) piekarników zasilanych ze źródeł energii innych niż energia elektryczna lub gaz;

b) piekarników zapewniających funkcję „podgrzewania mikrofalowego”;

c) małych piekarników;

d) piekarników przenośnych;

e) piekarników akumulacyjnych;

f) piekarników, dla których głównym źródłem zasilania jest para;

g) piekarników przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania gazów trzeciej grupy (propan i butan).

Artykuł 2

Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2010/30/WE, do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1) „piekarnik” oznacza urządzenie lub część urządzenia, obejmujące co najmniej jedną komorę elektryczną lub gazową, w których przygotowuje się posiłki, korzystając z trybu tradycyjnego lub trybu z włączonym wentylatorem;

2) „komora” oznacza zamkniętą przestrzeń, w której można sterować temperaturą na potrzeby przygotowania żywności;

3) „piekarnik wielokomorowy” oznacza piekarnik o co najmniej dwóch komorach, z których każda jest ogrzewana oddzielnie;

4) „mały piekarnik” oznacza piekarnik, w którym każda z komór ma szerokość i głębokość poniżej 250 mm lub wysokość poniżej 120 mm;

5) „piekarnik przenośny” oznacza piekarnik o masie mniejszej niż 18 kg, pod warunkiem że nie jest on przeznaczony do zabudowy;

6) „podgrzewanie mikrofalowe” oznacza podgrzewanie żywności przy zastosowaniu energii elektromagnetycznej;

7) „tryb tradycyjny” oznacza tryb działania piekarnika przy wykorzystaniu wyłącznie konwekcji naturalnej na potrzeby cyrkulacji ogrzanego powietrza wewnątrz komory piekarnika;

8) „tryb z włączonym wentylatorem” oznacza tryb pracy piekarnika, w którym wbudowany wentylator powoduje obieg ogrzanego powietrza wewnątrz komory piekarnika;

9) „cykl” oznacza okres podgrzewania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika w określonych warunkach;

10) „kuchnia” oznacza urządzenie składające się z piekarnika i płyty grzejnej wykorzystujące gaz lub energię elektryczną;

11) „tryb działania” oznacza stan piekarnika w trakcie działania;

12) „źródło energii” oznacza główny nośnik energii na potrzeby ogrzewania piekarnika;

13) „okap nadkuchenny” oznacza urządzenie napędzane silnikiem sterowanym przez to urządzenie, przeznaczone do zbierania zanieczyszczonego powietrza znad płyty grzejnej, bądź posiadające system ciągu odwrotnego, do instalacji przy kuchniach, płytach grzejnych i podobnych wyrobach kuchennych, które zasysa opary do wewnętrznego kanału wentylacyjnego;

14) „tryb pracy automatycznej podczas gotowania” oznacza stan, w którym natężenie przepływu powietrza okapu nadkuchennego podczas gotowania jest automatycznie sterowane za pomocą czujników, m.in. odnośnie do wilgotności, temperatury itd.;

15) „całkowicie automatyczny okap nadkuchenny” oznacza okap nadkuchenny, w którym natężenie przepływu powietrza lub inne funkcje są w sposób ciągły automatycznie sterowane za pomocą czujników, również w trakcie gotowania;

16) „optymalny punkt pracy” (BEP) oznacza punkt pracy okapu nadkuchennego przy maksymalnej wydajności przepływu dynamicznego (FDEhood);

17) „sprawność oświetlenia” (LEhood) oznacza, wyrażany w lux/W, stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia domowego okapu nadkuchennego do mocy systemu oświetlenia;

18) „efektywność pochłaniania zanieczyszczeń” (GFEhood) oznacza względną część zanieczyszczeń, pozostających na filtrach przeciwtłuszczowych okapu nadkuchennego;

19) „tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania, ale nie wykonuje żadnych funkcji lub podaje jedynie informacje o trybie wyłączenia lub wykonuje jedynie funkcje mające na celu zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 );

20) „tryb czuwania” oznacza stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem oraz wykonuje tylko następujące funkcje przez dowolnie długi czas: funkcja ponownego włączenia bądź funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia, lub wyświetlaniem informacji lub statusu;

21) „funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub wyłącznik czasowy, służące do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego funkcja podstawowa;

22) „wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów;

23) „użytkownik” oznacza konsumenta, który kupuje lub zamierza kupić produkt;

24) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia są wystawione lub oferowane do sprzedaży lub wypożyczenia;

25) „model równoważny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego producenta lub importera pod innym numerem kodu handlowego.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców i harmonogram

Dostawcy dopilnowują, aby:

1) odnośnie do etykiet, kart i dokumentacji technicznej:

a) w przypadku domowych piekarników:

(i) każdemu domowemu piekarnikowi towarzyszyła drukowana etykieta zawierająca informacje w formacie określonym w pkt 1 załącznika III dla każdej komory piekarnika;

(ii) kartę produktu określoną w pkt A załącznika IV udostępniano dla wprowadzanych do obrotu domowych piekarników;

(iii) dokumentację techniczną określoną pkt A załącznika V udostępniano na żądanie organom państw członkowskich;

