02013R0612 — PL — 13.02.2023 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 612/2013

z dnia 25 czerwca 2013 r.

dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

(Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/272 z dnia 19 lutego 2015 r.

  L 47

10

20.2.2015

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/504 z dnia 7 marca 2018 r.

  L 86

32

28.3.2018

 M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2221 z dnia 12 grudnia 2019 r.

  L 333

47

27.12.2019

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2449 z dnia 13 grudnia 2022 r.

  L 320

12

14.12.2022
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 612/2013

z dnia 25 czerwca 2013 r.

dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowychArtykuł 1

Komunikaty wymieniane za pośrednictwem systemu komputerowego, dotyczące rejestrów krajowych i rejestru centralnego

1.  
Struktura i treść komunikatów dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym muszą być zgodne z załącznikiem I.

Wspomniane komunikaty wymienia się za pośrednictwem systemu komputerowego.

2.  

Komunikaty, o których mowa w ust. 1, wymienia się w następujących celach:

a) 

powiadomienia o zmianach w rejestrach krajowych wysłanych przez centralne akcyzowe biura łącznikowe i łącznikowe organy administracyjne do rejestru centralnego;

b) 

powiadomienia o zmianach w rejestrze centralnym wysłanych do rejestrów krajowych;

c) 

wniosków składanych przez centralne akcyzowe biura łącznikowe i łącznikowe organy administracyjne w celu uzyskania szczegółowych informacji o zmianach w rejestrze centralnym;

d) 

wniosków składanych przez centralne akcyzowe biura łącznikowe i łącznikowe organy administracyjne w celu uzyskania wyciągu informacji statystycznych z rejestru centralnego;

e) 

przesłania przez Komisję do wnioskujących państw członkowskich wyciągu informacji statystycznych z rejestru centralnego.

▼M4

3.  
Jeśli do wypełnienia niektórych pól danych w komunikatach, o których mowa w ust. 1, niezbędne są kody, wykorzystuje się kody wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia lub w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 ( 1 ).

▼B

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) 

„wpis” oznacza wpis w rejestrze krajowym lub rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 389/2012;

2) 

„zmiana” oznacza utworzenie, aktualizację lub unieważnienie wpisu;

3) 

„data aktywacji” oznacza datę we wpisie określoną przez właściwe państwo członkowskie, od której możliwe jest wykorzystywanie danego wpisu w celu elektronicznej weryfikacji we wszystkich państwach członkowskich oraz od której wyciąg danych z danego wpisu może być przeglądany przez podmioty gospodarcze.

Artykuł 3

Przekazywanie zmian do rejestru centralnego przez centralne akcyzowe biura łącznikowe i łącznikowe organy administracyjne

1.  
Każde centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny wyznaczony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 389/2012 jest odpowiedzialny za przekazywanie zmian w swoim rejestrze krajowym do rejestru centralnego oraz za wprowadzanie do swojego rejestru krajowego zmian, które zostały nadesłane z rejestru centralnego lub które zostały pozyskane z rejestru centralnego, lub obu tych rodzajów zmian.
2.  
Komisja ustanawia i prowadzi wykaz właściwych centralnych akcyzowych biur łącznikowych lub łącznikowych organów administracyjnych na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie i udostępnia ten wykaz państwom członkowskim.
3.  
Każde centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny przekazuje powiadomienia o każdej zmianie w swoim rejestrze krajowym do rejestru centralnego najpóźniej w dniu określonym jako data aktywacji zmiany. W przypadku zmiany w rejestrach krajowych należy użyć komunikatu „Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych” określonego w tabeli 2 w załączniku I.

Artykuł 4

Prowadzenie rejestru centralnego i przekazywanie wprowadzonych zmian do rejestrów krajowych

1.  
Otrzymując komunikat „Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych” z centralnego akcyzowego biura łącznikowego lub łącznikowego organu administracyjnego zawierające powiadomienie o zmianach w rejestrze krajowym, Komisja sprawdza, czy struktura i treść komunikatu jest zgodna z tabelą 2 w załączniku I.
2.  

W przypadku gdy struktura i treść komunikatu, o którym mowa w ust. 1, są zgodne z tabelą 2 w załączniku I, przeprowadza się następujące działania:

a) 

Komisja bezzwłocznie rejestruje zmiany w rejestrze centralnym;

b) 

przesyła się powiadomienie do każdego państwa członkowskiego, którego centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny jest zarejestrowany do otrzymywania powiadomień o zmianach, za pomocą komunikatu „Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych” określonego w tabeli 2 w załączniku I.

3.  
W przypadku gdy struktura lub treść komunikatu „Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych”, o którym mowa w ust. 1, nie są zgodne z tabelą 2 w załączniku I Komisja odsyła zgłoszenie do centralnego akcyzowego biura łącznikowego lub łącznikowego organu administracyjnego, który nadesłał zgłoszenie, wykorzystując komunikat „Odmowa aktualizacji podmiotów gospodarczych” określonego w tabeli 3 w załączniku I i podając kod przyczyny określający powód odrzucenia.
4.  
Po otrzymaniu komunikatu „Odmowa aktualizacji podmiotów gospodarczych” centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny przeprowadza niezwłocznie wszelkie niezbędne korekty i ponownie składa powiadomienie.
5.  
Centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny każdego państwa członkowskiego, który nie jest zarejestrowany do otrzymywania od Komisji powiadomień o zmianach, występuje z wnioskiem o wyciąg zmian wprowadzonych w rejestrze centralnym co najmniej dwa razy dziennie, wykorzystując komunikat „Wspólny wniosek” określony w tabeli 1 w załączniku I.

