02012O0027 — PL — 17.11.2019 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

(wersja przekształcona)

(EBC/2012/27)

(2013/47/UE)

(Dz.U. L 030 z 30.1.2013, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 26 września 2013 r.

  L 333

82

12.12.2013

►M2

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 czerwca 2014 r.

  L 168

120

7.6.2014

►M3

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/930 z dnia 2 kwietnia 2015 r.

  L 155

38

19.6.2015

►M4

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r.

  L 99

21

15.4.2016

►M5

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r.

  L 295

97

14.11.2017

►M6

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

  L 280

40

9.11.2018

►M7

DWYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r.

  L 283

64

5.11.2019
▼B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

(wersja przekształcona)

(EBC/2012/27)

(2013/47/UE)DZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

▼M6

1.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w module płatniczym (PM), dedykowanych rachunkach pieniężnych T2S (T2S DCA) na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na dedykowanych rachunkach pieniężnych TIPS (TIPS DCA) na potrzeby płatności natychmiastowych. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS.

▼B

2.  Z prawnego punktu widzenia TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów RTGS.

▼M4

Artykuł 1a

Transakcje w TARGET2

Krajowe banki centralne (KBC) zawsze korzystają z rachunków w TARGET2 w przypadku następujących transakcji:

a) operacji polityki pieniężnej otwartego rynku w rozumieniu wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) ( 1 );

b) rozrachunku transakcji z systemami zewnętrznymi;

c) płatności między instytucjami kredytowymi.

▼B

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)

„jednolita wspólna platforma” (Single Shared Platform – SSP) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające SSP;

2)

„system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system) – system RTGS prowadzony przez BC Eurosystemu, stanowiący część TARGET2;

3)

„bank centralny (BC)” – BC Eurosystemu lub przyłączony KBC;

4)

„KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu;

▼M1

5)

►M3  dostawca usług sieciowych TARGET2 ◄ ” (network service provider) – dostawcę skomputeryzowanych łączy sieciowych do składania zleceń płatniczych w TARGET2. Skomputeryzowane łącza sieciowe są dostarczane za pośrednictwem SWIFT oraz dodatkowo, w przypadku komunikacji wewnętrznej Eurosystemu, za pośrednictwem CoreNet;

▼M6

6)

„uczestnik” [lub „uczestnik bezpośredni”] (participant, [direct participant]) – podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden rachunek TIPS DCA (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu;

▼B

7)

„BC Eurosystemu” (Eurosystem CB) – EBC lub KBC strefy euro;

8)

„moduł płatniczy” (Payments Module – PM) – moduł SSP, w którym płatności ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ podlegają rozrachunkowi na rachunkach w PM;

9)

„rachunek w PM” (

PM account

) –

rachunek ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w PM prowadzony przez BC Eurosystemu, niezbędny, aby taki ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ mógł:

a) składać zlecenia płatnicze lub otrzymywać płatności za pośrednictwem TARGET2; oraz

b) dokonywać rozrachunku takich płatności z właściwym BC Eurosystemu;

10)

„KBC strefy euro” (euro area NCB) – krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;

11)

„kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC) – kod zdefiniowany w normie ISO nr 9362;

12)

„adresowalny posiadacz BIC” (

addressable BIC holder)

podmiot, który:

a) posiada kod BIC;

b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni;

c) jest korespondentem lub klientem posiadacza rachunku w PM bądź też oddziałem posiadacza rachunku w PM lub uczestnika pośredniego, mającym możliwość składania zleceń płatniczych do systemu będącego komponentem TARGET2 oraz otrzymywania płatności z tego systemu za pośrednictwem posiadacza rachunku w PM;

▼M6

13)

„uczestnik pośredni” (indirect participant) – instytucję kredytową z siedzibą na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), która zawarła z posiadaczem rachunku w PM umowę o składanie zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności za pośrednictwem tego posiadacza rachunku w PM oraz która została uznana przez system będący komponentem TARGET2 za uczestnika pośredniego;

▼B

14)

„oddział” (branch) – oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

▼M6

15)

„dzień operacyjny” (business day) lub „dzień operacyjny systemu TARGET2” (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V do załącznika II, dodatku V do załącznika IIa oraz dodatku III do załącznika IIb;

▼B

16)

„organy certyfikacyjne” (certification authorities) – jeden lub większą liczbę KBC wyznaczonych przez Radę Prezesów jako organy certyfikacyjne do podejmowania w imieniu Eurosystemu działań w zakresie wydawania, cofania i odnawiania certyfikatów elektronicznych oraz zarządzania tymi certyfikatami;

17)

„certyfikaty elektroniczne” (electronic certificates) lub „certyfikaty” (certificates) – wydany przez organ certyfikacyjny elektroniczny plik łączący klucz publiczny z tożsamością, używany w następujących celach: do weryfikacji, że klucz publiczny należy do określonej osoby, do potwierdzenia tożsamości posiadacza, do sprawdzenia podpisu tej osoby lub do zaszyfrowania komunikatu adresowanego do tej osoby. Certyfikaty przechowuje się na fizycznie istniejącym urządzeniu, takim jak karta chipowa albo pamięć USB, przy czym ilekroć mowa jest o certyfikatach, rozumie się przez to również takie fizycznie istniejące urządzenia. Certyfikaty pełnią zasadniczą rolę w procesie identyfikacji użytkowników uzyskujących dostęp do TARGET2 przez internet i przekazujących komunikaty płatnicze albo kontrolne;

18)

„posiadacz certyfikatu” (certificate holder) – osobę określoną z imienia i nazwiska, zidentyfikowaną i wskazaną przez ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ jako uprawniona do dostępu przez internet do rachunku ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w TARGET2. Wniosek ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ o certyfikaty podlega weryfikacji przez KBC państwa, w którym ma siedzibę ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ , oraz przekazaniu organom certyfikacyjnym, które z kolei wydają certyfikaty wiążące klucz publiczny z danymi potwierdzającymi tożsamość ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ ;

19)

„przyłączony KBC” (connected NCB) – KBC niebędący KBC strefy euro, przyłączony do systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy;

20)

„grupa AL” (AL group) – grupę złożoną z członków grupy AL korzystających z trybu AL;

21)

„członek grupy AL” (AL group member) – ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ spełniającego kryteria korzystania z trybu AL, który zawarł porozumienie AL;

22)

„porozumienie AL” (AL agreement) – wielostronne porozumienie w sprawie grupowania płynności zawarte przez członków grupy AL oraz przez ich odpowiednie KBC grupy AL, w celu używania trybu AL;

23)

„KBC grupy AL” (AL NCB) – KBC strefy euro, który jest stroną porozumienia AL oraz który działa jako kontrahent w stosunku do członków grupy AL uczestniczących w jego systemie będącym komponentem TARGET2;

24)

„tryb AL” (AL mode) – grupowanie dostępnej płynności na rachunkach w PM;

▼M6

25)

„dostępna płynność”(available liquidity) – saldo kredytowe na rachunku uczestnika oraz, jeśli ma to zastosowanie, linię kredytową w ramach kredytu w ciągu dnia przyznaną na rachunku w PM przez odpowiedni KBC strefy euro w odniesieniu do takiego rachunku, ale jeszcze niewykorzystaną, albo, jeśli ma to zastosowanie, pomniejszone o kwotę ustanowionych rezerw płynności na rachunku w PM lub blokad środków na rachunku T2S DCA;

▼B

26)

„kredyt w ciągu dnia” (intraday credit) – kredyt udzielony i spłacony w ciągu tego samego dnia operacyjnego;

27)

„menedżer grupy AL” (AL group manager) – członka grupy AL wyznaczonego przez pozostałych członków grupy AL w celu zarządzania dostępną płynnością w ramach grupy AL w ciągu dnia operacyjnego;

28)

„stopa kredytu w banku centralnym” (marginal lending rate) – stopę procentową stosowaną w odniesieniu do kredytu w banku centralnym;

29)

„kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility) – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od KBC kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym;

30)

„bank rozrachunkowy” (settlement bank) – ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ , którego rachunek w PM lub subkonto wykorzystywane jest do rozrachunku instrukcji płatniczych przekazywanych przez systemy zewnętrzne za pośrednictwem interfejsu ASI;

▼M6

31)

„system zewnętrzny” (ancillary system) – system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii lub EOG i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC ( 2 ), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 – zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu;

▼B

32)

„interfejs systemu zewnętrznego (ASI)” (Ancillary System Interface) – urządzenie techniczne umożliwiające systemowi zewnętrznemu stosowanie szeregu specjalnych, zdefiniowanych uprzednio usług do składania i rozrachunku instrukcji płatniczych systemu zewnętrznego; może ono być również wykorzystywane przez KBC strefy euro do rozrachunku operacji gotówkowych wynikających z przekazywania oraz podejmowania kwot w pieniądzu gotówkowym;

▼M6

33)

„płatnik” (payer) – z wyjątkiem użycia w art. 23 – uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM, rachunek T2S DCA lub rachunek TIPS DCA jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

34)

„odbiorca płatności” (payee) – z wyjątkiem użycia w art. 23 – uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM, rachunek T2S DCA lub rachunek TIPS DCA jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego;

35)

„zharmonizowane warunki uczestnictwa” (Harmonised Conditions) – warunki określone w załącznikach II, IIa, IIb lub V;

▼B

36)

„podstawowe usługi TARGET2” (core TARGET2 services) – przetwarzanie zleceń płatniczych w systemach będących komponentami TARGET2, rozrachunek transakcji związanych z systemami zewnętrznymi i funkcje grupowania płynności;

▼M6

37)

„rachunek typu home” (Home Account) – rachunek otwarty i prowadzony poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG;

▼M3 —————

▼B

39)

„zarządzający KBC” (managing NCB) – KBC grupy AL systemu będącego komponentem TARGET2, w którym uczestniczy menedżer grupy AL;

40)

„zdarzenie uzasadniające zaspokojenie” (

enforcement event

) –

w odniesieniu do członka grupy AL:

a) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania wskazany w art. 34 ust. 1 załącznika II;

b) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania lub inne zdarzenie wskazane w art. 34 ust. 2 załącznika II, w odniesieniu do którego BC, biorąc pod uwagę istotność niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia, zdecydował, że należy dochodzić zaspokojenia z zastawu na podstawie art. 25b załącznika II, należy dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia na podstawie art. 25c załącznika II lub że należy dokonać potrącenia wierzytelności na podstawie art. 26 załącznika II;

c) jakąkolwiek decyzję o zawieszeniu lub pozbawieniu dostępu do kredytu w ciągu dnia;

41)

„interfejs użytkownika” (Participant Interface – PI) – urządzenie techniczne umożliwiające uczestnikom bezpośrednim składanie i rozliczanie zleceń płatniczych za pośrednictwem usług oferowanych w PM;

42)

„dostęp przez internet” – wybór przez ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ rachunku w PM dostępnego jedynie przez internet, przy czym ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ przekazuje komunikaty płatnicze albo komunikaty kontrolne do systemu TARGET2 za pośrednictwem internetu;

43)

„postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings) – postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych ( 3 );

▼M7

44)

„moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych;

▼M6

45)

„koordynator TARGET2” (TARGET2 coordinator) – osobę wyznaczoną przez EBC w celu zapewnienia codziennego zarządzania operacyjnego TARGET2, zarządzania jego działalnością i koordynowania jej w sytuacjach nadzwyczajnych oraz koordynowania rozpowszechniania informacji pośród posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku TIPS DCA;

▼B

46)

„menedżer TARGET2 ds. rozrachunku” (TARGET2 settlement manager) – osobę wyznaczoną przez BC Eurosystemu do monitorowania operacji jego systemu będącego komponentem TARGET2;

▼M6

47)

„menedżer TARGET2 ds. kryzysu” (TARGET2 crisis manager) – osobę wyznaczoną przez BC Eurosystemu do reagowania, w imieniu BC Eurosystemu, na awarie SSP lub platformy TIPS lub na nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne;

48)

„techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) – trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych wykorzystywanych przez odpowiedni system będący komponentem TARGET2, w tym SSP lub platformy T2S lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2 w tym samym dniu operacyjnym;

49)

„nierozliczone zlecenie płatnicze” (non-settled payment order) – zlecenie płatnicze, z wyjątkiem zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej, pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności oraz zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM, które nie zostało poddane rozrachunkowi w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało przyjęte;

▼B

50)

„rozrachunek międzysystemowy” (cross-system settlement) – prowadzony w czasie rzeczywistym rozrachunek instrukcji obciążeniowych, w ramach którego realizowane są płatności z banku rozrachunku systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6 do banku rozrachunku innego systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozrachunkową 6, zgodnie z załącznikiem IV;

51)

„rozrachunek gotówkowy” (cash settlement) – rozrachunek banknotów i monet;

▼M1

52)

„CoreNet” – wewnętrzną usługę sieciową Eurosystemu dostarczaną przez EBC i wykorzystywaną przez BC Eurosystemu w charakterze sieci awaryjnej umożliwiającej dostęp do SSP w przypadku niedostępności SWIFT, oraz w charakterze alternatywnej w stosunku do SWIFT sieci umożliwiającej dostęp do CRSS;

53)

„system usług dla klientów (CRSS)” (customer-related services system) – świadczy na rzecz BC Eurosystemu podstawowe i opcjonalne usługi, takie jak archiwizowanie, opcjonalne usługi naliczania opłat, opcjonalne usługi zapytań i raportów oraz opcjonalne usługi dotyczące kontaktów z klientami;

▼M2

54)

„depozyt w banku centralnym” – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą składać w KBC depozyty overnight oprocentowane według wcześniej ustalonej stopy;

55)

„stopa depozytu w banku centralnym” – stopę procentową mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym;

▼M3

56)

„operacje T2S” (T2S Operations) – zharmonizowane i standaryzowane usługi rozrachunku według zasady dostawa za płatność, świadczone za pośrednictwem platformy T2S w ramach zintegrowanego środowiska technicznego umożliwiającego rozrachunek transgraniczny;

57)

„TARGET2-Securities (T2S)” albo „platforma T2S” (T2S Platform) – zestaw sprzętu, oprogramowania i innych składników infrastruktury technicznej, za pośrednictwem którego Eurosystem świadczy na rzecz CSD i BC Eurosystemu usługi umożliwiające realizację podstawowego, neutralnego i transgranicznego rozrachunku transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, w pieniądzu banku centralnego, według zasady dostawa za płatność;

58)

„dostawca usług sieciowych T2S” (T2S network service provider) – przedsiębiorcę, który zawarł z Eurosystemem umowę licencyjną o świadczenie usług połączeniowych w związku z T2S;

▼M6

59)

„dedykowany rachunek pieniężny T2S” (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S;

60)

„zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S (T2S DCA) w TARGET2” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account in TARGET2) – warunki określone w załączniku IIa;

▼M3

61)

„warunki operacji autokolateralizacji” (Conditions for Auto-collateralisation Operations) – warunki określone w załączniku IIIa;

▼M6

62)

„zlecenie płatnicze” (payment order) – polecenie przelewu, zlecenie przekazania płynności, instrukcję polecenia zapłaty, zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA, zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM, zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA, zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM, zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej lub pozytywną odpowiedź na żądanie zwrotu płatności;

63)

„zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku T2S DCA na rachunek w PM;

64)

„zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA” (PM to T2S DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek T2S DCA;

65)

„zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA” – instrukcję przekazania określonej kwoty: a) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA powiązany z tym samym głównym rachunkiem w PM; b) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA posiadany przez ten sam podmiot; lub c) z rachunku T2S DCA na rachunek T2S DCA w przypadku gdy jeden z tych rachunków lub oba są posiadane przez BC;

66)

„główny rachunek w PM” (main PM account) – rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek T2S DCA i na który automatycznie przekazywane będzie saldo pozostające na koniec dnia;

▼M3

67)

„rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym” (real-time gross settlement) – przetwarzanie i rozrachunek zleceń płatniczych odrębnie dla każdej transakcji w czasie rzeczywistym;

68)

„polecenie przelewu” (credit transfer order) – złożoną przez płatnika instrukcję udostępnienia odbiorcy płatności określonych środków w drodze zapisu księgowego na rachunkach w PM;

69)

„uczestnik TARGET2” (TARGET2 participant) – dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2;

▼M6

70)

„autokolateralizacja” (auto-collateralisation) – kredyt w ciągu dnia udzielany przez KBC strefy euro w pieniądzu banku centralnego, uruchamiany, gdy posiadacz rachunku T2S DCA nie ma wystarczających środków dla rozrachunku transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, przy czym taki kredyt w ciągu dnia zabezpieczany jest na papierach wartościowych, na zakup których jest udzielany (zabezpieczenie on flow) albo na papierach wartościowych w posiadaniu posiadacza rachunku T2S DCA na rzecz KBC strefy euro (zabezpieczenie on stock);

▼M3

71)

„zlecenie przekazania płynności” (liquidity transfer order) – zlecenie płatnicze, którego głównym celem jest przekazanie płynności między różnymi rachunkami tego samego uczestnika lub w ramach grupy CAI lub grupy AL;

72)

„instytucja kredytowa” (credit institution) – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 4 ) [i, jeżeli ma to zastosowanie, przepisów prawa krajowego implementujących art. 2 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ( 5 )], podlegającą nadzorowi właściwego organu; albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu podlegającą nadzorowi o standardzie porównywalnym z nadzorem właściwego organu krajowego;

73)

„instrukcja polecenia zapłaty” (direct debit instruction) – instrukcję przekazaną przez odbiorcę płatności do jego BC, zgodnie z którą BC płatnika obciąża rachunek płatnika kwotą określoną w instrukcji, na podstawie złożonego upoważnienia polecenia zapłaty;

▼M5

74)

„środki gwarancyjne” (Guarantee Funds) – środki przekazywane przez uczestników systemu zewnętrznego, do wykorzystania w przypadku niewykonania – z dowolnego powodu – przez jednego lub większą liczbę uczestników swoich zobowiązań płatniczych w systemie zewnętrznym.

▼M6

75)

„usługa rozrachunku płatności natychmiastowych” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS;

76)

„platforma TIPS” (TIPS Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS;

77)

„KBC dostarczające platformę TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu;

78)

„dostawca usług sieciowych TIPS” – przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V do załącznika IIb oraz b) podpisało warunki hostingu łącza TIPS, dostępne na stronie internetowej EBC;

79)

„dedykowany rachunek pieniężny TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów;

80)

„zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) – warunki określone w załączniku IIb;

81)

„zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej” (instant payment order) – zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika;

82)

„żądanie zwrotu płatności” (recall request) – zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej;

83)

„pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności” (positive recall answer) – zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

84)

„zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA;

85)

„zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM;

▼M7

86)

„rozwiązanie awaryjne” (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych.

▼B

Artykuł 3

Systemy będące komponentami TARGET2

1.  Każdy BC Eurosystemu prowadzi swój własny system będący komponentem TARGET2.

2.  Każdy system będący komponentem TARGET2 jest systemem zdefiniowanym jako taki w odpowiednich przepisach krajowych stanowiących implementację dyrektywy 98/26/WE.

3.  Nazwy poszczególnych systemów będących komponentami TARGET2 składają się jedynie z określenia „TARGET2” oraz nazwy lub skrótu nazwy odpowiedniego BC Eurosystemu lub państwa członkowskiego takiego BC Eurosystemu. Nazwa systemu będącego komponentem systemu TARGET2 należącego do EBC brzmi „TARGET2-ECB”.

Artykuł 4

Przyłączenie KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro

KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro, mogą przyłączać się do TARGET2 pod warunkiem zawarcia umowy z BC Eurosystemu. W umowie takiej uwzględnia się, że przyłączone KBC będą przestrzegały niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem uzgodnionych wspólnie odpowiednich postanowień szczegółowych i modyfikacji.

Artykuł 5

Transakcje wewnętrzne w ramach ESBC

Transakcje wewnętrzne w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) przetwarzane są w TARGET2, z wyjątkiem płatności, które BC zgodziły się, poprzez uzgodnienia dwustronne lub wielostronne, przetwarzać poprzez rachunki korespondenckie, tam gdzie ma to zastosowanie.

Artykuł 6

Rozrachunek wewnętrzny w ramach Eurosystemu

1.  Rozrachunek płatności pomiędzy uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2 automatycznie skutkuje powstaniem wewnętrznego zobowiązania w ramach Eurosystemu po stronie BC Eurosystemu płatnika wobec BC Eurosystemu odbiorcy płatności.

2.  Wewnętrzne zobowiązanie w ramach Eurosystemu, o którym mowa w ust. 1, podlega automatycznemu grupowaniu i staje się częścią pojedynczego zobowiązania w stosunku do każdego BC Eurosystemu. Pojedyncze zobowiązanie danego BC Eurosystemu jest odpowiednio dostosowywane przy każdorazowym rozrachunku płatności między uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2. Na koniec dnia operacyjnego każde takie pojedyncze zobowiązanie jest przedmiotem wielostronnej procedury kompensowania, której rezultatem jest zobowiązanie lub wierzytelność każdego KBC strefy euro wobec EBC, zgodnie z postanowieniami porozumienia pomiędzy bankami centralnymi Eurosystemu.

3.  Każdy KBC strefy euro prowadzi rachunek w celu rejestrowania zobowiązań lub wierzytelności tego KBC wobec EBC, będących rezultatem rozrachunku płatności między uczestnikami różnych systemów będących komponentami TARGET2.

▼M6

3a.  Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej pomiędzy uczestnikami w różnych systemach będących komponentami TARGET2 automatycznie skutkuje powstaniem tylko jednego roszczenia lub zobowiązania każdego BC Eurosystemu wobec EBC. Roszczenie lub zobowiązanie każdego BC Eurosystemu wobec EBC wykorzystywane w celach sprawozdawczych na koniec każdego dnia operacyjnego podlega codziennemu dostosowaniu przy wykorzystaniu delty bilansów na koniec dnia wszystkich rachunków TIPS DCA wykazanych w księgach odpowiednich BC Eurosystemu.

▼B

4.  EBC otwiera w swoich księgach rachunek dla każdego KBC strefy euro, odzwierciedlający zobowiązania lub wierzytelności tego KBC względem EBC.DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE

▼M4

Artykuł 7

Poziomy zarządzania

1.  Z zastrzeżeniem postanowień art. 8 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) zarządzanie TARGET2 opiera się na trzypoziomowej strukturze zarządzania. ►M6  Zadania przydzielone Radzie Prezesów (poziom 1), organowi właściwemu w sprawach technicznych oraz sprawach zarządzania operacyjnego w ramach poziomu 2 oraz KBC dostarczającym SSP i KBC dostarczającym platformę TIPS (poziom 3) określone są w załączniku I. ◄

2.  Zadaniem Rady Prezesów jest kierowanie i zarządzanie TARGET2 oraz jego kontrola. Zadania przydzielone poziomowi 1 należą do wyłącznych kompetencji Rady Prezesów. ►M6  ————— ◄

3.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci Statutu ESBC zadania przydzielone poziomowi 2 należą do kompetencji BC Eurosystemu, w ramach ogólnych zasad określonych przez Radę Prezesów. Rada Prezesów ustanawia na poziomie 2 organ, któremu BC Eurosystemu powierzają określone zadania techniczne oraz zadania dotyczące zarządzenia operacyjnego związane z TARGET2.

4.  BC Eurosystemu organizują się, zawierając odpowiednie porozumienia.

▼M6

5.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 akapit trzeci Statutu ESBC wykonywanie zadań przydzielonych poziomowi 3 należy do kompetencji KBC dostarczających SSP i KBC dostarczających platformę TIPS, w ramach ogólnych zasad określonych przez Radę Prezesów.

6.  KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS zawierają z BC Eurosystemu umowy regulujące usługi świadczone przez KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS. W odpowiednich przypadkach umowy takie obejmują także przyłączone KBC.

7.  Eurosystem jako dostawca usług T2S oraz BC Eurosystemu jako podmioty prowadzące swoje krajowe systemy będące komponentami TARGET2 zawierają umowę regulującą usługi, które Eurosystem będzie świadczył na rzecz BC Eurosystemu w związku z prowadzeniem rachunków T2S DCA. W odpowiednich przypadkach umowy takie zawierają także przyłączone KBC.

▼BDZIAŁ III

FUNKCJONOWANIE TARGET2

Artykuł 8

▼M6

Zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA w TARGET2

▼B

1.   ►M4  KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 określone w załączniku II. ◄ Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego ►M3  posiadaczami rachunku w PM ◄ w zakresie przetwarzania płatności w PM. Dostęp do rachunku w PM można uzyskać przez internet albo za pośrednictwem ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ . Powyższe dwa sposoby dostępu do rachunku w PM wzajemnie się wykluczają; ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ może jednakże zdecydować się na posiadanie większej liczby rachunków w PM, z których każdy będzie dostępny albo przez internet, albo za pośrednictwem ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ .

▼M6

1a.  KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2 określone w załączniku IIa. Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku T2S DCA w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku T2S DCA.

▼M6

1b.  KBC strefy euro przyjmują postanowienia wprowadzające zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2 określone w załączniku IIb. Postanowienia te regulują w sposób wyłączny stosunki między danym KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku TIPS DCA w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku TIPS DCA.

▼M6

2.  EBC przyjmuje warunki uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB, wprowadzając (i) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 określone w załączniku II; (ii) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego T2S w TARGET2 określone w załączniku IIa; oraz (iii) zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2 określone w załączniku IIb, z zastrzeżeniem, że TARGET2-ECB świadczy usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe tylko na rzecz podmiotów świadczących usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe, w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu, a na ich dostęp do TARGET2-EBC wyraziła zgodę Rada Prezesów.

▼B

3.  Przyjmowane przez BC Eurosystemu postanowienia, implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa, podlegają publikacji.

4.  BC Eurosystemu mogą zwracać się z wnioskami o dopuszczenie odstępstw od zharmonizowanych warunków uczestnictwa, uzasadnionych ograniczeniami wynikającymi z prawa krajowego. Rada Prezesów rozpatruje takie wnioski indywidualnie i tam, gdzie jest to uzasadnione, zezwala na ustanowienie odstępstwa.

▼M6

5.  Z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniego porozumienia walutowego EBC może określić odpowiednie warunki uczestnictwa w TARGET2 - w tym świadczenia usług rozrachunkowych w pieniądzu banku centralnego w odniesieniu do operacji T2S oraz w odniesieniu do usługi TIPS - podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e) załącznika II, art. 5 ust. 2 lit. e) załącznika IIa i art. 5 ust. 2 lit. e) załącznika IIb.

6.  BC Eurosystemu nie przyjmują jako uczestników pośrednich w PM ani nie dopuszczają do zarejestrowania w swoich systemach będących komponentami TARGET2 jako adresowalnych posiadaczy BIC podmiotów działających za pośrednictwem posiadacza rachunku w PM, który jest KBC państwa członkowskiego, nie będąc jednak ani BC Eurosystemu, ani przyłączonym KBC.

▼B

Artykuł 9

Zasady ustania opłat

1.  Eurosystem zapewnia, aby:

▼M6

a) opłaty za podstawowe usługi TARGET2 świadczone na rzecz uczestników pośrednich w PM i ich adresowalnych posiadaczy BIC, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w TARGET2 jako uczestnicy pośredni w PM, były wyższe niż opłaty dla posiadaczy rachunku w PM wskazane w pkt 1 lit. a) dodatku VI do załącznika II;

▼M4 —————

▼B

d) zasady ustalania opłat dla następujących operacji i transakcji nie podlegały postanowieniom taryfy opłat określonej w dodatku VI do załącznika II:

(i) przekazania płynności inicjowanego przez rachunki typu home i przetwarzanego z ich wykorzystaniem;

(ii) operacji dotyczących zarządzania rezerwami obowiązkowymi i operacji kredytowo-depozytowych;

(iii) transakcji gotówkowych poddawanych rozrachunkowi na rachunkach typu home.

▼M3 —————

▼B

Artykuł 10

Postanowienia dotyczące grupowania płynności

1.  KBC grupy AL wymieniają między sobą informacje niezbędne do wykonywania przez nie zadań i zobowiązań wynikających z porozumienia AL. KBC grupy AL niezwłocznie powiadamiają zarządzający KBC o zdarzeniu uzasadniającym zaspokojenie, o którym nabędą wiedzę, dotyczącym grupy AL lub uczestnika grupy AL, w tym ich centrali i oddziałów.

2.  Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie zarządzający KBC, mając na względzie porozumienie AL, instruuje odpowiednie KBC grupy AL w sprawie działań zmierzających do zaspokojenia, jakie mają być podjęte w odniesieniu do grupy AL lub odpowiedniego uczestnika grupy AL. KBC grupy AL są odpowiedzialne za dochodzenie swych praw wynikających z porozumienia AL oraz z postanowień stanowiących implementację załącznika II. Zarządzający KBC jest odpowiedzialny za obliczanie roszczeń i wydawanie instrukcji związanych z podziałem roszczeń.

3.  Jeżeli w momencie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie nie jest całkowicie spłacony kredyt w ciągu dnia udzielony któremukolwiek uczestnikowi grupy AL, KBC grupy AL, po otrzymaniu instrukcji od zarządzającego KBC, dochodzi swoich praw względem odpowiednich uczestników grupy AL, w tym praw wynikających z odpowiedniego zastawu, potrącenia, nettingu upadłościowego lub innych właściwych postanowień stanowiących implementację załącznika II, w celu pełnego i terminowego zaspokojenia roszczeń, jakie przysługują takiemu KBC grupy AL wobec odpowiednich uczestników grupy AL na podstawie porozumienia AL. Roszczenia takie są zaspokajane przed zaspokojeniem innych roszczeń danego KBC grupy AL wobec odpowiednich uczestników grupy AL.

4.  Płatności otrzymane z tytułu roszczenia wynikającego z porozumienia AL w następstwie działań zmierzających do zaspokojenia przekazywane są KBC grupy AL, które udzieliły kredytu w ciągu dnia odpowiednim uczestnikom grupy AL. Płatności takie przydziela się KBC grupy AL proporcjonalnie do kwoty kredytu w ciągu dnia, który pozostaje niespłacony przez uczestników grupy AL na rzecz ich odpowiednich KBC grupy AL.

5.  KBC grupy AL, który podnosi roszczenie o pokrycie przez wszystkie KBC grupy AL poniesionych przez ten KBC strat, przesyła zarządzającemu KBC zgłoszenie wskazujące podstawy roszczenia. Zarządzający KBC przesyła taki wniosek odpowiednim KBC grupy AL oraz wylicza kwotę rekompensaty należną od każdego takiego KBC grupy AL w równych proporcjach.

Artykuł 11

▼M5

Oprocentowanie środków gwarancyjnych

▼M5 —————

▼M5

2.  Środki gwarancyjne podlegają oprocentowaniu w wysokości stopy depozytu w banku centralnym.

▼B

Artykuł 12

▼M3

Kredyt w ciągu dnia – autokolateralizacja

▼B

1.  KBC strefy euro mogą udzielać kredytu w ciągu dnia, o ile pozostaje to w zgodzie z postanowieniami stanowiącymi implementację zasad udzielania kredytu w ciągu dnia zawartych w załączniku III. Kredytu w ciągu dnia nie udziela się ►M3  posiadaczowi rachunku w PM ◄ , którego status uprawnionego kontrahenta operacji polityki pieniężnej Eurosystemu został zawieszony lub odebrany.

2.  Kryteria dostępu do kredytu w ciągu dnia dla kontrahentów EBC są określone w decyzji EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w TARGET2-ECB ( 6 ). Kredyt w ciągu dnia udzielony przez EBC jest ograniczony do danego dnia, bez możliwości przedłużenia go do dnia następnego (overnight).

▼M6

3.  Na wniosek uczestnika posiadającego dostęp do kredytu w ciągu dnia KBC strefy euro udostępniają usługi autokolateralizacji na rachunkach T2S DCA, o ile następuje to w sposób zgodny z warunkami operacji autokolateralizacji określonymi w załączniku IIIa.

▼B

Artykuł 13

Systemy zewnętrzne

▼M6

1.  BC Eurosystemu świadczą na rzecz systemów zewnętrznych usługi przelewu środków w pieniądzu banku centralnego w PM, z dostępem za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych TARGET2. Usługi takie podlegają porozumieniom dwustronnym między BC Eurosystemu a danymi systemami zewnętrznymi.

▼B

2.  Porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi ASI muszą być zgodne z załącznikiem IV. BC Eurosystemu zapewniają ponadto odpowiednie stosowanie w takich porozumieniach dwustronnych następujących postanowień załącznika II:

 art. 8 ust. 1 (wymagania techniczne i prawne),

 art. 8 ust. 2–5 (procedura ubiegania się o uczestnictwo), przy czym zamiast wymogu spełnienia kryteriów dostępu określonych w art. 4 do systemu zewnętrznego stosuje się wymóg spełnienia kryteriów dostępu ustalonych w definicji systemu zewnętrznego określonej w art. 1 załącznika II,

 harmonogramu operacyjnego określonego w dodatku V,

 art. 11 (wymagania dotyczące współpracy i wymiany informacji), z wyjątkiem ust. 8,

 art. 27 i 28 (procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wymogi bezpieczeństwa),

 art. 31 (zasady dotyczące odpowiedzialności),

 art. 32 (reguły dowodowe),

 art. 33 i 34 (okres obowiązywania, wypowiedzenie i zawieszenie uczestnictwa), z wyjątkiem art. 34 ust. 1 lit. b),

 art. 35, o ile ma zastosowanie (zamknięcie rachunków w PM),

 art. 38 (zasady dotyczące poufności),

 art. 39 (wymagania Unii związane z ochroną danych, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i podobne kwestie),

 art. 40 (wymagania dotyczące zawiadomień),

 art. 41 (stosunek umowny z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ ),

 art. 44 (zasady dotyczące prawa właściwego, właściwości sądów i miejsca wykonania świadczenia).

3.  Porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi interfejs użytkownika powinny być zgodne z:

a) załącznikiem II, z wyjątkiem tytułu V oraz dodatków VI i VII; oraz

b) art. 18 załącznika IV.

4.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 3 porozumienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi interfejs użytkownika, ale dokonującymi rozrachunku transakcji płatniczych jedynie na rzecz swoich klientów, powinny być zgodne z:

a) załącznikiem II, z wyjątkiem tytułu V, art. 36 i dodatków VI i VII; oraz

b) art. 18 załącznika IV.

Artykuł 14

Finansowanie i zasady ustalania kosztów

▼M6

1.  Rada Prezesów ustala zasady mające zastosowanie do finansowania SSP i platformy TIPS. Nadwyżkę lub niedobór wynikające z funkcjonowania SSP lub platformy TIPS rozdziela się między KBC strefy euro na podstawie klucza subskrypcji kapitału EBC, zgodnie z art. 29 Statutu ESBC.

▼B

2.  Rada Prezesów określa wspólne zasady ustalania kosztów i strukturę opłat za podstawowe usługi TARGET2.

▼M6

Artykuł 15

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

1.  Rada Prezesów określa zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz narzędzia kontroli dla SSP i platformy TIPS. Rada Prezesów określa ponadto zasady mające zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie do SSP przez internet.

2.  BC Eurosystemu mają obowiązek przestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 1, oraz obowiązek zapewnienia zgodności SSP i platformy TIPS z tymi postanowieniami.

3.  W sprawach związanych ze zgodnością z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do rachunków T2S DCA stosuje się wytyczne EBC/2012/13 ( 7 )

▼B

Artykuł 16

Zasady audytu

Badania w formie audytu przeprowadza się zgodnie z zasadami i ustaleniami zawartymi w przyjętej przez Radę Prezesów polityce audytu ESBC.

Artykuł 17

Obowiązki w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa

1.  BC Eurosystemu niezwłocznie wypowiadają bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawieszają uczestnictwo uczestnika w danym systemie będącym komponentem TARGET2, jeżeli:

a) wobec uczestnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe; lub

b) uczestnik przestał spełniać kryteria uczestnictwa w danym systemie będącym komponentem TARGET2.

2.  Jeżeli BC Eurosystemu zawiesi lub wypowie uczestnictwo uczestnika w TARGET2 zgodnie z ust. 1 lub ze względu na wymogi ostrożnościowe zgodnie z art. 19, powiadamia o tym niezwłocznie pozostałe BC Eurosystemu, przekazując:

a) nazwę uczestnika, kod monetarnej instytucji finansowej i kod BIC;

▼M6

aa) kod BIC rachunków w PM powiązanych z rachunkiem T2S DCA lub TIPS DCA danego uczestnika;

▼B

b) informacje, na których opiera się decyzja KBC strefy euro, w tym informacje lub opinie uzyskane od odpowiedniego organu nadzoru;

c) informacje o powziętych środkach i proponowanym terminie ich zastosowania.

Każdy BC Eurosystemu, jeżeli zażąda tego inny BC Eurosystemu, dokonuje wymiany informacji dotyczących takiego uczestnika, w tym informacji związanych z adresowanymi do niego płatnościami.

3.  BC Eurosystemu, który wypowiedział lub zawiesił uczestnictwo uczestnika w swym systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie z ust. 1, ponosi odpowiedzialność wobec innych BC Eurosystemu, jeżeli:

a) następnie dokona autoryzacji rozrachunku zleceń płatniczych adresowanych do uczestników, których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane; lub

b) nie wypełnia obowiązków wynikających z ust. 1 i 2.

▼M6

3a.  BC Eurosystemu, który zawiesił uczestnictwo danego posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie z ust. 1 lit. a), przetwarza płatności od tego uczestnika wyłącznie na podstawie instrukcji jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli wyznaczonych przez organ właściwy lub przez sąd, takich jak syndyk masy upadłościowej uczestnika, albo na podstawie prawomocnej decyzji organu właściwego lub sądu zawierającej instrukcje co do sposobu przetwarzania płatności. BC Eurosystemu, który zawiesił uczestnictwo danego posiadacza rachunku TIPS DCA w swoim systemie będącym komponentem TARGET2 zgodnie ust. 1 lit. a), odrzuca wszystkie jego wychodzące zlecenia płatnicze.

▼M5

4.  Obowiązki BC Eurosystemu określone w ust. 1–3a mają zastosowanie także w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia korzystania z interfejsu ASI przez systemy zewnętrzne.

▼M6

Artykuł 18

Procedura odrzucenia wniosku o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe

BC Eurosystemu, który odrzucił wniosek o uczestnictwo w TARGET2 ze względu na wymogi ostrożnościowe zgodnie z art. 8 ust. 4 lit. c) załącznika II, art. 6 ust. 4 lit. c) załącznika IIa lub art. 6 ust. 4 lit. c) załącznika IIb, niezwłocznie zawiadamia o takim odrzuceniu EBC.

▼B

Artykuł 19

▼M6

Procedura zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia uczestnictwa w TARGET2 i dostępu do kredytu w ciągu dnia i do autokolateralizacji ze względu na wymogi ostrożnościowe

1.  W przypadku uzasadnionego względami ostrożnościowymi zawieszenia, ograniczenia lub wypowiedzenia przez KBC strefy euro dostępu do kredytu w ciągu dnia uczestnika zgodnie z pkt 12 lit. d) załącznika III lub do autokolateralizacji zgodnie z pkt 10 lit. d) załącznika IIIa lub w przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia przez BC Eurosystemu uczestnictwa w TARGET2 zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. e) załącznika II, art. 24 ust. 2 lit. e) załącznika IIa lub art. 26 ust. 2 lit. e) załącznika IIb decyzja taka w możliwym zakresie staje się skuteczna w tym samym czasie we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2.

▼B

2.  KBC strefy euro bezzwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w art. 17 ust. 2, odpowiednim organom nadzoru w państwie członkowskim KBC strefy euro, wraz z wnioskiem o przekazanie przez te organy nadzoru tych informacji organom nadzoru w innych państwach członkowskich, w których dany uczestnik ma jednostkę zależną lub oddział. Biorąc pod uwagę decyzję wydaną zgodnie z ust. 1, pozostałe KBC strefy euro podejmują stosowne działania i bezzwłocznie informują o nich EBC.

3.  Zarząd EBC może proponować Radzie Prezesów podjęcie decyzji zapewniających jednolite wdrożenie środków podjętych na podstawie ust. 1 i 2.

4.  KBC strefy euro państw członkowskich, w których decyzja ma być wdrożona, informują o decyzji danego uczestnika i podejmują środki konieczne do jej wdrożenia.

Artykuł 20

Procedury dotyczące współpracy BC Eurosystemu w związku ze środkami administracyjnymi lub ograniczającymi

▼M6

W związku z implementacją art. 39 ust. 3 załącznika II, art. 28 ust. 3 załącznika IIa i art. 30 ust. 3 załącznika IIb:

a) BC Eurosystemu niezwłocznie przekazują wszystkim potencjalnie zainteresowanym BC wszelkie informacje otrzymane przez nie w związku z proponowanym zleceniem płatniczym, z wyjątkiem zleceń płatniczych związanych z przekazaniem płynności pomiędzy różnymi rachunkami tego samego uczestnika;

▼B

b) BC Eurosystemu, który otrzyma od uczestnika dowód zawiadomienia właściwego organu lub otrzymania zgody tego organu, niezwłocznie przesyła taki dowód innym BC działającym jako dostawca usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności;

▼M6

c) następnie BC Eurosystemu działający jako dostawca usług płatniczych płatnika niezwłocznie informuje płatnika o możliwości wprowadzenia zlecenia płatniczego do TARGET2.

▼B

Artykuł 21

Procedury zapewniania ciągłości działania

▼M6

1.  Jeżeli zdarzenia, o których mowa w art. 27 załącznika II lub w art. 17 załącznika IIa, zakłócają funkcjonowanie usług TARGET2 innych niż usługi w PM, ICM i T2S DCA, BC Eurosystemu, którego to dotyczy, monitoruje takie zdarzenia i zarządza nimi, aby zapobiec ich negatywnemu oddziaływaniu na sprawne funkcjonowanie TARGET2.

▼B

2.  W przypadku zdarzenia zakłócającego normalne funkcjonowanie PM lub ICM zainteresowany BC Eurosystemu niezwłocznie zawiadamia koordynatora TARGET2, który, wraz z menedżerem ds. rozrachunku zainteresowanego BC Eurosystemu, podejmuje decyzję w sprawie podjęcia dalszych kroków. Menedżerowie TARGET2 ds. rozrachunku uzgadniają, jakie informacje powinny być przekazane uczestnikom TARGET2.

▼M3

3.  BC Eurosystemu zgłaszają koordynatorowi TARGET2 awarię uczestnika, jeżeli może ona wpłynąć na działanie platformy T2S, na rozrachunek w systemach zewnętrznych lub spowodować ryzyko systemowe. Awaria uczestnika nie powinna w normalnych okolicznościach prowadzić do opóźnienia zamknięcia TARGET2.

▼B

4.  W celach informacyjnych BC Eurosystemu zawiadamiają koordynatora TARGET2 o awarii systemu zewnętrznego. W przypadku zaistnienia nieuchronnego skutku systemowego, w szczególności gdy ma on charakter transgraniczny, koordynator TARGET2 inicjuje telekonferencję menedżerów TARGET2 ds. rozrachunku.

5.  W wyjątkowych okolicznościach zamknięcie SSP może zostać opóźnione w wyniku awarii systemu zewnętrznego. BC Eurosystemu przekazują wniosek o opóźnienie zamknięcia SSP menedżerom TARGET2 ds. kryzysu.

▼M7

6.  BC Eurosystemu są zobowiązane do przyłączenia się do rozwiązania awaryjnego.

▼B

Artykuł 22

Roszczenia w ramach systemu rekompensat w TARGET2

▼M3

1.  O ile Rada Prezesów nie zadecyduje inaczej, zarządzanie procedurą odszkodowawczą określoną w dodatku II do załącznika II lub dodatku II do załącznika IIa podlega przepisom niniejszego artykułu.

▼M6

2.  BC posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA zgłaszającego roszczenie o rekompensatę dokonuje wstępnej oceny tego roszczenia i kontaktuje się w związku z nim z posiadaczem rachunku w PM lub posiadaczem rachunku T2S DCA. Jeżeli jest to konieczne dla oceny roszczeń, taki BC jest wspierany przez pozostałe zainteresowane BC. Właściwy BC informuje EBC i wszystkie inne zainteresowane BC niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o oczekujących roszczeniach.

▼B

3.   ►M6  W terminie dziewięciu tygodni od technicznej niesprawności TARGET2 BC posiadacza rachunku w PM lub posiadacza rachunku T2S DCA zgłaszającego roszczenie: ◄

a) przygotowuje sprawozdanie ze wstępnej oceny zawierające jego ocenę otrzymanego roszczenia; oraz

b) przekazuje sprawozdanie ze wstępnej oceny EBC oraz pozostałym zainteresowanym BC.

▼M6

4.  W terminie pięciu tygodni od otrzymania sprawozdania ze wstępnej oceny Rada Prezesów dokonuje ostatecznej oceny zgłoszonych roszczeń i podejmuje decyzję w sprawie złożenia ofert rekompensaty zainteresowanym posiadaczom rachunku w PM i posiadaczom rachunku T2S DCA. W terminie pięciu dni operacyjnych od zakończenia ostatecznej oceny EBC powiadamia zainteresowane BC o jej wyniku. Zainteresowane BC niezwłocznie informują o wynikach ostatecznej oceny posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku T2S DCA i, tam, gdzie ma to zastosowanie, o szczegółach oferty rekompensaty, wraz z formularzem oświadczenia o jej przyjęciu.

▼M3

5.  W terminie dwóch tygodni od zakończenia okresu, o którym mowa w ostatnim zdaniu art. 4 lit. d) dodatku II do załącznika II albo w ostatnim zdaniu art. 4 lit. d) dodatku II do załącznika IIa, dany BC informuje EBC i pozostałe zainteresowane BC o tym, które oferty rekompensaty zostały zaakceptowane, a które odrzucone.

▼M6

6.  BC informują EBC o wszelkich roszczeniach zgłoszonych im przez ich posiadaczy rachunku w PM i posiadaczy rachunku T2S DCA poza systemem rekompensat TARGET2, ale związanych z techniczną niesprawnością TARGET2.

▼B

Artykuł 23

Szkody spowodowane techniczną niesprawnością TARGET2

1.  W przypadku technicznej niesprawności TARGET2:

a) po stronie płatnika: bankowi centralnemu, w którym płatnik złożył depozyt, przysługują określone zyski finansowe obliczone przez zastosowanie do krańcowego wzrostu wykorzystania depozytu w banku centralnym stopy równej różnicy między stopą podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu a stopą depozytową w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych. W przypadku gdy płatnikowi pozostanie nadwyżka nieoprocentowanych środków, zyski finansowe stanowią iloczyn stopy podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu i kwoty nadwyżki nieoprocentowanych środków w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych;

b) po stronie odbiorcy płatności: bankowi centralnemu, od którego odbiorca płatności otrzymał kredyt w banku centralnym, przysługują określone zyski finansowe obliczone przez zastosowanie do krańcowego wzrostu wykorzystania kredytu w banku centralnym stopy równej różnicy między stopą kredytu w banku centralnym a stopą podstawowych operacji refinansowych Eurosystemu i w okresie technicznej niesprawności TARGET2, do wysokości nierozliczonych zleceń płatniczych.

2.  Zysk finansowy EBC stanowią:

a) przychody związane z przyłączonymi KBC wynikające z różnic w oprocentowaniu sald na koniec dnia tych przyłączonych KBC w stosunku do EBC; oraz

b) kwota odsetek karnych otrzymanych przez EBC od przyłączonych KBC w przypadkach, gdy przyłączony KBC nałoży karę na uczestnika za niedokonanie zwrotu kredytu w ciągu dnia w terminie, zgodnie z porozumieniem między BC Eurosystemu a przyłączonymi KBC.

