2013D0034 — PL — 09.12.2013 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA RADY 2013/34/WPZiB

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

(Dz.U. L 014, 18.1.2013, p.19)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA RADY 2013/729/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r.

  L 332

18

11.12.2013
▼B

DECYZJA RADY 2013/34/WPZiB

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lipca 2012 r. Rada uznała, że dramatyczne zmiany w Mali wymagają przeglądu działań, które powinna podjąć Unia w celu wsparcia przywrócenia demokratycznych rządów i praworządności na całym terytorium Mali. Zwróciła się do Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) oraz do Komisji o przedstawienie konkretnych propozycji działań Unii w wielu obszarach, aby zareagować na zmieniającą się sytuację.

(2)

W piśmie z dnia 18 września 2012 r. prezydent Republiki Mali zwrócił się o wsparcie Unii w celu przywrócenia integralności terytorialnej Mali.

(3)

W rezolucji 2071 (2012) w sprawie sytuacji w Mali przyjętej w dniu 12 października 2012 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyrażając głębokie zaniepokojenie tym, jakie skutki dla regionu i jego otoczenia będzie miała destabilizacja na północy Mali oraz podkreślając potrzebę szybkiego zareagowania w celu zachowania stabilności w całym regionie Sahelu, zwróciła się do partnerów międzynarodowych, w tym do Unii, o udzielenie armii malijskiej i malijskim siłom bezpieczeństwa wsparcia, udostępnienie wiedzy fachowej, zapewnienie szkolenia i pomocy przy tworzeniu zdolności.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 15 października 2012 r. Rada zaapelowała, aby prace związane z planowaniem ewentualnej misji wojskowej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) były kontynuowane i zostały jak najszybciej zintensyfikowane, w szczególności przez opracowanie koncepcji zarządzania kryzysowego dotyczącego reorganizacji i wyszkolenia malijskich sił bezpieczeństwa, z uwzględnieniem warunków niezbędnych do zapewnienia skuteczności ewentualnej misji, co obejmuje pełne poparcie władz Mali oraz zdefiniowanie strategii wyjścia.

(5)

W konkluzjach z dnia 19 listopada 2012 r. Rada z zadowoleniem przyjęła przedstawienie przez WP koncepcji zarządzania kryzysowego i wezwała odpowiednie grupy robocze do pilnego jej przeanalizowania, tak by Rada mogła ją zatwierdzić w grudniu 2012 r.

(6)

W dniu 10 grudnia 2012 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego w sprawie ewentualnej szkoleniowej misji wojskowej w Mali w ramach WPBiO. Rada pokreśliła, że misja w Mali będzie stanowić podstawowy element całościowego podejścia Unii określonego w Strategii na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu.

(7)

W piśmie z dnia 24 grudnia 2012 r., prezydent Republiki Mali zwrócił się do WP z prośbą o wsparcie i z zadowoleniem przyjął rozmieszczenie szkoleniowej misji wojskowej UE w Mali.

(8)

Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) powinien sprawować – pod kierownictwem Rady i WP – polityczną kontrolę nad misją wojskową Unii, zapewniać jej kierownictwo strategiczne i podejmować stosowne decyzje zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

(9)

Należy wynegocjować i zawrzeć umowy międzynarodowe dotyczące statusu jednostek i personelu UE oraz udziału państw trzecich w misjach Unii.

(10)

Zgodnie z art. 41 ust. 2 TUE oraz zgodnie z decyzją Rady 2011/871/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) ( 1 ) wydatki operacyjne wynikające z niniejszej decyzji, które mają wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być ponoszone przez państwa członkowskie.