Artykuł 5

Wprowadzanie przyjętych zmian do rejestrów krajowych

1.  
Co najmniej dwa razy dziennie centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny każdego państwa członkowskiego wprowadza do swojego rejestru krajowego zmiany, które zostały otrzymane z rejestru centralnego.
2.  
Zmiany, o których mowa w ust. 1, muszą być udostępnione do wglądu przez centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny niezwłocznie po ich wprowadzeniu do rejestru krajowego i są dostępne do użytku przy weryfikacji elektronicznej począwszy od daty aktywacji zmiany.

Artykuł 6

Przeglądanie rejestru centralnego przez podmioty gospodarcze

1.  
Co najmniej dwa razy dziennie Komisja sporządza wyciąg wszystkich aktywnych wpisów z rejestru centralnego. Sporządzając ten wyciąg, Komisja usuwa wszelkie wpisy, które nie są dostępne do publicznego wglądu. Komisja usuwa również z wszystkich pozostałych wpisów wszelkie szczegółowe dane dotyczące każdego rodzaju podmiotu gospodarczego lub miejsca, które to dane nie są zgodne z opisem szczegółowych danych zawartych w wyciągach, określonym w ust. 3 lit. a), b) i c).
2.  
Podmioty gospodarcze mogą zwrócić się do Komisji o wyciąg danych szczegółowych z określonego wpisu, przedkładając niepowtarzalny numer akcyzowy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 389/2012.
3.  

Jeśli przedłożony niepowtarzalny numer akcyzowy odpowiada numerowi akcyzowemu znajdującemu się w wyciągu z rejestru centralnego, właściwy wyciąg danych szczegółowych jest przekazywany podmiotowi gospodarczemu, który wystąpił z wnioskiem, w następujących przypadkach:

a) 

▼M4

jeśli przedłożony niepowtarzalny numer akcyzowy odpowiada wpisowi dla uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego, uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego, wyciąg zawiera jedną z następujących informacji:

▼B

(i) 

opis tekstowy kodu rodzaju operatora (grupa danych 2 e określona w tabeli 2 w załączniku I);

(ii) 

co najmniej jeden kod kategorii wyrobu akcyzowego (grupa danych 2.4 w komunikacie „Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych”) lub co najmniej jeden kod wyrobu akcyzowego (grupa danych 2.5 a określona w tabeli 2 w załączniku I);

(iii) 

połączenie grupy danych 2.4 a i 2.5 a, zgodnie z zasadami zawartymi w opisie określonym w tabeli 2 w załączniku I;

▼M4

(iv) 

informacje na temat kodu roli podmiotu wskazujące, czy zarejestrowany odbiorca lub uprawniony prowadzący skład podatkowy uzyskał na mocy art. 16 ust. 4 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 ( 2 ) zezwolenie na to, by wyroby akcyzowe były przemieszczane do miejsca dostawy bezpośredniej (grupa danych 2.3 określona w tabeli 2 w załączniku I);

▼B

b) 

jeśli przedłożony niepowtarzalny numer akcyzowy odpowiada wpisowi dla składu podatkowego, wyciąg zawiera jedną z poniższych informacji:

(i) 

co najmniej jeden kod kategorii wyrobu akcyzowego (grupa danych 3.4 a określona w tabeli 2 w załączniku I);

(ii) 

co najmniej jeden kod wyrobu akcyzowego (grupa danych 3.5 a określona w tabeli 2 w załączniku I);

(iii) 

połączenie grupy danych 3.4 a i 3.5 a, zgodnie z zasadami zawartymi w opisie określonym w tabeli 2 w załączniku I;

c) 

►M4  jeśli przedłożony niepowtarzalny numer akcyzowy odpowiada zarejestrowanemu odbiorcy lub uprawnionemu odbiorcy lub uprawnionemu wysyłającemu, o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. h), l) i m) rozporządzenia (UE) nr 389/2012, wyciąg oprócz danych określonych w lit. a) tego ustępu zawiera następujące informacje: ◄

(i) 

datę wygaśnięcia zezwolenia (grupa danych 4 c określona w tabeli 2 w załączniku I);

(ii) 

czy zezwolenie może być wykorzystywane do więcej niż jednego przemieszczenia (grupa danych 4 d w tabeli 2 w załączniku I);

(iii) 

co najmniej jeden zestaw danych dotyczących zezwolenia tymczasowego (grupa danych 4.3 określona w tabeli 2 w załączniku I).

4.  
W przypadku braku zgodności między przedłożonym niepowtarzalnym numerem akcyzowym a wyciągiem z rejestru centralnego podmiot gospodarczy, który złożył wniosek, zostaje o tym poinformowany.
5.  
Jeśli podmiot gospodarczy twierdzi, że brakuje wpisu dotyczącego jego zezwolenia lub wpis ten jest nieprawidłowy, Komisja, na wniosek, informuje go, w jaki sposób może złożyć wniosek o dokonanie korekty tego wpisu oraz podaje dane kontaktowe centralnego akcyzowego biura łącznikowego lub łącznikowego organu administracyjnego właściwego państwa członkowskiego.

Artykuł 7

Informacje statystyczne i sprawozdania

1.  

Następujące informacje mogą być zawarte w wyciągach z rejestru centralnego sporządzanych przez Komisję zgodnie z art. 34 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 389/2012:

a) 

liczba aktywnych i nieaktywnych wpisów podmiotów gospodarczych;

b) 

liczba zbliżających się wygaśnięć zezwoleń, będąca łączną liczbą zezwoleń, które wygasną w kolejnym miesiącu lub w kolejnym kwartale;

c) 

rodzaje podmiotów gospodarczych, liczba podmiotów gospodarczych, według rodzajów, oraz liczba składów podatkowych;

d) 

liczba upoważnionych podmiotów gospodarczych według wyrobów i według kategorii wyrobów;

e) 

liczba zmian w zezwoleniach akcyzowych.

Na podstawie informacji statystycznych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja przygotowuje miesięczne sprawozdanie dla państw członkowskich.

