02012R0932 — PL — 09.01.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 932/2012

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 278 z 12.10.2012, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 932/2012

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu odnoszące się do wprowadzania do obrotu elektrycznych zasilanych sieciowo i gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, a także suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych do zabudowy, łącznie z suszarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz wirówek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych” oznacza urządzenie, w którym suszy się tkaniny dzięki wprawieniu w ruch bębna obrotowego, przez który przechodzi ogrzane powietrze, i które zostało zaprojektowane do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2) „suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3) „pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

4) „wirówka dla gospodarstw domowych”, znana również na rynku jako „wirówka”, oznacza urządzenie, w którym woda jest usuwana z tkanin dzięki wirowaniu bębna obrotowego oraz odprowadzana za pomocą automatycznej pompy i które zostało zaprojektowane do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

5) „suszarka bębnowa wywiewowa” oznacza suszarkę bębnową, która pobiera świeże powietrze, przepuszcza je przez tkaniny oraz odprowadza powstałe wilgotne powietrze do pomieszczenia lub na zewnątrz;

6) „suszarka bębnowa kondensacyjna” oznacza suszarkę bębnową, która posiada urządzenie (wykorzystujące proces skraplania albo dowolny inny sposób) do usuwania wilgoci z powietrza używanego w procesie suszenia;

7) „automatyczna suszarka bębnowa” oznacza suszarkę bębnową, która przerywa proces suszenia w przypadku stwierdzenia określonej zawartości wilgoci we wsadzie, na przykład za pomocą czujnika przewodności właściwej lub temperatury;

8) „nieautomatyczna suszarka bębnowa” oznacza suszarkę bębnową, która przerywa proces suszenia po upływie z góry określonego czasu, kontrolowanego zazwyczaj za pomocą zegara, ale która może być również wyłączana ręcznie;

9) „program” oznacza zbiór operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez producenta za odpowiednie do suszenia określonych rodzajów tkanin;

10) „cykl” oznacza pełny proces suszenia zdefiniowany dla wybranego programu;

11) „czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

12) „pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez producenta w odstępach 0,5 kg, jaką suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych może wysuszyć w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami producenta;

13) „częściowe załadowanie” oznacza załadowanie suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych połową pojemności znamionowej dla danego programu;

14) „wydajność skraplania” oznacza stosunek masy wilgoci skroplonej przez suszarkę bębnową kondensacyjną do masy wilgoci usuniętej z wsadu na koniec cyklu;

15) „tryb wyłączenia” oznacza stan suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy suszarka bębnowa jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami producenta; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

16) „tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych;

17) „równoważna suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie energii, wydajność skraplania (w stosownych przypadkach), czas standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych oraz poziom emitowanego hałasu w trakcie suszenia są takie same jak innego modelu takiej suszarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta;

18) „standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” oznacza cykl suszenia tkanin bawełnianych o wilgotności początkowej wsadu wynoszącej 60 %, prowadzący do uzyskania wilgotności resztkowej wsadu na poziomie 0 %.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych są określone w pkt 1 załącznika I. Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych są określone w pkt 2 załącznika I.

W odniesieniu do pozostałych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ekoprojektu.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.  Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi system wewnętrznej kontroli projektu określony w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.  Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera kopię wyników obliczeń określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, bądź na podstawie obydwu tych elementów, dokumentacja techniczna musi uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, bądź obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej tych modeli zostały uzyskane w ten sam sposób.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych o największej sprawności, dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku III.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2013 r.

Jednakże:

a) ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1.1 i 1.2 załącznika I stosuje się od dnia 1 listopada 2014 r.;

b) szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2.2 załącznika I stosuje się od dnia 1 listopada 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.    Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu

1.1. W celu obliczenia zużycia energii oraz innych parametrów dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wykorzystuje się cykl suszenia tkanin bawełnianych (o wilgotności początkowej wsadu wynoszącej 60 %) prowadzący do uzyskania wilgotności resztkowej wsadu na poziomie 0 % (zwany dalej „standardowym programem suszenia tkanin bawełnianych”). Cykl ten musi być łatwy do zidentyfikowania na urządzeniu(-ach) do wybierania programu w suszarce bębnowej dla gospodarstw domowych lub na ewentualnym wyświetlaczu takiej suszarki, bądź na obydwu tych elementach, oraz być oznaczony jako „standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” lub za pomocą jednakowego symbolu lub odpowiedniego połączenia tych sposobów, a także powinien być ustawiony jako cykl domyślny dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wyposażonych w automatyczny wybór programu lub dowolną funkcję automatycznego wyboru programu suszenia lub zachowania wyboru programu. W przypadku automatycznej suszarki bębnowej „standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” musi być automatyczny.

1.2. Instrukcja obsługi dołączona przez producenta zawiera:

a) informacje na temat „standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych” oraz wskazanie, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych;

b) informacje o zużyciu energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;

c) orientacyjne informacje o czasie programu oraz zużyciu energii dla głównych programów suszenia przy pełnym załadowaniu oraz, w stosownych przypadkach, przy częściowym załadowaniu.

2.    Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu

Suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych muszą spełniać następujące wymogi:

2.1. Od dnia 1 listopada 2013 r.:

 współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 85,

 w przypadku suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych ważona wydajność skraplania nie może być mniejsza niż 60 %.