3.  Zyski finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zgrupowaniu przez banki centralne, a kwotę będącą wynikiem takiego grupowania przeznacza się na zwrot wydatków tym BC, które ponoszą koszty rekompensaty względem swoich uczestników. Pozostałe zyski banków centralnych lub koszty poniesione przez nie na rekompensatę względem ich uczestników są dzielone pomiędzy BC Eurosystemu zgodnie z kluczem subskrypcji kapitału EBC.

Artykuł 24

Zabezpieczenie na środkach znajdujących się na subkontach i gwarancja wewnętrzna w ramach Eurosystemu

1.  Dla celów rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi BC Eurosystemu, który otworzył subkonta dla swoich ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ , zapewnia możliwość użycia w celu rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi sald na takich subkontach (w tym zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda wskutek uznania lub obciążenia subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub wskutek uznania subkonta zleceniem przekazania płynności), które są zamrożone w czasie trwania cyklu przetwarzania systemu zewnętrznego. Powyższe ma zastosowanie bez względu na prowadzone w stosunku do danego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ postępowanie upadłościowe oraz bez względu na poszczególne środki egzekucyjne związane z subkontem takiego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ .

2.  Każdorazowo w przypadku przekazania płynności na subkonto ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ , gdy dany BC Eurosystemu nie jest BC danego systemu zewnętrznego, taki BC Eurosystemu, po skontaktowaniu się z nim przez system zewnętrzny (poprzez komunikat o rozpoczęciu cyklu), potwierdza systemowi zewnętrznemu zablokowanie sald na subkoncie, a tym samym gwarantuje bankowi centralnemu takiego systemu zewnętrznego płatność do wysokości takiego salda. Takie potwierdzenie zablokowania przekazane systemowi zewnętrznemu oznacza także prawnie wiążące oświadczenie woli BC systemu zewnętrznego o zagwarantowaniu systemowi zewnętrznemu płatności do wysokości zablokowanego salda. Poprzez potwierdzenie zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda po uznaniu lub obciążeniu subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznaniu subkonta zleceniem przekazania płynności, zarówno BC Eurosystemu, który nie jest BC systemu zewnętrznego, jak i BC systemu zewnętrznego, deklarują zwiększenie lub zmniejszenie gwarancji odpowiadające kwocie takiej płatności. Gwarancje takie są nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Zarówno gwarancje, jak i zablokowanie sald wygasają z chwilą zakomunikowania przez system zewnętrzny, że rozrachunek został zakończony (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).DZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 25

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1.  W przypadku zaistnienia między BC Eurosystemu sporu odnoszącego się do niniejszych wytycznych zainteresowane strony dążą do jego rozstrzygnięcia zgodnie z Porozumieniem w sprawie wewnętrznej procedury rozstrzygania sporów ESBC.

2.  W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1, w sytuacji, w której spór dotyczący podziału kompetencji między poziomem 2 a poziomem 3 nie może zostać rozstrzygnięty w drodze porozumienia między zainteresowanymi stronami, spór rozstrzyga Rada Prezesów.

3.  W przypadku zaistnienia sporu, o którym mowa w ust. 1, odpowiednie prawa i obowiązki stron ustala się w pierwszym rzędzie na podstawie zasad i procedur zawartych w niniejszych wytycznych. W przypadku sporów dotyczących płatności pomiędzy systemami będącymi komponentami TARGET2 uzupełniająco stosuje się prawo państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę BC Eurosystemu odbiorcy płatności, o ile nie jest ono sprzeczne z niniejszymi wytycznymi.

Artykuł 26

Wejście w życie i stosowanie

1.  Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dnia 7 grudnia 2012 r. Z zastrzeżeniem przepisów przejściowych zawartych w art. 27 niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

2.  Uchyla się wytyczne EBC/2007/2 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r.

3.  Odniesienia do uchylonych wytycznych należy traktować jako odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku VII.

▼M6

Artykuł 27

Postanowienia różne

Rachunki otwarte poza PM, poza platformą T2S i poza platformą TIPS przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowych oraz systemów zewnętrznych podlegają regulaminom danego KBC strefy euro, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych wytycznych odnoszących się do rachunków typu home oraz innych decyzji Rady Prezesów. Rachunki otwarte poza PM, poza platformą T2S i poza platformą TIPS przez KBC strefy euro dla podmiotów innych niż instytucje kredytowe oraz systemy zewnętrzne podlegają regulaminom takiego KBC strefy euro.

▼B

Artykuł 28

Adresaci, sposób implementacji i raporty roczne

1.  Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich BC Eurosystemu.

2.  Do dnia 20 grudnia 2012 r. KBC strefy euro przesyłają EBC środki, za pomocą których zamierzają zastosować się do art. 39 załącznika II, dodatku VI do załącznika II, pkt 9 lit. a), pkt 12 lit. a) ppkt (v) oraz pkt 13 załącznika III, pkt 18 ppkt 1 lit. c) ppkt (ii) załącznika IV oraz dodatku IIA do załącznika V niniejszych wytycznych.

3.  EBC przygotowuje dla Rady Prezesów raporty roczne z całościowego funkcjonowania TARGET2.

▼M6
ZAŁĄCZNIK I

ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM TARGET2Poziom 1 – Rada Prezesów

Poziom 2 – Organ właściwy w sprawach technicznych oraz sprawach zarządzania operacyjnego

Poziom 3 – KBC dostarczające SSP i KBC dostarczające platformę TIPS

0.  Postanowienia ogólne

Poziom 1 ma nadrzędne kompetencje w odniesieniu do krajowych i transgranicznych zagadnień związanych z TARGET2 oraz ponosi odpowiedzialność za ochronę jego funkcji publicznej

Poziom 2 wykonuje zadania techniczne oraz zadania dotyczące zarządzania operacyjnego związane z TARGET2

Poziom 3 podejmuje decyzje w zakresie bieżącego funkcjonowania jednolitej wspólnej platformy (SSP) i platformy TIPS na podstawie poziomów usług zdefiniowanych w umowach, o których mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych

1.  Polityka kształtowania kosztów i cen

— Podejmowanie decyzji w sprawie wspólnej metodyki kalkulacji kosztów

— Podejmowanie decyzji w sprawie jednolitej struktury opłat

— Podejmowanie decyzji w sprawie zasad ustalania opłat za dodatkowe usługi lub moduły

(Nie dotyczy)

2.  Poziom usług

— Podejmowanie decyzji co do usług podstawowych

— Podejmowanie decyzji w sprawie dodatkowych usług lub modułów

— Dostarczanie danych według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

3.  Zarządzanie ryzykiem

— Podejmowanie decyzji co do ogólnych ram zarządzania ryzykiem oraz akceptowanie ryzyk szczątkowych

— Faktyczne prowadzenie zarządzania ryzykiem

— Przeprowadzanie analiz ryzyka i działań następczych

— Dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby analiz ryzyka według zapotrzebowania poziomu 1/poziomu 2

4.  Zarządzanie i finansowanie

— Określanie zasad dotyczących procesów decyzyjnych i finansowania SSP i platformy TIPS

— Tworzenie i zapewnianie odpowiedniej implementacji ram prawnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych dla systemu TARGET2

— Opracowywanie zasad w zakresie zarządzania i finansowania określonych na poziomie 1

— Sporządzanie projektu budżetu, jego zatwierdzanie i wykonywanie

— Wykonywanie prawa kontroli aplikacji

— Pozyskiwanie środków i pobieranie opłat za usługi

— Przekazywanie poziomowi 2 danych dotyczących kosztów za świadczenie usług

5.  Tworzenie systemu

— Opiniowanie lokalizacji SSP i platformy TIPS na wniosek poziomu 2

— Zatwierdzanie ogólnego planu projektu

— Podejmowanie decyzji w sprawie projektu i dalszego rozwoju SSP i platformy TIPS

— Podejmowanie decyzji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie platformy istniejącej

— Podejmowanie decyzji co do wyboru operatora SSP i operatora platformy TIPS

— Ustalanie, w porozumieniu z poziomem 3, poziomu usług SSP i platformy TIPS

— Podejmowanie decyzji w sprawie lokalizacji SSP i platformy TIPS po zasięgnięciu opinii poziomu 1

— Zatwierdzanie metodyki procesu specyfikacji oraz produktów dostarczanych przez poziom 3, uznanych za stosowne na potrzeby specyfikacji oraz – na późniejszym etapie – testów i odbioru produktu (w szczególności – ogólne i szczegółowe specyfikacje użytkownika)

— Stworzenie planu projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

— Ocena i zatwierdzanie dostarczanych produktów

— Tworzenie scenariuszy testowych

— Koordynacja testów przeprowadzanych przez banki centralne i użytkowników w ścisłej współpracy z poziomem 3

— Przedstawianie propozycji początkowego projektu SSP i platformy TIPS

— Przedstawianie propozycji co do tego, czy platformę należy stworzyć od początku, czy też na bazie istniejącej platformy

— Przedstawienie propozycji co do lokalizacji SSP i platformy TIPS

— Przygotowywanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych (wewnętrznej szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej oraz szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej użytkownika)

— Przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych

— Dostarczanie początkowych i bieżących danych na potrzeby planowania i kontroli projektu w rozbiciu na etapy kluczowe

— Wsparcie techniczne i operacyjne przeprowadzanych testów (przeprowadzanie testów SSP i platformy TIPS, dostarczanie danych do scenariuszy testowych związanych z SSP i scenariuszy testowych związanych z platformą TIPS, pomoc dla BC Eurosystemu w testowaniu SSP i platformy TIPS)

6.  Wdrożenie i migracja

— Podejmowanie decyzji w zakresie strategii migracji

— Przygotowanie i koordynacja migracji do SSP i platformy TIPS w ścisłej współpracy z poziomem 3

— Dostarczanie danych związanych z migracją według zapotrzebowania poziomu 2

— Wykonywanie zadań dotyczących migracji związanych z SSP i platformą TIPS; dodatkowe wsparcie dla migrujących KBC

7.  Obsługa

— Zarządzanie poważnymi sytuacjami kryzysowymi

— Udzielanie pozwolenia na utworzenie i działanie symulatora TARGET2

— Wyznaczanie organów certyfikacyjnych dla dostępu przez internet

— Określanie zasad i wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz narzędzi kontroli dla SSP i platformy TIPS

— Określanie zasad mających zastosowanie do bezpieczeństwa certyfikatów używanych przy dostępie przez internet

— Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami na poziomie europejskim (z zastrzeżeniem, iż obowiązki w zakresie kontaktów biznesowych z klientami spoczywają wyłącznie na BC Eurosystemu) oraz monitorowanie bieżącej aktywności użytkowników z perspektywy biznesowej (zadanie BC Eurosystemu)

— Monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku

— Budżetowanie, finansowanie, fakturowanie (zadanie BC Eurosystemu) i inne zadania administracyjne

— Zarządzanie systemem na podstawie umów, o których mowa w art. 7 ust. 6 niniejszych wytycznych

▼B
ZAŁĄCZNIK II

▼M3

ZHARMONIZOWANE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU W PM W TARGET2

▼BTYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszych zharmonizowanych warunkach uczestnictwa (zwanych dalej „warunkami uczestnictwa”) oznaczają:

▼M6

„adresowalny posiadacz BIC” (addressable BIC holder) – podmiot, który: a) posiada kod identyfikacyjny instytucji (Business Identifier Code, BIC); b) nie jest zarejestrowany jako uczestnik pośredni w PM; oraz c) jest korespondentem lub klientem posiadacza rachunku w PM, bądź też oddziałem uczestnika bezpośredniego lub uczestnika pośredniego w PM i ma możliwość składania zleceń płatniczych do systemu będącego komponentem TARGET2 oraz otrzymywania płatności z tego systemu za pośrednictwem posiadacza rachunku w PM

▼B

„banki centralne (BC)” (central banks – CBs) – BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC,

„BC Eurosystemu” (Eurosystem CB) – EBC lub KBC strefy euro,

„członek grupy AL” (AL group member) – ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ , który zawarł porozumienie AL,

▼M6

„dedykowany rachunek pieniężny TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

▼M2

„depozyt w banku centralnym” – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą składać w KBC depozyty overnight oprocentowane według wcześniej ustalonej stopy,

▼B

►M3  dostawca usług sieciowych TARGET2 ◄ ” (network service provider) – przedsiębiorstwo, które zostało wskazane przez Radę Prezesów EBC jako dostawca skomputeryzowanych łączy sieciowych do składania komunikatów płatniczych w systemie TARGET2,

▼M6

„dostawca usług sieciowych TIPS” (TIPS network service provider) – przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V do załącznika IIb do wytycznych EBC/2012/27 oraz b) podpisało warunki hostingu łącza w odniesieniu do TIPS dostępne na stronie internetowej EBC,

▼B

„dostęp wieloadresowy” (multi-addressee access) – rozwiązanie zapewniające oddziałom lub instytucjom kredytowym ►M6  mającym siedzibę w EOG ◄ dostęp do odpowiedniego systemu będącego komponentem TARGET2 poprzez składanie zleceń płatniczych bądź otrzymywanie płatności bezpośrednio w takim systemie będącym komponentem TARGET2; w ramach takiego rozwiązania wskazane podmioty są upoważnione do składania zleceń płatniczych za pośrednictwem rachunku w PM ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ bez jego udziału,

▼M3

„dostępna płynność” (available liquidity) – saldo kredytowe na rachunku uczestnika w PM oraz, jeśli ma to zastosowanie, linię kredytową w ramach kredytu w ciągu dnia przyznaną przez odpowiedni BC Eurosystemu w odniesieniu do takiego rachunku, ale jeszcze niewykorzystaną,

▼B

„dzień operacyjny” (business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V,

▼M6

„dedykowany rachunek pieniężny T2S” (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S,

▼B

„formularz danych statycznych” (static data collection form) – formularz opracowany przez [nazwa BC] dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz dla celów rejestracji zmian w zakresie dostarczania takich usług,

„grupa” (

group

) –

a) grupę złożoną z instytucji kredytowych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki dominującej, w przypadku gdy spółka taka jest zobowiązana do przedstawiania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (IAS 27), przyjętego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2238/2004 ( 8 ) oraz przy założeniu, iż grupa taka składa się: ze spółki dominującej oraz jednej lub większej liczby spółek zależnych; lub (ii) z dwóch lub większej liczby spółek zależnych spółki dominującej; lub

b) grupę złożoną z instytucji kredytowych zgodnie ze wskazaniem w lit. a) ppkt (i) lub (ii), w przypadku gdy spółka dominująca nie przedstawia skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie standardu IAS 27, ale może spełnić wskazane w tym standardzie kryteria objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, pod warunkiem weryfikacji powyższego przez BC ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ lub, w przypadku grupy AL, przez zarządzający KBC;

c) dwu- lub wielostronną sieć instytucji kredytowych, zorganizowaną: (i) na podstawie przepisów ustawowych przewidujących przynależność instytucji kredytowych do takiej sieci; lub (ii) jako samorządna struktura oparta na mechanizmie kooperacji (w zakresie promowania, wspierania oraz reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków) lub też w oparciu o zasady gospodarczej solidarności, w przypadku gdy wskazana charakterystyka wykracza poza zwykły zasięg współpracy między instytucjami kredytowymi, a taka szczególna kooperacja bądź solidarność są dozwolone w aktach założycielskich lub statutowych wskazanych instytucji kredytowych, względnie przewidziane na mocy odrębnych porozumień,

przy czym w każdym z przypadków przewidzianych w lit. c) wniosek o potraktowanie wskazanych podmiotów jako grupy został zatwierdzony przez Radę Prezesów EBC,

„grupa AL” (AL group) – grupę złożoną z członków grupy AL używających trybu AL,

„grupa CAI” (CAI group) – grupę złożoną z ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ stosujących tryb CAI,

▼M3

„główny rachunek w PM” (main PM account) – rachunek w PM, z którym powiązany jest ►M6  rachunek T2S DCA ◄ i na który pozostające saldo musi być na koniec dnia automatycznie przekazane z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ,

▼B

„instrukcja polecenia zapłaty” (direct debit instruction) – instrukcję przekazaną przez odbiorcę płatności jego BC, zgodnie z którą BC płatnika obciąża rachunek płatnika kwotą określoną w instrukcji, na podstawie złożonego upoważnienia polecenia zapłaty,

▼M3

„instytucja kredytowa” (credit institution) – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 [i, jeżeli ma to zastosowanie, przepisów prawa krajowego implementujących art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE], podlegającą nadzorowi właściwego organu; albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu podlegającą nadzorowi o standardzie porównywalnym z nadzorem właściwego organu krajowego,

▼M6

„KBC dostarczające platformę TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

▼B

„KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu,

„KBC grupy AL” (AL NCB) – KBC strefy euro, który jest stroną porozumienia AL oraz który działa jako kontrahent w stosunku do członków grupy AL uczestniczących w jego systemie będącym komponentem TARGET2,

„KBC strefy euro” (euro area NCB) – krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego walutą jest euro,

„kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC) – kod zdefiniowany w normie ISO 9362,

▼M6

„komunikat ICM” (ICM broadcast message) – informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM,

▼B

„kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility) – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od BC Eurosystemu kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym,

„kredyt w ciągu dnia” (intraday credit) – kredyt przyznawany na czas krótszy niż jeden dzień operacyjny,

„menedżer grupy CAI” (CAI group manager) – członka grupy CAI wyznaczonego przez pozostałych członków grupy CAI w celu monitorowania oraz rozdysponowywania dostępnej płynności w ramach grupy CAI w ciągu dnia operacyjnego,

„menedżer grupy AL” (AL group manager) – członka grupy AL wyznaczonego przez pozostałych członków grupy AL w celu zarządzania dostępną płynnością w ramach grupy AL w ciągu dnia operacyjnego,

▼M7 —————

▼M7

„moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych,

▼M3

„niewykonanie zobowiązania” (

event of default

) –

zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zakłócić wykonanie zobowiązań podjętych przez uczestnika na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa lub innych zasad mających zastosowanie do stosunku między tym uczestnikiem a [nazwa BC] lub innym BC, w tym w szczególności:

a) przypadek, gdy uczestnik przestaje spełniać kryteria dostępu wskazane w art. 4 bądź też wymagania wskazane w art. 8 ust. 1 lit. a) ppkt (i);

b) wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do uczestnika;

c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wskazanego w lit. b);

d) wydanie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o niemożności spłaty całości lub części zadłużenia lub wykonania zobowiązań związanych z kredytem w ciągu dnia;

e) zawarcie przez uczestnika układu lub ugody z wierzycielami;

f) sytuacja, w której uczestnik jest niewypłacalny lub niezdolny do spłaty swoich długów, albo zostanie uznany za takiego przez swój BC;

▼M6

g) sytuacja, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika, zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;

▼M3

h) sytuacja, w której uczestnictwo danego uczestnika w innym systemie będącym komponentem TARGET2 lub systemie zewnętrznym zostaje zawieszone lub wypowiedziane;

i) sytuacja, w której jakiekolwiek wystąpienie albo oświadczenie złożone przez uczestnika przed zawarciem umowy lub wystąpienie albo oświadczenie, co do którego – zgodnie z prawem właściwym – przyjmuje się, że zostało złożone przez uczestnika, okaże się nieprawidłowe lub nieprawdziwe;

j) dokonanie przelewu (cesji) całości lub znaczącej części aktywów uczestnika;

▼B

„odbiorca płatności” (payee) – z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

▼M3

„oddział” (branch) – oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

▼B

„opinia o zdolności” (capacity opinion) – opinię dotyczącą danego uczestnika, zawierającą ocenę jego zdolności prawnej do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa,

„stopa kredytu w banku centralnym” (marginal lending rate) – stopę procentową stosowaną w odniesieniu do kredytu w banku centralnym,

▼M6

„platforma TIPS” (TIPS Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

▼B

„płatnik” (payer) – z wyjątkiem użycia w art. 39 niniejszego załącznika, uczestnika TARGET2, którego rachunek w PM jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

„PM” („moduł płatniczy”) (Payments Module) – moduł SSP, w którym na rachunkach w PM dokonywany jest rozrachunek płatności ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ ,

„podmiot sektora publicznego” (public sector body) – podmiot wchodzący w skład sektora publicznego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów, o których mowa w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu ( 9 ),

„polecenie przelewu” (credit transfer order) – złożoną przez płatnika instrukcję udostępnienia odbiorcy płatności określonych środków w drodze zapisu księgowego na rachunkach w PM,

„porozumienie AL” (AL agreement) – wielostronne porozumienie w sprawie grupowania płynności zawarte przez członków grupy AL oraz przez ich odpowiednie KBC grupy AL, w celu używania trybu AL,

„postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings) – postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych ( 10 ),

▼M6

„powiązany rachunek w PM” (Linked PM account) – rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek TIPS DCA w celu zarządzania płynnością i ponoszenia opłat dotyczących TIPS,

„pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności” (positive recall answer) – zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

▼M6

„przedsiębiorstwo inwestycyjne” (

investment firm

) –

przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 11 )], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a) działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b) jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE];

▼B

„przyłączony KBC” (connected NCB) – krajowy bank centralny (KBC) niebędący BC Eurosystemu, przyłączony do TARGET2 na podstawie odrębnej umowy,

▼M6

„rachunek typu home” (Home Account) – rachunek otwarty poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG,

▼B

„rachunek w PM” (

PM account

) –

rachunek uczestnika TARGET2 w PM prowadzony przez BC, niezbędny, aby taki uczestnik TARGET2 mógł:

a) składać zlecenia płatnicze i otrzymywać płatności za pośrednictwem TARGET2; oraz

b) dokonywać rozrachunku takich płatności z właściwym BC,

▼M7

„rozwiązanie awaryjne” (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych,

▼M2

„stopa depozytu w banku centralnym” – stopę procentową mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym,

▼B

„SSP” („jednolita wspólna platforma”) (Single Shared Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczaną przez KBC dostarczające SSP,

„system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system) – system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez BC, stanowiący część TARGET2,

▼M6

„system zewnętrzny” (ancillary system) – system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej lub na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC ( 12 ), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 ( 13 ) oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu,

▼B

„szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika” albo „specyfikacja UDFS” (User Detailed Functional Specifications – UDFS) – najbardziej aktualną wersję specyfikacji UDFS, która jest techniczną dokumentacją określającą szczegóły współdziałania uczestnika z TARGET2,

„TARGET2” – całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne BC,

„TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]” – system będący komponentem TARGET2, prowadzony przez [nazwa BC],

„techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) – jakiekolwiek trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych używanych przez TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] ►M6  w tym samym dniu operacyjnym ◄ ,

„tryb AL” (AL mode) – grupowanie dostępnej płynności na rachunkach w PM,

„tryb CAI” (CAI mode) – dostarczanie skonsolidowanej informacji o rachunkach w odniesieniu do rachunków w PM za pośrednictwem ICM,

▼M6

„uczestnik” [lub „uczestnik bezpośredni”] (participant, [direct participant]) – podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny TIPS (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu;

▼B

„uczestnik pośredni” (indirect participant) – instytucję kredytową z siedzibą w ►M6  Unia lub EOG ◄ , która zawarła z ►M3  posiadaczem rachunku w PM ◄ umowę o wysyłanie zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności za pośrednictwem rachunku w PM takiego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ oraz która została uznana przez system będący komponentem TARGET2 za uczestnika pośredniego,

„uczestnik TARGET2” (TARGET2 participant) – dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2,

„uczestnik zlecający” (instructing participant) – uczestnika TARGET2, który zainicjował zlecenie płatnicze,

▼M4

„upoważnienie polecenia zapłaty” (direct debit authorisation) – ogólne upoważnienie złożone przez płatnika w jego BC upoważniające i zobowiązujące ten BC do obciążenia rachunku płatnika po otrzymaniu ważnej instrukcji polecenia zapłaty od odbiorcy płatności,

▼M6

„usługa rozrachunku płatności natychmiastowych” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS,

▼B

„wstępna próba przetwarzania” (entry disposition) – fazę przetwarzania płatności, w której TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podejmuje w drodze specjalnych procedur wskazanych w art. 20 próbę dokonania rozrachunku zlecenia płatniczego przyjętego zgodnie z art. 14,

▼M6

„żądanie zwrotu płatności” (recall request) – zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

▼B

„zarządzający KBC” (managing NCB) – KBC grupy AL prowadzący system będący komponentem TARGET2, w którym uczestniczy menedżer grupy AL,

„zawieszenie” (suspension) – tymczasowe wstrzymanie praw i obowiązków uczestnika na okres wskazany przez [nazwa BC],

„zdarzenie uzasadniające zaspokojenie” (enforcement event) – w odniesieniu do członka grupy AL: a) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania wskazany w art. 34 ust. 1; b) jakikolwiek przypadek niewykonania zobowiązania lub inne zdarzenie wskazane w art. 34 ust. 2, w odniesieniu do którego [nazwa BC], biorąc pod uwagę istotność niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia, zdecydował że [wstawić, jeżeli ma zastosowanie: [należy dochodzić zaspokojenia z zastawu na podstawie art. 25b] [należy dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia na podstawie art. 25c] oraz] należy dokonać potrącenia wierzytelności na podstawie art. 26; lub c) jakąkolwiek decyzję o zawieszeniu lub pozbawieniu dostępu do kredytu w ciągu dnia,

▼M6

„zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego TIPS w TARGET2” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) – warunki określone w załączniku IIb,

▼M6

„zlecenie płatnicze” (payment order) – polecenie przelewu, zlecenie przekazania płynności, instrukcję polecenia zapłaty, zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA lub zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA,

▼M6

„zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej” (instant payment order) – zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

▼B

„zlecenie płatnicze nierozliczone” (non-settled payment order) – zlecenie płatnicze, które nie zostało poddane rozrachunkowi w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało przyjęte,

„zlecenie przekazania płynności” (liquidity transfer order) – zlecenie płatnicze, którego głównym celem jest przekazanie płynności między różnymi rachunkami tego samego uczestnika lub w ramach grupy CAI lub grupy AL,

▼M6

„zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA” (PM to T2S DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek T2S DCA,

▼M6

„zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

„zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,

▼M3

Artykuł 1a

Zakres

Niniejsze warunki uczestnictwa regulują stosunek między odpowiednim KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku w PM w zakresie dotyczącym otwarcia i prowadzenia rachunku w PM.

▼B

Artykuł 2

Dodatki

1.  Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa:

Dodatek I: Specyfikacje techniczne przetwarzania zleceń płatniczych

Dodatek II: System rekompensat w TARGET2

Dodatek III: Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej

Dodatek IV: Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

Dodatek V: Harmonogram operacyjny

Dodatek VI: Taryfa opłat i fakturowanie

Dodatek VII: Porozumienie w sprawie grupowania płynności

2.  W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią dodatków a innymi przepisami niniejszych warunków uczestnictwa stosuje się postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

▼M6

Artykuł 3

Ogólny opis systemu TARGET2

1.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.  W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a) transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b) rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e) rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f) zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

fa) zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych;

fb) pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

fc) zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

g) inne transakcje w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS.

4.  Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 31. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunku w PM a KBC dostarczającymi SSP w zakresie, w jakim którykolwiek z KBC dostarczających SSP działa w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadacza rachunku w PM z SSP lub przesyłane przez posiadacza rachunku w PM do SSP w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

5.  Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako „systemy” w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako „system” na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

6.  Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunku w PM-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV i dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku w PM.

▼BTYTUŁ II

UCZESTNICTWO

Artykuł 4

Kryteria dostępu

1.  Do uczestnictwa bezpośredniego w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] są uprawnione następujące typy podmiotów:

▼M6

a) instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b) instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

▼B

c) KBC państw członkowskich oraz EBC,

o ile podmioty, o których mowa w lit. a) i b), nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub art. 215 Traktatu, których wprowadzenia zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem systemu TARGET2.

2.  [Nazwa BC] może również przyjmować jako uczestników bezpośrednich, według swojego uznania, następujące podmioty:

▼M7

a) ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;

▼B

b) podmioty sektora publicznego państw członkowskich uprawnione do prowadzenia rachunków na rzecz klientów;

▼M7

c)

 

(i) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

▼M6

d) podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze; oraz

▼B

e) instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.

3.  Instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE ( 14 )] nie są uprawnione do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 5

Uczestnicy bezpośredni

1.  Uczestnicy bezpośredni w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mają obowiązek spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 i 2. Uczestnicy ci posiadają co najmniej jeden rachunek w PM w [nazwa BC].

2.   ►M3  Posiadacze rachunku w PM ◄ są uprawnieni do wyznaczania adresowalnych posiadaczy BIC, bez względu na ich siedzibę.

▼M6

3.  Posiadacze rachunku w PM mogą wyznaczać inne podmioty jako uczestników pośrednich w PM, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 6.

▼B

4.  Do dostępu wieloadresowego przez oddziały stosuje się następujące zasady:

a) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b), która została przyjęta jako ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ , może udzielić dostępu do swojego rachunku w PM jednemu lub większej liczbie własnych oddziałów mających siedzibę w ►M6  Unia lub EOG ◄ w celu bezpośredniego składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności, pod warunkiem iż [nazwa BC] został o tym odpowiednio powiadomiony;

b) w sytuacji, gdy oddział instytucji kredytowej został przyjęty jako ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ , inne oddziały tej samej osoby prawnej lub jej centrala, w obu przypadkach pod warunkiem posiadania siedziby w ►M6  Unia lub EOG ◄ , mogą uzyskiwać dostęp do rachunku w PM takiego oddziału, pod warunkiem że odpowiednio powiadomiony został [nazwa BC].

Artykuł 6

Uczestnicy pośredni

1.  Instytucja kredytowa mająca siedzibę w ►M6  Unia lub EOG ◄ jest uprawniona do zawarcia umowy z jednym ►M3  posiadaczem rachunku w PM ◄ będącym instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b) albo z BC, w celu składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności oraz dokonywania ich rozrachunku za pośrednictwem rachunku w PM takiego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ . TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] uznaje odpowiednie podmioty za uczestników pośrednich, rejestrując je w TARGET2 directory, o którym mowa w art. 9.

2.  W przypadku, w którym ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ będący instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) lub b) oraz uczestnik pośredni należą do tej samej grupy, ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ może w sposób wyraźny upoważnić uczestnika pośredniego do korzystania z rachunku w PM takiego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w celu bezpośredniego składania zleceń płatniczych lub otrzymywania płatności w drodze przyznanego grupie dostępu wieloadresowego.

Artykuł 7

Obowiązki ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄

1.  W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż zlecenia płatnicze składane lub płatności otrzymywane przez uczestników pośrednich zgodnie z art. 6, a także przez oddziały na podstawie art. 5 ust. 4, traktowane są jako składane lub otrzymywane przez ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ .

2.  Zlecenia płatnicze, o których mowa w ust. 1, wiążą ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między ►M3  posiadaczem rachunku w PM ◄ a podmiotami, o których mowa w ust. 1, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

▼M6

3.  Posiadacza rachunku w PM wyrażającego zgodę na określenie jego rachunku w PM jako głównego rachunku w PM wiążą wszelkie faktury związane z otwarciem i prowadzeniem każdego rachunku T2S DCA powiązanego z tym rachunkiem w PM, zgodnie z dodatkiem VI do niniejszego załącznika, bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku w PM a posiadaczem rachunku T2S DCA, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

▼M3

4.  Posiadacza głównego rachunku w PM wiążą wszelkie faktury, określone w dodatku VI do niniejszego załącznika, za powiązanie do każdego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , z którym powiązany jest rachunek w PM.

▼M4

5.  Posiadacz rachunku w PM będący także posiadaczem ►M6  rachunek T2S DCA ◄ używanego do autokolateralizacji podlega wszelkim sankcjom nałożonym zgodnie z pkt 9 lit. d) załącznika IIIa.

▼M6

6.  Posiadacza rachunku w PM wyrażającego zgodę na określenie jego rachunku w PM jako powiązanego rachunku w PM wiążą wszelkie faktury związane z otwarciem i prowadzeniem każdego rachunku TIPS DCA powiązanego z tym rachunkiem w PM, zgodnie z dodatkiem VI do niniejszego załącznika, bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku w PM a posiadaczem rachunku TIPS DCA, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń. Powiązany rachunek w PM może być powiązany z maksymalnie 10 rachunkami TIPS DCA.

7.  Posiadacz powiązanego rachunku w PM ma podgląd płynności dostępnej na rachunkach TIPS DCA powiązanych z tym rachunkiem w PM i zapewnia, aby posiadacze rachunków TIPS DCA byli świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności za zarządzanie tą płynnością.

▼B

Artykuł 8

Procedura ubiegania się o uczestnictwo

1.  W celu przystąpienia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podmiot ubiegający się o uczestnictwo jest zobowiązany:

a) spełnić następujące wymagania techniczne:

(i) zapewnić instalację, zarządzanie, obsługę, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do przyłączenia do ►M6  SSP ◄ oraz do składania w nim zleceń płatniczych. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o uczestnictwo mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. W szczególności podmioty ubiegające się o uczestnictwo zawierają umowę z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ w celu uzyskania niezbędnego połączenia oraz dostępów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w dodatku I; oraz

(ii) przejść odpowiednie testy wymagane przez [nazwa BC]; oraz

b) spełnić następujące wymagania prawne:

(i) dostarczyć opinię o zdolności w formie określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz

▼M7

(ii) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 4 ust. 2 lit. c) pkt (ii) – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach.

▼B

2.  Podmioty ubiegające się o uczestnictwo składają w [nazwa BC] pisemny wniosek, załączając co najmniej następujące dokumenty oraz informacje:

a) wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie z wzorem wskazanym przez [nazwa BC];

b) opinię o zdolności, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC]; oraz

c) opinię krajową, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC].

3.  [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o uczestnictwo.

4.  [Nazwa BC] odrzuca wniosek o uczestnictwo, jeżeli:

a) nie spełniono kryteriów dostępu określonych w art. 4;

b) nie spełniono jednego lub większej liczby kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1; lub

c) w ocenie [nazwa BC] takie uczestnictwo zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

5.  [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o uczestnictwo o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o uczestnictwo w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] takich informacji od podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

Artykuł 9

TARGET2 directory

1.  TARGET2 directory jest bazą danych o kodach BIC, wykorzystywaną do routingu zleceń płatniczych kierowanych do:

a)  ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ oraz ich oddziałów korzystających z dostępu wieloadresowego;

b) uczestników pośrednich TARGET2, włączając w to uczestników pośrednich korzystających z dostępu wieloadresowego; oraz

c) adresowalnych posiadaczy BIC w TARGET2.

TARGET2 directory jest uaktualniana co tydzień.

2.  Przy braku odmiennych wniosków ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w tym zakresie, jego BIC publikuje się w TARGET2 directory.

3.   ►M3  Posiadacze rachunku w PM ◄ są uprawnieni do udostępniania TARGET2 directory wyłącznie swoim oddziałom oraz podmiotom korzystającym z dostępu wieloadresowego.

4.  Podmioty wskazane w ust. 1 lit. b) i c) wykorzystują swój BIC w stosunkach wyłącznie z jednym ►M3  posiadaczem rachunku w PM ◄ .

5.   ►M3  Posiadacze rachunku w PM  ◄ przyjmują do wiadomości, że [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania nazw oraz kodów BIC ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ . Publikowane mogą być także nazwy i kody BIC uczestników pośrednich zarejestrowanych przez ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ , przy czym ►M3  posiadacze rachunku w PM ◄ zapewniają zgodę uczestników pośrednich na taką publikację.TYTUŁ III

ZOBOWIĄZANIA STRON

Artykuł 10

Zobowiązania [nazwa BC] i uczestników

1.  [Nazwa BC] oferuje usługi opisane w tytule IV. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie uzasadnione działania w granicach swoich kompetencji, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za osiągnięcie pożądanego wyniku.

2.  Uczestnicy ponoszą na rzecz [nazwa BC] opłaty określone w dodatku VI.

3.  Uczestnicy są obowiązani do zapewnienia ich przyłączenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dniach operacyjnych, zgodnie z harmonogramem operacyjnym zawartym w dodatku V.

4.  Uczestnik oświadcza i zapewnia [nazwa BC], iż wykonywanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa nie narusza jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub statutowych mających zastosowanie do takiego uczestnika lub wiążących uczestnika postanowień umownych.

Artykuł 11

Współpraca i wymiana informacji

1.  Wykonując swoje prawa i obowiązki na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, [nazwa BC] i uczestnicy ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia stabilności, poprawnego działania oraz bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ochrony tajemnicy bankowej [nazwa BC] i uczestnicy przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla wykonywania odpowiednich praw i obowiązków na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa.

2.  [Nazwa BC] tworzy i prowadzi dział obsługi użytkowników systemu, w celu udzielania uczestnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

3.   ►M6  Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP są dostępne w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) na właściwej podstronie na stronie internetowej EBC. ◄ Za pośrednictwem T2IS możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie TARGET2.

4.  [Nazwa BC] może przesyłać komunikaty skierowane do uczestników za pomocą ICM lub za pomocą innych środków komunikacji.

▼M6

4a.  Posiadacz powiązanego rachunku w PM jest odpowiedzialny za terminowe informowanie swoich posiadaczy rachunków TIPS DCA o wszelkich odpowiednich komunikatach ICM, w tym o komunikatach związanych z zawieszeniem lub wypowiedzeniem uczestnictwa posiadacza rachunku TIPS DCA w systemie TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

▼B

5.  Uczestnicy odpowiadają za terminowe aktualizowanie złożonych formularzy danych statycznych oraz przedkładanie [nazwa BC] nowych formularzy danych statycznych. Uczestnicy odpowiadają również za sprawdzanie dokładności dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].

6.  [Nazwa BC] uznaje się za upoważniony do przekazywania KBC dostarczającym SSP wszelkich informacji dotyczących uczestników, potrzebnych im do pełnienia funkcji administratorów usługi w ramach zawartego przez nie porozumienia z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ .

7.  Uczestnicy informują [nazwa BC] o wszelkich zmianach wpływających na zakres ich zdolności prawnej oraz o zmianach legislacyjnych wpływających na zagadnienia opisane w dotyczącej ich opinii krajowej.

8.  Uczestnicy informują [nazwa BC] o:

a) nowych rejestrowanych przez nich uczestnikach pośrednich, adresowalnych posiadaczach BIC i podmiotach korzystających z dostępu wieloadresowego; oraz

b) zmianach dotyczących podmiotów wskazanych w lit. a).

▼M7

9.  Uczestnicy niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ( 15 ) albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.

▼BTYTUŁ IV

ZARZĄDZANIE RACHUNKAMI W PM I PRZETWARZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH

Artykuł 12

Otwieranie rachunków w PM i zarządzanie nimi

1.  [Nazwa BC] otwiera i prowadzi co najmniej jeden rachunek w PM dla każdego uczestnika. Na żądanie uczestnika działającego jako bank rozrachunkowy [nazwa BC] otwiera jedno lub większą liczbę subkont w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do wykorzystywania przy dedykowaniu płynności.

2.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Niedopuszczalne jest saldo debetowe na rachunku w PM].

3.  [Wstawić, jeżeli ma zastosowanie: Na początku i na końcu każdego dnia operacyjnego saldo na rachunku w PM wynosi zero. Uznaje się, że uczestnik złożył w [nazwa BC] polecenie przelewu salda dodatniego występującego na koniec każdego dnia operacyjnego na wskazany przez niego rachunek].

4.  [Wstawić, jeżeli ma zastosowanie: Na początku następnego dnia operacyjnego powyższe saldo dodatnie zostaje z powrotem przelane na rachunek w PM danego uczestnika].

▼M2

5.  Rachunki w PM oraz subkonta takich rachunków podlegają oprocentowaniu w wysokości niższej z następujących wartości: zera procent lub stopy depozytu w banku centralnym, z wyjątkiem sytuacji, w której rachunki takie są wykorzystywane w celu przechowywania rezerw obowiązkowych. W takim przypadku obliczanie i wypłata oprocentowania kwot przechowywanych rezerw obowiązkowych podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącemu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny ( 16 ) oraz rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącemu stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  Oprócz rozrachunku zleceń płatniczych w PM, rachunek w PM może być używany do wykonywania rozrachunku zleceń płatniczych pochodzących z lub przekazywanych do rachunków typu home, zgodnie z zasadami określonymi przez [nazwa BC].

7.  W celu uzyskania informacji o swojej pozycji w zakresie płynności uczestnicy korzystają z ICM. Każdemu uczestnikowi zainteresowanemu taką usługą [nazwa BC] przedstawia dzienne wyciągi z rachunku.

Artykuł 13

Rodzaje zleceń płatniczych

▼M3

Na potrzeby TARGET2 za zlecenia płatnicze uznaje się:

a) polecenia przelewu;

b) instrukcje polecenia zapłaty wykonywane na podstawie upoważnienia polecenia zapłaty;

▼M6

c) zlecenia przekazania płynności;

d) zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA; oraz

▼M6

e) zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA.

▼B

Artykuł 14

Przyjmowanie oraz odrzucanie zleceń płatniczych

1.  Zlecenia płatnicze składane przez uczestników są uznawane za przyjęte przez [nazwa BC], jeżeli:

a) komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami określonymi przez ►M3  dostawcę usług sieciowych TARGET2 ◄ ;

b) komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i pomyślnie przejdzie test wykluczający zdublowanie zgodnie z dodatkiem I; oraz

c) w sytuacji, w której płatnik lub odbiorca płatności został zawieszony – po otrzymaniu wyraźnej zgody BC zawieszonego uczestnika.

2.  [Nazwa BC] niezwłocznie odrzuca zlecenia płatnicze niespełniające warunków określonych w ust. 1. [Nazwa BC] informuje uczestnika o odrzuceniu zlecenia płatniczego w sposób określony w dodatku I.

▼M6

3.  SSP nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.

▼B

Artykuł 15

Zasady ustalania priorytetów

1.  Uczestnik zlecający oznacza każde zlecenie płatnicze przy pomocy jednego z poniższych oznaczeń:

a) zwykłe zlecenie płatnicze (priorytet klasy 2);

b) pilne zlecenie płatnicze (priorytet klasy 1);

c) bardzo pilne zlecenie płatnicze (priorytet klasy 0).

Zlecenia płatnicze niezawierające oznaczenia priorytetu traktuje się jako zwykłe zlecenia płatnicze.

▼M6

2.  Zlecenie płatnicze może być oznaczone jako bardzo pilne tylko przez:

a) BC; oraz

b) uczestników – w przypadkach płatności pochodzących od lub przekazywanych na rzecz CLS Bank International, z wyjątkiem płatności związanych z usługami CLS CCP i CLSNow, oraz zleceń przekazania płynności dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego korzystającego z interfejsu ASI.

Wszystkie instrukcje płatnicze przekazywane przez system zewnętrzny za pomocą interfejsu ASI w celu obciążenia lub uznania rachunków w PM uczestników oraz wszystkie złożone zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA są uznawane za bardzo pilne zlecenia płatnicze.

▼B

3.  Zlecenia przekazania płynności inicjowane za pośrednictwem ICM uznawane są za pilne zlecenia płatnicze.

4.  W przypadku pilnych i zwykłych zleceń płatniczych płatnik może ze skutkiem natychmiastowym dokonać zmiany priorytetu za pośrednictwem ICM. Nie jest możliwa zmiana priorytetu zlecenia płatniczego oznaczonego jako bardzo pilne.

Artykuł 16

Limity płynności

1.  Uczestnik może wprowadzić ograniczenia w wykorzystaniu dostępnej płynności do realizacji zleceń płatniczych względem innych uczestników TARGET2 z wyłączeniem BC, ustalając limity dwustronne lub wielostronne. Limity takie mogą być ustalone tylko w odniesieniu do zleceń płatniczych oznaczonych jako zwykłe.

2.  Limity mogą być oznaczone wyłącznie przez grupę AL. lub w odniesieniu do takiej grupy jako całości. Limity nie mogą być ustalane w odniesieniu do pojedynczego rachunku w PM uczestnika grupy AL, oraz przez uczestników grupy AL względem siebie.

3.  Ustalając limit dwustronny, uczestnik poleca [nazwa BC] niedokonywanie rozrachunku przyjętego zlecenia płatniczego, jeżeli łączna wysokość zleceń płatniczych oznaczonych jako zwykłe wychodzących od niego na rachunek w PM innego uczestnika TARGET2, pomniejszona o łączną wysokość wszystkich płatności oznaczonych jako pilne i zwykłe przychodzących z rachunku w PM tego innego uczestnika TARGET2, przekraczałaby ustalony limit dwustronny.

4.  Uczestnik może ustalić limit wielostronny obejmujący dowolny stosunek niepodlegający limitowi dwustronnemu. Ustalenie limitu wielostronnego może nastąpić wyłącznie, jeżeli uczestnik wyznaczył co najmniej jeden limit dwustronny. Ustalając limit wielostronny, uczestnik poleca [nazwa BC] niedokonywanie rozrachunku przyjętego zlecenia płatniczego, jeżeli łączna wysokość zleceń płatniczych wychodzących od niego na wszystkie inne rachunki w PM uczestników TARGET2, wobec których nie został ustalony limit dwustronny, pomniejszona o łączną wysokość wszystkich płatności oznaczonych jako pilne i zwykłe przychodzących z takich rachunków w PM, przekraczałaby ustalony limit wielostronny.

5.  Minimalna wysokość każdego z limitów wynosi jeden milion euro. Dwustronny lub wielostronny limit w kwocie zero traktuje się tak, jakby nie ustalono żadnego limitu. Limity w wysokości między zero a jeden milion euro są niedopuszczalne.

6.  Limity mogą być zmieniane w czasie rzeczywistym, ze skutkiem natychmiastowym lub od następnego dnia operacyjnego, za pośrednictwem ICM. W razie zmiany kwoty limitu na zero nie będzie możliwe dokonanie jego kolejnej zmiany w tym samym dniu operacyjnym. Ustalenie nowego limitu dwustronnego lub wielostronnego skutkuje od następnego dnia operacyjnego.

Artykuł 17

Rezerwy płynności

1.  Uczestnicy mogą ustanawiać za pośrednictwem ICM rezerwę płynności dla płatności oznaczonych jako pilne lub bardzo pilne.

2.  Menedżer grupy AL może ustanowić rezerwę płynności wyłącznie dla całej grupy AL. Rezerwa płynności nie będzie ustanawiana dla pojedynczych rachunków w ramach grupy AL.

3.  Wnioskując o ustanowienie rezerwy płynności w określonej kwocie dla płatności oznaczonych jako bardzo pilne, uczestnik poleca [nazwa BC] dokonywanie rozrachunku pilnych i zwykłych zleceń płatniczych wyłącznie w przypadku pozostawania dostępnej płynności po odjęciu sumy przeznaczonej na realizację bardzo pilnych zleceń płatniczych.

4.  Wnioskując o ustanowienie rezerwy w określonej kwocie dla płatności oznaczonych jako pilne, uczestnik poleca [nazwa BC] dokonywanie rozrachunku zwykłych zleceń płatniczych wyłącznie w przypadku pozostawania dostępnej płynności po odjęciu sumy przeznaczonej na realizację zleceń płatniczych oznaczonych jako pilne i bardzo pilne.

5.  Po otrzymaniu wniosku o ustanowienie rezerwy [nazwa BC] sprawdza, czy kwota płynności na rachunku w PM uczestnika jest wystarczająca dla ustanowienia rezerwy. Jeżeli tak nie jest, ustanawia się rezerwę tylko na kwocie płynności dostępnej na rachunku w PM. Pozostała część wnioskowanej rezerwy ustanawiana jest w razie udostępnienia dodatkowej płynności.