2.  
Dowolne centralne akcyzowe biuro łącznikowe lub łącznikowy organ administracyjny mogą zwrócić się do Komisji o sporządzenie specjalnego sprawozdania statystycznego dotyczącego rejestru centralnego. Wniosek taki musi zostać sporządzony za pomocą komunikatu „Wspólny wniosek” określonego w tabeli 1 w załączniku I. Komisja udziela odpowiedzi za pomocą komunikatu „Statystyki SEED” określonego w tabeli 4 w załączniku I.

Artykuł 8

Termin przetwarzania powiadomień o zmianach w rejestrze krajowym oraz wspólnych wniosków

1.  
W ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia o zmianie w rejestrze krajowym Komisja przetwarza tę zmianę zgodnie z art. 4.
2.  
W ciągu dwóch godzin od otrzymania komunikatu „Wspólny wniosek” określonego w tabeli 1 w załączniku I, Komisja przekazuje żądane informacje centralnemu akcyzowemu biuru łącznikowemu lub łącznikowemu organowi administracyjnemu, które złożyły wniosek.

Artykuł 9

Dostępność

Rejestr centralny i rejestry krajowe są dostępne nieprzerwanie.

Artykuł 10

Ograniczenia obowiązków świadczenia usług

Obowiązki świadczenia usług przez Komisję i państwa członkowskie, określone w art. 8 i 9, nie mają zastosowania w następujących należycie uzasadnionych okolicznościach:

a) 

rejestr centralny lub rejestr krajowy są niedostępne z powodu awarii sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;

b) 

występują problemy z siecią, które nie podlegają bezpośredniej kontroli Komisji ani właściwego państwa członkowskiego;

c) 

siła wyższa;

d) 

zaplanowane prace konserwacyjne zgłoszone co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem okresu konserwacji.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuły 8, 9 i 10 stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO KOMUNIKATÓW ELEKTRONICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA REJESTRU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

1. Elementy danych zawartych w komunikatach elektronicznych wykorzystywanych do celów systemu komputerowego tworzą grupy danych i w stosownych przypadkach podgrupy danych. Szczegóły dotyczące elementów danych i ich wykorzystywania są przedstawione w tabelach niniejszego załącznika, w których:

a) 

w kolumnie A podaje się kod numeryczny (numer) przypisany do każdej grupy i podgrupy danych; każdej podgrupie nadaje się numer porządkowy zgodny z (pod)grupą danych, której stanowi część (na przykład: jeśli numer grupy danych to 1, pierwsza podgrupa danych tej grupy będzie mieć numer 1.1, a pierwsza podgrupa danych tej podgrupy - numer 1.1.1);

b) 

w kolumnie B podaje się kod alfabetyczny (literę) przypisany do każdego elementu (pod)grupy danych;

c) 

kolumna C określa (pod)grupę danych lub element danych;

d) 

w kolumnie D podaje się każdą (pod)grupę danych lub element danych wraz z wartością wskazującą, czy wprowadzenie odpowiednich danych jest:

(i) 

„R” (required – obowiązkowe), co oznacza, że dane muszą być wprowadzone. Jeśli (pod)grupa danych jest oznaczona jako „O” (optional – fakultatywna) lub „C” (conditional – warunkowa), wprowadzenie elementów danych z tej grupy nadal może być „R” (required – obowiązkowe), jeśli właściwe organy państwa członkowskiego zdecydowały, że dane z tej (pod)grupy muszą zostać wypełnione lub jeśli dany warunek ma zastosowanie;

(ii) 

„O” (optional – fakultatywne), co oznacza, że wprowadzenie danych jest fakultatywne dla osoby, która przekazuje komunikat (wysyłający lub odbiorca), z wyjątkiem sytuacji, w której państwo członkowskie określiło, że dane są obowiązkowe zgodnie z opcją podaną w kolumnie E dla niektórych fakultatywnych (pod)grup danych lub elementów danych;

(iii) 

„C” (conditional – warunkowe), co oznacza, że użycie (pod)grupy danych lub elementu danych zależy od innych (pod)grup danych lub elementów danych zawartych w tym samym komunikacie;

(iv) 

„D” (dependent – zależne), co oznacza, że zastosowanie (pod)grupy danych lub elementu danych zależy od warunku, którego nie może sprawdzić system komputerowy, jak przewidziano w kolumnach E i F.

e) 

w kolumnie E podaje się warunek (warunki) w odniesieniu do danych, których wprowadzenie jest warunkowe, określa się zastosowanie w stosownych przypadkach danych fakultatywnych lub zależnych oraz wskazuje się, jakie dane muszą być podane przez właściwe organy;

f) 

w kolumnie F w stosownych przypadkach podaje się wyjaśnienia dotyczące wypełnienia komunikatu;

g) 

w kolumnie G podaje się:

(i) 

w odniesieniu do niektórych (pod)grup danych – liczbę poprzedzającą znak „x” wskazującą, ile razy (pod)grupę danych można powtórzyć w komunikacie (wartość domyślna – 1);

(ii) 

w odniesieniu do wszystkich elementów danych, poza elementami danych wskazującymi czas lub datę, cechy określające rodzaj i długość danych. Kody rodzajów danych są następujące:

— 
„a” alfabetyczny,
— 
„n” numeryczny,
— 
„an” alfanumeryczny.

Cyfra następująca po kodzie wskazuje dopuszczalną długość danego elementu danych. Fakultatywne dwie kropki przed wskaźnikiem długości oznaczają, że dane nie mają ustalonej długości, ale mogą zawierać maksymalnie liczbę cyfr określoną wskaźnikiem długości. Przecinek w długości danych oznacza, że dane mogą zawierać liczby dziesiętne, cyfra przed przecinkiem oznacza całkowitą długość atrybutu, a cyfra po przecinku oznacza maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych po przecinku.

