2008D0798 — PL — 10.12.2008 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2008 r.

nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/798/WE)

(Dz.U. L 273, 15.10.2008, p.18)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2008 r.

  L 331

19

10.12.2008
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2008 r.

nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/798/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 1 ), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego, aby chronić zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy nie można w wystarczający sposób zapobiegać ryzyku za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa członkowskie.

(2)

Komisja Europejska została ostatnio poinformowana, iż w mleku początkowym i innych przetworach mlecznych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Melamina jest półproduktem chemicznym używanym w produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych i stosowana jest jako monomer oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Wysokie stężenie melaminy w żywności może mieć bardzo poważny wpływ na zdrowie.

(3)

Przywóz do Wspólnoty mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Chin, w tym mleka w proszku, jest zabroniony; jednakże niektóre produkty złożone (tj. produkty, które zawierają jednocześnie przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego i produkt pochodzenia niezwierzęcego) zawierające przetworzone składniki mleka mogły znaleźć się na rynkach Unii Europejskiej.

(4)

Pomimo że dostępne informacje oparte na faktach wskazują, iż nie dokonano przywozu żadnych produktów złożonych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci, niektóre produkty złożone tego typu, w zależności od ich szczegółowego składu, a zwłaszcza od ilości zawartych z nich przetworów mlecznych, mogły zostać zgłoszone do przywozu bez przejścia systematycznej kontroli w punktach kontroli granicznej zgodnie z decyzją Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącą wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE ( 2 ). Biorąc pod uwagę fakt, iż tego rodzaju produkty są głównym, a w niektórych przypadkach jedynym źródłem pożywienia niemowląt i małych dzieci, należy zakazać przywozu do Wspólnoty jakiegokolwiek z takich produktów pochodzących z Chin. Państwa członkowskie powinny zapewnić natychmiastowe zniszczenie jakichkolwiek takich produktów znajdujących się na rynku.

(5)

Jeśli chodzi o pozostałe produkty złożone (takie jak herbatniki czy czekolada), które stanowią jedynie małą część zróżnicowanej diety, Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o ocenę ryzyka związanego z występowaniem w nich melaminy. EFSA wydał oświadczenie, w którym oznajmia, iż największe ryzyko byłoby związane z najgorszym scenariuszem, według którego dzieci spożywałyby codziennie duże ilości herbatników i czekolady, zawierających największą ilość mleka w proszku (która waha się między 16 % i ponad 20 %), skażonego w wysokości najwyższego stężenia stwierdzonego w mleku w proszku z Chin. Wówczas ewentualnie mogłoby zostać przekroczone tolerowane dzienne pobranie (TDI) melaminy wynoszące 0,5 mg na kg masy ciała.

(6)

Aby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać z narażenia na zawartość melaminy w takich produktach złożonych, państwa członkowskie powinny zgodnie z decyzją Komisji 2008/757/WE ( 3 ) zagwarantować, by wszystkie produkty złożone zawierające przynajmniej 15 % przetworu mlecznego, pochodzące z Chin, były systematycznie poddawane badaniom przed ich przywozem do Wspólnoty oraz by wszystkie takie produkty zawierające melaminę w stężeniu przekraczającym 2,5 mg/kg, były natychmiast zniszczone. Melanina pochodząca z innych źródeł, takich jak materiały pozostające w kontakcie z żywnością, pestycydy, itp. może być obecna w żywności i paszy. Biorąc pod uwagę dostępne dane o występowaniu, odpowiednim poziomem pozwalającym na rozgraniczenie pomiędzy nieuniknionym występowaniem śladowych ilości melaminy, a nieakceptowanym zanieczyszczeniem, jest wartość 2,5 mg/kg. Ten poziom odpowiada potrzebie zapewnienia szerokiego marginesu bezpieczeństwa. Państwa członkowskie poinformowały o istotnych trudnościach związanych z ustalaniem dokładnej zawartości mleka lub przetworów mlecznych w produktach złożonych. W związku z powyższym próg 15 % jest w dużym stopniu pozbawiony trafności przy podejmowaniu decyzji o poddaniu danej przesyłki kontroli lub nie. Mając na uwadze usprawnienie i uproszczenie procedur kontroli importowych, niezbędne jest zatem ustanowienie wymogu kontroli bez względu na dokładną zawartość mleka lub przetworów mlecznych w produktach złożonych.

