2008D0312 — PL — 17.04.2008 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 marca 2008 r.

ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

(Dz.U. L 107, 17.4.2008, p.32)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 343, 23.12.2011, s. 149  (312/2008)
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 marca 2008 r.

ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793)

(2008/312/Euratom)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając dyrektywę 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego ( 1 ), w szczególności jej art. 17 ust. 2,

po otrzymaniu opinii od Komitetu Doradczego ustanowionego zgodnie z procedurą określoną w art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja jest zobowiązana ustanowić nowy standardowy dokument, który ma być stosowany do przemieszczania odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego w zakresie dyrektywy 2006/117/Euratom.

(2)

Wymagane jest, by nowy standardowy dokument stosowany był w odniesieniu do przemieszczania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego między państwami członkowskimi oraz do przywozu na obszar Wspólnoty i wywozu z obszaru Wspólnoty takich odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, a także do ich tranzytu z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego przez obszar Wspólnoty.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ustanowionego zgodnie z procedurą określona w art. 21,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Określony w załączniku standardowy dokument jest stosowany w odniesieniu do każdego przemieszczenia odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego między państwami członkowskimi, a także do ich przywozu na obszar Wspólnoty, wywozu z obszaru Wspólnoty oraz tranzytu poprzez obszar Wspólnoty w zakresie dyrektywy 2006/117/Euratom.

Artykuł 2

Standardowy dokument jest dostępny w formie elektronicznej, w formacie przedstawionym przez Komisję.

Artykuł 3

Państwa członkowskie podejmą środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji najpóźniej do dnia 25 grudnia 2008 r.

Artykuł 4

Uchyla się decyzję Komisji 93/552/Euratom ( 2 ).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

Standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego

(dyrektywa Rady 2006/117/Euratom)

Uwagi ogólne

Sekcje od A-1 do A-6: wypełnia się w odniesieniu do przemieszczenia odpadów promieniotwórczych.

Sekcje od B-1 do B-6: wypełnia się w odniesieniu do przemieszczenia wypalonego paliwa jądrowego (w tym wypalonego paliwa przeznaczonego do ostatecznego składowania i jako takie zaliczonego do kategorii odpadów).

Sekcja A-1 lub B-1 (wniosek o zezwolenie na przemieszczenie): wypełnia wnioskodawca, czyli zależnie od typu przemieszczenia:

 posiadacz, w przypadku przemieszczenia między państwami członkowskimi (typ MM) lub wywozu z obszaru Wspólnoty do kraju trzeciego (typ ME),

 odbiorca, w przypadku przywozu na obszar Wspólnoty z kraju trzeciego (typ IM),

 osoba odpowiedzialna za przemieszczanie w państwie członkowskim, za pośrednictwem którego odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe wprowadzane są na obszar Wspólnoty, w przypadku tranzytu przez obszar Wspólnoty (typ TT).

Sekcja A-2 lub B-2 (potwierdzenie odbioru wniosku): wypełniają stosowne zaangażowane właściwe organy, którymi są – zależnie od typu przemieszczenia – właściwe organy:

 państwa członkowskiego pochodzenia, w przypadku przemieszczenia typu MM lub ME,

 państwa członkowskiego przeznaczenia, w przypadku przemieszczenia typu IM,

 państwa członkowskiego pierwszego wprowadzenia na obszar Wspólnoty, w przypadku przemieszczenia typu TT,

oraz wszystkie właściwe organy państw członkowskich tranzytu, jeżeli takowe występują.

Sekcja A-3 lub B-3 (odmowa lub zgoda): wypełniają wszystkie zaangażowane właściwe organy.

Sekcja A-4a/A-4b lub B-4a/B-4b (zezwolenie lub odmowa zezwolenia na przemieszczenie): wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń, którym jest – zależnie od typu przemieszczenia – właściwy organ:

 państwa członkowskiego pochodzenia, w przypadku przemieszczenia typu MM oraz przemieszczenia typu ME,

 państwa członkowskiego przeznaczenia, w przypadku przemieszczenia typu IM, lub

 pierwszego państwa członkowskiego tranzytu, przez które ładunek wprowadzany jest na obszar Wspólnoty, w przypadku przemieszczenia typu TT.

Sekcja A-5 lub B-5 (opis przesyłki/wykaz sztuk przesyłki): wypełnia wnioskodawca, o którym mowa w sekcji A-1 lub B-1.

Sekcja A-6 lub B-6 (potwierdzenie odbioru przesyłki): wypełnia odbiorca (w przypadku przemieszczenia MM i IM) lub posiadacz (w przypadku przemieszczenia ME), lub osoba odpowiedzialna za przemieszczanie (w przypadku przemieszczenia TT).

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-1Wniosek o zezwolenie na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych1.Typ przemieszczenia [zaznaczyć odpowiednie pole]:Typ MM: Przemieszczenie między państwami członkowskimi (przez jedno lub więcej państw członkowskich lub krajów trzecich)Typ IM: Przywóz do WspólnotyTyp ME: Wywóz ze WspólnotyTyp TT: Tranzyt przez Wspólnotę2.Wniosek o zezwolenie na [zaznaczyć odpowiednie pole]:pojedyncze przemieszczeniePlanowany okres wykonania:wielokrotne przemieszczenia: liczba (planowana):Planowany okres wykonania:3.Nie dotyczy.Przemieszczenie(-a) typu MM przez jeden lub więcej krajów trzecich:Przejście graniczne wyjazdu ze Wspólnoty (*):Przejście graniczne wjazdu do kraju trzeciego (*) (pierwszy kraj tranzytu):Przejście graniczne wyjazdu z kraju trzeciego (*) (ostatni kraj tranzytu):Przejście graniczne powrotu do Wspólnoty (*):(*) Te przejścia graniczne muszą być identyczne dla wszystkich przemieszczeń objętych wnioskiem, chyba że właściwe organy uzgodniły inaczej.4.Wnioskodawca (nazwa handlowa):Posiadacz (dla typów MM, ME)Odbiorca (dla typu IM)Inny (dla typu TT), podać jakiAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani5.Lokalizacja odpadów promieniotwórczych przed przemieszczeniem (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani6.Odbiorca (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani7.Lokalizacja odpadów promieniotwórczych po przemieszczeniu (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani

8.Charakter odpadów promieniotwórczych:Właściwości fizyczno-chemiczne [zaznaczyć odpowiednie pole]:stałe, ciekłe, gazowe, inne (np. rozszczepialne, słabo rozpraszalne, …), podać jakieGłówne radionuklidy:Maksymalna aktywność alfa: przesyłki (GBq) sztuki przesyłki (GBq)Maksymalna aktywność beta/gamma: przesyłki (GBq) sztuki przesyłki (GBq)Całkowita aktywność alfa (GBq):Całkowita aktywność beta/gamma (GBq):(Wartości te są szacowane, jeśli wniosek dotyczy wielokrotnych przemieszczeń)9.Całkowita liczba sztuk przesyłki:Całkowita masa netto ładunku (kg):Całkowita masa brutto ładunku (kg):(Wartości te są szacowane, jeśli wniosek dotyczy wielokrotnych przemieszczeń)Opis przesyłki:worki plastikowe, bębny metalowe (m3): , opakowanie transportowe ISO (m3): , inne, podać jakieTyp sztuki przesyłki (1) (jeśli jest znany):Sposób identyfikacji sztuk przesyłki (jeżeli stosowane jest oznakowanie, załączyć przykłady):(1) Zgodnie z przepisami Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements No TS-R-1, IAEA, Wiedeń, 2005 r.10.Rodzaj działalności prowadzącej do powstawania odpadów promieniotwórczych [zaznaczyć odpowiednie pole]:medycyna, prace badawcze, przemysł (inny niż jądrowy), przemysł jądrowy, inna działalność [podać jaka]:11.Cel przemieszczenia:Zwrot odpadów promieniotwórczych po (powtórnej) obróbce lub po ponownym przetworzeniu wypalonego paliwa jądrowegoZwrot odpadów promieniotwórczych po obróbce odpadów promieniotwórczychObróbka, np. (prze-)pakowanie, kondycjonowanie, zmniejszenie objętościPrzechowywanie tymczasoweZwrot po przechowywaniu tymczasowymSkładowanie końcoweInny cel [podać jaki]:

13.Wykaz kolejnych państw zaangażowanych w przemieszczenie (pierwszym państwem jest państwo, w którym odpady promieniotwórcze są przechowywane, a ostatnim jest państwo przeznaczenia)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom, jako wnioskodawca, niniejszym:1. zwracam się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dokonanie określonych powyżej przemieszczeń odpadów promieniotwórczych,oraz2. zaświadczam, że podane wyżej informacje są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i że przemieszczenia zostaną przeprowadzone zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi,oraz3. (*) (w przypadku przemieszczeń typu MM lub ME) zobowiązuję się odebrać odpady promieniotwórcze, jeżeli przemieszczenia nie mogą dojść do skutku lub warunki przemieszczania nie mogą zostać spełnione,lub(*) (w przypadku przemieszczeń typu IM lub TT) załączam do niniejszego dokumentu dowód zawarcia umowy między odbiorcą i posiadaczem odpadów promieniotwórczych zamieszkałym lub posiadającym siedzibę w kraju trzecim, zatwierdzonej przez właściwy organ w tym kraju i stwierdzającej, że posiadacz w kraju trzecim odbierze odpady promieniotwórcze, jeżeli przemieszczenia nie mogą dojść do skutku lub jeżeli warunki przemieszczania nie mogą zostać spełnione, chyba że możliwe jest zastosowanie innego bezpiecznego rozwiązania.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-2Potwierdzenie odbioru wniosku o przemieszczenie odpadów promieniotwórczych – Wezwanie do uzupełnienia informacji15.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia:Państwo członkowskie:pochodzenia (1), przeznaczenia (2), w którym ładunek po raz pierwszy wprowadzany jest na obszar Wspólnoty (3)Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/PaniData odbioru/rejestracji: (dd/mm/rrrr)(1) W przypadku przemieszczeń typu MM lub typu ME.(2) W przypadku przemieszczeń typu IM.(3) W przypadku przemieszczeń typu TT.16.Nazwa zaangażowanego właściwego organu:Państwo członkowskie lub kraj [zaznaczyć odpowiednie pole]: przeznaczenia, tranzytu, w którym ładunek po raz pierwszy wprowadzany jest na obszar Wspólnoty, lub pochodzenia (1):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani(1) W przypadku przemieszczeń typu TT oraz IM można dobrowolnie konsultować się krajem pochodzenia, choć dyrektywa tego nie wymaga.17.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom niniejszym uznaję, że wniosek z dnia (dd/mm/rrrr), otrzymany w dniu (dd/mm/rrrr) jesta) (*) niepoprawnie wypełniony i wzywam do uzupełnienia następujących brakujących informacji[załączyć kompletny wykaz brakujących informacji (pozycji), jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)b) (*) poprawnie wypełniony i potwierdzam jego odbiór.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-3Odmowa lub zgoda na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych wydana przez zaangażowane właściwe organy18.Nazwa zaangażowanego właściwego organu:Państwo członkowskie lub kraj [zaznaczyć i wypełnić odpowiednie pole]:pochodzenia (1), przeznaczenia (2), tranzytu (3)Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani(1) W przypadku przemieszczeń typu TT oraz IM można dobrowolnie konsultować się krajem pochodzenia, choć dyrektywa tego nie wymaga.(2) W przypadku przemieszczeń typu MM lub ME.(3) W przypadku przemieszczeń typu MM, IM, ME lub TT, gdy zaangażowanych jest jedno lub więcej państw członkowskich tranzytu.19.(*) Ogólny termin wydania automatycznej zgody (dd/mm/rrrr)(*) Wniosek o przyznanie dodatkowego okresu nie dłuższego niż miesiąc, przedłużony termin wydania automatycznej zgody: (dd/mm/rrrr)(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.20.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom, niniejszym:(*) odmawiam zgody z następujących powodów [załączyć kompletny wykaz powodów, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) udzielam zgody pod następującymi warunkami [załączyć kompletny wykaz powodów, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-4aZezwolenie na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych21.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia na przemieszczenie:Państwo członkowskie [wypełnić i zaznaczyć odpowiednie pole]:pochodzenia, przeznaczenia, lub przez które odpady wprowadzane są na obszar WspólnotyAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani22.Wykaz kolejnych zezwoleń i/lub odmów państw zaangażowanych w przemieszczenie:Państwo członkowskie/krajCzy udzielono zgody?Wykaz ewentualnych warunków udzielenia zgodyOdniesienie do załączników1.TAK/NIE (*)2.TAK/NIE (*)3.TAK/NIE (*)4.TAK/NIE (*)5.TAK/NIE (*)6.TAK/NIE (*)7.TAK/NIE (*)8.TAK/NIE (*)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.23.Decyzja przyjęta i zapisana w niniejszej sekcji została osiągnięta zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom (1).Właściwe organy zaangażowanych państw informuje się, żepojedyncze przemieszczenie (*)wielokrotne przemieszczenia (*)odpadów promieniotwórczych, określone w sekcji A-1, otrzymało/otrzymałyZEZWOLENIEData ważności zezwolenia: (dd/mm/rrrr)(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.(1) Niniejsze zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności posiadacza, przewoźnika, właściciela, odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej zaangażowanej w przemieszczanie.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-4bOdmowa wydania zezwolenia na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych24.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia na przemieszczenie:Państwo członkowskie [wypełnić i zaznaczyć odpowiednie pole]:pochodzenia, przeznaczenia, tranzytu lub przez które odpady wprowadzane są na obszar WspólnotyAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani25.Wykaz kolejnych zezwoleń i/lub odmów zaangażowanych państwPaństwo członkowskie/krajCzy udzielono zgody?Wykaz ewentualnych warunków udzielenia zgody lub przyczyny odmowyOdniesienie do załączników1.TAK/NIE (*)2.TAK/NIE (*)3.TAK/NIE (*)4.TAK/NIE (*)5.TAK/NIE (*)6.TAK/NIE (*)7.TAK/NIE (*)8.TAK/NIE (*)Decyzja przyjęta i zapisana w niniejszej sekcji została osiągnięta zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom.Właściwe organy zaangażowanych państw informuje się, żepojedyncze przemieszczenie (*)wielokrotne przemieszczenia (*)odpadów promieniotwórczych, określone w sekcji A-1, otrzymało/otrzymałyODMOWĘ WYDANIA ZEZWOLENIA(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-5Opis przesyłki odpadów promieniotwórczych i wykaz opakowań26.Wnioskodawca (nazwa handlowa):Posiadacz, Odbiorca, Inny, podać jaki:Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani27.Data ważności zezwolenia (dd/mm/rrrr) obejmującegopojedyncze przemieszczeniewielokrotne przemieszczenia, numer seryjny przemieszczenia:28.Charakter odpadów promieniotwórczychWłaściwości fizyczno-chemiczne [zaznaczyć odpowiednie pole]:stałe,ciekłe,gazowe,inne (np. rozszczepialne, słabo rozpraszalne), podać jakieGłówne radionuklidy:Maksymalna aktywność alfa sztuki przesyłki (GBq):Maksymalna aktywność beta/gamma sztuki przesyłki (GBq):Całkowita aktywność alfa (GBq):Całkowita aktywność beta/gamma (GBq):29.(*) Numer identyfikacyjny(*) Typ (1)(*) Masa brutto (kg)(*) Masa netto (kg)(*) Aktywność (GBq)Łączna liczba:Łącznie/typ:Łącznie:Łącznie:Łącznie:(*) Wypełnić dla każdej sztuki przesyłki, załączyć osobny wykaz, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca!(1) Zgodnie z przepisami Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements No TS-R-1, IAEA, Wiedeń, 2005 r.30.Data wysyłki przemieszczenia: (dd/mm/rrrr)Niniejszym zaświadczam, że informacje podane w niniejszej sekcji (i w załączonym wykazie lub dokumentach) są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA A-6Potwierdzenie odbioru odpadów promieniotwórczych31.Odbiorca (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani32.Miejsce przechowywania odpadów promieniotwórczych po przemieszczeniu (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani33.Wydano zezwolenie na [zaznaczyć odpowiednie pole]:pojedyncze przemieszczenie typu MM lub IMpojedyncze przemieszczenie typu ME lub TTwielokrotne przemieszczenia typu MM lub IM, numer seryjny przemieszczenia: Ostatnie przemieszczenie objęte zezwoleniem: Tak Niewielokrotne przemieszczenia typu ME lub TT, numer seryjny przemieszczenia: Ostatnie przemieszczenie objęte zezwoleniem: Tak Nie34.Nie dotyczy.Przemieszczenia typu ME lub TT [niniejsza pozycja może być zastąpiona oddzielną deklaracją, podać odniesienie do załącznika]:Przejście graniczne wjazdu na terytorium kraju trzeciego przeznaczenia lub tranzytu:Kraj trzeci:Przejście graniczne:35.Zależnie od typu przemieszczenia, odbiorca musi przesłać potwierdzenie odbioru wraz z sekcją A-5 w przypadku:typu MM lub IM: do właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia,typu ME lub TT: do wnioskodawcy (typu ME: do posiadacza, typu TT: do osoby odpowiedzialnej za przemieszczanie w państwie członkowskim, za pośrednictwem którego odpady wprowadzone są na obszar Wspólnoty) zgodnie z pozycją 4 (sekcja A-1).Data odbioru odpadów promieniotwórczych: (dd/mm/rrrr)Data wysłania potwierdzenia odbioru: (dd/mm/rrrr)Jako odbiorca niniejszym zaświadczam, że informacje podane w niniejszej sekcji (i załączonym wykazie) są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)