(iv) każda reklama konkretnego modelu domowego piekarnika uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

(v) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu domowego piekarnika, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu;

(vi) dla każdej komory każdego modelu domowego piekarnika została udostępniona dystrybutorom elektroniczna etykieta uwzględniająca format oraz informacje określone w pkt 1 załącznika III;

(vii) dla każdego modelu domowego piekarnika została udostępniona dystrybutorom elektroniczna karta produktu, jak określono w pkt A załącznika IV;

b) w przypadku domowych okapów nadkuchennych:

(i) każdemu domowemu okapowi nadkuchennemu towarzyszyła drukowana etykieta zawierająca informacje w formacie określonym w pkt 2 załącznika III;

(ii) kartę produktu określoną w pkt B załącznika IV udostępniano dla wprowadzanych do obrotu domowych okapów nadkuchennych;

(iii) dokumentację techniczną określoną w pkt B załącznika V udostępniano na żądanie organom państw członkowskich;

(iv) każda reklama konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

(v) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu;

(vi) dla każdego modelu domowego okapu nadkuchennego została udostępniona dystrybutorom elektroniczna etykieta uwzględniająca format oraz informacje określone w pkt 2 załącznika III;

(vii) dla każdego modelu domowego okapu nadkuchennego została udostępniona dystrybutorom elektroniczna karta produktu, jak określono w pkt B załącznika IV;

2) odnośnie do klas efektywności energetycznej:

a) w przypadku domowych okapów nadkuchennych, klasę efektywności energetycznej komory określa się zgodnie z pkt 1 załącznika I i pkt 1 załącznika II;

b) w przypadku domowych okapów nadkuchennych:

(i) klasy efektywności energetycznej określa się zgodnie z pkt 2 lit. a) załącznika I i pkt 2.1 załącznika II;

(ii) klasy wydajności przepływu dynamicznego określa się zgodnie z pkt 2 lit. b) załącznika I i pkt 2.2 załącznika II;

(iii) klasy sprawności oświetlenia określa się zgodnie z pkt 2 lit. c) załącznika I i pkt 2.3 załącznika II;

(iv) klasy efektywności pochłaniania zanieczyszczeń określa się zgodnie z pkt 2 lit. d) załącznika I i pkt 2.4 załącznika II;

3) odnośnie do formatów etykiet:

a) w przypadku domowych piekarników format etykiety komory piekarnika musi być zgodny z pkt 1 załącznika III dla urządzeń wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r.;

b) w przypadku domowych okapów nadkuchennych etykieta musi być zgodna z pkt 2 załącznika III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

(i) w przypadku domowych okapów nadkuchennych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. o klasach efektywności energetycznej A, B, C, D, E, F, G, etykiety muszą być zgodne z pkt 2.1.1 załącznika III (etykieta 1) lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, z pkt 2.1.2 tego załącznika (etykieta 2);

(ii) w przypadku domowych okapów nadkuchennych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2016 r. o klasach efektywności energetycznej A+, A, B, C, D, E, F, etykiety muszą być zgodne z pkt 2.1.2 załącznika III (etykieta 2) lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, z pkt 2.1.3 tego załącznika (etykieta 3);

(iii) w przypadku domowych okapów nadkuchennych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2018 r. o klasach efektywności energetycznej A++, A+, A, B, C, D, E, etykiety muszą być zgodne z pkt 2.1.3 załącznika III (etykieta 3) lub, jeżeli dostawcy uznają to za wskazane, z pkt 2.1.4 tego załącznika (etykieta 4);

(iv) w przypadku domowych okapów nadkuchennych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2020 r. o klasach efektywności energetycznej A+++, A++, A+, A, B, C, D etykiety muszą być zgodne z pkt 2.1.4 załącznika III (etykieta 4).

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

1) w przypadku domowych piekarników:

a) każdy piekarnik prezentowany w punkcie sprzedaży posiadał etykietę dla każdej komory dostarczaną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i), umieszczoną z przodu lub na górze urządzenia lub w bezpośredniej bliskości urządzenia, tak aby była wyraźnie widoczna i identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie;

b) piekarniki oferowane na sprzedaż lub do wynajmu użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z częścią A załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy oferta jest przedstawiana w internecie, w którym to przypadku stosuje się przepisy załącznika VII;

c) każda reklama dotycząca dowolnej formy lub środka sprzedaży na odległość i marketingu konkretnego modelu piekarnika zawierała odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podaje się informacje związane ze zużyciem energii lub ceną;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu;

2) w przypadku domowych okapów nadkuchennych:

a) każdy domowy okap nadkuchenny prezentowany w punkcie sprzedaży posiadał etykietę dostarczaną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) pkt (i), umieszczoną z przodu lub na górze urządzenia lub w bezpośredniej bliskości urządzenia, tak aby była wyraźnie widoczna i identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie;

b) domowe okapy nadkuchenne oferowane na sprzedaż lub do wynajmu użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z częścią B załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy oferta jest przedstawiana w internecie, w którym to przypadku stosuje się przepisy załącznika VII;

c) każda reklama dotycząca dowolnej formy lub środka sprzedaży na odległość i marketingu konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego zawierała odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podaje się informacje związane ze zużyciem energii lub ceną;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu, które opisują parametry techniczne domowego okapu nadkuchennego, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarów i obliczeń

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Organy państw członkowskich stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku VIII podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku w odniesieniu do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 7

Przegląd

W terminie do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 2002/40/WE traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.  Domowe piekarniki, które spełniają wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które są wprowadzane do obrotu lub oferowane do celów sprzedaży, wynajmu lub sprzedaży ratalnej przed dniem 1 stycznia 2015 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 2002/40/WE.

