2008O0018 — PL — 01.01.2010 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego

(EBC/2008/18)

(2008/880/WE)

(Dz.U. L 314, 25.11.2008, p.14)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 10 grudnia 2009 r.

  L 330

95

16.12.2009
▼B

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego

(EBC/2008/18)

(2008/880/WE)RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze tiret art. 105 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu tymczasowego zapewnienia zwiększonego zasilania kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w płynność, należy rozszerzyć kryteria kwalifikowania zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Eurosystemu przez kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w celu pozyskania płynności. Kryteria te są określone w wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu ( 1 ).

(2)

Dnia 15 października 2008 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń operacji Eurosystemu. Ponadto Rada Prezesów zdecydowała, że data wejścia tej decyzji w życie, jak również informacje o dalszych środkach dotyczących tak rozszerzonych kryteriów kwalifikujących zostaną podane do wiadomości w najbliższym możliwym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:Artykuł 1

Rozszerzenie kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń

1.  Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń określone w załączniku 1 do wytycznych EBC/2000/7 (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”) rozszerza się zgodnie z postanowieniami art. 2–7.

2.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych wytycznych a dokumentacją ogólną wdrożoną na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszych wytycznych. W braku odmiennych postanowień niniejszych wytycznych, KBC kontynuują stosowanie wszystkich przepisów dokumentacji ogólnej w niezmieniony sposób.

Artykuł 2

Przyjmowanie zabezpieczeń denominowanych w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.  Denominowane w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich rynkowe instrumenty dłużne określone w pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej stanowią kwalifikowane zabezpieczenie dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: (i) zostały wyemitowane oraz są rejestrowane/rozliczane w strefie euro; oraz (ii) ich emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.  Do wszystkich opisanych powyżej rynkowych instrumentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 8 %.

Artykuł 3

Przyjmowanie kredytów konsorcjalnych jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.  Kredyty konsorcjalne stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu wyłącznie jeżeli spełniają warunki określone w pkt 6.2.2 i 6.3.3 oraz dodatku 7 do dokumentacji ogólnej.

2.  Z zastrzeżeniem ustępu 1, kredyty konsorcjalne podlegające przepisom prawa Anglii i Walii, które zostały przyjęte jako zabezpieczenie kwalifikowane do dnia 30 listopada 2008 r. zgodnie z wymogami określonymi w decyzji EBC/2008/15 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego ( 2 ) dla potrzeb operacji polityki pieniężnej Eurosystemu pozostają zabezpieczeniem kwalifikowanym na czas trwania operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, dla której zostały przyjęte jako zabezpieczenie kwalifikowane.

Artykuł 4

Przyjmowanie instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe i będących przedmiotem obrotu na określonych rynkach nieregulowanych jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.  Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe i będące przedmiotem obrotu na rynkach nieregulowanych wskazanych przez EBC stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

2.  Do wszystkich opisanych powyżej instrumentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %.

Artykuł 5

Przyjmowanie zabezpieczenia o ocenie kredytowej „BBB-” lub wyższej jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.  Minimalnym wymogiem Eurosystemu w zakresie oceny jakości kredytowej aktywów stanowiących zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu jest ocena kredytowa odpowiadająca „BBB-”. Taka zmiana wymogów w zakresie oceny kredytowej ma zastosowanie zarówno do aktywów rynkowych jak i nierynkowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach określonych w pkt 6.3 dokumentacji ogólnej, dla których w mocy pozostaje wymóg wysokiej jakości kredytowej.

2.  Do wszystkich aktywów kwalifikowanych o ocenie kredytowej niższej niż „A-” Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %.

Artykuł 6

Przyjmowanie aktywów podporządkowanych z odpowiednimi gwarancjami jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.  Do aktywów rynkowych stanowiących zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu nie stosuje się wymogu braku podporządkowania zgodnie z pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej, jeżeli znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej gwarant przedstawi w odniesieniu do tych aktywów bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję płatną na pierwsze żądanie, zgodną z dalszymi wymogami określonymi w pkt 6.3.2 dokumentacji ogólnej.

2.  Do wszystkich opisanych powyżej aktywów Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 10 %, przy czym w przypadku wyceny teoretycznej stosuje się dodatkowe obniżenie wyceny w wysokości 5 %.

Artykuł 7

Przyjmowanie depozytów terminowych jako zabezpieczenia kwalifikowanego

Depozyty terminowe opisane w pkt 3.5 dokumentacji ogólnej przyjmowane od uprawnionych kontrahentów stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla wszystkich operacji refinansujących Eurosystemu.

Artykuł 8

Dalsze środki wdrażające

Rada Prezesów upoważniła Zarząd do podejmowania dalszych decyzji niezbędnych dla wdrożenia decyzji Rady Prezesów z dnia 15 października 2008 r.

Artykuł 9

Weryfikacja

KBC przesyłają EBC szczegółowe dane w zakresie dokumentacji oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej do dnia 25 listopada 2008 r.

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2008 r.

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r. do późniejszej z dwóch następujących dat: 31 grudnia 2010 r. lub terminu zapadalności ostatniej 12-miesięcznej operacji refinansującej uruchomionej do dnia 31 grudnia 2010 r..

 ◄

Artykuł 11

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 309 z 20.11.2008, s. 8.