02013R0346 — PL — 01.03.2018 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 346/2013

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1991 z dnia 25 października 2017 r.

  L 293

1

10.11.2017
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 346/2013

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite wymogi i warunki dla zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy chcą posługiwać się nazwą „EuSEF” przy wprowadzaniu do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w Unii, przyczyniając się tym samym do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W rozporządzeniu ustanawia się również jednolite zasady dotyczące wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej wśród kwalifikowalnych inwestorów w całej Unii, struktury portfela kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, kwalifikowalnych instrumentów i technik inwestycyjnych, którymi mają się posługiwać kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, jak również organizacji, sposobu postępowania i przejrzystości działalności zarządzających, którzy wprowadzają do obrotu kwalifikowalne fundusze venture capital w całej Unii.

Artykuł 2

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania określonymi w art. 3 ust. 1 lit. a), którzy spełniają następujące warunki:

a) zarządzają aktywami o łącznej wartości nieprzekraczającej progu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

b) mają siedzibę w Unii;

c) podlegają rejestracji przez właściwe organy państw członkowskich pochodzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE; oraz

d) zarządzają oni portfelami kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

▼M1

2.  Art. 3–6, 10 i 13, art. 14 ust. 1 lit. d), e) i f), art. 15a–20, art. 21 ust. 3 akapit drugi i art. 22 i 22a niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, którzy zarządzają portfelami kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej i którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF” w związku z wprowadzaniem do obrotu tych funduszy w Unii.

▼B

3.  W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej są zarządzającymi zewnętrznymi i są zarejestrowani zgodnie z art. 15, mogą oni dodatkowo zarządzać przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) objętymi wymogiem uzyskania zezwolenia na mocy dyrektywy 2009/65/WE.

Artykuł 3

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania” oznacza AFI określone w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

b) „kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej” oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, które:

(i) zamierza zainwestować co najmniej 70 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa, które stanowią kwalifikowalne inwestycje obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w ramach czasowych określonych w jego regulaminie lub dokumentach założycielskich;

(ii) nie wykorzystuje więcej niż 30 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego do nabycia aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje, obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów;

(iii) zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego;

c) „zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej” oznacza osobę prawną, której regularna działalność gospodarcza polega na zarządzaniu co najmniej jednym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

d) „kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo, które:

(i) w chwili dokonania inwestycji przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu (MTF), określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 i 15 dyrektywy 2004/39/WE;

▼M1

(ii) za swój cel podstawowy ma osiąganie wymiernych pozytywnych skutków społecznych, zgodnie z umową spółki, statutem spółki lub wszelkimi innymi regulaminami lub dokumentami założycielskimi ustanawiającymi to przedsiębiorstwo, w przypadku gdy to przedsiębiorstwo:

 świadczy usługi lub wytwarza towary pozwalające na osiągnięcie korzyści społecznych,

 stosuje metodę produkcji towarów lub świadczenia usług, która odzwierciedla jego cel o charakterze społecznym, lub

 udziela wsparcia finansowego wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym określonym w pierwszych dwóch tiret;

▼B

(iii) wykorzystuje wygenerowane zyski przede wszystkim do realizacji swojego podstawowego celu społecznego zgodnie z umową spółki, statutem spółki lub wszelkimi innymi regulaminami lub dokumentami założycielskimi ustanawiającymi to przedsiębiorstwo i z zawartymi w nich uprzednio określonymi procedurami i zasadami, które określają przypadki podziału zysków między udziałowców i właścicieli w celu zapewnienia, aby jakikolwiek podział zysków nie wpływał negatywnie na cel podstawowy;

(iv) jest zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorstwo;

(v) zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że państwo trzecie:

 nie jest sklasyfikowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jako państwo lub terytorium odmawiające współpracy,

 podpisało umowę z państwem członkowskim pochodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej i z każdym z pozostałych państw członkowskich, w którym zamierza się wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w celu zapewnienia, aby państwo trzecie w pełni stosowało się do standardów określonych w art. 26 Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, oraz zapewnia skuteczną wymianę informacji w kwestiach podatkowych, w tym wszelkich wielostronnych porozumień w sprawie podatków;

e) „kwalifikowalne inwestycje” oznaczają którykolwiek z poniższych instrumentów:

(i) instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe, które zostały wyemitowane przez:

 kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte bezpośrednio przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej od kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego,

 kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za udziałowy papier wartościowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe; lub

 przedsiębiorstwo, którego jednostką zależną, w której posiada ono większościowy udział, jest kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i które zostało nabyte przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej w zamian za instrument kapitałowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe;

(ii) sekurytyzowane lub niesekurytyzowane instrumenty dłużne, wyemitowane przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe;

(iii) jednostki lub udziały jednego lub większej liczby innych kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, pod warunkiem że te kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej same nie zainwestowały powyżej 10 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

(iv) zabezpieczone lub niezabezpieczone pożyczki przyznawane przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej kwalifikowalnemu przedsiębiorstwu portfelowemu;