36.Nie dotyczy.Przy przemieszczeniach typu ME lub TT: wnioskodawca przesyła potwierdzenie odbioru i, w stosownych przypadkach, deklarację odbiorcy, do organu, który wydał zezwolenie.1. Odbiorca spoza Unii Europejskiej może potwierdzić odbiór odpadów promieniotwórczych za pomocą deklaracji lub zaświadczenia zawierających przynajmniej informacje zawarte w pozycjach 31–36.2. Właściwy organ, który otrzymuje oryginał potwierdzenia odbioru, musi przesłać jego kopie do pozostałych właściwych organów.3. Oryginały sekcji A-5 i A-6 muszą zostać ostatecznie przesłane do właściwego organu, który wydał zezwolenie.4. W przypadku przemieszczenia między państwami członkowskimi, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub państwa członkowskiego, przez które ładunek po raz pierwszy wprowadzany jest na obszar Wspólnoty, musi przesłać kopię potwierdzenia odbioru do posiadacza.Data przesłania potwierdzenia odbioru (wraz z sekcją A-5): (dd/mm/rrrr)Przejście graniczne wyjazdu ze Wspólnoty:Kraj:Przejście graniczne:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis wnioskodawcy)

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-1Wniosek o zezwolenie na przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego1.Typ przemieszczenia [zaznaczyć odpowiednie pole]:Typ MM: Przemieszczenie między państwami członkowskimi (przez jedno lub więcej państw członkowskich lub krajów trzecich)Typ IM: Przywóz do WspólnotyTyp ME: Wywóz ze WspólnotyTyp TT: Tranzyt przez Wspólnotę2.Wniosek o zezwolenie na [zaznaczyć odpowiednie pole]:pojedyncze przemieszczeniePlanowany okres wykonania:wielokrotne przemieszczenia: liczba (planowana)Planowany okres wykonania:3.Nie dotyczy.Przemieszczenia typu MM przez jeden lub więcej krajów trzecich:Przejście graniczne wyjazdu ze Wspólnoty (*):Przejście graniczne wjazdu do kraju trzeciego (*) (pierwszy kraj tranzytu):Przejście graniczne wyjazdu z kraju trzeciego (*) (ostatni kraj tranzytu):Przejście graniczne powrotu do Wspólnoty (*):(*) Te przejścia graniczne muszą być identyczne dla wszystkich przemieszczeń objętych wnioskiem, chyba że właściwe organy uzgodniły inaczej.4.Wnioskodawca (nazwa handlowa):Posiadacz (dla typów MM, ME),Odbiorca (dla typu IM),Inny (dla typu TT), określić jakiAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani5.Lokalizacja wypalonego paliwa jądrowego przed przemieszczeniem (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani6.Odbiorca (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani7.Lokalizacja wypalonego paliwa jądrowego po przemieszczeniu (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani

8.Typ wypalonego paliwa jądrowego:uran metaliczny,ditlenek uranu,mieszanka tlenków (MOX),inne, podać jakiePoczątkowa zawartość materiału rozszczepialnego:uran-235 (maksymalne wzbogacenie %)MOX (nominalne wzbogacenie uranu %)(maksymalna zawartość plutonu %)inne, podać jakieWypalenie paliwa (zakres średni lub typowy): MWd/tHM9.Łączna liczba sztuk przesyłki (np. pojemników):Łączna liczba zestawów/wiązek/elementów/prętów [podać]:Całkowita masa netto (kg):Całkowita masa brutto (kg):(Jeżeli wniosek dotyczy wielokrotnych przemieszczeń, wartości te są szacunkowe)Opis przesyłki (np. pojemników):Typ sztuki przesyłki (1) (jeśli jest znany):Maksymalna zawartość wypalonego paliwa w sztuce przesyłki (kg):Sposób identyfikacji sztuk przesyłki (jeżeli stosowane jest oznakowanie, załączyć przykłady):(1) Zgodnie z przepisami Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements No TS-R-1, IAEA, Wiedeń, 2005 r.10.Rodzaj działalności prowadzącej do powstania wypalonego paliwa jądrowego [zaznaczyć odpowiednie pole]:prace badawcze, produkcja energii jądrowej w celach komercyjnych, inna działalność [podać jaka]:11.Cel przemieszczenia wypalonego paliwa jądrowego:Powtórna obróbka lub ponowne przetworzeniePrzechowywanie tymczasoweZwrot po tymczasowym przechowywaniuSkładowanie końcoweInny cel [podać jaki]:

13.Wykaz kolejnych państw zaangażowanych w przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego (pierwszym państwem jest państwo, w którym wypalone paliwo jądrowe jest przechowywane, a ostatnim państwo przeznaczenia)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom jako wnioskodawca niniejszym:1. zwracam się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dokonanie określonych powyżej przemieszczeń wypalonego paliwa jądrowego,oraz2. zaświadczam, że podane wyżej informacje są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i że przemieszczenia zostaną przeprowadzone zgodne z wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi,oraz3. (*) (w przypadku przemieszczeń typu MM lub ME) zobowiązuję się odebrać wypalone paliwo jądrowe, jeżeli przemieszczenia nie mogą dojść do skutku lub jeżeli warunki przemieszczania nie mogą zostać spełnione,lub(*) (w przypadku przemieszczeń typu IM lub TT) załączam do niniejszego dokumentu dowód zawarcia umowy między odbiorcą i posiadaczem wypalonego paliwa jądrowego zamieszkałym lub posiadającym siedzibę w kraju trzecim, zatwierdzoną przez właściwy organ w tym kraju i stwierdzającą, że posiadacz w kraju trzecim odbierze wypalone paliwo jądrowe, jeżeli przemieszczenia nie mogą dojść do skutku lub jeżeli warunki przemieszczania nie mogą zostać spełnione.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-2Potwierdzenie odbioru wniosku o przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego – Wezwanie do uzupełnienia informacji15.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego z wydanie zezwolenia:Państwo członkowskie:pochodzenia (1), przeznaczenia (2), lub w którym wypalone paliwo jądrowe wprowadzane jest po raz pierwszy na obszar Wspólnoty (3)Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/PaniData odbioru/rejestracji: (dd/mm/rrrr)(1) W przypadku przemieszczeń typu MM lub typu ME.(2) W przypadku przemieszczeń typu IM.(3) W przypadku przemieszczeń typu IM lub TT.16.Nazwa zaangażowanego właściwego organu:Państwo członkowskie lub kraj [zaznaczyć odpowiednie pole] przeznaczenia, tranzytu, w którym ładunek wprowadzany jest po raz pierwszy na obszar Wspólnoty lub pochodzenia (1):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani(1) W przypadku przemieszczeń typu TT oraz IM można dobrowolnie konsultować się krajem pochodzenia, choć dyrektywa tego nie wymaga.17.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom niniejszym uznaję, że wniosek z dnia (dd/mm/rrrr), otrzymany w dniu (dd/mm/rrrr) jest:a) (*) niepoprawnie wypełniony i wzywam do uzupełnienia następujących brakujących informacji[załączyć kompletny wykaz brakujących informacji (pozycji), jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)b) (*) poprawnie wypełniony i potwierdzam jego odbiór.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-3Odmowa lub zgoda na przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego wydana przez zaangażowane właściwe organy18.Nazwa zaangażowanego właściwego organu:Państwo członkowskie lub kraj [wypełnić i zaznaczyć odpowiednie pole]:pochodzenia (1), przeznaczenia (2), tranzytu (3)Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani(1) W przypadku przemieszczeń typu TT oraz IM można dobrowolnie konsultować się z krajem pochodzenia, choć dyrektywa tego nie wymaga.(2) W przypadku przemieszczeń typu MM lub ME.(3) W przypadku przemieszczeń typu MM, IM, ME lub TT, gdy zaangażowanych jest jedno lub więcej państw członkowskich tranzytu.19.(*) Ogólny termin wydania automatycznej zgody: (dd/mm/rrrr)(*) Wniosek o przyznanie dodatkowego okresu nie dłuższego niż miesiąc, przedłużony termin wydania automatycznej zgody: (dd/mm/rrrr)(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.20.Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom niniejszym:(*) odmawiam zgody z następujących powodów [załączyć kompletny wykaz powodów, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) udzielam zgody pod następującymi warunkami [załączyć kompletny wykaz, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca]:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-4aZezwolenie na przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego21.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia na przemieszczenie:Państwo członkowskie [wypełnić i zaznaczyć odpowiednie pole]:pochodzenia, przeznaczenia, tranzytu lub przez które wypalone paliwo po raz pierwszy wprowadzone jest na obszar WspólnotyAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani22.Wykaz kolejnych zezwoleń i/lub odmów państw zaangażowanych w przemieszczeniePaństwo członkowskie/krajCzy udzielono zgody?Wykaz ewentualnych warunków udzielenia zgodyOdniesienie do załączników1.TAK/NIE (*)2.TAK/NIE (*)3.TAK/NIE (*)4.TAK/NIE (*)5.TAK/NIE (*)6.TAK/NIE (*)7.TAK/NIE (*)8.TAK/NIE (*)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.23.Decyzja przyjęta i zapisana w niniejszej sekcji została osiągnięta zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom (1).Właściwe organy zaangażowanych państw informuje się, żepojedyncze przemieszczenie (*)wielokrotne przemieszczenia (*)wypalonego paliwa jądrowego, określone w sekcji B-1, otrzymało/otrzymałyZEZWOLENIEData ważności zezwolenia: (dd/mm/rrrr)(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.(1) Niniejsze zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności posiadacza, przewoźnika, właściciela, odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej zaangażowanych w przemieszczanie.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-4bOdmowa wydania zezwolenia na przemieszczenie wypalonego paliwa jądrowego24.Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia na przemieszczenie:Państwo członkowskie [wypełnić i zaznaczyć odpowiednie pole]:pochodzenia, przeznaczenia, tranzytu lub przez które wypalone paliwo jądrowe wprowadzone jest na obszar WspólnotyAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani25.Wykaz kolejnych zezwoleń i/lub odmów zaangażowanych państwPaństwo członkowskie/krajCzy udzielono zgody?Wykaz ewentualnych warunków udzielenia zgody lub przyczyny odmowyOdniesienie do załączników1.TAK/NIE (*)2.TAK/NIE (*)3.TAK/NIE (*)4.TAK/NIE (*)5.TAK/NIE (*)6.TAK/NIE (*)7.TAK/NIE (*)8.TAK/NIE (*)Decyzja przyjęta i zapisana w niniejszej sekcji została osiągnięta zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/117/Euratom.Właściwe organy zaangażowanych państw informuje się, żepojedyncze przemieszczenie (*)wielokrotne przemieszczenia (*)wypalonego paliwa jądrowego, określone w sekcji B-1, otrzymało/otrzymałyODMOWĘ WYDANIA ZEZWOLENIA(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)(*) Zastosowanie może mieć tylko jedno ze stwierdzeń opatrzonych gwiazdką: niepotrzebne skreślić.

