2004R0794 — PL — 30.12.2015 — 008.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

▼M8

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 794/2004

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

▼B

(Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r.

  L 302

10

1.11.2006

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.

  L 407

1

30.12.2006

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

  L 82

1

25.3.2008

 M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2008 z dnia 31 października 2008 r.

  L 313

1

22.11.2008

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r.

  L 81

15

27.3.2009

 M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.

  L 308

5

24.11.2009

►M7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

  L 109

14

12.4.2014

►M8

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2282 z dnia 27 listopada 2015 r.

  L 325

1

10.12.2015


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 044, 15.2.2007, s.  3 (1935/2006)




▼B

▼M8

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 794/2004

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

▼B



KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE ( 1 ), w szczególności jego art. 27,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia przygotowania przez Państwa Członkowskie notyfikacji pomocy państwa oraz ich oceny przez Komisję jest pożądane opracowanie obowiązkowego formularza notyfikacyjnego. Formularz ten powinien być możliwie jak najbardziej wyczerpujący.

(2)

Standardowy formularz notyfikacyjny, jak również formularz informacji zbiorczych oraz formularz informacji uzupełniających powinny obejmować wszystkie istniejące wytyczne i zasady ramowe w dziedzinie pomocy państwa. Powinny podlegać zmianom lub zastąpieniu, zgodnie z późniejszym rozwojem tych dokumentów.

(3)

Należy opracować przepisy służące uproszczonemu systemowi notyfikacji niektórych zmian pomocy istniejącej. Takie uproszczone notyfikacje powinny być dopuszczane tylko w przypadku gdy Komisja jest regularnie informowana o danej pomocy istniejącej.

(4)

W celu zapewnienia pewności prawnej właściwe jest wskazanie, że niewielkie wzrosty do 20 % pierwotnego budżetu programu pomocowego, w szczególności będące skutkiem inflacji, nie muszą być notyfikowane Komisji, ze względu na mało prawdopodobny wpływ na pierwotną ocenę przez Komisję zgodności programu, o ile pozostałe warunki programu pomocowego pozostaną niezmienione.

(5)

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 zobowiązuje Państwa Członkowskie do przesyłania Komisji sprawozdań rocznych w sprawie wszystkich istniejących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej udzielanej poza zatwierdzonym programem pomocowym, w odniesieniu do których nie nałożono żadnych szczegółowych obowiązków sprawozdawczych w decyzji warunkowej.

(6)

W celu umożliwienia Komisji realizacji obowiązku monitorowania pomocy, konieczne jest, aby otrzymywała ona od Państw Członkowskich właściwe informacje dotyczące rodzaju i wielkości udzielanej przez nie pomocy w ramach istniejących programów pomocowych. Możliwe jest uproszczenie i ulepszenie systemu sprawozdawczości i notyfikacji pomocy państwa, który jest obecnie określony we wspólnej procedurze sprawozdawczości i notyfikacji zgodnie z Traktatem WE oraz Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu (WTO) opisanej w liście Komisji skierowanym do Państw Członkowskich z 2 sierpnia 1995 r. Część tej wspólnej procedury odnosząca się do obowiązków sprawozdawczych Państw Członkowskich dla celów notyfikacji subsydiów, zgodnie z art. 25 Porozumienia w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych (WTO-GATT 1994) oraz zgodnie z art. XVI Układu GATT 1994, przyjętym dnia 21 lipca 1995 r., nie jest objęta niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Informacje wymagane w sprawozdaniach rocznych mają na celu umożliwienie Komisji monitorowania ogólnych poziomów pomocy oraz wypracowania generalnego spojrzenia na wpływ różnych rodzajów pomocy na konkurencję. W tym celu Komisja może również zwrócić się do Państw Członkowskich o dostarczenie, w trybie doraźnym, dodatkowych informacji na wybrane tematy. Wybór tematu powinien być wcześniej omówiony z Państwami Członkowskimi.

(8)

Opracowanie sprawozdań rocznych nie obejmuje informacji, które mogą być konieczne do weryfikacji czy dane środki pomocowe są zgodne z prawem wspólnotowym. Dlatego Komisja powinna zastrzec sobie prawo do wymagania od Państw Członkowskich określonych zobowiązań lub obwarowania decyzji warunkami zapewniającymi dostarczenie dodatkowych informacji.

(9)

Należy zaznaczyć, że terminy dla celów rozporządzenia (WE) nr 659/1999 powinny być obliczane zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającym zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów ( 2 ), z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych przez to rozporządzenie. W szczególności konieczne jest zidentyfikowanie zdarzeń powodujących rozpoczęcie biegu terminów mających zastosowanie w procedurach dotyczących pomocy państwa. Zasady określone w tym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do wcześniej istniejących terminów, które będą biegły po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(10)

Celem zwrotu jest przywrócenie sytuacji istniejącej zanim pomoc została udzielona niezgodnie z prawem. W celu zapewnienia równego traktowania, korzyść powinna być mierzona obiektywnie od momentu, kiedy pomoc została udostępniona korzystającemu z niej przedsiębiorstwu, niezależnie od wyniku wszelkich decyzji handlowych następnie przez nie podjętych.

(11)

Zgodnie z ogólną praktyką finansową właściwe jest ustalenie stopy procentowej zwrotu jako rocznej stopy procentowej.

(12)

Rozmiary i częstotliwość transakcji międzybankowych skutkują stopą procentową, która jest mierzalna i statystycznie istotna, dlatego powinna stanowić podstawę stopy procentowej zwrotu. Oprocentowanie międzybankowych transakcji swap powinno być jednak dostosowane w celu odzwierciedlenia ogólnych poziomów podwyższonego ryzyka handlowego poza sektorem bankowym. Na podstawie informacji o oprocentowaniu międzybankowych transakcji swap Komisja powinna ustalić jedną stopę procentową zwrotu dla każdego z Państw Członkowskich. W celu zapewnienia pewności prawnej i równego traktowania właściwe jest ustalenie precyzyjnej metody obliczania stopy procentowej oraz zapewnienie publikacji stopy procentowej zwrotu mającej zastosowanie w danym momencie, jak również odpowiednich stóp procentowych zwrotu mających zastosowanie w przeszłości.

