2011R0408 — PL — 17.12.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 408/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 108, 28.4.2011, p.21)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1264/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

  L 341

6

27.11.2014
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 408/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ( 1 ) w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009 ustanawia nowe ramy sporządzania porównywalnych statystyk europejskich dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 państwa członkowskie przekazują dane statystyczne w formie elektronicznej, we właściwym formacie technicznym, który ma zostać przyjęty przez Komisję.

(3)

Aby zapewnić poufność, do przekazywanego pliku zostanie dołączony znacznik wskazujący, czy przekazywana informacja dotycząca substancji, klasy chemicznej, kategorii środków lub głównej grupy jest poufna, czy nie.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:▼M1

Artykuł 1

Państwa członkowskie przekazują dane statystyczne dotyczące pestycydów, o których mowa w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009, przy użyciu definicji struktury danych SDMX. Dane są przekazywane Komisji (Eurostatowi) za pomocą pojedynczego punktu wprowadzania danych lub są udostępniane w celu umożliwienia Komisji (Eurostatowi) pobierania danych drogą elektroniczną.

Artykuł 2

Strukturę danych do celów przekazywania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących wprowadzania do obrotu pestycydów określono w załączniku I.

Strukturę danych do celów przekazywania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących stosowania pestycydów w rolnictwie określono w załączniku II.

▼B

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK I

Struktura danych statystycznych dotyczących wprowadzania do obrotu pestycydów

Przesyłane pliki powinny zawierać następującą strukturę danych:Lp.

Pole

Uwagi

1

Państwo

Np. Francja

2

Rok

Rok odniesienia dla danych (np. 2010)

3

Główna grupa

Kody wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009

4

Kategorie środków

 

5

Klasa chemiczna

 

6

Substancja czynna

 

7

Wartość obserwacji (sprzedana ilość)

W kilogramach substancji

8

Dla pól 3, 4, 5 i 6 — znacznik poufności

Znacznik
ZAŁĄCZNIK II

Struktura danych statystycznych dotyczących stosowania pestycydów w rolnictwie

Przesyłane pliki powinny zawierać następującą strukturę danych:Lp.

Pole

Uwagi

1

Państwo

Np. Francja

2

Rok

Rok odniesienia dla danych (np. 2010)

3

Uprawa

Podział według poszczególnych upraw

4

Substancja czynna

Kody wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1185/2009

5

Wartość obserwacji: ilość substancji wykorzystanej w uprawie

W kilogramach substancji

6

Wartość obserwacji: powierzchnia uprawy poddanej działaniu tej substancji

W hektarach

7

Znacznik poufności

Znacznik( 1 ) Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 1.