(iii) 

w odniesieniu do danych wskazujących czas lub datę, dopisek „data”, „czas” lub „dataCzas” oznaczający, że data, czas lub data i czas muszą być podane zgodnie z normą ISO 8601 określającą zapisywanie daty i czasu.

2. W tabelach niniejszego załącznika wykorzystywane są następujące skróty:

a)

e-AD : elektroniczny dokument administracyjny;

▼M4

aa)

e-SAD : elektroniczny uproszczony dokument administracyjny;

▼B

b)

ARC : administracyjny kod referencyjny;

c)

SEED : System Wymiany Danych dotyczących akcyzy (elektroniczna baza danych, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 389/2012);

d)

Kod CN : kod Nomenklatury scalonej.

3. W tabelach niniejszego załącznika wykorzystywane są następujące definicje:

a) 

„data początkowa” oznacza „datę początkową zezwolenia” lub „datę początkową ważności”;

b) 

„data końcowa” oznacza „datę końcową zezwolenia” lub „datę końcową ważności”;

▼M4

c) 

„data początkowa zezwolenia” oznacza datę, od której podmiot gospodarczy jest upoważniony przez właściwe państwo członkowskie do produkcji, składowania, wysyłania lub odbioru wyrobów akcyzowych w rozumieniu rozdziału IV i rozdziału V sekcja 2 dyrektywy (UE) 2020/262;

▼B

d) 

„data końcowa zezwolenia” oznacza datę, od której podmiot gospodarczy przestaje być upoważniony przez właściwe państwo członkowskie;

▼M4

e) 

„data początkowa ważności” oznacza datę, od której właściwe państwo członkowskie uznało siedzibę za ważną jako miejsce wykorzystywane do produkcji, wysyłki lub odbioru wyrobów akcyzowych w rozumieniu rozdziału IV i rozdziału V sekcja 2 dyrektywy (UE) 2020/262;

▼B

f) 

„data końcowa ważności” oznacza datę, od której siedziby podmiotu gospodarczego tracą ważność.

▼M4Tabela 1

Wspólny wniosek

(o którym mowa w art. 4 ust. 5, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj wniosku

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1 = (zarezerwowany)

2 = wniosek o dane referencyjne

3 = (zarezerwowany)

4 = (zarezerwowany)

5 = wniosek o ponowną synchronizację rejestru podmiotów gospodarczych

6 = wniosek o wyszukanie wykazu dokumentów e-AD/e-SAD

7 = wniosek dotyczący statystyk SEED

8 = wniosek o wyszukanie wykazu dokumentów e-AD

9 = wniosek o wyszukanie wykazu dokumentów e-SAD

n1

 

b

Nazwa komunikatu wniosku

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Możliwe wartości są następujące:

„C_COD_DAT” = Wspólny wykaz kodów

„C_PAR_DAT” = Wspólne parametry systemowe

„ALL” = Dla kompletnej struktury

a..9

 

c

Urząd składający wniosek

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

an8

 

d

Identyfikator korelacji wniosku

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”, „5”, „6”„7”, „8” lub „9”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego państwa członkowskiego.

an..44

 

e

Data początkowa

C

Dla 1 ef:

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

 

f

Data końcowa

C

 

data

 

g

Pojedyncza data

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

— (zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

2

WNIOSEK DOTYCZĄCY WYKAZU DOKUMENTÓW E-AD/E-SAD

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „6”, „8” lub „9”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

a2

2.1

RA_KRYTERIUM PIERWOTNE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju kryterium pierwotnego

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1 = ARC

2 = marka produktu

3 = kategorie wyrobów akcyzowych przemieszczenia

4 = (zarezerwowany)

5 = (zarezerwowany)

6 = (zarezerwowany)

7 = (zarezerwowany)

8 = miejscowość odbiorcy

9 = miejscowość wysyłającego

10 = miejscowość gwaranta

11 = (zarezerwowany)

12 = miejscowość miejsca dostawy

13 = miejscowość składu podatkowego wysyłki

14 = miejscowość przewoźnika

15 = kod CN wyrobu

16 = data faktury

17 = numer akcyzowy odbiorcy

18 = numer akcyzowy wysyłającego

19 = numer akcyzowy gwaranta

20 = (zarezerwowany)

21 = (zarezerwowany)

22 = numer akcyzowy składu podatkowego przeznaczenia

23 = numer akcyzowy składu podatkowego wysyłki

24 = (zarezerwowany)

25 = kod wyrobu akcyzowego

26 = czas przewozu

27 = państwo członkowskie przeznaczenia

28 = państwo członkowskie wysyłki

29 = nazwa odbiorcy

30 = nazwa wysyłającego

31 = nazwa gwaranta

32 = (zarezerwowany)

33 = nazwa miejsca dostawy

34 = nazwa składu podatkowego wysyłki

35 = nazwa przewoźnika

36 = numer faktury

37 = kod pocztowy odbiorcy

38 = kod pocztowy wysyłającego

39 = kod pocztowy gwaranta

40 = (zarezerwowany)

41 = kod pocztowy miejsca dostawy

42 = kod pocztowy składu podatkowego wysyłki

43 = kod pocztowy przewoźnika

44 = ilość wyrobów (w treści dokumentu e-AD/e-SAD)

45 = lokalny numer referencyjny, będący numerem seryjnym nadanym przez wysyłającego

46 = rodzaj transportu

47 = (zarezerwowany)

48 = (zarezerwowany)

49 = numer VAT odbiorcy

50 = (zarezerwowany)

51 = numer VAT przewoźnika

52 = zmiana przeznaczenia (numer porządkowy ≥ 2)

n..2

2.1.1

RA_WARTOŚĆ PIERWOTNA

O

 

 

99x

 

a

Wartość

R

 

Jeżeli <Kod rodzaju kryterium pierwotnego> wynosi „46” (Rodzaj transportu), stosuje się istniejący <Kod rodzaju transportu> w wykazie <RODZAJE TRANSPORTU>.

an..255

3

STA_WNIOSEK

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rodzaj statystyczny

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1 = aktywne/nieaktywne i usunięte podmioty gospodarcze

2 = zbliżające się wygaśnięcia

3 = podmioty gospodarcze według rodzaju i składy podatkowe

4 = działalność akcyzowa

5 = zmiany w zezwoleniach akcyzowych

n1

3.1

Kod WYKAZU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

R

 

 

99x

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

a2

4

STA_OKRES

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Półrocze

C

Dla 4 b, cd:

trzy następujące pola danych są fakultatywne i wykluczają się wzajemnie:

— <półrocze>

— <kwartał>

— <miesiąc>

tj. jeśli podane jest jedno z tych pól danych, nie stosuje się dwóch pozostałych.