(13)

Pomoc państwa może stanowić czynnik zmniejszający zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał średniookresowy. W tym celu oraz zgodnie z ogólną praktyką finansową za średni okres można przyjąć pięć lat. Stopa procentowa zwrotu powinna więc odpowiadać rocznej stopie procentowej ustalonej dla pięcioletniego okresu.

(14)

Biorąc pod uwagę cel, jakim jest przywrócenie sytuacji istniejącej zanim pomoc została udzielona niezgodnie z prawem, oraz zgodnie z ogólną praktyką finansową, stopa procentowa zwrotu, która ma być ustalona przez Komisję, powinna być określana corocznie. Z tych samych powodów stopa procentowa zwrotu obowiązująca w pierwszym roku okresu zwrotu powinna obowiązywać przez pierwsze pięć lat okresu zwrotu, a stopa procentowa zwrotu obowiązująca w szóstym roku okresu zwrotu powinna obowiązywać przez kolejnych pięć lat.

(15)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do decyzji o zwrocie pomocy notyfikowanych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:



ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I ZAKRES

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe przepisy dotyczące formy, treści i innych szczegółów notyfikacji oraz sprawozdań rocznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999. Określa również przepisy dotyczące obliczania terminów w odniesieniu do wszystkich procedur dotyczących pomocy państwa oraz stopy procentowej zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy udzielanej we wszystkich sektorach.



ROZDZIAŁ II

NOTYFIKACJE

Artykuł 2

Formularze notyfikacyjne

Bez uszczerbku dla obowiązku Państw Członkowskich notyfikacji pomocy państwa w sektorze węglowym wynikającego z decyzji Komisji 2002/871/WE ( 3 ), notyfikacji pomocy nowej zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, innej niż ta, o której mowa w art. 4 ust. 2, dokonuje się na formularzu notyfikacyjnym określonym w części I załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Informacje uzupełniające potrzebne do oceny środka zgodnie z rozporządzeniami, wytycznymi, zasadami ramowymi i innymi dokumentami mającymi zastosowanie do pomocy państwa są dostarczane na formularzach informacji uzupełniających określonych w części III załącznika I.

W przypadku zmiany lub zastąpienia wytycznych lub zasad ramowych Komisja przyjmuje odpowiadające im formularze informacyjne.

▼M3

Artykuł 3

Przekazanie zgłoszeń

1.  Zgłoszenia przekazuje się do Komisji w drodze elektronicznego zatwierdzenia, którego dokonuje osoba wyznaczona przez państwo członkowskie. Zatwierdzone elektronicznie zgłoszenie uważa się za wysłane przez Stałego Przedstawiciela.

2.  Komisja kieruje swoją korespondencję do Stałego Przedstawiciela danego państwa członkowskiego lub na inny adres wskazany przez to państwo członkowskie.

3.  Od dnia 1 lipca 2008 r. zgłoszenia przesyła się elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji internetowej — Interaktywne zgłoszenia dotyczące pomocy państwa (SANI).

Wszelka korespondencja związana ze zgłoszeniem zostaje przekazana drogą elektroniczną poprzez system bezpiecznej poczty elektronicznej — Infrastruktura klucza publicznego (PKI).

4.  W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Komisji i danego państwa członkowskiego, złożenie zgłoszenia oraz przekazanie wszelkiej dokumentacji z nią związanej może odbyć się w sposób inny niż określony w ust. 3.

W przypadku braku takiej zgody wszelkie zgłoszenia i korespondencja z nimi związana, przekazane Komisji przez państwo członkowskie w sposób inny niż określony w ust. 3, nie zostają uznane za przedłożone Komisji.

5.  W sytuacji gdy zgłoszenie lub korespondencja z nim związana zawiera informacje poufne, dane państwo członkowskie wskazuje jednoznacznie, które informacje są poufne oraz podaje powody uznania ich za poufne.

6.  W każdym przypadku udzielenia pomocy beneficjentowi końcowemu państwa członkowskie podają numer referencyjny pomocy państwa przydzielony programowi pomocy przez Komisję.

Ustęp 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do pomocy udzielonej w ramach środków fiskalnych.

▼B

Artykuł 4

Uproszczona procedura notyfikacyjna w odniesieniu do niektórych zmian pomocy istniejącej

1.  Dla celów art. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 zmiana pomocy istniejącej oznacza jakąkolwiek zmianę inną niż modyfikacje o czysto administracyjnym lub formalnym charakterze, która nie może wpłynąć na ocenę zgodności danego środka pomocowego ze wspólnym rynkiem. Jednak wzrost pierwotnego budżetu istniejącego programu pomocowego do 20 % nie jest uznawany za zmianę pomocy istniejącej.

2.  Następujące zmiany pomocy istniejącej podlegają notyfikacji na uproszczonych formularzach, określonych w załączniku II:

a) zwiększenie budżetu zatwierdzonego programu pomocowego o ponad 20 %;

b) przedłużenie czasu trwania zatwierdzonego programu pomocowego o okres do sześciu lat, z lub bez równoczesnego zwiększenia budżetu;

c) zaostrzanie kryteriów dotyczących stosowania zatwierdzonego programu pomocowego, zmniejszenie intensywności pomocy lub ograniczenie kosztów kwalifikowanych.

Komisja stosuje wszelkie dostępne jej środki, aby podjąć decyzję dotyczącą jakiejkolwiek pomocy notyfikowanej na uproszczonym formularzu notyfikacyjnym w ciągu jednego miesiąca.

3.  Uproszczonej procedury notyfikacyjnej nie stosuje się w przypadku notyfikacji zmian programów pomocowych, w odniesieniu do których Państwa Członkowskie nie przedłożyły sprawozdań rocznych zgodnie z art. 5, 6, i 7, chyba że sprawozdania roczne za lata, w których pomoc została udzielona zostaną złożone wraz z notyfikacją.



