02010R1015 — PL — 09.01.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1015/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 21)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 346

51

20.12.2016


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 298, 16.11.2010, s.  87 (1015/2010)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1015/2010

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów, włącznie z pralkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych oraz pralkami dla gospodarstw domowych do zabudowy.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralko-suszarek dla gospodarstw domowych.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „pralka dla gospodarstw domowych” oznacza automatyczną pralkę, która pierze i płucze tkaniny przy użyciu wody, która posiada również funkcję wirowania oraz która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2) „pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3) „pralka automatyczna” oznacza urządzenie, które samodzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez konieczności interwencji użytkownika w żadnym momencie trwania programu;

4) „pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno funkcję wirowania, jak i urządzenie służące do suszenia tkanin, zazwyczaj poprzez ogrzewanie i odwirowywanie;

5) „program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez producenta za odpowiednie do prania konkretnych rodzajów tkanin;

6) „cykl” oznacza pełny proces prania, płukania i wirowania zdefiniowany dla wybranego programu;

7) „czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

8) „pojemność znamionowa” oznacza maksymalną masę w kg wsadu suchego danego rodzaju tkanin określoną przez producenta w odstępach 0,5 kg, jaką pralka dla gospodarstw domowych może wyprać w ramach wybranego programu, jeżeli zostanie załadowana zgodnie z instrukcjami producenta;

9) „częściowe załadowanie” oznacza załadowanie pralki dla gospodarstw domowych połową wsadu dla danego programu;

10) „wilgotność resztkowa” oznacza wilgotność wsadu po zakończeniu fazy wirowania;

11) „tryb wyłączenia” oznacza stan pralki dla gospodarstw domowych, w którym jest ona wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy pralka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami producenta; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez pralkę dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

12) „tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego poza rozładowaniem pralki dla gospodarstw domowych;

13) „równoważna pralka” oznacza wprowadzony do obrotu model pralki dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu podczas prania i wirowania są takie same jak innego modelu takiej pralki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych określono w pkt 1 załącznika I.

Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych określono w pkt 2 załącznika I.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.  Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.  Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera wyniki obliczeń określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, lub obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej tych modeli zostały uzyskane na tej samej podstawie.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla pralek dla gospodarstw domowych o największej sprawności, dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W ramach przeglądu ocenie podlegają w szczególności dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w załączniku III, możliwość określenia wymogów dotyczących efektywności płukania i wirowania oraz potencjał w zakresie dopływu ciepłej wody.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2011 r.

Jednakże poniższe wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

a) ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 1) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2012 r.;

▼C1

b) ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 2) załącznika I stosuje się od dnia 1 czerwca 2012 r.;

▼B

c) ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 1 ppkt 3) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.;

d) szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2 ppkt 2) załącznika I stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

1) Do obliczenia zużycia energii i innych parametrów pralek dla gospodarstw domowych stosuje się cykle, w których prane są tkaniny bawełniane normalnie zabrudzone w temperaturze 40 °C i 60 °C (zwane dalej „standardowymi programami do tkanin bawełnianych”). Cykle te powinny być łatwe do zidentyfikowania na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu takiej pralki, jeżeli występuje, lub na obydwu tych elementach oraz być wskazane jako „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C”.

2) Instrukcja obsługi dołączona przez producenta zawiera:

a) standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C, zwane „standardowym programem prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowym programem prania tkanin bawełnianych w 40 °C”, i informację, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin; ponadto wskazanie, że rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu;

b) informację o zużyciu energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania;

c) orientacyjną informację o czasie programu, wilgotności resztkowej, zużyciu energii i wody dla głównych programów prania przy pełnym lub częściowym załadowaniu lub dla obydwu tych sposobów załadownia;

d) zalecenie dotyczące rodzaju środków piorących odpowiedniego dla różnych temperatur prania.

3) Pralki dla gospodarstw domowych dają użytkownikowi końcowemu możliwość prania w cyklu o temperaturze 20 °C. Program ten powinien być łatwy do zidentyfikowania na urządzeniu do wybierania programu w pralce dla gospodarstw domowych lub na wyświetlaczu takiej pralki, jeżeli występuje, lub na obydwu tych elementach.

2.   SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

Pralki dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogami:

1) od dnia 1 grudnia 2011 r.:

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 68,

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej większej niż 3 kg współczynnik efektywności prania (Iw ) jest większy niż 1,03,

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej nie większej niż 3 kg współczynnik efektywności prania (Iw ) jest większy niż 1,00,

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych zużycie wody (Wt ) wynosi:

  Wt ≤ 5 × c + 35

 gdzie c oznacza pojemność znamionową pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

2) od dnia 1 grudnia 2013 r.:

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej lub większej od niż 4 kg współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 59,

 w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych zużycie wody wynosi:

  Wt ≤ 5 × c½ + 35

 gdzie c½ oznacza pojemność znamionową pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu lub w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), współczynnik efektywności prania (Iw ) i zużycie wody (Wt ) oblicza się zgodnie z załącznikiem II.
ZAŁĄCZNIK II

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności prania, zużycia wody i wilgotności resztkowej

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę.

a) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

AEC

=

ważone roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych.

b) Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

c

=

pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

c) Ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i) 
image

gdzie:

Et

=

ważone zużycie energii;

Po

=

ważona moc w trybie wyłączenia;

Pl

=

ważona moc w trybie czuwania;

Tt

=

czas programu;

220

=

całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie.