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-5Opis przesyłki wypalonego paliwa jądrowego i wykaz opakowań26.Wnioskodawca (nazwa handlowa):Posiadacz, Odbiorca, Inny, podać jakiAdres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani27.Data ważności zezwolenia (dd/mm/rrrr) obejmującego:pojedyncze przemieszczenie, lubwielokrotne przemieszczenia, numer seryjny przemieszczenia:28.Typ wypalonego paliwa jądrowego:uran metaliczny,ditlenek uranu,mieszanka tlenków (MOX),inne, podać jakiePoczątkowa zawartość materiału rozszczepialnego:uran-235 (maksymalne wzbogacenie %)MOX (nominalne wzbogacenie uranu %)(maksymalna zawartość plutonu %)inne, podać jakieWypalenie paliwa (zakres średni lub typowy): MWd/tHMŁączna liczba zestawów/wiązek/elementów/prętów [podać]:Maksymalna zawartość paliwa w sztuce przesyłki (kg):29.(*) Nr identyfikacyjny(*) Typ (1)(*) Masa brutto (kg)(*) Masa netto (kg)(*) Aktywność (GBq)Łączna liczba:Łącznie/typ:Łącznie:Łącznie:Łącznie:(*) Należy wypełnić dla każdej sztuki przesyłki, załączając oddzielny wykaz, jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca!(1) Zgodnie z przepisami Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition, Safety Requirements No TS-R-1, IAEA, Wiedeń, 2005 r.30.Data wysyłki przemieszczenia: (dd/mm/rrrr)Niniejszym zaświadczam, że informacje zawarte w niniejszej sekcji (i w załączonym wykazie lub dokumentach) są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)

Nr rejestracji:(Wypełnia właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie)SEKCJA B-6Potwierdzenie odbioru wypalonego paliwa jądrowego31.Odbiorca (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani32.Miejsce przechowywania wypalonego paliwa jądrowego po przemieszczeniu (nazwa handlowa):Adres:Kod pocztowy:Miasto:Kraj:Tel.:Faks:E-mail:Osoba do kontaktu: Pan/Pani33.Wydano zezwolenie na [zaznaczyć odpowiednie pole]:pojedyncze przemieszczenie typu MM lub IM,pojedyncze przemieszczenie typu ME lub TT,wielokrotne przemieszczenia typu MM lub IM, numer seryjny przemieszczenia: Ostatnie przemieszczenie objęte zezwoleniem: Tak Niewielokrotne przemieszczenia typu ME lub TT, numer seryjny przemieszczenia: Ostatnie przemieszczenie objęte zezwoleniem: Tak Nie34.Nie dotyczy.W odniesieniu do przemieszczenia typu ME lub TT [niniejsza pozycja może być zastąpiona oddzielną deklaracją, podać odniesienie do załącznika]:Przejście graniczne wjazdu na terytorium kraju trzeciego przeznaczenia lub tranzytu:Kraj trzeci:Przejście graniczne:35.Zależnie od typu przemieszczenia, odbiorca musi przesłać potwierdzenie odbioru wraz z sekcją B-5:przemieszczenie typu MM lub IM: do właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia,przemieszczenie typu ME lub TT: do wnioskodawcy (typu ME: do posiadacza, typu TT: do osoby odpowiedzialnej za przemieszczanie w państwie członkowskim, przez które wypalone paliwo wprowadzone jest na obszar Wspólnoty) określonego w pozycji 4 (sekcja B-1).Data odbioru wypalonego paliwa jądrowego: (dd/mm/rrrr)Data wysyłki potwierdzenia odbioru: (dd/mm/rrrr)Jako odbiorca niniejszym zaświadczam, że informacje zawarte w niniejszej sekcji (i załączonym wykazie) są prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą.(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis)

36.Nie dotyczy.Przy przemieszczeniach typu ME lub TT: wnioskodawca przesyła potwierdzenie odbioru i, w stosownych przypadkach, deklarację do organu, który wystawił zezwolenie.1. Odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór wypalonego paliwa jądrowego za pomocą deklaracji lub zaświadczenia zawierających przynajmniej informacje zawarte w pozycjach 31–36.2. Właściwy organ, który otrzymuje oryginał potwierdzenia odbioru, musi przesłać jego kopie do innych właściwych organów.3. Oryginały sekcji B-5 i B-6 muszą zostać ostatecznie przesłane do właściwego organu, który wydał zezwolenie.4. W przypadku przemieszczenia między państwami członkowskimi, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub państwa członkowskiego, w którym ładunek po raz pierwszy wprowadzany jest na obszar Wspólnoty, musi przesłać kopię potwierdzenia odbioru do posiadacza.Data przesłania potwierdzenia odbioru (wraz z sekcją B-5): (dd/mm/rrrr)Przejście graniczne wyjazdu ze Wspólnoty:Kraj:Przejście:(Data i miejsce)(Pieczęć)(Podpis wnioskodawcy)

Uwagi wyjaśniające do każdej pozycji w standardowym dokumencie: sekcje od A-1 do A-6 i od B-1 do B-6

Definicja poprawnie wypełnionego wniosku: Wniosek o udzielenie zezwolenia na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego jest poprawnie wypełniony zgodnie z dyrektywą 2006/117/Euratom, jeżeli – w przypadku przemieszczenia odpadów promieniotwórczych – w każdej pozycji w sekcji A-1 lub – w przypadku przemieszczenia wypalonego paliwa jądrowego – w każdej pozycji w sekcji B-1 podano wymagane informacje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wykreślenie opcji niemającej zastosowania albo wpisanie stosownych danych i wartości. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wielokrotnych przemieszczeń, pozycje 8 i 9 mogą zawierać dane szacunkowe.

1. Wnioskodawca musi poprawnie wypełnić wszystkie pozycje 1–14. W pozycji 1 należy zaznaczyć odpowiednie pole określające typ przemieszczenia i wpisać odpowiednie posterunki graniczne w przypadku, gdy przemieszczenie obejmuje kraje trzecie.

a) W odniesieniu do przemieszczeń między państwami członkowskimi, odbywających się ostatecznie przez jedno lub więcej innych państw członkowskich lub krajów trzecich, należy zaznaczyć typ MM.

b) W odniesieniu do przemieszczeń z kraju trzeciego do państwa członkowskiego (= przywóz do Wspólnoty), należy zaznaczyć typ IM, mając na uwadze, że wniosek musi zawierać dowód, iż odbiorca zawarł umowę z posiadaczem mającym siedzibę w kraju trzecim, która została zaakceptowana przez właściwy organ w tym kraju trzecim i zobowiązuje posiadacza do odebrania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli przemieszczenie nie może dojść do skutku lub może nie dojść do skutku.

c) W odniesieniu do przemieszczeń z państwa członkowskiego do kraju trzeciego (= wywóz ze Wspólnoty), należy zaznaczyć typ ME.

d) W odniesieniu do przemieszczeń z jednego kraju trzeciego do innego kraju trzeciego przez jedno lub więcej państw członkowskich, należy zaznaczyć typ TT, mając na uwadze, że wniosek musi zawierać dowód, iż odbiorca mający siedzibę w kraju trzecim zawarł umowę z posiadaczem mającym siedzibę w kraju trzecim, która została zaakceptowana przez właściwy organ w tym kraju trzecim i zobowiązuje posiadacza do odebrania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli przemieszczenie nie może dojść do skutku lub może nie dojść do skutku.

2. Przez zaznaczenie odpowiedniego pola wnioskodawca musi jasno stwierdzić, czy wniosek obejmuje tylko jedno przemieszczenie w danym okresie (np. 05/2010, 2009 lub 2010–2011), czy też wniosek obejmuje więcej niż jedno przemieszczenie w danym okresie, nie dłuższym jednak niż okres trzech lat od daty wydania zezwolenia. Można złożyć pojedynczy wniosek w odniesieniu do więcej niż jednego przemieszczenia, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki określone w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2006/117/Euratom:

a) odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, których dotyczy wniosek, mają zasadniczo takie same właściwości fizyczne, chemiczne i promieniotwórcze; oraz

b) przemieszczenia mają zostać przeprowadzone między tym samym posiadaczem a tym samym odbiorcą i podlegać tym samym właściwym organom; oraz

c) jeżeli przemieszczenia wymagają tranzytu przez kraje trzecie, tranzyt ten odbywa się przez to samo przejście graniczne wjazdu do lub wyjazdu ze Wspólnoty oraz przez to samo przejście lub te same przejścia graniczne danego kraju trzeciego lub danych krajów trzecich, chyba że odpowiednie właściwe organy uzgodniły między sobą inaczej.