ROZDZIAŁ III

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Artykuł 5

Forma i treść sprawozdań rocznych

1.  Bez uszczerbku dla akapitów drugiego i trzeciego niniejszego artykułu ani dla jakichkolwiek dodatkowych szczegółowych obowiązków sprawozdawczych określonych w decyzji warunkowej przyjętej zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, a także dla dotrzymania wszelkich zobowiązań danego Państwa Członkowskiego związanych z decyzją o zatwierdzeniu pomocy, Państwa Członkowskie sporządzają roczne sprawozdania dotyczące istniejących programów pomocowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, za każdy cały rok kalendarzowy lub część roku kalendarzowego, w którym program stosowano, zgodnie ze standardowym formularzem sprawozdawczym określonym w załączniku IIIA.

Załącznik IIIB określa formularz rocznych sprawozdań dotyczących istniejących programów pomocowych skierowanych do sektora produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.

Załącznik IIIC określa formularz rocznych sprawozdań dotyczących istniejących programów pomocowych skierowanych do sektora produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku I do Traktatu.

2.  Komisja może zwrócić się do Państw Członkowskich o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących wybranych tematów, omówionych wcześniej z Państwami Członkowskimi.

Artykuł 6

Przekazanie i publikacja sprawozdań rocznych

1.  Każde Państwo Członkowskie przekazuje sprawozdanie roczne do Komisji w formie elektronicznej nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

W uzasadnionych przypadkach Państwa Członkowskie mogą przedkładać dane szacunkowe, o ile dokładne dane zostaną przekazane najpóźniej wraz z danymi za rok następny.

2.  Każdego roku Komisja publikuje zestawienie na temat pomocy publicznej, zawierające syntezę informacji zawartych w sprawozdaniach rocznych przedłożonych w ciągu poprzedniego roku.

Artykuł 7

Status sprawozdań rocznych

Przekazania sprawozdań rocznych nie uznaje się za spełnienie obowiązku notyfikacji środków pomocowych przed ich wprowadzeniem w życie, wynikającego z art. 88 ust. 3 Traktatu, ani takie przekazanie w żaden sposób nie wpłynie szkodliwie na wynik dochodzenia dotyczącego pomocy przyznanej rzekomo niezgodnie z prawem, zgodnie z procedurą określoną w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 659/1999.



ROZDZIAŁ IV

TERMINY

Artykuł 8

Obliczanie terminów

▼M7

1.  Terminy określone w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999 oraz w niniejszym rozporządzeniu lub ustalone przez Komisję zgodnie z art. 108 Traktatu są obliczane zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1182/71 oraz szczegółowymi zasadami określonymi w ust. 2 do 5b niniejszego artykułu. W razie niezgodności za wiążące uznaje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

▼B

2.  Terminy są obliczane w miesiącach lub dniach roboczych.

▼M3

3.  W odniesieniu do terminów przewidzianych na działanie Komisji otrzymanie zgłoszenia lub dalszej korespondencji, zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, uważa się za wydarzenie właściwe dla celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71.

4.  W odniesieniu do terminów przewidzianych na działanie państw członkowskich otrzymanie od Komisji właściwego zgłoszenia lub korespondencji zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia uważa się za wydarzenie właściwe dla celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71.

▼B

5.  W odniesieniu do terminów przewidzianych na przedstawienie uwag w następstwie wszczęcia formalnej procedury dochodzenia określonej w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 przez strony trzecie i te Państwa Członkowskie, które nie są bezpośrednio objęte tą procedurą, publikację obwieszczenia o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej uważa się za wydarzenie właściwe dla celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71.

▼M7

5a.  W odniesieniu do terminu przedstawienia informacji wymaganych od osób trzecich na podstawie art. 6a ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, za zdarzenie właściwe do celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 uważa się otrzymanie wniosku o udzielenie informacji.

5b.  W odniesieniu do terminu przedstawienia informacji wymaganych od osób trzecich na podstawie art. 6a ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, za zdarzenie właściwe do celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 uważa się powiadomienie o decyzji.

▼B

6.  Wszelkie wnioski o przedłużenia terminu są odpowiednio uzasadniane i przedkładane na piśmie na adres wskazany przez stronę ustalającą termin, co najmniej dwa dni robocze przed upływem tego terminu.



ROZDZIAŁ V

STOPA PROCENTOWA W ODNIESIENIU DO ZWROTU POMOCY NIEZGODNEJ Z PRAWEM

▼M3

Artykuł 9

Sposób ustalania stopy procentowej

1.  Jeśli nie przewidziano inaczej w odrębnej decyzji, stopą procentową stosowaną do celów zwrotu pomocy państwa przyznanej z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu jest roczna stopa procentowa ustalana przez Komisję przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego.

2.  Stopa procentowa jest obliczana przez dodanie 100 punktów bazowych do rocznej stopy procentowej na rynku pieniężnym. Jeżeli stopy te nie są dostępne, stosuje się trzymiesięczną stopę procentową na rynku pieniężnym, a w przypadku jej braku stosuje się stopy rentowności obligacji państwowych.

3.  W przypadku braku wiarygodnych danych z rynku pieniężnego lub danych na temat rentowności obligacji państwowych lub danych równoważnych albo w wyjątkowych okolicznościach Komisja może, w ścisłej współpracy z zainteresowanym państwem(-ami) członkowskim(-i), ustalić stopę zwrotu na podstawie innej metody i w oparciu o dostępne informacje.

4.  Stopa zwrotu jest korygowana raz w roku. Stopę bazową oblicza się w oparciu o roczną stopę procentową na rynku pieniężnym zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie danego roku. Obliczona w ten sposób stopa obowiązuje przez cały kolejny rok.

5.  Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, aktualizację przeprowadza się za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące odbiega o więcej niż 15 % od obowiązującej stopy. Nowa stopa zacznie obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.

▼B

Artykuł 10

Publikacja

Komisja publikuje bieżące i odpowiednie poprzednio obowiązujące stopy procentowe zwrotu pomocy państwa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, dla celów informacyjnych, w Internecie.

Artykuł 11

Sposób stosowania oprocentowania

1.  Stopą procentową, która ma być zastosowana, jest stopa obowiązująca w dniu, w którym pomoc niezgodna z prawem znalazła się po raz pierwszy w dyspozycji beneficjenta.

2.  Stopę procentową stosuje się narastająco do dnia zwrotu pomocy. Odsetki narosłe w poprzednim roku podlegają oprocentowaniu w każdym następnym roku.

