2009R0245 — PL — 13.04.2010 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2009

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 076, 24.3.2009, p.17)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

  L 104

20

24.4.2010
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2009

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE ( 1 ), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu są określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza środek wykonawczy dotyczący produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora usług, zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu.

(3)

Komisja wykonała dwa badania przygotowawcze, w których ramach przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty produktów oświetleniowych stosowanych zwykle w sektorze usług (oświetlenie biur i oświetlenie dróg publicznych). Badania przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron ze Wspólnoty i z krajów trzecich, a ich wyniki zostały podane do publicznej wiadomości na stronach Komisji Europejskiej na portalu EUROPA.

(4)

Ponieważ obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie do produktów wprowadzanych na rynek niezależnie od miejsca ich zainstalowania, wymogi te nie mogą być uzależnione od zastosowania danego produktu (np. oświetlenie biurowe lub oświetlenie dróg publicznych). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem dotyczyć określonych produktów, takich jak lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, lampy wyładowcze dużej intensywności oraz stateczniki i oprawy oświetleniowe służące do zasilania takich lamp. W dobraniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych do konkretnych zastosowań (np. oświetlenie biurowe lub oświetlenie dróg publicznych) pomocne mogą być dla użytkowników orientacyjne kryteria referencyjne.

(5)

Produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby oświetlenia ogólnego, co oznacza, że dostarczają one światła sztucznego zastępującego światło naturalne celem zapewnienia normalnego widzenia przez człowieka. Lampy do celów specjalnych (np. lampy stosowane w monitorach komputerowych, fotokopiarkach, solariach, terrariach i innych podobnych zastosowaniach) nie powinny podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia.

(6)

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia za istotne uważa się następujące aspekty ekologiczne objętych nim produktów wykorzystujących energię:

a) pobór energii w stanie użytkowania;

b) zawartość rtęci w lampach.

(7)

Szacuje się, że w 2005 r. w całej Wspólnocie roczne zużycie energii elektrycznej związane z produktami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, wyniosło 200 TWh, co odpowiada emisji 80 mln ton CO2. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania, zużycie energii z tego tytułu wzrośnie do 260 TWh w 2020 r. Z przeprowadzonych badań przygotowawczych wynika, że zużycie energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, można znacznie zmniejszyć.

(8)

Szacuje się, że w 2005 r. zawartość rtęci w zainstalowanych lampach wynosiła 12,6 tony. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania, zawartość rtęci w zainstalowanych lampach wzrośnie do 18,6 tony w 2020 r.; jednocześnie wykazano, że zawartość tę można znacznie zmniejszyć.

(9)

Wobec braku uznanych na forum międzynarodowym naukowych metod pomiaru skutków środowiskowych „zanieczyszczenia świetlnego”, nie można oszacować jego znaczenia. Uznaje się jednak, że środki służące poprawie skuteczności świetlnej urządzeń oświetleniowych w sektorze usług mogą mieć pozytywny wpływ na „zanieczyszczenie świetlne”.

(10)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych i oszczędnych rozwiązań technicznych, prowadzących do zmniejszenia łącznych wydatków na zakup i eksploatację urządzeń.

(11)

Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy mieć na celu poprawę ich ekologiczności, co przyczyni się do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz do realizacji wspólnotowego celu, jakim jest ograniczenie zużycia energii o 20 % do roku 2020.

(12)

Niniejsze rozporządzenie powinno spowodować rozpowszechnienie na rynku rozwiązań technicznych służących poprawie energooszczędności objętych nim produktów, prowadząc do oszczędności energii rzędu 38 TWh w 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(13)

Ustalenie wymagań w zakresie energooszczędności dla lamp, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, doprowadzi do zmniejszenia łącznej zawartości rtęci w tych lampach.

(14)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu i nie powinny nieść za sobą negatywnych skutków dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego. W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, powinny wyrównywać z nadwyżką ewentualne dodatkowe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie ich produkcji.

(15)

Wymogi dotyczące ekoprojektu wchodzą w życie etapowo, dzięki czemu producenci powinni mieć wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zmodyfikowanie konstrukcji produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Harmonogram tych etapów należy określić tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez użytkowników i producentów (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa), przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. W ramach przeglądu, o którym mowa w art. 8, należy między innymi zweryfikować, czy określone w załączniku III pkt 2.1.C wymagania w zakresie sprawności stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności będą osiągalne w terminie ośmiu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(16)

Wycofywanie lamp zamiennych z rynku należy zaplanować z uwzględnieniem skutków tej operacji dla użytkowników. Państwa członkowskie mogą narzucić bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące instalacji oświetleniowych.

(17)

Pomiary odpowiednich parametrów produktów należy przeprowadzać przy uwzględnieniu powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod; producenci mogą stosować zharmonizowane normy ustanowione zgodnie z art. 10 dyrektywy 2005/32/WE.

(18)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE niniejsze rozporządzenie powinno stanowić, że mające zastosowanie procedury oceny zgodności to wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE oraz system zarządzania do celów oceny zgodności określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

(19)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przedstawiać informacje w postaci dokumentacji technicznej określonej w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/32/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(20)

W uzupełnieniu obowiązujących zgodnie z prawem wymogów, określenie orientacyjnych kryteriów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych dla produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, powinno przyczynić się do zapewnienia szerokiej dostępności informacji i łatwego dostępu do nich. Jest to szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm, ułatwiając im zastosowanie najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych celem poprawy ekologiczności produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, podczas całego cyklu życia.

(21)

Zawartość rtęci w lampach fluorescencyjnych i lampach wyładowczych dużej intensywności uważa się wprawdzie za istotny aspekt środowiskowy, jednak kwestię tę należy uregulować na podstawie dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ), która obejmuje również lampy wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(22)

Dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego ( 3 ) stanowi środek wykonawczy do dyrektywy 2005/32/WE i ze względu na długi okres eksploatacji opraw oświetleniowych i stateczników magnetycznych nadal obowiązuje w odniesieniu do zainstalowanych obecnie stateczników. Istnieje jednak potencjał dalszej poprawy, wobec czego wskazane byłoby przyjęcie bardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie minimalnej energooszczędności niż określone w dyrektywie 2000/55/WE. Dyrektywę 2000/55/WE należy zatem zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek zdefiniowanych w art. 2 lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, również w przypadku gdy są one wbudowane w inne produkty wykorzystujące energię.

W niniejszym rozporządzeniu określono ponadto orientacyjne kryteria referencyjne dla produktów przeznaczonych do zastosowań w oświetleniu biur i oświetleniu dróg publicznych.

Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi nie mają zastosowania do produktów wymienionych w załączniku I.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2005/32/WE. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

1) „oświetlenie ogólne” oznacza zasadniczo jednolite oświetlenie danego obszaru, bez uwzględnienia szczególnych wymagań lokalnych;

2) „oświetlenie biurowe” oznacza stałą instalację oświetleniową do pracy biurowej, mającą za zadanie umożliwiać ludziom sprawne i precyzyjne wykonywanie zadań wizualnych;

3) „oświetlenie dróg publicznych” oznacza stałą instalację oświetleniową, mającą za zadanie zapewniać użytkownikom obszarów komunikacyjnych znajdujących się na wolnym powietrzu dobrą widoczność w porach ciemności, celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa publicznego;

4) „lampa wyładowcza” oznacza lampę, w której światło wytwarzane jest w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą wyładowań elektrycznych w środowisku gazowym, w środowisku par metalu lub w mieszaninie kilku gazów i par;

5) „statecznik” oznacza urządzenie służące głównie do ograniczenia poboru prądu przez lampę lub lampy do wymaganej wartości, w przypadku gdy jest podłączone pomiędzy źródłem zasilania a lampą wyładowczą lub większą liczbą takich lamp. Statecznik może również zawierać środki przekształcania napięcia zasilającego, przyciemniania lampy i korygowania współczynnika mocy oraz może – sam lub w połączeniu z urządzeniem zapłonowym – zapewniać warunki niezbędne do zapłonu lampy lub lamp;

6) „oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez źródło światła lub większą liczbę takich źródeł, i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych źródeł światła, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami połączenia ich ze źródłem zasilania, ale nie zawiera samych źródeł światła;

7) „lampy fluorescencyjne” oznaczają lampy wyładowcze typu rtęciowego niskoprężnego, w których większość światła emitowana jest przez co najmniej jedną warstwę fosforu w wyniku jej pobudzenia promieniowaniem ultrafioletowym powstałym w następstwie wyładowań;

8) „lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika” oznaczają jedno- lub dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika;

9) „lampy wyładowcze dużej intensywności” oznaczają lampy wyładowcze, w których łuk wytwarzający światło jest stabilizowany temperaturą ścianek, a ładunek przekazywany przez ścianki lampy wyładowczej przekracza 3 waty na centymetr kwadratowy.

Na potrzeby załączników I oraz III do VII zastosowanie mają ponadto definicje określone w załączniku II.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp określono w załączniku III.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2005/32/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE lub system zarządzania określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE do dokumentacji technicznej dołącza się kopię informacji o produkcie dostarczonych zgodnie z załącznikiem III część 1.3, 2.2 i 3.2.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Kontrole w ramach nadzoru rynku są prowadzone zgodnie z procedurą weryfikacji określoną w załączniku IV.

Artykuł 6

Orientacyjne kryteria referencyjne

Orientacyjne kryteria referencyjne dla najlepiej działających produktów i technologii dostępnych na rynku są określone:

a) w załączniku V dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp;

b) w załącznikach VI i VII dla produktów przeznaczonych do zastosowań w oświetleniu biur i oświetleniu dróg publicznych.

Artykuł 7

Uchylenie

Dyrektywę 2000/55/WE uchyla się po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przegląd

Przed upływem 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona jego przeglądu w kontekście postępu technicznego.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wymagania określone w załączniku III stosuje się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w tymże załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

▼M1

Wyłączenia

▼B

1.  ►M1  Przepisy załącznika III nie mają zastosowania do następujących lamp, pod warunkiem że w dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE określono, które z poniższych parametrów stanowią podstawę do ich wyłączenia: ◄

a) lampy niebędące źródłem światła białego zgodnie z definicją w załączniku II; wyłączenie to nie dotyczy wysokoprężnych lamp sodowych;

b) lampy będące kierunkowym źródłem światła zgodnie z definicją w załączniku II;

▼M1

c) lampy wyładowcze dużej intensywności o świetle mieszanym, w których:

 co najmniej 6 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 250–400 nm, oraz

 co najmniej 11 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 630–780 nm, oraz

 co najmniej 5 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 640–700 nm;

d) lampy wyładowcze dużej intensywności o świetle mieszanym, w których:

 szczytowa wartość promieniowania przypada w zakresie 315–400 nm (UVA) lub 280–315 nm (UVB);

▼B

e) dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne posiadające:

 średnicę 7 mm (T2) lub mniejszą;

 średnicę 16 mm (T5) i moc P ≤ 13W lub P > 80W;

 średnicę 38 mm (T12), trzonek G-13 Medium BiPin, wartości graniczne filtra kompensacji kolorów (cc): +/–5m (+ magenta, – zielony); współrzędne CIE: x=0,330 y=0,335 oraz x=0,415 y=0,377, oraz

 średnicę 38 mm (T12) i wyposażone w zewnętrzny pasek zapłonowy;

f) jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne posiadające średnicę 16 mm (T5), czterobiegunowy trzonek 2G11, Tc = 3 200K przy współrzędnych chromatyczności x=0,415 y=0,377 oraz Tc = 5 500K przy współrzędnych chromatyczności x=0,330 y=0,335;

g) lampy wyładowcze dużej intensywności o Tc > 7 000K;

h) lampy wyładowcze dużej intensywności charakteryzujące się skuteczną mocą właściwą promieniowania UV > 2 mW/klm;

i) lampy wyładowcze dużej intensywności nieposiadające trzonka E27, E40 lub PGZ12.

▼M1

2. Przepisy załącznika III nie mają zastosowania do następujących produktów, pod warunkiem że w informacjach o produkcie, niezależnie od ich postaci, określono, że nie są one przeznaczone na potrzeby oświetlenia ogólnego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub że nie są przeznaczone do zastosowań wymienionych w lit. b)–e):

a) produkty przeznaczone do zastosowań innych niż oświetlenie ogólne oraz produkty wbudowane w produkty niepełniące funkcji oświetlenia ogólnego;

b) lampy objęte wymogami określonymi w dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 4 ) lub dyrektywie 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 5 );

c) oprawy oświetlenia awaryjnego i oprawy oznakowania awaryjnego w rozumieniu dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 6 );

d) stateczniki przeznaczone do wykorzystania w oprawach wymienionych w lit. c) i przeznaczone do zasilania lamp w warunkach awaryjnych;

e) oprawy oświetleniowe, których dotyczą wymogi określone w dyrektywie 94/9/WE, dyrektywie 1999/92/WE, dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 7 ), dyrektywie Rady 93/42/EWG ( 8 ) i dyrektywie Rady 88/378/EWG ( 9 ) oraz oprawy oświetleniowe wbudowane w urządzenia, których dotyczą te wymogi.

W informacji o produkcie określa się przeznaczenie każdego produktu, natomiast w dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE podaje się parametry techniczne potwierdzające, że projekt produktu odpowiada jego określonemu przeznaczeniu.

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Uwzględnione parametry techniczne i definicje na potrzeby załączników I oraz III–VII

1.   Parametry techniczne związane z wymogami dotyczącymi ekoprojektu

▼M1 —————

▼B

a) „Skuteczność świetlna źródła”, „skuteczność źródła światła” lub „skuteczność lampy” (ηsource), która oznacza iloraz emitowanego strumienia świetlnego (Ф) i mocy pobranej przez źródło (Psource). ηsource = Ф / Psource. Jednostka: lm/W. Moc pobrana przez źródło nie obejmuje strat mocy na urządzeniach pomocniczych, np. statecznikach.

b) „Współczynnik zachowania strumienia świetlnego” (LLMF), który oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego.

c) „Współczynnik trwałości lampy” (LSF), który oznacza odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal działają w danym momencie, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości załączania.