6.  Wysokość ustanowionej rezerwy może podlegać zmianom. Uczestnicy mogą wnioskować za pośrednictwem ICM o utworzenie nowych rezerw ze skutkiem natychmiastowym lub od następnego dnia operacyjnego.

Artykuł 17a

Stałe instrukcje ustanawiania rezerwy oraz dedykowania płynności

1.  Uczestnicy mogą określać za pośrednictwem ICM domyślną kwotę płynności zarezerwowanej na realizację pilnych lub bardzo pilnych zleceń płatniczych. Taka stała instrukcja lub jej zmiany są skuteczne od następnego dnia operacyjnego.

2.  Uczestnicy mogą określać za pośrednictwem ICM domyślną kwotę płynności przeznaczonej na rozrachunek systemu zewnętrznego. Taka stała instrukcja lub jej zmiany są skuteczne od następnego dnia operacyjnego. Uznaje się, że uczestnik złożył [nazwa BC] instrukcję dedykowania płynności w swoim imieniu w razie zgłoszenia takiego żądania przez system zewnętrzny.

Artykuł 18

Określenie terminu rozrachunku z wyprzedzeniem

1.  Uczestnicy zlecający mogą z wyprzedzeniem określać termin rozrachunku zleceń płatniczych w ciągu danego dnia operacyjnego przy użyciu wskaźnika najwcześniejszego terminu obciążenia lub wskaźnika najpóźniejszego terminu obciążenia.

2.  W przypadku posłużenia się wskaźnikiem najwcześniejszego terminu obciążenia przyjęte zlecenie płatnicze jest przechowywane i przekazywane do wstępnej próby przetwarzania dopiero we wskazanym terminie.

3.  W przypadku posłużenia się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia przyjęte zlecenie płatnicze podlega zwrotowi jako nierozliczone, jeżeli nie może zostać rozliczone do wskazanego terminu obciążenia. Na 15 minut przed określonym terminem obciążenia do uczestnika zlecającego zostaje wysłane automatyczne zawiadomienie za pośrednictwem ICM. Uczestnik zlecający może również posłużyć się wskaźnikiem najpóźniejszego terminu obciążenia wyłącznie w charakterze ostrzegawczym. W takim przypadku dane zlecenie płatnicze nie podlega zwrotowi.

4.  Uczestnik zlecający może zmieniać wskaźnik najwcześniejszego terminu obciążenia oraz wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia za pośrednictwem ICM.

5.  Dalsze szczegóły techniczne zawarte są w dodatku I.

Artykuł 19

Zlecenia płatnicze składane z wyprzedzeniem

1.  Zlecenia płatnicze mogą być składane z wyprzedzeniem do pięciu dni operacyjnych przed podaną datą rozrachunku (przechowywane zlecenia płatnicze).

2.  Przechowywane zlecenia płatnicze zostają przyjęte i przekazane do wstępnej próby przetwarzania w dniu wskazanym przez uczestnika zlecającego na początku przetwarzania dziennego, w rozumieniu dodatku V. Zlecenia te zostają umieszczone przed zleceniami płatniczymi o tym samym priorytecie.

3.  Przepisy art. 15 ust. 3, art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio do przechowywanych zleceń płatniczych.

Artykuł 20

Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania

1.  Jeżeli uczestnik zlecający nie określił terminu dokonania rozrachunku w sposób wskazany w art. 18, przyjęte zlecenia płatnicze podlegają rozrachunkowi natychmiast albo najpóźniej do końca dnia operacyjnego, w którym zostały przyjęte, o ile na rachunku w PM płatnika znajdują się odpowiednie środki oraz przy uwzględnieniu limitów płynności oraz rezerw płynności, o których mowa w art. 16 i 17.

2.  Źródłem środków może być:

a) płynność dostępna na rachunku w PM; lub

b) płatności przychodzące od innych uczestników TARGET2, z zastrzeżeniem mających zastosowanie mechanizmów optymalizacji.

3.  Do zleceń płatniczych oznaczonych jako bardzo pilne stosuje się „zasadę FIFO” (first-in-first-out principle). Oznacza to, że zlecenia płatnicze oznaczone jako bardzo pilne podlegają rozrachunkowi w porządku chronologicznym. Zlecenia płatnicze oznaczone jako pilne i zwykłe nie podlegają rozrachunkowi, dopóki w kolejce zleceń oczekujących znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone jako bardzo pilne.

4.  Zasadę FIFO stosuje się również do zleceń płatniczych oznaczonych jako pilne. Zlecenia płatnicze oznaczone jako zwykłe nie podlegają rozrachunkowi, dopóki w kolejce zleceń oczekujących znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone jako pilne i bardzo pilne.

5.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 3 i 4 zlecenia płatnicze oznaczone niższym priorytetem (lub o tym samym priorytecie, ale przyjęte później) mogą zostać poddane rozrachunkowi przed zleceniami o wyższym priorytecie (lub o tym samym priorytecie, ale przyjętymi wcześniej), jeżeli takie zlecenia płatnicze oznaczone niższym priorytetem podlegałyby kompensowaniu z otrzymywanymi płatnościami i przez to prowadziły do zwiększenia ogólnej płynności płatnika.

6.  Zlecenia płatnicze oznaczone jako zwykłe podlegają rozrachunkowi w kolejności określonej według „zasady omijania FIFO” (FIFO-by-passing principle). Oznacza to, że mogą one być rozliczane natychmiast (niezależnie od innych oczekujących zwykłych zleceń płatniczych przyjętych wcześniej), a więc z pominięciem zasady FIFO, o ile dostępne są odpowiednie środki.

7.  Dalsze szczegóły dotyczące rozrachunku zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania zawarte są w dodatku I.

Artykuł 21

Rozrachunek i zwrot zleceń płatniczych oczekujących w kolejce

1.  Zlecenia płatnicze, które nie zostaną rozliczone natychmiast w ramach wstępnej próby przetwarzania, umieszczane są w kolejkach zleceń oczekujących według priorytetów określonych przez danego uczestnika zgodnie z art. 15.

2.  W celu optymalizacji rozrachunku oczekujących zleceń płatniczych [nazwa BC] może stosować procedury optymalizacyjne określone w dodatku I.

3.  Z wyjątkiem bardzo pilnych zleceń płatniczych, płatnik może dokonać zmiany pozycji w kolejce oczekujących zleceń płatniczych (tzn. zmieniać ich kolejność) za pomocą ICM. Zlecenia płatnicze mogą być przenoszone ze skutkiem natychmiastowym na początek albo na koniec kolejki zleceń oczekujących w dowolnym momencie przetwarzania dziennego, o którym mowa w dodatku V.

4.  Na wniosek płatnika [nazwa BC] lub – w przypadku grupy AL – BC menedżera grupy AL może zadecydować o dokonaniu zmiany pozycji w kolejce oczekujących zleceń płatniczych bardzo pilnego zlecenia płatniczego (z wyjątkiem bardzo pilnych zleceń płatniczych w zakresie procedury rozrachunkowej 5 i 6), o ile taka zmiana nie wpłynie na sprawny rozrachunek przez systemy zewnętrzne w TARGET2 lub w inny sposób nie zwiększy ryzyka systemowego.

5.  Zlecenia przekazania płynności inicjowane za pomocą ICM będą niezwłocznie zwracane jako nierozliczone w razie braku wystarczających środków. Inne zlecenia płatnicze będą zwracane jako nierozliczone, jeżeli nie mogą zostać rozliczone przed końcową granicą czasową dla danego rodzaju komunikatu, określoną w dodatku V.

Artykuł 22

Wprowadzenie zleceń płatniczych do sytemu i ich nieodwołalność

1.  Dla celów zdania pierwszego art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące ten przepis dyrektywy 98/26/WE] zlecenia płatnicze uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili obciążenia rachunku w PM danego uczestnika.

2.  Zlecenie płatnicze może zostać odwołane do chwili jego wprowadzenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] zgodnie z ust. 1. Zlecenia płatnicze ujęte w jednym z algorytmów, o których mowa w dodatku I, nie mogą zostać odwołane w okresie działania algorytmu.TYTUŁ V

GRUPOWANIE PŁYNNOŚCI

Artykuł 23

Sposoby grupowania płynności

[Nazwa BC] oferuje tryb skonsolidowanej informacji o rachunkach (tryb CAI) oraz tryb grupowanej płynności (tryb AL).

Artykuł 24

Tryb skonsolidowanej informacji o rachunkach

1.  Tryb CAI może być stosowany przez następujące podmioty:

a) instytucję kredytową lub jej oddziały (bez względu na to, czy podmioty te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2), o ile dane podmioty posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC; lub

b) dwie lub więcej instytucji kredytowych należących do tej samej grupy lub ich oddziały, przy czym każdy z tych podmiotów posiada jeden lub więcej rachunków w PM identyfikowanych za pomocą różnych BIC.

2.  

a) W trybie CAI każdy członek grupy CAI i ich BC otrzymują listę rachunków w PM członków grupy oraz następujące dodatkowe informacje, skonsolidowane na poziomie grupy CAI, dotyczące:

(i) linii kredytu w ciągu dnia (o ile mają zastosowanie);

(ii) sald, w tym sald na subkontach;

(iii) obrotów;

(iv) płatności, których rozrachunek został zrealizowany;

(v) zleceń płatniczych oczekujących w kolejce.

b) Menedżer grupy CAI i jego BC mają dostęp do określonych powyżej informacji odnoszących się do każdego rachunku w PM w ramach grupy CAI.

c) Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, są dostarczane za pośrednictwem ICM.

3.  Menedżer grupy CAI ma prawo inicjować przekazywanie płynności za pośrednictwem ICM między rachunkami w PM, w tym ich subkontami, stanowiącymi część tej samej grupy CAI.

4.  Grupa CAI może także obejmować rachunki w PM wchodzące w skład grupy AL. W takim przypadku wszystkie rachunki w PM grupy AL stanowią część grupy CAI.

5.  Jeżeli dwa albo więcej rachunków w PM stanowi równocześnie część grupy AL i grupy CAI (obejmującej dodatkowe rachunki w PM), w zakresie stosunku w ramach grupy AL pierwszeństwo mają zasady dotyczące grupy AL.

6.  Grupa CAI obejmująca rachunki w PM grupy AL może wyznaczyć menedżera grupy CAI będącego innym podmiotem niż menedżer grupy AL.

7.  Do procedury uzyskiwania zgody na stosowanie trybu CAI stosuje się odpowiednio procedurę uzyskiwania zgody na stosowanie trybu AL określoną w art. 25 ust. 4 i 5. Menedżer grupy CAI nie przekazuje zarządzającemu KBC egzemplarza porozumienia w sprawie stosowania trybu CAI.

Artykuł 25

Tryb grupowanej płynności

1.  Tryb AL może być stosowany przez następujące podmioty:

a) instytucję kredytową lub jej oddziały (bez względu na to, czy podmioty te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2), o ile dane podmioty mają siedzibę w strefie euro i posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC;

b) oddziały z siedzibą w strefie euro (bez względu na to, czy oddziały te uczestniczą w tym samym systemie będącym komponentem TARGET2) instytucji kredytowej z siedzibą poza strefą euro, o ile takie oddziały posiadają więcej niż jeden rachunek w PM, w każdym przypadku identyfikowany za pomocą różnych BIC; lub

c) dwie lub więcej instytucji kredytowych, o których mowa w lit. a) lub oddziałów, o których mowa w lit. b), należących do tej samej grupy.

W każdym z przypadków określonych w lit. a)–c) wymagane jest ponadto zawarcie przez dane podmioty z właściwym KBC strefy euro umowy w sprawie kredytu w ciągu dnia.

2.  W trybie AL dostępna płynność na rachunkach w PM wszystkich członków grupy AL jest grupowana w celu sprawdzenia, czy występuje wystarczające pokrycie dla zlecenia płatniczego. Bez względu na powyższe, dwustronny stosunek między członkiem grupy AL a jego KBC grupy AL, związany z prowadzeniem rachunku w PM, podlega zasadom danego systemu będącego komponentem TARGET2, z zastrzeżeniem zmian ustalonych w porozumieniu AL. Kredyt w ciągu dnia udzielony członkowi grupy AL na jego rachunku w PM może być pokryty płynnością dostępną na innych rachunkach w PM takiego członka grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL, prowadzonych przez ten sam albo inny KBC grupy AL.

3.  W celu zastosowania trybu AL jeden lub więcej ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ spełniających kryteria określone w ust. 1 zawiera porozumienie AL z [nazwa BC] oraz, o ile ma to zastosowanie, z innymi BC systemów będących komponentami TARGET2, w których uczestniczą inni członkowie grupy AL. ►M3  Posiadacz rachunku w PM ◄ może zawrzeć tylko jedno porozumienie AL dotyczące określonego rachunku w PM. Porozumienie AL powinno być zgodne z odpowiednim wzorcem określonym w dodatku VII.

4.  Każda grupa AL wyznacza menedżera grupy AL. Jeżeli grupa AL składa się tylko z jednego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ , ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ ten działa jako menedżer grupy AL. Menedżer grupy AL zwraca się do zarządzającego KBC z pisemnym wnioskiem o zastosowanie trybu AL (zawierającym formularze danych statycznych dostarczone przez [nazwa BC]), załączając egzemplarz zawartego porozumienia AL opartego na wzorcu dostarczonym przez zarządzający KBC. Pozostali członkowie grupy AL zwracają się z pisemnymi wnioskami (zawierającymi formularze danych statycznych dostarczone przez [nazwa BC]) do ich właściwych KBC grupy AL. Zarządzający KBC może żądać jakichkolwiek dodatkowych informacji czy dokumentów, jakie uważa za stosowne dla rozpatrzenia wniosku. Ponadto zarządzający KBC może, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, wymagać wprowadzenia do porozumienia AL jakiegokolwiek dodatkowego postanowienia, jakie uważa za stosowne dla zapewnienia należytego i terminowego wykonywania istniejących lub przyszłych zobowiązań członków grupy AL wobec KBC grupy AL.

5.  Zarządzający KBC sprawdza spełnianie przez wnioskodawców wymagań dla utworzenia grupy AL oraz prawidłowość sporządzenia porozumienia AL. W tym celu zarządzający KBC może nawiązać kontakt z pozostałymi KBC grupy AL. Zarządzający KBC wydaje pisemną decyzję, skierowaną do menedżera grupy AL, w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, albo, w przypadku zażądania dodatkowych informacji przez zarządzający KBC, w terminie jednego miesiąca od otrzymania takich informacji. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

6.  Członkowie grupy AL mają automatycznie dostęp do trybu CAI.

7.  Udostępnianie informacji i wszystkich interaktywnych mechanizmów kontrolnych w ramach grupy AL odbywa się za pośrednictwem ICM.

[Wstawić, o ile ma zastosowanie:

Artykuł 25a

Zastaw/zaspokojenie

1.  Istniejące i przyszłe roszczenia [nazwa BC] ze stosunku prawnego między członkiem grupy AL a [nazwa BC] zabezpieczone [zastawem/zastawem na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge)] zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 niniejszych warunków uczestnictwa obejmują roszczenia [nazwa BC] w stosunku do członka grupy AL z tytułu porozumienia AL, którego oba te podmioty są stronami.

2.  [Wstawić, o ile wymagane przez prawo właściwe: Z zastrzeżeniem postanowień porozumienia AL, ustanowienie zastawu nie stanowi przeszkody dla korzystania przez ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ ze środków zgromadzonych na jego rachunkach w PM w ciągu dnia operacyjnego.]

3.  [Wstawić, o ile wymagane przez prawo właściwe: Szczególne postanowienie o przeznaczeniu środków: członek grupy AL przeznacza środki zgromadzone na swoim rachunku w PM na wykonanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].]

[O ile ma zastosowanie i jest wymagane przez prawo właściwe:

Artykuł 25b

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie [nazwa BC] przysługuje nieograniczone prawo do zaspokojenia z przedmiotu zastawu bez wcześniejszego zawiadomienia. [Wstawić, o ile ma zastosowanie na podstawie przepisów prawa właściwego: zgodnie z [przepisy prawa krajowego dotyczące zaspokojenia z przedmiotu zastawu].]

[O ile ma zastosowanie i jest wymagane przez prawo właściwe:

Artykuł 25c

Zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie [nazwa BC] ma prawo do zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z art. 36.]

Artykuł 26

Potrącenie wierzytelności zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5

W razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wszelkie wierzytelności [nazwa BC] wobec takiego członka grupy AL stają się automatycznie i natychmiast wymagalne i podlegają postanowieniom art. 36 ust. 4 i 5 niniejszych warunków uczestnictwa.TYTUŁ VI

BEZPIECZEŃSTWO I SYTUACJE AWARYJNE

▼M7

Artykuł 27

Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

1.  W przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego wpływ na funkcjonowanie SSP stosuje się procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych opisane w dodatku IV.

2.  Eurosystem zapewnia rozwiązanie awaryjne w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 1. W przypadku uczestników uznanych przez [nazwa BC] za krytycznych przyłączenie do rozwiązania awaryjnego i korzystanie z niego jest obowiązkowe. Inni uczestnicy mogą przyłączyć się do rozwiązania awaryjnego na swój wniosek.

▼B

Artykuł 28

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1.  Obowiązkiem uczestników jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, chroniących systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.

2.  Uczestnicy informują [nazwa BC] o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem w ich infrastrukturze technicznej, jak również, w razie potrzeby, o incydentach związanych z bezpieczeństwem występujących w infrastrukturze technicznej podmiotów zewnętrznych. [Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie potrzeby, podjęcia przez uczestnika odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu.

▼M7

3.  [Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich uczestników lub też na uczestników uważanych przez niego za krytycznych.

▼M7

4.  Uczestnicy przekazują [nazwa BC] swoją samocertyfikację dotyczącą systemu TARGET2 oraz potwierdzenie zgodności z wymogami dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych (endpoint security). W przypadku niezastosowania się do wymogów w zakresie ochrony punktów końcowych uczestnicy przedstawiają dokument opisujący alternatywne środki zaradcze, w zakresie zadowalającym dla [nazwa BC].

5.  Uczestnicy, którzy udostępniają swój rachunek w PM osobom trzecim zgodnie z art. 5 ust. 2, 3 i 4, przeciwdziałają ryzyku wynikającemu z takiego udostępniania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w ust. 1–4. Samocertyfikacja, o której mowa w ust. 4, wskazuje, że uczestnik nakłada na osoby trzecie, które mają dostęp do rachunku w PM tego uczestnika, wymogi dostawców usług sieciowych TARGET2 w zakresie ochrony punktów końcowych.

▼BTYTUŁ VII

MODUŁ INFORMACYJNO-KONTROLNY

Artykuł 29

Korzystanie z ICM

1.  ICM:

a) umożliwia uczestnikom dostęp do informacji dotyczących ich rachunków oraz zarządzanie płynnością;

▼M6

b) może być używany w celu składania zleceń przekazania płynności, zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM, zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DCA, zleceń przekazania płynności z PM do T2S DCA oraz, w przypadku użycia ICM w połączeniu z usługami o wartości dodanej dla T2S – zleceń przekazania płynności z T2S DCA do PM; oraz

▼M7

c) umożliwia uczestnikom inicjowanie zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych lub zleceń płatniczych adresowanych do rozwiązania awaryjnego w razie awarii infrastruktury płatniczej uczestnika.

▼B

2.  Dalsze szczegóły techniczne dotyczące ICM zawiera dodatek I.TYTUŁ VIII

ZASADY DOTYCZĄCE REKOMPENSAT I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ REGUŁY DOWODOWE

Artykuł 30

System rekompensat

Jeżeli z powodu awarii technicznej TARGET2 rozrachunek zlecenia płatniczego nie może zostać dokonany w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało ono przyjęte, [nazwa BC] składa zainteresowanym uczestnikom bezpośrednim ofertę rekompensaty zgodnie ze specjalną procedurą określoną w dodatku II.

Artykuł 31

Zasady dotyczące odpowiedzialności

1.  W zakresie wykonywania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] i uczestnicy są związani ogólnym obowiązkiem zachowania wobec siebie należytej staranności.

2.  [Nazwa BC] ponosi względem swoich uczestników odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w przypadku oszustwa (w tym w szczególności w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań) lub w przypadku rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność [nazwa BC] ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty uczestnika, tj. wartości przedmiotowej transakcji i/lub utraty odsetek z jej tytułu, z wyłączeniem dalszych szkód.

3.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z awarii lub uszkodzenia infrastruktury technicznej (w tym w szczególności infrastruktury komputerowej [nazwa BC], programów, danych, aplikacji lub sieci), o ile taka awaria lub uszkodzenie powstały pomimo podjęcia przez [nazwa BC] w uzasadnionym zakresie działań koniecznych w celu ochrony takiej infrastruktury przed awarią lub uszkodzeniem oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom takich awarii lub uszkodzeń (przy czym zapobieganie to obejmuje w szczególności uruchomienie i przeprowadzenie w całości procedur zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, o których mowa w dodatku IV).

4.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności:

a) w zakresie, w jakim strata lub szkoda spowodowane zostały przez uczestnika; ani

b) w przypadku, gdy strata lub szkoda wynika ze zdarzeń zewnętrznych niedających się kontrolować przez [nazwa BC] (siła wyższa).

▼M6

5.  Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 ( 18 )] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

▼B

6.  [Nazwa BC] i uczestnicy są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód, o których mowa w niniejszym artykule.

7.  W zakresie wykonywania, w całości lub w części, zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] może zlecać zadania we własnym imieniu osobom trzecim, w szczególności usługodawcom telekomunikacyjnym, innym usługodawcom sieciowym lub innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne w celu wykonania przez [nazwa BC] zobowiązań lub przestrzegania standardowych praktyk rynkowych. Zobowiązanie [nazwa BC] ogranicza się do dokonania właściwego wyboru usługodawcy zewnętrznego oraz zlecenia mu zadań, przy czym odpowiedzialność [nazwa BC] podlega odpowiedniemu ograniczeniu. KBC dostarczające SSP nie są osobami trzecimi w rozumieniu niniejszego ustępu.

Artykuł 32

Reguły dowodowe

1.  O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do TARGET2 komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a uczestnikami, przekazuje się za pośrednictwem ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ .

2.  Zachowane przez [nazwa BC] lub ►M3  dostawcę usług sieciowych TARGET2 ◄ pisemne lub elektroniczne zapisy komunikatów stanowią dowód płatności wykonywanych za pośrednictwem [nazwa BC]. Zapisana lub wydrukowana wersja oryginalnego komunikatu ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

3.  W przypadku awarii połączenia uczestnika z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ uczestnik korzysta z alternatywnych środków przekazu komunikatów, określonych w dodatku IV. W takich przypadkach zapisana lub wydrukowana wersja komunikatu wytworzona przez [nazwa BC] ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

4.  [Nazwa BC] przechowuje pełne dane dotyczące zleceń płatniczych złożonych przez uczestników i otrzymanych przez nich płatności przez okres [okres zgodny z wymogami właściwego prawa krajowego] od chwili złożenia takich zleceń lub otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że takie pełne dane będą obejmować okres co najmniej pięciu lat dla każdego uczestnika TARGET2 podlegającego stałemu nadzorowi na podstawie środków ograniczających przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie, lub dłuższy okres, o ile wymagany jest przez przepisy szczególne.

5.  Własne księgi i rejestry [nazwa BC] (prowadzone w wersji papierowej, na mikrofilmach, mikrofiszkach, za pomocą zapisu elektronicznego lub magnetycznego, w innej formie odtwarzalnej mechanicznie lub w dowolny inny sposób) stanowią wystarczający dowód zobowiązań ciążących na uczestnikach oraz faktów i zdarzeń, na jakie powołują się strony.TYTUŁ IX

WYPOWIEDZENIE UCZESTNICTWA I ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW

Artykuł 33

Okres obowiązywania i zwykłe wypowiedzenie uczestnictwa

1.  Z zastrzeżeniem postanowień art. 34 uczestnictwo w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] następuje na czas nieokreślony.

2.  Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni operacyjnych, o ile nie uzgodni z [nazwa BC] krótszego terminu wypowiedzenia.

3.  [Nazwa BC] może wypowiedzieć uczestnictwo uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile [nazwa BC] nie uzgodni z danym uczestnikiem terminu okresu wypowiedzenia.

4.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa w systemie zobowiązania w zakresie poufności określone w art. 38 pozostają w mocy przez okres pięciu lat, poczynając od daty wypowiedzenia uczestnictwa.

5.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa rachunek w PM danego uczestnika zamyka się zgodnie z art. 35.

Artykuł 34

Zawieszenie i nadzwyczajne wypowiedzenie uczestnictwa

1.  Uczestnictwo ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega natychmiastowemu wypowiedzeniu bez zachowania terminu wypowiedzenia albo zawieszeniu w przypadku zaistnienia jednego z poniższych przypadków niewykonania zobowiązania:

a) wszczęcia w stosunku do ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ postępowania upadłościowego; lub

b) zaprzestania spełniania przez ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ kryteriów dostępu określonych w art. 4.

▼M6

Na potrzeby niniejszego ustępu podjęcie środków w zakresie zapobiegania kryzysom lub środków w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu nadanym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ( 19 ) wobec posiadacza rachunku w PM nie kwalifikuje się automatycznie jako wszczęcie postępowania upadłościowego.

▼B

2.  [Nazwa BC] może wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawiesić uczestnictwo ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], jeżeli:

a) zaistnieje jeden lub większa liczba przypadków niewykonania zobowiązania (innych niż wskazane w ust. 1);

b)  ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ istotnie naruszy postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa;

c)  ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ nie wykona któregokolwiek ze swoich istotnych zobowiązań względem [nazwa BC];

d)  ►M3  posiadacz rachunku w PM ◄ zostanie wykluczony z TARGET2 CUG lub w inny sposób przestanie być jego członkiem;

e) w odniesieniu do ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ zaistnieje jakiekolwiek inne zdarzenie, które w ocenie [nazwa BC] mogłoby stanowić zagrożenie stabilności, poprawnego działania i bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiegokolwiek innego systemu będącego komponentem TARGET2, albo które zagrażałoby wykonaniu przez [nazwa BC] zadań przewidzianych w [właściwe prawo krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności; lub

f) KBC zawiesi dostęp ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ do kredytu w ciągu dnia albo pozbawi go takiego dostępu zgodnie z pkt 12 załącznika III.

3.  Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ust. 2, [nazwa BC] bierze pod uwagę, na ile istotne jest niewykonanie zobowiązania oraz zdarzenia, o których mowa w lit. a)–c).

4.  

►M4  a) W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia przez [nazwa BC] uczestnictwa posiadacza rachunku w PM w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] natychmiast, za pomocą komunikatu ICM lub komunikatu T2S, zawiadamia o takim wypowiedzeniu lub zawieszeniu tego posiadacza rachunku w PM, inne BC oraz pozostałych posiadaczy rachunku w PM i ►M6  posiadaczy rachunków T2S DCA ◄ we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2. Komunikat taki uważa się za wydany przez rodzimy BC posiadacza rachunku w PM i ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ otrzymującego komunikat. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Przyjmuje się, że po otrzymaniu przez ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ powyższego komunikatu ICM są oni poinformowani o wypowiedzeniu lub zawieszeniu uczestnictwa ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] albo innym systemie będącym komponentem TARGET2. ►M3  Posiadacze rachunku w PM ◄ ponoszą wszelkie straty wynikające ze skierowania zleceń płatniczych do ►M3  posiadaczy rachunku w PM ◄ , których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane, jeżeli dane zlecenie płatnicze zostało wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] po otrzymaniu komunikatu ICM.

5.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa danego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] nie przyjmuje od niego nowych zleceń płatniczych. Zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce, przechowywane zlecenia płatnicze lub nowe zlecenia płatnicze skierowane do takiego ►M3  posiadacza rachunku w PM ◄ podlegają zwróceniu.

▼M5

6.  W razie zawieszenia uczestnictwa danego posiadacza rachunku w PM w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów innych niż wskazane w ust. 1 lit. a) wszystkie przychodzące płatności oraz wychodzące zlecenia płatnicze takiego posiadacza rachunku w PM gromadzi się i uwzględnia we wstępnej próbie przetwarzania dopiero po ich wyraźnym przyjęciu przez BC zawieszonego posiadacza rachunku w PM.

▼M5

7.  W razie zawieszenia uczestnictwa danego posiadacza rachunku w PM w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów wskazanych w ust. 1 lit. a) wychodzące zlecenia płatnicze takiego posiadacza rachunku w PM są przetwarzane wyłącznie na podstawie instrukcji jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli wyznaczonych przez organ właściwy lub sąd, takich jak syndyk masy upadłościowej posiadacza rachunku w PM, albo na podstawie prawomocnej decyzji organu właściwego lub sądu zawierającej instrukcje co do sposobu przetwarzania płatności. Wszystkie przychodzące płatności przetwarza się zgodnie z ust. 6.

▼B

Artykuł 35

Zamknięcie rachunków w PM

1.  Uczestnicy mogą zamykać swoje rachunki w PM w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia [nazwa BC] wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych.

2.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa na podstawie art. 33 lub art. 34 [nazwa BC] zamyka rachunki w PM danego uczestnika, po uprzednim:

a) dokonaniu rozrachunku lub zwróceniu oczekujących zleceń płatniczych; oraz

b) skorzystaniu z przysługujących mu zgodnie z art. 36 praw zastawu oraz potrącenia.TYTUŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

Prawo zastawu [nazwa BC] i uprawnienie do potrącenia

1.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje prawo zastawu na istniejącym i przyszłym saldzie dodatnim na rachunku w PM uczestnika, dla zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

1a.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Istniejące i przyszłe roszczenia uczestnika wobec [nazwa BC] wynikające z dodatniego salda na rachunku w PM zostają przeniesione na [nazwa BC] na zabezpieczenie (tzn. jako przeniesienie powiernicze) wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń [nazwa BC] wobec uczestnika powstałych w związku z [postanowienia implementujące niniejsze warunki uczestnictwa]. Skutek w postaci ustanowienia powyższego zabezpieczenia następuje w wyniku samego faktu uznania środkami rachunku w PM uczestnika.]

1b.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [Nazwa BC] przysługuje zastaw na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge) na istniejących i przyszłych dodatnich saldach na rachunkach uczestnika w PM w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

2.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje [nazwa BC] również w sytuacji, w której jego roszczenia mają wyłącznie charakter warunkowy lub nie są jeszcze wymagalne.]

3.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: uczestnik, działający jako posiadacz rachunku w PM, zgadza się niniejszym na ustanowienie zastawu na rzecz [nazwa BC] prowadzącego ten rachunek; zgoda ta stanowi ustanowienie na rzecz [nazwa BC] zabezpieczenia, o którym mowa w przepisach prawa [odpowiednie określenie krajowe]. Jakiekolwiek środki wpłacane na rachunek w PM, którego saldo jest przedmiotem zastawu, na skutek samego faktu ich wpłacenia podlegają nieodwołalnemu obciążeniu prawem zastawu, bez jakichkolwiek ograniczeń, jako zabezpieczenie pełnego wykonania zabezpieczonych zobowiązań.]

4.  W razie wystąpienia:

a) jednego z przypadków niewykonania zobowiązania wskazanych w art. 34 ust. 1; lub

b) jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w art. 34 ust. 2, który spowodował wypowiedzenie lub zawieszenie uczestnictwa uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], bez względu na wszczęcie w stosunku do uczestnika postępowania upadłościowego, jak również bez względu na jakiekolwiek przeniesienie, zajęcie sądowe lub inne, czy inne rozporządzenie prawami uczestnika lub w związku z takimi prawami, wszystkie zobowiązania uczestnika stają się natychmiast automatycznie wymagalne, bez potrzeby składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń, jak i bez wymogu uzyskania uprzedniej zgody jakiegokolwiek organu. Ponadto zobowiązania istniejące między [nazwa BC] i uczestnikiem podlegają automatycznemu potrąceniu, przy czym strona zobowiązana do zapłaty wyższej kwoty dokonuje na rzecz drugiej strony zapłaty różnicy.

5.  Po dojściu do skutku potrącenia na podstawie ust. 4 [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia o nim uczestnika.

6.  [Nazwa BC] może bez uprzedniego powiadamiania obciążyć rachunek w PM uczestnika kwotą należną od takiego uczestnika na rzecz [nazwa BC], wynikającą ze stosunku prawnego między uczestnikiem a [nazwa BC].

Artykuł 37

Zabezpieczenie na środkach znajdujących się na subkontach

1.  [Nazwa BC] przysługuje [odwołanie do techniki ustanowienia zabezpieczenia w odpowiednim systemie prawnym] na saldzie subkonta uczestnika otwartego dla rozrachunku instrukcji płatniczych związanych z systemami zewnętrznymi na podstawie umowy między danym systemem zewnętrznym a jego BC. Takie saldo zabezpiecza wykonanie zobowiązania uczestnika, o którym mowa w ust. 7, wobec BC w związku z takim rozrachunkiem.

2.  [Nazwa BC] dokonuje blokady salda subkonta uczestnika po otrzymaniu wiadomości od systemu zewnętrznego (za pomocą komunikatu o rozpoczęciu cyklu). O ile ma to zastosowanie, [nazwa BC] następnie zwiększa lub zmniejsza zablokowane saldo poprzez uznawanie lub obciążanie subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznawanie subkonta zleceniami przekazania płynności. Blokada ta wygasa z chwilą otrzymania wiadomości od systemu zewnętrznego (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).

3.  Potwierdzając dokonanie blokady salda subkonta uczestnika, [nazwa BC] gwarantuje systemowi zewnętrznemu płatność do wysokości kwoty w danym saldzie. O ile ma to zastosowanie, poprzez potwierdzenie zwiększenia lub zmniejszenia zablokowanego salda po uznaniu lub obciążeniu subkonta płatnościami rozrachunku międzysystemowego lub uznaniu subkonta zleceniami przekazania płynności następuje automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie gwarancji o kwotę płatności. Z zastrzeżeniem wskazanych powyżej przypadków zwiększenia lub zmniejszenia gwarancji, gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. Jeśli [nazwa BC] nie jest BC systemu zewnętrznego, to uznaje się, że [nazwa BC] otrzymał polecenie udzielenia wspomnianej gwarancji BC systemu zewnętrznego.

4.  W razie braku postępowań upadłościowych w stosunku do uczestnika instrukcje płatnicze odnoszące się do systemów zewnętrznych zmierzające do wykonania zobowiązania uczestnika wynikającego z rozrachunku zostają rozliczone bez wykorzystania gwarancji oraz bez wykorzystania zabezpieczenia ustanowionego na saldzie subkonta uczestnika.

5.  W razie upadłości uczestnika instrukcje płatnicze odnoszące się do systemów zewnętrznych zmierzające do wykonania zobowiązania uczestnika wynikającego z rozrachunku stanowią pierwsze wezwanie do zapłaty w ramach gwarancji; obciążenie subkonta uczestnika wskazaną kwotą (i uznanie nią rachunku technicznego systemu zewnętrznego) pociąga za sobą w równym stopniu wykonanie zobowiązania gwarancyjnego przez [nazwa BC] oraz wykorzystanie prawa zabezpieczenia na saldzie subkonta uczestnika.

6.  Gwarancja wygasa z chwilą zakomunikowania przez system zewnętrzny, że rozrachunek został ukończony (za pomocą komunikatu o zakończeniu cyklu).

7.  Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu na rzecz [nazwa BC] płatności dokonanych przez [nazwa BC] w ramach takiej gwarancji.

Artykuł 38

Poufność

▼M4

1.  [Nazwa BC] zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje prawnie chronione, w tym w szczególności informacje o takim charakterze odnoszące się do informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych należących do uczestnika, uczestników z tej samej grupy lub klientów uczestnika, chyba że uczestnik lub jego klient wyraził na piśmie zgodę na ich ujawnienie [wstawić następujące zastrzeżenie, jeżeli ma zastosowanie na tle prawa krajowego: albo ich ujawnienie jest zgodne z prawem [przymiotnik określający nazwę państwa] albo wymagane przez to prawo].

▼M6

1a.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 uczestnik zgadza się, że informacji o wszelkich działaniach podjętych na podstawie art. 34 nie uznaje się za poufne.

▼M5

2.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 uczestnik zgadza się, że [nazwa BC] jest uprawniony do ujawniania informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych odnoszących się do uczestnika, uczestników z tej samej grupy lub klientów uczestnika, uzyskanych w trakcie działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] a) innym bankom centralnym lub osobom trzecim zaangażowanym w obsługę techniczną TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], w zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania TARGET2 lub monitorowania ekspozycji uczestnika lub jego grupy; b) innym BC w celu przeprowadzenia analiz niezbędnych z punktu widzenia operacji rynkowych i funkcji polityki pieniężnej oraz stabilności finansowej lub integracji finansowej; ►M7  c) organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy oraz organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym BC, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym. ◄ [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za finansowe i rynkowe konsekwencje takiego ujawnienia informacji.

3.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 [nazwa BC] jest uprawniony do wykorzystywania, ujawniania lub publikowania informacji dotyczących płatności odnoszących się do uczestnika lub jego klientów, o ile informacje te nie umożliwiają bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji takiego uczestnika lub jego klientów – w celach statystycznych, historycznych, naukowych lub innych celach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych przez [nazwa BC] lub inne instytucje publiczne, którym informacje takie są ujawniane.

▼B

4.  Informacje dotyczące działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do których uczestnicy uzyskali dostęp, mogą być wykorzystywane tylko w celach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa. Uczestnicy mają obowiązek zachowywania takich informacji w tajemnicy, chyba że [nazwa BC] udzieli wyraźnej zgody na piśmie na ich ujawnienie. Obowiązkiem uczestników jest zagwarantowanie, aby wszystkie osoby trzecie, którym zlecają oni, delegują lub powierzają zadania mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie zobowiązań uczestników na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, związane były wymaganiami w zakresie poufności zawartymi w niniejszym artykule.

5.  [Nazwa BC] jest upoważniony do przetwarzania i przekazywania ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ niezbędnych danych w celu dokonania rozrachunku zleceń płatniczych.

Artykuł 39

Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy, środki administracyjne lub ograniczające i inne podobne kwestie

1.  Przyjmuje się, że uczestnicy są świadomi wszystkich obowiązków ciążących na nich w związku z przepisami o ochronie danych, o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalności łączącej się z ryzykiem rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej. Uczestnicy mają obowiązek wykonywania tych obowiązków w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich środków dotyczących płatności obciążających lub uznających ich rachunki w PM. Uczestnicy są ponadto obowiązani do zaznajomienia się z zasadami przechowywania danych stosowanymi przez ►M3  dostawcę usług sieciowych TARGET2 ◄ przed nawiązaniem stosunku umownego z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ .

2.  Przyjmuje się, że uczestnicy upoważniają [nazwa BC] do pozyskiwania dotyczących ich informacji od organów finansowych, organów nadzoru lub podmiotów prowadzących obrót, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, o ile informacje takie są niezbędne do uczestnictwa danego uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

3.  Działając jako dostawcy usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności, uczestnicy spełniają wszystkie wymogi wynikające ze środków administracyjnych lub środków ograniczających zastosowanych wobec nich zgodnie z art. 75 lub 215 Traktatu, łącznie z zawiadamianiem lub uzyskiwaniem zgody właściwego organu w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Ponadto:

a) w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego płatnikiem:

(i) uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody;

▼M6

(ii) uczestnik nie wprowadza do TARGET2 zleceń płatniczych dotyczących przekazania środków na rachunek posiadany przez podmiot inny niż dany uczestnik, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;

▼B

b) w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych uczestnika będącego odbiorcą płatności, uczestnik dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu BC, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody.

Dla celów niniejszego ustępu terminy „dostawca usług płatniczych”, „płatnik” i „odbiorca płatności” otrzymują znaczenia przypisane im w mających zastosowanie środkach administracyjnych lub ograniczających.

Artykuł 40

Zawiadomienia

1.  O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa przekazuje się pocztą poleconą, faksem lub w inny sposób na piśmie albo w formie uwierzytelnionego komunikatu za pośrednictwem ►M3  dostawcy usług sieciowych TARGET2 ◄ . Zawiadomienia kierowane do [nazwa BC] przekazuje się dyrektorowi [departamentu systemu płatniczego lub innej odpowiedniej jednostki organizacyjnej BC] [nazwa BC], [adres BC], lub do [adres BIC BC]. Zawiadomienia kierowane do uczestnika przekazuje się na adres, numer faksu lub na jego adres BIC, zgłaszany przez uczestnika [nazwa BC] i aktualizowany.

2.  W celu wykazania, że dane zawiadomienie zostało przekazane, wystarczy udowodnić, iż zawiadomienie takie zostało dostarczone pod właściwy adres lub że koperta zawierająca takie zawiadomienie została właściwie zaadresowana i wysłana.

3.  Wszystkie zawiadomienia przekazuje się w języku [wstawić odpowiedni język danego kraju i/lub: „angielskim”].

4.  Za wiążące dla uczestników uważa się wszelkie wypełnione lub podpisane przez nich formularze i dokumenty [nazwa BC], przekazane zgodnie z ust. 1 i 2, które [nazwa BC] może w uzasadniony sposób uznawać za otrzymane od uczestników, ich pracowników lub osób działających na ich rzecz; obejmują one w szczególności formularze danych statycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) oraz informacje dostarczone zgodnie z art. 11 ust. 5.

Artykuł 41

Stosunek umowny z ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄

1.  Dla celów niniejszych warunków uczestnictwa ►M3  dostawcą usług sieciowych TARGET2 ◄ jest SWIFT. Każdy z uczestników zawiera ze SWIFT odrębną umowę dotyczącą usług świadczonych przez SWIFT w związku z korzystaniem przez uczestnika z TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Stosunek prawny między uczestnikiem a SWIFT podlega wyłącznie zasadom i warunkom SWIFT.

2.  Każdy z uczestników uczestniczy ponadto w TARGET2 CUG, na zasadach określonych przez KBC dostarczające SSP działające jako administrator usług SWIFT dla SSP. Dopuszczenie uczestnika do TARGET2 CUG i jego wykluczenie z TARGET2 CUG jest skuteczne z chwilą zawiadomienia SWIFT przez administratora usług SWIFT.

3.  Uczestnicy są obowiązani do przestrzegania profilu usług SWIFT dla TARGET2 (TARGET2 SWIFT Service Profile) udostępnionego przez [nazwa BC].

4.  Usługi świadczone przez SWIFT nie stanowią części usług świadczonych przez [nazwa BC] w związku z TARGET2.

5.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy czy zaniechania SWIFT (w tym jego kierowników, pracowników i zleceniobiorców) jako dostawcy usług SWIFT, ani za żadne działania, błędy czy zaniechania dostawców sieci wybranych przez uczestników w celu uzyskania dostępu do sieci SWIFT.

Artykuł 42

Procedura wnoszenia zmian

[Nazwa BC] może w każdym czasie jednostronnie zmienić niniejsze warunki uczestnictwa, łącznie z dodatkami. Zmiany niniejszych warunków uczestnictwa, w tym zmiany dodatków do nich, ogłasza się za pomocą [wstawić odpowiedni sposób ogłaszania]. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeżeli dany uczestnik nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od poinformowania go o takich zmianach. Jeżeli uczestnik sprzeciwi się wprowadzeniu zmian, [nazwa BC] jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia uczestnictwa takiego uczestnika w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz zamknięcia jego rachunków w PM.

Artykuł 43

Prawa osób trzecich

1.  Bez pisemnej zgody [nazwa BC] uczestnicy nie są uprawnieni do przenoszenia, zastawiania lub cedowania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw, interesów, zobowiązań, obowiązków lub roszczeń wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa lub do nich się odnoszących.

2.  Niniejsze warunki uczestnictwa nie stwarzają praw ani obowiązków odnoszących się do jakichkolwiek podmiotów poza [nazwa BC] i uczestnikami TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 44

Prawo właściwe, właściwość sądów i miejsce wykonania świadczenia

1.  Dwustronny stosunek między [nazwa BC] a uczestnikami TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega prawu [przymiotnik określający nazwę państwa].

2.  Z zastrzeżeniem właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie spory wynikające ze spraw związanych ze stosunkiem, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów [miejsce siedziby BC].

3.  Miejscem wykonania świadczenia w odniesieniu do stosunków prawnych między [nazwa BC] a uczestnikami jest [miejsce siedziby BC].

Artykuł 45

Odrębność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, okoliczność taka nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień warunków uczestnictwa.

Artykuł 46

Wejście w życie i wiążący charakter warunków uczestnictwa

1.  Niniejsze warunki uczestnictwa wchodzą w życie z dniem [odpowiednia data].

▼M3

2.  [Wstawić, o ile zgodne z właściwym prawem krajowym: składając wniosek o rachunek PM w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wnioskujący uczestnicy automatycznie zgadzają się na obowiązywanie niniejszych warunków uczestnictwa między nimi oraz w stosunku z [nazwa BC].]

▼B
Dodatek I

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZETWARZANIA ZLECEŃ PŁATNICZYCH

W uzupełnieniu zharmonizowanych warunków uczestnictwa do przetwarzania zleceń płatniczych stosuje się następujące zasady:

1.    Wymagania techniczne związane z uczestnictwem w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w zakresie infrastruktury, sieci oraz formatów

1) TARGET2 korzysta z usług systemu SWIFT w zakresie wymiany komunikatów. Każdy uczestnik musi zatem dysponować przyłączeniem do sieci systemu SWIFT opartej o bezpieczne adresy IP (SWIFT’s Secure IP Network). Rachunek w PM każdego z uczestników jest identyfikowany za pomocą 8- lub 11-cyfrowego kodu SWIFT BIC. Ponadto przed dopuszczeniem do uczestnictwa w TARGET2- [oznaczenie BC/kraju] każdy uczestnik musi pomyślnie przejść serię testów potwierdzających jego przygotowanie techniczne i operacyjne.

2) Składanie zleceń płatniczych i wymiana komunikatów płatniczych w PM dokonywane są za pomocą usługi SWIFTNet FIN Y-copy. W tym celu zakłada się dedykowaną zamkniętą grupę użytkowników (Closed User Group – CUG) systemu SWIFT. Zlecenia płatnicze w ramach takiej CUG TARGET2 są zaadresowane bezpośrednio do uczestnika otrzymującego poprzez wprowadzenie jego kodu BIC w nagłówku komunikatu SWIFTNet FIN.

3) Dla usług informacyjnych i kontrolnych mogą być używane następujące usługi SWIFTNet:

a) SWIFTNet InterAct;

b) SWIFTNet FileAct; lub

c) SWIFTNet Browse.

4) Bezpieczeństwo wymiany komunikatów między uczestnikami oparte jest wyłącznie na usłudze infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure – PKI) systemu SWIFT. Informacje na temat usługi PKI zawarte są w dokumentacji dostarczonej przez system SWIFT.

5) Usługę „zarządzania relacjami dwustronnymi” (bilateral relationship management), świadczoną w ramach aplikacji zarządzania relacjami SWIFT (SWIFT’s Relationship Management Application – RMA), stosuje się wyłącznie razem z BIC centralnego przeznaczenia w ramach SSP, a nie w odniesieniu do komunikatów płatniczych wymienianych między uczestnikami TARGET2.