▼M3

3.  Stopę procentową, o której mowa w ust. 1, stosuje się przez cały okres do dnia zwrotu pomocy. Jeśli jednak od dnia, w którym pomoc przyznana bezprawnie znalazła się po raz pierwszy w dyspozycji beneficjenta, do dnia zwrotu pomocy upłynął więcej niż rok, stopę procentową wylicza się ponownie w rocznych przedziałach, biorąc za podstawę stopę obowiązującą w dniu jej ponownego wyliczenia.

▼M7



ROZDZIAŁ Va

ROZPATRYWANIE SKARG

Artykuł 11a

Dopuszczalność skarg

1.  Każdy składający skargę zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 musi wykazać, że jest zainteresowaną stroną w rozumieniu art. 1 lit. h) tego rozporządzenia.

2.  Zainteresowane strony należycie wypełniają formularz zawarty w załączniku IV i przekazują wszystkie obowiązkowe informacje w nim wymagane. Na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony Komisja może zwolnić ją z obowiązku przekazania niektórych informacji wymaganych w formularzu.

3.  Skargi składa się w jednym z języków urzędowych Unii.



ROZDZIAŁ Vb

IDENTYFIKACJA I OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH

Artykuł 11b

Ochrona tajemnic handlowych i innych informacji poufnych

Każda osoba przekazująca informacje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 659/1999 wyraźnie wskazuje informacje, które uważa za poufne, podając uzasadnienie ich poufności, oraz przekazuje Komisji oddzielną, jawną wersję złożonego wniosku. Jeżeli informacje muszą być przekazane w określonym terminie, ten sam termin ma zastosowanie do przekazania wersji niepoufnej.

▼B



ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12

Przegląd

Komisja w konsultacji z Państwami Członkowskimi dokonuje przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia w ciągu czterech lat od jego wejścia w życie.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdział II stosuje się tylko do notyfikacji przekazanych Komisji później niż po pięciu miesiącach od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozdział III stosuje się do sprawozdań rocznych obejmujących pomoc udzieloną po dniu 1 stycznia 2003 r.

Rozdział IV stosuje się do każdego terminu, który został ustalony, lecz który jeszcze nie upłynął w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuły 9 i 11 stosuje się w związku z każdą decyzją o zwrocie pomocy notyfikowaną po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.




ZAŁĄCZNIK I

STANDARDOWY FORMULARZ DLA CELÓW NOTYFIKACJI POMOCY PAŃSTWA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 88 UST. 3 TRAKTATU WE ORAZ POMOCY NIEZGODNEJ Z PRAWEM

Państwa Członkowskie korzystają z niniejszego formularza w celu dokonania notyfikacji nowych programach pomocowych i pomocy indywidualnej na podstawie art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Korzystają z niego również, gdy notyfikują Komisji środki niestanowiące pomocy w celu uzyskania pewności prawnej.

Państwa Członkowskie powinny korzystać z niniejszego formularza również w przypadku gdy Komisja zwraca się do nich o wyczerpujące informacje dotyczące pomocy rzekomo niezgodnej z prawem.

Niniejszy formularz składa się z trzech części:

I.  Informacje ogólne: do wypełnienia w każdym przypadku

II.  Informacje zbiorcze w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym

III.  Formularz informacji uzupełniających w zależności od rodzaju pomocy

Proszę pamiętać, że niepoprawne wypełnienie niniejszego formularza może skutkować zwróceniem notyfikacji jako niekompletnej. Wypełniony formularz przekazuje się Komisji w formie papierowej przez Stałego Przedstawiciela zainteresowanego Państwa Członkowskiego. Należy go skierować do Sekretarza Generalnego Komisji.

Jeśli Państwo Członkowskie zamierza skorzystać ze szczególnej procedury określonej w jakichkolwiek rozporządzeniach, wytycznych, zasadach ramowych lub innych dokumentach mających zastosowanie do pomocy państwa, kopię notyfikacji należy skierować do Dyrektora Generalnego właściwego departamentu Komisji.

▼M8

CZĘŚĆ I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Status zgłoszenia

Czy informacje przekazane w niniejszym formularzu odnoszą się do:

a) □ etapu przedzgłoszeniowego? Jeżeli tak, wypełnienie całego formularza na tym etapie nie musi być konieczne, ale należy uzgodnić ze służbami Komisji, które informacje są wymagane do celów wstępnej oceny proponowanego środka.

b) □ zgłoszenia na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)?

c) □ uproszczonej procedury zgłoszenia przewidzianej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 794/2004 ( 4 )? Jeżeli tak, wówczas należy wypełnić jedynie uproszczony formularz zgłoszeniowy zawarty w załączniku II.

d) □ środka, który nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, lecz jest zgłaszany Komisji w celu zapewnienia pewności prawa?

Jeśli powyżej wybrano odpowiedź d), proszę wskazać poniżej, dlaczego zgłaszające państwo członkowskie uważa, że środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Proszę przedstawić pełną ocenę środka w świetle każdego z czterech następujących kryteriów, zwracając szczególną uwagę na kryteria, które Państwa zdaniem nie są spełnione w przypadku planowanego środka:

Czy zgłoszony środek wiąże się z przekazaniem zasobów publicznych lub można go przypisać państwu?

Czy zgłoszony środek przyznaje korzyść przedsiębiorstwom?

Czy środek ma charakter uznaniowy, jest dostępny jedynie dla ograniczonej liczby przedsiębiorstw, w ograniczonej liczbie sektorów gospodarki lub wiąże się z ograniczeniami terytorialnymi?

Czy środek ma wpływ na konkurencję na rynku wewnętrznym lub stwarza zagrożenie zakłócenia handlu wewnątrzunijnego?