(v) wszelkie inne rodzaje udziałów w kwalifikowalnym przedsiębiorstwie portfelowym;

f) „uzasadnione koszty” oznaczają wszystkie opłaty, koszty i wydatki ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez inwestorów i uzgodnione między zarządzającym kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej i jego inwestorami;

g) „kapitał własny” oznacza udziały własnościowe w przedsiębiorstwie, mające postać akcji lub innych form udziału w kapitale kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, wyemitowane na rzecz jego inwestorów;

h) „quasi-kapitałowy instrument inwestycyjny” oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego będący połączeniem instrumentu kapitałowego i dłużnego, w przypadku gdy zwrot z inwestycji jest powiązany z zyskiem lub stratą kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego i w przypadku gdy spłata instrumentu w przypadku niewywiązania się z płatności nie jest w pełni zabezpieczona;

i) „wprowadzanie do obrotu” oznacza bezpośrednie lub pośrednie oferowanie lub plasowanie, z inicjatywy zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub w jego imieniu, jednostek lub udziałów kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którym taki zarządzający zarządza, na rzecz inwestorów lub wśród inwestorów zamieszkałych lub mających siedzibę statutową na terytorium Unii;

j) „kapitał zadeklarowany” oznacza każde zobowiązanie, na mocy którego inwestor jest zobowiązany, w ramach czasowych określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, do nabycia udziału w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub dokonania wpłat na poczet kapitału na rzecz tego funduszu;

▼M1

k) „państwo członkowskie pochodzenia” oznacza państwo członkowskie, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej ma swoją siedzibę statutową;

▼B

l) „przyjmujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie pochodzenia, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej wprowadza do obrotu kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

▼M1

m) „właściwy organ” oznacza:

(i) w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

(ii) w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;

(iii) w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej – właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ustanowiono kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

▼M1

n) „właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego” oznacza organ państwa członkowskiego, innego niż państwo członkowskie pochodzenia, w którym kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej jest wprowadzany do obrotu.

▼B

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. c), w przypadku gdy forma prawna kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej pozwala na zarządzanie wewnętrzne oraz w przypadku gdy organ zarządzający funduszem nie powoła zarządzającego zewnętrznego, sam kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej rejestrowany jest jako zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zgodnie z art. 15. Kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który zarejestrowany jest jako wewnętrzny zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, nie może zostać zarejestrowany jako zewnętrzny zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 26, w celu określenia rodzajów usług lub towarów oraz metod świadczenia usług lub produkcji towarów, które odzwierciedlają cel o charakterze społecznym, o którym mowa w ust. 1 lit. d) ppkt (ii) niniejszego artykułu, z uwzględnieniem różnych rodzajów kwalifikowanych przedsiębiorstw portfelowych oraz przypadków, w których zyski mogą być rozdzielone między właścicieli i inwestorów.ROZDZIAŁ II

WARUNKI STOSOWANIA NAZWY „EuSEF”

Artykuł 4

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, spełniający wymogi określone w niniejszym rozdziale, są uprawnieni do posługiwania się nazwą „EuSEF” w odniesieniu do wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w całej Unii.

Artykuł 5

1.  Przy nabywaniu aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej zapewniają, aby do nabycia takich aktywów wykorzystywać nie więcej niż 30 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Próg 30 % oblicza się na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów. Przy obliczaniu tego progu nie bierze się pod uwagę posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ponieważ środki pieniężne i ich ekwiwalenty nie są uznawane za inwestycje.

2.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie mogą stosować na poziomie kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej jakichkolwiek metod powodujących wzrost wartości ekspozycji funduszu powyżej wartości kapitału zadeklarowanego, poprzez zaciąganie pożyczek środków pieniężnych lub pożyczek papierów wartościowych, inwestycje w instrumenty pochodne ani w żaden inny sposób.

3.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej mogą zaciągać pożyczki, emitować papiery dłużne lub udzielać gwarancji na poziomie kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej jedynie pod warunkiem, że takie pożyczki, papiery dłużne lub gwarancje znajdują pokrycie w niewniesionych wkładach zadeklarowanych.

Artykuł 6

1.  Zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej wprowadzają do obrotu jednostki i udziały kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej wyłącznie wśród inwestorów, których uznaje się za klientów branżowych zgodnie z sekcją I załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE lub których, na życzenie, można traktować jako klientów branżowych zgodnie z sekcją II załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE, lub wśród innych inwestorów, którzy:

a) zobowiązali się do zainwestowania co najmniej 100 000  EUR; oraz

b) oświadczyli na piśmie, w dokumencie odrębnym w stosunku do zawieranej umowy, której przedmiotem ma być zobowiązanie do dokonania inwestycji, że są świadomi ryzyka związanego z przewidywanym zobowiązaniem.

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania do inwestycji dokonywanych przez kadrę kierowniczą, dyrektorów lub pracowników uczestniczących w zarządzaniu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, inwestujących w kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządzają.

Artykuł 7

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządzają, muszą:

a) postępować uczciwie, rzetelnie i z należytą fachowością, dbałością i starannością przy realizacji swoich działań;

b) stosować odpowiednie polityki i procedury zapobiegania nieuczciwym praktykom, w przypadku których można w sposób racjonalny oczekiwać, że będą miały wpływ na interesy inwestorów oraz kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;

c) prowadzić działalność gospodarczą w taki sposób, aby wspierać pozytywne skutki społeczne kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które inwestują, działać w najlepszym interesie kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządzają, ich inwestorów oraz integralności rynku;

d) zapewniać wysoki poziom staranności przy doborze i bieżącym monitorowaniu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe oraz pozytywnych skutków społecznych tych przedsiębiorstw;

e) posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które inwestują;

f) sprawiedliwie traktować swoich inwestorów;

g) zapewniać, aby żaden z inwestorów nie był traktowany w sposób preferencyjny, chyba że takie preferencyjne traktowanie jest przewidziane w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Artykuł 8

1.  Przekazanie przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej funkcji osobom trzecim nie ma wpływu na odpowiedzialność zarządzającego wobec kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub jego inwestorów. Zarządzający nie może przekazywać funkcji w takim zakresie, że w praktyce nie może być już uznawany za zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej i sprawiającym, że staje się on podmiotem – skrzynką pocztową.

