02007A1219(11) — PL — 01.07.2013 — 001.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

UMOWA

między ►M1  Unią ◄ Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

(Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 169)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

  L 168

3

20.6.2013


sprostowana przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 097, 17.4.2018, s.  14  (2013/620)
▼B

UMOWA

między ►M1  Unią ◄ Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wizWSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

oraz

REPUBLIKA MOŁDOWY,

zwane dalej „Stronami”,

BIORĄC POD UWAGĘ, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. obywatele UE są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Republiki Mołdowy trwających nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni bądź tranzytu przez terytorium Republiki Mołdowy,

MAJĄC NA UWADZE dalszy rozwój przyjaznych stosunków między Stronami oraz pragnąc ułatwić bezpośrednie kontakty międzyludzkie, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz dla obywateli Mołdowy,

UWZGLĘDNIAJĄC obecny plan działania UE-Mołdowa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, w którym przewidziano podjęcie konstruktywnego dialogu o współpracy wizowej pomiędzy UE i Mołdową, obejmującego wymianę poglądów o możliwości wprowadzenia ułatwień wizowych zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnoty,

UZNAJĄC za długoterminowy cel wprowadzenie bezwizowego systemu podróżowania dla obywateli Republiki Mołdowy,

UZNAJĄC, że w przypadku ponownego wprowadzenia przez Republikę Mołdowy obowiązku wizowego dla obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej Umowie dla obywateli Republiki Mołdowy automatycznie zaczną obowiązywać na zasadzie wzajemności w odniesieniu do obywateli UE,

UZNAJĄC, że ułatwienia wizowe nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji oraz przykładając szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:Artykuł 1

Cel i zakres Umowy

Celem niniejszej Umowy jest wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Republiki Mołdowy planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

1.  Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej Umowie, mają zastosowanie do obywateli Republiki Mołdowy, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych ►M1  Unii Europejskiej ◄ lub państw członkowskich, postanowień niniejszej Umowy lub innych umów międzynarodowych.

2.  W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej Umowy, takich jak odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających środków utrzymania, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Republiki Mołdowy lub państw członkowskich bądź prawo ►M1  Unii Europejskiej ◄ .

Artykuł 3

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy:

a) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa;

b) „obywatel Unii Europejskiej” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją zawartą w lit. a);

c) „obywatel Republiki Mołdowy” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Republiki Mołdowy;

d) „wiza” oznacza zezwolenie wydane przez jedno z państw członkowskich lub decyzję podjętą przez takie państwo, które są wymagane w związku z:

 wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich z zamiarem pobytu nie dłuższego niż 90 dni w okresie 180 dni,

 wjazdem w celu tranzytu przez terytorium tego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich;

e) „osoba zamieszkująca legalnie” oznacza każdego obywatela Republiki Mołdowy, który został upoważniony lub uprawniony na podstawie prawodawstwa ►M1  unijnego ◄ lub ustawodawstwa krajowego do pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich przez okres dłuższy niż 90 dni.

Artykuł 4

Dokumenty potwierdzające cel podróży

1.  W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii obywateli Republiki Mołdowy za wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróży na terytorium drugiej Strony:

a) w przypadku członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Republiki Mołdowy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

 pismo wydane przez organ Mołdowy, potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium drugiej Strony w celu udziału w jednej z wyżej wymienionych imprez, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;

b) w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów uczestniczących w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich:

 pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą potwierdzający, że dana osoba uczestniczy w imprezie;

c) w przypadku przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych:

 pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, biuro bądź oddział takiej osoby prawnej lub spółki, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, wystaw, konferencji i sympozjów mających miejsce na terytorium państw członkowskich, i zatwierdzony przez Państwową Izbę Rejestracji Republiki Mołdowy;

▼M1

d) w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdawii:

 pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie przewoźników Republiki Mołdawii zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, trasę podróży, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

▼B

e) w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich:

 pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Republiki Mołdowy, określający cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

▼M1

f) w przypadku dziennikarzy i członków personelu technicznego towarzyszących im w celach zawodowych:

 zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową, stanowiące dowód, że dana osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem, oraz dokument wydany przez pracodawcę, zaświadczający, że cel podróży wiąże się z zadaniem dziennikarskim lub stanowiący dowód, że dana osoba jest członkiem personelu technicznego towarzyszącym dziennikarzowi w ramach swoich obowiązków zawodowych;

▼B

g) w przypadku osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:

 pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań;

h) w przypadku uczniów, studentów, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

 pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenie z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba;

i) w przypadku uczestników międzynarodowych imprez sportowych i osób im towarzyszących w celach zawodowych:

 pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe lub krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich;

j) w przypadku uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne miejscowości:

 pisemny wniosek sporządzony przez naczelników/prezydentów/burmistrzów tych miast;