2.    Identyfikacja udzielającego pomocy

Państwo członkowskie:

Region(-y) danego państwa członkowskiego (na poziomie NUTS 2); należy uwzględnić informacje dotyczące ich statusu pomocy regionalnej:

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

Imię i nazwisko: …

Adres: …

Telefon(-y): …

E-mail(-e): …

Proszę podać nazwę, adres (w tym adres internetowy) i adres e-mail organu przyznającego pomoc:

Imię i nazwisko: …

Adres: …

Adres internetowy: …

E-mail: …

Osoba wyznaczona do kontaktów w Stałym Przedstawicielstwie:

Imię i nazwisko: …

Telefon: …

E-mail: …

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby kopia oficjalnej korespondencji kierowanej przez Komisję do państwa członkowskiego była przekazywana także innym organom krajowym, proszę podać ich nazwę, adres (w tym adres internetowy) i adres e-mail:

Imię i nazwisko: …

Adres: …

Adres internetowy: …

E-mail: …

3.    Beneficjenci

3.1.

Siedziba beneficjenta(-ów)

a) □ w regionie lub regionach nieobjętych pomocą: …

b) □ w regionie lub regionach kwalifikujących się do otrzymania pomocy na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE (określić region(-y) na poziomie NUTS 2): …

c) □ w regionie lub regionach kwalifikujących się do otrzymania pomocy na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (określić region(-y) na poziomie NUTS 3 lub niższym): …

3.2.

W stosownych przypadkach lokalizacja projektu(-ów)

a) □ w regionie lub regionach nieobjętych pomocą: …

b) □ w regionie lub regionach kwalifikujących się do otrzymania pomocy na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE (określić region(-y) na poziomie NUTS 2): …

c) □ w regionie lub regionach kwalifikujących się do otrzymania pomocy na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (określić region(-y) na poziomie NUTS 3 lub niższym): …

3.3.

Sektor lub sektory, na które oddziałuje środek pomocy (tj. sektory działania beneficjentów pomocy):

a) □ Otwarty na wszystkie sektory

b) □ Dotyczy konkretnego sektora. Jeżeli tak, należy określić sektor(-y) na poziomie grupy NACE ( 5 ): …

3.4.

W przypadku programu pomocy proszę określić:

3.4.1.

Rodzaj beneficjentów:

a) □ duże przedsiębiorstwa

b) □ małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

c) □ średnie przedsiębiorstwa

d) □ małe przedsiębiorstwa

e) □ mikroprzedsiębiorstwa

3.4.2.

Szacunkową liczbę beneficjentów:

a) □ poniżej 10

b) □ od 11 do 50

c) □ od 51 do 100

d) □ od 101 do 500

e) □ od 501 do 1 000

f) □ ponad 1 000

3.5.

W przypadku pomocy indywidualnej, przyznanej w ramach programu albo jako pomoc ad hoc, proszę określić:

3.5.1.

Nazwę beneficjenta(-ów):

3.5.2.

Rodzaj beneficjenta(-ów):

 MŚP

Liczba pracowników: …

Roczny obrót (w pełnej kwocie w walucie krajowej, w ostatnim roku obrotowym):

Roczna suma bilansowa (w pełnej kwocie w walucie krajowej, w ostatnim roku obrotowym):

Istnienie przedsiębiorstwa powiązanego lub przedsiębiorstw partnerskich (należy załączyć oświadczenie zgodnie z art. 3 ust. 5 zalecenia Komisji dotyczącego MŚP ( 6 ) potwierdzające status przedsiębiorstwa będącego beneficjentem jako przedsiębiorstwa niezależnego, powiązanego albo partnerskiego ( 7 )):

 duże przedsiębiorstwo

3.6.

Czy beneficjent lub beneficjenci są przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji ( 8 )?



□ Tak

□ Nie

3.7.

Niezrealizowane nakazy odzyskania środków

3.7.1.

W przypadku pomocy indywidualnej:

Władze danego państwa członkowskiego zobowiązują się do zawieszenia przyznania lub wypłaty zgłoszonej pomocy, jeżeli beneficjent nadal dysponuje wcześniejszą pomocą niezgodną z prawem, która zgodnie z decyzją Komisji została uznana za niezgodną z rynkiem wewnętrznym (jako pomoc indywidualna albo jako pomoc w ramach programu pomocy uznanego za niezgodny z rynkiem wewnętrznym), aż do momentu dokonania przez danego beneficjenta zwrotu lub wpłaty na zablokowany rachunek bankowy całej kwoty pomocy niezgodnej z prawem i z rynkiem wewnętrznym wraz z odpowiednimi odsetkami.



□ Tak

□ Nie

Proszę podać odniesienie do krajowej podstawy prawnej dotyczącej tego punktu:

3.7.2.

W przypadku programów pomocy:

Władze danego państwa członkowskiego zobowiązują się do zawieszenia przyznania lub wypłaty wszelkiej pomocy w ramach zgłoszonego programu pomocy na rzecz każdego przedsiębiorstwa, które skorzystało z wcześniejszej pomocy niezgodnej z prawem, która zgodnie z decyzją Komisji została uznana za niezgodną z rynkiem wewnętrznym (jako pomoc indywidualna albo jako pomoc w ramach programu pomocy uznanego za niezgodny z rynkiem wewnętrznym), aż do momentu dokonania przez dane przedsiębiorstwo zwrotu lub wpłaty na zablokowany rachunek bankowy całej kwoty pomocy niezgodnej z prawem i z rynkiem wewnętrznym wraz z odpowiednimi odsetkami.



□ Tak

□ Nie

Proszę podać odniesienie do krajowej podstawy prawnej dotyczącej tego punktu:

4.    Krajowa podstawa prawna

4.1.

Proszę podać krajową podstawę prawną danego środka pomocy, w tym przepisy wykonawcze i ich źródła:

Krajowa podstawa prawna: …

Przepisy wykonawcze (w stosownych przypadkach):

Dokumenty odniesienia (w stosownych przypadkach):

4.2.

Do niniejszego zgłoszenia proszę dołączyć jeden z następujących dokumentów:

a) □ kopię odpowiednich fragmentów ostatecznych wersji dokumentów stanowiących podstawę prawną (wraz z adresem internetowym umożliwiającym bezpośredni dostęp do tych dokumentów, jeżeli jest to możliwe),

b) □ kopię odpowiednich fragmentów projektów dokumentów stanowiących podstawę prawną (wraz z adresem internetowym umożliwiającym bezpośredni dostęp do tych dokumentów, jeżeli jest to możliwe).

4.3.

Czy ostateczna wersja dokumentu zawiera klauzulę zawieszającą stanowiącą, że organ udzielający pomocy może jej udzielić tylko wówczas, gdy pomoc została zatwierdzona przez Komisję?