Na potrzeby tabeli 6 w załączniku III współczynnik trwałości lampy mierzy się w trybie pracy przy wysokiej częstotliwości i cyklu przełączania 11h/1h.

d) „Sprawność statecznika” (ηballast), która oznacza stosunek mocy lampy (mocy wyjściowej statecznika) do mocy na wejściu układu lampa–statecznik, przy odłączonych ewentualnych czujnikach, połączeniach sieciowych i innych obciążeniach dodatkowych.

e) „Chromatyczność”, która oznacza właściwość bodźca barwowego określoną przez jego współrzędne chromatyczności lub przez jego dominującą lub uzupełniającą długość fali i czystość rozpatrywane razem.

f) „Strumień świetlny”, który oznacza wielkość wyprowadzaną ze strumienia promieniowania (mocy promienistej) w drodze wyznaczania wartości promieniowania zgodnie z wrażliwością widmową oka ludzkiego.

g) „Skorelowana temperatura barwowa” (Tc [K]), która oznacza temperaturę promiennika Plancka (ciała czarnego), którego postrzegana barwa najbliżej przypomina barwę danego bodźca o takiej samej jasności i w określonych warunkach obserwacji.

h) „Oddawanie barw” (Ra), które oznacza wpływ oświetlenia na postrzeganą barwę obiektów poprzez świadome lub podświadome porównanie z ich postrzeganą barwą przy oświetleniu referencyjnym.

i) „Skuteczna moc właściwa promieniowania UV”, która oznacza skuteczną moc promieniowania ultrafioletowego lampy w stosunku do jej strumienia świetlnego (jednostka: mW/klm).

j) „Klasyfikacja stopnia ochrony”, która oznacza system kodowania mający na celu określenie stopnia zapewnianej przez obudowę ochrony przed penetracją pyłu, ciał stałych i wilgoci oraz przekazanie dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

2.   Parametry techniczne związane z orientacyjnymi kryteriami referencyjnymi

a) „Zawartość rtęci w lampie”, która oznacza ilość rtęci, jaką zawiera lampa.

b) „Współczynnik zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (LMF)”, który oznacza stosunek strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego.

c) „Współczynnik użyteczności” (UF) instalacji dla powierzchni odniesienia, który oznacza stosunek strumienia świetlnego padającego na powierzchnię odniesienia do sumy strumieni świetlnych poszczególnych lamp wchodzących w skład instalacji.

3.   Definicje

a) „Kierunkowe źródło światła” (DLS) oznacza źródła światła, w których co najmniej 80 % strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta bryłowego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie 120°).

b) „Źródło światła białego” oznacza źródło światła o współrzędnych chromatyczności spełniających następujące warunki:

 0,270 < x < 0,530

 –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c) Wartość „znamionowa” oznacza liczbową wartość charakterystyki danego produktu w warunkach eksploatacji określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w odpowiednich normach. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wartości graniczne parametrów produktów podaje się jako wartości znamionowe.

d) Wartość „nominalna” oznacza przybliżoną wartość liczbową służącą do określenia lub identyfikacji produktu.

e) „Zanieczyszczenie świetlne” oznacza sumę wszystkich negatywnych oddziaływań światła sztucznego na środowisko naturalne, w tym oddziaływanie światła przeszkadzającego.

f) „Światło przeszkadzające” oznacza tę część światła pochodzącego z instalacji oświetleniowej, która nie służy celowi, do którego ta instalacja została zaprojektowana. Obejmuje ono:

 światło padające nieodpowiednio poza obszar oświetlany,

 światło rozproszone w sąsiedztwie instalacji oświetleniowej,

 łunę, czyli rozjaśnienie nocnego nieba wskutek bezpośrednich i pośrednich odbić promieniowania (widzialnego i niewidzialnego) rozproszonego na składnikach atmosfery (cząstkach gazu, aerozolach i cząstkach stałych) w kierunku obserwatora.

g) „Bazowa sprawność statecznika” (EBb) oznacza zależność pomiędzy mocą znamionową lampy (Plamp) a sprawnością statecznika.

Dla stateczników do jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych wartość EBbFL oblicza się w następujący sposób:

dla Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

dla 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1)

dla Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h) „Druga bańka lampy” oznacza drugą, zewnętrzną bańkę lampy, która nie jest niezbędna do celu wytwarzania światła, np. zewnętrzną osłonę zapobiegającą zanieczyszczeniu środowiska przez rtęć i szkło w przypadku pęknięcia lampy. Na potrzeby ustalania obecności drugiej bańki lampy, za bańkę lampy nie uważa się rurki wyładowczej lamp wyładowczych dużej intensywności.

i) „Osprzęt sterujący źródłem światła” oznacza element lub elementy umieszczone pomiędzy źródłem zasilania a źródłem światła lub większą liczbą takich źródeł, służące do przekształcania napięcia zasilającego, ograniczania poboru prądu przez lampę lub lampy do wymaganej wartości, dostarczania napięcia zapłonowego i prądu do nagrzewania wstępnego, zapobiegania zapłonowi na zimno, korygowania współczynnika mocy lub ograniczania zakłóceń radiowych. Do przykładów osprzętu sterującego źródłem światła zaliczyć można stateczniki, przetwornice i transformatory do lamp halogenowych oraz sterowniki do diod elektroluminescencyjnych (LED).

j) „Lampa wysokoprężna z parami rtęci (wysokoprężna lampa rtęciowa)” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności, w której większość światła jest wytwarzana bezpośrednio lub pośrednio wskutek promieniowania rtęci pod ciśnieniem cząstkowym powyżej 100 kilopaskali.

k) „Lampa wysokoprężna z parami sodu (wysokoprężna lampa sodowa)” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności, w której większość światła jest wytwarzana wskutek promieniowania par sodu pod ciśnieniem cząstkowym rzędu 10 kilopaskali.

l) „Lampa metalohalogenkowa” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności, w której światło wytwarzane jest wskutek promieniowania mieszaniny par metalicznych, metalohalogenków oraz produktów dysocjacji tych ostatnich.

m) „Statecznik elektroniczny lub wysokiej częstotliwości” oznacza zasilany napięciem sieciowym falownik prądu przemiennego, zawierający elementy stabilizujące do uruchamiania i zasilania lampy fluorescencyjnej typu rurowego lub większej liczby takich lamp, generalnie pracujący z wysoką częstotliwością.

n) „Lampa przezroczysta” oznacza lampę wyładowczą dużej intensywności z przezroczystą bańką lub rurą zewnętrzną, w której wytwarzająca światło rurka wyładowcza jest wyraźnie widoczna (np. lampa z przezroczystą bańką szklaną).

▼M1

o) „Lampa o świetle” mieszanym oznacza lampę zawierającą w tej samej bańce lampę z parami rtęci oraz żarnik połączone szeregowo.

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp

Przy każdym wymogu dotyczącym ekoprojektu podano termin, od którego obowiązuje. Dany wymóg obowiązuje wraz z wymogami wprowadzonymi w późniejszym terminie, chyba że zostanie zastąpiony lub o ile nie określono inaczej.

1.   WYMOGI DOTYCZĄCE LAMP FLUORESCENCYJNYCH BEZ WBUDOWANEGO STATECZNIKA I LAMP WYŁADOWCZYCH DUŻEJ INTENSYWNOŚCI

1.1.   Wymogi dotyczące skuteczności lampy

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne o średnicy 16 mm i 26 mm (lampy T5 i T8) muszą posiadać znamionową skuteczność świetlną w temperaturze 25 °C nie mniejszą niż określono w tabeli 1.