▼M1

k) w przypadku bliskich krewnych – małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków – odwiedzających obywateli Republiki Mołdawii legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami:

 pisemny wniosek osoby przyjmującej;

▼B

l) w przypadku przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń lub uczestniczenia w seminariach lub konferencjach, w tym w ramach programów wymiany:

 pisemny wniosek wydany przez organizację przyjmującą, potwierdzenie, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego i zaświadczenie o założeniu takiej organizacji z odpowiedniego rejestru, sporządzone przez organ państwowy zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

m) w przypadku osób wyjeżdżających w związku z ceremoniami pogrzebowymi:

 oficjalny dokument potwierdzający zgon, jak również poświadczenie pokrewieństwa lub innego związku łączącego wnioskodawcę ze zmarłym;

n) w przypadku osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

 oficjalny dokument potwierdzający istnienie i utrzymywanie grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym;

o) w przypadku osób wyjeżdżających w celach leczniczych i w razie konieczności osób im towarzyszących:

 dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, konieczność obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia;

▼M1

p) w przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI):

 pisemny wniosek organizacji przyjmującej.

▼B

2.  Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

a) w przypadku osoby zaproszonej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer paszportu, czas i cel podróży, liczbę poprzednich wjazdów oraz w stosownych przypadkach imiona i nazwiska współmałżonka i dzieci towarzyszących osobie zaproszonej;

b) w przypadku osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres;

c) w przypadku gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres oraz:

 jeśli wniosek sporządza organizacja lub organ — imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek;

 jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego — numer rejestracyjny w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego.

3.  W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, wszystkie kategorie wiz wydaje się według procedury uproszczonej, nie wymagając żadnego innego uzasadnienia, zaproszenia ani zatwierdzenia dotyczącego celu podróży, przewidzianego w ustawodawstwie państw członkowskich.

Artykuł 5

Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu

▼C1

1.  Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności nieprzekraczającym pięciu lat następującym kategoriom osób:

▼M1

a) członkom rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej Umowy, w zakresie pełnionych przez nich obowiązków;

b) stałym członkom oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Republiki Mołdawii uczestniczą regularnie w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c) małżonkom i dzieciom (w tym przysposobionym) poniżej 21. roku życia lub pozostającym na utrzymaniu rodziców oraz rodzicom (w tym opiekunom) odwiedzającym obywateli Republiki Mołdawii zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami;

d) przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji branżowych, którzy odbywają regularne podróże do państw członkowskich;

e) dziennikarzom i członkom personelu technicznego towarzyszącym im w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu będzie ograniczony do tego okresu, w szczególności w przypadku:

 osób, o których mowa w lit. a), do okresu ich kadencji,

 osób, o których mowa w lit. b), do okresu ważności statusu stałego członka oficjalnej delegacji,

 osób, o których mowa w lit. c), do okresu ważności, na który zatwierdzono legalny pobyt obywateli Republiki Mołdawii, którzy przebywają legalnie w Unii Europejskiej,

 osób, o których mowa w lit. d), do okresu ważności statusu przedstawiciela podmiotu gospodarczego lub umowy o pracę, lub

 osób, o których mowa w lit. e), gdy umowa o pracę została zawarta

na mniej niż pięć lat.

▼C1

2.  Misje dyplomatyczne oraz służby konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności nieprzekraczającym jednego roku następującym kategoriom osób, pod warunkiem że w poprzednim roku takie osoby otrzymały przynajmniej jedną wizę, z której skorzystały zgodnie z prawnymi dotyczącymi wjazdu do danego kraju i pobytu w nim:

▼M1

a) członkom oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Republiki Mołdawii uczestniczą regularnie w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

b) przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywającym regularne podróże do państw członkowskich w celu udziału w szkoleniach, seminariach lub konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;

c) przedstawicielom wolnych zawodów uczestniczącym w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach, którzy odbywają regularne podróże do państw członkowskich;

d) kierowcom przewożącym towary w ruchu międzynarodowym i świadczącym usługi transportu pasażerskiego, przemieszczającym się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdawii;

e) członkom załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;

f) osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróże do państw członkowskich;

g) studentom oraz studentom podyplomowym, którzy odbywają regularne podróże w celu podjęcia nauki lub udziału w szkoleniach, w tym w ramach programów wymiany;

h) uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i osobom im towarzyszącym w celach zawodowych;

i) uczestnikom oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne miejscowości;

j) uczestnikom oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu będzie ograniczony do tego okresu.