 Tak

 Nie: czy w projekcie dokumentu uwzględniono taki przepis?

 Tak

 Nie: proszę wyjaśnić, dlaczego tekst podstawy prawnej nie zawiera takiego przepisu.

4.4.

Jeżeli tekst podstawy prawnej zawiera klauzulę zawieszającą, proszę określić, czy datą przyznania pomocy będzie:

 data zatwierdzenia przez Komisję

 data zobowiązania się organów krajowych do przyznania pomocy podlegającej zatwierdzeniu przez Komisję

5.    Identyfikacja pomocy, celu i czasu trwania

5.1.   Tytuł środka pomocy (lub nazwa beneficjenta pomocy indywidualnej)

5.2.   Krótki opis celu pomocy

5.3.   Czy środek dotyczy krajowego współfinansowania projektu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ( 9 )?

 Nie

 Tak: do formularza zgłoszeniowego proszę załączyć formularz wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

5.4.   Rodzaj pomocy

5.4.1.

Czy zgłoszenie dotyczy programu pomocy?

 Nie

 Tak: czy program wprowadza zmiany w istniejącym programie pomocy?

 Nie

 Tak: czy spełnione są warunki dotyczące uproszczonej procedury zgłoszenia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 794/2004?

 Tak: proszę wypełnić uproszczony formularz zgłoszeniowy (zob. załącznik II).

 Nie: proszę kontynuować wypełnianie niniejszego formularza i określić, czy pierwotny program pomocy, który jest zmieniany, został zgłoszony Komisji.

 Tak: proszę określić:

numer pomocy ( 10 ): …

w stosownych przypadkach datę zatwierdzenia przez Komisję (odniesienie do pisma Komisji) albo numer wyłączenia:…/…/…;

czas trwania pierwotnego programu: …

Proszę określić, które warunki ulegają zmianie w porównaniu z pierwotnym programem i dlaczego: …

 Nie: proszę określić, kiedy program został wdrożony:

5.4.2.

Czy zgłoszenie dotyczy pomocy indywidualnej ( 11 )?

 Nie

 Tak: proszę określić, czy:

 pomoc opiera się na zatwierdzonym/objętym wyłączeniem grupowym programie, który należy zgłosić indywidualnie. Proszę podać odniesienie do zatwierdzonego programu albo do programu objętego wyłączeniem:

tytuł: …

numer pomocy (11) : …

Pismo Komisji w sprawie zatwierdzenia (w stosownych przypadkach): …

 pomoc indywidualna, która nie jest oparta na żadnym programie pomocy.

5.4.3.

Czy system finansowania stanowi integralną część środka pomocy (np. poprzez zastosowanie opłat parafiskalnych w celu zebrania niezbędnych środków umożliwiających przyznanie pomocy)?

 Nie

 Tak: w takim przypadku należy również zgłosić system finansowania.

5.5.   Czas trwania

□   Program pomocy

Proszę podać planowaną datę końcową, do której możliwe jest przyznawanie pomocy indywidualnej w ramach programu. Jeżeli czas trwania przekracza 6 lat, proszę wskazać, dlaczego osiągnięcie celów programu wymaga wydłużenia okresu jego realizacji:

□   Pomoc indywidualna

Proszę podać planowaną datę, od której pomoc będzie przyznawana ( 12 ): …

Jeżeli pomoc zostanie wypłacona w ratach, proszę wskazać planowaną(-e) datę(-y) wypłaty każdej raty …

6.    Zgodność pomocy

Wspólne zasady oceny

(Podsekcje 6.2-6.7 nie mają zastosowania do pomocy dla sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury) ( 13 )

6.1.

Proszę wskazać główny cel pomocy oraz, w stosownych przypadkach, drugorzędny(- e) cel(-e) pomocy leżący(-e) we wspólnym interesie, do których realizacji przyczynia się dana pomoc:



 

Główny cel pomocy

(proszę zaznaczyć tylko jedno pole)

Drugorzędny cel pomocy (1)

Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie

Infrastruktura szerokopasmowa

Pomoc na zamykanie przedsiębiorstw

Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi

Kultura

Pomoc dla pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych

Infrastruktura energetyczna

Efektywność energetyczna

Ochrona środowiska

Realizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

Rybołówstwo i akwakultura

Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Wspieranie eksportu i umiędzynarodowienia

Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)

Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Energia odnawialna

Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Badania, rozwój i innowacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Finansowanie ryzyka

Rozwój sektorowy

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

MŚP

Wsparcie socjalne dla konsumentów indywidualnych

Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

Szkolenia

Infrastruktura lub wyposażenie portu lotniczego

Eksploatacja portu lotniczego

Pomoc na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych na rozwój nowych tras

Koordynacja transportu

(1)   Jest to cel dodatkowy, na który, oprócz głównego celu, zastrzeżono udzielanie pomocy. Na przykład program, którego głównym celem jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych, może posiadać cel drugorzędny – rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jeżeli pomoc w czasie zatwierdzenia zastrzeżona została wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel drugorzędny może mieć również charakter sektorowy, np. w przypadku programu przeznaczonego na badania i rozwój w sektorze żelaza i stali.

6.2.

poprawę, niemożliwą Proszę wyjaśnić konieczność interwencji państwa. Należy pamiętać, że środek pomocy musi mieć na celu doprowadzenie do sytuacji, w której pomoc może przynieść istotną do osiągnięcia w wyniku działania samego rynku, poprzez usunięcie jasno określonej niedoskonałości rynku.

6.3.

Proszę wskazać, dlaczego pomoc stanowi odpowiedni instrument do osiągnięcia powyższego celu leżącego we wspólnym interesie, zdefiniowanego w pkt 6.1. Należy pamiętać, że pomoc nie zostanie uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli wniesienie tego samego pozytywnego wkładu umożliwiają inne, mniej zakłócające środki.

6.4.

Proszę wskazać, czy pomoc ma efekt zachęty (ma to miejsce, gdy pomoc zmienia zachowanie zainteresowanego przedsiębiorstwa w taki sposób, że angażuje się ono w dodatkową działalność, której nie podjęłoby w przypadku braku środka lub którą podjęłoby w inny lub ograniczony sposób).