2.    Typy komunikatów płatniczych

1) Przetwarzaniu podlegają następujące komunikaty systemu SWIFTNet FIN/SWIFT:Rodzaj komunikatu

Rodzaj użycia

Opis

MT 103

Obowiązkowy

Płatność klientowska

MT 103+

Obowiązkowy

Płatność klientowska (przetwarzanie bezpośrednie – Straight Through Processing)

MT 202

Obowiązkowy

Płatność międzybankowa

▼M7

MT 202COV

Obowiązkowy

Płatność pokrywająca

▼B

MT 204

Opcjonalny

Płatność z tytułu obciążenia bezpośredniego

MT 011

Opcjonalny

Zawiadomienie o dostarczeniu

MT 012

Opcjonalny

Zawiadomienie wysyłającego

MT 019

Obowiązkowy

Zawiadomienie o odrzuceniu

MT 900

Opcjonalny

Potwierdzenie obciążenia/Zmiana linii kredytowej

MT 910

Opcjonalny

Potwierdzenie uznania/Zmiana linii kredytowej

MT 940/950

Opcjonalny

Komunikat zawierający wyciąg z rachunku (klienta)

Komunikaty MT 011, MT 012 oraz MT 019 są komunikatami systemu SWIFT.

2) Przy rejestracji w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] uczestnik bezpośredni zgłasza typy komunikatów opcjonalnych, których będzie używał, z wyjątkiem komunikatów MT 011 oraz MT 012, w stosunku do których uczestnicy bezpośredni każdorazowo decydują o ich otrzymywaniu w odniesieniu do konkretnych komunikatów.

3) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wymogów SWIFT w zakresie struktury komunikatów i specyfikacji pól określonych w dokumentacji SWIFT wraz z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych dla TARGET2 zawartych w rozdziale 9.1.2.2 specyfikacji UDFS, księga 1.

4) Zawartość pól podlega zatwierdzeniu na poziomie TARGET2-[oznaczenie kraju/BC], zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji UDFS. Uczestnicy mogą uzgodnić między sobą szczegółowe zasady dotyczące zawartości pól. Jednak w ramach TARGET2-[oznaczenie kraju/BC] przestrzeganie tych zasad przez uczestników nie będzie badane.

5) Komunikatu MT 202COV używa się w celu przeprowadzania płatności pokrywających, tzn. płatności przeprowadzanych przez banki korespondentów w celu rozliczenia (pokrycia) komunikatów polecenia przelewu, które zostają przekazane bankowi klienta za pomocą innych, bardziej bezpośrednich środków. Szczegółów dotyczących klienta zawartych w komunikacie MT 202COV nie wyświetla się w ICM.

3.    Test wykluczający zdublowanie

1) Wszystkie zlecenia płatnicze przechodzą test wykluczający zdublowanie, którego celem jest odrzucenie zleceń płatniczych, które zostały wprowadzone omyłkowo więcej niż jeden raz.

2) Sprawdzeniu podlegają następujące pola poszczególnych typów komunikatów SWIFT:Szczegóły

Część komunikatu SWIFT

Pole

Wysyłający

Nagłówek podstawowy

Adres terminala logicznego (LT)

Typ komunikatu

Nagłówek aplikacji

Typ komunikatu

Odbiorca

Nagłówek aplikacji

Adres przeznaczenia

Numer referencyjny transakcji (Transaction Reference Number – TRN)

Blok tekstowy

:20

Powiązane oznaczenie referencyjne

Blok tekstowy

:21

Data waluty

Blok tekstowy

:32

Kwota

Blok tekstowy

:32

3) Jeżeli wszystkie pola opisane w ust. 2 są dla nowo składanego zlecenia płatniczego identyczne jak w przypadku zlecenia płatniczego, które zostało już przyjęte, nowo składane zlecenie płatnicze podlega zwróceniu.

4.    Kody błędów

W przypadku odrzucenia zlecenia płatniczego uczestnik zlecający otrzymuje zawiadomienie o odrzuceniu (MT 019), wskazujące za pomocą kodów błędów przyczyny odrzucenia. Kody błędów są opisane w rozdziale 9.4.2 specyfikacji UDFS.

5.    Określenie terminu rozrachunku z wyprzedzeniem

1) Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najwcześniejszego terminu obciążenia używa się słowa kodowego „/FROTIME/”.

2) Dla zleceń płatniczych wykorzystujących wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia dostępne są dwie możliwości:

a) słowo kodowe „/REJTIME/”: jeżeli rozrachunek transakcji nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze podlega zwróceniu;

b) słowo kodowe „/TILTIME/”: jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie może nastąpić przed wskazanym terminem obciążenia, zlecenie płatnicze nie podlega zwróceniu, ale zostaje umieszczone w odpowiedniej kolejce.

W obydwu przypadkach, jeżeli zlecenie płatnicze zawierające wskaźnik najpóźniejszego terminu obciążenia nie zostanie wykonane 15 minut przed wskazanym terminem, za pośrednictwem ICM jest wysłane automatyczne zawiadomienie.

3) W przypadku posłużenia się słowem kodowym „/CLSTIME/” płatność traktuje się tak samo jak zlecenie płatnicze, o którym mowa w ppkt 2 lit. b).

6.    Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach wstępnej próby przetwarzania

1) W celu umożliwienia sprawnego i pozwalającego na utrzymanie płynności rozrachunku brutto zleceń płatniczych, zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania poddaje się testowi na możliwość kompensowania lub, jeżeli jest to właściwe, rozszerzonemu testowi na możliwość kompensowania (zdefiniowanym w ppkt 2 i 3).

2) Test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy zlecenia płatnicze odbiorcy płatności znajdujące się na czele kolejki płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne, lub – jeżeli takich brak – jako pilne, mogą być przedmiotem kompensowania ze zleceniem płatniczym płatnika (dalej „płatności podlegające kompensowaniu”). Jeżeli płatność podlegająca kompensowaniu nie zapewnia wystarczających środków na pokrycie odpowiedniego zlecenia płatniczego płatnika we wstępnej próbie przetwarzania, ustala się, czy na rachunku w PM płatnika znajduje się wystarczająca dostępna płynność.

3) Jeżeli wynik testu na możliwość kompensowania jest negatywny, [nazwa BC] może zastosować rozszerzony test na możliwość kompensowania. Rozszerzony test na możliwość kompensowania służy sprawdzeniu, czy w którejkolwiek z kolejek płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się płatności podlegające kompensowaniu, niezależnie od chwili ich umieszczenia w danej kolejce. Jeżeli jednak w kolejce płatności oczekujących należących do odbiorcy płatności znajdują się zlecenia płatnicze oznaczone wyższym priorytetem zaadresowane do innych uczestników TARGET2, od zasady FIFO można odstąpić, wyłącznie gdy rozrachunek zlecenia płatniczego podlegającego kompensowaniu prowadziłby do zwiększenia płynności odbiorcy płatności.

7.    Rozrachunek zleceń płatniczych w ramach kolejki zleceń oczekujących

1) Zlecenia płatnicze umieszczone w kolejkach zleceń oczekujących są traktowane w zależności od priorytetu, za pomocą którego dane zlecenie płatnicze zostało oznaczone przez uczestnika składającego instrukcję.

2) Zlecenia płatnicze znajdujące się w kolejkach płatności oczekujących oznaczonych jako bardzo pilne i pilne podlegają rozrachunkowi przy wykorzystaniu testów na możliwość kompensowania, o których mowa w pkt 6, poczynając od zlecenia płatniczego znajdującego się na czele kolejki w przypadku, gdy prowadzi to do wzrostu płynności lub w przypadku, gdy następuje ingerencja w ramach kolejki (zmiana pozycji w kolejce, terminu rozrachunku lub priorytetu lub odwołanie zlecenia płatniczego).

3) Zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce płatności oznaczonych jako zwykłe podlegają rozrachunkowi w sposób ciągły, włącznie z wszystkimi zleceniami płatniczymi oznaczonymi jako bardzo pilne i pilne, które nie zostały jeszcze poddane rozrachunkowi. Stosuje się różne mechanizmy optymalizacji (algorytmy). Jeżeli zastosowanie algorytmu okaże się skuteczne, objęte nim zlecenia płatnicze podlegają rozrachunkowi; jeżeli algorytm okaże się nieskuteczny, objęte nim zlecenia pozostają w kolejce. Stosuje się trzy algorytmy (1–3) w celu kompensowania przepływów płatności. Użycie algorytmu 4 umożliwia wykorzystanie procedury rozrachunkowej 5 (określonej w rozdziale 2.8.1 specyfikacji UDFS) dla rozrachunku instrukcji płatniczych systemów zewnętrznych. W celu optymalizacji rozrachunku na subkontach uczestników transakcji systemów zewnętrznych oznaczonych jako bardzo pilne stosuje się specjalny algorytm (algorytm 5).

a) W ramach algorytmu 1 („wszystko albo nic”) [nazwa BC], zarówno w odniesieniu do każdego stosunku, dla którego ustalono limit dwustronny, jak i łącznej sumy stosunków, dla których ustalono limit wielostronny:

(i) oblicza zbiorczą pozycję płynności dla rachunku w PM każdego uczestnika TARGET2, określając, czy suma wszystkich wychodzących i przychodzących zleceń płatniczych oczekujących w kolejce jest ujemna czy dodatnia, a jeżeli jest ona ujemna, sprawdza, czy przekracza ona dostępną płynność tego uczestnika (zbiorcza pozycja płynności stanowić będzie „całkowitą pozycję płynności”); oraz

(ii) sprawdza, czy są przestrzegane limity oraz blokady ustalone przez każdego z uczestników TARGET2 w odniesieniu do danego rachunku w PM.

Jeżeli rezultat powyższych obliczeń oraz sprawdzeń jest pozytywny dla każdego właściwego rachunku w PM, [nazwa BC] oraz pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich płatności na rachunkach w PM uczestników TARGET2 biorących udział w rozrachunku.

b) W ramach algorytmu 2 („częściowy”) [nazwa BC]:

(i) oblicza i sprawdza pozycje płynności, limity i blokady dla każdego właściwego rachunku w PM w taki sam sposób, jak w przypadku algorytmu 1; oraz

(ii) jeżeli całkowita pozycja płynności na jednym lub kilku właściwych rachunkach w PM jest ujemna, usuwa pojedyncze zlecenia płatnicze do chwili, gdy całkowita pozycja płynności każdego z właściwych rachunków w PM stanie się dodatnia.

Następnie, jeżeli istnieją wystarczające środki, [nazwa BC] i pozostałe biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku wszystkich pozostałych płatności (z wyjątkiem usuniętych zleceń płatniczych) na rachunkach w PM właściwych uczestników TARGET2.

Usuwanie zleceń płatniczych [nazwa BC] rozpoczyna od rachunku w PM uczestnika TARGET2 z najwyższą ujemną całkowitą pozycją płynności oraz od zlecenia płatniczego znajdującego się na końcu kolejki zleceń oczekujących oznaczonych najniższym priorytetem. Proces selekcji jest ograniczony do krótkiego czasu, określanego według uznania [nazwa BC].

c) W ramach algorytmu 3 („wielokrotny”) [nazwa BC]:

(i) porównuje pary rachunków w PM uczestników TARGET2 w celu ustalenia, czy zlecenia płatnicze oczekujące w kolejce mogą zostać poddane rozrachunkowi w ramach dostępnej płynności danej pary rachunków w PM uczestników TARGET2 przy uwzględnieniu ustalonych przez nich limitów (rozpoczynając od pary rachunków w PM z najniższą różnicą między zleceniami płatniczymi adresowanymi do siebie wzajemnie przez obydwie strony), a biorące udział BC dokonują jednoczesnego zaksięgowania tych płatności na rachunkach w PM pary uczestników TARGET2; oraz

(ii) jeżeli w odniesieniu do pary rachunków w PM, o których mowa w ppkt (i), dostępna płynność jest niewystarczająca dla pokrycia pozycji dwustronnej, usuwa poszczególne zlecenia płatnicze do chwili, gdy dostępna płynność jest wystarczająca. W takim przypadku biorące udział BC dokonują jednoczesnego rozrachunku pozostałych płatności – z wyjątkiem tych usuniętych – na rachunkach w PM właściwych dwóch uczestników TARGET2.

Po dokonaniu sprawdzeń, o których mowa w ppkt od (i) do (ii) [nazwa BC] weryfikuje wielostronne pozycje rozrachunkowe (pomiędzy rachunkiem w PM uczestnika a rachunkami w PM innych uczestników TARGET2, w odniesieniu do których ustalono limit wielostronny). W tym celu odpowiednio stosuje się procedurę, o której mowa w ppkt (i)–(ii).

d) W ramach algorytmu 4 („częściowy plus rozrachunek systemów zewnętrznych”) [nazwa BC] postępuje według takiej samej procedury jak w algorytmie 2, nie usuwa jednak zleceń płatniczych dotyczących rozrachunku systemu zewnętrznego (który następuje na zasadzie równoczesnego rozrachunku wielostronnego).

e) W ramach algorytmu 5 („rozrachunek systemów zewnętrznych poprzez subkonta”) [nazwa BC] postępuje według procedury algorytmu 1, z tą różnicą, że [nazwa BC] rozpoczyna algorytm 5 przez interfejs systemu zewnętrznego (Ancillary System Interface – ASI) i sprawdza jedynie, czy na subkontach uczestników dostępne są wystarczające środki. Ponadto nie uwzględnia się limitów i blokad. Algorytm 5 stosuje się również podczas rozrachunku nocnego.

4) Zlecenia płatnicze wprowadzone do wstępnej próby przetwarzania po uruchomieniu któregokolwiek z algorytmów 1 do 4 mogą mimo wszystko podlegać rozrachunkowi natychmiast we wstępnej próbie przetwarzania, jeżeli pozycje i limity właściwych rachunków w PM uczestników TARGET2 umożliwiają zarówno rozrachunek tych zleceń płatniczych, jak i rozrachunek zleceń płatniczych w ramach bieżącej procedury optymalizacji. Nie jest jednak możliwe równoczesne stosowanie dwóch algorytmów.

5) W czasie przetwarzania dziennego algorytmy stosowane są według ustalonej kolejności. O ile nie jest w toku równoczesny rozrachunek wielostronny systemu zewnętrznego, kolejność ta jest następująca:

a) algorytm 1;

b) jeżeli wynik algorytmu 1 jest negatywny – algorytm 2;

c) jeżeli wynik algorytmu 2 jest negatywny – algorytm 3 lub jeżeli wynik algorytmu 2 jest pozytywny – powtarza się algorytm 1.

Jeżeli równoczesny rozrachunek wielostronny („procedura 5”) systemu zewnętrznego jest w toku, stosuje się algorytm 4.

6) Algorytmy stosuje się w sposób elastyczny dzięki określonemu z góry odstępowi czasowemu między uruchomieniami poszczególnych algorytmów w celu zapewnienia minimalnej przerwy między działaniem dwóch algorytmów. Następstwo czasowe podlega automatycznej kontroli. Możliwa jest również interwencja ręczna.

7) Po objęciu zlecenia płatniczego działaniem algorytmu nie jest możliwa zmiana jego pozycji w kolejce ani jego odwołanie. Wnioski o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia płatniczego zostają umieszczone w kolejce do czasu zakończenia działania algorytmu. Jeżeli dane zlecenie płatnicze zostanie poddane rozrachunkowi w czasie działania algorytmu, wniosek o zmianę pozycji w kolejce lub odwołanie zlecenia podlega odrzuceniu. Jeżeli rozrachunek zlecenia płatniczego nie został dokonany, wnioski uczestnika uwzględnia się niezwłocznie.

8.    Korzystanie z ICM

1) ICM wykorzystuje się do pozyskiwania informacji i zarządzania płynnością. Podstawową siecią komunikacji technicznej służącą do wymiany informacji i stosowania środków kontrolnych jest sieć SWIFT oparta o bezpieczny adres IP.

2) Z wyjątkiem przechowywanych zleceń płatniczych oraz informacji dotyczących danych statycznych, w ICM dostępne są tylko dane dotyczące bieżącego dnia operacyjnego. Treść ekranów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

3) Informacje udostępniane są w trybie „na żądanie”, co oznacza, że każdy uczestnik musi zwrócić się o udostępnienie mu informacji.

4) Korzystanie z ICM odbywa się w następujących trybach:

a) tryb aplikacja-aplikacja (application-to-application mode – A2A)

W trybie A2A informacje i komunikaty są przekazywane między PM a wewnętrzną aplikacją uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia dostępności odpowiedniej aplikacji umożliwiającej wymianę komunikatów XML (zapytania i odpowiedzi) z ICM za pośrednictwem standardowego interfejsu. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika ICM (ICM User Handbook) i w księdze 4 UDFS;

b) tryb użytkownik-aplikacja (user-to-applicaton mode – U2A)

Tryb U2A umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy uczestnikiem a ICM. Informacje wyświetlane są w przeglądarce działającej na systemie PC (SWIFT Alliance WebStation lub inny interfejs, który może być wymagany przez SWIFT). Dla uzyskania dostępu w trybie U2A infrastruktura informatyczna musi obsługiwać pliki cookies i JavaScript. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika ICM.

5) Każdy użytkownik dysponuje przynajmniej jedną SWIFT Alliance WebStation, lub innym interfejsem, który może być wymagany przez SWIFT, w celu uzyskania dostępu do ICM w trybie U2A.

6) Prawa dostępu do ICM przyznaje się za pomocą mechanizmu „Role Based Access Control” systemu SWIFT. Usługa niezaprzeczalności nadania w SWIFT (Non Repudiation of Emission – NRE), która może być stosowana przez uczestników, umożliwia odbiorcy komunikatu XML wykazanie, że komunikat taki nie uległa zmianie.

7) Jeżeli uczestnik doświadcza problemów technicznych i nie jest w stanie złożyć zlecenia płatniczego, może on dokonywać przy użyciu ICM uprzednio sformatowanych zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych. [Nazwa BC] udostępnia taką możliwość na żądanie uczestnika.

8) Uczestnicy mogą również używać ICM do przekazywania płynności:

a) [wstawić, jeżeli ma zastosowanie] ze swojego rachunku w PM na swój rachunek spoza PM;

b) między rachunkiem w PM a subkontami uczestnika; oraz

▼M6

c) z rachunku w PM na rachunek techniczny zarządzany przez system zewnętrzny, który stosuje procedurę rozrachunkową 6 – model w czasie rzeczywistym;

d) przez zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA lub, w przypadku użycia ICM w połączeniu z usługami o wartości dodanej dla T2S, przez zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM; oraz

▼M6

e) przez zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA lub zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM.

▼B

9.    UDFS i podręcznik użytkownika ICM

Dalsze informacje szczegółowe oraz przykłady objaśniające powyższe zasady zawarte są w specyfikacji UDFS oraz podręczniku użytkownika ICM, aktualizowanych okresowo i publikowanych na stronach internetowych [nazwa BC] oraz EBC w języku angielskim.
Dodatek II

SYSTEM REKOMPENSAT W TARGET2

1.    Zasady ogólne

a) W przypadku wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2 uczestnicy bezpośredni są uprawnieni do zgłaszania roszczeń o rekompensatę, zgodnie z określonymi w niniejszym dodatku zasadami systemu rekompensat w TARGET2.

b) O ile Rada Prezesów EBC nie postanowi inaczej, system rekompensat w TARGET2 nie ma zastosowania, jeżeli techniczna niesprawność TARGET2 wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza zwykłą kontrolą dotkniętych nimi BC, jak również z działań lub zaniechań osób trzecich.

c) Rekompensaty przyznawane w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowią jedyną procedurę odszkodowawczą dostępną w przypadku technicznej niesprawności TARGET2. W celu dochodzenia odszkodowania uczestnicy mogą jednak korzystać z innych środków prawnych. Przyjęcie przez uczestnika oferty rekompensaty w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowi jego nieodwołalną zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych ze zleceniami płatniczymi, w związku z którymi przyjmuje rekompensatę (w tym roszczeń z tytułu strat następczych), jakie mogłyby mu przysługiwać wobec któregokolwiek BC, jak również nieodwołalne uznanie, że przyjęcie zapłaty z tytułu rekompensaty oznacza pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich takich roszczeń. Uczestnik zwraca danym BC, do wysokości kwoty otrzymanej w ramach systemu rekompensat w TARGET2, wszelkie wydatki wynikające z dalszych roszczeń dochodzonych przez innych uczestników lub inne osoby trzecie w stosunku do danego zlecenia płatniczego lub danej płatności.

d) Złożenie oferty rekompensaty nie stanowi uznania przez [nazwa BC] lub inny BC odpowiedzialności za techniczną niesprawność TARGET2.

2.    Warunki ofert rekompensaty

a) Płatnik może zgłosić roszczenia o opłatę administracyjną oraz rekompensatę odsetkową, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 rozrachunek danego zlecenia płatniczego nie nastąpił w dniu operacyjnym, w którym zlecenie to zostało przyjęte.

b) Odbiorca płatności może zgłosić roszczenie o opłatę administracyjną, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 nie otrzymał płatności, którą miał otrzymać w danym dniu operacyjnym. Odbiorca płatności może także zgłosić roszczenie o rekompensatę odsetkową, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(i) w przypadku uczestników mających dostęp do kredytu w banku centralnym: w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 odbiorca płatności musiał skorzystać z kredytu w banku centralnym; lub

(ii) w przypadku wszystkich uczestników: uzyskanie przez niego odpowiednich środków na rynku pieniężnym było niemożliwe z powodów technicznych lub refinansowanie w ten sposób było niemożliwe z innych obiektywnie uzasadnionych powodów.

3.    Obliczanie rekompensaty

a) W odniesieniu do oferty rekompensaty dla płatnika:

(i) opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego odbiorcy płatności;

▼M4

(ii) wysokość rekompensaty odsetkowej określa się na podstawie stopy referencyjnej, której wysokość ustalana jest odrębnie każdego dnia. Stopą referencyjną jest niższa z dwóch następujących stóp: stopa EONIA (euro overnight index average) albo stopa kredytu w banku centralnym. Stopę referencyjną stosuje się do kwoty zlecenia płatniczego, którego rozrachunek nie został zrealizowany z powodu technicznej niesprawności TARGET2, za każdy dzień od dnia rzeczywistego lub – w przypadku zleceń płatniczych, o których mowa w pkt 2 lit. b) ppkt (ii) – planowanego złożenia zlecenia płatniczego do dnia, w którym rozrachunek tego zlecenia płatniczego został lub mógł zostać poprawnie zrealizowany. Odsetki lub opłaty wynikające ze złożenia nierozliczonych zleceń płatniczych w depozycie w ramach Eurosystemu podlegają odliczeniu od kwoty rekompensaty lub doliczeniu do niej, w zależności od przypadku; oraz

▼B

(iii) rekompensaty odsetkowej nie wypłaca się, jeżeli środki z nierozliczonych zleceń płatniczych zostały zainwestowane na rynku lub wykorzystane do spełnienia wymogów dotyczących minimalnej rezerwy obowiązkowej w części, w jakiej środki te zostały przeznaczone na powyższe cele.

b) W odniesieniu do oferty rekompensaty dla odbiorcy płatności:

(i) opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego płatnika;

(ii) stosuje się metodę obliczania rekompensaty odsetkowej określoną w lit. a) ppkt (ii), z tą różnicą, że jej wysokość określa się, stosując stopę równą różnicy między stopą kredytu w banku centralnym a stopą referencyjną do kwoty kredytu w banku centralnym zaciągniętego w wyniku technicznej niesprawności TARGET2.

4.    Zasady proceduralne

a) Roszczenia o rekompensatę zgłasza się na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej [nazwa BC] w języku angielskim (zob. [adres strony internetowej BC]). Płatnicy składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego odbiorcy płatności, a odbiorcy płatności składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego płatnika. Na poparcie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia roszczenia załącza się odpowiednie dodatkowe informacje oraz dokumenty. W odniesieniu do określonej płatności lub określonego zlecenia płatniczego można dokonać tylko jednego zgłoszenia roszczenia.

b) Uczestnicy składają formularze zgłoszenia w [nazwa BC] w terminie czterech tygodni od technicznej niesprawności TARGET2. Dodatkowe informacje i dowody, których uzupełnienia zażąda [nazwa BC], przedkłada się w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia żądania.

c) [Nazwa BC] dokonuje oceny składanych zgłoszeń i przekazuje je do EBC. O ile Rada Prezesów EBC nie zdecyduje inaczej i nie powiadomi o tym uczestników, rozpatrzenie otrzymanych zgłoszeń następuje najpóźniej w ciągu 14 tygodni od wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2.

d) [Nazwa BC] powiadamia właściwych uczestników o wynikach rozpatrzenia, o którym mowa w lit. c). Jeżeli w wyniku rozpatrzenia złożona została oferta rekompensaty, zainteresowani uczestnicy w terminie czterech tygodni od jej złożenia przyjmują ją albo odrzucają w odniesieniu do każdej płatności lub każdego zlecenia płatniczego objętego każdym roszczeniem poprzez podpisanie standardowego oświadczenia o przyjęciu (dostępnego na stronie internetowej [nazwa BC] (zob. [adres strony BC]). Jeżeli [nazwa BC] nie otrzyma takiego oświadczenia w ciągu czterech tygodni, przyjmuje się, że zainteresowani uczestnicy odrzucili ofertę rekompensaty.

e) Płatności z tytułu rekompensat [nazwa BC] dokonuje po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu rekompensaty przez uczestnika. Wypłaty rekompensat nie są oprocentowane.
Dodatek III

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI I OPINII KRAJOWEJ

Ramowa treść opinii o zdolności dotyczącej uczestników TARGET2

[nazwa BC]

[adres]

Uczestnictwo w [nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni, jako [wewnętrzni lub zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa uczestnika lub oddziału uczestnika], o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym uczestnik ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] w związku z uczestnictwem [nazwa uczestnika] (zwanego dalej „uczestnikiem”) w [nazwa systemu będącego komponentem TARGET2] (zwanego dalej „Systemem”).

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Wszystkie poniższe stwierdzenia i opinie w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], bez względu na to, czy składając zlecenia płatnicze lub otrzymując płatności uczestnik działa za pośrednictwem centrali (head office), czy też za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedzibę w [jurysdykcja] lub poza [jurysdykcja].

I.   BADANE DOKUMENTY

Sporządzając niniejszą opinię, zbadaliśmy:

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [odpowiednie dokumenty założycielskie] uczestnika w wersji obowiązującej na dzień sporządzenia niniejszej opinii;

2) [jeżeli ma zastosowanie] odpis z [wymienić odpowiedni rejestr spółek] oraz [jeżeli ma zastosowanie] [rejestr instytucji kredytowych lub inny podobny rejestr];

3) [w odpowiednim zakresie] kopię posiadanego przez uczestnika zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na świadczenie usług bankowych, inwestycyjnych, usług transferu środków pieniężnych lub innych usług finansowych w [jurysdykcja];

4) [jeżeli ma zastosowanie] kopię uchwały podjętej przez zarząd lub inny właściwy organ zarządzający uczestnika w dniu [data, rok], poświadczającej wyrażoną przez uczestnika zgodę na przestrzeganie postanowień dokumentów systemu w rozumieniu poniższej definicji; oraz

5) [wymienić wszystkie pełnomocnictwa i inne dokumenty ustanawiające lub poświadczające wymagane uprawnienia osoby lub osób podpisujących odpowiednie dokumenty systemu (w rozumieniu poniższej definicji) w imieniu uczestnika];

a także wszelkie inne dokumenty odnoszące się do sposobu powstania, uprawnień i posiadanych zezwoleń uczestnika, niezbędne lub przydatne do przedstawienia niniejszej opinii (zwane dalej „dokumentami uczestnika”).

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii zbadaliśmy także:

1) [postanowienia implementujące ►M3  zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 ◄ ] dla systemu z dnia [data] (zwana dalej „zasadami”); oraz

2) […].

Zasady oraz […] będą zwane poniżej „dokumentami systemu” (a wraz z dokumentami uczestnika – „dokumentacją”).

II.   ZAŁOŻENIA

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii założyliśmy w odniesieniu do dokumentacji, że:

1) dokumenty systemu, które otrzymaliśmy, to oryginały lub poświadczone za zgodność kopie oryginałów;

2) postanowienia dokumentów systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3) sporządzenie dokumentów uczestnika pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone; oraz

4) dokumenty uczestnika są wiążące dla stron, do których są adresowane, oraz nie naruszono żadnego ze wskazanych w nich postanowień.

III.   OPINIE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

A. Uczestnik jest osobą prawną prawidłowo założoną i zarejestrowaną lub w inny sposób utworzoną lub zorganizowaną zgodnie z prawem [jurysdykcja].

B. Uczestnik dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami o charakterze korporacyjnym do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których jest stroną.

C. Nabycie przez uczestnika praw, przyjęcie obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których uczestnik ten jest stroną, ani wykonywanie takich praw i obowiązków nie będzie w żaden sposób naruszało ustawowych lub wykonawczych przepisów prawa [jurysdykcja] mających zastosowanie do uczestnika, bądź też postanowień dokumentów uczestnika.

D. Uczestnik nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód, koncesji, powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych w [jurysdykcja] w związku z przyjmowaniem, skutecznością lub wykonalnością postanowień dokumentów systemu, jak również wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających.

E. Uczestnik podjął wszelkie niezbędne działania o charakterze korporacyjnym oraz inne czynności wymagane przepisami prawa [jurysdykcja] dla zagwarantowania zgodności z prawem, ważności i wiążącego charakteru zobowiązań podjętych na podstawie dokumentów systemu.

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz uczestnika. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

Ramowa treść opinii krajowej dla uczestników TARGET2 spoza EOG

[nazwa BC]

[adres]

[nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni, jako [zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa uczestnika lub oddziału uczestnika] (zwanego dalej „uczestnikiem”), o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym uczestnik ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] opartej na przepisach prawa [jurysdykcja] w związku z uczestnictwem uczestnika w systemie będącym komponentem TARGET2 (zwanym dalej „systemem”). Ilekroć poniżej mowa jest o prawie [jurysdykcja], rozumie się przez to wszelkie mające zastosowanie przepisy prawa [jurysdykcja]. Niniejszą opinię przedstawiamy w oparciu o przepisy prawa [jurysdykcja], ze szczególnym uwzględnieniem uczestnika mającego siedzibę poza [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, zgodnie z treścią zdefiniowanych poniżej dokumentów systemu.

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Przyjęliśmy, iż przepisy prawa innych krajów nie mają wpływu na niniejszą opinię.

1.   BADANE DOKUMENTY

Dla celów niniejszej opinii zbadaliśmy dokumenty wymienione poniżej, jak również inne dokumenty, których zbadanie uznaliśmy za niezbędne lub wskazane:

1) [postanowienia implementujące ►M3  zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 ◄ ] dla systemu z dnia [data] (zwana dalej „zasadami”); oraz

2) wszelkie inne dokumenty regulujące funkcjonowanie systemu lub stosunki pomiędzy uczestnikiem a innymi uczestnikami systemu oraz pomiędzy uczestnikami systemu a [nazwa BC] itd.

Zasady oraz […] są zwane poniżej „dokumentami systemu”.

2.   ZAŁOŻENIA

Przedstawiając niniejszą opinię, założyliśmy w odniesieniu do dokumentów systemu, że:

1) sporządzenie dokumentów systemu pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone;

2) dokumenty systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3) uczestnicy systemu, za pośrednictwem których składane są zlecenia płatnicze lub otrzymywane są płatności, bądź też za pośrednictwem których wykonywane są prawa lub obowiązki wynikające z dokumentów systemu, względnie za pośrednictwem których takie prawa i obowiązki są wykonywane, dysponują zezwoleniami na świadczenie usług transferu środków pieniężnych we wszystkich odpowiednich systemach prawnych; oraz

4) dokumenty przedstawione nam w formie kopii lub egzemplarzy wzorcowych są zgodne z oryginałami.

3.   OPINIA

Na podstawie i z zastrzeżeniem powyższego oraz z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień, wyrażamy następującą opinię:

3.1.    Specyficzne dla kraju aspekty prawne [w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie]

Następujące właściwości przepisów prawa [jurysdykcja] są zgodne z obowiązkami uczestnika wynikającymi z dokumentów systemu i w żaden sposób tym obowiązkom nie uchybiają: [lista specyficznych dla kraju aspektów prawnych].

▼M7

3.2.    Zagadnienia ogólne związane z upadłością i zarządzaniem kryzysowym

3.2.a. Rodzaje postępowań upadłościowych i postępowań w zakresie zarządzania kryzysowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych uczestnika lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się uczestnik w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi uczestnik, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których płatności kierowane do uczestnika lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich płatności, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, w tym środki w zakresie zapobiegania kryzysom lub środki w zakresie zarządzania kryzysowego równoważne środkom zdefiniowanym w dyrektywie 2014/59/UE, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.  Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].

▼B

3.3.    Wykonalność dokumentów systemu

Z zastrzeżeniem poniższych uwag, wszystkie postanowienia dokumentów systemu będą wiążące i skuteczne zgodnie z ich warunkami na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], w tym w szczególności w przypadku wszczęcia w stosunku do uczestnika postępowania upadłościowego lub innego postępowania.

W szczególności wyrażamy następującą opinię:

3.3.a.    Przetwarzanie zleceń płatniczych

Postanowienia w zakresie przetwarzania zleceń płatniczych [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad są ważne i wykonalne. W szczególności wszystkie zlecenia płatnicze przetwarzane zgodnie z tymi przepisami będą ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. Postanowienia zasad określające dokładną chwilę, w której zlecenia płatnicze złożone przez uczestnika w systemie stają się wykonalne i nieodwołalne ([wskazanie odpowiednich przepisów zasad]), są ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.b.    Uprawnienia [nazwa BC] do wykonywania swoich funkcji

Wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do uczestnika nie będzie miało wpływu na uprawnienia i kompetencje [nazwa BC] wynikające z dokumentów systemu. [Wskazać [w zakresie, w jakim ma zastosowanie], że taka sama opinia odnosi się także do wszelkich innych podmiotów świadczących na rzecz uczestnika usługi bezpośrednio i koniecznie niezbędne dla uczestnictwa w systemie, np. ►M3  dostawców usług sieciowych TARGET2 ◄ ].

3.3.c.    Środki na wypadek niewykonania zobowiązania

[O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad odnoszących się do przyspieszonego wykonania zobowiązań, które nie stały się jeszcze wymagalne, potrącenia wierzytelności o wykorzystanie wkładów uczestnika, dochodzenia praw wynikających z zastawu, zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa, roszczeń o odsetki z tytułu niewykonania zobowiązań oraz wygaśnięcia umów i zakończenia transakcji ([wskazać odpowiednie postanowienia zasad lub dokumentów systemu]) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].]

3.3.d.    Zawieszenie i wypowiedzenie

O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad (w odniesieniu do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa uczestnika w systemie w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego lub postępowania, względnie w związku z innymi przypadkami niewykonania zobowiązania, wskazanymi w dokumentach systemu bądź też w związku z przypadkiem, gdy uczestnik stanowi ryzyko systemowe lub ma poważne trudności operacyjne) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.e.    Zasady stosowania kar pieniężnych

O ile ma to zastosowanie do uczestnika, postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad dotyczące kar pieniężnych nakładanych na uczestnika, który nie jest w stanie dokonać terminowego zwrotu kredytu w ciągu dnia lub kredytu overnight, o ile ma to zastosowanie, są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.f.    Przeniesienie praw (cesja) i zobowiązań

Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw lub zobowiązań, zmiany ich treści bądź rozporządzania nimi w inny sposób na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody [nazwa BC].

3.3.g.    Wybór prawa właściwego i jurysdykcja

Postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad, w szczególności postanowienia dotyczące prawa właściwego, rozstrzygania sporów, jurysdykcji i właściwości sądów oraz doręczeń są ważne i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.4.    Zaskarżalność świadczeń prowadzących do uprzywilejowania wierzyciela

Jesteśmy zdania, iż zobowiązania wynikające z dokumentów systemu, ich wykonywanie lub przestrzeganie, przed wszczęciem postępowania upadłościowego lub innego postępowania w odniesieniu do uczestnika, nie może zostać podważone w ramach wymienionych wyżej postępowań w wyniku uznania ich za świadczenia prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcje podlegające zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

W szczególności – bez ograniczenia powyższych stwierdzeń – wyrażamy tę opinię w odniesieniu do wszelkich zleceń płatniczych złożonych przez jakiegokolwiek uczestnika w systemie. Jesteśmy w szczególności zdania, że postanowienia [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad przewidujące wykonalność i nieodwołalność zleceń płatniczych będą ważne i wykonalne oraz że zlecenie płatnicze złożone przez dowolnego uczestnika i przetwarzane zgodnie z [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad nie może zostać podważone w ramach postępowania upadłościowego lub innego postępowania, w wyniku uznania go za świadczenie prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcję podlegającą zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

3.5.    Zajęcie

W odniesieniu do przypadku, gdy wierzyciel uczestnika wnosi o wydanie na podstawie prawa [jurysdykcja] przez sąd lub organ administracyjny, organ orzekający lub organ publiczny, który jest właściwy dla [jurysdykcja] postanowienia o zajęciu (przez co rozumieć należy również zakazy zaspokajania wierzytelności (freezing orders), postanowienia wydane w ramach postępowania egzekucyjnego (seizure) lub inne procedury prawa prywatnego lub publicznego mające na celu ochronę interesu publicznego bądź interesu wierzycieli uczestnika), zwanego dalej „zajęciem” – wyrażamy następującą opinię [dodać analizę i wyjaśnienia]:

3.6.    Zabezpieczenie [o ile ma zastosowanie]

3.6.a.    Przeniesienie praw lub aktywów na zabezpieczenie, zastaw oraz transakcje repo

Przeniesienie praw na zabezpieczenie będą ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. W szczególności ustanowienie lub dochodzenie praw wynikających z zastawu bądź zawarcie i wykonanie transakcji repo zgodnie z [dodać odnośnik do odpowiednich postanowień umowy z bankiem centralnym] będzie ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.6.b.    Pierwszeństwo roszczeń nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników oraz nabywców w ramach transakcji repo przed roszczeniami innych wierzycieli

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub innego postępowania wobec uczestnika, prawa lub aktywa przeniesione przez takiego uczestnika na zabezpieczenie, względnie zastawione na rzecz [nazwa BC] lub innych uczestników systemu dają zabezpieczonemu wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami innych wierzycieli tego uczestnika, przy czym pierwszeństwo takie nie podlega wyłączeniu ze względu na prawa wierzycieli uprzywilejowanych.

3.6.c.    Dochodzenie uprawnień w odniesieniu do przedmiotu zabezpieczenia

Pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do uczestnika, pozostali uczestnicy systemu oraz [nazwa BC] występujący w charakterze [nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników lub nabywców w ramach transakcji repo] będą mieli możliwość zaspokojenia się z praw bądź aktywów takiego uczestnika w drodze działań [nazwa BC] podjętych zgodnie z zasadami.

3.6.d.    Wymagania co do formy oraz wymagania w zakresie rejestracji

Brak jest wymogów co do formy przeniesienia praw na zabezpieczenie, ustanawiania i wykonywania zastawu w odniesieniu do praw lub aktywów uczestnika bądź też zawierania i wykonywania obejmujących takie prawa lub aktywa transakcji repo, przy czym nie obowiązuje także wymóg rejestracji [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], lub jakichkolwiek danych szczegółowych dotyczących [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], względnie powiadamiania o nich jakiegokolwiek sądu, organu administracji, organu orzekającego lub organu władzy publicznej właściwego dla [jurysdykcja].

3.7.    Oddziały [w zakresie, w jakim ma zastosowanie]

3.7.a.    Opinia dotyczy także działań podejmowanych za pośrednictwem oddziałów

Wszystkie powyższe stwierdzenia i opinie odnoszące się do uczestnika w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja] w przypadkach, w której uczestnik taki działa za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedziby poza [jurysdykcja].

3.7.b.    Zgodność z prawem

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział uczestnika nie narusza w żaden sposób przepisów prawa [jurysdykcja].

3.7.c    Wymagane zezwolenia

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział uczestnika nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód czy koncesji, dokonywania powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani uzyskiwania innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych dla [jurysdykcja].

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz uczestnika. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona, oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]
Dodatek IV

PROCEDURY ZAPEWNIANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1.    Postanowienia ogólne

a) Niniejszy dodatek określa ustalenia między [nazwa BC] a uczestnikami lub systemami zewnętrznymi na wypadek awarii jednej lub większej liczby części składowych SSP lub sieci telekomunikacyjnej lub zakłócenia ich funkcjonowania przez nadzwyczajne zdarzenie o charakterze zewnętrznym, jak również na wypadek awarii dotykającej jakiegokolwiek uczestnika lub jakikolwiek system zewnętrzny.

b) Ilekroć w niniejszym dodatku określa się dokładny czas, należy przez to rozumieć czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. czas środkowoeuropejski (CET ( 20 )).

2.    Środki zapewnienia ciągłości działania oraz przetwarzanie w sytuacjach awaryjnych

a) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym lub awarii SSP lub sieci telekomunikacyjnej zakłócających normalne funkcjonowanie TARGET2, [nazwa BC] jest uprawniony do stosowania środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego.

b) W TARGET2 dostępne są następujące główne środki zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego:

(i) przeniesienie SSP do alternatywnej lokalizacji;

(ii) zmiana godzin funkcjonowania SSP; oraz

(iii) rozpoczęcie awaryjnego przetwarzania płatności bardzo krytycznych i krytycznych, odpowiednio w rozumieniu pkt 6 lit. c) i d).

c) W zakresie środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego [nazwa BC] dysponuje pełną dowolnością co do tego, czy i jakie środki powinny zostać zastosowane w celu przeprowadzenia rozrachunku zleceń płatniczych.

3.    Informowanie o incydentach

a) O awarii SSP lub zaistnieniu nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym uczestników powiadamia się za pośrednictwem krajowych kanałów komunikacyjnych: ICM oraz T2IS. Powiadomienia te zawierają w szczególności:

(i) opis zdarzenia;

(ii) przewidywane opóźnienie przetwarzania (jeżeli jest znane);

(iii) informacje o zastosowanych już środkach; oraz

(iv) zalecenia dla uczestników.

b) Ponadto [nazwa BC] może powiadomić uczestników o innych – istniejących bądź przewidywanych – zdarzeniach mogących zakłócić normalne funkcjonowanie TARGET2.

4.    Przeniesienie działania SSP do alternatywnej lokalizacji

a) W przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt 2 lit. a) działanie SSP może zostać przeniesione do alternatywnej lokalizacji znajdującej się w tym samym lub innym regionie.

▼M4

b) W przypadku przeniesienia działania SSP lub platformy T2S z jednego regionu (region 1) do innego regionu (region 2) uczestnicy dokładają wszelkich starań celem uzgodnienia pozycji do chwili zaistnienia awarii lub zdarzeń nadzwyczajnych o zewnętrznym charakterze, a odpowiednie informacje w tym zakresie przekazują [nazwa BC].

▼M4

c) W przypadku gdy ►M6  zleceniem przekazania płynności z PM do T2S DCA ◄ obciążony zostaje rachunek PM uczestnika na SSP w regionie 1, ale, po uzgodnieniu, obciążenie to nie jest widoczne na SSP w regionie 2, BC odpowiedzialny za uczestnika dokonuje obciążenia rachunku w PM uczestnika w regionie 2 w celu przywrócenia salda na rachunku w PM uczestnika do poziomu sprzed uzgodnienia.

▼B

5.    Zmiana godzin funkcjonowania

a) Czas przetwarzania dziennego w TARGET2 może zostać przedłużony, a czas otwarcia nowego dnia operacyjnego TARGET2 opóźniony. W czasie przedłużonego funkcjonowania TARGET2 przetwarzanie zleceń płatniczych odbywa się zgodnie z [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa], z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszym dodatku.

b) Jeżeli awaria SSP miała miejsce w czasie dnia, ale została usunięta przed godziną 18.00, dopuszczalne jest przedłużenie przetwarzania dziennego, a tym samym opóźnienie czasu zamknięcia. W normalnych okolicznościach czas zamknięcia przedłuża się o nie więcej niż dwie godziny, a uczestników powiadamia tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli decyzja o opóźnieniu zostanie ogłoszona przed godziną 16.50, utrzymuje się minimalny odstęp jednej godziny między końcową granicą czasową dla płatności klientowskich i płatności międzybankowych. Ogłoszonej decyzji o opóźnieniu nie można cofnąć, nawet gdyby było to technicznie możliwe.

c) Czas zamknięcia opóźnia się, jeżeli awaria SSP miała miejsce przed godziną 18.00 i nie została do godziny 18.00 usunięta. O opóźnieniu czasu zamknięcia [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia uczestników.

d) Po przywróceniu normalnego funkcjonowania SSP:

(i) [Nazwa BC] podejmuje próbę przeprowadzenia w ciągu jednej godziny rozrachunku wszystkich płatności oczekujących w kolejce; czas ten ulega skróceniu do 30 minut, jeżeli awaria SSP miała miejsce o godzinie 17.30, lub później (jeżeli awaria SSP nadal trwała o godzinie 18.00);

(ii) ostateczne salda uczestników są ustalane w ciągu jednej godziny; czas ten ulega skróceniu do 30 minut, jeżeli awaria SSP miała miejsce o godzinie 17.30, lub później, jeżeli awaria SSP nadal trwała o godzinie 18.00;

(iii) w momencie końcowej granicy czasowej dla płatności międzybankowych następuje procedura przetwarzania na koniec dnia, w tym korzystanie z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu.

e) Systemy zewnętrzne mające zapotrzebowanie na płynność we wczesnych godzinach porannych powinny posiadać ustalone sposoby działania na wypadek sytuacji, w której terminowe rozpoczęcie przetwarzania dziennego jest niemożliwe z uwagi na awarię SSP w dniu poprzednim.

6.    Przetwarzanie awaryjne

▼M7

a) Jeżeli [nazwa BC] uzna to za niezbędne, podejmuje decyzję o rozpoczęciu awaryjnego przetwarzania zleceń płatniczych z wykorzystaniem rozwiązania awaryjnego w SSP. W takiej sytuacji uczestnikom i systemom zewnętrznym zapewnia się jedynie minimalny poziom usług. [Nazwa BC] informuje swoich uczestników i systemy zewnętrzne o rozpoczęciu procedur przetwarzania awaryjnego przy użyciu dostępnych środków komunikacji.

b) W ramach przetwarzania awaryjnego zlecenia płatnicze są składane przez uczestników i zatwierdzane przez [nazwa BC]. Ponadto systemy zewnętrzne mogą składać pliki zawierające instrukcje płatnicze, które mogą być przesyłane do rozwiązania awaryjnego przez [nazwa BC].

▼B

c) Poniższe rodzaje płatności uznaje się za płatności „bardzo krytyczne”, a [nazwa BC] dokłada wszelkich starań, aby w sytuacjach awaryjnych ich przetwarzanie było kontynuowane:

▼M6

(i) płatności związane z CLS Bank International, z wyjątkiem płatności związanych z usługami CLS CCP i CLSNow;

▼B

(ii) rozrachunek na koniec dnia dla EURO1;

(iii) wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przekazywane przez kontrahenta centralnego.

▼M7

d) Płatności niezbędne dla uniknięcia ryzyka systemowego uznaje się za płatności „krytyczne”, a [nazwa BC] może rozpocząć w odniesieniu do nich procedury przetwarzania awaryjnego.

e) Uczestnicy składają zlecenia płatnicze do przetwarzania awaryjnego bezpośrednio w rozwiązaniu awaryjnym, przy czym przekazywanie informacji odbiorcom płatności następuje za pośrednictwem [środki komunikacji]. Systemy zewnętrzne składają w [nazwa BC] pliki zawierające instrukcje płatnicze przeznaczone do przesłania do rozwiązania awaryjnego oraz upoważniają [nazwa BC] do takiego przesyłania. [nazwa BC] może w drodze wyjątku również ręcznie wprowadzać płatności w imieniu uczestników. Informacje dotyczące sald na rachunkach oraz obciążeń i uznań można uzyskać za pośrednictwem [nazwa BC].

