2010D0412 — PL — 13.07.2010 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA RADY

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

(2010/412/UE)

(Dz.U. L 195, 27.7.2010, p.3)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 202, 4.8.2010, s. 16  (412/2010)
▼B

DECYZJA RADY

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

(2010/412/UE)RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 11 maja 2010 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji między Unią i Stanami Zjednoczonymi dotyczących udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi, walki z nim i jego finansowaniem.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2010/411/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. ( 1 ) Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („Umowa”) została podpisana w dniu 28 czerwca 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Umowa powinna zostać zawarta.

(4)

Umowa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, mianowicie prawa do życia prywatnego i rodzinnego, uznanego w art. 7 Karty, prawa do ochrony danych osobowych, uznanego w art. 8 Karty, oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, uznanego w art. 47 Karty. Umowa powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(5)

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Niniejszym zostaje zatwierdzona w imieniu Unii ( 2 ) umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („Umowa”).

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Komisję wzywa się do złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niż po upływie roku od wejścia w życie Umowy, podstaw prawnych i technicznych pobierania danych na terytorium UE.

Komisję wzywa się do przedstawienia, w ciągu trzech lat od wejścia w życie Umowy, sprawozdania na temat postępu w opracowywaniu równorzędnego systemu UE w związku z art. 11 Umowy.

Jeżeli w ciągu pięciu lat od wejścia w życie Umowy nie zostanie wprowadzony równorzędny system UE, Unia rozważy, czy przedłużyć ważność Umowy zgodnie z art. 21 ust. 2.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do przeprowadzenia w imieniu Unii wymiany dokumentów zatwierdzających, przewidzianych w art. 23 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby Umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.( 1 ►C1  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. ◄

( 2 ) Data wejścia w życie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.