3.  Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu na okres ważności co najmniej dwóch lat i co najwyżej pięciu lat osobom wymienionym w ust. 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem że w poprzednich dwóch latach takie osoby korzystały z jednorocznych wiz wielokrotnego wjazdu zgodnie z przepisami odwiedzanego państwa członkowskiego dotyczącymi wjazdu i pobytu, chyba że konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży są wyraźnie ograniczone do krótszego okresu, w którym to przypadku okres ważności wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego okresu.

▼B

4.  Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1–3, na terytorium państw członkowskich nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 6

Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

1.  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego złożonego przez obywatela Republiki Mołdowy wynosi 35 EUR.

Wyżej wymieniona kwota może ulec zmianie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 4.

▼M1

2.  Bez uszczerbku dla ust. 4 w odniesieniu do następujących kategorii osób odstępuje się od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego:

▼B

a) bliscy krewni — współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnuki obywateli Republiki Mołdowy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich ►M1  lub obywatele Unii Europejskiej przebywający na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami ◄ ;

b) członkowie rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej Umowy;

c) członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Republiki Mołdowy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

d) uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych;

e) osoby niepełnosprawne i w razie konieczności ich opiekunowie;

f) osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu podjęcia pilnego leczenia, oraz osoby im towarzyszące, a także w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego;

g) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące w celach zawodowych;

h) osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

i) uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne miejscowości;

j) dziennikarze ►M1  i członkowie personelu technicznego towarzyszący im w ramach swoich obowiązków zawodowych ◄ ;

k) dzieci poniżej 18. roku życia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21. roku życia;

l) emeryci i renciści;

m) kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego, przemieszczający się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdowy;

n) członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw przemieszczających się na obszar państw członkowskich;

o) przedstawiciele wolnych zawodów uczestniczący w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich;

▼M1

p) osoby w wieku do lat 25 uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku;

q) przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;

r) uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

Akapit pierwszy stosuje się również, gdy celem podróży jest przejazd.

▼B

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 Bułgaria i Rumunia, które związane są dorobkiem Schengen, lecz jeszcze nie wydają wiz Schengen, mogą odstąpić od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krótkoterminowej obywatelom Republiki Mołdowy aż do upływu terminu pełnego wdrożenia przez nie dorobku Schengen w dziedzinie polityki wizowej, który to termin ma zostać ustalony na mocy decyzji Rady.

▼M1

4.  Jeżeli państwo członkowskie współpracuje z usługodawcą zewnętrznym, mając na względzie wydawanie wiz, usługodawca zewnętrzny może pobrać opłatę administracyjną. Opłata jest proporcjonalna do kosztów ponoszonych przez usługodawcę zewnętrznego z tytułu wykonywania swoich zadań i nie przekracza 30 EUR. Dane państwo członkowskie utrzymuje możliwość składania wniosków przez wszystkie osoby ubiegające się o wizę bezpośrednio w swoich placówkach konsularnych. Usługodawca zewnętrzny prowadzi działania zgodnie z kodeksem wizowym i w pełnym poszanowaniu ustawodawstwa Republiki Mołdawii.

Artykuł 6a

Składanie wniosku bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy

Placówki konsularne państw członkowskich mogą odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, jeżeli wiadomo, że wnioskodawca jest osobą uczciwą i wiarygodną, chyba że osobiste stawiennictwo wnioskodawcy jest konieczne w celu pobrania danych biometrycznych.

▼B

Artykuł 7

Czas trwania procedury rozpatrywania wniosku wizowego

1.  Przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.

2.  W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego można przedłużyć do 30 dni kalendarzowych.

3.  W nagłych przypadkach termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego można skrócić do dwóch dni roboczych lub mniej.

▼M1

Artykuł 8

Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów

Obywatele Unii Europejskiej i obywatele Republiki Mołdawii, którzy zgubili swój dowód tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Republiki Mołdawii lub państw członkowskich, mogą opuścić terytorium Republiki Mołdawii lub państw członkowskich na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub Republiki Mołdawii, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia.

▼B

Artykuł 9

Przedłużenie okresu ważności wizy w wyjątkowych okolicznościach

Obywatelowi Republiki Mołdowy, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z wystąpieniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami ustawowymi państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania.

Artykuł 10

▼M1

Paszporty dyplomatyczne i służbowe

▼B

1.  Obywatele Republiki Mołdowy będący w posiadaniu ważnego paszportu dyplomatycznego mogą wjechać na terytorium państw członkowskich, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie bez wizy.