▼B

f) Przetwarzaniu awaryjnemu mogą także podlegać zlecenia płatnicze, które zostały już złożone w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], ale znajdują się w kolejce płatności oczekujących. W takich przypadkach [nazwa BC] dokłada starań, aby uniknąć podwójnego przetwarzania zleceń płatniczych, ale w razie nastąpienia podwójnego przetwarzania ryzyko z tym związane ponoszą uczestnicy.

g) W celu awaryjnego przetwarzania zleceń płatniczych uczestnicy ustanowią dodatkowe zabezpieczenie. Podczas przetwarzania awaryjnego przychodzące płatności awaryjne mogą zostać wykorzystane do pokrycia wychodzących zapasowych płatności awaryjnych. W ramach przetwarzania awaryjnego [nazwa BC] może nie uwzględniać dostępnej płynności uczestników.

7.    Awarie związane z uczestnikami lub systemami zewnętrznymi

▼M7

a) Uczestnik doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku płatności w TARGET2 ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu. W szczególności uczestnik taki może korzystać z własnych rozwiązań wewnętrznych lub funkcji ICM, tj. zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych oraz płatności awaryjnych (np. CLS, EURO1).

▼B

b) Jeżeli dany uczestnik zdecyduje się na wykorzystywanie funkcji ICM do realizacji zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych [nazwa BC], udostępnia tę funkcję na wniosek uczestnika za pośrednictwem ICM. Na wniosek uczestnika [nazwa BC] informuje pozostałych uczestników za pośrednictwem komunikatu ICM o fakcie korzystania przez tego uczestnika ze zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych. Uczestnik odpowiada za przesłanie takich zleceń płatniczych dotyczących redystrybucji płynności w sytuacjach awaryjnych wyłącznie innym uczestnikom, z którymi dwustronnie uzgodnił użycie takich zleceń oraz za wszelkie dalsze działania w zakresie takich zleceń.

c) Jeżeli uczestnik wykorzystał wszystkie środki przewidziane w lit. a) lub jeżeli okażą się one nieskuteczne, uczestnik może wystąpić o wsparcie [nazwa BC].

d) W przypadku awarii dotykającej system zewnętrzny, system zewnętrzny ponosi odpowiedzialność za usunięcie awarii. Na wniosek systemu zewnętrznego [nazwa BC] może występować w jego imieniu. [Nazwa BC] ma dowolność w zakresie decyzji co do rodzaju wsparcia udzielanego systemowi zewnętrznemu, w tym również w trakcie nocnego działania systemu zewnętrznego. Istnieje możliwość zastosowania następujących środków awaryjnych:

(i) inicjowania przez system zewnętrzny płatności niedokumentowych, tj. płatności niepowiązanych z żadną transakcją bazową, za pośrednictwem interfejsu użytkownika;

(ii) generowania i przetwarzania przez [nazwa BC] instrukcji/plików XML w imieniu systemu zewnętrznego; lub

(iii) realizacja przez [nazwa BC] płatności niedokumentowych w imieniu systemu zewnętrznego.

e) Postanowienia szczegółowe w zakresie środków awaryjnych dotyczących systemów zewnętrznych zawiera porozumienie dwustronne między [nazwa BC] a odpowiednim systemem zewnętrznym.

8.    Pozostałe postanowienia

a) W sytuacji braku dostępności określonych danych w wyniku zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt 3lit. a), [nazwa BC] jest uprawniony do rozpoczęcia lub kontynuowania przetwarzania zleceń płatniczych lub obsługi TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w oparciu o najbardziej aktualne dane określone przez [nazwa BC]. Na wniosek [nazwa BC] uczestnicy są obowiązani do ponownego złożenia swoich komunikatów FileAct/Interact lub podjęcia innych działań, jakie [nazwa BC] uzna za stosowne.

▼M5

b) W przypadku awarii zakłócającej funkcjonowanie [nazwa BC] realizację niektórych lub wszystkich jego funkcji technicznych odnoszących się do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mogą przejąć inne BC Eurosystemu lub ►M6  zespół operacyjny SSP ◄ .

▼M4

c) [Nazwa BC] może żądać od uczestników uczestniczenia w przeprowadzanych regularnie lub jednorazowo testach środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego, szkoleniach lub innych działaniach o charakterze prewencyjnym, które [nazwa BC] uzna za niezbędne. Koszty ponoszone przez uczestników w wyniku przeprowadzania takich testów lub innych działań pokrywają wyłącznie sami uczestnicy.

▼B
Dodatek V

HARMONOGRAM OPERACYJNY

1. TARGET2 działa we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel, Nowego Roku, Wielkiego Piątku oraz Poniedziałku Wielkanocnego (według kalendarza obowiązującego w miejscu siedziby EBC), 1 maja, pierwszego dnia Bożego Narodzenia oraz 26 grudnia.

2. Czasem odniesienia dla systemu jest czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. CET.

3. Bieżący dzień operacyjny rozpoczyna się wieczorem poprzedniego dnia operacyjnego i przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

▼M6Godzina

Opis

6.45–7.00

Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych (1)

7.00–18.00

Przetwarzanie dzienne

17.00

Końcowa granica czasowa dla płatności klientowskich, tj. płatności, w przypadku których zleceniodawca lub beneficjent płatności nie jest uczestnikiem bezpośrednim lub pośrednim, co identyfikuje się w systemie poprzez użycie komunikatu MT 103 lub MT 103 +

18.00

Końcowa granica czasowa dla płatności międzybankowych (tj. płatności niebędących płatnościami klientowskimi)

Końcowa granica czasowa dla przekazania płynności pomiędzy systemem TARGET2 a TIPS

(Krótko po) 18.00

Zakończenie ostatnich algorytmów w TARGET2

Po zakończeniu ostatnich algorytmów

TARGET2 wysyła komunikat do TIPS w celu zainicjowania zmiany dnia operacyjnego w TIPS

Krótko po zakończenie ostatnich algorytmów

Pliki na koniec dnia (księga główna) otrzymywane z TIPS

18.00–18.45 (2)

Przetwarzanie na koniec dnia

18.15 (2)

Ogólna końcowa granica czasowa korzystania z operacji kredytowo-depozytowych

(krótko po) 18.30 (3)

Dane konieczne do dokonania aktualizacji systemów księgowych są dostępne dla BC

18.45–19.30 (3)

Rozpoczęcie przetwarzania dziennego (nowy dzień operacyjny)

19.00 (3)–19.30 (2)

Dostarczenie płynności na rachunek w PM

19.30 (3)

Komunikat o rozpoczęciu procedury i rozrachunek zleceń stałych w celu przekazania płynności z rachunków w PM na subkonta/rachunki techniczne (rozrachunek związany z systemami zewnętrznymi)

Rozpoczęcie przekazań płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

19.30 (3)–22.00

Realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym; realizacja dodatkowych przekazań płynności za pośrednictwem ICM zanim system zewnętrzny przekaże komunikaty o rozpoczęciu cyklu dla procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy; okres rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

22.00–1.00

Faza obsługi technicznej

1.00–7.00

Procedura rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (tylko dla procedury rozrachunkowej 6 – model w czasie rzeczywistym i procedury rozrachunkowej 6 – model interfejsowy, dla systemów zewnętrznych)

Przekazanie płynności pomiędzy TARGET2 a TIPS

(1)   „Operacje dzienne” oznaczają przetwarzanie dzienne i przetwarzanie na koniec dnia.

(2)   Kończy się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy Eurosystemu.

(3)   Rozpoczyna się 15 minut później w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw obowiązkowych Eurosystemu.

▼B

4. Przekazywanie płynności za pośrednictwem ICM jest możliwe od godz. 19.30 ( 21 ) do godz. 18.00 dnia następnego, z wyjątkiem fazy obsługi technicznej od godz. 22.00 do godz. 1.00.

5. Godziny operacyjne mogą zostać zmienione w razie podjęcia środków zapewnienia ciągłości działania na podstawie pkt 5 dodatku IV.

▼M6

6. Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP są dostępne w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) na właściwej podstronie na stronie internetowej EBC. Informacje o statusie operacyjnym SSP w ramach systemu T2IS i na stronie internetowej EBC są aktualizowane tylko w standardowych godzinach pracy.

▼M3
Dodatek VI

TARYFA OPŁAT I FAKTUROWANIE

Opłaty dla uczestników bezpośrednich

1. W zależności od wybranej przez uczestnika bezpośredniego opcji opłata miesięczna za przetwarzanie płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] wynosi:

a) 150 EUR za rachunek w PM plus zryczałtowana opłata za każdą transakcję (obciążenie rachunku) w wysokości 0,80 EUR; albo

b) 1 875  EUR za rachunek w PM plus opłata za każdą transakcję (obciążenie rachunku) ustalona w zależności od wolumenu transakcji (liczby przetwarzanych transakcji) w danym miesiącu w następujący sposób:Zakres

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Ponad 100 000

0,125 EUR

Zlecenia przekazania płynności między rachunkiem w PM uczestnika a jego subkontami nie podlegają opłatom.

▼M6

Zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA lub zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA wysłane z rachunku uczestnika w PM i zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM lub zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM otrzymane na rachunku uczestnika w PM podlegają opłatom w zależności od opcji cenowej a) albo b) wybranej dla tego rachunku w PM.

▼M3

2. Opłata miesięczna za dostęp wieloadresowy wynosi 80 EUR za każdy ośmiocyfrowy kod BIC inny niż kod BIC rachunku uczestnika bezpośredniego.

3. Od uczestników bezpośrednich, którzy nie wyrażają zgody na publikację kodu BIC ich rachunków w TARGET2 directory, pobierana będzie dodatkowa miesięczna opłata w wysokości 30 EUR od każdego rachunku.

4. Miesięczna opłata za każdą rejestrację uczestnika pośredniego w TARGET2 directory przez uczestnika bezpośredniego wynosi 20 EUR.

5. Jednorazowa opłata za każdą rejestrację w TARGET2 directory adresowalnego posiadacza BIC, w przypadku oddziałów uczestników bezpośrednich i pośrednich, oddziałów korespondentów oraz adresowalnych posiadaczy BIC, którzy są członkami tej samej grupy, zgodnie z art. 1, wynosi 5 EUR.

6. Miesięczna opłata za rejestrację w TARGET2 directory adresowalnego posiadacza BIC w przypadku korespondenta wynosi 5 EUR.

7. Opłata miesięczna dla uczestników bezpośrednich korzystających z usług TARGET2 o wartości dodanej dla T2S wynosi 50 EUR dla uczestników, którzy wybrali opcję a) w pkt 1, oraz 625 EUR dla uczestników, którzy wybrali opcję b) w pkt 1.

Opłaty za grupowanie płynności

8. Dla trybu CAI opłata miesięczna wynosi 100 EUR za każdy rachunek należący do grupy.

9. Dla trybu AL opłata miesięczna wynosi 200 EUR za każdy rachunek należący do grupy AL. Jeżeli grupa AL korzysta z trybu CAI, od rachunków nieuwzględnionych w trybie AL pobiera się miesięczną opłatę CAI w wysokości 100 EUR od rachunku.

10. Zarówno dla trybu AL, jak i trybu CAI, wobec wszystkich płatności dokonywanych przez uczestników grupy stosuje się malejącą skalę opłat za transakcję określoną w tabeli w pkt 1 lit. b), tak jakby te płatności były wysyłane z jednego rachunku uczestnika.

11. Opłata miesięczna w wysokości 1 875  EUR, o której mowa w pkt 1 lit. b), jest należna od właściwego menedżera grupy, a opłata miesięczna w wysokości 150 EUR, o której mowa w pkt 1 lit. a), należna jest od wszystkich pozostałych członków grupy. Jeżeli grupa AL jest częścią grupy CAI i menedżer grupy AL jest także menedżerem grupy CAI, opłata miesięczna w wysokości 1 875  EUR jest płatna tylko raz. Jeżeli grupa AL jest częścią grupy CAI i menedżer grupy CAI nie jest jednocześnie menedżerem grupy AL, menedżer grupy CAI uiszcza dodatkową opłatę miesięczną w wysokości 1 875  EUR. W takich przypadkach fakturę za wszystkie opłaty za wszystkie rachunki w grupie CAI (w tym rachunki grupy AL) przesyła się menedżerowi grupy CAI.

Opłaty dla posiadaczy głównych rachunków w PM

12. Oprócz opłat określonych powyżej w niniejszym dodatku, od posiadaczy głównych rachunków w PM pobiera się miesięczną opłatę w wysokości 250 EUR od każdego powiązanego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ .

13. Od posiadaczy głównych rachunków w PM pobiera się następujące opłaty za usługi T2S w związku z powiązanymi ►M6  rachunek T2S DCA ◄ . Pozycje te są fakturowane oddzielnie.Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

▼M7

Zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA;

14,1 eurocenta

od przelewu

Czynności w ramach salda (tj. blokada, zniesienie blokady, rezerwowanie płynności itd.)

9,4 eurocenta

od transakcji

▼M3

Usługi w zakresie informacji

Raporty A2 A

0,4 eurocenta

od pozycji w każdym wygenerowanym raporcie A2 A

Zapytania A2 A

0,7 eurocenta

od pozycji objętej zapytaniem w każdej wygenerowanej odpowiedzi na zapytanie A2 A

Zapytania U2 A

10 eurocentów

od wykonanego wyszukiwania

▼M6

Zapytania U2 A pobrane

0,7 eurocenta

od pozycji objętej zapytaniem w każdej wygenerowanej i pobranej odpowiedzi na zapytanie U2 A

▼M3

Komunikaty połączone w pliku

0,4 eurocenta

od komunikatu w pliku

Przesyłanie

1,2 eurocenta

od przesyłki

▼M6

Opłaty dla posiadaczy powiązanych rachunków w PM

13a. Od posiadacza powiązanego rachunku w PM pobiera się następujące opłaty za usługi TIPS związane z rachunkami TIPS DCA powiązanymi z danym rachunkiem w PM.Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

Zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej

0,20 eurocenta

Pobiera się także od transakcji nierozliczonych

Żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Odmowna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,00

 

Pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności

0,20 eurocenta

Pobiera się od posiadacza powiązanego rachunku w PM związanego z uznawanym rachunkiem TIPS DCA (także w przypadku transakcji nierozliczonych)

13b. Za pierwsze dziesięć milionów zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności łącznie, otrzymanych przez platformę TIPS do końca 2019 r. opłat nie pobiera się. [Nazwa BC] pobiera od posiadacza powiązanego rachunku w PM opłaty za kolejne zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej i pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności otrzymane przez platformę TIPS do końca 2019 r., w roku następnym.

▼M3

Fakturowanie

▼M5

14. W przypadku uczestników bezpośrednich stosuje się następujące zasady fakturowania. Uczestnik bezpośredni (menedżer grupy AL lub menedżer grupy CAI w przypadku stosowania trybów AL lub CAI) otrzymuje odpowiednie faktury za poprzedni miesiąc, wyszczególniające należne opłaty, nie później niż dziewiątego dnia operacyjnego następnego miesiąca. ►M6  Płatności realizowane są nie później niż czternastego dnia operacyjnego tego miesiąca na rachunek wskazany przez [nazwa BC] albo kwotami takich opłat obciąża się rachunek wskazany przez posiadacza rachunku w PM. ◄

▼B
Dodatek VII

POROZUMIENIE W SPRAWIE GRUPOWANIA PŁYNNOŚCI – WARIANT A

Tekst regulujący korzystanie z trybu AL przez co najmniej dwie instytucje kredytoweArtykuł 1

Wejście porozumienia w życie

Niniejsze porozumienie, a także jego ewentualne zmiany, wchodzą w życie po tym, jak zarządzający KBC, otrzymawszy niezbędne jego zdaniem informacje lub dokumenty, potwierdzi na piśmie zgodność niniejszego porozumienia, a także jego ewentualnych zmian, z wymaganiami określonymi w odpowiednich warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 2

Wspólnota interesów członków grupy AL oraz KBC grupy AL

1.  Członkowie grupy AL w sposób wyraźny deklarują i potwierdzają, że zawarcie niniejszego porozumienia leży w ich wspólnym interesie gospodarczym, organizacyjnym i finansowym, ponieważ rozrachunek zleceń płatniczych wszystkich członków grupy AL może być realizowany w odpowiednich systemach będących komponentami TARGET2 do wysokości odpowiadającej płynności dostępnej na rachunkach w PM wszystkich członków grupy AL, co zwiększa płynność dostępną w ramach innych systemów będących komponentami TARGET2.

2.  Udzielanie kredytu w ciągu dnia członkom grupy AL leży we wspólnym interesie KBC grupy AL, ponieważ wspiera to ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2. Zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia następuje zgodnie z art. 18 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ saldo ujemne wynikające z wykonania zlecenia płatniczego pokrywane jest dostępną płynnością na rachunkach w PM pozostałych członków grupy AL prowadzonych przez odpowiednie KBC grupy AL, które są zabezpieczone względem wykonania zobowiązań któregokolwiek członka grupy AL wobec KBC grupy AL.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki członków grupy AL

1.  Członkowie grupy AL ponoszą solidarną odpowiedzialność względem wszystkich KBC grupy AL w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z rozrachunku w ich odnośnych systemach będących komponentami TARGET2 zleceń płatniczych któregokolwiek z członków grupy AL. Członkowie grupy AL nie mogą powoływać się na wewnętrzne porozumienia w ramach grupy w sprawie podziału zobowiązań w celu uchylenia się od odpowiedzialności wobec KBC grupy AL w zakresie łączenia wszystkich wspomnianych zobowiązań.

2.  Wartość całkowita wszystkich zleceń płatniczych, których rozrachunek realizowany jest przez członków grupy AL na ich rachunkach w PM, nie może przekroczyć łącznej kwoty dostępnej płynności na wszystkich takich rachunkach w PM.

3.  Członkowie grupy AL są upoważnieni do korzystania z trybu CAI, zgodnie z opisem zawartym w [wstawić odwołanie do postanowień implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

4.  Członkowie grupy AL zawierają między sobą umowę wewnętrzną, określającą w szczególności:

a) zasady wewnętrznej organizacji grupy AL;

b) warunki, na jakich menedżer grupy AL zobowiązany jest do przekazywania informacji członkom grupy AL;

c) koszty trybu AL (w tym zasady podziału tych kosztów pomiędzy członków grupy AL); oraz

d) opłaty stanowiące wynagrodzenie, płatne między członkami grupy AL z tytułu usług świadczonych na podstawie porozumienia w sprawie grupowania płynności, a także zasady obliczania wynagrodzenia pieniężnego.

Z wyjątkiem postanowień wskazanych w lit. d), ujawnienie postanowień wspomnianej umowy wewnętrznej lub jej części KBC grupy AL zależy od decyzji członków grupy AL. Członkowie grup AL mają obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w lit. d), na rzecz KBC grupy AL.

Artykuł 4

Prawa i obowiązki KBC grupy AL

1.  Jeżeli członek grupy AL złoży w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2 zlecenie płatnicze na kwotę przekraczającą dostępną płynność na jego rachunku w PM, jego odpowiedni KBC grupy AL udziela kredytu w ciągu dnia zabezpieczonego na dostępnej płynności na innych rachunkach w PM członka grupy AL prowadzonych przez jego KBC grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL prowadzonych przez ich KBC grupy AL. Taki kredyt w ciągu dnia podlega zasadom udzielania kredytu w ciągu dnia przez taki KBC grupy AL.

2.  Zlecenia płatnicze złożone przez któregokolwiek z członków grupy AL, których efektem jest przekroczenie dostępnej płynności na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL umieszcza się w kolejce zleceń oczekujących, do chwili, w której dostępna będzie płynność w wystarczającej wysokości.

3.  Z wyjątkiem sytuacji, w której przeciwko jednemu lub większej liczbie członków grupy AL wszczęto postępowanie upadłościowe, KBC grupy AL może żądać od dowolnego członka grupy AL pełnego wykonania zobowiązań wynikających z rozrachunku zleceń płatniczych dowolnego członka grupy w jego systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 5

Wyznaczenie i rola menedżera grupy AL

1.  Członkowie grupy AL niniejszym wyznaczają [uczestnik wyznaczony na menedżera grupy AL] na menedżera grupy AL, który stanowić będzie punkt kontaktowy we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z grupą AL.

2.  Wszyscy członkowie grupy AL mają obowiązek dostarczania swym KBC grupy AL, jak również menedżerowi grupy AL, informacji mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności, bez ograniczeń, informacji odnoszących się do zmiany lub zniesienia powiązań między członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy ustanowionej w [wstawić odwołanie do właściwych przepisów postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa], informacji o zaistnieniu przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływ na ważność lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktu implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.  Menedżer grupy AL niezwłocznie przekazuje zarządzającemu KBC informacje wskazane w ust. 2, dotyczące jego samego lub innego członka grupy AL.

4.  Menedżer grupy AL ponosi odpowiedzialność za śróddzienne monitorowanie poziomu płynności dostępnej w ramach grupy AL.

5.  Menedżer grupy AL dysponuje pełnomocnictwem do rachunków w PM członków grupy AL oraz, w szczególności, występuje w charakterze agenta członków grupy AL w odniesieniu do następujących operacji:

a) operacji ICM odnoszących się do rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności zmian priorytetu zlecenia płatniczego, odwoływania zleceń płatniczych, zmian czasu ich rozrachunku, przekazywania płynności (w tym z i do subkont), zmian porządku zleceń w kolejce zleceń oczekujących, blokowania płynności dla grupy AL oraz ustalania i zmieniania limitów odnoszących się do grupy AL;

b) wszystkich transakcji na koniec dnia w zakresie płynności realizowanych między rachunkami w PM członków grupy AL niezbędnych do wyrównania wszystkich sald na rachunkach w PM członków grupy AL w taki sposób, aby na żadnym z tych rachunków nie było na koniec dnia salda ujemnego lub, jeżeli ma zastosowanie, salda ujemnego niezabezpieczonego na kwalifikowanym zabezpieczeniu (procedura taka zwana jest dalej „wyrównywaniem sald”);

c) instrukcji ogólnych, według których przeprowadza się automatyczne wyrównywanie sald, tj. instrukcji określających kolejność obciążania rachunków w PM członków grupy AL, na których dostępna jest płynność, w ramach procedury wyrównywania sald;

d) w przypadku braku wyraźnych poleceń ze strony menedżera grupy AL zgodnie z lit. b) i c), automatyczne wyrównanie sald przeprowadza się, poczynając od rachunku w PM z najwyższym saldem dodatnim w stosunku do rachunku w PM z najwyższym saldem ujemnym.

Kryteria zdefiniowane w lit. c) i d) stosuje się w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

6.  Członkowie grupy AL w sposób wyraźny zrzekają się wszelkich praw, które mogą im przysługiwać wobec menedżera grupy AL na podstawie [jeżeli ma zastosowanie – odniesienie do odpowiednich przepisów prawa krajowego] w związku z jednoczesnym występowaniem tego menadżera w charakterze posiadacza rachunku w PM i członka grupy AL oraz w charakterze menedżera grupy AL.

Artykuł 6

Rola zarządzającego KBC

1.  Zarządzający KBC stanowi punkt kontaktowy w zakresie wszelkich kwestii administracyjnych związanych z grupą AL.

2.  Wszystkie KBC grupy AL mają obowiązek niezwłocznego dostarczania zarządzającemu KBC informacji odnoszących się do ich odpowiednich członków grupy AL, mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności, ale bez ograniczenia do, informacji odnoszących się do zmiany lub zniesienia powiązań między członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy, informacji o zaistnieniu przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub zdarzeń mogących mieć wpływ na ważność i/lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.  Zarządzającemu KBC udostępnia się wszelkie odpowiednie informacje dotyczące wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności informacje dotyczące linii rachunków w PM członków grupy AL, a zwłaszcza informacje dotyczące linii kredytowych, salda, całkowitych obrotów, płatności, których rozrachunek został zrealizowany, płatności oczekujących w kolejce, jak również informacje dotyczące limitów i blokad płynności członków grupy AL.

Artykuł 7

Okres obowiązywania i wypowiedzenie niniejszego porozumienia

1.  Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2.  Każdy z członków grupy AL może jednostronnie wypowiedzieć swe uczestnictwo w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia na piśmie wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych; wypowiedzenie doręcza się KBC grupy AL, w którego systemie będącym komponentem TARGET2 składający wypowiedzenie uczestniczy, oraz zarządzającemu KBC. Zarządzający KBC potwierdza członkowi grupy AL datę wypowiedzenia przez niego porozumienia w sprawie jego uczestnictwa w grupie AL oraz informuje o tej dacie wszystkie KBC grupy AL, które następnie powiadamiają swoich członków grupy AL. Jeżeli wypowiadający członek grupy AL był jej menedżerem, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

3.  Niniejsze porozumienie lub uczestnictwo danego członka grupy AL w niniejszym porozumieniu ulega, w zależności od okoliczności, automatycznemu wypowiedzeniu bez wcześniejszego zawiadomienia i ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:

a) zmiany lub zniesienia powiązań między wszystkimi członkami grupy AL, których istnienie jest niezbędne dla spełnienia wymogów definicji grupy, zgodnie z [wstawić odwołanie do postanowień implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa], lub obejmujących jednego lub większą liczbę członków grupy AL;

b) zaprzestania spełniania jakichkolwiek innych warunków korzystania z trybu AL określonych w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] przez wszystkich członków grupy AL lub jednego lub większą liczbę członków grupy AL.

4.  Pomimo zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w ust. 3 zlecenie płatnicze, które zostało już złożone przez któregokolwiek z członków grupy AL w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2, pozostaje ważne i skuteczne w odniesieniu do wszystkich członków grupy AL oraz KBC grupy AL. [Dodać, jeżeli ma zastosowanie: Ponadto po wypowiedzeniu niniejszego porozumienia pozostają w mocy [odniesienie do postanowień dotyczących zastawu, nettingu upadłościowego lub innych odpowiednich zabezpieczeń] do czasu pełnego pokrycia przez członków grupy AL wszystkich pozycji debetowych na rachunkach w PM, których płynność podlegała grupowaniu.]

5.  Z zastrzeżeniem ust. 3, zarządzający KBC może – w porozumieniu z odpowiednim KBC grupy AL – wypowiedzieć w dowolnym czasie, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym, uczestnictwo dowolnego członka grupy AL w niniejszym porozumieniu, jeżeli ten dopuścił się naruszenia jakichkolwiek jego postanowień. Decyzję w tym przedmiocie przekazuje się na piśmie wszystkim członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w tym trybie członkowie grupy AL, których uczestnictwo w niniejszym porozumieniu nie zostało wypowiedziane, są uprawnieni do jego wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia zarządzającemu KBC oraz właściwym KBC grupy AL wypowiedzenia na piśmie z wyprzedzeniem pięciu dni operacyjnych. Jeżeli wypowiedzeniu podlega członkostwo menadżera grupy AL, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

6.  Zarządzający KBC, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, może wypowiedzieć niniejsze porozumienie bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jego kontynuowanie zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu systemu TARGET2 lub wykonywaniu przez KBC grupy AL zadań określonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Decyzję w tej sprawie przekazuje się na piśmie członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem.

7.  Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy, dopóki istnieją co najmniej dwaj członkowie grupy AL.

Artykuł 8

Procedura wnoszenia zmian

Zmiany niniejszego porozumienia, w tym włączenie do grupy AL nowych członków, wymagają dla swej ważności i skuteczności wyraźnej zgody na piśmie wszystkich jego stron.

Artykuł 9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla postanowień niniejszego porozumienia oraz jego wykładni i stosowania jest [prawo, któremu podlega rachunek w PM menedżera grupy AL prowadzony przez zarządzający KBC], z takim jednak zastrzeżeniem, iż:

a) stosunek między członkiem grupy AL a jego odpowiednim KBC grupy AL podlega przepisom prawa odpowiedniego KBC grupy AL; oraz

b) prawa i obowiązki w relacjach między KBC grupy AL podlegają przepisom prawa KBC grupy AL prowadzącego rachunek w PM tego członka grupy AL, którego dostępna płynność wykorzystywana jest jako zabezpieczenie.

Artykuł 10

Stosowanie [przepisy implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa]

1.  W odniesieniu do każdego z członków grupy AL i ich odpowiednich KBC grupy AL wszelkie kwestie nieuregulowane w sposób wyraźny w niniejszym porozumieniu podlegają właściwym postanowieniom [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

2.  Przyjmuje się, że [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] oraz niniejsze porozumienie stanowią część tego samego stosunku umownego.

Zawarto w liczbie egzemplarzy równej liczbie stron porozumienia, dnia […data….]

POROZUMIENIE W SPRAWIE GRUPOWANIA PŁYNNOŚCI – WARIANT B

Tekst regulujący korzystanie z trybu AL przez jedną instytucję kredytowąArtykuł 1

Wejście porozumienia w życie

Niniejsze porozumienie, a także jego ewentualne zmiany, wchodzą w życie po tym, jak zarządzający KBC, otrzymawszy niezbędne jego zdaniem informacje lub dokumenty, potwierdzi na piśmie zgodność niniejszego porozumienia, a także jego ewentualnych zmian, z wymaganiami określonymi w odpowiednich warunkach uczestnictwa w systemie będącym komponentem TARGET2.

Artykuł 2

Wspólnota interesów KBC grupy AL

Udzielanie kredytu w ciągu dnia członkom grupy AL leży we wspólnym interesie KBC grupy AL, ponieważ wspiera to ogólną skuteczność rozrachunku płatności w systemie TARGET2. Zabezpieczenie kredytu w ciągu dnia następuje zgodnie z art. 18 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ saldo ujemne wynikające z wykonania zlecenia płatniczego pokrywane jest dostępną płynnością na rachunkach w PM członków grupy AL prowadzonych przez odpowiednie KBC grupy AL, które są zabezpieczone względem wykonania zobowiązań członków grupy AL wobec KBC grupy AL.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki członków grupy AL

1.  Członkowie grupy AL ponoszą odpowiedzialność względem wszystkich KBC grupy AL w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z rozrachunku w ich odnośnych systemach będących komponentami TARGET2 zleceń płatniczych któregokolwiek z członków grupy AL.

2.  Wartość całkowita wszystkich zleceń płatniczych, których rozrachunek realizowany jest przez członków grupy AL na ich rachunkach w PM, nie może przekroczyć łącznej kwoty dostępnej płynności na wszystkich takich rachunkach w PM.

3.  Członkowie grupy AL są upoważnieni do korzystania z trybu CAI, zgodnie z opisem zawartym w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

Artykuł 4

Prawa i obowiązki KBC grupy AL

1.  Jeżeli członek grupy AL złoży w systemie będącym komponentem TARGET2 zlecenie płatnicze na kwotę przekraczającą dostępną płynność na jego rachunku w PM, odpowiedni KBC grupy AL udziela kredytu w ciągu dnia zabezpieczonego na dostępnej płynności dostępnej na innych rachunkach w PM członka grupy AL prowadzonych przez odpowiedni KBC grupy AL lub na rachunkach w PM innych członków grupy AL prowadzonych przez ich odpowiednie KBC grupy AL. Taki kredyt w ciągu dnia podlega zasadom udzielania kredytu w ciągu dnia przez takie KBC grupy AL.

2.  Zlecenia płatnicze złożone przez członków grupy AL, których efektem jest przekroczenie dostępnej płynności na wszystkich rachunkach w PM członków grupy AL umieszcza się w kolejce zleceń oczekujących, do chwili, w której dostępna będzie płynność w wystarczającej wysokości.

3.  Każdy KBC grupy AL może żądać od członków grupy AL pełnego wykonania zobowiązań wynikających z rozrachunku zleceń płatniczych członków grupy w systemach będących komponentami TARGET2, w których członkowie ci posiadają rachunki w PM.

Artykuł 5

Wyznaczenie i rola menedżera grupy AL

1.  Członkowie grupy AL niniejszym wyznaczają [uczestnik wyznaczony na menedżera grupy AL] na menedżera grupy AL, który stanowić będzie punkt kontaktowy we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z grupą AL.

2.  Członkowie grupy AL mają obowiązek dostarczania odpowiednim KBC grupy AL informacji mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności informacji odnoszących się do zaistnienia przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [wstawić odwołanie do właściwych przepisów postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływ na ważność lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.  Menedżer grupy AL niezwłocznie przekazuje zarządzającemu KBC informacje wskazane w ust. 2.

4.  Menedżer grupy AL ponosi odpowiedzialność za śróddzienne monitorowanie poziomu płynności dostępnego w ramach grupy AL.

5.  Menedżer grupy AL dysponuje pełnomocnictwem do wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, a w szczególności realizuje następujące operacje:

a) wszystkie operacje ICM odnoszące się do rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności zmiany priorytetu zlecenia płatniczego, odwoływania zleceń płatniczych, zmiany czasu ich rozrachunku, przekazywania płynności (w tym z i do subkont), zmiany porządku zleceń w kolejce zleceń oczekujących, blokowanie płynności dla grupy AL oraz ustalanie i zmienianie limitów odnoszących się do grupy AL;

b) wszystkie transakcje na koniec dnia w zakresie płynności realizowane między rachunkami w PM członków grupy AL niezbędne do wyrównania wszystkich sald na rachunkach w PM członków grupy AL w taki sposób, aby na żadnym z tych rachunków nie było na koniec dnia salda ujemnego lub, jeżeli ma zastosowanie, salda ujemnego niezabezpieczonego na kwalifikowanym zabezpieczeniu (procedura taka zwana jest dalej „wyrównywaniem sald”);

c) instrukcje ogólne, według których przeprowadza się automatyczne wyrównywanie sald, tj. instrukcje określające kolejność obciążania rachunków w PM członków grupy AL, na których dostępna jest płynność, w ramach procedury wyrównywania sald;

d) w przypadku braku wyraźnych poleceń ze strony menedżera grupy AL zgodnie z lit. b) i c), automatyczne wyrównanie sald przeprowadza się, poczynając od rachunku w PM z najwyższym saldem dodatnim w stosunku do rachunku w PM z najwyższym saldem ujemnym.

Kryteria zdefiniowane w lit. c) i d) stosuje się w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa].

Artykuł 6

Rola zarządzającego KBC

1.  Zarządzający KBC stanowi punkt kontaktowy w zakresie wszelkich kwestii administracyjnych związanych z grupą AL.

2.  Wszystkie KBC grupy AL mają obowiązek niezwłocznego dostarczania zarządzającemu KBC informacji odnoszących się do członka grupy AL mogących mieć wpływ na ważność, skuteczność i wykonanie niniejszego porozumienia, w tym w szczególności informacji odnoszących się do zaistnienia przypadków niewykonania zobowiązań w rozumieniu [właściwe przepisy postanowienia implementującego zharmonizowane warunki uczestnictwa] lub zdarzeń mogących mieć wpływ na ważność i/lub skuteczność [postanowienia dotyczące zastawu, nettingu upadłościowego lub inne odpowiednie postanowienia aktów implementujących zharmonizowane warunki uczestnictwa].

3.  Zarządzającemu KBC udostępnia się wszelkie odpowiednie informacje dotyczące wszystkich rachunków w PM członków grupy AL, w tym w szczególności informacje dotyczące linii rachunków w PM członków grupy AL, a zwłaszcza informacje dotyczące linii kredytowych, salda, całkowitych obrotów, płatności, których rozrachunek został zrealizowany, płatności oczekujących w kolejce, jak również informacje dotyczące limitów i blokad płynności członków grupy AL.

Artykuł 7

Okres obowiązywania i wypowiedzenie niniejszego porozumienia

1.  Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2.  Każdy z członków grupy AL może jednostronnie wypowiedzieć swe uczestnictwo w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia na piśmie wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych; wypowiedzenie doręcza się KBC grupy AL, w którego systemie będącym komponentem TARGET2 składający wypowiedzenie uczestniczy, oraz zarządzającemu KBC. Zarządzający KBC potwierdza członkowi grupy AL datę wypowiedzenia przez niego porozumienia w sprawie uczestnictwa w grupie AL oraz informuje o tej dacie wszystkie KBC grupy AL, które następnie powiadamiają swoich członków grupy AL. Jeżeli wypowiadający członek grupy AL był jej menedżerem, pozostali członkowie grupy AL niezwłocznie wyznaczają nowego menedżera grupy AL.

3.  Niniejsze porozumienie ulega automatycznemu wypowiedzeniu bez wcześniejszego zawiadomienia oraz ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania spełniania warunków korzystania z trybu AL określonych w [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

4.  Pomimo zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 3 zlecenie płatnicze, które zostało już złożone przez członka grupy AL w odpowiednim systemie będącym komponentem TARGET2, pozostaje ważne i skuteczne w odniesieniu do wszystkich członków grupy AL oraz KBC grupy AL. [Dodać, jeżeli ma zastosowanie: Ponadto po wypowiedzeniu niniejszego porozumienia pozostają w mocy [odniesienie do postanowień dotyczących zastawu, nettingu upadłościowego lub innych odpowiednich zabezpieczeń] do czasu pełnego pokrycia przez członków grupy AL wszystkich pozycji debetowych na rachunkach w PM, których płynność podlegała grupowaniu.]

5.  Z zastrzeżeniem ust. 3 zarządzający KBC może – w porozumieniu z KBC grupy AL – wypowiedzieć niniejsze porozumienie w dowolnym czasie, jeżeli któryś z członków grupy AL dopuścił się naruszenia jego postanowień. Decyzję w tym przedmiocie przekazuje się na piśmie wszystkim członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.

6.  Zarządzający KBC, w porozumieniu z pozostałymi KBC grupy AL, może wypowiedzieć niniejsze porozumienie, jeżeli jego kontynuowanie zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu systemu TARGET2 lub wykonywaniu przez KBC grupy AL zadań określonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Decyzję w sprawie wypowiedzenia niniejszego porozumienia przekazuje się na piśmie członkom grupy AL wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.

Artykuł 8

Procedura wnoszenia zmian

Zmiany niniejszego porozumienia, w tym włączenie do grupy AL nowych członków, wymagają dla swej ważności i skuteczności wyraźnej zgody na piśmie wszystkich jego stron.

Artykuł 9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla postanowień niniejszego porozumienia oraz jego wykładni i stosowania jest [prawo, któremu podlega rachunek w PM menedżera grupy AL], z takim jednak zastrzeżeniem, iż:

a) stosunek między członkami grupy AL a ich odpowiednimi KBC grupy AL podlega przepisom prawa odpowiedniego KBC grupy AL; oraz

b) prawa i obowiązki w relacjach między KBC grupy AL podlegają przepisom prawa KBC grupy AL prowadzącego rachunek w PM, na którym dostępna płynność wykorzystywana jest jako zabezpieczenie.

Artykuł 10

Stosowanie [przepisy implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa]

1.  W odniesieniu do każdego rachunku w PM członków grupy AL wszelkie kwestie nieuregulowane w sposób wyraźny w niniejszym porozumieniu podlegają postanowieniom [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa].

2.  Przyjmuje się, że [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki uczestnictwa] oraz niniejsze porozumienie stanowią część tego samego stosunku umownego.

Zawarto w liczbie egzemplarzy równej liczbie stron porozumienia, dnia […data….]

▼M3
ZAŁĄCZNIK IIA

▼M6

ZHARMONIZOWANE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA DEDYKOWANEGO RACHUNKU PIENIĘŻNEGO T2S (T2S DCA) W TARGET2

▼M3

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszych zharmonizowanych warunkach uczestnictwa (zwanych dalej „warunkami uczestnictwa”) oznaczają:

▼M4

„autokolateralizacja” (auto-collateralisation) – kredyt w ciągu dnia udzielany przez krajowy bank centralny (KBC) strefy euro w pieniądzu banku centralnego uruchamiany, gdy ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ nie ma wystarczających środków dla rozrachunku transakcji na papierach wartościowych, przy czym taki kredyt w ciągu dnia zabezpieczany jest na nabywanych właśnie papierach wartościowych (zabezpieczenie na przepływie, collateral on flow) albo na papierach wartościowych będących już w posiadaniu ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ (zabezpieczenie na stanie, collateral on stock). Operacja autokolateralizacji składa się z dwóch odrębnych operacji, jednej polegającej na przyznaniu autokolateralizacji i jednej polegającej na jego zwrocie. Może ona się składać także z trzeciej operacji polegającej na ostatecznym przeniesieniu zabezpieczenia. Na potrzeby art. 16 wszystkie trzy operacje uważa się za wprowadzone do systemu i uznane za nieodwołalne w tym samym czasie, co operacja przyznania autokolateralizacji,

▼M3

►M6  „dedykowany rachunek pieniężny T2S” (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S, ◄

„natychmiastowe zlecenie przekazania płynności” (immediate liquidity transfer order) – instrukcję wykonania ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM ◄ , ►M6  zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA ◄ albo ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA ◄ w czasie rzeczywistym po otrzymaniu tej instrukcji,

„zdefiniowane zlecenie przekazania płynności” (predefined liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na rachunek w PM, przeznaczoną do wykonania jeden raz w określonym terminie albo w razie wystąpienia określonego zdarzenia,

„dostosowanie płynności” (liquidity adjustment) – upoważnienie udzielone przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ swojemu uczestniczącemu CSD albo [nazwa BC], w ramach szczególnego uzgodnienia umownego odpowiednio udokumentowanego i zarejestrowanego w danych statycznych, do inicjowania przekazywania płynności między ►M6  rachunek T2S DCA ◄ a rachunkiem w PM albo między dwoma ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ,

►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM ◄ ” (DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na rachunek w PM,

►M6  zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA ◄ ” (PM to DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ,

►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA ◄ ” (DCA to DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty (i) z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ powiązany z tym samym głównym rachunkiem w PM albo (ii) z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ posiadany przez ten sam podmiot,

▼M4

„główny rachunek w PM” (main PM account) – rachunek w PM, z którym powiązany jest ►M6  rachunek T2S DCA ◄ i na który automatycznie przekazywane będzie saldo pozostające na koniec dnia,

▼M3

„stałe zlecenie przekazania płynności” (standing liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty albo „wszystkich środków” dostępnych na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w T2S z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na rachunek w PM, przeznaczoną do wykonywania regularnie w określonym terminie albo w razie wystąpienia określonego zdarzenia w cyklu przetwarzania T2S, aż do anulowania zlecenia albo upływu terminu jego ważności,

„dane statyczne” (Static Data) – zestaw zawartych w T2S danych komercyjnych specyficznych dla ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ albo banku centralnego, będących własnością odpowiednio tego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ albo banku centralnego, które są wymagane przez T2S do przetwarzania danych transakcyjnych związanych z tym ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ albo bankiem centralnym,

„kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC) – kod zdefiniowany w normie ISO 9362,

„kod ISO kraju” (ISO country code) – kod zdefiniowany w normie ISO 3166-1,

►M6  „dzień operacyjny” (business day) lub „dzień operacyjny systemu TARGET2” (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku V, ◄

„opinia o zdolności” (capacity opinion) – opinię dotyczącą danego uczestnika, zawierającą ocenę jego zdolności prawnej do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa,

„banki centralne (BC)” (central banks – CBs) – BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC,

„przyłączony KBC” (connected NCB) – KBC niebędący KBC strefy euro, przyłączony do systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy,

„instytucja kredytowa” (credit institution) – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 [i, jeżeli ma to zastosowanie, przepisów prawa krajowego implementujących art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE], podlegającą nadzorowi właściwego organu, albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu podlegającą nadzorowi o standardzie porównywalnym z nadzorem właściwego organu krajowego,

„KBC strefy euro” (euro area NCB) – KBC państw członkowskich, których walutą jest euro,

„BC Eurosystemu” (Eurosystem CB) – Europejski Bank Centralny (EBC) lub KBC strefy euro,

„niewykonanie zobowiązania” (

event of default

) –

zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zakłócić wykonanie zobowiązań podjętych przez uczestnika na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa lub innych zasad mających zastosowanie do stosunku między tym uczestnikiem a [nazwa BC] lub innym BC, w tym w szczególności:

a) przypadek, gdy uczestnik przestaje spełniać kryteria dostępu wskazane w art. 5 bądź też wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i);

b) wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do uczestnika;

c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wskazanego w lit. b);

d) wydanie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o niemożności spłaty całości lub części zadłużenia lub wykonania zobowiązań związanych z kredytem w ciągu dnia;

e) zawarcie przez uczestnika układu lub ugody z wierzycielami;

f) sytuację, w której uczestnik jest niewypłacalny lub niezdolny do spłaty swoich długów, albo zostanie uznany za takiego przez swój BC;

▼M6

g) sytuacja, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku w PM, rachunku T2S DCA lub rachunku TIPS DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika, zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;

▼M3

h) sytuację, w której uczestnictwo danego uczestnika w innym systemie będącym komponentem TARGET2 lub systemie zewnętrznym zostaje zawieszone lub wypowiedziane;

i) sytuację, w której jakiekolwiek wystąpienie albo oświadczenie złożone przez uczestnika przed zawarciem umowy lub wystąpienie albo oświadczenie, co do którego – zgodnie z prawem właściwym – przyjmuje się, że zostało złożone przez uczestnika, okaże się nieprawidłowe lub nieprawdziwe;

j) dokonanie przelewu (cesji) całości lub znaczącej części aktywów uczestnika,

„postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings) – postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 24 );

„dostawca usług sieciowych TARGET2” (TARGET2 network service provider) – dostawcę skomputeryzowanych łączy sieciowych wyznaczonego przez Radę Prezesów EBC do składania komunikatów płatniczych w TARGET2,

„dostawca usług sieciowych T2S” (T2S network service provider) – przedsiębiorcę, który zawarł z Eurosystemem umowę licencyjną o świadczenie usług połączeniowych w związku z T2S,

„odbiorca płatności” (payee) – z wyjątkiem użycia w art. 28 niniejszych warunków uczestnictwa, uczestnika TARGET2, którego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

„płatnik” (payer) – z wyjątkiem użycia w art. 28 niniejszych warunków uczestnictwa, uczestnika TARGET2, którego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

„zlecenie płatnicze” (payment order) – ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM ◄ , ►M6  zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA ◄ albo ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA ◄ ,

„PM” („moduł płatniczy”) (Payments Module) – moduł SSP, w którym na rachunkach w PM dokonywany jest rozrachunek płatności uczestników TARGET2,

„rachunek w PM” (

PM account

) –

rachunek uczestnika TARGET2 w PM prowadzony przez BC Eurosystemu, niezbędny, aby taki uczestnik TARGET2 mógł:

a) składać zlecenia płatnicze i otrzymywać płatności za pośrednictwem TARGET2; oraz

b) dokonywać rozrachunku takich płatności z właściwym BC Eurosystemu,

„SSP” („jednolita wspólna platforma”) (Single Shared Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczaną przez KBC dostarczające SSP,

„TARGET2-Securities (T2S)” albo „platforma T2S” (T2S Platform) – zestaw sprzętu, oprogramowania i innych składników infrastruktury technicznej, za pośrednictwem którego Eurosystem świadczy na rzecz uczestniczących CSD i BC Eurosystemu usługi umożliwiające realizację podstawowego, neutralnego i transgranicznego rozrachunku transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, w pieniądzu banku centralnego, według zasady dostawa za płatność,

„KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu,

„4BC” (4CBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia oraz Banco de España występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę T2S na rzecz Eurosystemu,

„formularz danych statycznych” (static data collection form) – formularz opracowany przez [nazwa BC] na potrzeby rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz na potrzeby rejestracji zmian w zakresie dostarczania takich usług,

„zawieszenie” (suspension) – tymczasowe wstrzymanie praw i obowiązków uczestnika na okres wskazany przez [nazwa BC],

„T2S GUI” (T2S GUI) – moduł platformy T2S umożliwiający ►M6  posiadaczom rachunku T2S DCA ◄ uzyskiwanie informacji on-line i składanie zleceń płatniczych,

„TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]” – system będący komponentem TARGET2, prowadzony przez [nazwa BC],

„TARGET2” – całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne BC,

„system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system) – system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez BC, stanowiący część TARGET2,

„uczestnik TARGET2” (TARGET2 participant) – dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2,

►M6  „uczestnik”(participant) lub „uczestnik bezpośredni” (direct participant) – podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM), jeden dedykowany rachunek pieniężny T2S (posiadacz rachunku T2S DCA) lub jeden dedykowany rachunek pieniężny TIPS (posiadacz rachunku TIPS DCA) w BC Eurosystemu; ◄

„techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) – jakiekolwiek trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych używanych przez TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], w tym SSP albo T2S, lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania i zakończenia przetwarzania płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] ►M6  w tym samym dniu operacyjnym ◄ ,

„dostępna płynność” (available liquidity) – saldo kredytowe na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ pomniejszone o kwotę ustanowionych rezerw płynności lub blokad środków na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ,

„uczestniczący centralny depozyt papierów wartościowych” lub „uczestniczący CSD” (participating Central Securities Depository, participating CSD) – CSD, który podpisał umowę ramową T2S (T2S Framework Agreement),

„A2 A” albo „aplikacja-aplikacja” (Application-to-application) – sposób połączenia umożliwiający ►M6  posiadaczowi rachunku T2S DCA ◄ wymianę informacji z oprogramowaniem platformy T2S,

„U2 A” albo „użytkownik-aplikacja” (User-to-application) – sposób połączenia umożliwiający ►M6  posiadaczowi rachunku T2S DCA ◄ wymianę informacji z aplikacjami oprogramowania na platformie T2S za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika,

„wyróżniająca nazwa T2S” albo „T2S DN” (T2S Distinguished Name) – adres sieciowy platformy T2S, który musi być zawarty we wszystkich komunikatach kierowanych do systemu,

„oddział” (branch) – oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

„zlecenie płatnicze nierozliczone” (non-settled payment order) – zlecenie płatnicze, które nie zostało poddane rozrachunkowi w tym samym dniu operacyjnym, w którym zostało przyjęte,

„rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym” (real-time gross settlement) – przetwarzanie i rozrachunek zleceń płatniczych odrębnie dla każdej transakcji w czasie rzeczywistym,

▼M7

„moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunku w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności, jak również możliwość zarządzania płynnością oraz, w odpowiednich przypadkach, możliwość inicjowania awaryjnych zleceń płatniczych (backup payment orders) lub zleceń płatniczych skierowanych do rozwiązania awaryjnego w sytuacjach awaryjnych,

▼M6

„komunikat ICM” (ICM broadcast message) – informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM;

„usługa rozrachunku płatności natychmiastowych” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego na platformie TIPS,

„platforma TIPS” (TIPS Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

„KBC dostarczające platformę TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

„dedykowany rachunek pieniężny TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

„zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej” (instant payment order) – zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

„żądanie zwrotu płatności” (recall request) – zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

„pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności” (positive recall answer) – zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

„zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

„zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,

▼M7

„przedsiębiorstwo inwestycyjne” (investment firm) – przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a) działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b) jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE],

„rozwiązanie awaryjne” (Contingency Solution) – funkcjonalność SSP, która przetwarza bardzo krytyczne i krytyczne płatności w sytuacjach awaryjnych.

