02009R0641 — PL — 09.01.2017 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2009

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 35)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

  L 180

4

12.7.2012

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2009

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)▼M1

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania na rynek pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) pomp cyrkulacyjnych wody pitnej, z wyjątkiem wymogów dotyczących informacji o produkcie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. d) załącznika I;

b) pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami i wprowadzonych do obrotu nie później niż w dniu 1 stycznia 2020 r. jako produkt zamienny dla identycznych pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami wprowadzonych do obrotu nie później niż w dniu 1 sierpnia 2015 r., z wyjątkiem wymogów dotyczących informacji o produkcie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e) załącznika I.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) pompa cyrkulacyjna” oznacza pompę wirnikową, z korpusem lub bez, o znamionowej mocy hydraulicznej od 1 W do 2 500 W, przeznaczoną do użytku w instalacjach grzewczych lub w obwodach wtórnych dystrybucyjnych układów chłodzenia;

2) pompa cyrkulacyjna bezdławnicowa” oznacza pompę cyrkulacyjną, której łopatki są zamocowane bezpośrednio na wirniku, a wirnik jest zanurzony w tłoczonym czynniku;

3) pompa cyrkulacyjna wolnostojąca” oznacza pompę cyrkulacyjną przeznaczoną do eksploatacji niezależnie od produktu;

4) produkt” oznacza urządzenie wytwarzające lub przekazujące ciepło;

5) pompa cyrkulacyjna zintegrowana z produktem” oznacza pompę cyrkulacyjną przeznaczoną do eksploatacji jako część produktu, posiadającą przynajmniej jedną z poniższych cech budowy:

a) korpus pompy jest przeznaczony do mocowania i użytkowania wewnątrz produktu,

b) budowa pompy cyrkulacyjnej umożliwia regulowanie jej prędkości przez produkt;

c) projekt pompy cyrkulacyjnej przewiduje parametry bezpieczeństwa nieodpowiednie dla samodzielnej eksploatacji (stopnie ochrony ISO);

d) pompę cyrkulacyjną zdefiniowano w ramach zatwierdzenia produktu lub jego oznakowania CE;

6) pompa cyrkulacyjna wody pitnej” oznacza pompę cyrkulacyjną, przeznaczoną specjalnie do użytku w zakresie recyrkulacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy Rady 98/83/WE ( 1 );

7) korpus pompy” oznacza część pompy wirnikowej przeznaczoną do podłączenia do rur systemów ogrzewania lub obwodów wtórnych dystrybucyjnych układów chłodzenia.

▼B

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych są określone w załączniku I.

Ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu należy przeprowadzić na podstawie wymogów określonych w pkt 1 załącznika II.

Metodę obliczenia współczynnika efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych określono w pkt 2 załącznika II.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2005/32/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania dla oceny zgodności określony w załączniku V do niej.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE, organy państw członkowskich stosują w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia procedurę weryfikacji przedstawioną w załączniku III do niego.

Artykuł 6

Kryteria referencyjne

Orientacyjne kryteria referencyjne dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku IV.

▼M1

Artykuł 7

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. w kontekście postępu technicznego.

Przegląd obejmuje ocenę wariantów projektowych, które mogą ułatwić ponowne wykorzystanie i recykling.

Wyniki przeglądu przedstawia się Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu.

▼B

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

1) od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe wolnostojące osiągają poziom efektywności określony w pkt 1 ppkt 1 załącznika I z wyjątkiem pomp specjalnie zaprojektowanych dla obwodów pierwotnych systemów cieplnych wykorzystujących energię słoneczną oraz pomp ciepła;

2) od dnia 1 sierpnia 2015 r. pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe wolnostojące oraz pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe zintegrowane z produktami osiągają poziom efektywności określony w pkt 1 ppkt 2 załącznika I.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

1)   WYMOGI DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1) Od dnia 1 stycznia 2013 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących, z wyjątkiem pomp specjalnie zaprojektowanych dla obwodów pierwotnych systemów cieplnych wykorzystujących energię słoneczną oraz pomp ciepła, obliczany zgodnie z pkt 2 załącznika II, nie przekracza 0,27.