(7)

Państwa członkowskie powinny zapewnić również odpowiednie badania produktów złożonych już obecnych we Wspólnocie i, w razie konieczności, wycofanie ich z obrotu. Koszty badań przeprowadzanych przy przywozie i urzędowych środków przedsięwziętych wobec produktów, w przypadku których przekroczone zostały maksymalne poziomy, o których mowa, powinny być ponoszone przez podmiot działający na rynku spożywczym i pasz, odpowiedzialny za dany produkt.

(8)

Aby Komisja była w stanie dokonać ponownej oceny stosowności tych środków, państwa członkowskie powinny informować Komisję w stosownym czasie o niekorzystnych wynikach badań za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt oraz przekazywać co dwa tygodnie również informacje o wynikach korzystnych.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Do celów niniejszej decyzji odniesienie do „Chin” oznacza odniesienie do „Chińskiej Republiki Ludowej”.

Artykuł 2

Środki kontrolne

 

Państwa członkowskie zabraniają przywozu do Wspólnoty pochodzących lub wysłanych z Chin produktów zawierających mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci w rozumieniu dyrektywy Rady 89/398/EWG w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Państwa członkowskie dopilnowują również, by wszelkie takie produkty wykryte po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji zostały bezzwłocznie wycofane z obrotu i zniszczone.

 ◄

 

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpośrednie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, wszystkich przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin i obejmujących wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz pasze i żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.

Państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole wyrywkowe przed przywozem innych produktów żywnościowych i pasz o wysokiej zawartości białka pochodzących z Chin.

Tego typu kontrole mają przede wszystkim na celu ustalenie, czy poziom melaminy, o ile stwierdzi się jej zawartość, nie przekracza 2,5 mg/kg produktu. Przesyłki zatrzymuje się do czasu uzyskania wyników analiz laboratoryjnych.

 ◄

3.  Kontrole, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, dokonywane są w punktach specjalnie wyznaczonych do tego celu przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie sporządzają wykaz ogólnodostępnych punktów kontroli i przekazują go Komisji.

4.  Państwa członkowskie składają sprawozdania o jakimkolwiek niekorzystnym wyniku analiz laboratoryjnych, o których mowa w ust. 2, za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. Co dwa tygodnie składają Komisji sprawozdanie dotyczące korzystnych wyników.

5.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki gwarantujące, że produkty, o których mowa w ust. 2, oraz produkty żywnościowe i pasze o wysokiej zawartości białka, które już znajdują się w obrocie, podlegają odpowiedniemu poziomowi kontroli celem ustalenia zawartości melaminy.

6.  Jakikolwiek produkt zawierający melaminę w dawkach przekraczających 2,5 mg/kg, po przejściu kontroli wykonanych zgodnie z ust. 2 i 5, podlega natychmiastowemu zniszczeniu.

7.  Państwa członkowskie dopilnowują, by koszty poniesione w celu wykonania przepisów ust. 2 były ponoszone przez podmioty odpowiedzialne za przywóz i by koszty środków urzędowych podjętych w przypadku produktów niespełniających wymogów niniejszej decyzji ponoszone były przez podmiot działający na rynku spożywczym i pasz, odpowiedzialny za dany produkt.

Artykuł 3

Uprzednie zgłoszenie

▼M1

Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz lub ich przedstawiciele informują z wyprzedzeniem dany punkt kontroli, o którym mowa w art. 2 ust. 3, o szacunkowym dniu i godzinie przybycia wszystkich przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin, obejmujących pasze oraz żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.

▼B

Artykuł 4

Przegląd środków

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są regularnie poddawane przeglądowi w świetle wyników kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 5

Decyzja 2008/757/WE traci moc.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9.

( 3 ) Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 10.