2.  Jakiekolwiek przekazanie funkcji na podstawie ust. 1 nie może podważać skuteczności nadzoru nad zarządzającym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, a w szczególności nie może uniemożliwiać temu zarządzającemu działania, lub kwalifikowalnemu funduszowi na rzecz przedsiębiorczości społecznej bycia zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy dla jego inwestorów.

Artykuł 9

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej wykrywają konflikty interesów i unikają ich oraz, w przypadku gdy konfliktów takich nie można uniknąć, zarządzają nimi i monitorują je, a także – zgodnie z ust. 4 – niezwłocznie je ujawniają, aby nie dopuścić do sytuacji, w której takie konflikty interesów miałyby niekorzystny wpływ na interesy kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz ich inwestorów, oraz aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządzają.

2.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej wykrywają w szczególności te konflikty interesów, które mogą się pojawić pomiędzy:

a) zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, osobami faktycznie prowadzącymi działalność tych zarządzających, ich pracownikami lub wszelkimi innymi osobami, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują lub podlegają kontroli tych zarządzających, a kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanym przez tych zarządzających lub jego inwestorami;

b) kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub jego inwestorami a innym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanym przez tego samego zarządzającego lub jego inwestorami;

c) kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub jego inwestorami a przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania lub UCITS zarządzanym przez tego samego zarządzającego lub jego inwestorami.

3.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej utrzymują i stosują skuteczne ustalenia organizacyjne i administracyjne w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 i 2.

4.  Konflikty interesów, o których mowa w ust. 1, ujawnia się w przypadku, gdy ustalenia organizacyjne wprowadzone przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej w celu wykrywania konfliktów interesów, zapobiegania im, zarządzania nimi i monitorowania ich nie są wystarczające, aby z uzasadnioną pewnością zapewnić wyeliminowanie ryzyka naruszenia interesów inwestorów. Zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej w wyraźny sposób informuje inwestorów o ogólnym charakterze lub źródłach konfliktów interesów przed zawarciem transakcji w ich imieniu.

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26, w celu określenia:

a) rodzajów konfliktów interesów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

b) czynności, jakie muszą podjąć zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej w zakresie struktur oraz procedur organizacyjnych i administracyjnych w celu wykrywania konfliktów interesów, zapobiegania im, zarządzania nimi oraz ich monitorowania i ujawniania.

Artykuł 10

1.  Zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej stosują w odniesieniu do każdego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którym zarządzają, procedury pomiaru stopnia osiągnięcia przez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, w które kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej inwestuje, pozytywnego skutku społecznego, do którego osiągnięcia są zobowiązane. Zarządzający zapewniają, aby procedury te były jasne i przejrzyste oraz zawierały wskaźniki, które w zależności od celu społecznego i charakteru kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego obejmują jedno lub więcej poniższych zagadnień:

a) zatrudnienie i rynki pracy;

b) normy i prawa odnoszące się do jakości miejsc pracy;

c) integracja społeczna oraz ochrona poszczególnych grup społecznych;

d) równe traktowanie, równe szanse i niedyskryminacja;

e) zdrowie i bezpieczeństwo publiczne;

f) dostęp do ochrony socjalnej i do systemów ochrony zdrowia i nauczania oraz wpływ na nie.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26, w celu szczegółowego określenia procedur, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w odniesieniu do różnych kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych.

Artykuł 11

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej muszą stale dysponować wystarczającymi środkami własnymi oraz wykorzystują odpowiednie i stosowne zasoby techniczne i ludzkie, które są niezbędne do właściwego zarządzania kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

▼M1

2.  Zarówno zarządzane wewnętrznie kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, jak i zewnętrzni zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej posiadają kapitał założycielski w wysokości 50 000  EUR.

▼M1

3.  Środki własne stanowią zawsze co najmniej jedną ósmą stałych kosztów pośrednich poniesionych przez zarządzającego w roku poprzednim. Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia może skorygować ten wymóg, jeżeli od poprzedniego roku w działalności zarządzającego zaszła istotna zmiana. Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie prowadził działalności przez pełny rok, wymóg ten odpowiada jednej ósmej stałych kosztów pośrednich założonych w planie biznesowym funduszu, chyba że właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia wymaga korekty tego planu.

4.  Jeżeli wartość kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanych przez zarządzającego przekracza 250 000 000  EUR, zarządzający jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych środków własnych. Ta dodatkowa kwota stanowi 0,02 % kwoty, o którą łączna wartość kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej przewyższa 250 000 000  EUR.

5.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia może zezwolić zarządzającemu kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej na nieuzupełnienie funduszy do wysokości nieprzekraczającej 50 % dodatkowej kwoty funduszy własnych, o której mowa w ust. 4, jeżeli ten zarządzający korzysta z gwarancji tej samej kwoty udzielonej przez instytucję kredytową lub zakład ubezpieczeń, którego statutowa siedziba znajduje się w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, w którym podmioty te są obowiązane do przestrzegania zasad ostrożnościowych uznawanych przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia za równoważne zasadom ustanowionym w prawie Unii.