2) Od dnia 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących oraz pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami, obliczany zgodnie z pkt 2 załącznika II, nie przekracza 0,23.

▼M1

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r.:

a) współczynnik efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych wolnostojących, obliczany zgodnie z załącznikiem II, jest podawany na tabliczce znamionowej i opakowaniu pompy cyrkulacyjnej wolnostojącej oraz w dokumentacji technicznej pompy cyrkulacyjnej wolnostojącej w następujący sposób: „EEI ≤ 0,[xx]”;

b) odnośnie do pomp cyrkulacyjnych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami podaje się następujące informacje: „Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0,20.”;

c) zakładom przetwarzania należy udostępnić informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania komponentów i materiałów na koniec użytkowania odnośnie do pomp cyrkulacyjnych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktem;

d) w przypadku pomp cyrkulacyjnych wody pitnej, na opakowaniu i w dokumentacji podaje się następujące informacje: „Ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej”;

e) w przypadku pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami, wprowadzonych na rynek nie później niż dnia 1 stycznia 2020 r. jako produkt zamienny dla identycznych pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami wprowadzonych na rynek nie później niż dnia 1 sierpnia 2015 r., produkt zamienny lub jego opakowanie musi zawierać wyraźną informację o produktach, dla których jest przeznaczony.

Producenci podają informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pompy cyrkulacyjnej w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko.

Wyżej wymienione informacje zamieszcza się w widoczny sposób na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów pomp cyrkulacyjnych.

2. Od dnia 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami, obliczany zgodnie z załącznikiem II, podaje się na tabliczce znamionowej pompy cyrkulacyjnej i w dokumentacji technicznej produktu w następujący sposób: „EEI ≤ 0,[xx]”.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

METODY POMIARÓW I METODYKA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1.   METODY POMIARÓW

Dla celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury, uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼M1

2.   METODYKA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Metodyka obliczania współczynnika efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych jest następująca:

1. Pompy cyrkulacyjne wolnostojące z korpusem poddaje się pomiarom jako kompletne urządzenie.

Pompy cyrkulacyjne wolnostojące bez korpusu poddaje się pomiarom z korpusem identycznym z korpusem, w którym mają być używane.

Pompy cyrkulacyjne zintegrowane z produktami wymontowuje się z produktu i poddaje pomiarom z referencyjnym korpusem.

Pompy cyrkulacyjne bez korpusu przeznaczone do zintegrowania z produktem poddaje się pomiarom z korpusem referencyjnym,

przy czym „referencyjny korpus pompy” oznacza korpus dostarczony przez producenta z przyłączem ssawnym i tłocznym w tej samej osi przeznaczony do podłączenia do rur systemu ogrzewania lub obwodu wtórnego dystrybucyjnego układu chłodzenia.

2. W przypadku gdy pompa cyrkulacyjna posiada więcej niż jedno ustawienie wysokości podnoszenia i wydajności, pomiaru dokonuje się w najwyższym ustawieniu.

„Wysokość podnoszenia” (H) oznacza wysokość (w metrach) uzyskiwaną przez pompę cyrkulacyjną w danym momencie działania.

„Wydajność” (Q) oznacza objętościowe natężenie przepływu wody przez pompę cyrkulacyjną (m3/h).

3. Ustalić punkt, w którym wartości Q i H są największe, oraz określić wydajność i wysokość podnoszenia w tym punkcie jako: Q100 % i H100 % .

4. Obliczyć moc hydrauliczną Phyd w tym punkcie.

„Moc hydrauliczna” oznacza wyrażenie iloczynu wydajności (Q), wysokości podnoszenia (H) oraz stałej.

„Phyd” oznacza moc hydrauliczną pompy cyrkulacyjnej dostarczoną do płynu pompowanego w określonym punkcie działania (w watach).