(11)

Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy we wprowadzaniu w życie niniejszej decyzji i w związku z tym nie uczestniczy w finansowaniu niniejszej misji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Misja

1.  Unia prowadzi wojskową misję szkoleniową (EUTM Mali), w celu świadczenia doradztwa wojskowego oraz doradztwa w zakresie szkolenia na południu Mali na rzecz malijskich sił zbrojnych działających pod kontrolą prawowitych władz cywilnych, w celu przyczynienia się do odzyskania przez nie zdolności wojskowej z myślą o umożliwieniu im przeprowadzania operacji wojskowych mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej Mali oraz ograniczenie zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych. EUTM nie może uczestniczyć w operacjach bojowych.

2.  Celem EUTM Mali jest reagowanie na potrzeby operacyjne malijskich sił zbrojnych przez zapewnienie:

a) wsparcia szkoleniowego na rzecz zdolności malijskich sił zbrojnych;

b) szkolenia i doradztwa w zakresie dowodzenia i kontroli, łańcucha logistycznego i zasobów ludzkich, jak również szkolenia w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej oraz praw człowieka.

3.  EUTM Mali dąży do poprawy warunków dla sprawowania przez prawowite władze cywilne należytej kontroli politycznej nad malijskimi siłami zbrojnymi.

4.  Działania EUTM Mali prowadzone są w ścisłej koordynacji z innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie malijskich sił zbrojnych, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Artykuł 2

Mianowanie dowódcy misji UE

1.  Generał brygady François LECOINTRE zostaje niniejszym mianowany dowódcą misji UE.

2.  Dowódca misji UE sprawuje funkcje dowódcy operacji UE i dowódcy sił UE.

Artykuł 3

Wyznaczenie kwatery głównej

1.  Kwatera główna EUTM Mali znajduje się w Mali. Pełni ona funkcje zarówno dowództwa operacji, jak i dowództwa sił.

2.  Kwatera główna obejmuje komórkę wsparcia w Brukseli.

▼M1

Artykuł 3a

Komórka ds. projektów

1.  EUTM Mali posiada komórkę ds. projektów, której zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów. Misja w stosownych przypadkach koordynuje i usprawnia realizację projektów wdrażanych przez państwa członkowskie i państwa trzecie w ramach ich obowiązków oraz doradza na ich temat, w obszarach związanych z mandatem misji i w ramach wspierania jej celów.

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3 dowódca misji UE jest upoważniony do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich lub państw trzecich w celu realizacji określonych projektów stanowiących spójne uzupełnienie innych działań EUTM Mali. W takim przypadku dowódca misji UE zawiera z tymi państwami porozumienie, które w szczególności obejmuje konkretne zasady postępowania z wszelkiego rodzaju skargami stron trzecich w zakresie szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań ze strony dowódcy misji UE w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych mu przez te państwa.

W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec państw wnoszących wkład za działania lub zaniechania działań ze strony dowódcy misji UE w związku z korzystaniem ze środków finansowych z tych państw.

3.  KPiB zatwierdza przyjęcie wkładu finansowego państw trzecich na rzecz komórki ds. projektów.

▼B

Artykuł 4

Planowanie i rozpoczęcie EUTM Mali

Decyzję o rozpoczęciu EUTM Mali podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu misji i zasad zaangażowania.

Artykuł 5

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.  W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne w odniesieniu do EUTM Mali. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji, zgodnie z art. 38 TUE. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia niezbędne do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu misji i struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców misji UE. Rada zachowuje uprawnienia do podejmowania decyzji co do celów i zakończenia EUTM Mali.

2.  KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.  KPiB regularnie otrzymuje od przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE (EUMC) sprawozdania dotyczące przebiegu EUTM Mali. KPiB może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE na swoje posiedzenia.

Artykuł 6

Kierownictwo wojskowe

1.  EUMC monitoruje właściwe przeprowadzanie EUTM Mali, za której przebieg odpowiedzialny jest dowódca misji UE.

2.  EUMC regularnie otrzymuje sprawozdania od dowódcy misji UE. Może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE na swoje posiedzenia.