W przypadku lamp o mocy nominalnej nieuwzględnionej w zestawieniu w tabeli 1, lampy takie muszą posiadać skuteczność świetlną swego najbliższego odpowiednika pod względem mocy, z wyjątkiem lamp T8 o mocy powyżej 50 W, które muszą posiadać skuteczność świetlną nie mniejszą niż 83 lm/W. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy znajduje się dokładnie pomiędzy dwiema najbliższymi wartościami w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą wyższej z tych dwóch wartości. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy jest wyższa niż najwyższa wartość mocy podana w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą takiej najwyższej mocy.

▼M1

Dwutrzonkowe spiralne lampy fluorescencyjne o średnicy wynoszącej co najmniej 16 mm (T5) muszą spełniać wymogi określone w tabeli 5 dla lamp kolistych T9.

▼BTabela 1

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp T8 i T5

T8 (Ø 26 mm)

T5 (Ø 16 mm)

wysoka sprawność

T5 (Ø 16 mm)

wysoka skuteczność

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne muszą posiadać znamionową skuteczność świetlną w temperaturze 25 °C zgodnie z poniższym zestawieniem.

W przypadku lamp o mocy nominalnej lub kształcie nieuwzględnionych w zestawieniu w tabelach od 2 do 5, lampy takie muszą posiadać skuteczność świetlną swego najbliższego odpowiednika pod względem mocy i kształtu. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy znajduje się dokładnie pomiędzy dwiema wartościami w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą wyższej z tych dwóch wartości. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy jest wyższa niż najwyższa wartość mocy podana w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą takiej najwyższej mocy.

▼M1Tabela 2

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla jednotrzonkowych lamp fluorescencyjnych zasilanych przez stateczniki elektromagnetyczne i elektroniczne

Mała pojedyncza rurka równoległa, trzonek G23 (dwubiegunowy) lub 2G7 (czterobiegunowy)

image image

Podwójna rurka równoległa, trzonek G24d (dwubiegunowy) lub G24q (czterobiegunowy)

image image

Potrójna rurka równoległa, trzonek GX24d (dwubiegunowy) lub GX24q (czterobiegunowy)

image image

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

Cztery odnogi na jednej płaszczyźnie, trzonek 2G10

(czterobiegunowy)

image

Długa pojedyncza rurka równoległa, trzonek 2G11

(czterobiegunowy)

image image

 

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81Tabela 3

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla jednotrzonkowych lamp fluorescencyjnych zasilanych tylko przez stateczniki elektroniczne

Potrójna rurka równoległa, trzonek GX24q

(czterobiegunowy)

image

Poczwórna rurka równoległa, trzonek GX24q

(czterobiegunowy)

image

Długa pojedyncza rurka równoległa, trzonek 2G11

(czterobiegunowy)

image image

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna

(W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74

 

▼BTabela 4

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla jednotrzonkowych lamp fluorescencyjnych o kształcie prostokątnym lub (bardzo) wysokiej skuteczności

Pojedyncza rurka w jednej płaszczyźnie, trzonek GR8 (dwubiegunowy), GR10q (czterobiegunowy) lub GRY10q3 (czterobiegunowy)

image

Cztery lub trzy równoległe rurki T5, trzonek 2G8 (czterobiegunowy)

image

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71Tabela 5

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp kolistych T9 i T5

Lampa kolista T9, średnica rurki 29 mm, trzonek G10q

image

Lampa kolista T5, średnica rurki 16 mm, trzonek 2GX13

image

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

Moc nominalna (W)

Znamionowa skuteczność świetlna (lm/W), wartość początkowa 100 h

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Wymagana skuteczność świetlna w temperaturze 25 °C może być w następujących przypadkach niższa niż określono w tabelach powyżej:

▼M1Tabela 6

Procentowe wartości pomniejszenia minimalnej skuteczności znamionowej dla lamp fluorescencyjnych o wysokiej temperaturze barwowej lub wysokim wskaźniku oddawania barw, lub posiadających drugą bańkę, lub o długim okresie eksploatacji

Parametr lampy

Pomniejszenie skuteczności świetlnej przy 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Druga bańka lampy

–10 %

Współczynnik trwałości lampy ≥ 0,50 po 40 000 godzin pracy

–5 %

▼B

Podane wartości pomniejszenia sumują się.

Jedno- i dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne, których optymalna temperatura jest inna niż 25 °C, muszą również w swojej optymalnej temperaturze spełniać określone w tabelach powyżej wymagania w zakresie skuteczności świetlnej.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i lamp wyładowczych dużej intensywności zastosowanie będą miały określone poniżej wymogi.

Wymogi, które w pierwszym etapie dotyczyły dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych o średnicy 26 mm (T8), będą dotyczyć wszystkich dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych o średnicach innych niż objęte tymi wymogami w pierwszym etapie.

Lampy te muszą posiadać minimalną skuteczność jak dla lampy T8 będącej ich najbliższym odpowiednikiem pod względem mocy. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy jest wyższa niż najwyższa wartość mocy podana w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą takiej najwyższej mocy.

▼M1

Nadal obowiązywać będą współczynniki korekcji określone dla etapu pierwszego (tabela 6).

▼B

Lampy o Tc ≥ 5 000 K lub posiadające drugą bańkę muszą posiadać skuteczność wynoszącą co najmniej 90 % odpowiednich wymaganych wartości określonych w tabelach 7, 8 i 9.

Wysokoprężne lampy sodowe o Ra ≤ 60 muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 7:Tabela 7

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla wysokoprężnych lamp sodowych o Ra ≤ 60

Moc nominalna lampy [W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy przezroczyste

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy nieprzezroczyste

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Określone w tabeli 7 wymagania będą dotyczyć instalowanych w ramach wymiany wysokoprężnych lamp sodowych przystosowanych do współpracy z osprzętem sterującym do lamp wysokoprężnych z parami rtęci dopiero po upływie sześciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Lampy metalohalogenkowe o Ra ≤ 80 i wysokoprężne lampy sodowe o Ra > 60 muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 8:Tabela 8

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp metalohalogenkowych o Ra ≤ 80 i wysokoprężnych lamp sodowych o Ra > 60

Moc nominalna lampy [W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy przezroczyste

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy nieprzezroczyste

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Po upływie sześciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostałe lampy wyładowcze dużej intensywności muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 9:Tabela 9

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla pozostałych lamp wyładowczych dużej intensywności

Moc nominalna lampy [W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Wymogi trzeciego etapu

Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

▼M1

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą współpracować ze statecznikami o klasie sprawności energetycznej co najmniej A2 zgodnie z pkt 2.2 załącznika III. Oprócz tego mogą one również współpracować ze statecznikami o klasach skuteczności energetycznej niższych niż A2.

▼B

Lampy metalohalogenkowe muszą posiadać minimalną znamionową skuteczność świetlną zgodnie z tabelą 10:Tabela 10

Minimalne wartości skuteczności znamionowej dla lamp metalohalogenkowych (etap 3)

Moc nominalna lampy (W)

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy przezroczyste

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W] – lampy nieprzezroczyste

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lampy o Tc ≥ 5 000 K lub posiadające drugą bańkę muszą posiadać skuteczność wynoszącą co najmniej 90 % odpowiednich wymaganych wartości.

