02013H0711 — PL — 03.10.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/711/UE)

(Dz.U. L 323 z 4.12.2013, s. 37)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 września 2014 r.

  L 272

17

13.9.2014
▼B

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/711/UE)1. Państwa członkowskie powinny, proporcjonalnie do swojej produkcji, wykorzystania i konsumpcji paszy i żywności, prowadzić wyrywkowe monitorowanie obecności dioksyn, dioksynopodobnych PCB oraz niedioksynopodobnych PCB.

2. Poza monitorowaniem określonym w pkt 1 państwa członkowskie prowadzą specjalne monitorowanie obecności dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB w następujących produktach:

a) jaja z chowu na wolnym wybiegu i jaja z produkcji ekologicznej;

b) wątroby owcze i jagnięce;

c) kraby wełnistoszczypce w odniesieniu do:

(i) tkanki mięśniowej z przydatków (odrębnie);

(ii) brązowego mięsa (odrębnie);

(iii) całego produktu (przy wyliczaniu biorąc pod uwagę poziomy stwierdzone w tkance mięśniowej z przydatków i w brązowym mięsie oraz ich względny udział);

d) suszone zioła (żywność i pasza);

e) glinki sprzedawane jako suplement diety.

3. Jeśli stwierdzony zostanie brak zgodności z przepisami dyrektywy 2002/32/WE i rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 oraz jeśli wykryte zostaną poziomy dioksyn lub dioksynopodobnych PCB przekraczające progi podejmowania działań określone w załączniku do niniejszego zalecenia w odniesieniu do żywności oraz w załączniku II do dyrektywy 2002/32/WE w odniesieniu do paszy, to państwa członkowskie, we współpracy z podmiotami gospodarczymi:

a) wszczynają dochodzenie w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia;

b) wprowadzają środki w celu ograniczenia lub usunięcia źródła zanieczyszczenia.

4. Państwa członkowskie powinny przekazywać Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wszelkie dane o występowaniu dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB. Państwa członkowskie powinny informować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o swoich ustaleniach, wynikach badań oraz środkach wprowadzonych w celu ograniczenia lub usunięcia źródła zakażenia.

Niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie 2011/516/UE.

▼M1
ZAŁĄCZNIK

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a) „dioksyny + furany (WHO-TEQ)” oznaczają sumę polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) w przeliczeniu — przy zastosowaniu współczynników równoważności toksycznej przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (WHO-TEF) — na równoważnik toksyczności przyjęty przez WHO;

b) „dioksynopodobne PCB (WHO-TEQ)” oznaczają sumę polichlorowanych bifenyli (PCB), w przeliczeniu — przy zastosowaniu WHO-TEF — na równoważnik toksyczności przyjęty przez WHO;

c) „WHO-TEF” oznacza współczynniki równoważności toksycznej przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia do celów oceny ryzyka dla ludzi na podstawie konkluzji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — spotkania ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds [Ponowna ocena współczynników równoważności toksycznej u ludzi i ssaków w odniesieniu do dioksyn i związków dioksynopodobnych]. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).ŻYWNOŚĆ

PRÓG PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ DLA DIOKSYN + FURANÓW (WHO-TEQ) (1)

PRÓG PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ DLA DIOKSYNOPODOBNYCH PCB (WHO-TEQ) (1)

Mięso i produkty mięsne (z wyłączeniem jadalnych podrobów) (2) następujących zwierząt:

 

 

— bydło i owce

— drób

— trzoda chlewna

Tłuszcze mieszane

1,75 pg/g tłuszczu (3)

1,25 pg/g tłuszczu (3)

0,75 pg/g tłuszczu (3)

1,00 pg/g tłuszczu (3)

1,75 pg/g tłuszczu (3)

0,75 pg/g tłuszczu (3)

0,50 pg/g tłuszczu (3)

0,75 pg/g tłuszczu (3)

Tkanka mięśniowa ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim i produkty rybołówstwa

1,50 pg/g mokrej masy

2,50 pg/g mokrej masy

Mleko surowe (2) i produkty mleczne (2), w tym tłuszcz mleczny

1,75 pg/g tłuszczu (3)

2,00 pg/g tłuszczu (3)

Jaja kurze i produkty jajeczne (2)

1,75 pg/g tłuszczu (3)

1,75 pg/g tłuszczu (3)

Glinki stanowiące suplement diety

0,50 pg/g mokrej masy

0,50 pg/g mokrej masy

Zboża i nasiona roślin oleistych

0,50 pg/g mokrej masy

0,35 pg/g mokrej masy

Owoce i warzywa (w tym świeże zioła) (4)

0,30 pg/g mokrej masy

0,10 pg/g mokrej masy

(1)   Górne granice stężeń: górne granice stężeń oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów będące poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(2)   Środki spożywcze wymienione w tej kategorii są określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(3)   Wymienione progi podejmowania działań nie mają zastosowania do artykułów spożywczych zawierających < 2 % tłuszczu.

(4)   W odniesieniu do suszonych owoców i warzyw (w tym suszonych ziół) zastosowanie ma art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1881/2006. W odniesieniu do suszonych ziół należy uwzględnić współczynnik stężenia w wyniku suszenia wynoszący 7.