6.  Fundusze własne są inwestowane w aktywa płynne lub łatwo wymienialne na środki pieniężne w krótkim terminie i nie zawierają pozycji spekulacyjnych.

▼B

Artykuł 12

1.  Zasady wyceny aktywów są określane w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej i zapewniają rzetelny i przejrzysty proces wyceny.

2.  Stosowane procedury wyceny zapewniają właściwą wycenę aktywów i obliczenie wartości aktywów co najmniej raz do roku.

3.  W celu zapewnienia spójności wyceny kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych EUNGiPW opracowuje wytyczne określające wspólne zasady traktowania inwestycji w takie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich podstawowego celu polegającego na osiągnięciu wymiernego pozytywnego skutku społecznego i wykorzystywaniu zysków przede wszystkim z myślą o osiągnięciu tego skutku.

Artykuł 13

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej udostępniają właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia sprawozdanie roczne w odniesieniu do każdego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którym zarządzają, przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W sprawozdaniu opisuje się strukturę portfela kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz działalność prowadzoną w poprzednim roku. W sprawozdaniu ujawnia się również zyski osiągnięte przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej na koniec okresu jego trwania oraz, w stosownych przypadkach, zyski wypłacone w okresie jego trwania. Zawiera ono zbadane sprawozdania finansowe kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Sprawozdanie roczne sporządza się zgodnie z obowiązującymi standardami sprawozdawczości oraz z warunkami ustalonymi pomiędzy zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej a inwestorami. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej przekazują sprawozdanie inwestorom na życzenie. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej i inwestorzy mogą uzgodnić, że będą ujawniać sobie nawzajem dodatkowe informacje.

2.  Sprawozdanie roczne zawiera co najmniej następujące informacje:

a) szczegółowe informacje, w stosownych przypadkach, dotyczące ogólnych skutków społecznych polityki inwestycyjnej oraz metody stosowanej do pomiaru tych skutków;

b) zestawienie wszelkich przypadków zbycia, jakie miały miejsce w odniesieniu do kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;

c) opis pozwalający stwierdzić, czy zbycie innych aktywów kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, które nie są inwestowane w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, odbyło się w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f);

d) podsumowanie działań, które zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej podjął w odniesieniu do kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. l);

▼M1

e) informacje dotyczące charakteru, wartości i celu inwestycji innych niż kwalifikowalne inwestycje, o których mowa w art. 5 ust. 1;

▼M1

f) opis sposobu uwzględniania zagrożeń związanych ze środowiskiem i klimatem w strategii inwestycyjnej kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

▼B

3.  Audyt kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku. Audyt potwierdza, że środki pieniężne i aktywa są przechowywane w imieniu kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz że zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej ustanowił i prowadził odpowiednią ewidencję oraz kontrolę w związku z korzystaniem z jakiegokolwiek pełnomocnictwa lub kontroli w odniesieniu do środków pieniężnych i aktywów kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej i jego inwestorów.

4.  W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej ma obowiązek podać do wiadomości publicznej swoje roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym ( 1 ) w odniesieniu do kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, można przedstawić osobno lub jako dodatkową część rocznego sprawozdania finansowego.

▼M1

5.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia udostępnia w odpowiednim terminie wszystkie informacje gromadzone na mocy niniejszego artykułu właściwemu organowi każdego stosownego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, właściwemu organowi każdego stosownego spośród przyjmujących państw członkowskiego i ESMA w drodze procedur, o których mowa w art. 23.

▼B

Artykuł 14

1.  Przed podjęciem decyzji w sprawie inwestycji zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej przekazują swoim inwestorom, w sposób jasny i zrozumiały, następujące informacje w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządzają:

a) tożsamość tego zarządzającego oraz wszelkich innych usługodawców, którym ten zarządzający zlecił zarządzanie nimi, oraz opis ich obowiązków;

▼M1

b) kwotę środków własnych dostępnych dla tego zarządzającego na utrzymanie odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do właściwego zarządzania jego kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

▼B

c) opis strategii i celów inwestycyjnych kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w tym:

(i) rodzajów kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które zamierza inwestować;

(ii) każdego innego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w który zamierza inwestować;

(iii) rodzajów kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które zamierza inwestować jakikolwiek inny kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, o którym mowa w ppkt (ii);

(iv) niekwalifikowalnych inwestycji, jakich zamierza dokonać;

(v) technik, które zamierza stosować; oraz

(vi) wszelkich mających zastosowanie ograniczeń inwestycyjnych;

d) pozytywny skutek społeczny stanowiący cel polityki inwestycyjnej kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w tym – w stosownych przypadkach – racjonalne prognozy skutków oraz informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości w tej dziedzinie;

e) metody, które należy stosować do pomiaru skutków społecznych;

f) opis aktywów innych niż kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, a także procedury i kryteriów stosowanych do celów wyboru tych aktywów, chyba że są to środki pieniężne lub ich ekwiwalenty;

g) opis profilu ryzyka kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz wszelkich rodzajów ryzyka związanych z aktywami, w które fundusz może inwestować, lub technikami inwestycyjnymi, które można stosować;

h) opis procedury wyceny kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz metodologii wyceny aktywów, w tym metod stosowanych do wyceny kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;

i) opis sposobu obliczania wynagrodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

j) opis wszystkich uzasadnionych kosztów wraz z ich maksymalnymi kwotami;

k) jeśli są dostępne, wyniki finansowe osiągnięte przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej w przeszłości;

l) usługi w zakresie wsparcia przedsiębiorstw oraz inne działania wspierające świadczone przez zarządzającego funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub zapewniane za pośrednictwem osób trzecich w celu ułatwienia rozwoju, wzrostu lub innych aspektów operacji prowadzonych przez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, w które inwestuje kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, lub, w przypadku gdy takie usługi lub działania nie są świadczone, wyjaśnienie takiego stanu rzeczy;

m) opis procedur, na podstawie których kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej może zmienić swoją strategię inwestycyjną lub politykę inwestycyjną.