2.  Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r. dystrybutorzy mogą stosować przepisy art. 4 ust. 1 lit. b) do określonych piekarników objętych zakresem tych przepisów.

3.  Od dnia 1 stycznia 2015 r. dystrybutorzy mogą stosować przepisy art. 4 ust. 2 lit. b) do określonych piekarników objętych zakresem tych przepisów.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. Przepisy art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) i (v), art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) i (v), art. 4 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 4 ust. 2 lit. b), c) i d) stosuje się jednak od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Klasy efektywności energetycznej

1.   DOMOWE PIEKARNIKI

Klasy efektywności energetycznej domowych piekarników ustala się oddzielnie dla każdej komory zgodnie z wartościami określonymi w tabeli 1 niniejszego załącznika. Efektywność energetyczną piekarników ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika II.Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej domowych piekarników

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIcavity)

A+++ (największa efektywność)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (najmniejsza efektywność)

EEIcavity ≥ 159

2.   DOMOWE OKAPY NADKUCHENNE

a) Klasy efektywności energetycznej domowych okapów nadkuchennych ustala się zgodnie z wartościami określonymi w tabeli 2 niniejszego załącznika. Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood) domowych okapów nadkuchennych oblicza się zgodnie z pkt 2.1 załącznika II.Tabela 2

Klasy efektywności energetycznej domowych okapów nadkuchennych

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood)

Etykieta 1

Etykieta 2

Etykieta 3

Etykieta 4

A+++ (największa efektywność)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (najmniejsza efektywność)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Klasy wydajności przepływu dynamicznego dla domowego okapu nadkuchennego ustala się zgodnie z jego wydajnością dynamiczną (FDEhood) wynikającą z tabeli 3 poniżej. Wydajność przepływu dynamicznego dla domowych okapów nadkuchennych ustala się zgodnie z pkt 2.2 załącznika II.Tabela 3

Klasy wydajności przepływu dynamicznego dla domowych okapów nadkuchennych

Klasa wydajności przepływu dynamicznego

Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)

A (największa wydajność)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (najmniejsza wydajność)

FDEhood ≤ 4

c) Klasy sprawności oświetlenia dla domowego okapu nadkuchennego ustala się zgodnie z jego sprawnością oświetlenia (LEhood) wynikającą z tabeli 4 poniżej. Sprawność oświetlenia dla domowych okapów nadkuchennych ustala się zgodnie z pkt 2.3 załącznika II.Tabela 4

Klasy sprawności oświetlenia dla domowych okapów nadkuchennych

Klasa sprawności oświetlenia

Sprawność oświetlenia (LEhood)

A (największa sprawność)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (najmniejsza sprawność)

LEhood ≤ 4

d) Klasy efektywności pochłaniania zanieczyszczeń dla domowego okapu nadkuchennego ustala się zgodnie z jego efektywnością pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood) wynikającą z tabeli 5 poniżej. Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń dla domowych okapów nadkuchennych ustala się zgodnie z pkt 2.4 załącznika II.Tabela 5

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood) dla domowych okapów nadkuchennych

Klasy efektywności pochłaniania zanieczyszczeń

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)

A (największa efektywność)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (najmniejsza efektywność)

GFEhood ≤ 45
ZAŁĄCZNIK II

Pomiary i obliczenia

Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów i obliczeń dokonuje się przy użyciu wiarygodnej, dokładnej i odtwarzalnej metody uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarów i obliczeń, w tym zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Muszą one odpowiadać definicjom technicznym, warunkom, równaniom i parametrom określonym w niniejszym załączniku.

1.   DOMOWE PIEKARNIKI

Zużycie energii przez komorę domowego piekarnika mierzy się dla jednego znormalizowanego cyklu w trybie tradycyjnym i w trybie z włączonym wentylatorem, jeśli jest dostępny, podgrzewając znormalizowany wsad nasycony wodą. Należy zweryfikować, czy temperatura wewnątrz komory piekarnika odpowiada ustawieniu temperatury na termostacie piekarnika lub na wyświetlaczu w trakcie trwania cyklu badania. Zużycie energii dla cyklu odpowiadające trybowi o najlepszych parametrach (tryb tradycyjny lub tryb z włączonym wentylatorem) stosuje się w poniższych obliczeniach.