3. Wnioskodawca musi wpisać odpowiednie przejścia graniczne w przypadku, gdy przemieszczenie dotyczy jednego lub więcej krajów trzecich. Te przejścia graniczne muszą być identyczne dla wszystkich przemieszczeń objętych wnioskiem, chyba że właściwe organy uzgodniły inaczej.

4. Wnioskodawca musi wpisać swoją nazwę handlową, adres i dane kontaktowe. Nazwa handlowa, znana także jako nazwa stosowana w handlu lub nazwa firmy, jest nazwą, pod którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą, chociaż jego zarejestrowana nazwa prawna używana w kontraktach i innych sytuacjach formalnych może być inna. Wnioskodawca musi zaznaczyć odpowiednie pole, aby określić swoją funkcję, która zależnie od typu przemieszczania może być następująca:

a) posiadacz w przypadku przemieszczania między państwami członkowskimi (typ MM) lub wywozu ze Wspólnoty do kraju trzeciego (typ ME);

b) odbiorca w przypadku przywozu do Wspólnoty z kraju trzeciego (typ IM);

c) osoba odpowiedzialna za przemieszczanie w państwie członkowskim, przez które odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe wprowadzone są na obszar Wspólnoty, w przypadku tranzytu przez Wspólnotę (typ TT).

5. Wnioskodawca musi wpisać nazwę handlową, adres i dane kontaktowe miejsca, w którym odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe są przechowywane przed przemieszczeniem, a które może być inne niż adres wnioskodawcy.

6. Wnioskodawca musi wpisać nazwę handlową, adres i dane kontaktowe odbiorcy. W przypadku przemieszczenia typu IM informacje te są identyczne z pozycją 4.

7. Wnioskodawca musi wpisać nazwę handlową, adres i dane kontaktowe miejsca, w którym odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe będą przechowywane po przemieszczeniu, a które może być inne niż adres odbiorcy.

8. Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola albo przez zaznaczenie odpowiedniego pola (możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź), albo przez wpisanie określonych właściwości i wartości odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego. W przypadku wielokrotnych przemieszczeń wartości te mogą być szacunkowe.

9. Wnioskodawca musi wypełnić pozycję 9, wartości mogą być szacunkowe.

10. Wnioskodawca musi zaznaczyć i określić rodzaj działalności powodującej powstanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego i zaznaczyć odpowiednie pola lub określić jakikolwiek inny rodzaj działalności. Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź.

11. Wnioskodawca musi określić cel przemieszczenia i zaznaczyć odpowiednie pole (możliwa jest tylko jedna odpowiedź) lub podać jakikolwiek inny cel.

12. Wnioskodawca musi wymienić, zgodnie z planem, różne rodzaje transportu przewidziane dla przemieszczenia (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, śródlądowy) i zgodnie z tym podać odpowiedni punkt odjazdu, punkt przybycia oraz planowanego przewoźnika (jeśli jest już znany). W trakcie procedury oceny wniosku możliwe są późniejsze zmiany w tym harmonogramie i należy o nich powiadomić właściwe organy, ale nie wymagają one nowego wniosku o udzielenie zgody.

13. Wnioskodawca musi wymienić wszystkie państwa zaangażowane w przemieszczenie, poczynając od pierwszego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym przechowywane są odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, a kończąc na ostatnim państwie członkowskim lub kraju trzecim, w którym będą one przechowywane po zakończeniu przemieszczania. Gdyby wnioskodawca chciał zmienić wykaz kolejnych państw, wymagany jest nowy wniosek.

14. Wnioskodawca musi zadeklarować, kto odbierze odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe w przypadku, gdy przemieszczenie lub przemieszczenia nie dojdą do skutku lub gdy warunki przemieszczania nie mogą być spełnione. Jeżeli przemieszczenie jest typu IM lub TT, wnioskodawca musi załączyć do wniosku dowód zawarcia umowy między odbiorcą w państwie członkowskim lub kraju trzecim przeznaczenia i posiadaczem odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego w kraju trzecim, która została zatwierdzona przez właściwe organy w kraju trzecim.

Po wypełnieniu pozycji 1–14 wnioskodawca musi przesłać sekcję 1 standardowego dokumentu do właściwego organu, który jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie.

Właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie lub odmowy jest następujący, zależnie od typu przemieszczenia:

 właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia w przypadku przemieszczenia między państwami członkowskimi (typ MM) i wywozu ze Wspólnoty (typ ME),

 właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia w przypadku przywozu do Wspólnoty (typ IM),

 właściwy organ pierwszego państwa członkowskiego tranzytu, w którym ładunek wprowadzany jest na obszar Wspólnoty w przypadku tranzytu przez Wspólnotę (typ TT).

 Odpowiednie dane kontaktowe można pobrać z elektronicznej platformy komunikacyjnej utworzonej i utrzymywanej przez Komisję lub z wykazu opublikowanego przez właściwe organy.

15. Natychmiast po otrzymaniu wniosku właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie musi:

a) wprowadzić numer rejestracyjny u góry każdej sekcji standardowego dokumentu, poczynając od sekcji 1;

b) sprawdzić, czy wszystkie pozycje w sekcji 1 zostały poprawnie wypełnione przez wnioskodawcę;

c) wypełnić pozycję 15 sekcji 2 i sporządzić wystarczającą liczbę egzemplarzy sekcji 1, 2 i 3 dla każdego państwa członkowskiego lub zaangażowanego kraju. Kraje trzecie tranzytu są jedynie konsultowane w celach informacji.

16. Właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia musi:

a) wypełnić odpowiednio pozycję 16 sekcji 2 (i pozycję 18 sekcji 3) dla każdego właściwego organu zaangażowanych państw członkowskich lub państw wymienionych w pozycji 13, których zgoda jest wymagana do wydania zezwolenia na przemieszczenie lub przemieszczenia; oraz

b) bezzwłocznie przesłać poprawnie wypełniony wniosek (sekcja 1) wraz z sekcją 2 do każdego zaangażowanego właściwego organu wymienionego w pozycji 16, celem uzyskania zgody.

