2007R0141 — PL — 19.11.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 141/2007

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 043, 15.2.2007, p.9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1157/2014 z dnia 29 października 2014 r.

  L 309

30

30.10.2014
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 141/2007

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz ( 1 ), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 przewiduje wymóg zatwierdzania niektórych zakładów działających na rynku pasz. Głównym celem systemu zatwierdzania przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 jest objęcie wymogiem zatwierdzania zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty objęte odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi higieny ustanowionymi tym rozporządzeniem. Rozporządzenie zakłada możliwość rozszerzenia zakresu wymogu zatwierdzania.

(2)

„Kokcydiostatyki i histomonostatyki” należą do kategorii dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ( 2 ). Ta kategoria dodatków paszowych uznana została za równoważną kategoriom, dla których obowiązuje wymóg zatwierdzania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.

(3)

Zatem zakłady działające na rynku pasz lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” powinny również zostać objęte tym samym wymogiem zatwierdzania.

(4)

Należy zezwolić na wprowadzenie środków przejściowych w odniesieniu do zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”, na których uprzednio zgodnie z przepisami krajowym nie spoczywał wymóg zatwierdzania. Podmioty zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady 95/69/WE ( 3 ) zostały już objęte art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, że wszystkie kontrolowane przez nie oraz objęte rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 zakłady lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” są zatwierdzone przez właściwe organy. Podmioty te są zatwierdzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.

Artykuł 2

Zakłady działające na rynku pasz lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”, które w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia nie były objęte wymogiem zatwierdzania przez przepisy krajowe w zakresie tej kategorii dodatków paszowych mogą kontynuować swoją działalność, aż do momentu podjęcia decyzji w sprawie ich wniosku o zatwierdzenie, pod warunkiem że przedłożą wniosek organom właściwym miejscowo dla ich siedziby najpóźniej w dniu 7 czerwca 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1.

( 2 ) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

( 3 ) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 15. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.