Dla każdej komory domowego piekarnika wskaźnik efektywności energetycznej (EEIcavity) oblicza się zgodnie z następującymi wzorami:

w przypadku domowych piekarników elektrycznych:

image

image

(w kWh)

w przypadku domowych piekarników gazowych:

image

image

(w MJ)

gdzie:

EEIcavity = wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory domowego piekarnika, wyrażany w %, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

SECelectric cavity = standardowe zużycie energii (energia elektryczna) koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika elektrycznego w trakcie cyklu, wyrażane w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

SECgas cavity = standardowe zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika gazowego w trakcie cyklu, wyrażane w MJ, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

V = objętość komory domowego piekarnika, wyrażana w litrach (l), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

ECelectric cavity = zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze domowego piekarnika elektrycznego w trakcie cyklu, wyrażane w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

ECgas cavity = jednostkowe zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze gazowej domowego piekarnika w trakcie cyklu, wyrażane w MJ, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2.   DOMOWE OKAPY NADKUCHENNE

2.1.    Obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood ) oblicza się według wzoru:

image

i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku,

gdzie:

SAEChood = standardowe roczne zużycie energii przez domowy okap nadkuchenny, w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

AEChood = roczne zużycie energii przez domowy okap nadkuchenny, w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Standardowe roczne zużycie energii (SAEChood ) przez domowy okap nadkuchenny oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

  WBEP oznacza pobór mocy przez domowy okap nadkuchenny w optymalnym punkcie pracy, w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

  WL oznacza znamionowy pobór mocy przez system oświetlenia domowego okapu nadkuchennego oświetlający powierzchnię płyty grzejnej, w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

Roczne zużycie energii (AEChood ) przez domowy okap nadkuchenny oblicza się w następujący sposób:

(i) w przypadku całkowicie automatycznego domowego okapu nadkuchennego:

▼C1

image

(ii) w przypadku wszystkich pozostałych domowych okapów nadkuchennych:

image

gdzie:

  tL oznacza, wyrażany w minutach, średni czas pracy oświetlenia w ciągu doby (tL = 120),

  tH oznacza, wyrażany w minutach, średni czas działania domowych okapów nadkuchennych w ciągu doby (tH = 60),

  Po oznacza, wyrażany w watach, pobór mocy w trybie wyłączenia domowego okapu nadkuchennego, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

  Ps oznacza, wyrażany w watach, pobór mocy w trybie czuwania domowego okapu nadkuchennego, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

  f oznacza obliczany zgodnie z poniższym wzorem, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku:

 
image

2.2.    Obliczanie wydajności przepływu dynamicznego (FDEhood)

Wartość wydajności przepływu dynamicznego (FDEhood ) w optymalnym punkcie pracy oblicza się za pomocą następującego wzoru i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

  QBEP oznacza, wyrażane w m3/h, natężenie przepływu domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

  PBEP oznacza, wyrażaną w Pa, różnicę ciśnienia statycznego domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

  WBEP oznacza, wyrażany w watach, pobór mocy przez domowy okap nadkuchenny w optymalnym punkcie pracy, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

2.3.    Obliczanie sprawności oświetlenia (LEhood)

Sprawność oświetlenia (LEhood) oznacza stosunek średniej wartości natężenia oświetlenia do nominalnego poboru mocy systemu oświetlenia; Oblicza się ją w luksach na wat w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym wzorem:

image

gdzie:

  Emiddle oznacza, wyrażane w luksach, średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej mierzone w warunkach normalnych, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

  WL oznacza znamionowy pobór mocy przez system oświetlenia domowego okapu nadkuchennego oświetlający powierzchnię płyty grzejnej, w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

2.4.    Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń” (GFEhood) domowego okapu nadkuchennego oznacza względną część zanieczyszczeń osadzonych na filtrach przeciwtłuszczowych okapu nadkuchennego Oblicza się ją w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z poniższym wzorem:

image

gdzie:

wg = masa tłuszczu w filtrze przeciwtłuszczowym, z uwzględnieniem wszystkich zdejmowanych osłon, wyrażana w g, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

wr = masa tłuszczu osadzonego w przewodach powietrza okapu nadkuchennego, wyrażana w g, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

wt = masa tłuszczu osadzonego w samym filtrze, wyrażana w g, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

2.5.    Poziom hałasu

Poziom hałasu (w dB) mierzy się jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (średnia wartość ważona — LWA) przez domowy okap nadkuchenny przy najwyższym ustawieniu w trakcie normalnej pracy, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.
ZAŁĄCZNIK III

Etykieta

1.   ETYKIETA DOMOWYCH PIEKARNIKÓW

1.1.    Domowe piekarniki elektryczne

1.1.1.    Przedstawienie etykiety – dla każdej komory domowego piekarnika elektrycznego

image

1.1.2.    Informacje na etykiecie – domowe piekarniki elektryczne

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model domowego piekarnika od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III. źródło energii domowego piekarnika;

IV. klasa efektywności energetycznej komory ustalona zgodnie z załącznikiem I. Wierzchołek strzałki zawierającej literę wskaźnika musi być umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

V. objętość użytkowa komory w litrach, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI. zużycie energii dla cyklu, wyrażone w kWh/cykl (zużycie energii elektrycznej), na potrzeby funkcji podgrzewania (tryb tradycyjny oraz, jeżeli dostępny, konwekcji za pomocą wentylatora) komory na podstawie znormalizowanego wsadu, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (ECelectric cavity ).