2.2. Od dnia 1 listopada 2015 r.:

 w przypadku suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 76,

 w przypadku suszarek bębnowych kondensacyjnych dla gospodarstw domowych ważona wydajność skraplania nie może być mniejsza niż 70 %.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oraz ważoną wydajność skraplania oblicza się zgodnie z załącznikiem II.
ZAŁĄCZNIK II

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej oraz ważonej wydajności skraplania

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką suszarkę w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę suszarkę.

a) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

AEC = ważone roczne zużycie energii przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych,

SAEC = standardowe roczne zużycie energii przez suszarkę bębnową dla gospodarstw domowych.

b) Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

 w przypadku wszelkich suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych innych niż suszarki wywiewowe:

 
image

 w przypadku suszarek bębnowych wywiewowych dla gospodarstw domowych:

 
image

gdzie:

  c oznacza pojemność znamionową suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych,

  Tt oznacza ważony czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych.

c) Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

(i) 
image

gdzie:

Et = ważone zużycie energii, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Po = energia elektryczna w trybie wyłączenia dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażona w W, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Pl = energia elektryczna w trybie czuwania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażona w W, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Tt = ważony czas programu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty,

160 = całkowita liczba cykli suszenia rocznie.

(ii) Jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

image

gdzie:

Tl = czas trwania trybu czuwania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty.

d) Ważony czas programu (Tt ) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych oblicza się w minutach w następujący sposób, w zaokrągleniu do najbliższej minuty:

image

gdzie:

Tdry = czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty,

Tdry½ = czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażony w minutach, w zaokrągleniu do najbliższej minuty.

e) Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku:

image

gdzie:

Edry = zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Edry½ = zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

f) W przypadku gazowych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oblicza się w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

image

image

gdzie:

Egdry = zużycie gazu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry½ = zużycie gazu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry,a = dodatkowe zużycie energii elektrycznej dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

Egdry½,a = dodatkowe zużycie energii elektrycznej dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu, wyrażone w kWh, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

fg = 2,5.

2.   OBLICZANIE WAŻONEJ WYDAJNOŚCI SKRAPLANIA

Wydajność skraplania dla programu oznacza stosunek masy wilgoci skroplonej i zebranej w pojemniku suszarki bębnowej kondensacyjnej dla gospodarstw domowych do masy wilgoci usuniętej z wsadu w trakcie programu, przy czym ta ostatnia wartość stanowi różnicę między masą mokrego testowanego wsadu przed suszeniem oraz masą testowanego wsadu po suszeniu. W celu obliczenia ważonej wydajności skraplania uwzględnia się średnią wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu oraz przy częściowym załadowaniu.

Ważoną wydajność skraplania (Ct ) dla programu oblicza się jako wartość procentową, w zaokrągleniu do najbliższego pełnego procentu, w następujący sposób:

image

gdzie:

Cdry = średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu,

Cdry½ = średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu.

Średnią wydajność skraplania C oblicza się na podstawie wydajności skraplania uzyskanych podczas prób testowych i wyraża się w postaci procentowej:

image

gdzie:

  n oznacza liczbę prób testowych obejmujących co najmniej cztery ważne próby testowe dla wybranego programu,

  j oznacza numer próby testowej,

  Wwj oznacza masę wody zebranej w pojemniku skraplacza podczas próby testowej j,

  Wi oznacza masę testowanego mokrego wsadu przed suszeniem,

  Wf oznacza masę testowanego wsadu po suszeniu.

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1) Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3) W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7) Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państw członkowskich stosują procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane, zgodne z aktualnym stanem nauki, wiarygodne, dokładne i odtwarzalne metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Ważone roczne zużycie energii (AEC)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości AEC o więcej niż 6 %.

Ważone zużycie energii (Et)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Et o więcej niż 6 %.

Ważona wydajność skraplania (Ct)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości Ct o więcej niż 6 %.

Ważony czas programu (Tt)

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości Tt o więcej niż 6 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania (P o oraz P l)

Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące powyżej 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 6 %. Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania (Tl)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości Tl o więcej niż 6 %.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Poziomy odniesienia

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepszą dostępną na rynku technologię dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, pod względem zużycia energii oraz poziomu emitowanego hałasu w trakcie suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych, określa się w następujący sposób:

1. Suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3 kg:

a) zużycie energii: 1,89 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 247 kWh/rok ( *1 );

b) poziom emitowanego hałasu: 69 dB.

2. Suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a) zużycie energii: 2,70 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 347 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.

3. Gazowa suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a) zużycie gazu: 3,25 kWhGas/cykl, co odpowiada 1,3 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu. Roczne zużycie energii: brak danych;

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.

4. Suszarka bębnowa kondensacyjna dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a) zużycie energii: 3,10 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 396 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.

5. Suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg:

a) zużycie energii: 3,84 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 487 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: 67 dB.

6. Suszarka bębnowa kondensacyjna dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg:

a) zużycie energii: 1,58 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 209 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.

7. Suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a) zużycie energii: 3,9 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 495 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: 65 dB.

8. Gazowa suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a) zużycie gazu: 3,4 kWhGas/cykl, co odpowiada 1,36 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu. Roczne zużycie energii: brak danych;

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.

9. Suszarka bębnowa kondensacyjna dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a) zużycie energii: 1,6 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 211 kWh/rok (*1) ;

b) poziom emitowanego hałasu: 65 dB.

10. Suszarka bębnowa wywiewowa dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg:

a) zużycie energii: 4,1 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 520 kWh/rok (*);

b) poziom emitowanego hałasu: 65 dB.

11. Suszarka bębnowa kondensacyjna dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg:

a) zużycie energii: 2,30 kWh/cykl dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, co odpowiada ok. 297 kWh/rok (*);

b) poziom emitowanego hałasu: brak danych.( *1 ) Obliczone przy założeniu 160 cykli suszenia rocznie przy zużyciu energii dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu na poziomie 60 % zużycia energii przy pełnym załadowaniu oraz dodatkowym rocznym zużyciu energii w trybach niskiego zużycia energii wynoszącym 13,5 kWh.