Możliwe wartości są następujące:

1 = pierwsze półrocze

2 = drugie półrocze

n1

 

c

Kwartał

C

Możliwe wartości są następujące:

1 = pierwszy kwartał

2 = drugi kwartał

3 = trzeci kwartał

4 = czwarty kwartał

n1

 

d

Miesiąc

C

Możliwe wartości są następujące:

1 = styczeń

2 = luty

3 = marzec

4 = kwiecień

5 = maj

6 = czerwiec

7 = lipiec

8 = sierpień

9 = wrzesień

10 = październik

11 = listopad

12 = grudzień

n..2

5

REF_WNIOSEK

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Znacznik kryteriów wspólnej oceny ryzyka

O

 

Możliwe wartości są następujące:

0 = brak lub fałszywe

1 = tak lub prawdziwe

n1

5.1

Kod WYKAZU KODÓW

O

 

 

99x

 

a

Wykaz kodów, o które wnioskuje się

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1 = jednostki miary

2 = rodzaje zdarzeń

3 = rodzaje dowodów

4 = (zarezerwowany)

5 = (zarezerwowany)

6 = kody języków

7 = administracje krajowe

8 = kody krajów

9 = kody opakowań

10 = przyczyny odbioru z zastrzeżeniami lub raportu z kontroli z zastrzeżeniami

11 = przyczyny przerwania

12 = (zarezerwowany)

13 = rodzaje transportu

14 = jednostki transportu

15 = strefy uprawy winorośli

16 = kody czynności związanych z winem

17 = kategorie wyrobów akcyzowych

18 = wyroby akcyzowe

19 = kody CN

20 = powiązanie kod CN – wyrób akcyzowy

21 = przyczyny anulowania

22 = przyczyny ostrzeżenia lub odrzucenia e-AD/e-SAD

23 = wyjaśnienia zwłoki

24 = (zarezerwowany)

25 = osoby zgłaszające zdarzenie

26 = przyczyny odmowy

27 = przyczyny opóźnienia przekazania wyniku

28 = działanie związane z wnioskiem

29 = przyczyny wniosku

30 = (zarezerwowany)

31 = (zarezerwowany)

32 = (zarezerwowany)

33 = (zarezerwowany)

34 = przyczyny braku możliwości działań w ramach współpracy administracyjnej

35 = (zarezerwowany)

36 = rodzaj dokumentu

37 = (zarezerwowany)

38 = (zarezerwowany)

39 = przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

40 = przyczyny odrzucenia wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

41 = Administracja krajowa – stopień Plato

n..2Tabela 2

Operacje w rejestrze podmiotów gospodarczych

(o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 3)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj komunikatu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—1 = aktualizacja podmiotów gospodarczych (powiadomienie o zmianach w CD/RD)

—2 = rozpowszechnianie uaktualnień podmiotów gospodarczych

—3 = wyszukiwanie podmiotów gospodarczych

—4 = wyciąg podmiotów gospodarczych

n1

 

b

Identyfikator korelacji wniosku

C

— „R”, jeżeli w polu <Rodzaj komunikatu> występuje „3” lub „4”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj komunikatu w polu 1a)

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego państwa członkowskiego

an..44

2

ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU

O

 

 

999999x

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II <Numer akcyzowy podmiotu> musi być niepowtarzalny w wykazie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

an13

 

b

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

c

Data początkowa zezwolenia

R

 

 

data

 

d

Data końcowa zezwolenia

O

 

 

data

 

e

Kod rodzaju podmiotu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1 = uprawniony prowadzący skład podatkowy

2 = zarejestrowany odbiorca

3 = zarejestrowany wysyłający

4 = uprawniony wysyłający

5 = uprawniony odbiorca

Po utworzeniu ZEZWOLENIA DLA PODMIOTU nie można zmieniać wartości pozycji danych <Kod rodzaju podmiotu>

n1

 

f

Numer referencyjny urzędu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

an8

 

g

Globalny identyfikator podmiotu akcyzowego

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II)

an22

2.1

DZIAŁANIE

R

 

 

 

 

a

Operacja

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—C = utworzenie

—U = aktualizacja

—I = unieważnienie

—D = usunięcie

W przypadku operacji D (usunięcie) <Data aktywacji> (zob. <Data aktywacji> w polu 4.1b) jest bieżącą datą wniosku o usunięcie

a1

 

b

Data aktywacji

R

 

 

data

 

c

Właściwy administrator danych

O

 

 

an..35

2.2

NAZWA I ADRES

R

 

 

99x

 

a

Nazwa

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

a2

2.2.1

ADRES

R

 

 

 

 

a

Ulica

R

 

 

an..65

 

b

Numer domu

O

 

 

an..11

 

c

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

d

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

e

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

a2

2.3

Kod ROLI PODMIOTU

O

 

 

9x

 

a

Kod roli podmiotu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—1 = możliwość dokonywania dostawy bezpośredniej

—2 = dopuszczono możliwość niewypełniania pól miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 22 dyrektywy (UE) 2020/262.