(ii) Jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC ) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

image

gdzie:

Tl

=

czas trybu czuwania.

d) Ważone zużycie energii (Et ) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

Et,60

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C;

Et,60½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Et,40½

=

zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

e) Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

Po,60

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Po,60½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Po,40½

=

moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

f) Ważoną moc w trybie czuwania (Pl ) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

Pl,60

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Pl,60½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Pl,40½

=

moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

g) Ważony czas programu Tt ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

image

gdzie:

Tt,60

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tt,60½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tt,40½

=

czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

h) Ważony czas programu w trybie czuwania (Tl ) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty:

image

gdzie:

Tl,60

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tl,60½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

Tl,40½

=

czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

2.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI PRANIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności prania (Iw ) porównuje się ważoną efektywność prania pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu z efektywnością prania referencyjnej pralki, przy czym referencyjna pralka ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a) Współczynnik efektywności prania (Iw ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku:

image

gdzie:

IW,60

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

IW,60½

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu;

IW,40½

=

współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

b) Współczynnik efektywności prania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych (p) oblicza się w następujący sposób:

image

gdzie:

WT,i

=

efektywność prania testowanej pralki dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

WR,a

=

średnia efektywność prania referencyjnej pralki;

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 3 w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu, n ≥ 2 w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu i n ≥ 2 przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

c) Efektywność prania (W) stanowi średnią z wartości odbicia światła każdego badanego pasma po zakończeniu cyklu testowego.

3.   OBLICZANIE ZUŻYCIA WODY

Zużycie wody (Wt ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do pierwszego miejsca po przecinku:

Wt = Wt,60

gdzie:

Wt,60.

=

zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu.

4.   OBLICZANIE WILGOTNOŚCI RESZTKOWEJ

Wilgotność resztkową (D) programu oblicza się jako wartość procentową i zaokrągla do najbliższego pełnego procentu.

▼M1
ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1) Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3) W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele pralek dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako modele równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera.

5) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 5, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele pralek dla gospodarstw domowych wymienione jako równoważne w dokumentacji technicznej producenta lub importera nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7) Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państw członkowskich stosują procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane, zgodne z aktualnym stanem nauki, wiarygodne, dokładne i odtwarzalne metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii (AE C)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości AE C o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności prania (I W)

Wartość ustalona nie może być niższa od deklarowanej wartości I W o więcej niż 4 %.

Zużycie energii (E t)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości E t o więcej niż 10 %. Jeśli zachodzi potrzeba doboru kolejnych egzemplarzy, średnia arytmetyczna wartości ustalonych dla tych trzech egzemplarzy nie może przekraczać deklarowanej wartości E t o więcej niż 6 %.

Czas programu (T t)

Wartości ustalone nie mogą przekraczać deklarowanych wartości T t o więcej niż 10 %.

Zużycie wody (W t)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości W t o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania (P o oraz P l)

Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące powyżej 1,00 W nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 10 %. Ustalone wartości zużycia energii P o i P l wynoszące 1,00 W lub mniej nie mogą przekraczać deklarowanych wartości P o i P l o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania (T l)

Wartość ustalona nie może przekraczać deklarowanej wartości T l o więcej niż 10 %.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Poziomy odniesienia

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą dostępną na rynku technologię pralek dla gospodarstw domowych pod względem zużycia wody i energii, efektowności prania oraz poziomu emitowanego hałasu podczas prania/wirowania w przypadku w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu uznaje się ( *1 ):

1) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3 kg:

a)

zużycie energii : 0,57 kWh/cykl (albo 0,19 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 117,84 kWh/rok, z czego 105,34 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 39 litrów/cykl, co odpowiada 8 580 litrom/rok na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (900 rpm) : brak danych;

2) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 3,5 kg:

a)

zużycie energii : 0,66 kWh/cykl (albo 0,19 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 134,50 kWh/rok, z czego 122,00 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 39 litrów/cykl, co odpowiada 8 580 litrom/rok na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 100 rpm) : brak danych;

3) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 4,5 kg:

a)

zużycie energii : 0,76 kWh/cykl (albo 0,17 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 152,95 kWh/rok, z czego 140,45 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 40 litrów/cykl, co odpowiada 8 800 litrom/rok na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 000 rpm) : 55/70 dB(A) re 1pW;

4) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 5 kg:

a)

zużycie energii : 0,850 kWh/cykl (albo 0,17 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 169,60 kWh/rok, z czego 157,08 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 39 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 8 580 litrów na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 200 rpm) : 53/73 dB(A) re 1pW;

5) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 6 kg:

a)

zużycie energii : 0,90 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 178,82 kWh/rok, z czego 166,32 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 37 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 8 140 litrów na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 600 rpm) : brak danych;

6) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 7 kg:

a)

zużycie energii : 1,05 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 201,00 kWh/rok, z czego 188,50 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 43 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 9 460 litrów na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 000 rpm) : 57/73 dB(A) re 1pW;

e)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 400 rpm) : 59/76 dB(A) re 1pW;

f)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 200 rpm) : 48/62 dB(A) re 1pW (dla pralek dla gospodarstw domowych do zabudowy);

7) pralki dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 8 kg:

a)

zużycie energii : 1,200 kWh/cykl (albo 0,15 KWh/kg), co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu energii równemu 234,26 kWh/rok, z czego 221,76 kWh/rok zużywanych jest na 220 cykli prania, a 12,5 kWh/rok podczas trybów niskiego zużycia energii;

b)

zużycie wody : 56 litrów/cykl, co odpowiada rocznemu zużyciu wody w wysokości 12 320 litrów na 220 cykli;

c)

współczynnik efektywności prania : Iw równy 1,03;

d)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 400 rpm) : 54/71 dB(A) re 1pW;

e)

poziom emitowanego hałasu podczas prania/wirowania (1 600 rpm) : 54/74 dB(A) re 1pW.( *1 ) W celu oceny rocznego zużycia energii zastosowano metodę obliczenia określoną w załączniku II w odniesieniu do czasu programu równego 90 min. oraz mocy 1 W w trybie wyłączenia i 2 W w trybie czuwania.