17. Pozycja 17 musi zostać wypełniona przez właściwy organ zaangażowanego państwa członkowskiego. Data wniosku i data potwierdzenia odbioru musi zostać wprowadzona natychmiast po odbiorze wniosku. W terminie 20 dni od daty odbioru właściwy organ zaangażowanych państw członkowskich musi sprawdzić, czy wniosek jest poprawnie wypełniony (wszystkie pozycje 1–14 muszą być wypełnione i nie może brakować żadnych informacji; niektóre wartości mogą być szacunkowe). Tylko pozycje 17a) lub 17b) mogą mieć zastosowanie, pozycje niemające zastosowania należy skreślić.

a) Jeżeli właściwy organ w państwie członkowskim (lub państwach członkowskich) tranzytu (o ile ma zastosowanie) lub w państwie członkowskim przeznaczenia uzna, że wniosek jest niepoprawnie wypełniony, organ taki musi wypełnić pozycję 17a), skreślić pozycję 17b) i powiadomić właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia (określony w pozycji 15) o swoim wezwaniu do uzupełnienia informacji. Organ ten musi jasno stwierdzić, jakich informacji brakuje (wpisać lub załączyć dokument). Właściwy organ wzywający do uzupełnienia informacji musi przesłać egzemplarze sekcji 2 do wszystkich innych właściwych organów zaangażowanych państw członkowskich określonych w pozycji 13 w terminie 20 dni od daty odbioru wniosku. Odpowiednie dane kontaktowe można pobrać z elektronicznej platformy komunikacyjnej ustanowionej i utrzymywanej przez Komisję lub z wykazu opublikowanego przez właściwe organy. Jeżeli jedno zaangażowane państwo członkowskie uzna, że wniosek nie jest poprawnie wypełniony, procedura zostaje wstrzymana. W tym przypadku nawet jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia uzna, że wniosek jest poprawnie wypełniony, nie może przesłać potwierdzenia odbioru do chwili otrzymania żądanych informacji i przez 10 dni od otrzymania brakujących informacji, jeżeli w tym okresie nie wpłynęły żadne wezwania do uzupełnienia informacji. Procedura ta może być powtarzana do czasu uzyskania wszystkich brakujących informacji, aż przestaną wpływać dalsze wezwania do uzupełnienia informacji.

Najpóźniej 10 dni po upływie 20 dni od otrzymania wniosku, jeżeli w ciągu 20-dniowego okresu nie otrzymano żadnego wezwania do uzupełnienia informacji i jeżeli właściwy organ danego państwa członkowskiego uznał, że wniosek jest poprawnie wypełniony, organ ten musi przesłać sekcję 2 do właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia określonego w pozycji 15 i jej kopię do wszystkich innych właściwych organów zaangażowanych państw członkowskich określonych w pozycji 13. Odpowiednie dane kontaktowe można pobrać z elektronicznej platformy komunikacyjnej ustanowionej i utrzymywanej przez Komisję lub z wykazu opublikowanego przez właściwe organy.

Właściwe organy zaangażowanych państw członkowskich mogą uzgodnić krótsze terminy.

b) Aby umożliwić właściwym organom wezwanie do uzupełnienia informacji w okresie 20 dni od otrzymania wniosku, właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie może wydać potwierdzenia odbioru przed upływem 20-dniowego terminu. Po upływie 20-dniowego terminu, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia uznał, że wniosek jest poprawnie wypełniony, i jeżeli nie są zaangażowane żadne inne państwa członkowskie albo jeśli żaden inny zaangażowany właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia nie wezwał do uzupełnienia informacji, właściwy organ musi wypełnić pozycję 17b).

18. Natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia odbioru poprawnie wypełnionego wniosku od właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia, właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia musi sprawdzić, czy zachowane zostały terminy i wypełniona pozycja 18 sekcji 3 w przypadku każdego zaangażowanego państwa członkowskiego wymienionego w pozycji 13, którego zgoda jest wymagana do wydania zezwolenia na przemieszczenie lub przemieszczenia.

Zaangażowany właściwy organ musi wprowadzić niezbędne dodatkowe dane w pozycji 18.

19. Właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia musi wpisać ogólny termin wydania automatycznej zgody, który ma zastosowanie do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich. Ten termin ważności to na ogół dwa miesiące od daty potwierdzenia odbioru przez państwo członkowskie przeznaczenia określonej w pozycji 17b). Następnie właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia musi przesłać sekcję 3 dotyczącą zgody lub odmowy do wszystkich zaangażowanych państw członkowskich lub zaangażowanych krajów.

Natychmiast po otrzymaniu sekcji 3 każdy zaangażowany właściwy organ musi zdecydować, czy potrzebny jest dodatkowy okres na podjęcie decyzji o wydaniu odmowy lub zgody na przemieszczenie. O przyznanie dodatkowego okresu do jednego miesiąca można ubiegać się poprzez skreślenie ogólnego terminu w pozycji 19 i wpisanie nowego terminu oraz powiadomienie o przedłużonym terminie wszystkich zaangażowanych właściwych organów.

20. Zaangażowany właściwy organ musi należycie rozpatrzyć wniosek. Najpóźniej w dniu upływu terminu udzielenia automatycznej zgody zaangażowany właściwy organ musi wypełnić pozycję 20 i zwrócić oryginalny egzemplarz sekcji 3 (zeskanowany oryginał, jeżeli został przesłany pocztą elektroniczną) do właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia (określonego w pozycji 15). W przypadku odmowy wydania zgody należy podać powody odmowy i musi zostać ona wydana (w przypadku państw członkowskich tranzytu) w oparciu o odnośne przepisy krajowe, wspólnotowe lub międzynarodowe, mające zastosowanie do transportu materiałów promieniotwórczych, lub – w przypadku państwa członkowskiego przeznaczenia – w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące zarządzania odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym, lub odpowiednie przepisy krajowe, wspólnotowe lub międzynarodowe, mające zastosowanie do transportu materiałów promieniotwórczych. Wszelkie nałożone warunki nie mogą być bardziej rygorystyczne niż warunki ustalane dla podobnych przemieszczeń w państwach członkowskich. Niewypełnienie i niezwrócenie standardowego dokumentu w odpowiednim czasie uznane zostanie za udzielenie zgody na wniosek o przemieszczenie, zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2006/117/Euratom.

21. Właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie musi wypełnić pozycje 21–23, gdy wszystkie niezbędne zgody na przemieszczenie zostały wydane przez zaangażowane właściwe organy, mając na uwadze, że uznaje się, iż wydana została milcząca zgoda jedynie pod warunkiem, że:

a) otrzymano potwierdzenie odbioru (przynajmniej) od właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia określonego w pozycji 17b); oraz

b) żadne wezwanie do uzupełnienia informacji nie pozostało bez odpowiedzi; oraz

c) w mających zastosowanie terminach określonych w pozycji 19 nie otrzymano żadnej odpowiedzi (ani zgody, ani odmowy) od zaangażowanych właściwych organów.

22. Właściwy organ określony w pozycji 21 musi wymienić lub załączyć, jeżeli nie przewidziano wystarczająco dużo miejsca, wszystkie otrzymane zgody (włącznie z warunkami) i ewentualne odmowy (włącznie z powodami) od wszystkich zaangażowanych właściwych organów.

23. Właściwy organ określony w pozycji 21 musi:

a) wypełnić pozycję 23, mając na uwadze, że maksymalny okres ważności zezwolenia wynosi trzy lata i że pojedyncze zezwolenie może obejmować więcej niż jedno przemieszczenie, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2006/117/Euratom;

b) przesłać oryginał sekcji 4a do wnioskodawcy wraz z sekcjami 1, 4a, 5 i 6; oraz

c) przesłać kopie sekcji 4a do wszystkich innych zaangażowanych właściwych organów.

24. Właściwy organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na przemieszczenie musi wypełnić pozycje 24 i 25, jeżeli przynajmniej jeden z zaangażowanych właściwych organów nie wydał swojej zgody na przemieszczenie.

25. Właściwy organ określony w pozycji 24 musi wymienić lub załączyć wszystkie otrzymane zgody i odmowy, włącznie z wszystkimi warunkami i powodami odmowy, i przesłać oryginalny egzemplarz sekcji 4b do wnioskodawcy oraz kopie tej sekcji do wszystkich innych zaangażowanych właściwych organów.