▼M1

2.  Obywatele Republiki Mołdawii będący w posiadaniu ważnego służbowego paszportu biometrycznego mogą wjechać na terytorium państw członkowskich, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie bez wizy.

▼M1

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 w każdym okresie 180 dni.

▼B

Artykuł 11

Ważność terytorialna wiz

Z zastrzeżeniem krajowych przepisów i uregulowań państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz z zastrzeżeniem unijnych przepisów dotyczących wiz z ograniczoną ważnością terytorialną, obywatele Republiki Mołdowy uprawnieni są do podróżowania w granicach terytorium państw członkowskich na takich samych zasadach jak obywatele Unii Europejskiej.

Artykuł 12

Wspólny komitet ds. zarządzania niniejszą Umową

1.  Strony powołują wspólny komitet ekspertów (dalej zwany „komitetem”), w skład którego wchodzą przedstawiciele ►M1  Unii ◄ Europejskiej oraz Republiki Mołdowy. ►M1  Unię Europejską ◄ reprezentuje ►M1  Komisja Europejska ◄ , którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.

2.  Komitet wykonuje przede wszystkim zadania polegające na:

a) kontroli wykonania niniejszej Umowy;

b) proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej Umowy;

c) rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji bądź stosowania postanowień niniejszej Umowy.

3.  Komitet spotyka się w razie potrzeby na wniosek jednej ze Stron, a przynajmniej raz w roku.

4.  Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 13

Stosunek niniejszej Umowy do dwustronnych umów między państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy

►M1  1. ◄   Od momentu wejścia w życie niniejsza Umowa ma pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń dwustronnych lub wielostronnych zawartych między poszczególnymi państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą zagadnień objętych niniejszą Umową.

▼M1

2.  Postanowienia umów dwustronnych lub ustaleń między poszczególnymi państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii zawarte przed wejściem w życie niniejszej Umowy przewidującej zwolnienie posiadaczy służbowych paszportów niebiometrycznych z obowiązku wizowego mają zastosowanie bez uszczerbku dla prawa danych państw członkowskich lub Republiki Mołdawii do wypowiedzenia lub zawieszenia tych dwustronnych umów lub ustaleń.

▼B

Artykuł 14

Klauzula wzajemności

▼M1

Republika Mołdawii może ponownie wprowadzić obowiązek wizowy jedynie dla obywateli lub pewnych kategorii obywateli wszystkich państw członkowskich, ale nie dla obywateli lub pewnych kategorii obywateli poszczególnych państw członkowskich.

▼B

W przypadku ponownego wprowadzenia przez Republikę Mołdowy obowiązku wizowego dla obywateli UE lub niektórych ich kategorii ułatwienia przewidziane w niniejszej Umowie dla obywateli Republiki Mołdowy automatycznie stosują się na zasadzie wzajemności do danych obywateli UE.

Artykuł 15

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza Umowa zostaje ratyfikowana lub zatwierdzona przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu wyżej wymienionych procedur.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejsza Umowa wchodzi w życie dopiero w dniu wejścia w życie Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy, jeśli dzień ten przypada po dniu, o którym mowa w ust. 1.

3.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 6.

4.  Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za pisemnym porozumieniem Stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur wewnętrznych.

5.  Każda ze Stron może zawiesić wykonywanie części lub wszystkich postanowień niniejszej Umowy ze względu na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę zdrowia publicznego. O decyzji w sprawie zawieszenia niniejszej Umowy należy zawiadomić drugą Stronę nie później niż 48 godzin przed jej wejściem w życie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia Umowy Strona, która zawiesiła stosowanie niniejszej Umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę.

6.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać po upływie 90 dni od daty takiego zawiadomienia.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Brukseli, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego w każdym z języków: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i mołdawskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

signatory

signatory

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

signatory

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ DO UMOWY DOTYCZĄCY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRE NIE W PEŁNI STOSUJĄ DOROBEK SCHENGEN

Państwa członkowskie, które są związane dorobkiem Schengen, ale które nie wydają jeszcze wiz Schengen, w oczekiwaniu na stosowne decyzje Rady w tej kwestii wydają wizy krajowe, których ważność terytorialna ogranicza się do ich własnego terytorium.

Takie państwa członkowskie mogą jednostronnie uznawać wizy i dokumenty pobytowe wydane przez kraje obszaru Schengen w celu umożliwienia przejazdu tranzytem przez ich terytorium zgodnie z decyzją nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.