2.  Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, muszą być rzetelne, jasne i nie mogą wprowadzać w błąd. W stosownych przypadkach są one uaktualniane i poddawane regularnemu przeglądowi.

3.  W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości zobowiązany jest do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ( 2 ) lub zgodnie z prawem krajowym w odniesieniu do kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można przedstawić osobno lub jako część prospektu emisyjnego.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26, w celu określenia:

a) treści informacji, o których mowa w ust. 1 lit. c)–f) i lit. l) niniejszego artykułu;

b) sposobu jednolitego przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 lit. c)–f) i lit. l) niniejszego artykułu, w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu porównywalności.ROZDZIAŁ III

NADZÓR I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł 15

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF” do celów wprowadzania do obrotu swoich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, informują o swoim zamiarze właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia oraz przedstawiają następujące informacje:

a) tożsamość osób faktycznie prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b) dane określające kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, których jednostki lub udziały mają być wprowadzane do obrotu, oraz ich strategie inwestycyjne;

c) informacje dotyczące ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II;

d) wykaz państw członkowskich, w których zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zamierza wprowadzać do obrotu każdy kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

▼M1 —————

▼B

2.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia rejestruje zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, wyłącznie jeżeli zostały spełnione następujące kryteria:

a) osoby faktycznie prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej cieszą się wystarczająco dobrą opinią i posiadają wystarczające doświadczenie, również w odniesieniu do strategii inwestycyjnych stosowanych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b) wymagane informacje, o których mowa w ust. 1, są kompletne;

c) ustalenia zgłoszone zgodnie z ust. 1 lit. c) są odpowiednie z punktu widzenia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II.

▼M1 —————

▼B

3.  Rejestracja na podstawie niniejszego artykułu jest ważna na całym terytorium Unii i umożliwia zarządzającym kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej wprowadzanie do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w całej Unii pod nazwą „EuSEF”.

▼M1

4.  Nie później niż w terminie dwóch miesięcy po przedstawieniu wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia informuje zarządzającego, o którym mowa w ust. 1, czy został on zarejestrowany jako zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

5.  Rejestracja zgodnie z niniejszym artykułem stanowi rejestrację na użytek art. 3 ust. 3 dyrektywy 2011/61/UE w odniesieniu do zarządzania kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

6.  Zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, o którym mowa w niniejszym artykule, powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia o wszelkich istotnych zmianach w warunkach pierwszej rejestracji zarządzającego zgodnie z niniejszym artykułem, zanim takie zmiany zostaną wprowadzone w życie.

W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia postanawia nałożyć ograniczenia lub odrzucić zmiany, o których mowa w akapicie pierwszym, informuje zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o tych zmianach. Właściwy organ może przedłużyć ten termin maksymalnie o jeden miesiąc, jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, po powiadomieniu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Zmiany mogą zostać wprowadzone w życie, jeżeli stosowny właściwy organ nie sprzeciwi się zmianom w okresie oceny.

7.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujący informacje, jakie mają być przedstawione właściwym organom we wniosku o rejestrację określonym w ust. 1, oraz doprecyzować kryteria określone w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

8.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt wykonawczych standardów technicznych określających standardowe formularze, wzory i procedury dostarczania informacji właściwym organom we wniosku o rejestrację określonym w ust. 1 oraz kryteria określone w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

9.  ESMA organizuje i przeprowadza wzajemne oceny zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, aby zwiększyć spójność procesów rejestracji przeprowadzanych przez właściwe organy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 15a

1.  Zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadający zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE składają wniosek o rejestrację kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w odniesieniu do których zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF”.

2.  Wniosek o rejestrację, o którym mowa w ust. 1, składa się do właściwego organu kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej i zawiera on następujące elementy:

a) regulamin lub dokumenty założycielskie kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b) informacje o tożsamości depozytariusza;

c) informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1;

d) wykaz państw członkowskich, w których zarządzający, o których mowa w ust. 1, ustanowili lub zamierzają ustanowić kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Na użytek akapitu pierwszego lit. c), informacje dotyczące ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II odnoszą się do ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z art. 5, 6, 10, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 lit. d), e) i f).

3.  Jeżeli właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej i właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia są różne, właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej zwraca się do właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia o informacje, czy kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej wchodzi w zakres zezwolenia do zarządzania AFI udzielonego zarządzającemu oraz czy spełnione są kryteria ustanowione w art. 15 ust. 2 lit. a).

Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej może również zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 2.

Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia udziela odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zapytania skierowanego przez właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

4.  Zarządzający, o których mowa w ust. 1, nie są zobowiązani do przedstawienia informacji lub dokumentów, które przekazali już na mocy dyrektywy 2011/61/UE.

5.  Po dokonaniu oceny dokumentacji otrzymanej zgodnie z ust. 2 i po otrzymaniu wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 3, właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej rejestruje fundusz jako kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, jeżeli zarządzający tym funduszem spełnia warunki określone w art. 15 ust. 2.