1.2.   Wymogi eksploatacyjne

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, których dotyczą wymogi załącznika III pkt 1.1.A, muszą charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw (Ra) wynoszącym co najmniej 80.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw (Ra) wynoszącym co najmniej 80 oraz minimalnymi wartościami współczynnika zachowania strumienia świetlnego zgodnie z tabelą 11:

▼M1Tabela 11

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych – etap 2

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Liczba godzin pracy

Rodzaj lampy

2 000

4 000

8 000

16 000

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości

0,95

0,92

0,90

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne T8 zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,96

0,92

0,91

0,90

Inne dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,95

0,92

0,90

0,90

Jednotrzonkowe koliste lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości, dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne o kształcie litery U T8 i dwutrzonkowe spiralne lampy fluorescencyjne o średnicy co najmniej 16 mm (T5)

0,80

0,74

0,72 po 5 000 godzin pracy

Jednotrzonkowe koliste lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości

0,85

0,83

0,80

0,75 po 12 000 godzin pracy

Inne jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości

0,85

0,78

0,75

Inne jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,90

0,84

0,81

0,78

▼M1

Do wartości w tabeli 11 mają zastosowanie następujące pomniejszenia o charakterze kumulatywnym:Tabela 11a

Wartości procentowe pomniejszeń dotyczących wymogów w zakresie zachowania strumienia świetlnego dla lamp fluorescencyjnych

Parametr lampy

Pomniejszenie wymogów w zakresie zachowania strumienia świetlnego dla lamp fluorescencyjnych

Lampy o 95 ≥ Ra > 90

Przy liczbie godzin pracy ≤ 8 000 h: – 5 %

Przy liczbie godzin pracy > 8 000 h: – 10 %

Lampy o Ra > 95

Przy liczbie godzin pracy ≤ 4 000 h: – 10 %

Przy liczbie godzin pracy > 4 000 h: – 15 %

Lampy o temperaturze barwowej ≥ 5 000 K

–10 %

▼B

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika muszą posiadać minimalną wartość współczynnika trwałości lampy zgodnie z tabelą 12:

▼M1Tabela 12

Współczynnik trwałości lampy dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych – etap 2

Współczynnik trwałości lampy

Liczba godzin pracy

Rodzaj lampy

2 000

4 000

8 000

16 000

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości

0,99

0,97

0,90

Dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,99

0,97

0,92

0,90

Jednotrzonkowe koliste lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości, dwutrzonkowe lampy fluorescencyjne o kształcie litery U T8 oraz dwutrzonkowe spiralne lampy fluorescencyjne o średnicy co najmniej 16 mm (T5)

0,98

0,77

0,50 po 5 000 godzin pracy

Jednotrzonkowe koliste lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości

0,99

0,97

0,85

0,50 po 12 000 godzin pracy

Inne jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem innym niż statecznik wysokiej częstotliwości

0,98

0,90

0,50

Inne jednotrzonkowe lampy fluorescencyjne zasilane statecznikiem wysokiej częstotliwości z zapłonem na ciepło

0,99

0,98

0,88

▼B

Wysokoprężne lampy sodowe muszą posiadać minimalne wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości lampy zgodnie z tabelą 13:

▼M1Tabela 13

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego i współczynnik trwałości lampy dla wysokoprężnych lamp sodowych – etap 2

Kategoria wysokoprężnych lamp sodowych oraz liczba godzin pracy do celów pomiarów

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

P ≤ 75 W

Współczynniki LLMF i LSF mierzone po 12 000 godzin pracy

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

wszystkie lampy montowane w ramach wymiany przystosowane do współpracy ze statecznikami lamp wysokoprężnych z parami rtęci

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

Współczynniki LLMF i LSF mierzone po 16 000 godzin pracy

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

wszystkie lampy montowane w ramach wymiany przystosowane do współpracy ze statecznikami lamp wysokoprężnych z parami rtęci

> 0,75

> 0,55

Określone w tabeli 13 wymogi dotyczące instalowanych w ramach wymiany lamp przystosowanych do współpracy ze statecznikami lamp wysokoprężnych z parami rtęci stosuje się do chwili upływu sześciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

▼B

C.   Wymogi trzeciego etapu

Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Lampy metalohalogenkowe muszą posiadać minimalne wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości lampy zgodnie z tabelą 14:Tabela 14

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego i współczynnik trwałości lampy dla lamp metalohalogenkowych (etap 3)

Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie – lampy

Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia producenci muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej następujące informacje o każdej ze swoich lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i każdej ze swoich lamp wyładowczych dużej intensywności. Informacje te należy także zamieścić w dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE.

a) Nominalna i znamionowa moc lampy;

b) nominalny i znamionowy strumień świetlny lampy;

c) znamionowa skuteczność lampy po 100 h pracy w warunkach normalnych (25 °C, 35 °C dla lamp T5). W przypadku lamp fluorescencyjnych – zarówno dla pracy przy częstotliwości sieciowej 50 Hz (w stosownych przypadkach), jak i dla pracy przy wysokiej częstotliwości (> 50 Hz) (w stosownych przypadkach), w każdym przypadku dla tej samej wartości znamionowego strumienia świetlnego, a w przypadku pracy przy wysokiej częstotliwości wraz z podaniem wartości prądu kalibracji dla warunków testowych i/lub napięcia znamionowego generatora wysokiej częstotliwości oraz jego rezystancji. Należy podać wyraźnie, że moc pobrana przez źródło nie obejmuje strat mocy na urządzeniach pomocniczych, np. statecznikach;

d) znamionowy współczynnik zachowania strumienia świetlnego po 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h i 20 000 h (up to 8 000 h tylko w przypadku lamp nowych na rynku, dla których brak jeszcze danych), z podaniem trybu pracy, przy którym przeprowadzono próby, jeśli możliwa jest praca zarówno przy 50 Hz, jak i przy wysokiej częstotliwości;

e) znamionowy współczynnik trwałości lampy po 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h i 20 000 h (do 8 000 h tylko w przypadku lamp nowych na rynku, dla których brak jeszcze danych), z podaniem trybu pracy, przy którym przeprowadzono próby, jeśli możliwa jest praca zarówno przy 50 Hz, jak i przy wysokiej częstotliwości;

f) zawartość rtęci w lampie, w postaci [X,X mg];

g) wskaźnik oddawania barw (Ra) lampy;

h) temperatura barwowa lampy;

▼M1

i) temperatura otoczenia wewnątrz oprawy, przy której lampa osiąga konstrukcyjnie maksymalny strumień świetlny. Jeśli temperatura ta jest równa lub niższa od 0 °C, lub równa lub wyższa od 50 °C, należy podać, że lampa nie jest przeznaczona do zastosowań w pomieszczeniach w normalnej temperaturze pokojowej;

▼M1

j) w przypadku lamp fluorescencyjnych nieposiadających wbudowanego statecznika – określone w tabeli 17 wskaźniki sprawności energetycznej, przy których lampa może funkcjonować.

▼B

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE STATECZNIKÓW DO LAMP FLUORESCENCYJNYCH BEZ WBUDOWANEGO STATECZNIKA I STATECZNIKÓW DO LAMP WYŁADOWCZYCH DUŻEJ INTENSYWNOŚCI

2.1.   Wymogi dotyczące sprawności energetycznej stateczników

Stateczniki przystosowane do pracy przy różnych wartościach obciążenia muszą spełniać poniższe wymogi dla każdej wartości obciążenia, przy którym mogą pracować.