1.1.3.    Wzór etykiety – domowe piekarniki elektryczne

Wzór etykiety dla każdej komory domowego piekarnika elektrycznego musi być zgodny z poniższym rysunkiem:

image

gdzie:

(i) etykieta musi mieć co najmniej 85 mm szerokości i 170 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostawać proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej;

(ii) tło etykiety musi być białe;

(iii) kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

(iv) etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

image   Linia obramowania: 4 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

image   Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00

image   Logo energii: kolor: X-00-00-00; piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 70 mm, wysokość: 14 mm

image   Pasek pod logo: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 70 mm

image   Skala klas efektywności energetycznej

  Strzałka: wysokość: 5,5 mm, przerwa: 1 mm – kolory:

 

najwyższa klasa: X-00-X-00

druga klasa: 70-00-X-00

trzecia klasa: 30-00-X-00

czwarta klasa: 00-00-X-00

piąta klasa: 00-30-X-00

szósta klasa: 00-70-X-00

ostatnia klasa: 00-X–X-00

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu

image   Klasa efektywności energetycznej

  Strzałka: szerokość: 20 mm, wysokość: 10 mm, 100 % czarnego

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu

image   Zużycie energii dla cyklu

  Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

  Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego

image   Objętość

  Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

  Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 20 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego

image   Gwiazdka: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego

image   Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, 100 % czarnego

image   Nazwa dostawcy lub znak towarowy

image   Identyfikator modelu dostawcy

image  Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz oznaczenie modelu powinny mieścić się na powierzchni 70 × 13 mm

1.2.    Domowe piekarniki gazowe

1.2.1.    Przedstawienie etykiety – dla każdej komory domowego piekarnika gazowego

image

1.2.2.    Informacje na etykiecie

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model domowego piekarnika od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III. źródło energii domowego piekarnika;

IV. klasa efektywności energetycznej komory ustalona zgodnie z załącznikiem I. Wierzchołek strzałki zawierającej literę wskaźnika musi być umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

V. objętość użytkowa komory w litrach, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI. zużycie energii dla cyklu, wyrażone w MJ/cykl lub kWh/cykl ( 2 ) (zużycie gazu), na potrzeby funkcji podgrzewania (tryb tradycyjny oraz, jeżeli dostępny, konwekcji za pomocą wentylatora) komory na podstawie znormalizowanego wsadu, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (ECgas cavity ).

1.2.3.    Wzór etykiety – domowe piekarniki gazowe

Wzór etykiety dla każdej komory domowego piekarnika gazowego musi być zgodny z poniższym rysunkiem:

image

gdzie:

(i) etykieta musi mieć co najmniej 85 mm szerokości i 170 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostawać proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej;

(ii) tło etykiety musi być białe;

(iii) kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

(iv) etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

image   Linia obramowania: 4 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

image   Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00

image   Logo energii: kolor: X-00-00-00; piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 70 mm, wysokość: 14 mm

image   Pasek pod logo: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 70 mm

image   Skala klas efektywności energetycznej

  Strzałka: wysokość: 5,5 mm, przerwa: 1 mm – kolory:

 

najwyższa klasa: X-00-X-00

druga klasa: 70-00-X-00

trzecia klasa: 30-00-X-00

czwarta klasa: 00-00-X-00

piąta klasa: 00-30-X-00

szósta klasa: 00-70-X-00

ostatnia klasa: 00-X–X-00

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu

image   Klasa efektywności energetycznej

  Strzałka: szerokość: 20 mm, wysokość: 10 mm, 100 % czarnego

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu

image   Zużycie energii dla cyklu

  Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

  Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego

image   Objętość

  Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3 mm

  Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 20 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego

image   Gwiazdka: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego

image   Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, 100 % czarnego

image   Nazwa dostawcy lub znak towarowy

image   Identyfikator modelu dostawcy

image  Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz oznaczenie modelu powinny mieścić się na powierzchni 70 × 13 mm

2.   ETYKIETA DOMOWYCH OKAPÓW NADKUCHENNYCH

2.1.    Formaty etykiety

2.1.1.    Domowe okapy nadkuchenne o klasach efektywności energetycznej od A do G (etykieta 1)

image

2.1.2.    Domowe okapy nadkuchenne o klasach efektywności energetycznej od A+ do F (etykieta 2)

image

2.1.3.    Domowe okapy nadkuchenne o klasach efektywności energetycznej od A++ do E (etykieta 3)

image

2.1.4.    Domowe okapy nadkuchenne o klasach efektywności energetycznej od A+++ do D (etykieta 4)

image

2.2.    Informacje na etykiecie – domowe okapy nadkuchenne

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model domowego okapu nadkuchennego od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III. klasa efektywności energetycznej domowego okapu nadkuchennego ustalona zgodnie z załącznikiem I. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej domowego okapu nadkuchennego umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV. roczne zużycie energii (AEChood), wyrażone w kWh, obliczone zgodnie z załącznikiem II, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