6.  Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej informuje zarządzającego, o którym mowa w ust. 1, czy ten fundusz został zarejestrowany jako kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy po przedstawieniu przez tego zarządzającego całej dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

7.  Rejestracja na podstawie niniejszego artykułu jest ważna na całym terytorium Unii i umożliwia wprowadzanie tych funduszy do obrotu w całej Unii pod nazwą „EuSEF”.

8.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania informacji, które mają być przekazane właściwym organom zgodnie z ust. 2.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

9.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt wykonawczych standardów technicznych określających standardowe formularze, wzory i procedury dostarczania informacji właściwym organom zgodnie z ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

10.  ESMA organizuje i przeprowadza wzajemne oceny zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, aby zwiększyć spójność procesów rejestracji przeprowadzanych przez właściwe organy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 15b

Państwa członkowskie zapewniają, aby odmowa rejestracji zarządzającego, o którym mowa w art. 15, lub funduszu, o którym mowa w art. 15a, była uzasadniona, została zgłoszona zarządzającym, o których mowa w tych artykułach, oraz podlegała prawu do odwołania się do krajowego organu sądowego, administracyjnego lub innego organu. Prawo do odwołania się do sądu ma również zastosowanie w odniesieniu do rejestracji, w przypadku gdy w terminie dwóch miesięcy od dostarczenia wszystkich wymaganych informacji przez tego zarządzającego nie została podjęta decyzja w sprawie rejestracji. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby zarządzający wyczerpał wszystkie administracyjne środki odwoławcze przewidziane w prawie krajowym, zanim skorzystają z tego prawa do odwołania.

▼B

Artykuł 16

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej informują właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia o tym, że zamierzają wprowadzać do obrotu:

a) nowy kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej; lub

b) istniejący kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej w państwie członkowskim, które nie figuruje w wykazie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. d).

Artykuł 17

▼M1

1.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie powiadamia właściwe organy przyjmujących państw członkowskich oraz ESMA o rejestracji lub usunięciu z rejestru zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, o dodaniu lub usunięciu z rejestru kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz o dodaniu lub usunięciu z wykazu państw członkowskich, w których zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zamierza wprowadzać te fundusze do obrotu.

Na użytek akapitu pierwszego właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który został zarejestrowany zgodnie z art. 15a, niezwłocznie powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, właściwe organy przyjmujących państw członkowskich i ESMA o dodaniu lub usunięciu z rejestru kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub o dodaniu lub usunięciu z wykazu państw członkowskich, w których zarządzający tym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zamierza wprowadzać ten fundusz do obrotu.

2.  Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich nie nakładają na zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej żadnych wymogów ani procedur administracyjnych w związku z wprowadzaniem do obrotu ich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, ani nie wymagają żadnego zatwierdzenia tego wprowadzania do obrotu przed jego rozpoczęciem. Takie wymogi lub procedury administracyjne obejmują opłaty i inne obciążenia.

▼B

3.  Aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszego artykułu, EUNGiPW opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych w celu określenia formatu powiadomienia na podstawie niniejszego artykułu.

4.  EUNGiPW przedstawia ten projekt wykonawczych standardów technicznych Komisji do dnia 16 lutego 2014 r.

5.  Uprawnienia do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w ust. 3, powierza się Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼M1

Artykuł 17a

1.  W celu organizowania i przeprowadzania wzajemnych ocen zgodnie z art. 15 ust. 9 i art. 15a ust. 10 właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub – jeżeli jest to inny organ – właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej zapewnia, aby ostateczne informacje, na podstawie których dokonano rejestracji zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 15a ust. 2, były udostępniane ESMA w odpowiednim czasie po rejestracji. Takie informacje są udostępniane w drodze procedur, o których mowa w art. 23.

2.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania informacji, które należy udostępnić ESMA zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3.  W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego artykułu ESMA opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych dotyczących standardowych formularzy, wzorów i procedur przedstawiania informacji, które należy przekazać ESMA zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼M1

Artykuł 18

1.  ESMA prowadzi centralną bazę danych, która jest powszechnie dostępna za pośrednictwem internetu i zawiera wykaz wszystkich zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy posługują się nazwą „EuSEF”, oraz kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w odniesieniu do których stosują oni tę nazwę, a także państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.

2.  Na swojej stronie internetowej ESMA udostępnia odnośniki do odpowiednich informacji na temat państw trzecich, które spełniają wymóg obowiązujący na mocy art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. d) ppkt (v).

▼B

Artykuł 19

1.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia nadzoruje spełnianie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

▼M1

1a.  W odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia jest odpowiedzialny za nadzorowanie zgodności i adekwatności ustaleń i organizacji zarządzającego, tak aby ten zarządzający był w stanie stosować się do obowiązków i przepisów związanych z założeniem i funkcjonowaniem wszystkich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którymi zarządza.

1b.  W odniesieniu do kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanego przez zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2, właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej jest odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania przez kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej przepisów określonych w art. 5 i 6 oraz art. 14 ust. 1 lit. c) i i). Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej jest również odpowiedzialny za nadzorowanie przestrzegania przez ten fundusz obowiązków określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich funduszu.

▼B

2.  W przypadku gdy istnieją wyraźne i możliwe do udowodnienia podstawy do uznania przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej narusza na jego terytorium przepisy niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie odpowiednio informuje o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia. Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia podejmuje odpowiednie środki.