26. Jeżeli zostało wydane zezwolenie na przemieszczenie lub przemieszczenia i wnioskodawca otrzymał sekcje 4a, 5 i 6, musi on poprawnie wypełnić pozycję 26. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wielokrotnych przemieszczeń, wnioskodawca musi sporządzić wystarczającą liczbę egzemplarzy sekcji 5 dla każdego przemieszczenia.

27. Wnioskodawca musi zaznaczyć odpowiednie pole, wskazując, czy zezwolenie obejmuje pojedyncze przemieszczenie, czy wielokrotne przemieszczenia. W przypadku wielokrotnych przemieszczeń należy wpisać odpowiedni numer seryjny.

28. Przed każdym przemieszczeniem wnioskodawca musi poprawnie wypełnić pozycje 28–30 (nawet jeżeli zezwolenie dotyczy wielokrotnych przemieszczeń). W tej sekcji wartości nie mogą być szacunkowe!

29. Wnioskodawca musi poprawnie wypełnić pozycję 29 (wykaz sztuk przesyłki) i podać u dołu łączną liczbę sztuk przesyłki, łączną liczbę każdego typu sztuki przesyłki, łączną masę netto, łączną masę brutto i całkowitą aktywność (GBq) wszystkich sztuk przesyłki. Jeżeli miejsce przewidziane w dokumencie jest niewystarczające, należy załączyć oddzielny wykaz zawierający żądane informacje.

30. Wnioskodawca musi wypełnić pozycję 30 (data wysyłki i deklaracja) przed każdym przemieszczeniem odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego (nawet jeżeli zezwolenie dotyczy wielokrotnych przemieszczeń). Wraz z sekcjami 1 i 4a sekcja 5 towarzyszy odpadom promieniotwórczym lub wypalonemu paliwu jądrowemu podczas przemieszczania. Opis przesyłki i wykaz sztuk przesyłki (sekcja 5) jest następnie załączony do sekcji 6 (potwierdzenie odbioru).

31. Odbiorca (w przypadku przemieszczenia MM i IM), posiadacz (w przypadku przemieszczenia ME) lub osoba odpowiedzialna za przemieszczanie (w przypadku przemieszczenia TT) musi poprawnie wypełnić pozycje 31–35 (oraz 36, jeżeli ma zastosowanie), przy czym wszelkie niezbędne dodatkowe dokumenty sporządza wnioskodawca. Jednakże odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, używając oddzielnej deklaracji.

32. Odbiorca musi poprawnie wpisać nazwę, adres i dane kontaktowe miejsca, w którym odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe są przechowywane po przemieszczeniu.

33. Odbiorca musi wypełnić pozycję 33 (określoną jak w pozycji 23) i wskazać, czy odebrany ładunek jest ostatnim ładunkiem objętym zezwoleniem.

a) W przypadkach, w których zezwolenie obejmuje pojedyncze przemieszczenie typu MM lub IM, odbiorca musi wypełnić sekcję 6 w terminie 15 dni od dnia odbioru odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego i przedłożyć sekcje 5 i 6 właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia. Właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia przesyła następnie kopie sekcji 5 i 6 do innych zaangażowanych właściwych organów (oraz, gdy jest to stosowne, oryginał tych dwóch sekcji, do właściwego organu, który wydał zezwolenie). W przypadku przemieszczenia typu MM właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia musi przesłać kopię potwierdzenia odbioru do posiadacza.

b) W przypadkach, w których zezwolenie obejmuje pojedyncze przemieszczenie typu ME lub TT, wnioskodawca musi zapewnić, by odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej przysłał mu poprawnie wypełnioną sekcją, 5 i sekcję 6 natychmiast po odbiorze odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego. Sekcja 6 może być zastąpiona deklaracją odbiorcy zawierającą co najmniej informacje zawarte w pozycjach 31–36. W terminie 15 dni od odbioru odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wnioskodawca musi przesłać do właściwego organu, który wydax zezwolenie, sekcję 5, sekcję 6 (jeżeli odbiorca nie użył sekcji 6, musi ją wypełnić wnioskodawca) oraz, jeśli ma to zastosowanie, deklarację odbiorcy. Organ ten musi następnie przesłać kopie sekcji 5 i 6 oraz, jeśli ma to zastosowanie, deklarację odbiorcy, do innych zaangażowanych właściwych organów.

c) W przypadkach, gdy zezwolenie obejmuje wielokrotne przemieszczenia typu MM lub IM, odbiorca musi wypełnić sekcję 6 po każdym przemieszczeniu (sporządziwszy w tym celu kilka kopii z pustą sekcją 6) ►C1  i przesłać ją bezpośrednio do właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia. ◄ Odbiorca do przesyłanej sekcji 6 załącza sekcję 5 dotyczącą tego przemieszczenia.

d) W przypadkach, w których zezwolenie obejmuje wielokrotne przemieszczenia typu ME lub TT, wnioskodawca musi zapewnić, by po każdym przemieszczeniu odbiorca spoza Wspólnot Europejskich wypełnił dla każdego przemieszczenia kopię sekcji 6 i zwrócił ją wraz z odpowiednią sekcją 5.

34. Odbiorca musi zaznaczyć „nie dotyczy” lub wypełnić pozycję 34 dla przemieszczenia typu ME lub TT lub załączyć oddzielną deklarację i umieścić odniesienie do załącznika.

35. Odbiorca musi wypełnić pozycję 35, jeżeli przeprowadzono pojedyncze przemieszczenie lub wszystkie przemieszczenia objęte zezwoleniem. W przypadkach, w których zezwolenie obejmuje wielokrotne przemieszczenia, wypełnia się i przedkłada końcowe potwierdzenie odbioru, jak gdyby zezwolenie było ważne dla pojedynczego przemieszczenia, z wyjątkiem tego, że:

a) w pozycji 30 sekcji 6 stwierdza się, że przedmiotowe przemieszczenie jest ostatnim przemieszczeniem objętym zezwoleniem;

b) w każdej deklaracji sporządzonej przez odbiorcę spoza Wspólnot Europejskich musi on stwierdzić, że wszystkie odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe objęte zezwoleniem na przemieszczenie rzeczywiście przybyły.

Odbiorca musi przesłać sekcję 6 (potwierdzenie odbioru) wraz z sekcją 5, zależnie od typu przemieszczenia, do właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia, w przypadku przemieszczenia typu MM lub IM, lub do wnioskodawcy określonego w pozycji 5 (sekcja 1), w przypadku przemieszczenia typu ME lub TT. W celach informacyjnych sekcja 6 dla każdego przemieszczenia objętego zezwoleniem musi być załączona do ostatecznego potwierdzenia odbioru.

36. W przypadku przemieszczenia typu ME lub TT odbiorca musi zaznaczyć „nie dotyczy” lub wypełnić pozycję 36, lub zastąpić ją oddzielną deklaracją, odsyłając do załącznika. Wnioskodawca musi przesłać sekcje 5 i 6 do organu, który wydał zezwolenie. W celach informacyjnych sekcja 6 dla każdego z przemieszczeń objętych zezwoleniem musi być załączona do ostatecznego potwierdzenia odbioru.( 1 ) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, s. 21.

( 2 ) Dz.U. L 268 z 29.10.1993, s. 83.