V. klasa wydajności przepływu dynamicznego ustalona zgodnie z załącznikiem I;

VI. klasa sprawności oświetlenia ustalona zgodnie z załącznikiem I;

VII. klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń ustalona zgodnie z załącznikiem I;

VIII. poziom hałasu ustalony zgodnie z pkt 2.5 załącznika II, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

2.3.    Wzór etykiety – domowe okapy nadkuchenne

Wzór etykiety musi być zgodny z poniższym rysunkiem:

image

gdzie:

(i) etykieta musi mieć co najmniej 60 mm szerokości i 120 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostawać proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej;

(ii) tło etykiety musi być białe;

(iii) kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

(iv) etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

image   Linia obramowania: 3 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2 mm

image   Logo UE: kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00

image   Logo energii: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 51 mm, wysokość: 10 mm

image   Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 51 mm

image   Skala klas efektywności energetycznej

  Strzałka: wysokość: 4 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

 

najwyższa klasa: X-00-X-00

druga klasa: 70-00-X-00

trzecia klasa: 30-00-X-00

czwarta klasa: 00-00-X-00

piąta klasa: 00-30-X-00

szósta klasa: 00-70-X-00

ostatnia klasa: 00-X–X-00

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 7 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu

image   Klasa efektywności energetycznej

  Strzałka: szerokość: 15 mm, wysokość: 8 mm, 100 % czarnego

  Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 17 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

image   Roczne zużycie energii

  Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

  Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 21 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 8 pkt, 100 % czarnego

image   Wydajność przepływu dynamicznego

 Piktogram zgodny z rysunkiem

  Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

  Wartość: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 11,5 pkt, 100 % czarnego

image   Sprawność oświetlenia

  Piktogram zgodny z rysunkiem

  Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

  Wartość: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 11,5 pkt, 100 % czarnego

image   Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń

  Piktogram zgodny z rysunkiem

  Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

  Wartość: czcionka Calibri zwykła 10 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, 100 % czarnego

image   Poziom hałasu

  Piktogram zgodny z rysunkiem

  Obramowanie: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

  Wartość: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 11,5 pkt, 100 % czarnego

image   Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt, 100 % czarnego

image   Nazwa dostawcy lub znak towarowy

image   Identyfikator modelu dostawcy

image  Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz oznaczenie modelu powinny mieścić się na powierzchni 51 × 9 mm.
ZAŁĄCZNIK IV

Karta

A.   KARTA DLA DOMOWYCH PIEKARNIKÓW

1. Informacje w karcie produktu domowego piekarnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), muszą być podane zgodnie z poniższymi wskazaniami oraz w kolejności przedstawionej poniżej, a także muszą zostać zamieszczone w broszurze dotyczącej produktu lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b) identyfikator modelu dostawcy, który oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model domowego piekarnika od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy oraz z innymi deklarowanymi wartościami dla każdego z parametrów podanych na etykiecie domowego piekarnika (pkt 1 załącznika III);

c) wskaźnik efektywności energetycznej (EEIcavity) dla każdej komory modelu obliczony zgodnie z pkt 1 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej nie może być wyższy niż wskaźnik podany w dokumentacji technicznej w załączniku V;

d) klasa efektywności energetycznej modelu dla każdej komory, jak określono w tabeli 1 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

e) zużycie energii dla cyklu dla każdej komory, jeżeli taka wartość jest dostępna, w trybie tradycyjnym i w trybie z włączonym wentylatorem (zmierzoną wartość zużycia energii podaje się w kWh (piekarniki elektryczno-gazowe) i w MJ (piekarniki gazowe), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

f) liczba komór; źródła ciepła dla każdej komory; oraz objętość każdej komory.

2. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymogów zawartych we wspólnotowym programie oznakowania ekologicznego, w przypadku gdy modelowi przyznano oznakowanie ekologiczne UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. ( 3 ), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania ekologicznego.

3. Jedna karta może dotyczyć kilku modeli domowych piekarników dostarczanych przez tego samego dostawcę.

4. Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety dla każdej komory (w wersji kolorowej lub czarno-białej). W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.

B.   KARTA DLA DOMOWYCH OKAPÓW NADKUCHENNYCH

1. Informacje w karcie produktu domowego okapu nadkuchennego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), muszą być podane zgodnie z poniższymi wskazaniami oraz w kolejności przedstawionej poniżej, a także muszą zostać zamieszczone w broszurze dotyczącej produktu lub w innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b) identyfikator modelu dostawcy, który oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model domowego okapu nadkuchennego od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy oraz z innymi deklarowanymi wartościami dla każdego z parametrów podanych na etykiecie domowych okapów nadkuchennych (pkt 2 załącznika III);

c) roczne zużycie energii (AEChood) obliczane zgodnie z pkt 2 załącznika II, podane w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

d) klasa efektywności energetycznej, jak określono w tabeli 2 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

e) wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) obliczana zgodnie z pkt 2 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; deklarowana wartość nie może być wyższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