3.  Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej nadal działa w sposób wyraźnie sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem pomimo środków podjętych przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub w przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia nie podejmuje środków w rozsądnych granicach czasowych, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może, po poinformowaniu właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia, podjąć wszystkie odpowiednie środki w celu ochrony inwestorów, w tym zakazanie zarządzającemu kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej wprowadzania do obrotu jego kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 20

Zgodnie z prawem krajowym właściwe organy muszą posiadać wszystkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków. Są one uprawnione w szczególności do:

a) żądania dostępu do wszelkiego rodzaju dokumentów w jakiejkolwiek formie oraz otrzymywania lub pobierania ich kopii;

b) żądania od zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej niezwłocznego udzielenia informacji;

c) żądania informacji od każdej osoby związanej z działaniami zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

d) prowadzenia niezapowiedzianych lub zapowiedzianych kontroli na miejscu;

e) podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem przedsiębiorczości społecznej nadal spełniał wymogi niniejszego rozporządzenia;

f) wydania nakazu w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej spełniał wymogi niniejszego rozporządzenia oraz powstrzymywał się od powtórzenia jakiegokolwiek działania, które może stanowić naruszenie niniejszego rozporządzenia.

▼M1

ESMA organizuje i przeprowadza wzajemne oceny zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, aby zwiększyć spójność procesów w odniesieniu do uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych wykonywanych przez właściwe organy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

▼B

Artykuł 21

1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje administracyjne i inne środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Do dnia ►M1  2 marca 2020 r. ◄ państwa członkowskie powiadamiają Komisję i EUNGiPW o przepisach, o których mowa w ust. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i EUNGiPW o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

▼M1

3.  Zarządzający, o których mowa w art. 2 ust. 1, stale przestrzegają wymogów niniejszego rozporządzenia i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia niniejszego rozporządzenia, w tym za straty lub szkody z tego wynikające.

Zarządzający, o których mowa w art. 2 ust. 2, stale przestrzegają wymogów dyrektywy 2011/61/UE. Są oni odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem i ponoszą odpowiedzialność zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE. Zarządzający ci są również odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z naruszenia niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 22

▼M1

1.  Przy poszanowaniu zasady proporcjonalności właściwy organ przyjmuje, w odpowiednich przypadkach, stosowne środki, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej:

▼B

a) nie spełnia wymogów mających zastosowanie do struktury portfela, naruszając tym samym art. 5;

b) wprowadza do obrotu, naruszając tym samym art. 6, jednostki i udziały w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej wśród niekwalifikowalnych inwestorów;

▼M1

c) posługuje się nazwą „EuSEF”, ale nie został zarejestrowany zgodnie z art. 15 lub kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie został zarejestrowany zgodnie z art. 15a;

▼B

d) posługuje się nazwą „EuSEF” w celu wprowadzania do obrotu funduszy, które nie zostały ustanowione zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (iii);

▼M1

e) uzyskał rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w jakikolwiek inny nieprawidłowy sposób, naruszając tym samym art. 15 lub art. 15a;

▼B

f) nie postępuje w sposób uczciwy i rzetelny, z należytą fachowością, dbałością lub starannością przy prowadzeniu swojej działalności, naruszając tym samym art. 7 lit. a);

g) nie stosuje odpowiednich polityk i procedur w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom, naruszając tym samym art. 7 lit. b);

h) wielokrotnie nie spełnia wymogów z art. 13 dotyczących sprawozdania rocznego;

i) wielokrotnie nie wypełnia obowiązku informowania inwestorów zgodnie z art. 14.

▼M1

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ, stosownie do przypadku:

a) przyjmuje środki w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej spełniał, w odpowiednich przypadkach, wymogi art. 5 i 6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 13–15a;

b) zakazuje zarządzającemu stosownym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej posługiwania się nazwą „EuSEF” oraz usuwa tego zarządzającego lub stosowny kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej z rejestru.

3.  Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informuje inny właściwy organ i właściwe organy wszystkich przyjmujących państw członkowskich zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) oraz ESMA o usunięciu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej z rejestru.

4.  Prawo do wprowadzania do obrotu jednego lub większej liczby kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej pod nazwą „EuSEF” w Unii wygasa ze skutkiem natychmiastowym w dniu wydania przez właściwy organ decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. b).

▼M1

5.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub przyjmującego państwa członkowskiego, w odpowiednich przypadkach, informują niezwłocznie ESMA, gdy mają jasne i dające się udowodnić powody, by sądzić, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopuścił się któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w ust. 1 lit. a)–i).

Przy poszanowaniu zasady proporcjonalności ESMA może wydawać zalecenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 skierowane do zainteresowanych właściwych organów w celu przyjęcia wszelkich środków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, lub do powstrzymania się od przyjęcia takich środków.

Artykuł 22a

Uprawnienia nadane właściwym organom zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE, w tym te odnoszące się do kar, są wykonywane również w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

▼B

Artykuł 23

1.  Właściwe organy i EUNGiPW współpracują na potrzeby wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.

2.  Właściwe organy i EUNGiPW prowadzą wymianę wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010, w szczególności do wykrywania i usuwania naruszeń niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24

1.  Wszystkie osoby, które pracują lub pracowały dla właściwych organów lub EUNGiPW, a także audytorzy i eksperci wykonujący prace na zlecenie właściwych organów lub na zlecenie EUNGiPW są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Żadne poufne informacje, jakie osoby te otrzymują w trakcie wykonywania swoich obowiązków, nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom lub organom w innej formie niż skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, bez uszczerbku dla przypadków objętych przepisami prawa karnego oraz postępowaniem na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Właściwym organom państw członkowskich lub EUNGiPW nie można uniemożliwiać wymieniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub innymi przepisami prawa Unii mającymi zastosowanie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

3.  Właściwe organy lub EUNGiPW, które otrzymały poufne informacje zgodnie z ust. 2, mogą wykorzystywać te informacje jedynie podczas wykonywania swoich obowiązków oraz do celów postępowań administracyjnych i sądowych.