▼M3

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze warunki uczestnictwa regulują stosunek między odpowiednim KBC strefy euro a jego ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ w zakresie dotyczącym otwarcia i ►M6  prowadzenia rachunku T2S DCA ◄ .

Artykuł 3

Dodatki

1.  Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa:

Dodatek I

:

Parametry ►M6  dedykowanych rachunków pieniężnych T2S ◄ – Specyfikacje techniczne;

Dodatek II

:

System rekompensat w TARGET2 w związku z otwieraniem i prowadzeniem ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ;

Dodatek III

:

Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej;

Dodatek IV

:

Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych;

Dodatek V

:

Harmonogram operacyjny;

Dodatek VI

:

Taryfa opłat.

2.  W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią dodatków a innymi przepisami niniejszych warunków uczestnictwa stosuje się postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

▼M6

Artykuł 4

Ogólna charakterystyka TARGET2

1.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.  W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a) transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b) rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e) rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f) zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

fa) zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych;

fb) pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

fc) zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

g) inne transakcje w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS. Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających SSP oraz 4BC są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 21. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunków T2S DCA a KBC dostarczającymi SSP albo 4BC w zakresie, w jakim KBC działają w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadacza rachunku T2S DCA z SSP albo platformy T2S lub przesyłane przez uczestnika do SSP albo platformy T2S w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

4.  Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako „systemy” w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako „system” na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

5.  Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunków T2S DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV oraz dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku T2S DCA.

▼M3

TYTUŁ II

UCZESTNICTWO

Artykuł 5

Kryteria dostępu

1.  Na swój wniosek następujące typy podmiotów mogą zostać ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]:

▼M6

a) instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b) instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

▼M3

c) KBC państw członkowskich oraz EBC;

o ile podmioty, o których mowa w lit. a) i b), nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub 215 Traktatu, których wprowadzenia zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem systemu TARGET2.

2.  [Nazwa BC] może również przyjmować jako ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ , według swojego uznania, następujące podmioty:

▼M7

a) ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;

▼M3

b) podmioty sektora publicznego państw członkowskich uprawnione do prowadzenia rachunków na rzecz klientów;

▼M7

c)

 

(i) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

▼M3

d) podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze; oraz

e) instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.

3.  Instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu [przepisy prawa krajowego stanowiące implementację art. 2 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy 2009/110/WE ( 25 )] nie są uprawnione do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 6

Procedura ubiegania się o DCA

1.  Podmiot ubiegający się o otwarcie dla niego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ przez [nazwa BC] musi spełniać kryteria dostępu określone w przepisach [nazwa BC] implementujących art. 5 i musi:

a) spełnić następujące wymagania techniczne:

(i) zapewnić instalację, zarządzanie, obsługę, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do technicznego przyłączenia do SSP lub do platformy T2S oraz do składania w niej zleceń płatniczych. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o uczestnictwo mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. W szczególności, przy bezpośrednim połączeniu z platformą T2S podmioty ubiegające się o ►M6  rachunek T2S DCA ◄ zawierają umowę z dostawcą usług sieciowych T2S w celu uzyskania niezbędnego połączenia oraz dostępów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w dodatku I; oraz

(ii) przejść odpowiednie testy certyfikacyjne i uzyskać zezwolenie wymagane przez [nazwa BC]; oraz

b) spełnić następujące wymagania prawne:

(i) dostarczyć opinię o zdolności w formie określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz

▼M7

(ii) w przypadku instytucji kredytowych lub przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku III, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach.

▼M3

2.  Podmioty ubiegające się o otwarcie ►M6  rachunek T2S DCA ◄ składają w [nazwa BC] pisemny wniosek, załączając co najmniej następujące dokumenty oraz informacje:

a) wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie z wzorem wskazanym przez [nazwa BC];

b) opinię o zdolności, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC]; oraz

c) opinię krajową, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC].

▼M6

3.  [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o otwarcie rachunku T2S DCA.

▼M3

4.  [Nazwa BC] odrzuca wniosek o otwarcie ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , jeżeli:

a) nie spełniono kryteriów dostępu określonych w art. 5;

b) nie spełniono jednego lub większej liczby kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1; lub

c) w ocenie [nazwa BC] otwarcie ►M6  rachunek T2S DCA ◄ zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

▼M6

5.  [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o rachunek T2S DCA o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o otwarcie rachunku T2S DCA w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] takich informacji od podmiotu ubiegającego się o rachunek T2S DCA. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

▼M3

Artykuł 7

▼M6

Posiadacze rachunku T2S DCA

▼M3

►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mają obowiązek spełniać wymogi określone w art. 6. Uczestnicy ci posiadają co najmniej jeden ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w [nazwa BC].

Artykuł 8

Powiązania między rachunkami papierów wartościowych a ►M6  rachunek T2S DCA ◄

1.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ może złożyć wniosek do [nazwa BC] o powiązanie jego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ z jednym lub większą liczbą rachunków papierów wartościowych posiadanych przez niego we własnym imieniu albo w imieniu jego klientów, którzy posiadają rachunki papierów wartościowych w jednym albo większej liczbie uczestniczących CSD.

2.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ dokonujący powiązania swoich ►M6  rachunek T2S DCA ◄ z rachunkami papierów wartościowych w imieniu klientów zgodnie z ust. 1 są odpowiedzialni za sporządzenie i utrzymywanie wykazu powiązanych rachunków papierów wartościowych oraz, jeżeli ma to zastosowanie, wprowadzenie funkcji zabezpieczania klientowskiego (client-collateralisation).

3.  W wyniku wniosku, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ udzielił CSD prowadzącemu takie powiązane rachunki papierów wartościowych upoważnienia do obciążania ►M6  rachunek T2S DCA ◄ kwotami wynikającymi z transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, dokonanych na tych rachunkach papierów wartościowych.

4.  Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienia umowne łączące posiadacza ►M6  rachunek T2S DCA ◄ z CSD lub z posiadaczami rachunków papierów wartościowych.

TYTUŁ III

ZOBOWIĄZANIA STRON

Artykuł 9

Zobowiązania [nazwa BC] i ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄

1.  Na wniosek ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ [nazwa BC] otwiera i prowadzi [jeden albo większą liczbę] ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w euro. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie uzasadnione działania w granicach swoich kompetencji, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za osiągnięcie pożądanego wyniku.

2.  Opłaty za usługi ►M6  rachunek T2S DCA ◄ są określone w dodatku VI. Posiadacz głównego rachunku w PM, z którym powiązany jest ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , jest zobowiązany do pokrycia opłat.

3.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są obowiązani do zapewnienia ich przyłączenia do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dniach operacyjnych, zgodnie z harmonogramem operacyjnym zawartym w dodatku V.

4.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ oświadcza i zapewnia [nazwa BC], iż wykonywanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa nie narusza jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub statutowych mających zastosowanie do takiego uczestnika lub wiążących uczestnika postanowień umownych.

5.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ zapewniają odpowiednie zarządzanie płynnością na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w ciągu dnia. Obowiązek ten obejmuje uzyskiwanie regularnej informacji o ich pozycji płynności, ale nie jest do tego ograniczony. [Nazwa BC] dostarcza codzienny wyciąg ze stanu rachunków każdemu ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , który wybrał taką usługę na platformie T2S, pod warunkiem że ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ jest połączony z platformą T2S poprzez dostawcę usług sieciowych T2S.

Artykuł 10

Współpraca i wymiana informacji

1.  Wykonując swoje prawa i obowiązki na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, [nazwa BC] i ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia stabilności, poprawnego działania oraz bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ochrony tajemnicy bankowej [nazwa BC] i ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla wykonywania odpowiednich praw i obowiązków na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa.

2.  [Nazwa BC] tworzy i prowadzi dział obsługi użytkowników systemu, w celu udzielania ►M6  posiadaczom rachunku T2S DCA ◄ pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

▼M6

3.  Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Za pośrednictwem T2IS i systemu informacyjnego TARGET2-Securities możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie danej platformy.

▼M3

4.  [Nazwa BC] może przesyłać komunikaty skierowane do ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ za pomocą komunikatów lub za pomocą innych środków komunikacji. ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ mogą pobierać informacje przez ICM, w zakresie, w jakim posiadają również rachunek w PM, albo w pozostałym zakresie przez T2S GUI.

5.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ odpowiadają za terminowe aktualizowanie złożonych formularzy danych statycznych oraz przedkładanie [nazwa BC] nowych formularzy danych statycznych. ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ odpowiadają również za sprawdzanie dokładności dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].

6.  [Nazwa BC] uznaje się za upoważniony do przekazywania KBC dostarczającym SSP albo 4BC wszelkich informacji dotyczących ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ , potrzebnych im do pełnienia funkcji administratorów usługi w ramach zawartego przez nie porozumienia z dostawcą usług sieciowych TARGET2 lub dostawcą usług sieciowych T2S.

7.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ informują [nazwa BC] o wszelkich zmianach wpływających na zakres ich zdolności prawnej oraz o zmianach legislacyjnych wpływających na zagadnienia opisane w dotyczącej ich opinii krajowej.

8.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ informują [nazwa BC] o:

a) zaakceptowanych przez nich nowych posiadaczach rachunków papierów wartościowych powiązanych z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ zgodnie z art. 8 ust. 1; oraz

b) jakichkolwiek zmianach dotyczących posiadaczy rachunków papierów wartościowych, o których mowa w lit. a).

▼M7

9.  Posiadacze rachunków T2S DCA niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy 2014/59/UE albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.

▼M3

Artykuł 11

Wskazanie, zawieszenie i wypowiedzenie głównego rachunku w PM

1.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ wskazuje główny rachunek w PM, z którym powiązany jest ►M6  rachunek T2S DCA ◄ . Główny rachunek w PM może być prowadzony w systemie będącym komponentem TARGET2 innym niż [nazwa BC] i może należeć do innego podmiotu niż ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ .

2.  Uczestnik korzystający z dostępu przez internet nie może być wskazany jako posiadacz głównego rachunku w PM.

3.  Jeżeli posiadacz głównego rachunku w PM i ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ są różnymi podmiotami, w przypadku gdy uczestnictwo posiadacza wskazanego głównego rachunku w PM zostało zawieszone albo wypowiedziane, [nazwa BC] i ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód. ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ podejmie bez zbędnej zwłoki, wszelkie konieczne kroki w celu wskazania nowego głównego rachunku w PM, którego posiadacz będzie od tego momentu odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone faktury. W dniu zawieszenia albo wypowiedzenia uczestnictwa posiadaczowi głównego rachunku w PM, do czasu wskazania posiadacza nowego głównego rachunku w PM, środki pozostające na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na koniec dnia są przekazywane na rachunek [nazwa BC]. Środki te podlegają warunkom oprocentowania określonym w [odwołanie do aktów implementujących art. 12 ust. 5 zharmonizowanych warunków otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2], okresowo aktualizowanym.

4.  [Nazwa BC] nie odpowiada za szkody ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ wynikające z zawieszenia albo wypowiedzenia uczestnictwa posiadacza głównego rachunku w PM.

TYTUŁ IV

OTWIERANIE I ZARZĄDZANIE ►M6  RACHUNEK T2S DCA ◄ ORAZ PRZETWARZANIE OPERACJI

Artykuł 12

Otwieranie i zarządzanie ►M6  rachunek T2S DCA ◄

1.  [Nazwa BC] otwiera i prowadzi co najmniej jeden ►M6  rachunek T2S DCA ◄ dla każdego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ . ►M6  rachunek T2S DCA ◄ podlega identyfikacji za pomocą niepowtarzalnego 34-znakowego numeru rachunku, o następującej strukturze: 

Nazwa

Format

Treść

Część A

Rodzaj rachunku

Dokładnie 1 znak

„C” dla rachunku pieniężnego

Kod kraju banku centralnego

Dokładnie 2 znaki

Kod ISO kraju 3166-1

Kod waluty

Dokładnie 3 znaki

EUR

Część B

Posiadacz rachunku

Dokładnie 11 znaków

Kod BIC

Część C

Podklasyfikacja rachunku

Do 17 znaków

Dowolny tekst (alfanumeryczny) dostarczony przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄

2.  Niedozwolone jest saldo debetowe na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ .

3.  Na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ nie przechowuje się środków z dnia na dzień. Na początek i na koniec dnia operacyjnego saldo na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ wynosi zero. Uznaje się, że ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ złożyli w [nazwa BC] polecenie przelewu salda dodatniego występującego na koniec każdego dnia operacyjnego, zgodnie z definicją w dodatku V, na główny rachunek w PM, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

4.   ►M6  rachunek T2S DCA ◄ jest wykorzystywany jedynie w czasie pomiędzy początkiem dnia operacyjnego T2S (T2S start-of-day) a końcem dnia operacyjnego T2S (T2S end-of-day), zdefiniowanymi w szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej użytkownika T2S (UDFS).

5.   ►M6  rachunek T2S DCA ◄ nie podlegają oprocentowaniu.

Artykuł 13

Operacje, które mogą być dokonywane przez ►M6  rachunek T2S DCA ◄

Z zastrzeżeniem wskazania przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ niezbędnych rachunków papierów wartościowych, ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ może wykonywać przez ►M6  rachunek T2S DCA ◄ następujące operacje, w imieniu własnym albo w imieniu swoich klientów:

a)  ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM ◄ ;

b)  ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA ◄ ;

c) rozrachunek instrukcji pieniężnych pochodzących z platformy T2S; oraz

d) przelewy pieniężne między ►M6  rachunek T2S DCA ◄ a ►M6  rachunek T2S DCA ◄ [nazwa BC] w szczególnym kontekście pkt 8 i 9 załącznika IIIa.

Artykuł 14

Przyjmowanie oraz odrzucanie zleceń płatniczych

1.  Zlecenia płatnicze składane przez ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ są uznawane za przyjęte przez [nazwa BC], jeżeli:

a) komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami określonymi przez dostawcę usług sieciowych T2S;

b) komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i pomyślnie przejdzie test wykluczający zdublowanie zgodnie z dodatkiem I; oraz

c) w sytuacji, w której płatnik lub odbiorca płatności został zawieszony – po otrzymaniu wyraźnej zgody BC zawieszonego uczestnika.

2.  [Nazwa BC] niezwłocznie odrzuca zlecenia płatnicze niespełniające warunków określonych w ust. 1. [Nazwa BC] informuje ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ o odrzuceniu zlecenia płatniczego w sposób określony w dodatku I.

▼M6

3.  Platforma T2S nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.

▼M3

Artykuł 15

Ustanawianie rezerw płynności i dokonywanie blokad płynności

1.  Uczestnicy mogą wykorzystać rezerwę albo dokonać blokady płynności na swoim ►M6  rachunek T2S DCA ◄ . Nie oznacza to gwarancji rozrachunku wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej.

2.  Wnioskując o ustanowienie rezerwy albo blokady płynności w określonej kwocie, uczestnik udziela [nazwa BC] instrukcji obniżenia dostępnej płynności o tę kwotę.

3.  Wniosek o ustanowienie rezerwy jest instrukcją, wskutek której, jeżeli dostępna płynność jest większa lub równa kwocie wnioskowanej jako rezerwa, wniosek o ustanowienie rezerwy podlega przetworzeniu. Jeżeli dostępna płynność jest niższa, podlega ona zarezerwowaniu, a niedobór może zostać pokryty przez przychodzącą płynność aż do osiągnięcia pełnej kwoty rezerwy.

4.  Wniosek o dokonanie blokady jest instrukcją, wskutek której, jeżeli dostępna płynność jest większa lub równa kwocie wnioskowanej do blokady, wniosek o dokonanie blokady podlega przetworzeniu. Jeżeli dostępna płynność jest niższa, nie dochodzi do zablokowania żadnej kwoty, a wniosek o dokonanie blokady składany jest ponownie, aż dostępna płynność umożliwi pokrycie pełnej kwoty wnioskowanej do blokady.

5.  W każdym momencie podczas dnia operacyjnego, w którym doszło do przetworzenia wniosku o ustanowienie rezerwy albo o dokonanie blokady płynności, uczestnik może złożyć w [nazwa BC] instrukcję anulowania rezerwy albo blokady. Nie jest dopuszczalne anulowanie częściowe.

6.  Wszelkie wnioski o ustanowienie rezerwy albo o dokonanie blokady płynności na podstawie niniejszego artykułu wygasają na koniec dnia operacyjnego.

Artykuł 16

Moment wprowadzenia, moment nieodwołalności

1.  Na potrzeby zdania pierwszego art. 3 ust. 1 i art. 5 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące te przepisy dyrektywy 98/26/WE] ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA ◄ lub ►M6  zlecenie przekazania płynności z T2S DCA do PM ◄ uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i są nieodwołalne w chwili obciążenia ►M6  rachunek T2S DCA ◄ danego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ . ►M6  Zlecenie przekazania płynności z PM do T2S DCA ◄ podlegają zharmonizowanym warunkom otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 mającym zastosowanie do systemu będącego komponentem TARGET2, z którego pochodzą.

▼M6

2.  Na potrzeby zdania pierwszego art. 3 ust. 1 i art. 5 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące te przepisy dyrektywy 98/26/WE], dla wszystkich transakcji podlegających rozrachunkowi na rachunku T2S DCA, zastosowanie mają następujące zasady:

a) dla wszystkich transakcji podlegających rozrachunkowi na rachunku T2S DCA, które polegają na dopasowaniu (matching) do siebie dwóch oddzielnych poleceń przelewu, takie polecenia przelewu uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili, w której zostały uznane przez platformę T2S za odpowiadające technicznym zasadom T2S, i są nieodwołalne w chwili, w której transakcja otrzymała status „dopasowanej” (matched) na platformie T2S; lub

b) w drodze wyjątku od lit. a), dla transakcji z udziałem jednego uczestniczącego CSD mającego oddzielny komponent dopasowujący, gdy polecenia przelewu wysyłane są bezpośrednio do tego uczestniczącego CSD w celu dopasowania w jego oddzielnym komponencie dopasowującym, polecenia przelewu uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w chwili, w której zostały uznane przez ten uczestniczący CSD za odpowiadające technicznym zasadom T2S, i są nieodwołalne w chwili, w której transakcja otrzymała status „dopasowanej” (matched) na platformie T2S. Wykaz CSD, do których stosuje się lit. b), jest dostępny na stronie internetowej EBC.

▼M6 —————

▼M3

TYTUŁ V

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA, SYTUACJE AWARYJNE I INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA

Artykuł 17

Procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych

W przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego wpływ na transakcje na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ stosuje się procedury zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych opisane w dodatku IV.

Artykuł 18

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1.  Obowiązkiem ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, chroniących systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. ►M6  Posiadacze rachunków T2S DCA ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów. ◄

2.   ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ informują [nazwa BC] o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem w ich infrastrukturze technicznej, jak również, w razie potrzeby, o incydentach związanych z bezpieczeństwem występujących w infrastrukturze technicznej podmiotów zewnętrznych. ►M6  [Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie konieczności, podjęcia przez posiadaczy rachunków T2S DCA odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu. ◄

▼M7

3.  [Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich posiadaczy rachunków T2S DCA lub też na posiadaczy rachunków T2S DCA uważanych przez niego za krytycznych.

▼M3

Artykuł 19

Interfejsy użytkownika

1.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ lub działający w jego imieniu posiadacz głównego rachunku w PM korzysta z jednego lub obu następujących sposobów dostępu do tego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ :

a) bezpośredniego połączenia z platformą T2S w trybie U2 A albo A2 A; lub

b)  ►M6  ICM ◄ w połączeniu z usługami TARGET2 o wartości dodanej (value-added services) dla T2S.

2.  Bezpośrednie połączenie z platformą T2S umożliwia ►M6  posiadaczom rachunku T2S DCA ◄ :

a) dostęp i, o ile ma to zastosowanie, zmianę informacji dotyczących ich rachunków;

b) zarządzanie płynnością i inicjowanie zleceń przekazania płynności z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ .

3.   ►M6  ICM ◄ w połączeniu z usługami TARGET2 o wartości dodanej (value-added services) dla T2S umożliwia posiadaczowi głównego rachunku w PM:

a) dostęp do informacji dotyczących jego rachunków;

b) zarządzanie płynnością i inicjowanie zleceń przekazania płynności na i z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ .

Dalsze szczegóły techniczne dotyczące ►M6  ICM ◄ są zawarte w [przepisy krajowe implementujące dodatek I do załącznika II wytycznych].

TYTUŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE REKOMPENSAT I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ REGUŁY DOWODOWE

Artykuł 20

System rekompensat

Jeżeli z powodu awarii technicznej SSP albo platformy T2S na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ pozostaną środki z dnia na dzień, [nazwa BC] składa zainteresowanym uczestnikom ofertę rekompensaty zgodnie ze specjalną procedurą określoną w dodatku II.

Artykuł 21

Zasady dotyczące odpowiedzialności

1.  W zakresie wykonywania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] i ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są związani ogólnym obowiązkiem zachowania wobec siebie należytej staranności.

2.  [Nazwa BC] ponosi względem swoich ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w przypadku oszustwa (w tym w szczególności w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań) lub w przypadku rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność [nazwa BC] ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , tj. wartości przedmiotowej transakcji lub utraty odsetek z jej tytułu, z wyłączeniem dalszych szkód.

3.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z awarii lub uszkodzenia infrastruktury technicznej (w tym w szczególności infrastruktury komputerowej [nazwa BC], programów, danych, aplikacji lub sieci), o ile taka awaria lub uszkodzenie powstały pomimo podjęcia przez [nazwa BC] w uzasadnionym zakresie działań koniecznych w celu ochrony takiej infrastruktury przed awarią lub uszkodzeniem oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom takich awarii lub uszkodzeń (przy czym zapobieganie to obejmuje w szczególności uruchomienie i przeprowadzenie w całości procedur zapewniania ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, o których mowa w dodatku IV).

4.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności:

a) w zakresie, w jakim strata lub szkoda spowodowane zostały przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ; albo

b) w przypadku gdy strata lub szkoda wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza rozsądnym zakresem kontroli [nazwa BC] (siła wyższa).

▼M6

5.  Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę (UE) 2015/2366] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

▼M3

6.  [Nazwa BC] i ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód, o których mowa w niniejszym artykule.

7.  W zakresie wykonywania, w całości lub w części, zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] może zlecać zadania we własnym imieniu osobom trzecim, w szczególności usługodawcom telekomunikacyjnym, innym usługodawcom sieciowym lub innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne w celu wykonania przez [nazwa BC] zobowiązań lub przestrzegania standardowych praktyk rynkowych. Zobowiązanie [nazwa BC] ogranicza się do dokonania właściwego wyboru usługodawcy zewnętrznego oraz zlecenia mu zadań, przy czym odpowiedzialność [nazwa BC] podlega odpowiedniemu ograniczeniu. KBC dostarczające SSP oraz 4BC nie są osobami trzecimi w rozumieniu niniejszego ustępu.

Artykuł 22

Reguły dowodowe

1.  O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do ►M6  rachunek T2S DCA ◄ komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ , przekazuje się za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych T2S.

2.  Zachowane przez [nazwa BC] lub dostawcę usług sieciowych T2S pisemne lub elektroniczne zapisy komunikatów stanowią dowód płatności wykonywanych za pośrednictwem [nazwa BC]. Zapisana lub wydrukowana wersja oryginalnego komunikatu dostawcy usług sieciowych T2S ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

3.  W przypadku awarii połączenia ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ z dostawcą usług sieciowych T2S ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ korzysta z alternatywnych środków przekazu komunikatów, uzgodnionych z [nazwa BC]. W takich przypadkach zapisana lub wydrukowana wersja komunikatu wytworzona przez [nazwa BC] ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

4.  [Nazwa BC] przechowuje pełne dane dotyczące zleceń płatniczych złożonych przez ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ i otrzymanych przez nich płatności przez okres [okres zgodny z wymogami właściwego prawa krajowego] od chwili złożenia takich zleceń lub otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że takie pełne dane będą obejmować okres co najmniej pięciu lat dla każdego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2 podlegającego stałemu nadzorowi na podstawie środków ograniczających przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie, lub dłuższy okres, o ile wymagany jest przez przepisy szczególne.

5.  Własne księgi i rejestry [nazwa BC] (prowadzone w wersji papierowej, na mikrofilmach, mikrofiszkach, za pomocą zapisu elektronicznego lub magnetycznego, w innej formie odtwarzalnej mechanicznie lub w dowolny inny sposób) stanowią wystarczający dowód zobowiązań ciążących na ►M6  posiadaczach rachunku T2S DCA ◄ oraz faktów i zdarzeń, na jakie powołują się strony.

TYTUŁ VII

WYPOWIEDZENIE I ZAMKNIĘCIE ►M6  RACHUNEK T2S DCA ◄

Artykuł 23

Okres obowiązywania i zwykłe wypowiedzenie ►M6  rachunek T2S DCA ◄

1.  Z zastrzeżeniem postanowień art. 24 otwarcie ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] następuje na czas nieokreślony.

2.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ może wypowiedzieć swój ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni operacyjnych, o ile nie uzgodni z [nazwa BC] krótszego terminu wypowiedzenia.

3.  [Nazwa BC] może wypowiedzieć ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w dowolnej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile [nazwa BC] nie uzgodni z danym ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ innego terminu okresu wypowiedzenia.

4.  Po wypowiedzeniu ►M6  rachunek T2S DCA ◄ zobowiązania w zakresie poufności określone w art. 27 pozostają w mocy przez okres pięciu lat, poczynając od daty wypowiedzenia.

5.  Po wypowiedzeniu ►M6  rachunek T2S DCA ◄ rachunek ten zamyka się zgodnie z art. 25.

Artykuł 24

Zawieszenie i nadzwyczajne wypowiedzenie uczestnictwa

1.  Uczestnictwo ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega natychmiastowemu wypowiedzeniu bez zachowania terminu wypowiedzenia albo zawieszeniu w przypadku zaistnienia jednego z poniższych przypadków niewykonania zobowiązania:

a) wszczęcia postępowania upadłościowego; lub

b) zaprzestania spełniania przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ kryteriów dostępu określonych w art. 5.

▼M6

Na potrzeby niniejszego ustępu podjęcie środków w zakresie zapobiegania kryzysom lub środków w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu nadanym w dyrektywie 2014/59/UE wobec posiadacza rachunku T2S DCA nie kwalifikuje się automatycznie jako wszczęcie postępowania upadłościowego.

▼M3

2.  [Nazwa BC] może wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawiesić uczestnictwo ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], jeżeli:

a) zaistnieje jeden lub większa liczba przypadków niewykonania zobowiązania (innych niż wskazane w ust. 1);

b)  ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ istotnie naruszy postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa;

c)  ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ nie wykona któregokolwiek ze swoich istotnych zobowiązań względem [nazwa BC];

d)  ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ zostanie wykluczony albo w inny sposób przestanie być członkiem Zamkniętej Grupy Użytkowników T2S (T2S Closed Group of Users, CGU); lub

e) w odniesieniu do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ zaistnieje jakiekolwiek inne zdarzenie, które w ocenie [nazwa BC] mogłoby stanowić zagrożenie stabilności, poprawnego działania i bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiegokolwiek innego systemu będącego komponentem TARGET2, albo które zagrażałoby wykonaniu przez [nazwa BC] zadań przewidzianych w [właściwe prawo krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

3.  Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ust. 2, [nazwa BC] bierze pod uwagę, między innymi, na ile istotne jest niewykonanie zobowiązania oraz zdarzenia, o których mowa w lit. a)–c).

4.  

►M4  a) W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia przez [nazwa BC] uczestnictwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] na podstawie ust. 1 lub 2 [nazwa BC] natychmiast, za pomocą komunikatu ICM lub komunikatu T2S, zawiadamia o takim wypowiedzeniu lub zawieszeniu tego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , pozostałe BC i pozostałych ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ , a także posiadaczy rachunku w PM we wszystkich systemach będących komponentami TARGET2. Komunikat taki uważa się za wydany przez rodzimy BC ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ i posiadacza rachunku w PM otrzymującego komunikat. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Przyjmuje się, że po otrzymaniu przez uczestników powyższego komunikatu ICM (w przypadku posiadaczy rachunku w PM) albo komunikatu T2S (w przypadku ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ ) są oni poinformowani o wypowiedzeniu lub zawieszeniu uczestnictwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] albo innym systemie będącym komponentem TARGET2. Uczestnicy ponoszą wszelkie straty wynikające ze skierowania zleceń płatniczych do uczestników, których uczestnictwo zostało zawieszone lub wypowiedziane, jeżeli dane zlecenie płatnicze zostało wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] po otrzymaniu komunikatu ICM albo komunikatu T2S, w zależności od opcji technicznej przewidzianej w art. 19 stosowanej przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

5.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] nie przyjmuje nowych zleceń płatniczych od tego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ani do niego skierowanych.

▼M5

6.  W razie zawieszenia uczestnictwa danego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów innych niż wskazane w ust. 1 lit. a) wszystkie jego przychodzące oraz wychodzące zlecenia płatnicze zostają przedstawione do rozrachunku dopiero po ich wyraźnym przyjęciu przez BC zawieszonego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

▼M5

7.  W razie zawieszenia uczestnictwa danego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] z powodów wskazanych w ust. 1 lit. a) wychodzące zlecenia płatnicze takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ są przetwarzane wyłącznie na podstawie instrukcji jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli wyznaczonych przez organ właściwy lub sąd, takich jak syndyk masy upadłościowej ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , albo na podstawie prawomocnej decyzji sądu lub organu właściwego zawierającej instrukcje co do sposobu przetwarzania płatności. Wszystkie przychodzące płatności przetwarza się zgodnie z ust. 6.

▼M3

Artykuł 25

Zamknięcie DCA

1.   ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ może złożyć w [nazwa BC] wniosek o zamknięcie swojego ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem obowiązku doręczenia [nazwa BC] wypowiedzenia z wyprzedzeniem 14 dni operacyjnych.

2.  Po wypowiedzeniu uczestnictwa na podstawie art. 23 lub art. 24 [nazwa BC] zamyka ►M6  rachunek T2S DCA ◄ danego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , po uprzednim dokonaniu rozrachunku lub zwróceniu nierozliczonych zleceń płatniczych oraz skorzystaniu z przysługujących mu zgodnie z art. 26 praw zastawu oraz potrącenia.

TYTUŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 26

Prawo zastawu [nazwa BC] i uprawnienie do potrącenia

1.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje prawo zastawu na istniejącym i przyszłym saldzie dodatnim na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

1a. [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Istniejące i przyszłe roszczenia ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ wobec [nazwa BC] wynikające z dodatniego salda na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ zostają przeniesione na [nazwa BC] na zabezpieczenie (tzn. jako przeniesienie powiernicze) wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń [nazwa BC] wobec uczestnika powstałych w związku z [postanowienia implementujące niniejsze warunki uczestnictwa]. Skutek w postaci ustanowienia powyższego zabezpieczenia następuje w wyniku samego faktu uznania środkami ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .]

1b. [Wstawić, o ile ma zastosowanie: [nazwa BC] przysługuje zastaw na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge) na istniejących i przyszłych dodatnich saldach na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]

2.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje [nazwa BC] również w sytuacji, w której jego roszczenia mają wyłącznie charakter warunkowy lub nie są jeszcze wymagalne.]

3.  [Wstawić, o ile ma zastosowanie: uczestnik, działający jako ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ , zgadza się niniejszym na ustanowienie zastawu na rzecz [nazwa BC] prowadzącego ten ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ; zgoda ta stanowi ustanowienie na rzecz [nazwa BC] zabezpieczenia, o którym mowa w przepisach prawa [odpowiednie określenie krajowe]. Jakiekolwiek środki wpłacane na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , którego saldo jest przedmiotem zastawu, na skutek samego faktu ich wpłacenia podlegają nieodwołalnemu obciążeniu prawem zastawu, bez jakichkolwiek ograniczeń, jako zabezpieczenie pełnego wykonania zabezpieczonych zobowiązań.]

4.  W razie wystąpienia:

a) jednego z przypadków niewykonania zobowiązania wskazanych w art. 24 ust. 1; albo

b) jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w art. 24 ust. 2, który spowodował wypowiedzenie lub zawieszenie uczestnictwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], bez względu na wszczęcie w stosunku do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ postępowania upadłościowego, jak również bez względu na jakiekolwiek przeniesienie, zajęcie sądowe lub inne, czy inne rozporządzenie prawami ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub w związku z takimi prawami;

wszystkie zobowiązania ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ stają się natychmiast automatycznie wymagalne, bez potrzeby składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń, jak również bez wymogu uzyskania uprzedniej zgody jakiegokolwiek organu. Ponadto zobowiązania istniejące między [nazwa BC] i ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ podlegają automatycznemu potrąceniu, przy czym strona zobowiązana do zapłaty wyższej kwoty dokonuje na rzecz drugiej strony zapłaty różnicy.

5.  Po dojściu do skutku potrącenia na podstawie ust. 4 [nazwa BC] niezwłocznie powiadamia o nim ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

6.  [Nazwa BC] może bez uprzedniego powiadamiania obciążyć ►M6  rachunek T2S DCA ◄ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ kwotą należną od takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ na rzecz [nazwa BC], wynikającą ze stosunku prawnego między ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ a [nazwa BC].

Artykuł 27

Poufność

1.  [Nazwa BC] zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje prawnie chronione, w tym w szczególności informacje o takim charakterze odnoszące się do informacji o płatnościach lub informacji technicznych lub organizacyjnych należących do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub jego klientów, chyba że ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ lub jego klient wyraził na piśmie zgodę na ich ujawnienie [wstawić następujące zastrzeżenie, jeżeli ma zastosowanie na tle prawa krajowego: albo ich ujawnienie jest zgodne z prawem [przymiotnik określający nazwę państwa] albo wymagane przez to prawo].

▼M6

1a.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 posiadacz rachunku T2S DCA zgadza się, że informacji o wszelkich działaniach podjętych na podstawie art. 24 nie uznaje się za poufne.

▼M5

2.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ zgadza się, że [nazwa BC] jest uprawniony do ujawniania informacji o ►M6  płatność ◄ , informacji technicznych lub organizacyjnych odnoszących się do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , innych ►M6  rachunek T2S DCA ◄ należących do ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ z tej samej grupy, lub klientów ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , uzyskanych w trakcie działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] (a) innym bankom centralnym lub osobom trzecim zaangażowanym w obsługę techniczną TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania TARGET2 lub monitorowania ekspozycji ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub jego grupy; (b) innym BC w celu przeprowadzenia analiz niezbędnych z punktu widzenia operacji rynkowych i funkcji polityki pieniężnej oraz stabilności finansowej lub integracji finansowej; lub ►M7  (c) organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy oraz organom do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym BC, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych i o ile w każdym takim przypadku ujawnienie informacji nie jest sprzeczne z prawem właściwym. ◄ [nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za finansowe i rynkowe konsekwencje takiego ujawnienia informacji.

3.  W drodze wyjątku od postanowień ust. 1 [nazwa BC] jest uprawniony do wykorzystywania, ujawniania lub publikowania informacji dotyczących płatności odnoszących się do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub jego klientów, o ile informacje te nie umożliwiają bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub jego klientów – w celach statystycznych, historycznych, naukowych lub innych celach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych przez [nazwa BC] lub inne instytucje publiczne, którym informacje takie są ujawniane.

▼M3

4.  Informacje dotyczące działania TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], do których ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ uzyskali dostęp, mogą być wykorzystywane tylko w celach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa. ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ mają obowiązek zachowywania takich informacji w tajemnicy, chyba że [nazwa BC] udzieli wyraźnej zgody na piśmie na ich ujawnienie. Obowiązkiem ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ jest zagwarantowanie, aby wszystkie osoby trzecie, którym zlecają oni, delegują lub powierzają zadania mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie ich zobowiązań na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, związane były wymaganiami w zakresie poufności zawartymi w niniejszym artykule.

5.  [Nazwa BC] jest upoważniony do przetwarzania i przekazywania dostawcy usług sieciowych T2S niezbędnych danych w celu dokonania rozrachunku zleceń płatniczych.

Artykuł 28

Ochrona danych, zapobieganie praniu pieniędzy, środki administracyjne lub ograniczające i inne podobne kwestie

1.  Przyjmuje się, że ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są świadomi wszystkich obowiązków ciążących na nich w związku z przepisami o ochronie danych, o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalności łączącej się z ryzykiem rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej. ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ mają obowiązek wykonywania tych obowiązków w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich środków dotyczących zleceń płatniczych obciążających lub uznających ich ►M6  rachunek T2S DCA ◄ . Przed nawiązaniem stosunku umownego z dostawcą usług sieciowych T2S ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są obowiązani do zaznajomienia się ze stosowanymi przez niego zasadami przechowywania danych.

2.  Przyjmuje się, że ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ upoważniają [nazwa BC] do pozyskiwania dotyczących ich informacji od organów finansowych, organów nadzoru lub podmiotów prowadzących obrót, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, o ile informacje takie są niezbędne do uczestnictwa ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

3.  Działając jako dostawcy usług płatniczych płatnika lub odbiorcy płatności, ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ spełniają wszystkie wymogi wynikające ze środków administracyjnych lub środków ograniczających zastosowanych wobec nich zgodnie z art. 75 lub art. 215 Traktatu, łącznie z zawiadamianiem lub uzyskiwaniem zgody właściwego organu w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Ponadto:

a) w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ będącego płatnikiem:

(i)  ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody;

▼M6

(ii) posiadacz rachunku T2S DCA nie wprowadza zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM lub zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, z wyjątkiem takich zleceń przekazania płynności pomiędzy różnymi rachunkami tego samego posiadacza rachunku T2S DCA, do TARGET2, dopóki nie otrzyma od [nazwa BC] potwierdzenia dokonania wymaganego zawiadomienia lub uzyskania zgody przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy płatności lub w jego imieniu;

▼M3

b) w sytuacji gdy [nazwa BC] jest dostawcą usług płatniczych ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ będącego odbiorcą płatności, ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ dokonuje wymaganego zawiadomienia lub uzyskuje zgodę w imieniu banku centralnego, na którym w pierwszym rzędzie ciąży obowiązek dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody, i dostarcza [nazwa BC] dowód dokonania zawiadomienia lub uzyskania zgody.

Na potrzeby niniejszego ustępu terminy „dostawca usług płatniczych”, „płatnik” i „odbiorca płatności” otrzymują znaczenia przypisane im w mających zastosowanie środkach administracyjnych lub ograniczających.

Artykuł 29

Zawiadomienia

1.  O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczalne zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa przekazuje się pocztą poleconą, faksem lub w inny sposób na piśmie albo w formie uwierzytelnionego komunikatu za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych T2S. Zawiadomienia kierowane do [nazwa BC] przekazuje się dyrektorowi [departamentu systemu płatniczego lub innej odpowiedniej jednostki organizacyjnej BC] [nazwa BC], [adres BC], lub do [adres BIC BC]. Zawiadomienia kierowane do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ przekazuje się na adres, numer faksu lub na jego adres BIC, zgłaszany przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ [nazwa BC] i aktualizowany.

2.  W celu wykazania, że dane zawiadomienie zostało przekazane, wystarczy udowodnić, iż zawiadomienie takie zostało dostarczone pod właściwy adres lub że koperta zawierająca takie zawiadomienie została właściwie zaadresowana i wysłana.

3.  Wszystkie zawiadomienia przekazuje się w języku [wstawić odpowiedni język danego kraju lub: „angielskim”].

4.  Za wiążące dla ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ uważa się wszelkie wypełnione lub podpisane przez nich formularze i dokumenty [nazwa BC], przekazane zgodnie z ust. 1 i 2, które [nazwa BC] może w uzasadniony sposób uznawać za otrzymane od ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ , ich pracowników lub osób działających na ich rzecz; obejmują one w szczególności formularze danych statycznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) oraz informacje dostarczone zgodnie z art. 10 ust. 5.

Artykuł 30

Stosunek umowny z dostawcą usług sieciowych T2S

1.  Każdy z ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ zawiera z dostawcą usług sieciowych T2S odrębną umowę dotyczącą usług świadczonych w związku z korzystaniem przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ . Stosunek prawny między ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ a dostawcą usług sieciowych T2S podlega wyłącznie zasadom i warunkom ich odrębnej umowy.

2.  Usługi świadczone przez dostawcę usług sieciowych T2S nie stanowią części usług świadczonych przez [nazwa BC] w związku z TARGET2.

3.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy czy zaniechania dostawcy usług sieciowych T2S (w tym jego kierowników, pracowników i zleceniobiorców), ani za żadne działania, błędy czy zaniechania osób trzecich wybranych przez ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ w celu uzyskania dostępu do sieci dostawcy usług sieciowych T2S.

Artykuł 31

Procedura wnoszenia zmian

[Nazwa BC] może w każdym czasie jednostronnie zmienić niniejsze warunki uczestnictwa, łącznie z dodatkami. Zmiany niniejszych warunków uczestnictwa, w tym zmiany dodatków do nich, ogłasza się za pomocą [wstawić odpowiedni sposób ogłaszania]. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeżeli dany ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od poinformowania go o takich zmianach. Jeżeli ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ sprzeciwi się wprowadzeniu zmian, [nazwa BC] jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia oraz zamknięcia ►M6  rachunek T2S DCA ◄ takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 32

Prawa osób trzecich

1.  Bez pisemnej zgody [nazwa BC] ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ nie są uprawnieni do przenoszenia, zastawiania lub cedowania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw, interesów, zobowiązań, obowiązków lub roszczeń wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa lub do nich się odnoszących.

2.  Niniejsze warunki uczestnictwa nie stwarzają praw ani obowiązków odnoszących się do jakichkolwiek podmiotów poza [nazwa BC] i ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 33

Prawo właściwe, właściwość sądów i miejsce wykonania świadczenia

1.  Dwustronny stosunek między [nazwa BC] a ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlega prawu [przymiotnik określający nazwę państwa].

2.  Z zastrzeżeniem właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie spory wynikające ze spraw związanych ze stosunkiem, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów [miejsce siedziby BC].

3.  Miejscem wykonania świadczenia w odniesieniu do stosunków prawnych między [nazwa BC] a ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ jest [miejsce siedziby BC].

Artykuł 34

Odrębność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, okoliczność taka nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień warunków uczestnictwa.

Artykuł 35

Wejście w życie i wiążący charakter warunków uczestnictwa

1.  Niniejsze warunki uczestnictwa wchodzą w życie z dniem [odpowiednia data].

2.  [Wstawić o ile zgodne z właściwym prawem krajowym: Składając wniosek o ►M6  rachunek T2S DCA ◄ w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wnioskujące podmioty automatycznie zgadzają się na obowiązywanie niniejszych warunków uczestnictwa między nimi oraz w stosunku z [nazwa BC].]
Dodatek I

▼M6

PARAMETRY DEDYKOWANYCH RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH T2S – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

▼M3

W uzupełnieniu warunków uczestnictwa do współdziałania z platformą T2S stosuje się następujące zasady:

1.    Wymagania techniczne związane z uczestnictwem w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w zakresie infrastruktury, sieci oraz formatów

1) T2S korzysta z usług dostawcy usług sieciowych T2S w zakresie wymiany komunikatów. Każdy ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ korzystający z połączenia bezpośredniego musi mieć połączenie z co najmniej jedną siecią opartą o bezpieczny adres IP dostawcy usług sieciowych T2S.

2) Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] każdy ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ musi pomyślnie przejść serię testów potwierdzających jego przygotowanie techniczne i operacyjne.