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Minimalna klasa sprawności energetycznej wynosić musi B2 dla stateczników, których dotyczy tabela 17 w załączniku III pkt 2.2, A3 dla stateczników, których dotyczy tabela 18 oraz A1 dla stateczników z funkcją ściemniania, których dotyczy tabela 19.

W położeniu ściemniacza odpowiadającym 25 % strumienia świetlnego danej lampy moc na wejściu układu lampa–statecznik nie może przekraczać następującej wartości:

Pin < 50 % * PLratedballast

gdzie PLrated to moc znamionowa lampy, a ηballast to dolna wartość graniczna sprawności energetycznej w danej klasie EEI.

Pobór mocy przez statecznik lampy fluorescencyjnej nie może przekraczać 1,0 W w stanie, gdy zasilane lampy nie emitują światła w normalnych warunkach eksploatacyjnych, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie środka wykonawczego:

Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności muszą posiadać sprawność zgodnie z tabelą 15.Tabela 15

Minimalna sprawność stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności (etap 2)

Moc nominalna lampy (P)

W

Minimalna sprawność statecznika (ηballast)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Pobór mocy przez statecznik przystosowany do współpracy z lampami fluorescencyjnymi bez wbudowanego statecznika nie może przekraczać 0,5 W w stanie, gdy zasilane lampy nie emitują światła w normalnych warunkach eksploatacyjnych, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

C.   Wymogi trzeciego etapu

Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika muszą posiadać następującą sprawność:

ηballast ≥ EBbFL

gdzie EBbFL jest zdefiniowane w załączniku II pkt 3.g.

Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności muszą posiadać sprawność zgodnie z tabelą 16.Tabela 16

Minimalna sprawność stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności (etap 3)

Moc nominalna lampy (P)

W

Minimalna sprawność statecznika (ηballast)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie – stateczniki

Producenci stateczników muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojego statecznika. Informacje te muszą być także umieszczone w sposób wyraźny i trwały na stateczniku. Informacje te należy także zamieścić w dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE.

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Dla stateczników do lamp fluorescencyjnych należy podać klasę sprawności energetycznej (EEI), zgodnie z poniższą definicją.

„Wskaźnik sprawności energetycznej” (EEI) oznacza system klasyfikacji stateczników do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika według wartości granicznych sprawności. Dla stateczników bez funkcji ściemniania są to klasy (według coraz mniejszej sprawności) A2 BAT, A2, A3, B1 i B2, a dla stateczników z funkcją ściemniania – klasy A1 BAT i A1.

W tabeli 17 podano klasy EEI stateczników przystosowanych do współpracy ze wskazanymi w tabeli lampami lub z innymi lampami przystosowanymi do współpracy z takimi samymi statecznikami (co oznacza, że dane wzorcowego statecznika są identyczne).

▼M1Tabela 17

Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników bez funkcji ściemniania do lamp fluorescencyjnych

DANE LAMPY

SPRAWNOŚĆ STATECZNIKA (Plamp/Pinput)

bez funkcji ściemniania

Rodzaj lampy

Moc nominalna

KOD ILCOS

Moc znamionowa/typowa

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 
 
 
 
 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 
 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 
 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 
 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 
 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 
 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 
 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 
 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 
 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 
 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 
 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 
 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 
 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 
 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 
 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 
 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 
 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 
 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 
 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 
 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 
 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 
 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 
 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 
 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 
 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 
 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 
 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 
 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 
 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 
 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 
 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 
 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

▼B

Dla stateczników bez funkcji ściemniania nieuwzględnionych w tabeli 17 przyjmuje się klasy EEI w zależności od ich sprawności, zgodnie z tabelą 18:Tabela 18

Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników bez funkcji ściemniania do lamp fluorescencyjnych, nieuwzględnionych w tabeli 17

ηballast

Wskaźnik sprawności energetycznej

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

gdzie EBbFL jest zdefiniowane w załączniku II pkt 3.g.

Dla stateczników z funkcją ściemniania do lamp fluorescencyjnych przyjmuje się klasy EEI w zależności od klasy, do której zaliczałby się statecznik podczas pracy przy 100 % strumienia świetlnego, zgodnie z tabelą 19.Tabela 19

Wymogi dotyczące wskaźnika sprawności energetycznej stateczników z funkcją ściemniania do lamp fluorescencyjnych

Spełniana klasa przy 100 % strumienia świetlnego

Wskaźnik sprawności energetycznej statecznika z funkcją ściemniania

A3

A1

A2

A1 BAT

Dla stateczników przystosowanych do pracy przy różnych wartościach obciążenia klasę określa się w zależności od ich najniższej sprawności, względnie należy podać odpowiednią klasę dla każdej lampy, z którą współpracuje dany statecznik.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

W przypadku stateczników do lamp wyładowczych dużej intensywności należy podać sprawność statecznika, jak zdefiniowano w załączniku II pkt 1.d.

3.   WYMOGI DOTYCZĄCE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO LAMP FLUORESCENCYJNYCH BEZ WBUDOWANEGO STATECZNIKA I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO LAMP WYŁADOWCZYCH DUŻEJ INTENSYWNOŚCI

3.1.   Wymogi dotyczące sprawności energetycznej opraw oświetleniowych

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Pobór mocy przez oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika nie może przekraczać łącznego poboru mocy przez zainstalowane stateczniki w stanie, gdy normalnie zasilane przez nie lampy nie emitują światła, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i lamp wyładowczych dużej intensywności muszą być kompatybilne ze statecznikami spełniającymi wymogi trzeciego etapu. Nie dotyczy to opraw oświetleniowych o stopniu ochrony wynoszącym co najmniej IP4X.

Pobór mocy przez oprawy oświetleniowe do lamp wyładowczych dużej intensywności nie może przekraczać łącznego poboru mocy przez zainstalowane stateczniki w stanie, gdy normalnie zasilane przez nie lampy nie emitują światła, a ewentualne elementy dodatkowe (połączenia sieciowe, czujniki itp.) są odłączone. Jeśli elementów tych nie można odłączyć, należy zmierzyć ich pobór mocy i odjąć go od wyniku.

C.   Wymogi trzeciego etapu

Po upływie ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Wszystkie oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i lamp wyładowczych dużej intensywności muszą być kompatybilne ze statecznikami spełniającymi wymogi trzeciego etapu.

3.2.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie – oprawy oświetleniowe

A.   Wymogi pierwszego etapu

Po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Producenci opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej 2 000 lumenów muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojej oprawy oświetleniowej. Informacje te należy także zamieścić w dokumentacji technicznej przygotowanej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE.

a) Jeśli oprawa oświetleniowa jest wprowadzana na rynek wraz ze statecznikiem – informacje o sprawności statecznika zgodnie z załącznikiem III pkt 2.2, na podstawie danych podawanych przez producenta statecznika;

b) jeśli oprawa oświetleniowa jest wprowadzana na rynek wraz z lampą – skuteczność lampy (lm/W), na podstawie danych podawanych przez jej producenta;

c) jeśli statecznik lub lampa nie są wprowadzane na rynek wraz z oprawą oświetleniową, należy podać numery referencyjne kompatybilnych z nią typów lamp lub stateczników, na podstawie katalogów producentów (np. kody ILCOS lamp);

d) instrukcje utrzymania, aby zapewnić zachowanie przez oprawę oświetleniową pierwotnej jakości przez cały okres eksploatacji;

e) instrukcje demontażu.