Ponieważ decyzja nr 895/2006/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. nie stosuje się do Rumunii i Bułgarii, Komisja zaproponuje przyjęcie podobnych przepisów w celu umożliwienia tym krajom jednostronnego uznawania wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez kraje obszaru Schengen i innych podobnych dokumentów wydanych przez państwa członkowskie, które nie są jeszcze w pełni włączone do obszaru Schengen, w celu umożliwienia przejazdu tranzytem przez ich terytorium.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA DANII

Strony przyjmują do wiadomości, że umowa nie stosuje się do procedur wydawania wiz przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Królestwa Danii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Danii i Republiki Mołdowy zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych na podobnych warunkach jak umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA ORAZ IRLANDII

Strony przyjmują do wiadomości, że umowa nie ma zastosowania do terytorium Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Zjednoczonego Królestwa, Irlandii oraz Republiki Mołdowy zawarły dwustronne umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ISLANDII I NORWEGII

Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Wspólnotą Europejską a Norwegią i Islandią, w szczególności na mocy umowy z dnia 18 maja 1999 r. dotyczącej włączenia tych krajów we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Norwegii, Islandii i Republiki Mołdowy zawarły niezwłocznie dwustronne umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych na podobnych warunkach jak umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ I LIECHTENSTEINU

Jeżeli umowa pomiędzy UE, WE i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz protokoły do tej umowy dotyczące Liechtensteinu wejdą w życie do czasu zakończenia negocjacji z Republiką Mołdowy, podobna deklaracja zostanie wydana w odniesieniu do Szwajcarii i Liechtensteinu.

DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PRZEDSTAWICIELSTW DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O WIZĘ ORAZ HARMONIZACJI INFORMACJI O PROCEDURACH WYDAWANIA WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O WIZĘ KRÓTKOTERMINOWĄ

Uznając znaczenie przejrzystości dla osób ubiegających się o wizę, Wspólnota Europejska przypomina, że przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 19 lipca 2006 r. i stanowiący obecnie przedmiot dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie wniosek legislacyjny w sprawie przekształcenia prawnego wspólnych instrukcji konsularnych dla przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz reguluje warunki dostępu osób ubiegających się o wizę do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw członkowskich.

W odniesieniu do informacji dla osób ubiegających się o wizę Wspólnota Europejska uważa, iż należy podjąć poniższe działania. Ogólnie rzecz biorąc, należy przygotować podstawowe informacje dla wnioskodawców na temat procedur i warunków składania wniosków wizowych oraz na temat ich ważności.

Wspólnota Europejska sporządzi wykaz minimalnych wymogów, zapewniając wnioskodawcom z Republiki Mołdowy spójne i jednolite informacje podstawowe oraz stosowanie wobec nich zasadniczo tych samych wymogów dotyczących dokumentów uzupełniających.

Informacje, o których mowa powyżej, należy szeroko rozpowszechnić (na tablicach informacyjnych w urzędach konsularnych, w ulotkach, na stronach internetowych itp.).

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich udzielają informacji o istniejących w ramach przepisów prawnych dorobku Schengen możliwościach ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych w poszczególnych przypadkach, w szczególności dla osób ubiegających się o wizę w dobrej wierze.

DEKLARACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE REPREZENTACJI I WSPÓLNEGO OŚRODKA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH W KISZYNIOWIE

Uznając trudności, z jakimi spotykają się obywatele Mołdowy ubiegający się o wizy Schengen z racji na niewystarczającą liczbę przedstawicielstw państw członkowskich należących do obszaru Schengen, Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie, a szczególnie kraje, które wydają wizy Schengen, do zwiększenia liczby reprezentacji w Republice Mołdowy, poprzez pełne wykorzystanie istniejących możliwości, takich jak: otwarcie własnego przedstawicielstwa, reprezentowanie przez inne państwo członkowskie lub też pełne wykorzystanie różnych opcji przewidzianych w związku z utworzeniem wspólnego ośrodka przyjmowania wniosków wizowych w Kiszyniowie.

DEKLARACJE W SPRAWIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

DEKLARACJA POLITYCZNA RUMUNII W SPRAWIE LOKALNEGO RUCHU GRANICZNEGO

Rumunia deklaruje gotowość podjęcia negocjacji z Republiką Mołdowy w sprawie umowy dwustronnej w celu wdrożenia systemu małego ruchu granicznego ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającym postanowienia Konwencji z Schengen.

DEKLARACJA POLITYCZNA REPUBLIKI MOŁDOWY W SPRAWIE LOKALNEGO RUCHU GRANICZNEGO

Republika Mołdowy deklaruje gotowość podjęcia negocjacji z Rumunią w sprawie umowy dwustronnej w celu wdrożenia takiego systemu lokalnego ruchu granicznego.