Powiązania <Rodzaj operacji / Kod roli podmiotu> są następujące:

n1

RODZAJ PODMIOTU / ROLA PODMIOTU

UPOWAŻNIONY PROWADZĄCY SKŁAD PODATKOWY

ZAREJESTROWANY ODBIORCA

ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Możliwość dokonywania dostawy bezpośredniej

X

X

 

Dopuszczono możliwość niewypełniania pól miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 22 dyrektywy 2020/262

X

 

X

2.4

Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH

C

Musi być wprowadzona co najmniej jedna z grup danych <Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <Kod WYROBU AKCYZOWEGO>

 

999x

 

a

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II)

Wartość <Kod kategorii wyrobów akcyzowych> musi być niepowtarzalna w wykazie <KOD KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <SKŁAD PODATKOWY>

a1

2.5

Kod WYROBU AKCYZOWEGO

C

Musi być wprowadzona co najmniej jedna z grup danych <Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <Kod WYROBU AKCYZOWEGO>

 

999x

 

a

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

Wartość <Kod kategorii wyrobów akcyzowych> dla <Kodu wyrobu akcyzowego> nie może istnieć w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <SKŁAD PODATKOWY>

Wartość <Kod wyrobu akcyzowego> musi być niepowtarzalna w wykazie <Kod WYROBU AKCYZOWEGO> w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>, <SKŁAD PODATKOWY> lub <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>

<Kod wyrobu akcyzowego> S600 ma zastosowanie wyłącznie do uprawnionych wysyłających i uprawnionych odbiorców (zob. pole 2e) zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 92/83/EWG

an..4

2.6

(Z WYKORZYSTANIEM) SKŁADU PODATKOWEGO

C

— „R”, jeżeli w polu <Kod rodzaju podmiotu> występuje „Uprawniony prowadzący skład podatkowy”

— w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. kod rodzaju podmiotu w polu 2e)

 

99x

 

a

Numer składu podatkowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II)

„Numer składu podatkowego” jest jedną z wartości <SKŁAD PODATKOWY. Numer składu podatkowego> tak, że istnieje co najmniej jedna aktywna wersja, której Przedział ważności pokrywa się z przedziałem ważności <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>, po dacie aktywacji tego drugiego, o co najmniej jeden dzień.

<Numer składu podatkowego> musi być niepowtarzalny w wykazie <SKŁAD PODATKOWY>.

an13

3

SKŁAD PODATKOWY

O

 

 

999999x

 

a

Numer składu podatkowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II)

<Numer składu podatkowego> musi być niepowtarzalny w wykazie <SKŁAD PODATKOWY>.

„Numer składu podatkowego” musi być taki sam jak jedna z wartości <(Z WYKORZYSTANIEM) SKŁADU PODATKOWEGO. Numer składu podatkowego> w ramach jednej lub większej liczby grup danych <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> dla rodzaju „Uprawniony prowadzący skład podatkowy”, spełniający również zasadę 204

an13

 

b

Data początkowa ważności

R

 

 

data

 

c

Data zakończenia ważności

O

 

 

data

 

d

Numer referencyjny urzędu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

an8

3.1

DZIAŁANIE

R

 

 

 

 

a

Operacja

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—C = utworzenie

—U = aktualizacja

—I = unieważnienie

—D = usunięcie

W przypadku operacji D (usunięcie) <Data aktywacji> (zob. <Data aktywacji> w polu 4.1b) jest bieżącą datą wniosku o usunięcie

a1

 

b

Data aktywacji

R

 

 

data

 

c

Właściwy administrator danych

O

 

 

an..35

3.2

NAZWA I ADRES

R

 

 

99x

 

a

Nazwa

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

a2

3.2.1

ADRES

R

 

 

 

 

a

Ulica

R

 

 

an..65

 

b

Numer domu

O

 

 

an..11

 

c

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

d

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

e

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

a2

3.4

Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH

C

Musi być wprowadzona co najmniej jedna z grup danych <Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <Kod WYROBU AKCYZOWEGO>

 

999x

 

a

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II)

Wartość <Kod kategorii wyrobów akcyzowych> musi być niepowtarzalna w wykazie <KOD KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <SKŁAD PODATKOWY>

an1

3.5

Kod WYROBU AKCYZOWEGO

C

Musi być wprowadzona co najmniej jedna z grup danych <Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <Kod WYROBU AKCYZOWEGO>

 

999x

 

a

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

Wartość <Kod kategorii wyrobów akcyzowych> dla <Kodu wyrobu akcyzowego> nie może istnieć w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <SKŁAD PODATKOWY>

Wartość <Kod wyrobu akcyzowego> musi być niepowtarzalna w wykazie <Kod WYROBU AKCYZOWEGO> w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>, <SKŁAD PODATKOWY> lub <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>

an..4

4

ZEZWOLENIE TYMCZASOWE

O

 

 

999999x

 

a

Numer zezwolenia tymczasowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II)

an13

 

a1

Kod rodzaju podmiotu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—1 = tymczasowo zarejestrowany odbiorca

—2 = tymczasowo uprawniony wysyłający

—3 = tymczasowo uprawniony odbiorca

n1

 

b

Numer referencyjny urzędu wydania

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

an8

 

c

Data wygaśnięcia

R

 

 

data

 

d

Znacznik zezwolenia tymczasowego z możliwością ponownego wykorzystania

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—0 = brak lub fałszywe

—1 = tak lub prawdziwe

n1

 

e

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

f

Data początkowa zezwolenia

R

 

 

data

 

g

Znacznik małego producenta wina

O

 

Możliwe wartości są następujące:

—0 = brak lub fałszywe

—1 = tak lub prawdziwe

n1

4.1

DZIAŁANIE

R

 

 

 

