2014D0461 — PL — 01.01.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie tymczasowego odstępstwa od decyzji Rady 2013/755/UE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i zakonserwowanych krewetek z Grenlandii

(2014/461/UE)

(Dz.U. L 207, 15.7.2014, p.20)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 października 2014 r.

  L 304

102

23.10.2014
▼B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie tymczasowego odstępstwa od decyzji Rady 2013/755/UE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i zakonserwowanych krewetek z Grenlandii

(2014/461/UE)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) ( 1 ), w szczególności jej załącznik VI art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 października 2009 r. Komisja przyjęła decyzję 2009/776/WE ( 2 ) wprowadzającą odstępstwo od definicji „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Grenlandii dotyczącej krewetek z gatunku Pandalus borealis. Odstępstwo to wygasło z dniem 31 grudnia 2013 r.

(2)

Pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. Grenlandia zwróciła się z wnioskiem o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku VI art. 16 do decyzji 2013/755/UE w odniesieniu do rocznej ilości 2 500 ton przetworzonych i zakonserwowanych krewetek z gatunku Pandalus borealis i Pandalus Montagui, które mają być wywożone z Grenlandii w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

(3)

Grenlandia oparła swój wniosek na fakcie, że grenlandzkie całkowite dopuszczalne połowy (TAC) zostały zmniejszone w ciągu ostatnich lat i dalej będą zmniejszane w 2015 r., co spowoduje niedobór dostaw krewetek mających status produktów pochodzących. Grenlandia pilnie potrzebuje krewetek z państw sąsiadujących w celu utrzymania minimalnego poziomu produkcji i zabezpieczenia miejsc pracy.

(4)

Artykuł 16 ust. 1 lit. c) załącznika VI do decyzji 2013/755/UE przewiduje, że można pozwolić na odstępstwa od reguł pochodzenia w przypadkach uzasadnionych rozwojem istniejących gałęzi przemysłu lub tworzeniem nowych gałęzi w danym kraju lub na danym terytorium.

(5)

Rybołówstwo jest główną gałęzią przemysłu w Grenlandii, a w ramach tej gałęzi najważniejszym sektorem jest rybołówstwo krewetek. Dalsza możliwość wykorzystywania w przyszłości krewetek z państw trzecich, w szczególności z Kanady, ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju tej gałęzi przemysłu grenlandzkiego, w celu rozwijania tej gałęzi przemysłu na lądzie i utrzymania konkurencyjności tej gałęzi przemysłu grenlandzkiego na rynku światowym.

(6)

Grenlandia jest geograficznie odizolowanym terytorium o ograniczonej infrastrukturze i rosnącym bezrobociu. W przypadku niedoborów dostaw surowca konieczne jest zamykanie zakładów, co powoduje bezrobocie przez dłuższe okresy. Znaczący jest zatem wpływ społeczno-gospodarczy takich zamknięć na małą społeczność uzależnioną od działalności gospodarczej tych zakładów. Przetwórstwo 2 500 ton krewetek zapewnia zatrudnienie dla około 10 pracowników. W swoim wniosku Grenlandia stwierdziła, że przedmiotowe odstępstwo jest kluczowe dla przetrwania jednego z jej zakładów.

(7)

Wnioskowane odstępstwo jest uzasadnione na mocy art. 16 ust. 1 lit. c) załącznika VI do decyzji 2013/755/UE w odniesieniu do dalszego rozwoju istniejącej gałęzi przemysłu w Grenlandii. Odstępstwo zapewni ponadto zatrudnienie w najsłabszych społecznościach i jest niezbędne dla przetrwania jednego z zakładów w Grenlandii.

(8)

Ponieważ wykorzystanie odstępstwa przyznanego w 2001 r. było na bardzo niskim poziomie, niniejsze odstępstwo należy przyznać tylko na 500 ton, co odpowiada maksymalnemu poziomowi wykorzystania w 2002 r. powiększonemu o wskaźnik tolerancji w wysokości 25 %.

(9)

Z zastrzeżeniem spełnienia niektórych warunków dotyczących ilości, nadzoru i czasu trwania, odstępstwo nie powoduje poważnej szkody dla sektora gospodarki bądź istniejącego przemysłu w Unii lub w jednym lub większej liczbie państw członkowskich.

(10)

Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ( 3 ) określa zasady dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować do administrowania ilością, w odniesieniu do której przyznaje się odstępstwo niniejszą decyzją.

(11)

Wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczy okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 r. i kończącego się dnia 31 grudnia 2020 r. Zważywszy, że istnieje konieczność zapewnienia ciągłości wywozu z Grenlandii do Unii i przewidywalności dla podmiotów gospodarczych, odstępstwo należy przyznać z mocą wsteczną.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika IV do decyzji 2013/755/UE przetworzone i zakonserwowane krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus Montagui, objęte kodem CN ex 1605 21 i ex 1605 29 , przetworzone w Grenlandii z niepochodzących krewetek objętych kodem CN 0306 16 99 , uważa się za pochodzące z Grenlandii zgodnie z warunkami określonymi w art. 2–5 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 stosuje się do ilości określonych w załączniku, przywożonych do Unii z Grenlandii w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 3

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji administruje się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

Organy celne Grenlandii podejmą konieczne kroki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych dotyczących wywozu produktów określonych w art. 1.

Wszystkie świadectwa przewozowe EUR.1 wydawane przez organy celne dla tych produktów zawierają odniesienie do niniejszej decyzji.

Przed końcem miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału właściwe organy Grenlandii przesyłają Komisji kwartalne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wystawiono świadectwa przewozowe EUR.1, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł 5

Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR.1 wydawanych na mocy niniejszej decyzji zawiera jeden z poniższych dopisków:

 „Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU”,

 „Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

Stosuje się ją od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
ZAŁĄCZNIKNr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okresy

Ilości

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Przetworzone lub zakonserwowane krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus Montagui

1.1.2014 do 31.12.2014

1.1.2015 do 31.12.2015

1.1.2016 do 31.12.2016

1.1.2017 do 31.12.2017

1.1.2018 do 31.12.2018

1.1.2019 do 31.12.2019

1.1.2020 do 31.12.2020

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton( 1 ) Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1.

( 2 ) Decyzja Komisji 2009/776/WE z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i zakonserwowanych krewetek z Grenlandii (Dz.U. L 278 z 23.10.2009, s. 51).

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).