□ Tak

□ Nie

Proszę wskazać, czy działania podjęte przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy są kwalifikowalne.



□ Tak

□ Nie

Jeśli są kwalifikowalne, proszę wyjaśnić, w jaki sposób spełniony zostaje wymóg dotyczący efektu zachęty.

6.5.

Proszę wyjaśnić, dlaczego przyznana pomoc jest proporcjonalna w zakresie, w jakim nie przekracza minimum koniecznego do pobudzenia inwestycji lub działalności.

6.6.

Proszę wskazać potencjalne negatywne skutki pomocy dla konkurencji i wymiany handlowej oraz określić, w jakim stopniu pozytywne skutki przewyższają potencjalne negatywne skutki.

6.7.

Zgodnie z komunikatem dotyczącym przejrzystości ( 14 ) proszę wskazać, czy następujące informacje zostaną opublikowane na jednej krajowej lub regionalnej stronie internetowej: pełny tekst zatwierdzonego programu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej oraz przepisów wykonawczych do tego programu lub decyzji lub odpowiedni link do tych informacji; nazwa organu lub organów przyznających pomoc; nazwa poszczególnych beneficjentów, instrument pomocy ( 15 ) i kwota pomocy przyznanej każdemu beneficjentowi; cel pomocy; data przyznania pomocy; rodzaj przedsiębiorstwa (np. MŚP, duże przedsiębiorstwo); numer referencyjny środka pomocy Komisji; region, w którym ma siedzibę beneficjent (na poziomie NUTS 2) oraz główny sektor gospodarki, w którym beneficjent prowadzi działalność (na poziomie grup NACE) ( 16 ).



□ Tak

□ Nie

6.7.1.

Proszę o podanie adresu lub adresów stron internetowych, na których informacje te zostaną udostępnione:

6.7.2.

W stosownych przypadkach proszę o podanie adresu lub adresów centralnej strony internetowej pobierającej informacje z regionalnych stron internetowych:

6.7.3.

Jeżeli w momencie przedłożenia zgłoszenia adres lub adresy stron internetowych, o których mowa w pkt 6.7.2, nie są znane, państwo członkowskie musi zobowiązać się do przekazania ich Komisji po utworzeniu przedmiotowych stron internetowych, gdy znane już będą ich adresy.

7.    Instrument pomocy, kwota pomocy, intensywność pomocy i sposób finansowania

7.1.   Instrument i kwota pomocy

Proszę określić formę i kwotę pomocy ( 17 ) udostępnionej beneficjentowi(-om) (w stosownych przypadkach w odniesieniu do każdego środka):



Instrument pomocy

Kwota pomocy lub przydzielony budżet (1)

Ogółem

Rocznie

□  Dotacje (lub instrumenty o podobnym skutku)

a) □  dotacja bezpośrednia

b) □  dotacja na spłatę odsetek

c) □  umorzenie zadłużenia

 

 

□  Pożyczki (lub instrumenty o podobnym skutku)

a) □  pożyczka uprzywilejowana (wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zabezpieczenia i okresu pożyczki)

b) □  zaliczki zwrotne

c) □  odroczenie zapłaty podatku

 

 

□  Gwarancja

W stosownych przypadkach należy uwzględnić odniesienie do decyzji Komisji zatwierdzającej metodę obliczania ekwiwalentu dotacji brutto oraz informacje o pożyczce lub innej transakcji finansowej objętej gwarancją, wymaganym zabezpieczeniu oraz należnej składce, czasie trwania itp.…

 

 

□  Dowolna forma interwencji kapitałowej lub quasi-kapitałowej

 

 

□  Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe

a) □  ulga podatkowa

b) □  obniżenie podstawy opodatkowania

c) □  obniżenie stawki podatkowej

d) □  obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

e) □  inne (proszę wskazać)

 

 

□  Inne (proszę wskazać)

Proszę wskazać, który z instrumentów wywiera w dużej mierze podobny skutek, jak środek wymieniony w niniejszym punkcie

 

 

(1)   W informacjach dotyczących kwot lub budżetu pomocy w każdym rozdziale niniejszego formularza i formularzy uzupełniających należy podać pełną kwotę wyrażoną w walucie krajowej.

W przypadku gwarancji należy wskazać maksymalną kwotę zabezpieczonych pożyczek: …

W przypadku pożyczek należy wskazać maksymalną (nominalną) kwotę przyznanej pożyczki: …

7.2.   Opis instrumentu pomocy

W odniesieniu do każdego instrumentu pomocy wybranego w wykazie w pkt 7.1 proszę opisać warunki zastosowania pomocy (takie jak opodatkowanie, informacje, czy pomoc zostaje przyznana automatycznie po spełnieniu pewnych obiektywnych kryteriów, czy też występuje element uznaniowości po stronie organów przyznających pomoc):

7.3.   Źródło finansowania

7.3.1.

Proszę określić sposób finansowania pomocy:

a) □ ogólny budżet centralny/regionalny/lokalny

b) □ poprzez parafiskalne opłaty lub podatki nałożone na beneficjenta. Proszę podać pełne informacje o takich opłatach oraz produktach/działalności, na które te opłaty nałożono (w szczególności proszę określić, czy produkty przywożone z innych państw członkowskich podlegają takim opłatom). W stosownych przypadkach proszę załączyć kopię dokumentu będącego podstawą prawną finansowania.

c) □ zgromadzone rezerwy

d) □ przedsiębiorstwa publiczne

e) □ dofinansowanie z funduszy strukturalnych

f) □ inne (proszę wskazać)

7.3.2.

Czy budżet jest przyjmowany corocznie? Tak

 Tak

 Nie. Proszę wskazać, jaki okres obejmuje budżet: …

7.3.3.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy zmian w istniejącym programie pomocy, proszę wskazać dla każdego instrumentu pomocy wpływ budżetowy zgłoszonych zmian programu na:

Całkowity budżet …

Budżet roczny ( 18 ) …

7.4.   Kumulacja

Czy przedmiotowa pomoc może być kumulowana z pomocą lub pomocą de minimis ( 19 ) otrzymaną w ramach innej pomocy lokalnej, regionalnej lub krajowej ( 20 ) w celu pokrycia tych samych kosztów kwalifikowalnych?