3.  Przewodniczący EUMC pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z dowódcą misji UE.

Artykuł 7

Spójność unijnej reakcji oraz koordynacja

1.  WP zapewnia wykonanie niniejszej decyzji i jej spójność z działaniami zewnętrznymi Unii jako całości, w tym z programami rozwojowymi Unii.

2.  Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia dowódca misji UE otrzymuje lokalne wytyczne polityczne od szefa delegatury Unii w Bamako działającego w ścisłej współpracy z koordynatorem UE dla Sahelu.

3.  EUTM Mali utrzymuje koordynację z misją Unii w ramach WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger) w celu wykorzystania ewentualnych synergii.

4.  EUTM Mali koordynuje swoje działania z działaniami państw członkowskich o charakterze dwustronnym w Mali, z innymi podmiotami międzynarodowymi w regionie, w szczególności z ONZ, Unią Afrykańską (UA), ECOWAS oraz z podmiotami dwustronnymi, w tym z USA i z Kanadą, oraz z kluczowymi podmiotami regionalnymi.

Artykuł 8

Udział państw trzecich

1.  Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię oraz dla jej jednolitych ram instytucjonalnych oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Rady Europejskiej, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w EUTM Mali.

2.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do zaproszenia państw trzecich, by zadeklarowały swój wkład, i do podjęcia, na zalecenie dowódcy misji UE i EUMC, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE. Jeżeli Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w misjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście EUTM Mali.

4.  Państwa trzecie, które wnoszą istotny wkład wojskowy w EUTM Mali, mają w odniesieniu do bieżącego zarządzania EUTM Mali takie same prawa i obowiązki, jak państwa członkowskie biorące udział w EUTM Mali.

5.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do podjęcia stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników, w przypadku gdy państwa trzecie wniosą istotne wkłady wojskowe.

Artykuł 9

Status personelu dowodzonego przez UE

Status jednostek dowodzonych przez UE i personelu tych jednostek, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania ich misji i jej sprawnego przebiegu, stanowi przedmiot umowy zawartej na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE.

Artykuł 10

Uzgodnienia finansowe

1.  Wspólnymi kosztami EUTM Mali zarządza się zgodnie z decyzją 2011/871/WPZiB.

2.  Ustala się finansową kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów EUTM Mali w wysokości 12 300 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji 2011/871/WPZiB, wynosi 50 %, a poziom zobowiązań, o którym mowa w art. 32 ust. 3 decyzji 2011/871/WPZiB, wynosi 70 %.

Artykuł 11

Udostępnianie informacji

1.  WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, zgodnie z decyzją Rady 2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE ( 2 ):

a) opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż przewidziany w mających zastosowanie umowach o bezpieczeństwie informacji zawartych między Unią a odnośnym państwem trzecim; lub

b) opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” w innych przypadkach.

2.  WP jest również upoważniony do udostępniania ONZ i ECOWAS, zgodnie z potrzebami operacyjnymi EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, opatrzonych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy ONZ i ECOWAS dokonują niezbędnych uzgodnień.

3.  W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUTM Mali, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy państwa przyjmującego dokonują niezbędnych uzgodnień.

4.  WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących EUTM Mali i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady ( 3 ).

5.  WP może przekazywać uprawnienia, o których mowa w ust. 1–4, jak również zdolność do zawierania uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, personelowi Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub dowódcy misji UE.

Artykuł 12

Wejście w życie i zakończenie

1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.  Mandat EUTM Mali wygasa 15 miesięcy od przyjęcia decyzji Rady o rozpoczęciu EUTM Mali.

3.  Niniejszą decyzję uchyla się z dniem zamknięcia kwatery głównej zgodnie z zatwierdzonymi planami dotyczącymi zakończenia EUTM Mali oraz bez uszczerbku dla procedur dotyczących audytu i przedstawiania sprawozdań finansowych EUTM Mali określonych w decyzji 2011/871/WPZiB.( 1 ) Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 35.

( 2 ) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.

( 3 ) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).