 

a

Operacja

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—C = utworzenie

—U = aktualizacja

—I = unieważnienie

—D = usunięcie

W przypadku operacji D (usunięcie) <Data aktywacji> (zob. <Data aktywacji> w polu 4.1b) jest bieżącą datą wniosku o usunięcie

a1

 

b

Data aktywacji

R

 

 

data

 

c

Właściwy administrator danych

O

 

 

an..35

4.2

PODMIOT powiązany z zezwoleniem tymczasowym

D

— „O” w przypadku zezwoleń dla tymczasowo uprawnionego odbiorcy, które mają być powiązane z zezwoleniem dla tymczasowo uprawnionego wysyłającego

— w przeciwnym razie „R”

 

 

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

C

— „R”, jeżeli wartość <Zezwolenie tymczasowe - znacznik małego producenta wina> nie występuje lub jest Fałszywy

— w przeciwnym razie „O”

Istniejący identyfikator < Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie < ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>

<Kod rodzaju podmiotu> dotyczący pozycji <PODMIOT> musi być brzmieć:

— „Uprawniony prowadzący skład podatkowy” LUB „Zarejestrowany wysyłający” w przypadku zezwoleń dla <Tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy> LUB;

— „Uprawniony wysyłający” w przypadku zezwoleń dla <Tymczasowo uprawnionego odbiorcy> LUB;

— „Uprawniony odbiorca” w przypadku zezwoleń dla <Tymczasowo uprawnionego wysyłającego>.

Ponadto państwo członkowskie <ZEZWOLENIA DLA PODMIOTU> musi być inne niż państwo członkowskie, dla którego zarejestrowane jest <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>.

LUB

Istniejący identyfikator < Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>

<Kod rodzaju podmiotu> dotyczący pozycji <PODMIOT> musi brzmieć:

— „Tymczasowo uprawniony wysyłający” w przypadku zezwoleń dla <Tymczasowo uprawnionego odbiorcy> LUB;

— „Tymczasowo uprawniony odbiorca” w przypadku zezwoleń dla <Tymczasowo uprawnionego wysyłającego>.

Ponadto państwo członkowskie powiązanego <ZEZWOLENIA TYMCZASOWEGO> musi być inne niż państwo członkowskie, dla którego zarejestrowane jest <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>.

an13

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

a2

4.3

SZCZEGÓŁY ZEZWOLENIA TYMCZASOWEGO

R

 

 

999x

 

a

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

Wartość <Kod wyrobu akcyzowego> musi być niepowtarzalna w wykazie <Kod WYROBU AKCYZOWEGO> w ramach tej samej wartości <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>, <SKŁAD PODATKOWY> lub <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>

<Kod wyrobu akcyzowego> S600 ma zastosowanie wyłącznie do uprawnionych wysyłających i uprawnionych odbiorców (zob. pole 4a1) zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 92/83/EWG

Jeśli <Zezwolenie tymczasowe - mały producent wina> występuje i ma wartość Prawdziwe, WTEDY wartość <Kod wyrobu akcyzowego> musi wynosić:

— „W200”; LUB

— „W300”

an..4

 

b

Ilość

R

 

 

n..15,3

4.4

NAZWA I ADRES

R

 

 

99x

 

a

Nazwa

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

a2

4.4.1

ADRES

R

 

 

 

 

a

Ulica

R

 

 

an..65

 

b

Numer domu

O

 

 

an..11

 

c

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

d

Miejscowość

R

 

 

an..50

 

e

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

a2Tabela 3

Odmowa aktualizacji podmiotów gospodarczych

(o której mowa w art. 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Przekazanie komunikatu o operacjach w rejestrze podmiotów gospodarczych

R

 

Zob. szczegółowe informacje w tabeli 2

 

2

ODRZUCENIE

R

 

 

9999x

 

a

Data i godzina odrzucenia

R

 

 

dataCzas

 

b

Kod przyczyny odrzucenia

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—0 = inne

—8 = zezwolenie dla podmiotu już istnieje (utworzenie)

—9 = skład podatkowy już istnieje (utworzenie)

—10 = zezwolenie tymczasowe już istnieje (utworzenie)

—11 = nie znaleziono zezwolenia dla podmiotu (aktualizacja/usunięcie)

—12 = nie znaleziono składu podatkowego (aktualizacja/usunięcie)

—13 = nie znaleziono zezwolenia tymczasowego (aktualizacja/usunięcie)

—26 = wykryto duplikat

—27 = niespójności między numerem akcyzowym i urzędem akcyzowym

—41 = tylko prowadzący skład podatkowy może być uprawniony do korzystania ze składu podatkowego

—42 = niewłaściwy numer składu podatkowego

—43 = brak uprawnionego prowadzącego skład podatkowy z odniesieniem do składu podatkowego

—44 = brak numeru akcyzowego podmiotu

—45 = niewłaściwa wartość kodu wyrobu akcyzowego

—46 = kraj, w którym wydano zezwolenie tymczasowe, i kraj zadeklarowanego jest wysyłającego/odbiorcy jest ten sam

—112 = nieprawidłowa wartość (kod)

—115 = niedopuszczalny w tej pozycji

n..2Tabela 4

Statystyki SEED

(o których mowa w art. 7 ust. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Identyfikator korelacji wniosku

R

 

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego państwa członkowskiego.

an..44

2

STA_OKRES

R

 

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Półrocze

C

Dla 2 b, cd:

trzy następujące pola danych są fakultatywne i wykluczają się wzajemnie:

— <półrocze>

— <kwartał>

— <miesiąc>

tj. jeśli podane jest jedno z tych pól danych, nie stosuje się dwóch pozostałych.