Artykuł 25

W przypadku braku zgody między właściwymi organami państw członkowskich w odniesieniu do oceny, działania lub zaniechania jednego z właściwych organów w obszarach, w których na mocy niniejszego rozporządzenia wymagana jest współpraca lub koordynacja między właściwymi organami z więcej niż jednego państwa członkowskiego, właściwe organy mogą przekazać sprawę EUNGiPW, który może działać zgodnie z uprawnieniami powierzonymi mu na mocy art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, jeżeli brak zgody nie ma związku z art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (i) lub lit. d) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia.ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 26

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 2 oraz art. 14 ust. 4, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 15 maja 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 2 oraz art. 14 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 2 lub art. 14 ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 27

1.  Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 2. Przegląd obejmuje ogólną analizę funkcjonowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz doświadczenia zdobyte podczas ich stosowania, w tym:

a) zakres stosowania nazwy „EuSEF” przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej w różnych państwach członkowskich, na poziomie krajowym lub transgranicznym;

b) geograficzny i sektorowy rozkład inwestycji dokonywanych przez kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

c) stosowność wymogów dotyczących informacji na mocy art. 14, w szczególności sprawdzenie, czy są one wystarczające, aby umożliwić inwestorom podjęcie świadomej decyzji o inwestycji;

d) wykorzystywanie różnych kwalifikowalnych inwestycji przez kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz jego wpływ na rozwój przedsiębiorstw społecznych w całej Unii;

e) stosowność ustanowienia europejskiego znaku jakości „przedsiębiorstwo społeczne”;

f) możliwość zezwolenia funduszom na rzecz przedsiębiorczości społecznej ustanowionym w państwie trzecim na posługiwanie się nazwą „EuSEF”, uwzględniając doświadczenia zdobyte w stosowaniu zalecenia Komisji dotyczącego środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych standardów dobrych rządów w kwestiach podatkowych;

g) stosowanie w praktyce kryteriów identyfikacji kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, jego wpływ na rozwój przedsiębiorstw społecznych w całej Unii i ich pozytywne skutki społeczne;

h) analizę procedur stosowanych przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej do pomiaru pozytywnych skutków społecznych wywieranych przez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, o których mowa w art. 10, oraz ocenę wykonalności wprowadzenia ujednoliconych standardów pomiaru skutków społecznych na poziomie Unii w sposób spójny z polityką społeczną Unii;

i) możliwość rozszerzenia zakresu wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej na inwestorów detalicznych;

j) stosowność zaliczenia kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej do kwalifikowalnych aktywów zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE;

k) stosowność uzupełnienia niniejszego rozporządzenia systemem depozytariuszy;

l) analiza ewentualnych przeszkód podatkowych napotykanych przez fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz ocenę ewentualnych zachęt podatkowych mających na celu pobudzanie przedsiębiorczości społecznej w Unii;

m) ocena wszelkich przeszkód, jakie mogą zakłócać inwestowanie w fundusze, posługując się nazwą „EuSEF”, w tym wpływ na inwestorów instytucjonalnych innych przepisów prawa Unii o charakterze ostrożnościowym.

2.  Przegląd, o którym mowa w ust. 1, odbywa się:

a) do dnia ►M1  2 marca 2022 r. ◄ w odniesieniu do lit. a)–e) i lit. g)–m); oraz

b) do dnia 22 lipca 2015 r. w odniesieniu do lit. f).

3.  Po przeglądzie, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacji z EUNGiPW Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, dołączając do niego – w stosownych przypadkach – wniosek ustawodawczy.

▼M1

4.  Równolegle do przeglądu zgodnie z art. 69 dyrektywy 2011/61/UE, w szczególności w odniesieniu do zarządzających zarejestrowanych na mocy art. 3 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy, Komisja dokonuje analizy:

a) zarządzania kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej i stosowności wprowadzenia zmian w ramach prawnych, włącznie z opcją wprowadzenia paszportu na potrzeby zarządzania; oraz

b) trafności definicji wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz skutków tej definicji, a także skutków, jakie rozbieżności krajowych interpretacji mają dla działań i rentowności kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz transgranicznej dystrybucji takich funduszy.

W następstwie tego przeglądu Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, dołączając do niego w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy.

▼B

Artykuł 28

1.  Do dnia 22 lipca 2017 r. Komisja rozpocznie przegląd wzajemnego oddziaływania między niniejszym rozporządzeniem a innymi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i zarządzających nimi, a w szczególności przepisami dyrektywy 2011/61/UE. Przegląd ten dotyczy zakresu niniejszego rozporządzenia. W ramach tego przeglądu gromadzone są dane służące do oceny, czy konieczne jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić zarządzającym funduszami venture capital o łącznej wartości aktywów przekraczającej próg określony w art. 2 ust. 1 stanie się zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Po przeglądzie, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacji z EUNGiPW Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, dołączając do niego – w stosownych przypadkach – wniosek ustawodawczy.

Artykuł 29

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 lipca 2013 r., z wyjątkiem art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 14 ust. 4, które stosuje się od dnia 15 maja 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.