5. Obliczyć moc referencyjną jako:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

„Moc referencyjna” oznacza stosunek mocy hydraulicznej i zużycia mocy przez pompę cyrkulacyjną, z uwzględnieniem zależności między efektywnością pompy cyrkulacyjnej i jej rozmiarem.

„Pref” oznacza moc referencyjną (w watach) pompy cyrkulacyjnej dla danej wartości wysokości podnoszenia i wydajności.

6. Zdefiniować referencyjną krzywą kontrolną jako linię prostą między punktami:

(Q 100 %, H 100 %) i (Q 0 %,
image )

image

7. Wybrać ustawienie pompy cyrkulacyjnej zapewniające osiągnięcie przez pompę na wybranej krzywej wartości Q H = punkt maksymalny. W przypadku pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami należy stosować referencyjną krzywą systemową, dostosowując krzywą systemową i prędkość pompy cyrkulacyjnej.

„Krzywa systemowa” oznacza związek między wydajnością i wysokością podnoszenia (H = f(Q)), wynikający z tarcia mającego miejsce w instalacji grzewczej lub dystrybucyjnym układzie chłodzenia, zgodnie z poniższym wykresem.

image

8. Zmierzyć P1 i H przy wydajności:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

P1 ” oznacza moc elektryczną (w watach), którą pompa cyrkulacyjna zużywa w danym punkcie działania.

9. Obliczyć PL w następujący sposób:

image , jeśli Hmeas ≤ Href

PL = P1, meas, jeśli Hmeas > Href ,

gdzie Href to wysokość podnoszenia na referencyjnej krzywej kontrolnej przy różnych wartościach wydajności.

10. Korzystając ze zmierzonych wartości PL i profilu obciążenia:

Wydajność [%]

Czas [%]

100

6

75

15

50

35

25

44

image

obliczyć średnią ważoną moc PL,avg jako:

PL,avg = 0,06 · PL, 100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL, 50 % + 0,44 · PL,25 %

obliczyć współczynnik efektywności energetycznej ( 2 ) jako:

image , gdzie C 20 % = 0,49

Z wyjątkiem pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami przeznaczonych do obwodów pierwotnych systemów cieplnych wykorzystujących energię słoneczną i pomp ciepła, w przypadku gdy współczynnik efektywności energetycznej obliczono jako:

image

gdzie C20% = 0,49, a n s oznacza wyróżnik szybkobieżności definiowany jako:

image

gdzie

n s

[obr./min] oznacza wyróżnik szybkobieżności pompy cyrkulacyjnej,

n100 %

oznacza prędkość obrotową w obr./min w danym punkcie pracy, zdefiniowaną dla Q 100 % i H 100 %.

▼M2
ZAŁĄCZNIK III

Weryfikacja zgodności produktu przez organy nadzoru rynku

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta lub importera jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej, ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

Weryfikując zgodność modelu produktu z wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, następującą procedurę:

1) Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jedno urządzenie danego modelu.

2) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a) wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta lub importera niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b) wartości deklarowane spełniają wszelkie wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje o produkcie opublikowane przez producenta lub importera nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości deklarowane; oraz

c) gdy organy państwa członkowskiego badają jedno urządzenie danego modelu, ustalone wartości (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

3) W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) lub b), uznaje się, że model nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

4) W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu.

5) Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna ustalonych wartości pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 1.

6) Jeżeli wynik, o którym mowa w pkt 5, nie zostanie osiągnięty, model uznaje się za niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

7) Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku II.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 1 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.Tabela 1

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametr

Dopuszczalne odchylenie na potrzeby weryfikacji

Współczynnik efektywności energetycznej

Wartość ustalona nie może przekraczać wartości deklarowanej o więcej niż 7 %.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

ORIENTACYJNE KRYTERIA REFERENCYJNE

W momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia kryterium referencyjne dla najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku dla pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0,20.( 1 ) Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.

( 2 ) CXX % oznacza współczynnik korygujący gwarantujący, że w momencie jego definiowania tylko XX % pomp cyrkulacyjnych danego typu posiada EEI ≤ 0,20.