Możliwe wartości są następujące:

—1 = pierwsze półrocze

—2 = drugie półrocze

n1

 

c

Kwartał

C

Możliwe wartości są następujące:

—1 = pierwszy kwartał

—2 = drugi kwartał

—3 = trzeci kwartał

—4 = czwarty kwartał

n1

 

d

Miesiąc

C

Możliwe wartości są następujące:

—1 = styczeń

—2 = luty

—3 = marzec

—4 = kwiecień

—5 = maj

—6 = czerwiec

—7 = lipiec

—8 = sierpień

—9 = wrzesień

—10 = październik

—11 = listopad

—12 = grudzień

n..2

3

STATYSTYKI WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

O

 

 

99x

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

a2

 

b

Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

 

c

Liczba nieaktywnych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

 

d

Liczba zbliżających się wygaśnięć

O

 

 

n..15

 

e

Liczba składów podatkowych

O

 

 

n..15

 

f

Liczba zmian w zezwoleniu akcyzowym

O

 

 

n..15

 

h

Liczba usuniętych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

3.1

RODZAJ PODMIOTU

O

 

 

9x

 

a

Kod rodzaju podmiotu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—1 = uprawniony prowadzący skład podatkowy

—2 = zarejestrowany odbiorca

—3 = zarejestrowany wysyłający

—4 = uprawniony wysyłający

—5 = uprawniony odbiorca

n1

 

b

Liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

3.2

CZYNNOŚĆ DOTYCZĄCA KATEGORII WYROBU AKCYZOWEGO

O

 

 

9x

 

a

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II)

a1

 

b

Liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

3.3

CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE WYROBU AKCYZOWEGO

O

 

 

9999x

 

a

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/ 1636)

an..4

 

b

Liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

4

STATYSTYKI WSZYSTKICH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

O

 

 

 

 

a

Łączna liczba aktywnych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

 

b

Łączna liczba nieaktywnych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

 

c

Łączna liczba zbliżających się wygaśnięć

O

 

 

n..15

 

d

Łączna liczba składów podatkowych

O

 

 

n..15

 

e

Łączna liczba zmian w zezwoleniach akcyzowych

O

 

 

n..15

 

f

Łączna liczba usuniętych podmiotów gospodarczych

O

 

 

n..15

4.1

RODZAJ PODMIOTU WSZYSTKIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

O

 

 

9x

 

a

Kod rodzaju podmiotu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

—1 = uprawniony prowadzący skład podatkowy

—2 = zarejestrowany odbiorca

—3 = zarejestrowany wysyłający

—4 = uprawniony wysyłający

—5 = uprawniony odbiorca

n1

 

b

Łączna liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

4.2

KATEGORIA WYROBU AKCYZOWEGO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

O

 

 

9x

 

a

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II)

a1

 

b

Łączna liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

4.3

WYRÓB AKCYZOWY CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

O

 

 

9999x

 

a

Kod wyrobu akcyzowego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636)

an..4

 

b

Łączna liczba podmiotów gospodarczych

R

 

 

n..15

▼B
ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ KODÓWWykaz kodów w pkt 1: Numer akcyzowy podmiotu/Numer składu podatkowego

Pole

Treść

Rodzaj pola

Przykłady

1

Identyfikator państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy lub skład podatkowy jest zarejestrowany

Alfabetyczne 2

PL

2

Niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowym

Alfanumeryczne 11

2005764CL78

▼M4

Pole 1 pochodzi z wykazu <KODY KRAJÓW> (wykaz kodów w pkt 3 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636).

▼B

W polu 2 należy wprowadzić niepowtarzalny identyfikator zarejestrowanego podmiotu akcyzowego (uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający) lub składu podatkowego. Sposób przypisywania tej wartości należy do kompetencji władz państw członkowskich, jednak każdy zarejestrowany podmiot akcyzowy (uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający) oraz każdy skład podatkowy muszą posiadać niepowtarzalny numer akcyzowy.Wykaz kodów w pkt 2: Numer zezwolenia tymczasowego

Pole

Treść

Rodzaj pola

Przykłady

1

Identyfikator państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy lub skład podatkowy jest zarejestrowany

Alfabetyczne 2

PL

2

Niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowym

Alfanumeryczne 11

2005764CL78

Numer zezwolenia tymczasowego ma taką samą strukturę jak numer akcyzowy podmiotu/numer składu podatkowego.

▼M4

Pole 1 pochodzi z wykazu <KODY KRAJÓW> (wykaz kodów w pkt 3 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636).

▼B

W polu 2 należy wprowadzić niepowtarzalny identyfikator zarejestrowanego podmiotu akcyzowego (uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający) lub składu podatkowego. Sposób przypisywania tej wartości należy do kompetencji władz państw członkowskich, jednak każdy zarejestrowany podmiot akcyzowy (uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający) oraz każdy skład podatkowy muszą posiadać niepowtarzalny numer akcyzowy.Wykaz kodów w pkt 3: Kategorie wyrobów akcyzowych

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

Opis

T

Przetworzone wyroby tytoniowe

B

Piwo

W

Wino i napoje fermentowane inne niż wino i piwo

I

Produkty pośrednie

S

Alkohol etylowy i napoje spirytusowe

E

Wyroby energetyczne

▼M4Wykaz kodów w pkt 4: Globalny identyfikator podmiotu akcyzowego

Pole

Treść

Rodzaj pola

Przykład

1

Identyfikator administracji krajowej, w której zarejestrowany jest podmiot gospodarczy lub skład podatkowy

Alfabetyczne 2

PL

2

Niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowym

Alfanumeryczne 20

2005764CL78232ERW123

Pole 1 pochodzi z wykazu <KODY KRAJÓW> (wykaz kodów w pkt 3 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636).

W polu 2 należy wprowadzić niepowtarzalny identyfikator, który umożliwi powiązanie różnych rodzajów zezwoleń (upoważniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, uprawniony wysyłający i uprawniony odbiorca) pojedynczego podmiotu gospodarczego będącego płatnikiem podatku akcyzowego.( 1 ) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.U. L 247 z 23.9.2022, s. 2).

( 2 ) Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4).