3) Dla składania zleceń przekazania płynności w ►M6  rachunek T2S DCA ◄ korzysta się z usług dostawcy usług sieciowych T2S. Zlecenia przekazania płynności adresuje się bezpośrednio do T2S DN i muszą one zawierać następujące informacje:

a) w przypadku transferów płynności między dwoma ►M6  rachunek T2S DCA ◄ , niepowtarzalne 34-znakowe numery rachunków wysyłającego oraz otrzymującego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ; albo

b) w przypadku transferów płynności z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ na rachunek w PM, niepowtarzalny 34-znakowy numer rachunku wysyłającego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ i numer rachunku otrzymującego rachunku w PM.

4) Dla wymiany informacji z platformą T2S można korzystać z trybu A2 A albo trybu U2 A. Bezpieczeństwo wymiany komunikatów między ►M6  rachunek T2S DCA ◄ i platformą T2S oparte jest wyłącznie na usłudze infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure – PKI) oferowanej przez dostawcę usług sieciowych T2S. Informacje na temat usługi PKI zawarte są w dokumentacji dostarczonej przez takiego dostawcę usług sieciowych T2S.

5)  ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ mają obowiązek przestrzegania wymogów ISO20022 w zakresie struktury komunikatów i specyfikacji pól. Wszystkie komunikaty powinny zawierać nagłówek aplikacji komercyjnej (Business Application Header – BAH). Struktura komunikatów, specyfikacja pól i BAH są określone w dokumentacji ISO, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych dla T2S zawartych w rozdziale 3.3.3 Zarządzanie gotówką (camt) specyfikacji UDFS T2S.

6) Zawartość pól podlega zatwierdzeniu na poziomie platformy T2S, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji UDFS T2S.

2.    Typy komunikatów

Przetwarzaniu podlegają następujące komunikaty, z zastrzeżeniem subskrypcji:Typ komunikatu

Opis

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Test wykluczający zdublowanie

1) Wszystkie zlecenia przekazania płynności przechodzą test wykluczający zdublowanie, którego celem jest odrzucenie zleceń przekazania płynności, które zostały wprowadzone omyłkowo więcej niż jeden raz.

2) Sprawdzeniu podlegają następujące parametry:

 Oznaczenie Zlecenia (Order Reference) (End to End Id),

 Rachunek Uznawany i Obciążany (Debit and Credit Account) ( ►M6  rachunek T2S DCA ◄ albo rachunek w PM), oraz

 wskazana Kwota (instructed Amount).

3) Jeżeli wszystkie pola opisane w ust. 2 są dla nowo składanego zlecenia przekazania płynności identyczne, jak w przypadku zlecenia przekazania płynności, które zostało już przyjęte, ale nie dokonano jeszcze jego rozrachunku, albo w przypadku zlecenia przekazania płynności, którego rozrachunku dokonano w ciągu trzech ostatnich dni operacyjnych, nowo składane zlecenie przekazania płynności podlega zwróceniu.

4.    Kody błędów

W przypadku odrzucenia zlecenia przekazania płynności z powodu niezgodności pól opisanych w ust. 3 pkt 2 ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ otrzymuje komunikat o statusie [camt.025] opisany w rozdziale 4.1 specyfikacji UDFS T2S.

5.    Zdarzenia wywołujące rozrachunek

1) Dla natychmiastowych zleceń przekazania płynności nie jest wymagany specyficzny znacznik XML.

2) Rozrachunek zdefiniowanych zleceń przekazania płynności i stałych zleceń przekazania płynności może być wywołany w określonym czasie albo przez określone zdarzenie w dniu rozrachunku:

 w odniesieniu do rozrachunku w określonym czasie używa się znacznika XML „Time(/ExctnTp/Tm/)”,

 w odniesieniu do rozrachunku wywołanego przez określone zdarzenie używa się znacznika XML „(EventType/ExctnTp/Evt/)”.

3) Okres obowiązywania stałych zleceń przekazania płynności określa się za pomocą następujących znaczników XML: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/” i „ToDate/VldtyPrd/ToDt/”.

6.    Rozrachunek zleceń przekazania płynności

Zlecenia przekazania płynności nie podlegają ponownemu rozrachunkowi, kolejkowaniu ani kompensowaniu.

Różne statusy dla zleceń przekazania płynności są opisane w rozdziale 1.6.4 specyfikacji UDFS T2S.

7.    Korzystanie z trybu U2 A i A2 A

1) Tryby U2 A i A2 A wykorzystuje się do pozyskiwania informacji i zarządzania płynnością. Podstawowymi sieciami komunikacji technicznej służącymi do wymiany informacji i stosowania środków kontrolnych są sieci dostawców usług sieciowych T2S. Następujące tryby są dostępne do wykorzystania przez ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ :

a) tryb aplikacja-aplikacja (A2 A)

W trybie A2 A informacje i komunikaty są przekazywane między platformą T2S a wewnętrzną aplikacją ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ . ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ jest zobowiązany do zapewnienia dostępności odpowiedniej aplikacji umożliwiającej wymianę komunikatów XML (zapytania i odpowiedzi);

b) tryb użytkownik-aplikacja (U2 A)

Tryb U2 A umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ a T2S GUI. Informacje wyświetlane są w przeglądarce działającej na PC. W celu uzyskania dostępu w trybie U2 A infrastruktura informatyczna musi obsługiwać pliki cookies i JavaScript. Dalsze szczegóły zawarte są w podręczniku użytkownika T2S.

(2) Dane statyczne są dostępne do wglądu w trybie U2 A. Treść ekranów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

(3) Informacje udostępniane są w trybie „na żądanie”, co oznacza, że każdy ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ musi zwrócić się o udostępnienie mu informacji.

(4) Uprawnienia dostępu do trybu U2 A i A2 A są przyznawane z wykorzystaniem T2S GUI.

(5) Sygnatura niezaprzeczalności pochodzenia (Non Repudiation of Origin – NRO) umożliwia odbiorcy komunikatu wykazanie, że komunikat taki został wygenerowany i nie uległ zmianie.

(6) Jeżeli ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ ma kłopoty techniczne i nie jest w stanie złożyć zlecenia przekazania płynności, może zwrócić się do swojego banku centralnego, który podejmie działania w imieniu ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ przy zachowaniu należytej staranności.

8.    Odpowiednia dokumentacja

Dalsze informacje szczegółowe oraz przykłady objaśniające powyższe zasady zawarte są w specyfikacji UDFS T2S oraz podręczniku użytkownika T2S, aktualizowanych okresowo i publikowanych na stronie internetowej EBC w języku angielskim.
Dodatek II

SYSTEM REKOMPENSAT W TARGET2 W ZWIĄZKU Z OTWIERANIEM I PROWADZENIEM ►M6  RACHUNEK T2S DCA ◄

1.    Zasady ogólne

a) W przypadku wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2 ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ są uprawnieni do zgłaszania roszczeń o rekompensatę, zgodnie z określonymi w niniejszym dodatku zasadami systemu rekompensat w TARGET2.

b) O ile Rada Prezesów EBC nie postanowi inaczej, system rekompensat w TARGET2 nie ma zastosowania, jeżeli techniczna niesprawność TARGET2 wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza zwykłą kontrolą dotkniętych nimi BC, jak również z działań lub zaniechań osób trzecich.

c) Rekompensaty przyznawane w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowią jedyną procedurę odszkodowawczą dostępną w przypadku technicznej niesprawności TARGET2. W celu dochodzenia odszkodowania ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ mogą jednak korzystać z innych środków prawnych. Przyjęcie przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ oferty rekompensaty w ramach systemu rekompensat w TARGET2 stanowi jego nieodwołalną zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych ze zleceniami płatniczymi, w związku z którymi przyjmuje rekompensatę (w tym roszczeń z tytułu strat następczych), jakie mogłyby mu przysługiwać wobec któregokolwiek BC, jak również nieodwołalne uznanie, że przyjęcie zapłaty z tytułu rekompensaty oznacza pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich takich roszczeń. ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ zwraca danym BC, do wysokości kwoty otrzymanej w ramach systemu rekompensat w TARGET2, wszelkie wydatki wynikające z dalszych roszczeń dochodzonych przez innych uczestników lub inne osoby trzecie w stosunku do danego zlecenia płatniczego lub danej płatności.

d) Złożenie oferty rekompensaty nie stanowi uznania przez [nazwa BC] lub inny BC odpowiedzialności za techniczną niesprawność TARGET2.

2.    Warunki ofert rekompensaty

a) Płatnik może zgłosić roszczenia o opłatę administracyjną oraz rekompensatę odsetkową, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 rozrachunek danego zlecenia przekazania płynności nie nastąpił w dniu operacyjnym, w którym zlecenie to zostało przyjęte.

b) Odbiorca płatności może zgłosić roszczenie o opłatę administracyjną, jeżeli w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 nie otrzymał płatności, którą miał otrzymać w danym dniu operacyjnym. Odbiorca płatności może także zgłosić roszczenie o rekompensatę odsetkową, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(i) w przypadku uczestników mających dostęp do kredytu w banku centralnym: w wyniku technicznej niesprawności TARGET2 odbiorca płatności skorzystał z kredytu w banku centralnym; lub

(ii) w przypadku wszystkich uczestników: uzyskanie przez niego odpowiednich środków na rynku pieniężnym było niemożliwe z powodów technicznych lub refinansowanie w ten sposób było niemożliwe z innych obiektywnie uzasadnionych powodów.

3.    Obliczanie rekompensaty

a) W odniesieniu do oferty rekompensaty dla płatnika:

(i) opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego odbiorcy płatności;

▼M4

(ii) wysokość rekompensaty odsetkowej określa się na podstawie stopy referencyjnej, której wysokość ustalana jest odrębnie każdego dnia. Stopą referencyjną jest niższa z dwóch następujących stóp: stopa EONIA (euro overnight index average) albo stopa kredytu w banku centralnym. Stopę referencyjną stosuje się do kwoty zlecenia płatniczego, którego rozrachunek nie został zrealizowany z powodu technicznej niesprawności TARGET2, za każdy dzień od dnia rzeczywistego lub – w przypadku zleceń płatniczych, o których mowa w pkt 2 lit. b) ppkt (ii) – planowanego złożenia zlecenia płatniczego do dnia, w którym rozrachunek tego zlecenia płatniczego został lub mógł zostać poprawnie zrealizowany. Odsetki lub opłaty wynikające ze złożenia nierozliczonych zleceń płatniczych w depozycie w ramach Eurosystemu podlegają odliczeniu od kwoty rekompensaty lub doliczeniu do niej, w zależności od przypadku; oraz

▼M3

(iii) rekompensaty odsetkowej nie wypłaca się, jeżeli środki z nierozliczonych zleceń płatniczych zostały zainwestowane na rynku lub wykorzystane do spełnienia wymogów dotyczących minimalnej rezerwy obowiązkowej w części, w jakiej środki te zostały przeznaczone na powyższe cele.

b) W odniesieniu do oferty rekompensaty dla odbiorcy płatności:

(i) opłata administracyjna wynosi 50 EUR za pierwsze nierozliczone zlecenie płatnicze, po 25 EUR za każde z czterech kolejnych nierozliczonych zleceń płatniczych oraz po 12,50 EUR za każde kolejne zlecenie płatnicze. Opłata administracyjna jest obliczana oddzielnie w stosunku do każdego płatnika;

(ii) stosuje się metodę obliczania rekompensaty odsetkowej określoną w lit. a) ppkt (ii), z tą różnicą, że jej wysokość określa się, stosując stopę równą różnicy między stopą kredytu w banku centralnym a stopą referencyjną do kwoty kredytu w banku centralnym zaciągniętego w wyniku technicznej niesprawności TARGET2.

4.    Zasady proceduralne

a) Roszczenia o rekompensatę zgłasza się na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej [nazwa BC] w języku angielskim (zob. [adres strony internetowej BC]). Płatnicy składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego odbiorcy płatności, a odbiorcy płatności składają odrębny formularz zgłoszenia w odniesieniu do każdego płatnika. Na poparcie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia roszczenia załącza się odpowiednie dodatkowe informacje oraz dokumenty. W odniesieniu do określonej płatności lub określonego zlecenia płatniczego można dokonać tylko jednego zgłoszenia roszczenia.

b)  ►M6  Posiadacze rachunku T2S DCA ◄ składają formularze zgłoszenia w [nazwa BC] w terminie czterech tygodni od technicznej niesprawności TARGET2. Dodatkowe informacje i dowody, uzupełnienia których zażąda [nazwa BC], przedkłada się w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia żądania.

c) [Nazwa BC] dokonuje oceny składanych zgłoszeń i przekazuje je do EBC. O ile Rada Prezesów EBC nie zdecyduje inaczej i nie powiadomi o tym ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ , rozpatrzenie otrzymanych zgłoszeń następuje najpóźniej w ciągu 14 tygodni od wystąpienia technicznej niesprawności TARGET2.

d) [Nazwa BC] powiadamia właściwych ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ o wynikach rozpatrzenia, o którym mowa w lit. c). Jeżeli w wyniku rozpatrzenia złożona została oferta rekompensaty, zainteresowani ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ w terminie czterech tygodni od jej złożenia przyjmują ją albo odrzucają w odniesieniu do każdej płatności lub każdego zlecenia płatniczego objętego każdym roszczeniem poprzez podpisanie standardowego oświadczenia o przyjęciu (dostępnego na stronie internetowej [nazwa BC] (patrz: [adres strony BC]). Jeżeli [nazwa BC] nie otrzyma takiego oświadczenia w ciągu czterech tygodni, przyjmuje się, że zainteresowani ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ odrzucili ofertę rekompensaty.

e) Płatności z tytułu rekompensat [nazwa BC] dokonuje po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu rekompensaty przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ . Wypłaty rekompensat nie są oprocentowane.
Dodatek III

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI I OPINII KRAJOWEJ

RAMOWA TREŚĆ OPINII O ZDOLNOŚCI DOTYCZĄCEJ ►M6  POSIADACZY RACHUNKU T2S DCA ◄ W TARGET2

[nazwa BC]

[adres]

Uczestnictwo w [nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

zostaliśmy poproszeni, jako [wewnętrzni lub zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub oddziału ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ] o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] w związku z uczestnictwem [nazwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ] (zwanego dalej „ ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ ”) w [nazwa systemu będącego komponentem TARGET2] (zwanego dalej „systemem”).

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Wszystkie poniższe stwierdzenia i opinie w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], bez względu na to, czy składając zlecenia przekazania płynności lub otrzymując transfery płynności ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ działa za pośrednictwem centrali (head office), czy też za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedzibę w [jurysdykcja] lub poza [jurysdykcja].

I.   BADANE DOKUMENTY

Sporządzając niniejszą opinię, zbadaliśmy:

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię [odpowiednie dokumenty założycielskie] ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w wersji obowiązującej na dzień sporządzenia niniejszej opinii;

2) [jeżeli ma zastosowanie] odpis z [wymienić odpowiedni rejestr spółek] oraz [jeżeli ma zastosowanie] [rejestr instytucji kredytowych lub inny podobny rejestr];

3) [w odpowiednim zakresie] kopię posiadanego przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na świadczenie usług bankowych, inwestycyjnych, usług transferu środków pieniężnych lub innych usług finansowych w [jurysdykcja];

4) [jeżeli ma zastosowanie] kopię uchwały podjętej przez zarząd lub inny właściwy organ zarządzający ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w dniu [data, rok], poświadczającej wyrażoną przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ zgodę na przestrzeganie postanowień dokumentów systemu w rozumieniu poniższej definicji; oraz

5) [wymienić wszystkie pełnomocnictwa i inne dokumenty ustanawiające lub poświadczające wymagane uprawnienia osoby lub osób podpisujących odpowiednie dokumenty systemu (w rozumieniu poniższej definicji) w imieniu ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ];

a także wszelkie inne dokumenty odnoszące się do sposobu powstania, uprawnień i posiadanych zezwoleń ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , niezbędne lub przydatne do przedstawienia niniejszej opinii (zwane dalej „dokumentami ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ”).

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii zbadaliśmy także:

1) [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwane dalej „zasadami”); oraz

2) […].

Zasady oraz […] będą zwane poniżej „dokumentami systemu” (a wraz z dokumentami ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ – „dokumentacją”).

II.   ZAŁOŻENIA

Na potrzeby sporządzenia niniejszej opinii założyliśmy w odniesieniu do dokumentacji, że:

1) dokumenty systemu, które otrzymaliśmy, to oryginały lub poświadczone za zgodność kopie oryginałów;

2) postanowienia dokumentów systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3) sporządzenie dokumentów ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone; oraz

4) dokumenty ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ są wiążące dla stron, do których są adresowane, oraz nie naruszono żadnego ze wskazanych w nich postanowień.

III.   OPINIE DOTYCZĄCE ►M6  POSIADACZA RACHUNKU T2S DCA ◄

A.  ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ jest osobą prawną prawidłowo założoną i zarejestrowaną lub w inny sposób utworzoną lub zorganizowaną zgodnie z prawem [jurysdykcja].

B.  ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami o charakterze korporacyjnym do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których jest stroną.

C. Nabycie przez ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ praw, przyjęcie obowiązków wynikających z dokumentów systemu, których ten ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ jest stroną, ani wykonywanie takich praw i obowiązków nie będzie w żaden sposób naruszało ustawowych lub wykonawczych przepisów prawa [jurysdykcja] mających zastosowanie do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , bądź też postanowień dokumentów ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

D.  ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód, koncesji, powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych w [jurysdykcja] w związku z przyjmowaniem, skutecznością lub wykonalnością postanowień dokumentów systemu, jak również wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających.

E.  ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ podjął wszelkie niezbędne działania o charakterze korporacyjnym oraz inne czynności wymagane przepisami prawa [jurysdykcja] dla zagwarantowania zgodności z prawem, ważności i wiążącego charakteru zobowiązań podjętych na podstawie dokumentów systemu.

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz [ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ]. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]

RAMOWA TREŚĆ OPINII KRAJOWEJ DLA ►M6  POSIADACZY RACHUNKU T2S DCA ◄ W TARGET2 SPOZA EOG

[nazwa BC]

[adres]

[nazwa systemu]

[miejsce]

[data]

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poproszeni jako [zewnętrzni] doradcy prawni [nazwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ lub oddziału ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ] (zwanego dalej „ ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ ”) o przedstawienie niniejszej opinii w zakresie zagadnień powstających na podstawie przepisów prawa [kraj, w którym ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ ma siedzibę – dalej „jurysdykcja”] opartej na przepisach prawa [jurysdykcja] w związku z uczestnictwem ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w systemie będącym komponentem TARGET2 (zwanym dalej „systemem”). Ilekroć poniżej mowa jest o prawie [jurysdykcja], rozumie się przez to wszelkie mające zastosowanie przepisy prawa [jurysdykcja]. Niniejszą opinię przedstawiamy w oparciu o przepisy prawa [jurysdykcja], ze szczególnym uwzględnieniem ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ mającego siedzibę poza [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, zgodnie z treścią zdefiniowanych poniżej dokumentów systemu.

Opinia niniejsza ogranicza się do prawa [jurysdykcja] i odnosi się do stanu prawnego na dzień jej wydania. Przy wydawaniu niniejszej opinii nie brano pod uwagę przepisów prawa obowiązujących w innych krajach i żadne opinie na temat takich przepisów nie są poniżej wyrażane w sposób wyraźny ani dorozumiany. Przyjęliśmy, iż przepisy prawa innych krajów nie mają wpływu na niniejszą opinię.

1.   BADANE DOKUMENTY

Na potrzeby niniejszej opinii zbadaliśmy dokumenty wymienione poniżej, jak również inne dokumenty, których zbadanie uznaliśmy za niezbędne lub wskazane:

1) [postanowienia implementujące zharmonizowane warunki otwierania i prowadzenia dedykowanego rachunku pieniężnego w TARGET2] dla systemu z dnia [data] (zwane dalej „zasadami”); oraz

2) wszelkie inne dokumenty regulujące funkcjonowanie systemu lub stosunki pomiędzy ►M6  posiadaczem rachunku T2S DCA ◄ a innymi uczestnikami systemu oraz pomiędzy uczestnikami systemu a [nazwa BC].

Zasady oraz […] są zwane poniżej „dokumentami systemu”.

2.   ZAŁOŻENIA

Przedstawiając niniejszą opinię, założyliśmy w odniesieniu do dokumentów systemu, że:

1) sporządzenie dokumentów systemu pozostawało w zakresie zdolności i uprawnień odpowiednich stron, przy czym dokumenty te zostały przez te strony w sposób ważny zatwierdzone, przyjęte lub uzgodnione oraz, o ile ma to zastosowanie, doręczone;

2) postanowienia dokumentów systemu oraz powstające zgodnie z nimi prawa i obowiązki są ważne i prawnie wiążące na podstawie prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system], które jest w nich wskazane jako prawo właściwe, przy czym wybór prawa [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system] jako prawa właściwego dla dokumentów systemu pozostaje ważny zgodnie z prawem [państwo członkowskie, w którym prowadzony jest system];

3) dokumenty przedstawione nam w formie kopii lub egzemplarzy wzorcowych są zgodne z oryginałami.

3.   OPINIA

Na podstawie i z zastrzeżeniem powyższego oraz z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień, wyrażamy następującą opinię:

3.1.    Specyficzne dla kraju aspekty prawne [w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie]

Następujące właściwości przepisów prawa [jurysdykcja] są zgodne z obowiązkami ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ wynikającymi z dokumentów systemu i w żaden sposób tym obowiązkom nie uchybiają: [lista specyficznych dla kraju aspektów prawnych].

▼M7

3.2.    Zagadnienia ogólne związane z upadłością i zarządzaniem kryzysowym

3.2.a.    Rodzaje postępowań upadłościowych i postępowań w zakresie zarządzania kryzysowego

Jedynymi rodzajami postępowania upadłościowego (włączając postępowanie układowe i naprawcze), przez które na potrzeby niniejszej opinii należy rozumieć wszystkie postępowania dotyczące praw majątkowych posiadacza rachunku T2S DCA lub jego ewentualnych oddziałów w [jurysdykcja], których przedmiotem może stać się posiadacz rachunku T2S DCA w [jurysdykcja], są następujące postępowania: [lista nazw postępowań w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami upadłościowymi”).

Poza postępowaniami upadłościowymi posiadacz rachunku T2S DCA, jego prawa majątkowe lub jego ewentualne oddziały w [jurysdykcja] mogą stać się w [jurysdykcja] przedmiotem [wyliczenie obejmujące wszelkie właściwe postępowania wstrzymujące spełnianie zobowiązań lub wprowadzające zarząd przymusowy lub komisaryczny, bądź inne postępowania, w wyniku których zlecenia płatnicze kierowane do posiadacza rachunku T2S DCA lub od niego wychodzące mogą podlegać zawieszeniu, bądź też mogące wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do takich zleceń płatniczych, oraz inne postępowania o podobnym charakterze, w tym środki w zakresie zapobiegania kryzysom lub środki w zakresie zarządzania kryzysowego równoważne środkom zdefiniowanym w dyrektywie 2014/59/UE, wymienione w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język angielski] (zwane dalej wspólnie „postępowaniami”).

3.2.b.    Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości

[Jurysdykcja] lub wskazane jednostki podziału administracyjnego [jurysdykcja] jest (są) stroną (stronami) następujących umów międzynarodowych dotyczących upadłości: [lista umów mających lub mogących mieć wpływ na niniejszą opinię, o ile mają zastosowanie].

▼M3

3.3.    Wykonalność dokumentów systemu

Z zastrzeżeniem poniższych uwag, wszystkie postanowienia dokumentów systemu będą wiążące i skuteczne zgodnie z ich warunkami na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja], w tym w szczególności w przypadku wszczęcia w stosunku do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ postępowania upadłościowego lub innego postępowania.

W szczególności wyrażamy następującą opinię:

3.3.a.    Przetwarzanie zleceń przekazania płynności

Postanowienia w zakresie przetwarzania zleceń przekazania płynności [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad są ważne i wykonalne. W szczególności wszystkie zlecenia przekazania płynności przetwarzane zgodnie z tymi przepisami będą ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. Postanowienia zasad określające dokładną chwilę, w której zlecenia przekazania płynności stają się wykonalne i nieodwołalne ([wskazanie odpowiednich przepisów zasad]) są ważne, wiążące i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.b.    Uprawnienia [nazwa BC] do wykonywania swoich funkcji

Wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ nie będzie miało wpływu na uprawnienia i kompetencje [nazwa BC] wynikające z dokumentów systemu. [Wskazać [w zakresie, w jakim ma zastosowanie], że taka sama opinia odnosi się także do wszelkich innych podmiotów świadczących na rzecz ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ usługi bezpośrednio i koniecznie niezbędne dla uczestnictwa w systemie, np. dostawców usług sieciowych].

3.3.c.    Środki na wypadek niewykonania zobowiązania

[O ile ma to zastosowanie do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad odnoszących się do przyspieszonego wykonania zobowiązań, które nie stały się jeszcze wymagalne, potrącenia wierzytelności o wykorzystanie wkładów ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , dochodzenia praw wynikających z zastawu, zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa, roszczeń o odsetki z tytułu niewykonania zobowiązań oraz wygaśnięcia umów i zakończenia transakcji ([wskazać odpowiednie postanowienia zasad lub dokumentów systemu]) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].]

3.3.d.    Zawieszenie i wypowiedzenie

O ile ma to zastosowanie do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad (w odniesieniu do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w systemie w związku z wszczęciem postępowania upadłościowego lub postępowania, względnie w związku z innymi przypadkami niewykonania zobowiązania, wskazanymi w dokumentach systemu bądź też w związku z przypadkiem, gdy ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ stanowi ryzyko systemowe lub ma poważne trudności operacyjne) są ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.3.e.    Przeniesienie praw (cesja) i zobowiązań

►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw lub zobowiązań, zmiany ich treści bądź rozporządzania nimi w inny sposób na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody [nazwa BC].

3.3.f.    Wybór prawa właściwego i jurysdykcja

Postanowienia zawarte w [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad, w szczególności postanowienia dotyczące prawa właściwego, rozstrzygania sporów, jurysdykcji i właściwości sądów oraz doręczeń są ważne i wykonalne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.4.    Zaskarżalność świadczeń prowadzących do uprzywilejowania wierzyciela

Jesteśmy zdania, iż zobowiązania wynikające z dokumentów systemu, ich wykonywanie lub przestrzeganie, przed wszczęciem postępowania upadłościowego lub innego postępowania w odniesieniu do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , nie może zostać podważone w ramach wymienionych wyżej postępowań w wyniku uznania ich za świadczenia prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcje podlegające zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

W szczególności – bez ograniczenia powyższych stwierdzeń – wyrażamy tę opinię w odniesieniu do wszelkich poleceń przelewu złożonych przez jakiegokolwiek uczestnika w systemie. Jesteśmy w szczególności zdania, że postanowienia [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad przewidujące wykonalność i nieodwołalność poleceń przelewu będą ważne i wykonalne oraz że polecenie przelewu złożone przez dowolnego uczestnika i przetwarzane zgodnie z [wskazanie odpowiednich przepisów] zasad nie może zostać podważone w ramach postępowania upadłościowego lub innego postępowania, w wyniku uznania go za świadczenie prowadzące do uprzywilejowania wierzyciela, transakcję podlegającą zaskarżeniu, bądź też na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa [jurysdykcja].

3.5.    Zajęcie

W odniesieniu do przypadku, gdy wierzyciel ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ wnosi o wydanie na podstawie prawa [jurysdykcja] przez sąd lub organ administracyjny, organ orzekający lub organ publiczny, który jest właściwy dla [jurysdykcja] postanowienia o zajęciu (przez co rozumieć należy również zakazy zaspokajania wierzytelności (freezing orders), postanowienia wydane w ramach postępowania egzekucyjnego (seizure) lub inne procedury prawa prywatnego lub publicznego mające na celu ochronę interesu publicznego bądź interesu wierzycieli ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ), zwanego dalej „zajęciem” – wyrażamy następującą opinię [dodać analizę i wyjaśnienia]:

3.6.    Zabezpieczenie [o ile ma zastosowanie]

3.6.a.    Przeniesienie praw lub aktywów na zabezpieczenie, zastaw oraz transakcje repo

Przeniesienie praw na zabezpieczenie będą ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja]. W szczególności ustanowienie lub dochodzenie praw wynikających z zastawu bądź zawarcie i wykonanie transakcji repo zgodnie z [dodać odnośnik do odpowiednich postanowień umowy z bankiem centralnym] będzie ważne i skuteczne na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja].

3.6.b.    Pierwszeństwo roszczeń nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników oraz nabywców w ramach transakcji repo przed roszczeniami innych wierzycieli

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub innego postępowania wobec ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ prawa lub aktywa przeniesione przez takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ na zabezpieczenie, względnie zastawione na rzecz [nazwa BC] lub innych uczestników systemu dają zabezpieczonemu wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami innych wierzycieli tego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , przy czym pierwszeństwo takie nie podlega wyłączeniu ze względu na prawa wierzycieli uprzywilejowanych.

3.6.c.    Dochodzenie uprawnień w odniesieniu do przedmiotu zabezpieczenia

Pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania w stosunku do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ , pozostali uczestnicy systemu oraz [nazwa BC] występujący w charakterze [nabywców praw na zabezpieczenie, zastawników lub nabywców w ramach transakcji repo] będą mieli możliwość zaspokojenia się z praw bądź aktywów takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w drodze działań [nazwa BC] podjętych zgodnie z zasadami.

3.6.d.    Wymagania co do formy oraz wymagania w zakresie rejestracji

Brak jest wymogów co do formy przeniesienia praw na zabezpieczenie, ustanawiania i wykonywania zastawu w odniesieniu do praw lub aktywów ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ bądź też zawierania i wykonywania obejmujących takie prawa lub aktywa transakcji repo, przy czym nie obowiązuje także wymóg rejestracji [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], lub jakichkolwiek danych szczegółowych dotyczących [odpowiednio – przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji repo], względnie powiadamiania o nich jakiegokolwiek sądu, organu administracji, organu orzekającego lub organu władzy publicznej właściwego dla [jurysdykcja].

3.7.    Oddziały [w zakresie, w jakim ma zastosowanie]

3.7.a.    Opinia dotyczy także działań podejmowanych za pośrednictwem oddziałów

Wszystkie powyższe stwierdzenia i opinie odnoszące się do ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ w pełni zachowują ważność na podstawie przepisów prawa [jurysdykcja] w przypadkach, w której taki ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ działa za pośrednictwem jednego lub większej liczby oddziałów mających siedziby poza [jurysdykcja].

3.7.b.    Zgodność z prawem

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ nie narusza w żaden sposób przepisów prawa [jurysdykcja].

3.7.c.    Wymagane zezwolenia

Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z dokumentów systemu oraz składanie, przesyłanie i odbieranie zleceń płatniczych przez oddział ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ nie wymaga dodatkowych zezwoleń, zgód czy koncesji, dokonywania powiadomień, rejestracji, czynności notarialnych ani uzyskiwania innego rodzaju poświadczeń sądów lub organów administracji, organów orzekających lub organów władzy publicznej właściwych dla [jurysdykcja].

Niniejsza opinia przedstawiona jest na dzień jej sporządzenia i przeznaczona wyłącznie dla [nazwa BC] oraz [ ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ ]. Inne podmioty nie są uprawnione do powoływania się na niniejszą opinię, a jej treść bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie podlega ujawnieniu komukolwiek poza odbiorcami, dla których jest przeznaczona oraz ich doradcami prawnymi, przy czym wyjątek stanowią Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych [oraz [krajowy bank centralny/właściwy organ regulacyjny] w [jurysdykcja]].

Z poważaniem,

[podpis]
Dodatek IV

PROCEDURY ZAPEWNIANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1.    Przepisy ogólne

a) Niniejszy dodatek określa ustalenia między [nazwa BC] a ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄ na wypadek awarii jednej lub większej liczby części komponentów TARGET2 lub dostawcy usług sieciowych lub zakłócenia ich funkcjonowania przez nadzwyczajne zdarzenie o charakterze zewnętrznym, jak również na wypadek awarii dotykającej jakiegokolwiek ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

b) Ilekroć w niniejszym dodatku określa się dokładny czas, należy przez to rozumieć czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. czas środkowoeuropejski (CET ( 26 )).

2.    Środki zapewnienia ciągłości działania

a) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym lub awarii SSP, platformy T2S lub dostawcy usług sieciowych zakłócających normalne funkcjonowanie TARGET2, [nazwa BC] jest uprawniony do stosowania środków zapewnienia ciągłości działania.

b) Dla SSP dostępne są następujące główne środki zapewnienia ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych:

(i) przeniesienie SSP do alternatywnej lokalizacji;

(ii) zmiana godzin funkcjonowania SSP; oraz

(iii) rozpoczęcie awaryjnego przetwarzania bardzo krytycznych i krytycznych zleceń płatniczych, w rozumieniu pkt 6 lit. c) i d) dodatku IV do załącznika II.

c) Dla platformy T2S dostępne są następujące główne środki zapewnienia ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych:

(i) przeniesienie platformy T2S do alternatywnej lokalizacji;

(ii) zmiana harmonogramu zdarzeń w dniu rozrachunkowym T2S.

d) W zakresie środków zapewnienia ciągłości działania [nazwa BC] dysponuje pełną dowolnością co do tego, jakie środki są zastosowane.

3.    Informowanie o incydentach

a) O awarii TARGET2 lub zaistnieniu nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ powiadamia się za pośrednictwem krajowych kanałów komunikacyjnych, ICM, T2S GUI oraz systemu informacyjnego T2S zdefiniowanego w specyfikacji UDFS T2S. Powiadomienia kierowane do ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ zawierają w szczególności:

(i) opis zdarzenia;

(ii) przewidywane opóźnienie przetwarzania (jeżeli jest znane);

(iii) informacje o zastosowanych już środkach.

b) Ponadto [nazwa BC] może powiadomić ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ o innych – istniejących bądź przewidywanych – zdarzeniach mogących zakłócić normalne funkcjonowanie TARGET2.

4.    Przeniesienie działania SSP lub platformy T2S do alternatywnej lokalizacji

a) W przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt 2 lit. a) działanie SSP lub platformy T2S może zostać przeniesione do alternatywnej lokalizacji znajdującej się w tym samym lub innym regionie.

b) W przypadku przeniesienia działania platformy T2S do innego regionu ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ (i) wstrzymują się od wysyłania nowych instrukcji do platformy T2S oraz (ii) na wniosek [nazwa BC] przeprowadzają uzgodnienie i ponownie składają instrukcje zidentyfikowane jako brakujące, złożone w ciągu nie więcej niż pięciu minut przed momentem awarii albo wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze zewnętrznym, a odpowiednie informacje w tym zakresie przekazują [nazwa BC].

5.    Zmiana godzin funkcjonowania

a) Czas przetwarzania dziennego w TARGET2 może zostać przedłużony, a czas otwarcia nowego dnia operacyjnego TARGET2 opóźniony. W czasie przedłużonego funkcjonowania TARGET2 przetwarzanie zleceń płatniczych odbywa się zgodnie z niniejszym dodatkiem.

b) Jeżeli awaria platformy T2S lub SSP miała miejsce w czasie dnia, ale została usunięta przed godziną 18.00, dopuszczalne jest przedłużenie przetwarzania dziennego w TARGET2, a tym samym opóźnienie czasu zamknięcia. W normalnych okolicznościach czas zamknięcia przedłuża się o nie więcej niż dwie godziny, a ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ powiadamia tak szybko, jak to możliwe. Ogłoszonej decyzji o opóźnieniu nie można cofnąć, nawet gdyby było to technicznie możliwe.

6.    Awarie związane z ►M6  posiadaczami rachunku T2S DCA ◄

a)  ►M6  Posiadacz rachunku T2S DCA ◄ doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku zleceń płatniczych w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] ponosi odpowiedzialność za jego rozwiązanie.

b) Jeżeli ►M6  posiadacz rachunku T2S DCA ◄ niespodziewanie składa rażąco wysoką liczbę komunikatów, które zagrażają stabilności platformy T2S, i na wniosek [nazwa BC] nie zaprzestaje niezwłocznie takiego zachowania, [nazwa BC] może zablokować platformę T2S dla wszelkich dalszych komunikatów składanych przez takiego ►M6  posiadacza rachunku T2S DCA ◄ .

7.    Pozostałe postanowienia

a) W przypadku awarii zakłócającej funkcjonowanie [nazwa BC] realizację niektórych lub wszystkich jego funkcji technicznych odnoszących się do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mogą przejąć inne BC Eurosystemu.

▼M4

b) [Nazwa BC] może żądać od ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ uczestniczenia w przeprowadzanych regularnie lub jednorazowo testach środków zapewnienia ciągłości działania i przetwarzania awaryjnego, szkoleniach lub innych działaniach o charakterze prewencyjnym, które [nazwa BC] uzna za niezbędne. Koszty ponoszone przez ►M6  posiadaczy rachunku T2S DCA ◄ w wyniku przeprowadzania takich testów lub innych działań pokrywają wyłącznie sami ►M6  posiadacze rachunku T2S DCA ◄ .

▼M3
Dodatek V

HARMONOGRAM OPERACYJNY

1. TARGET2 działa we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel, Nowego Roku, Wielkiego Piątku oraz Poniedziałku Wielkanocnego (według kalendarza obowiązującego w miejscu siedziby EBC), 1 maja, 25 grudnia oraz 26 grudnia.

2. Czasem odniesienia dla systemu jest czas lokalny w siedzibie EBC, tzn. CET ( 27 ).

3. Bieżący dzień operacyjny rozpoczyna się wieczorem poprzedniego dnia operacyjnego i przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w zestawie dokumentacji określającej zakres T2S.

4. Platforma T2S jest dostępna dla trybu U2 A i A2 A w ciągu całego dnia rozrachunkowego, z wyjątkiem fazy obsługi technicznej od godz. 03.00 do godz. 05.00. Podczas fazy obsługi technicznej komunikaty wysłane z użyciem trybu A2 A podlegają kolejkowaniu. Nie jest możliwe składanie komunikatów przez tryb U2 A.

5. Godziny operacyjne mogą zostać zmienione w razie podjęcia środków zapewnienia ciągłości działania na podstawie pkt 2 dodatku IV.

6. Przegląd godzin operacyjnych i istotnych zdarzeń operacyjnych w ciągu dnia zawarty jest w następującej tabeli:Harmonogram SSP

Harmonogram T2S

(stosowany do ►M6  rachunek T2S DCA ◄ )

Godzina

Opis

Godzina

Opis

18:45 – 19:00 (1)

Rozpoczęcie przetwarzania dziennego

(wysyłanie plików GL krótko po 18:45)

18:45 – 20:00

Początek dnia:

— Zmiana daty operacyjnej

— Końcowa granica czasowa dla przyjmowania danych CMS (19:00)

— Przygotowanie rozrachunku nocnego

19:00 – 19:30 (1)

Rozrachunek nocny: dostarczanie płynności z SF na HAM i PM; z HAM i PHA na PM i z PM na ►M6  rachunek T2S DCA ◄ .

20:00 – 03:00

Rozrachunek nocny:

— Pierwszy cykl rozrachunku nocnego

— Ostatni cykl rozrachunku nocnego (Sekwencja X obejmuje częściowy rozrachunek nierozliczonych instrukcji płatniczych nadających się do częściowego rozrachunku, których rozrachunku nie dokonano z powodu braku papierów wartościowych; Sekwencja Y obejmuje spłatę w przypadku wielu dostawców płynności na koniec cyklu)

19:30 (1) – 22:00

Rozrachunek nocny (NTS1):

— Komunikat o rozpoczęciu procedury,

— Zaksięgowanie płynności na podstawie zleceń stałych w celu przetwarzania nocnego (procedura rozrachunkowa 6 dla systemów zewnętrznych i T2S)

 

22:00 – 01:00

Faza obsługi technicznej (2)

03:00 – 05:00

Faza obsługi technicznej (3)

►M6  01:00 – 07:00 ◄

Przetwarzanie nocne (procedura rozrachunkowa 6 dla systemów zewnętrznych i T2S)

05:00 – 18:00

Transakcje dzienne/Rozrachunek w czasie rzeczywistym (4):

— Przygotowanie rozrachunku w czasie rzeczywistym (4)

— Okno rozrachunku częściowego o 14:00 i o 15:45 (5) (po 15 minut)

— 16:00: Końcowa granica czasowa dla „dostawy za płatność” (DvP)

— 16:30: Automatyczny zwrot autokolateralizacji, następnie opcjonalne wykorzystanie wolnych środków (cash sweep)

— 17:40: Końcowa granica czasowa dla dwustronnie uzgodnionych operacji zarządzania skarbem (bilaterally agreed treasury management operations – BATM) i operacji banku centralnego (central bank operations – CBO)

— 17:45: Końcowa granica czasowa dla przychodzącego transferu płynności

— Automatyczne wykorzystanie wolnych środków (cash sweep) po 17:45

— 18:00: Końcowa granica czasowa dla dostawy bez płatności (FOP)

06:45 – 07:00

Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych

 

 

07:00 – 18:00

Transakcje dzienne:

— 17:00: Końcowa granica czasowa dla płatności klientowskich

— 17:45: Końcowa granica czasowa dla transferów płynności na ►M6  rachunek T2S DCA ◄

— 18:00: Końcowa granica czasowa dla płatności międzybankowych i przychodzących transferów płynności z ►M6  rachunek T2S DCA ◄

 

 

18:00 – 18:45

— 18:15 (1): Końcowa granica czasowa dla korzystania z operacji kredytowo-depozytowych

— Udostępnienie danych dla aktualizacji systemu księgowego bankom centralnym, krótko po 18:30

— 18:40 (1): Końcowa granica czasowa dla kredytu w banku centralnym (tylko KBC)

— Przetwarzanie na koniec dnia

18:00 – 18:45

— Koniec przetwarzania rozrachunku T2S

— Ponowny rozrachunek i czyszczenie

— Raportowanie i wyciągi na koniec dnia

Przypisy do tabeli:

(1) Plus 15 minut w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

(2) W czasie weekendu lub świąt faza obsługi technicznej trwa przez cały weekend lub święto, tj. od 22:00 w piątek do 1:00 w poniedziałek, albo, w przypadku święta, od 22:00 w ostatnim dniu operacyjnym do 1:00 w następnym dniu operacyjnym.

(3) W czasie weekendu lub świąt faza obsługi technicznej trwa przez cały weekend lub święto, tj. od 03:00 w sobotę do 05:00 w poniedziałek, albo, w przypadku święta, od 03:00 w dniu świątecznym do 05:00 w następnym dniu operacyjnym.

(4) Przygotowanie rozrachunku w czasie rzeczywistym i rozrachunek w czasie rzeczywistym mogą rozpocząć się przed fazą obsługi technicznej, jeżeli ostatni cykl rozrachunku nocnego skończy się przed 03:00.

(5) Każde okno rozrachunku częściowego trwa 15 minut. Rozrachunek częściowy stosuje się do nierozliczonych instrukcji płatniczych nadających się do częściowego rozrachunku, których rozrachunku nie dokonano z powodu braku papierów wartościowych.

▼M6

7. Aktualne informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Informacje o statusie operacyjnym SSP i platformy T2S w ramach systemu T2IS, systemu informacyjnego TARGET2-Securities i na stronie internetowej EBC są aktualizowane tylko w standardowych godzinach pracy.

▼M4
Dodatek VI

TARYFA OPŁAT

Opłaty za usługi T2S

Od posiadaczy głównych rachunków w PM pobiera się następujące opłaty za usługi T2S w związku z ►M6  rachunek T2S DCA ◄ :Pozycje taryfy

Cena

Objaśnienie

Usługi rozrachunkowe

▼M7

Zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA;

14,1 eurocenta

od przelewu

Czynności w ramach salda (tj. blokada, zniesienie blokady, rezerwowanie płynności itd.)