B.   Wymogi drugiego etapu

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Wymogi pierwszego etapu dotyczące udostępniania informacji o produkcie będą miały zastosowanie także do opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej intensywności o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej 2 000 lumenów. Ponadto dla wszystkich opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej intensywności należy podać, czy są przystosowane do lamp przezroczystych, czy do opalizowanych w rozumieniu załącznika II.
ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji dla wymogów określonych w załączniku III.

▼M1

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼B

W przypadku lamp

Organy państw członkowskich przeprowadzają badania na próbie liczącej co najmniej dwadzieścia losowo wybranych lamp tego samego modelu, pochodzących od tego samego producenta.

Uznaje się, że badana partia spełnia stosowne wymogi określone w załączniku III część 1 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli średnie wyniki nie odbiegają od wartości granicznych, progowych lub zadeklarowanych o więcej niż 10 %.

W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.

W przypadku stateczników i opraw oświetleniowych

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego urządzenia.

Uznaje się, że model spełnia stosowne wymogi określone w załączniku III część 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyniki nie przekraczają wartości granicznych.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń nie przekracza wartości granicznych.

W przeciwnym wypadku uznaje się, że model nie spełnia wymogów.
ZAŁĄCZNIK V

Orientacyjne kryteria referencyjne dla lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych dużej intensywności

(do celów informacyjnych)

Poniżej podano parametry najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

1.   Skuteczność i trwałość lampy

Dla jedno- i dwutrzonkowych lamp fluorescencyjnych za kryteria referencyjne przyjmuje się najlepsze wartości podane w tabelach w załączniku III pkt 1.1 i 1.2.

Dla lamp wyładowczych dużej intensywności

Lampy metalohalogenkowe (przezroczyste i opalizowane):

Tabela 20

Orientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla lamp metalohalogenkowych (poziom referencyjny) 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Moc nominalna lampy [W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

12 000

> 0,80

> 0,80

Wysokoprężne lampy sodowe (przezroczyste i opalizowane):

Tabela 21

Orientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla wysokoprężnych lamp sodowych (poziom referencyjny)Moc nominalna lampy [W]

Znamionowa skuteczność lampy [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138Liczba godzin pracy

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

Współczynnik trwałości lampy

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Zawartość rtęci w lampie

Energooszczędne lampy fluorescencyjne o najmniejszej zawartości rtęci zawierają nie więcej niż 1,4 mg tego pierwiastka, a energooszczędne lampy wyładowcze dużej intensywności – nie więcej niż 12 mg.

3.   Parametry eksploatacyjne statecznika

Dla zastosowań, w których przydatna jest funkcja ściemniania, przyjmuje się następujące kryteria referencyjne:

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych o klasie sprawności energetycznej A1 BAT z możliwością bezstopniowego ściemniania do 10 % strumienia świetlnego.

Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności z możliwością ściemniania do 40 % strumienia świetlnego, posiadające sprawność 0,9 (najlepszy znany wynik; rzeczywiste możliwości ściemniania zależeć mogą od typu zastosowanej z danym statecznikiem lampy wyładowczej dużej intensywności).

4.   Informacje o produkcie

Oprócz informacji określonych w załączniku III pkt 3.2, na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o referencyjnych oprawach oświetleniowych.

Kod strumienia świetlnego CEN lub pełne dane fotometryczne oprawy oświetleniowej.
ZAŁĄCZNIK VI

Orientacyjne kryteria referencyjne dla produktów przeznaczonych do oświetlenia biur

(do celów informacyjnych)

Poniżej podano parametry najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

1.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE LAMP

1.1.   Parametry eksploatacyjne lamp

Skuteczność lamp określono w załączniku V.

Lampy te posiadają wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego (LLMF) i współczynnika trwałości lampy (LSF) zgodnie z tabelą 22:Tabela 22

Orientacyjne wartości LLMF i LSF dla lamp przeznaczonych do oświetlenia biur (poziom referencyjny)

Liczba godzin pracy

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Lampy te dysponują także funkcją ściemniania do 10 % strumienia świetlnego lub mniej.

1.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o lampach:

Odpowiednie informacje wymagane na podstawie załącznika III pkt 1.3.

2.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE OSPRZĘTU STERUJĄCEGO ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

2.1.   Parametry eksploatacyjne osprzętu sterującego źródłem światła

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych posiadają klasę sprawności energetycznej co najmniej A1 (BAT) zgodnie z załącznikiem III pkt 2.2 i dysponują funkcją ściemniania.

Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności posiadają sprawność 88 % w przypadku lamp o mocy ≤ 100 W i 90 % w pozostałych przypadkach oraz dysponują funkcją ściemniania, jeżeli suma mocy lamp zasilanych przez ten sam statecznik przekracza 50 W.

Pozostały osprzęt sterujący źródłem światła posiada sprawność 88 %, w przypadku gdy moc wejściowa ≤ 100 W, i 90 % w pozostałych przypadkach, mierzoną zgodnie z odpowiednimi normami pomiarowymi, oraz dysponuje funkcją ściemniania, jeżeli suma poboru mocy przez lampy przekracza 55 W.

2.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o osprzęcie sterującym źródłem światła:

Informacje o sprawności statecznika lub odpowiedniego typu osprzętu sterującego źródłem światła.

3.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

3.1.   Parametry eksploatacyjne opraw oświetleniowych

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (LMF) > 0,95 w normalnych warunkach zanieczyszczenia biura, przy czteroletnim cyklu czyszczenia.

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych lub lamp wyładowczych dużej intensywności są kompatybilne z co najmniej jednym typem lampy spełniającym kryteria referencyjne określone w załączniku V.

Oprawy te są ponadto kompatybilne z systemami sterowania oświetleniem oferującymi następujące funkcje:

 wykrywanie obecności,

 ściemnianie w funkcji warunków oświetleniowych (zmian światła dziennego i odbić światła w pomieszczeniu),

 ściemnianie stosownie do zmian zapotrzebowania na oświetlenie (podczas dnia pracy, w dłuższym okresie lub w związku ze zmianą przeznaczenia),

 ściemnianie celem skompensowania zabrudzenia oprawy oświetleniowej, zmian strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy oraz zmian skuteczności lampy po jej wymianie.

Zgodność może być zapewniona także poprzez zainstalowanie odpowiednich elementów w samej oprawie oświetleniowej.

Zgodność lub funkcje oferowane przez zainstalowane elementy podaje się w dokumentacji oprawy oświetleniowej.

3.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o poszczególnych modelach opraw oświetleniowych:

Odpowiednie informacje wymagane na podstawie załącznika III pkt 3.2 i załącznika V.

Ponadto dla wszystkich opraw oświetleniowych z wyjątkiem opraw z gołą lampą i bez optyki podaje się odpowiednie wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego (LMF) oraz – w razie potrzeby – instrukcje czyszczenia w okresie czteroletnim, w tabeli według następującego wzoru:Tabela 23

Orientacyjne wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (poziom referencyjny)

Wartości LMF

Środowisko

okres czyszczenia (w latach)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Bardzo czyste

 
 
 
 
 
 
 

Czyste

 
 
 
 
 
 
 

Normalne (nieobowiązkowo)

 
 
 
 
 
 
 

Zanieczyszczone (nieobowiązkowo)

 
 
 
 
 
 
 

Tabela opatrzona jest zastrzeżeniem, że podane w niej wartości mają charakter jedynie orientacyjny i mogą nie odpowiadać wymaganiom dotyczącym konkretnej instalacji.