f) klasa wydajności przepływu dynamicznego, jak określono w tabeli 3 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być wyższa niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

g) sprawność oświetlenia (LEhood) obliczona zgodnie z pkt 2 załącznika II, w luksach na wat, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; deklarowana wartość nie może być wyższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

h) klasa sprawności oświetlenia, jak określono w tabeli 4 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być wyższa niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

i) efektywność pochłaniania zanieczyszczeń obliczona zgodnie z pkt 2 załącznika II, wyrażana jako wartość procentowa, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; deklarowana wartość nie może być wyższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

j) klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń, jak określono w tabeli 5 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być wyższa niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

k) natężenie przepływu powietrza (w m3/h, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania, z wyłączeniem trybów intensywnego i turbo; deklarowane wartości nie mogą być wyższe niż wartości podane w dokumentacji technicznej w załączniku V;

l) o ile są dostępne, dane dotyczące natężenia przepływu powietrza (w m3/h, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo; deklarowana wartość nie może być wyższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

m) poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

n) o ile są dostępne, dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) w trybach intensywnym i turbo; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

o) w stosownych przypadkach, zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (Po), w watach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; deklarowane wartości nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumentacji technicznej w załączniku V;

p) w stosownych przypadkach, zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (Ps), w watach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; deklarowane wartości nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumentacji technicznej w załączniku V.

2. Jedna karta może dotyczyć kilku modeli domowych okapów nadkuchennych dostarczanych przez tego samego dostawcę.

3. Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety (w wersji kolorowej lub czarno-białej). W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.
ZAŁĄCZNIK V

Dokumentacja techniczna

A.   DOKUMENTACJA DLA DOMOWYCH PIEKARNIKÓW

1. Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iii), obejmuje co najmniej:

a) nazwę i adres dostawcy;

b) ogólny opis modelu urządzenia, wystarczający do jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji, w tym identyfikator modelu dostawcy (tj. kod, zazwyczaj alfanumeryczny), który odróżnia określony model domowego piekarnika od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy oraz o różnych deklarowanych wartościach dla każdego z parametrów ujętych na etykiecie domowego piekarnika (pkt 1 załącznika III);

c) następujące parametry na potrzeby pomiarów:

(i) liczba komór, objętość każdej komory, źródła ciepła dla każdej komory, funkcje grzewcze (tradycyjne lub przy użyciu wentylatora) dla każdej komory;

(ii) zużycie energii na cykl dla każdej komory, o ile takie dane są dostępne, w trybie tradycyjnym i w trybie z włączonym wentylatorem; zmierzone zużycie energii wyraża się w kWh (piekarniki elektryczno-gazowe) oraz w MJ (piekarniki gazowe), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

(iii) wskaźnik efektywności energetycznej (EEIcavity) dla każdej komory domowego piekarnika obliczany zgodnie z pkt 1 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

(iv) klasa efektywności energetycznej dla każdej komory domowego piekarnika, jak określono w tabeli 1 w załączniku I;

d) kopię obliczeń i wyniki obliczeń wykonanych zgodnie z załącznikiem II;

e) w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

f) w stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

g) identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy.

2. Dostawcy mogą podać dodatkowe informacje na końcu powyższej listy.

B.   DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA DOMOWYCH OKAPÓW NADKUCHENNYCH

1. Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (iii), obejmuje:

a) nazwę i adres dostawcy;

b) ogólny opis modelu urządzenia, wystarczający do jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji, w tym identyfikator modelu dostawcy (tj. kod, zazwyczaj alfanumeryczny), który odróżnia określony model domowego okapu nadkuchennego od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy oraz o różnych deklarowanych wartościach dla każdego z parametrów ujętych na etykiecie domowego okapu nadkuchennego (pkt 2 załącznika III);

c) następujące parametry techniczne na potrzeby pomiarów:

1) wskaźnik efektywności energetycznej (EEIhood), obliczany zgodnie z pkt 2 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

2) klasa efektywności energetycznej, jak określono w tabeli 2 w załączniku I;

3) roczne zużycie energii (AEChood) obliczane zgodnie z pkt 2 załącznika II, w kWh/rok, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

4) współczynnik upływu czasu (f), zgodnie z pkt 2 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

5) wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) obliczana zgodnie z pkt 2 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

6) klasa wydajności przepływu dynamicznego, jak określono w tabeli 3 w załączniku I;

7) zmierzona wartość natężenia przepływu domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy (QBEP), w m3/h, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

8) zmierzona wartość różnicy ciśnienia statycznego domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy (PBEP), w Pa, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

9) wartość zmierzona poboru mocy domowego okapu nadkuchennego w optymalnym punkcie pracy (WBEP), w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

10) średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle), w luksach, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

11) nominalne zużycie energii przez system oświetlenia oświetlający powierzchnię płyty grzejnej (WL), w watach, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

12) zmierzona wartość sprawności oświetlenia (LEhood), obliczana zgodnie z pkt 2 załącznika II, w luksach/wat, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

13) klasa sprawności oświetlenia, jak określono w tabeli 4 w załączniku I;