9,4 eurocenta

od transakcji

▼M4

Usługi w zakresie informacji

Raporty A2 A

0,4 eurocenta

od pozycji w każdym wygenerowanym raporcie A2 A

Raporty A2 A

0,7 eurocenta

od pozycji objętej zapytaniem w każdej wygenerowanej odpowiedzi na zapytanie A2 A

Zapytania U2 A

10 eurocentów

od wykonanego wyszukiwania

Zapytania U2 A pobrane

0,7 eurocenta

od pozycji objętej zapytaniem w każdej wygenerowanej i pobranej odpowiedzi na zapytanie U2 A

Komunikaty połączone w pliku

0,4 eurocenta

od komunikatu w pliku

Przesyłanie

1,2 eurocenta

od przesyłki

▼M6
ZAŁĄCZNIK IIB

ZHARMONIZOWANE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA DEDYKOWANEGO RACHUNKU PIENIĘŻNEGO TIPS (TIPS DCA) W TARGET2TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w niniejszych zharmonizowanych warunkach (zwanych dalej „warunkami”) oznaczają:

„system zewnętrzny” (ancillary system) – system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej lub na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i podlegający nadzorowi ostrożnościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktur świadczących usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC ( 28 ), w którym odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi lub ich rozliczanie albo rejestrowanie, przy czym a) rozrachunek zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2; lub b) środki są utrzymywane w TARGET2 – zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu,

„autoryzowany użytkownik rachunku” – podmiot, który: a) posiada kod identyfikacyjny instytucji (BIC); b) jest zarejestrowany jako autoryzowany użytkownik rachunku przez posiadacza rachunku TIPS DCA; oraz c) jest adresowalny za pośrednictwem platformy TIPS do celów rozrachunku płatności natychmiastowych,

„kod identyfikacyjny instytucji” (Business Identifier Code – BIC) – kod zdefiniowany w normie ISO 9362,

„oddział” (branch) – oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,

„dzień operacyjny” (business day) lub „dzień operacyjny systemu TARGET2” (TARGET2 business day) – każdy dzień, w którym TARGET2 jest otwarty dla realizacji rozrachunku zleceń płatniczych zgodnie z postanowieniami dodatku III,

„opinia o zdolności” (capacity opinion) – opinię dotyczącą danego uczestnika, zawierającą ocenę jego zdolności prawnej do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków,

„banki centralne (BC)” (central banks – CBs) – BC Eurosystemu oraz przyłączone KBC,

„limit wykorzystania salda” (credit memorandum balance – CMB) – ustalony przez posiadacza rachunku TIPS DCA limit wykorzystania płynności na rachunku TIPS DCA przez dany podmiot osiągalny,

„przyłączony KBC” (connected NCB) – krajowy bank centralny (KBC) niebędący BC Eurosystemu, przyłączony do TARGET2 na podstawie odrębnej umowy,

„instytucja kredytowa” (credit institution) – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 [i, jeżeli ma to zastosowanie, przepisów prawa krajowego implementujących art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE], podlegającą nadzorowi właściwego organu, albo b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 123 ust. 2 Traktatu, podlegającą nadzorowi o standardzie porównywalnym z nadzorem właściwego organu krajowego,

„depozyt w banku centralnym” (deposit facility) – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą składać w KBC depozyty overnight oprocentowane według wcześniej ustalonej stopy;

„stopa depozytu w banku centralnym” (deposit facility rate) – stopę procentową mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym,

„dedykowany rachunek pieniężny TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku TIPS DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do świadczenia usług płatności natychmiastowych na rzecz swoich klientów,

„dedykowany rachunek pieniężny T2S” (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA) – rachunek posiadany przez posiadacza rachunku T2S DCA, otwarty w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju], wykorzystywany do płatności pieniężnych w związku z rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe w T2S,

„KBC strefy euro” (euro area NCB) – KBC państw członkowskich, których walutą jest euro,

„BC Eurosystemu” (Eurosystem CB) – EBC lub KBC strefy euro,

„niewykonanie zobowiązania” (

event of default

) –

zaistnienie lub groźbę zaistnienia zdarzenia mogącego zakłócić wykonanie zobowiązań podjętych przez uczestnika na podstawie niniejszych warunków lub innych zasad mających zastosowanie do stosunku między tym uczestnikiem a [nazwa BC] lub innym BC, w tym w szczególności:

a) przypadek, gdy uczestnik przestaje spełniać kryteria dostępu wskazane w art. 5 bądź też wymagania wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a) pkt (i) lub art. 6 ust. 1 lit. b) pkt (iii);

b) wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do uczestnika;

c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wskazanego w lit. b);

d) wydanie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o niemożności spłaty całości lub części zadłużenia lub wykonania zobowiązań związanych z kredytem w ciągu dnia;

e) zawarcie przez uczestnika układu lub ugody z wierzycielami;

f) sytuację, w której uczestnik jest niewypłacalny lub niezdolny do spłaty swoich długów, albo zostanie uznany za takiego przez swój BC;

g) sytuację, w której saldo dodatnie uczestnika na jego rachunku TIPS DCA, jego rachunku w PM lub jego rachunku T2S DCA, względnie całość lub znacząca część aktywów uczestnika zostają objęte środkiem zabezpieczającym, względnie podlegają zajęciu, egzekucji lub jakiemukolwiek innemu postępowaniu zmierzającemu do ochrony interesu publicznego lub praw wierzycieli uczestnika;

h) sytuację, w której uczestnictwo danego uczestnika w innym systemie będącym komponentem TARGET2 lub systemie zewnętrznym zostaje zawieszone lub wypowiedziane;

i) sytuację, w której jakiekolwiek wystąpienie albo oświadczenie złożone przez uczestnika przed zawarciem umowy lub wystąpienie albo oświadczenie, co do którego – zgodnie z prawem właściwym – przyjmuje się, że zostało złożone przez uczestnika, okaże się nieprawidłowe lub nieprawdziwe;

j) dokonanie przelewu (cesji) całości lub znaczącej części aktywów uczestnika;

„moduł informacyjno-kontrolny” (Information and Control Module – ICM) – moduł SSP umożliwiający posiadaczom rachunków TIPS DCA posiadającym także powiązany rachunek w PM dostęp do informacji w trybie on-line oraz dający możliwość wprowadzania zleceń przekazania płynności z PM do TIPS DSA oraz zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM, jak również możliwość zarządzania płynnością,

„TIPS GUI” (TIPS GUI) – moduł platformy TIPS umożliwiający posiadaczom rachunków TIPS DCA uzyskiwanie informacji on-line i składanie zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM,

„komunikat ICM” (ICM broadcast message) – informację jednocześnie dostępną dla wszystkich lub wybranych grup posiadaczy rachunku w PM poprzez ICM,

„podmiot osiągalny” (reachable party) – podmiot, który: a) posiada kod BIC; b) jest wyznaczony jako taki przez posiadacza rachunku TIPS DCA; c) jest korespondentem, klientem lub oddziałem posiadacza rachunku TIPS DCA; oraz d) jest adresowalny za pośrednictwem Platformy TIPS i może składać zlecenia płatnicze oraz otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem posiadacza rachunku TIPS DCA lub, jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA wyrazi na to zgodę, bezpośrednio,

„podmiot przekazujący” (instructing party) – podmiot, który został wskazany jako taki przez posiadacza rachunku TIPS DCA i który ma prawo wysyłać zlecenia płatnicze na platformę TIPS lub otrzymywać zlecenia płatnicze z platformy TIPS w imieniu tego posiadacza rachunku TIPS DCA lub podmiotu osiągalnego tego posiadacza rachunku TIPS DCA,

„postępowanie upadłościowe” (insolvency proceedings) – postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. j) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/26/WE ( 29 ),

„przedsiębiorstwo inwestycyjne” (

investment firm

) –

przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu [przepisy prawa krajowego implementujące art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE], z wyłączeniem instytucji wyszczególnionych w [przepisy prawa krajowego implementujące art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE], o ile dane przedsiębiorstwo inwestycyjne:

a) działa na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wskazany na podstawie przepisów dyrektywy 2014/65/UE i podlega nadzorowi tego organu; oraz

b) jest uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w [przepisy prawa krajowego implementujące pkt 2, 3, 6 i 7 sekcji A załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE],

„zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku w PM na rachunek TIPS DCA,

„zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM” (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – instrukcję przekazania określonej kwoty z rachunku TIPS DCA na rachunek w PM,

„kredyt w banku centralnym” (marginal lending facility) – jedną z operacji kredytowo-depozytowych Eurosystemu, w ramach której kontrahenci mogą otrzymać od BC Eurosystemu kredyt overnight oprocentowany według ustalonej z wyprzedzeniem stopy kredytu w banku centralnym,

„powiązany rachunek w PM” (Linked PM account) – rachunek w PM, z którym powiązany jest rachunek TIPS DCA w celu zarządzania płynnością i ponoszenia opłat dotyczących TIPS,

„dostawca usług sieciowych TIPS” – przedsiębiorstwo, które: a) spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami, które zostały określone lub o których jest mowa w dodatku V; b) podpisało warunki hostingu łącza TIPS dostępne na stronie internetowej EBC,

„uczestnik” [lub „uczestnik bezpośredni”] (participant, [direct participant]) – podmiot posiadający co najmniej jeden rachunek TIPS DCA (posiadacz rachunku TIPS DCA) lub jeden rachunek w PM (posiadacz rachunku w PM) lub jeden rachunek T2S DCA (posiadacz rachunku T2S DCA) w BC Eurosystemu,

„odbiorca płatności” (payee) – z wyjątkiem użycia w art. 30 niniejszego załącznika - posiadacza rachunku TIPS DCA, którego rachunek TIPS DCA jest uznawany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

„płatnik” (payer) – z wyjątkiem użycia w art. 30 niniejszego załącznika - posiadacza rachunku TIPS DCA, którego rachunek TIPS DCA jest obciążany w wyniku rozrachunku zlecenia płatniczego,

„zlecenie płatnicze” (payment order) – z wyjątkiem użycia w art. 16–18 niniejszego załącznika - zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej, pozytywną odpowiedź na żądanie zwrotu płatności, zlecenie przekazania płynności z PM do TIPS DCA lub zlecenie przekazania płynności z TIPS DCA do PM,

„zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej” (instant payment order) – zgodnie ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SCT Inst) Europejskiej Rady ds. Płatności – zlecenie płatnicze, które może być realizowane 24 godziny na dobę w dowolnym dniu kalendarzowym przez cały rok, przy przetwarzaniu natychmiastowym lub bliskim natychmiastowemu oraz przy powiadomieniu płatnika,

„żądanie zwrotu płatności” (recall request) – zgodnie ze schematem SCT Inst – komunikat posiadacza rachunku TIPS DCA zawierający żądanie zwrotu kwoty z tytułu poddanego rozrachunkowi zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej,

„pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności” (positive recall answer) – zgodnie ze schematem SCT Inst – zlecenie płatnicze na rzecz nadawcy żądania zwrotu płatności złożone przez odbiorcę żądania zwrotu płatności w odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności,

„podmiot sektora publicznego” (public sector body) – podmiot wchodzący w skład sektora publicznego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 3603/93,

„SSP” („jednolita wspólna platforma”) (Single Shared Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczaną przez KBC dostarczające SSP,

„platforma TIPS” (TIPS Platform) – infrastrukturę jednolitej platformy technicznej dostarczanej przez KBC dostarczające platformę TIPS,

„KBC dostarczające SSP” (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących SSP na rzecz Eurosystemu,

„KBC dostarczające platformę TIPS” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France oraz Banca d'Italia występujące w charakterze BC budujących i obsługujących platformę TIPS na rzecz Eurosystemu,

„usługa rozrachunku płatności natychmiastowych” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – rozrachunek zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych w pieniądzu banku centralnego ma platformie TIPS,

„formularz danych statycznych” (static data collection form) – formularz opracowany przez [nazwa BC] dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jako posiadacze rachunków TIPS DCA oraz dla celów rejestracji zmian w zakresie dostarczania takich usług,

„zawieszenie” (suspension) – tymczasowe wstrzymanie praw i obowiązków uczestnika na okres wskazany przez [nazwa BC],

„TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]” – system będący komponentem TARGET2, prowadzony przez [nazwa BC],

„TARGET2” – całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne BC,

„system będący komponentem TARGET2” (TARGET2 component system) – system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez BC, stanowiący część TARGET2,

„uczestnik TARGET2” (TARGET2 participant) – dowolnego uczestnika dowolnego systemu będącego komponentem TARGET2,

„techniczna niesprawność TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) – jakiekolwiek trudności, awarie bądź błędy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej lub systemów komputerowych używanych przez TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub jakiekolwiek inne zdarzenie powodujące niemożliwość wykonania płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju],

„wyróżniająca nazwa TIPS” albo „TIPS DN” (TIPS Distinguished Name, TIPS DN) – adres sieciowy platformy TIPS, który musi być zawarty we wszystkich komunikatach kierowanych do systemu,

„szczegółowa specyfikacja funkcjonalna użytkownika” albo „specyfikacja UDFS” (User Detailed Functional Specifications – UDFS) – najbardziej aktualną wersję specyfikacji UDFS, która jest techniczną dokumentacją określającą szczegóły współdziałania posiadacza rachunku TIPS DCA z TARGET2,

„rachunek typu home” (Home Account) – rachunek otwarty i prowadzony poza PM przez KBC strefy euro dla instytucji kredytowej z siedzibą w Unii lub EOG.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze warunki regulują stosunek między odpowiednim KBC strefy euro a jego posiadaczem rachunku TIPS DCA w zakresie dotyczącym otwarcia i prowadzenia rachunku TIPS DCA.

Artykuł 3

Dodatki

1.  Następujące dodatki stanowią integralną część niniejszych warunków uczestnictwa:

Dodatek I: Parametry rachunku TIPS DCA – specyfikacje techniczne

Dodatek II: Ramowa treść opinii o zdolności i opinii krajowej

Dodatek III: Harmonogram operacyjny

Dodatek IV: Taryfa opłat

Dodatek V: Wymagania techniczne dotyczące łączności w odniesieniu do TIPS

2.  W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią dodatków a innymi przepisami niniejszych warunków uczestnictwa stosuje się postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

Artykuł 4

Ogólna charakterystyka TARGET2

1.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA na potrzeby transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, oraz na rachunkach TIPS DCA na potrzeby płatności natychmiastowych.

2.  W TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przetwarzane są następujące transakcje:

a) transakcje wynikające bezpośrednio z operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub z nimi związane;

b) rozrachunek tej części operacji dewizowych Eurosystemu, której walutą jest euro;

c) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w transgranicznych wysokokwotowych systemach kompensowania;

d) rozrachunek przelewów w euro wynikających z transakcji w systemowo ważnych systemach płatności detalicznych w euro;

e) rozrachunek pieniężny transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe;

f) zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do T2S DCA, zlecenia przekazania płynności z T2S DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do T2S DCA;

g) zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej;

h) pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności;

i) zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM i zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA; oraz

j) inne zlecenia płatnicze w euro skierowane do uczestników TARGET2.

3.  TARGET2 umożliwia rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym płatności w euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego na rachunkach w PM, rachunkach T2S DCA i rachunkach TIPS DCA. TARGET2 został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP, za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków TIPS DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę TIPS. W zakresie, w jakim dotyczy to technicznych aspektów funkcjonowania rachunków T2S DCA, TARGET2 został techniczne stworzony i funkcjonuje w oparciu o platformę T2S.

4.  Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa jest [nazwa BC]. Działania i zaniechania KBC dostarczających platformę TIPS są uważane za działania i zaniechania [nazwa BC], za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z art. 23 niniejszego załącznika. Uczestnictwo na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa nie prowadzi do powstania stosunków umownych między posiadaczami rachunków TIPS DCA a KBC dostarczającymi platformę TIPS, w zakresie, w jakim KBC dostarczające platformę TIPS działają w tym charakterze. Instrukcje, komunikaty lub informacje otrzymywane przez posiadaczy rachunku TIPS DCA z SSP albo platformy TIPS lub przesyłane przez uczestnika do SSP albo platformy TIPS w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa uważa się za otrzymywane od [nazwa BC] lub wysyłane do [nazwa BC].

5.  Pod względem prawnym TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności, na który składają się wszystkie systemy będące komponentami TARGET2 wskazane jako „systemy” w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 98/26/WE. TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] jest wskazany jako „system” na podstawie [przepisy implementujące dyrektywę 98/26/WE].

6.  Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2. Niniejsze warunki uczestnictwa określają wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] oraz [nazwa BC]. Zasady przetwarzania zleceń płatniczych zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa (tytuł IV oraz dodatek I) odnoszą się do wszystkich zleceń płatniczych składanych lub płatności otrzymywanych przez dowolnego posiadacza rachunku TIPS DCA.TYTUŁ II

UCZESTNICTWO

Artykuł 5

Kryteria dostępu

1.  Posiadaczami rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mogą być następujące typy podmiotów:

a) instytucje kredytowe mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

b) instytucje kredytowe mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

c) KBC państw członkowskich oraz EBC;

o ile podmioty, o których mowa w lit. a) i b), nie podlegają środkom ograniczającym przyjętym przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. b), art. 75 lub art. 215 Traktatu, których wprowadzenia zdaniem [oznaczenie BC/kraju], po poinformowaniu EBC, nie da się pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem systemu TARGET2.

2.  [Nazwa BC] może również przyjmować jako posiadaczy rachunków TIPS DCA, według swojego uznania, następujące podmioty:

▼M7

a) ministerstwa finansów rządów centralnych lub regionalnych państw członkowskich;

▼M6

b) podmioty sektora publicznego państw członkowskich uprawnione do prowadzenia rachunków na rzecz klientów;

▼M7

c)

 

(i) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w Unii lub w EOG, również jeżeli działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG; oraz

(ii) przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę poza EOG, o ile działają one za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG;

▼M6

d) podmioty zarządzające systemami zewnętrznymi i działające w tym charakterze; oraz

e) instytucje kredytowe lub podmioty należące do kategorii wymienionych w lit. a)–d), w obu przypadkach pod warunkiem, iż mają one siedzibę w kraju, z którym Unia zawarła porozumienie walutowe umożliwiające takim podmiotom dostęp do systemów płatności w Unii, z zastrzeżeniem warunków określonych w takim porozumieniu walutowym oraz o ile odpowiednie przepisy mające zastosowanie w takim kraju są równoważne odpowiednim przepisom unijnym.

3.  Instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu [przepisy prawa krajowego stanowiące implementację art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 30 )] nie są uprawnione do uczestnictwa w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju].

Artykuł 6

Procedura ubiegania się o rachunek TIPS DCA

1.  Podmiot ubiegający się o otwarcie dla niego rachunku TIPS DCA przez [nazwa BC] musi spełniać kryteria dostępu określone w przepisach [nazwa BC] implementujących art. 5 i musi:

a) spełnić następujące wymagania techniczne:

(i) zapewnić instalację, zarządzanie, obsługę, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej niezbędnej do przyłączenia do platformy TIPS oraz do składania w nim zleceń płatniczych. Spełniając te wymagania, podmioty ubiegające się o rachunek TIPS DCA mogą korzystać z usług osób trzecich, ponoszą jednak wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. W szczególności podmioty ubiegające się o rachunek TIPS DCA zawierają umowę z jednym lub większą liczbą dostawców usług sieciowych TIPS w celu uzyskania niezbędnego połączenia oraz dostępów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz wymogami określonymi w dodatkach I i V; oraz

(ii) przejść odpowiednie testy wymagane przez [nazwa BC]; oraz

b) spełnić następujące wymagania prawne:

(i) dostarczyć opinię o zdolności w formie określonej w dodatku II, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach;

▼M7

(ii) w przypadku instytucji kredytowych lub przedsiębiorstw inwestycyjnych mających siedzibę poza EOG, działających za pośrednictwem oddziału mającego siedzibę w Unii lub w EOG – dostarczyć opinię krajową o treści określonej w dodatku II, chyba że informacje i oświadczenia, jakie mają być zawarte w takiej opinii, zostały już uprzednio uzyskane przez [nazwa BC] w innych okolicznościach; oraz

▼M6

(iii) zachować zgodność ze schematem SCT Inst w wyniku podpisania porozumienia o zachowaniu zgodności ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).

2.  Podmioty ubiegające się o otwarcie rachunku TIPS DCA składają w [nazwa BC] pisemny wniosek, załączając co najmniej następujące dokumenty oraz informacje:

a) wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie z wzorem wskazanym przez [nazwa BC];

b) opinię o zdolności, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC];

c) opinię krajową, jeżeli jej przedstawienia wymaga [nazwa BC]; oraz

d) dowód na zachowanie zgodności ze schematem SCT Inst.

3.  [Nazwa BC] może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o otwarcie rachunku TIPS DCA.

4.  [Nazwa BC] odrzuca wniosek o otwarcie rachunku TIPS DCA jeżeli:

a) nie spełniono kryteriów dostępu określonych w art. 5;

b) nie spełniono jednego lub większej liczby kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1; lub

c) w ocenie [nazwa BC] otwarcie rachunku TIPS DCA zagrażałoby ogólnej stabilności, poprawnemu działaniu i bezpieczeństwu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] lub innego systemu będącego komponentem TARGET2, bądź też zagrażałoby wykonywaniu przez [nazwa BC] jego zadań określonych w [odpowiednie przepisy krajowe] oraz w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, lub stwarzałoby ryzyko z punktu widzenia wymogów ostrożności.

5.  [Nazwa BC] zawiadamia podmiot ubiegający się o rachunek TIPS DCA o decyzji podjętej w sprawie jego wniosku o otwarcie rachunku TIPS DCA w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku, w którym [nazwa BC] zażądał przedłożenia dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, o decyzji zawiadamia się w ciągu miesiąca od otrzymania przez [nazwa BC] od podmiotu ubiegającego się o rachunek TIPS DCA takich dodatkowych informacji. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie odmowy.

Artykuł 7

Posiadacze rachunków TIPS DCA

1.  Posiadacze rachunków TIPS DCA w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] mają obowiązek spełniać wymogi określone w art. 6. Uczestnicy ci posiadają co najmniej jeden rachunek TIPS DCA w [nazwa BC].

2.  W celu przesyłania komunikatów do platformy TIPS posiadacze rachunków TIPS DCA mogą uzyskać dostęp do platformy TIPS:

a) bezpośrednio; lub

b) za pośrednictwem jednego lub większej liczby podmiotów przekazujących.

W przypadku obu tych metod dostępu posiadacz rachunku TIPS DCA używa jednej lub większej liczby TIPS DN.

3.  W celu otrzymywania komunikatów z platformy TIPS posiadacze rachunków TIPS DCA uzyskują dostęp do platformy TIPS:

a) bezpośrednio; lub

b) za pośrednictwem jednego podmiotu przekazującego.

W przypadku obu tych metod dostępu posiadacz rachunku TIPS DCA używa jednej TIPS DN w celu otrzymywania zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowej.

4.  Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA zdecyduje się na interakcję z platformą TIPS za pośrednictwem podmiotu przekazującego, zgodnie z ust. 2 i 3, komunikaty otrzymane lub przesłane za pośrednictwem podmiotu przekazującego uważa się za otrzymane od posiadacza rachunku TIPS DCA lub do niego przesłane. Działania takie wiążą posiadacza rachunku TIPS DCA bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku TIPS DCA a wyznaczonym podmiotem przekazującym, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Artykuł 8

Podmioty osiągalne

1.  Posiadacze rachunków TIPS DCA mają prawo wyznaczyć jeden lub większą liczbę podmiotów osiągalnych. Podmioty osiągalne mają obowiązek zachowywania zgodności ze schematem SCT Inst i uprzedniego podpisania porozumienia o zachowaniu zgodności ze schematem polecenia przelewu natychmiastowego SEPA.

2.  Posiadacze rachunków TIPS DCA są zobowiązani do przedstawienia [nazwa BC] dowodów na zachowywanie zgodności ze schematem SCT Inst przez każdy wyznaczony podmiot osiągalny.

3.  Posiadacz rachunku TIPS DCA informuje [nazwa BC], jeśli jakikolwiek wyznaczony podmiot osiągalny przestanie zachowywać zgodność ze schematem SCT Inst, oraz niezwłocznie podejmuje kroki w celu uniemożliwienia takiemu podmiotowi osiągalnemu uzyskania dostępu do rachunku TIPS DCA.

4.  Posiadacz rachunku TIPS DCA ma prawo wyznaczyć jeden lub większą liczbę podmiotów przekazujących dla swoich wyznaczonych podmiotów osiągalnych.

5.  Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA wyznaczy jeden lub większą liczbę podmiotów osiągalnych lub jeden lub większą liczbę podmiotów przekazujących zgodnie z, odpowiednio, ust. 1 lub ust. 4, komunikaty otrzymane od tych podmiotów osiągalnych lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem tych podmiotów przekazujących, uważa się za otrzymane od posiadacza rachunku TIPS DCA. Podobnie komunikaty przesłane do tych podmiotów osiągalnych lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem tych podmiotów przekazujących, uważa się za przesłane do posiadacza rachunku TIPS DCA. Działania takie wiążą posiadacza rachunku TIPS DCA bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między posiadaczem rachunku TIPS DCA a podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 4, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Artykuł 9

Dostawcy usług sieciowych TIPS

1.  Uczestnicy korzystają z usług jednego lub większej liczby dostawców usług sieciowych TIPS w celu wymiany komunikatów z platformą TIPS i w tym celu zawierają z tymi dostawcami odrębną umowę.

2.  Aktualizowany wykaz dostawców usług sieciowych TIPS jest dostępny na stronie internetowej EBC. Wykaz ten służy wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku usunięcia dostawcy usług sieciowych TIPS z wykazu dostawców usług sieciowych TIPS [nazwa BC] informuje o tym posiadaczy rachunków TIPS DCA korzystających z usług danego dostawcy usług sieciowych.

3.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy czy zaniechania dostawcy usług sieciowych TIPS (w tym jego kierowników, pracowników i zleceniobiorców) jako dostawcy usług sieciowych TIPS, ani za żadne działania, błędy czy zaniechania dostawcy usług sieciowych TIPS wybranego przez uczestników w celu uzyskania dostępu do platformy TIPS. [Nazwa BC] nie ponosi również odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z zaprzestania zapewniania połączenia z platformą TIPS przez dostawcę usług sieciowych TIPS, bez względu na to, czy wynika ono z niespełniania przez dostawcę usług sieciowych TIPS wymogów dotyczących łączności określonych w dodatku V, z zakończenia obowiązywania warunków dotyczących hostingu łącza TIPS, czy też z jakiegokolwiek innego powodu.

Artykuł 10

Finansowanie dostawców usług sieciowych

1.  Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA pragnie skorzystać z usług dostawcy usług sieciowych, który nie znajduje się w wykazie dostawców usług sieciowych TIPS, o którym mowa w art. 9 ust. 2, posiadacz rachunku TIPS DCA może zwrócić się do [nazwa BC] o dokonanie oceny, czy dany dostawca usług sieciowych może działać w charakterze dostawcy usług sieciowych TIPS.

2.  Dostawca usług sieciowych może działać jako dostawca usług sieciowych TIPS, pod warunkiem że pomyślnie przeszedł ocenę przeprowadzoną zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dodatku V oraz po podpisaniu warunków hostingu łącza TIPS, publikowanych na stronie internetowej EBC i okresowo aktualizowanych.

3.  [Nazwa BC] informuje posiadacza rachunku TIPS DCA o wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 120 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku. W przypadku odrzucenia dostawcy usług sieciowych [nazwa BC] informuje posiadacza rachunku TIPS DCA o przyczynach odrzucenia wniosku.

4.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane do [nazwa BC] od dnia 1 czerwca 2019 r.

Artykuł 11

TIPS directory

1.  TIPS directory stanowi wykaz posiadaczy rachunków TIPS DCA i podmiotów osiągalnych.

Podlega on codziennej aktualizacji.

2.  Posiadacze rachunków TIPS DCA są uprawnieni do udostępniania TIPS directory wyłącznie swoim oddziałom, swoim podmiotom osiągalnym i ich podmiotom przekazującym. Podmioty osiągalne są uprawnione do udostępniania TIPS directory wyłącznie swoim oddziałom.

3.  Dany kod BIC może wystąpić w TIPS directory tylko jeden raz.

4.  Posiadacze rachunków TIPS DCA przyjmują do wiadomości, że [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania ich nazw oraz kodów BIC. Ponadto [nazwa BC] oraz inne BC są uprawnione do publikowania nazw oraz kodów BIC podmiotów osiągalnych wyznaczonych przez posiadaczy rachunków TIPS DCA a posiadacze rachunków TIPS DCA mają obowiązek zapewnienia, aby podmioty osiągalne wyraziły zgodę na taką publikację.TYTUŁ III

ZOBOWIĄZANIA STRON

Artykuł 12

Zobowiązania [nazwa BC] i posiadaczy rachunków TIPS DCA

1.  Na wniosek posiadacza rachunku TIPS DCA [nazwa BC] otwiera i prowadzi [jeden albo większą liczbę] rachunków TIPS DCA w euro. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszych warunkach uczestnictwa lub przepisach prawa, [nazwa BC] podejmuje w celu wykonania zobowiązań określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa wszelkie uzasadnione działania w granicach swoich kompetencji, bez gwarancji osiągnięcia pożądanego wyniku.

2.  Działania podjęte przez podmioty osiągalne oraz podmioty przekazujące uważa się za działania posiadacza rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE.

3.  Posiadacz rachunku TIPS DCA rejestruje siebie oraz swoje podmioty osiągalne jako autoryzowanych użytkowników rachunku dla celów rozrachunku. W tym celu dokonuje on rejestracji jedynie swojego kodu BIC i/lub kodu BIC podmiotu osiągalnego.

4.  Opłaty za usługi TIPS DCA są określone w dodatku IV. Do pokrywania tych opłat zobowiązany jest posiadacz powiązanego rachunku w PM.

5.  Posiadacze rachunków TIPS DCA zapewniają w każdym czasie połączenie z platformą TIPS za pośrednictwem TIPS DN używanej w celu odbierania komunikatów na mocy art. 7 ust. 3.

6.  Posiadacze rachunków TIPS DCA, którzy wyznaczyli podmiot osiągalny, zapewniają w każdym czasie połączenie swojego podmiotu osiągalnego z platformą TIPS za pośrednictwem TIPS DN używanej w celu odbierania komunikatów na mocy art. 8.

7.  Posiadacz rachunku TIPS DCA oświadcza i zapewnia [nazwa BC], iż wykonywanie jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa nie narusza jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych lub statutowych mających zastosowanie do takiego uczestnika lub wiążących uczestnika postanowień umownych.

8.  Posiadacze rachunków TIPS DCA zapewniają odpowiednie zarządzanie płynnością na rachunku TIPS DCA. Obowiązek ten obejmuje w szczególności uzyskiwanie regularnych informacji o swojej pozycji płynności. Każdemu posiadaczowi rachunku TIPS DCA zainteresowanemu taką usługą na platformie TIPS [nazwa BC] przedstawia dzienne wyciągi z rachunku. Dzienne wyciągi przedstawia się za każdy dzień operacyjny systemu TARGET2.

9.  Na posiadaczach rachunków TIPS DCA spoczywa obowiązek monitorowania, we własnym interesie i na podstawie odrębnej umowy z ich dostawcą usług sieciowych TIPS, czy wybrany przez nich dostawca usług sieciowych TIPS stale zapewnia aktywne połączenie z platformą TIPS i czy utrzymuje swój status dostawcy usług sieciowych TIPS. Połączenie to musi spełniać warunki określone w wymogach dotyczących łączności, o których mowa w dodatku V.

Artykuł 13

Wskazanie, zawieszenie i wypowiedzenie powiązanego rachunku w PM

1.  Posiadacz rachunku TIPS DCA wskazuje powiązany rachunek w PM. Powiązany rachunek w PM może być prowadzony w systemie będącym komponentem TARGET2 innym niż TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i może należeć do innego podmiotu niż posiadacz rachunku TIPS DCA. Powiązany rachunek w PM może być powiązany z maksymalnie 10 rachunkami TIPS DCA.

2.  Posiadacz rachunku w PM korzystający z dostępu przez internet nie może być wskazany jako posiadacz powiązanego rachunku w PM.

3.  Jeżeli posiadacz powiązanego rachunku w PM i posiadacz rachunku TIPS DCA są różnymi podmiotami a uczestnictwo posiadacza powiązanego rachunku w PM zostało zawieszone albo wypowiedziane, [nazwa BC] i posiadacz rachunku TIPS DCA są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód. Posiadacz rachunku TIPS DCA podejmie bez zbędnej zwłoki wszelkie konieczne kroki w celu wskazania nowego powiązanego rachunku w PM, którego posiadacz będzie od tego momentu odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone faktury.

4.  [Nazwa BC] nie odpowiada za szkody posiadacza TIPS DCA wynikające z zawieszenia albo wypowiedzenia uczestnictwa posiadacza powiązanego rachunku w PM.

Artykuł 14

Współpraca i wymiana informacji

1.  Wykonując swoje prawa i obowiązki na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa, [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia stabilności, poprawnego działania oraz bezpieczeństwa TARGET2-[oznaczenie BC/kraju]. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z ochrony tajemnicy bankowej [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA przekazują sobie nawzajem wszelkie informacje i dokumenty mające znaczenie dla wykonywania odpowiednich praw i obowiązków na podstawie niniejszych warunków.

2.  [Nazwa BC] tworzy i prowadzi dział obsługi użytkowników systemu w celu udzielania posiadaczom rachunków TIPS DCA pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu.

3.  Aktualne informacje o statusie operacyjnym platformy TIPS i SSP są dostępne odpowiednio w ramach systemu informacyjnego TARGET2 (TARGET2 Information System – T2IS) i systemu informacyjnego TIPS (TIPS Information System), na właściwych podstronach na stronie internetowej EBC. Za pośrednictwem T2IS i systemu informacyjnego TIPS możliwe jest uzyskanie informacji o każdym zdarzeniu wpływającym na normalne funkcjonowanie odpowiednio SSP i platformy TIPS.

4.  [Nazwa BC] może przekazywać komunikaty posiadaczom rachunków TIPS DCA za pomocą komunikatów ICM, w przypadku gdy posiadają oni również rachunek w PM, albo w inny sposób.

5.  Posiadacze rachunków TIPS DCA odpowiadają za terminowe aktualizowanie złożonych formularzy danych statycznych oraz przedkładanie [nazwa BC] nowych formularzy danych statycznych. Posiadacze rachunków TIPS DCA odpowiadają również za sprawdzanie dokładności dotyczących ich informacji wprowadzanych do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] przez [nazwa BC].

6.  Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszelkich zmianach wpływających na zakres ich zdolności prawnej oraz o zmianach legislacyjnych wpływających na zagadnienia opisane w dotyczącej ich opinii krajowej. Posiadacze rachunków TIPS DCA informują również [nazwa BC], jeżeli przestaną spełniać wymóg zachowania zgodności ze schematem SCT Inst.

7.  Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszelkich nowych podmiotach osiągalnych rejestrowanych przez nich oraz o wszelkich zmianach związanych z takimi zarejestrowanymi podmiotami osiągalnymi.

▼M7

8.  Posiadacze rachunków TIPS DCA niezwłocznie informują [nazwa BC] o wszelkich dotyczących ich przypadkach niewykonania zobowiązania, jak również o fakcie podlegania środkom w zakresie zapobiegania kryzysom lub środkom w zakresie zarządzania kryzysowego w rozumieniu dyrektywy 2014/59/UE albo innym równoważnym obowiązującym przepisom.

▼M6TYTUŁ IV

ZARZĄDZANIE RACHUNKAMI TIPS DCA I PRZETWARZANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH

Artykuł 15

Otwieranie rachunków TIPS DCA i zarządzanie nimi

1.  [Nazwa BC] otwiera i prowadzi co najmniej jeden rachunek TIPS DCA dla każdego posiadacza rachunku TIPS DCA. Rachunek TIPS DCA podlega identyfikacji za pomocą niepowtarzalnego maksymalnie 34-znakowego numeru rachunku, o następującej strukturze: 

Nazwa

Format

Treść

Część A

Rodzaj rachunku

Dokładnie 1 znak

„I” oznaczające rachunek płatności natychmiastowej (instant payment account)

Kod kraju banku centralnego

Dokładnie 2 znaki

Kod ISO kraju 3166-1

Kod waluty

Dokładnie 3 znaki

EUR

Część B

Posiadacz rachunku

Dokładnie 11 znaków

BIC

Część C

Podklasyfikacja rachunku

Do 17 znaków

Dowolny tekst (alfanumeryczny) dostarczony przez posiadacza rachunku TIPS DCA

2.  Na rachunkach TIPS DCA niedozwolone jest saldo debetowe.

3.  Na potrzeby obliczania rezerw obowiązkowych, oprocentowania sald na koniec dnia oraz automatycznego korzystania z kredytu w banku centralnym posiadacz rachunku TIPS DCA dokonuje powiązania swojego rachunku TIPS DCA z [odpowiednio rachunek w PM/rachunek typu home], prowadzony dla niego przez [nazwa BC].

4.  Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA utrzymuje rezerwę obowiązkową bezpośrednio, na potrzeby rezerwy obowiązkowej uwzględnia się saldo na koniec dnia na jego rachunku TIPS DCA zapisane zgodnie z dodatkiem III. Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA utrzymuje rezerwę obowiązkową pośrednio, jego rachunek TIPS DCA nie może być powiązany z rachunkiem w PM lub innym rachunkiem posiadanym przez jego pośrednika, ponieważ w przypadku pośredniego utrzymywania rezerwy obowiązkowej rachunki posiadacza rachunku TIPS DCA nie mogą być agregowane z rachunkami posiadanymi przez pośrednika, za pośrednictwem którego posiadacz rachunku TIPS DCA spełnia wymogi w zakresie rezerwy obowiązkowej.

5.  Rachunki TIPS DCA podlegają oprocentowaniu w wysokości niższej z następujących wartości: 0 % lub stopy depozytu w banku centralnym, z wyjątkiem sytuacji, w której rachunki takie są wykorzystywane w celu przechowywania rezerw obowiązkowych. W takim przypadku obliczanie i wypłata oprocentowania z tytułu utrzymywanych rezerw obowiązkowych podlega postanowieniom rozporządzenia (WE) nr 2531/98 oraz rozporządzenia (WE) nr 1745/2003.

Artykuł 16

Typy zleceń płatniczych na rachunkach TIPS DCA

Na potrzeby usługi TIPS za zlecenia płatnicze uznaje się:

a) zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej;

b) pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności; oraz

c) zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM.

Artykuł 17

Przyjmowanie oraz odrzucanie zleceń płatniczych

1.  Zlecenia płatnicze w rozumieniu art. 16 składane przez posiadaczy rachunku TIPS DCA są uznawane za przyjęte przez [nazwa BC], jeżeli:

a) komunikat płatniczy został dostarczony do platformy TIPS przez odpowiedniego dostawcę usług sieciowych TIPS; oraz

b) komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami formatowania oraz warunkami systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i pomyślnie przejdzie test wykluczający zdublowanie zgodnie z dodatkiem I.

2.  [Nazwa BC] niezwłocznie odrzuca zlecenia płatnicze niespełniające warunków określonych w ust. 1. [Nazwa BC] informuje posiadaczy rachunków TIPS DCA o odrzuceniu zlecenia płatniczego w sposób określony w dodatku I. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że jeżeli zlecenie płatnicze zostało złożone za pośrednictwem podmiotu przekazującego lub przez podmiot osiągalny w imieniu posiadacza rachunku TIPS DCA, odmowę otrzymują podmiot przekazujący lub podmiot osiągalny.

Artykuł 18

Przetwarzanie zleceń płatniczych na rachunkach TIPS DCA

1.  Platforma TIPS nadaje swój znacznik czasu w ramach przetwarzania zleceń płatniczych w kolejności ich otrzymania.

2.  Wszystkie zlecenia złożone TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] podlegają przetwarzaniu zgodnie z zasadą FIFO (first in-first out), bez ustalania priorytetów i zmiany kolejności.

3.  Po przyjęciu zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA płatnika dostępne są wystarczające środki:

a) w przypadku braku wystarczających środków zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej zostanie odrzucone;

b) w przypadku dostępności wystarczających środków odpowiednia kwota jest rezerwowana w oczekiwaniu na odpowiedź odbiorcy płatności. W przypadku akceptacji zlecenia przez odbiorcę płatności zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej podlega rozrachunkowi, a rezerwacja jednocześnie podlega zniesieniu. W przypadku odrzucenia zlecenia przez odbiorcę płatności lub braku jego terminowej odpowiedzi w rozumieniu schematu SCT Inst zlecenie płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej zostaje anulowane, a rezerwacja jednocześnie podlega zniesieniu.

4.  Środki zarezerwowane zgodnie z ust. 3 lit. b) nie są dostępne na potrzeby rozrachunku kolejnych zleceń płatniczych. Na potrzeby art. 15 ust. 4 i 5 zarezerwowane środki zalicza się na poczet spełnienia wymogu dotyczącego rezerw obowiązkowych i oprocentowania salda na koniec dnia posiadacza rachunku TIPS DCA.

5.  Z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b) TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] odrzuca zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowej, jeżeli kwota zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej przekracza dostępny limit wykorzystania salda.

6.  Po przyjęciu zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA płatnika dostępne są wystarczające środki. W przypadku braku wystarczających środków zlecenie przekazania płynności zostaje odrzucone. W przypadku dostępności wystarczających środków rozrachunek zlecenia przekazania płynności następuje natychmiast.

7.  Po przyjęciu pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności zgodnie z art. 17 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] sprawdza, czy na rachunku TIPS DCA, który ma zostać obciążony, dostępne są wystarczające środki. W przypadku braku wystarczających środków pozytywna odpowiedź na żądanie zwrotu płatności zostaje odrzucona. W przypadku dostępności wystarczających środków rozrachunek pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności następuje natychmiast.

8.  Z zastrzeżeniem ust. 7 TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] odrzuca pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności, jeżeli kwota pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności przekracza dostępny limit wykorzystania salda.

Artykuł 19

Żądanie zwrotu płatności

1.  Posiadacz rachunku TIPS DCA może złożyć żądanie zwrotu płatności.

2.  Żądanie zwrotu płatności przekazuje się odbiorcy płatności zlecenia płatniczego dotyczącego płatności natychmiastowej, którego rozrachunek już nastąpił; odbiorca płatności może odpowiedzieć pozytywnie (za pomocą pozytywnej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności) lub negatywnie (za pomocą odmownej odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności).

Artykuł 20

Moment wprowadzenia, moment nieodwołalności

1.  Na potrzeby zdania pierwszego art. 3 ust. 1 oraz art. 5 dyrektywy 98/26/WE oraz [przepisy krajowe implementujące te przepisy dyrektywy 98/26/WE]:

a) zlecenia płatnicze dotyczące płatności natychmiastowych uznaje się za wprowadzone do TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i za nieodwołalne w chwili dokonania rezerwacji odpowiednich środków na rachunku TIPS DCA posiadacza rachunku TIPS DCA;

b) zlecenia przekazania płynności z TIPS DCA do PM oraz pozytywne odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności uznaje się za wprowadzone do systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] i nieodwołalne w momencie obciążenia odpowiedniego rachunku TIPS DCA.

2.  Zlecenia przekazania płynności z PM do TIPS DCA podlegają zharmonizowanym warunkom otwierania i prowadzenia rachunku w PM w TARGET2 zgodnie z załącznikiem II do wytycznych EBC/2012/27 mającym zastosowanie do systemu będącego komponentem TARGET2, z którego pochodzą.TYTUŁ V

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA, ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Artykuł 21

Wymogi bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania

1.  Obowiązkiem posiadaczy rachunków TIPS DCA jest wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli w zakresie bezpieczeństwa, chroniących systemy przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Posiadacze rachunków T2S DCA ponoszą wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę poufności, integralności i dostępności ich systemów.

2.  Posiadacze rachunków TIPS DCA informują [nazwa BC] o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem w ich infrastrukturze technicznej, jak również, w razie potrzeby, o incydentach związanych z bezpieczeństwem występujących w infrastrukturze technicznej podmiotów zewnętrznych. [Nazwa BC] może żądać dodatkowych informacji dotyczących incydentu, a także, w razie konieczności, może żądać podjęcia przez posiadaczy rachunków T2S DCA odpowiednich środków w celu zapobieżenia powtórzeniu się takiego incydentu.

3.  Posiadacz rachunku TIPS DCA doświadczający problemu uniemożliwiającego mu realizację rozrachunku zleceń płatniczych dotyczących płatności natychmiastowych i pozytywnych odpowiedzi na żądanie zwrotu płatności w TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] ponosi odpowiedzialność za jego rozwiązanie.

4.  Jeżeli posiadacz rachunku TIPS DCA niespodziewanie składa rażąco wysoką liczbę komunikatów, które zagrażają stabilności platformy TIPS, i na wniosek [nazwa BC] nie zaprzestaje niezwłocznie takiego zachowania, [nazwa BC] może zablokować platformę TIPS dla wszelkich dalszych komunikatów składanych przez takiego posiadacza rachunku TIPS DCA.

▼M7

5.  [Nazwa BC] może nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom, na wszystkich posiadaczy rachunków TIPS DCA.

▼M7

6.  Uznaje się, że posiadacze rachunków TIPS DCA korzystający z podmiotów przekazujących zgodnie z art. 7 ust. 2 lub 3 lub udostępniający swoje rachunki TIPS DCA zgodnie z art. 8 ust. 1 podjęli odpowiednie środki w odniesieniu do ryzyka wynikającego z takiego wykorzystania lub udostępniania zgodnie z dodatkowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, które na nich nałożono.

▼M6

Artykuł 22

Interfejsy użytkownika

1.  Posiadacz rachunku TIPS DCA lub działający w jego imieniu posiadacz powiązanego rachunku w PM korzysta z jednego lub obu następujących sposobów dostępu do tego rachunku TIPS DCA:

a) bezpośredniego połączenia z platformą TIPS w trybie U2 A albo A2 A; lub

b) poprzez funkcje zarządzania płynnością w ICM dla usługi TIPS.

2.  Bezpośrednie połączenie z platformą TIPS umożliwia posiadaczom rachunków TIPS DCA:

a) dostęp do informacji dotyczących ich rachunków oraz zarządzanie limitem wykorzystania salda;

b) inicjowanie zleceń przekazania płynności z TIPS DCA do PM; oraz

c) zarządzanie określonymi danymi statycznymi.

3.  Funkcje zarządzania płynnością w ICM dla usługi TIPS umożliwiają posiadaczowi powiązanego rachunku w PM:

a) dostęp do informacji dotyczących sald na rachunkach TIPS DCA;

b) zarządzanie płynnością i inicjowanie zleceń przekazania płynności na rachunki TIPS DCA i z tych rachunków.

Dalsze szczegóły techniczne dotyczące interfejsu użytkownika zawiera dodatek I.

Jeżeli chodzi o ICM, dalsze szczegóły techniczne są zawarte w [przepisy krajowe implementujące dodatek I do załącznika II do niniejszych wytycznych].TYTUŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ REGUŁY DOWODOWE

Artykuł 23

Zasady dotyczące odpowiedzialności

1.  W zakresie wykonywania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA są związani ogólnym obowiązkiem zachowania wobec siebie należytej staranności.

2.  [Nazwa BC] ponosi względem swoich posiadaczy rachunków TIPS DCA odpowiedzialność za szkody wynikające z działania systemu TARGET2-[oznaczenie BC/kraju] w przypadku oszustwa (w tym w szczególności w przypadku umyślnego naruszenia zobowiązań) lub w przypadku rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa odpowiedzialność [nazwa BC] ogranicza się do wysokości bezpośredniej straty posiadacza rachunku TIPS DCA, tj. wartości przedmiotowej transakcji lub utraty odsetek z jej tytułu, z wyłączeniem dalszych szkód.

3.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z awarii lub uszkodzenia infrastruktury technicznej (w tym w szczególności infrastruktury komputerowej [nazwa BC], programów, danych, aplikacji lub sieci), o ile taka awaria lub uszkodzenie powstały pomimo podjęcia przez [nazwa BC] w uzasadnionym zakresie działań koniecznych w celu ochrony takiej infrastruktury przed awarią lub uszkodzeniem oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom takich awarii lub uszkodzeń.

4.  [Nazwa BC] nie ponosi odpowiedzialności:

a) w zakresie, w jakim strata lub szkoda spowodowane zostały przez posiadacza rachunku TIPS DCA; lub

b) w przypadku gdy strata lub szkoda wynika ze zdarzeń zewnętrznych pozostających poza rozsądnym zakresem kontroli [nazwa BC] (siła wyższa).

5.  Niezależnie od [przepisy krajowe implementujące dyrektywę (UE) 2015/2366] przepisy ust. 1–4 stosuje się w zakresie, w jakim można wyłączyć odpowiedzialność [nazwa BC].

6.  [Nazwa BC] i posiadacze rachunków TIPS DCA są zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania kroków celem ograniczenia strat i szkód, o których mowa w niniejszym artykule.

7.  W zakresie wykonywania, w całości lub w części, zobowiązań podjętych na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa [nazwa BC] może zlecać zadania we własnym imieniu osobom trzecim, w szczególności usługodawcom telekomunikacyjnym, innym usługodawcom sieciowym lub innym podmiotom, jeżeli okaże się to niezbędne w celu wykonania przez [nazwa BC] zobowiązań lub przestrzegania standardowych praktyk rynkowych. Zobowiązanie [nazwa BC] ogranicza się do dokonania właściwego wyboru usługodawcy zewnętrznego oraz zlecenia mu zadań, przy czym odpowiedzialność [nazwa BC] podlega odpowiedniemu ograniczeniu. KBC dostarczające SSP oraz KBC dostarczające platformę TIPS nie są osobami trzecimi w rozumieniu niniejszego ustępu.

Artykuł 24

Reguły dowodowe

1.  O ile niniejsze warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, wszystkie odnoszące się do rachunków TIPS DCA komunikaty związane z płatnościami oraz przetwarzaniem płatności, takie jak potwierdzenia obciążenia i uznania, bądź też komunikaty zawierające wyciągi przesyłane między [nazwa BC] a posiadaczami rachunków TIPS DCA, przekazuje się za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych TIPS.

2.  Zachowane przez [nazwa BC] lub dostawcę usług sieciowych TIPS pisemne lub elektroniczne zapisy komunikatów stanowią dowód płatności wykonywanych za pośrednictwem [nazwa BC]. Zapisana lub wydrukowana wersja oryginalnego komunikatu dostawcy usług sieciowych TIPS ma taką samą wartość dowodową jak oryginalny komunikat, bez względu na jego formę.

3.  [Nazwa BC] przechowuje pełne dane dotyczące zleceń płatniczych złożonych przez posiadaczy rachunków TIPS DCA i otrzymanych przez nich płatności przez okres [okres zgodny z wymogami właściwego prawa krajowego] od chwili złożenia takich zleceń lub otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że takie pełne dane będą obejmować okres co najmniej pięciu lat dla każdego posiadacza rachunku TIPS DCA w TARGET2 podlegającego stałemu nadzorowi na podstawie środków ograniczających przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub państwa członkowskie, lub dłuższy okres, o ile wymagany jest przez przepisy szczególne.

4.  Własne księgi i rejestry [nazwa BC] (prowadzone w wersji papierowej, na mikrofilmach, mikrofiszkach, za pomocą zapisu elektronicznego lub magnetycznego, w innej formie odtwarzalnej mechanicznie lub w dowolny inny sposób) stanowią wystarc