W przypadku opraw oświetleniowych do kierunkowych źródeł światła, takich jak reflektory lub diody elektroluminescencyjne, podaje się tylko stosowne informacje, np. LLMF × LMF, zamiast samego LMF.
ZAŁĄCZNIK VII

Orientacyjne kryteria referencyjne dla produktów przeznaczonych do oświetlenia dróg publicznych

(do celów informacyjnych)

Poniżej podano parametry najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

1.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE LAMP

1.1.   Parametry eksploatacyjne lamp

Skuteczność lamp określono w załączniku V.

Lampy te posiadają wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego (LLMF) i współczynnika trwałości lampy (LSF) zgodnie z tabelą 24:Tabela 24

Orientacyjne wartości LLMF i LSF dla lamp przeznaczonych do oświetlenia dróg publicznych (poziom referencyjny)

Liczba godzin pracy

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Lampy te dysponują także funkcją ściemniania do co najmniej 50 % strumienia świetlnego, w przypadku gdy jego znamionowa wartość przekracza 9 000 lumenów.

1.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o lampach:

Odpowiednie informacje wymagane na podstawie załącznika III pkt 1.3.

2.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE OSPRZĘTU STERUJĄCEGO ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

2.1.   Parametry eksploatacyjne osprzętu sterującego źródłem światła

Stateczniki do lamp fluorescencyjnych posiadają klasę sprawności energetycznej co najmniej A1 BAT zgodnie z załącznikiem III pkt 2.2 i dysponują funkcją ściemniania.

Stateczniki do lamp wyładowczych dużej intensywności posiadają sprawność powyżej 87 % w przypadku lamp o mocy ≤ 100 W i powyżej 89 % w pozostałych przypadkach, mierzoną zgodnie z załącznikiem II, oraz dysponują funkcją ściemniania, jeżeli suma mocy lamp zasilanych przez ten sam statecznik wynosi 55 W lub więcej.

Pozostały osprzęt sterujący źródłem światła posiada sprawność ponad 87 % w przypadku gdy moc wejściowa ≤ 100 W i ponad 89 % w pozostałych przypadkach, mierzoną zgodnie z odpowiednimi normami pomiarowymi, oraz dysponuje funkcją ściemniania jeżeli suma poboru mocy przez lampy wynosi 55 W lub więcej.

2.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o osprzęcie sterującym źródłem światła:

Informacje o sprawności statecznika lub odpowiedniego typu osprzętu sterującego źródłem światła.

3.   KRYTERIA REFERENCYJNE DOTYCZĄCE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

3.1.   Parametry eksploatacyjne opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe posiadają układ optyczny o następującym stopniu ochrony:

 IP65 dla dróg kategorii ME1 do ME6 oraz MEW1 do MEW6;

 IP5x dla dróg kategorii CE0 do CE5, S1 do S6, ES, EV oraz A.

Udział światła emitowanego ponad horyzont przez optymalnie zainstalowaną oprawę oświetleniową powinien być nie większy niż określono w poniższej tabeli:Tabela 25

Orientacyjne maksymalne wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (Upward Light Output Ratio – ULOR) dla poszczególnych kategorii dróg, dla opraw oświetleniowych przeznaczonych do oświetlenia dróg publicznych (poziom referencyjny)

Drogi kategorii ME1 do ME6 oraz MEW1 do MEW6 – wszystkie wartości strumienia świetlnego

3 %

Drogi kategorii CE0 do CE5, S1 do S6, ES, EV oraz A:

 

—  12 000 lm ≤ źródło światła

5 %

—  8 500 lm ≤ źródło światła < 12 000 lm

10 %

—  3 300 lm ≤ źródło światła < 8 500 lm

15 %

—  źródło światła < 3 300 lm

20 %

Na terenach, gdzie zanieczyszczenie świetlne stanowi problem, udział światła emitowanego ponad horyzont nie przekracza 1 % dla wszystkich kategorii dróg i wartości strumienia świetlnego.

Oprawy zaprojektowane są w sposób w maksymalnym stopniu zapobiegający emitowaniu przez nie światła przeszkadzającego. Wszelkie udoskonalenia oprawy oświetleniowej mające na celu ograniczenie emisji światła przeszkadzającego nie mają negatywnego wpływu na ogólną sprawność energetyczną instalacji, do której oprawa taka jest zaprojektowana.

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych lub lamp wyładowczych dużej intensywności są kompatybilne z co najmniej jednym typem lampy spełniającym kryteria referencyjne określone w załączniku V.

Oprawy oświetleniowe są kompatybilne z instalacjami wyposażonymi w odpowiednie układy ściemniania i sterowania, uwzględniające dopływ światła dziennego, warunki ruchu i warunki meteorologiczne, a także kompensujące zmiany odbić powierzchniowych w funkcji czasu oraz pierwotne dobranie instalacji odpowiednio do współczynnika zachowania strumienia świetlnego przez lampę.

3.2.   Informacje o produkcie

Na powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie producent uzna za stosowne, podaje się następujące informacje o poszczególnych modelach:

a) odpowiednie informacje wymagane na podstawie załącznika III pkt 3.2 i załącznika V;

b) wartości współczynnika użyteczności dla standardowych warunków drogowych, w postaci tabelarycznej, dla określonej kategorii dróg. W tabeli podane są wartości współczynnika użyteczności zapewniające największą sprawność energetyczną dla różnych wartości szerokości drogi, wysokości słupów, maksymalnego odstępu między słupami, zwisu i nachylenia oprawy oświetleniowej, odpowiednio dla danej kategorii drogi i konstrukcji oprawy;

c) instrukcje instalacji mające na celu uzyskanie optymalnego współczynnika użyteczności;

d) dodatkowe zalecenia instalacyjne mające na celu ograniczenie do minimum światła przeszkadzającego (jeżeli nie jest to sprzeczne z optymalizacją współczynnika użyteczności i ze względami bezpieczeństwa);

e) dla wszystkich opraw oświetleniowych z wyjątkiem opraw z gołą lampą i bez optyki podaje się odpowiednie wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego (LMF), w tabeli według następującego wzoru:Tabela 26

Orientacyjne wartości współczynnika zachowania strumienia świetlnego przez oprawę oświetleniową (poziom referencyjny)

Wartości LMF

Poziom zanieczyszczeń

Czas oddziaływania (w latach)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Wysoki

 
 
 
 
 
 
 

Średni

 
 
 
 
 
 
 

Niski

 
 
 
 
 
 
 

W przypadku opraw oświetleniowych do kierunkowych źródeł światła, takich jak reflektory lub diody elektroluminescencyjne, podaje się tylko stosowne informacje, np. LLMF × LMF, zamiast samego LMF.( 1 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

( 2 ) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

( 3 ) Dz.U. L 279 z 1.11.2000, s. 33.

( 4 ) Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 1.

( 5 ) Dz.U. L 23 z 28.1.2000, s. 57.

( 6 ) Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.

( 7 ) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.

( 8 ) Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1.

( 9 ) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1..