14) zmierzona wartość efektywności pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood), obliczana zgodnie z pkt 2 załącznika II, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

15) klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń, jak określono w tabeli 5 w załączniku I;

16) w stosownych przypadkach, zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (Po), w watach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

17) w stosownych przypadkach, zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (Ps), w watach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

18) poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności, w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

19) o ile są dostępne, dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym lub turbo, w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

20) wartości natężenia przepływu powietrza domowego okapu nadkuchennego przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania, w m3/h, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

21) jeżeli występuje, wartość natężenia przepływu powietrza domowego okapu nadkuchennego w trybie intensywnym lub turbo, w m3/h, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku;

d) kopię obliczeń i wyniki obliczeń wykonanych zgodnie z załącznikiem II;

e) w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

f) w stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

g) dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy.

2. Dostawcy mogą podać dodatkowe informacje.
ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem prezentacji w internecie

A.   DOMOWE PIEKARNIKI

1. Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b) identyfikator modelu dostawcy, tj. identyfikator modelu określonego domowego piekarnika, do którego odnoszą się liczby podane poniżej;

c) klasa efektywności energetycznej modelu dla każdej komory, jak określono w tabeli 1 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

d) zużycie energii dla cyklu dla każdej komory, o ile takie dane są dostępne, w trybie tradycyjnym i w trybie z włączonym wentylatorem; zmierzoną wartość zużycia energii wyraża się w kWh (piekarniki elektryczno-gazowe) oraz w MJ (piekarniki gazowe), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

e) liczba komór; źródła ciepła dla każdej komory; objętość każdej komory.

2. Jeżeli podaje się inne informacje zawarte na karcie informacyjnej produktu, należy je przedstawiać w formie i kolejności określonych w załączniku IV.

3. Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia wszystkich informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.

B.   DOMOWE OKAPY NADKUCHENNE

1. Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a) nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b) identyfikator modelu dostawcy, tj. identyfikator modelu określonego okapu nadkuchennego, do którego odnoszą się liczby podane poniżej;

c) klasa efektywności energetycznej modelu, jak określono w tabeli 2 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

d) roczne zużycie energii dla modelu, w kWh, jak określono w pkt 2.1 załącznika II; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

e) klasa efektywności przepływu dynamicznego dla modelu, jak określono w tabeli 3 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

f) klasa sprawności oświetlenia dla modelu, jak określono w tabeli 4 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

g) klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń dla modelu, jak określono w tabeli 5 w załączniku I; deklarowana klasa nie może być bardziej korzystna niż klasa podana w dokumentacji technicznej w załączniku V;

h) poziom hałasu domowego okapu nadkuchennego jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (średnia wartość ważona – LWA) przy minimalnej i maksymalnej wydajności, w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; deklarowana wartość nie może być niższa niż wartość podana w dokumentacji technicznej w załączniku V.

2. Jeżeli podaje się inne informacje zawarte na karcie informacyjnej produktu, należy je przedstawiać w formie i kolejności określonych w załączniku IV.

3. Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia wszystkich informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.
ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

1. Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a) „mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b) „wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c) „ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk, taki jak ekran w tablecie, komputerze typu slate lub smartfonie;

d) „tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

2. Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (vi) lub art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3 ust. 3. W przypadku piekarników właściwą etykietę pokazuje się w odniesieniu do w każdej komory piekarnika. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety jest zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

3. Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a) jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b) zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c) ma jedną z poniższych form:image

image

4. W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a) obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu;

b) obraz jest powiązany z etykietą;

c) etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d) etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e) do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych, zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f) etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g) tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, która wyświetla się czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

5. Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (vii) lub art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (vii) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta produktu”. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.

▼M1
ZAŁĄCZNIK VIII

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu delegowanym, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1. Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 5 lit. b) dyrektywy 2010/30/UE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w wynikach testów zgodnie z ppkt (iii) wspomnianego artykułu; oraz

b) wartości podane na etykiecie i w karcie produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej nie jest bardziej korzystna dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, wartości ustalone (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 6.

3. W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia delegowanego.

4. W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy.

5. Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 6.

6. W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej dostawcy nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia delegowanego.

7. Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 6 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 6

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Masa piekarnika, M

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości M o więcej niż 5 %.

Objętość komory piekarnika, V

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości V o więcej niż 5 %.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości ECelectric cavity i ECgas cavity o więcej niż 5 %.

WBEP , WL

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości WBEP i WL o więcej niż 5 %.

QBEP , PBEP

Wartości ustalone nie mogą być niższe od deklarowanych wartości QBEP i PBEP o więcej niż 5 %.

Qmax

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Qmax o więcej niż 8 %.

Emiddle

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości Emiddle o więcej niż 5 %.

GFEhood

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości GFEhood o więcej niż 5 %.

Po , Ps

Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 10 %. Wartości ustalone zużycia energii Po i Ps wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Po i Ps o więcej niż 0,10 W.

Poziom mocy akustycznej, LWA

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości LWA .( 1 ) Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) 1 kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl.

( 3 ) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.