 Tak. Proszę podać nazwę, cel i przeznaczenie pomocy, jeśli informacje te są dostępne.

Proszę wyjaśnić wdrożone mechanizmy zapewniające przestrzeganie zasad kumulacji:

 Nie

8.    Ocena

8.1.

Czy przewiduje się ocenę programu? ( 21 )

 Nie

Jeżeli nie przewiduje się oceny programu, proszę wyjaśnić, dlaczego uznano, że kryteria do przeprowadzenia oceny nie zostały spełnione.

 Tak

Na podstawie jakich kryteriów przewiduje się ocenę ex post programu:

a) □ program o dużym budżecie;

b) □ program o nowatorskim charakterze;

c) □ program zakładający istotne zmiany rynkowe, technologiczne lub regulacyjne;

d) □ program przewidziany do oceny, nawet jeżeli pozostałe kryteria, o których mowa w tym punkcie, nie mają zastosowania.

Jeżeli którekolwiek z kryteriów, o których mowa w tym punkcie, zostanie spełnione, proszę podać okres oceny oraz wypełnić formularz informacji uzupełniających do celów zgłoszenia planu oceny, zawarty w załączniku 1 w części III.8 ( 22 ).

8.2.

Proszę wskazać, czy dotychczas została przeprowadzona jakakolwiek ocena ex post podobnego programu (jeżeli tak, proszę podać odpowiednie odesłanie wraz z linkiem do właściwych stron internetowych)

9.    Sprawozdawczość i monitorowanie

Aby umożliwić Komisji monitorowanie programów pomocy oraz pomocy indywidualnej, zgłaszające państwo członkowskie zobowiązuje się do:

 corocznego przedkładania Komisji sprawozdań przewidzianych w art. 26 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ( 23 );

 przechowywania przez co najmniej 10 lat od dnia przyznania pomocy (pomocy indywidualnej i pomocy przyznanej w ramach programu) szczegółowej dokumentacji zawierającej informacje i dokumenty towarzyszące niezbędne do stwierdzenia, że spełniono wszystkie warunki dotyczące zgodności, oraz do przedstawiania takiej dokumentacji Komisji, na pisemny wniosek, w terminie 20 dni roboczych lub w dłuższym terminie określonym we wniosku.

W przypadku programów pomocy podatkowej:

 w przypadku programów, w ramach których pomoc podatkowa jest przyznawana automatycznie na podstawie deklaracji podatkowych beneficjentów, oraz jeżeli nie przeprowadza się kontroli ex ante w celu ustalenia, czy wszystkie warunki dotyczące zgodności zostały spełnione w przypadku każdego beneficjenta, państwo członkowskie zobowiązuje się do wdrożenia odpowiedniego mechanizmu kontroli, za pomocą którego regularnie sprawdza (np. raz w roku budżetowym), przynajmniej na zasadzie ex post na podstawie próby, czy wszystkie warunki dotyczące zgodności zostały spełnione, oraz do nałożenia sankcji w przypadku nadużycia finansowego. Aby umożliwić Komisji monitorowanie programów pomocy podatkowej, zgłaszające państwo członkowskie zobowiązuje się do przechowywania szczegółowej dokumentacji kontroli przez co najmniej 10 lat od dnia przeprowadzenia kontroli oraz do przedstawiania takiej dokumentacji Komisji, na pisemny wniosek, w terminie 20 dni roboczych lub w dłuższym terminie określonym we wniosku.

10.    Poufność

Czy zgłoszenie zawiera informacje poufne ( 24 ), które nie powinny być udostępniane osobom trzecim?

 Tak. Proszę wskazać, które części formularza są poufne, i wyjaśnić dlaczego.

 Nie

11.    Inne informacje

W stosownych przypadkach proszę podać wszelkie inne informacje istotne dla oceny pomocy.

12.    Załączone dokumenty

Proszę wymienić wszystkie dokumenty załączone do zgłoszenia i dostarczyć ich kopie na papierze lub podać adresy internetowe umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

13.    Oświadczenie

Niniejszym zaświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy informacje podane w niniejszym formularzu, jego załącznikach i załączonych dokumentach są prawdziwe i kompletne.

Data i miejsce złożenia podpisu …

Podpis: …

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej …

14.    Formularz informacji uzupełniających

14.1.

W oparciu o informacje przedstawione w formularzu informacji ogólnych proszę wybrać właściwy formularz informacji uzupełniających, który należy wypełnić:

a) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy regionalnej

1. □ pomoc inwestycyjna

2. □ pomoc operacyjna

3. □ pomoc indywidualna

b) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na badania, rozwój i innowacje

c) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

1. □ pomoc na ratowanie

2. □ pomoc na restrukturyzację

3. □ programy pomocy

d) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na produkcję audiowizualną

e) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na rzecz dostępu szerokopasmowego

f) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na rzecz środowiska i energii

g) □ formularz informacji uzupełniających pomocy na finansowanie ryzyka

h) □ formularze informacji uzupełniających dotyczących pomocy na rzecz sektora transportu:

1. □ pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych

2. □ pomoc operacyjna dla portów lotniczych

3. □ pomoc państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych

4. □ pomoc o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 107 ust. 2 lit. a) TFUE

5. □ pomoc na rzecz transportu morskiego

i) □ formularz informacji uzupełniających do celów zgłoszenia planu oceny

j) □ formularze informacji uzupełniających dotyczących pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich

k) □ formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy dla sektora rybołówstwa i akwakultury

14.2.

W przypadku pomocy nieobjętej zakresem stosowania żadnego z formularzy informacji uzupełniających proszę wybrać stosowny przepis TFUE, wytyczne lub inny dokument mający zastosowanie do pomocy państwa:

a) □ krótkoterminowy kredyt eksportowy ( 25 )

b) □ systemy handlu uprawnieniami do emisji ( 26 )

c) □ komunikat bankowy ( 27 )

d) □ komunikat dotyczący ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania ( 28 )

e) □ usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (art. 106 ust. 2 TFUE) ( 29 )

f) □ art. 93 TFUE

g) □ art. 107 ust. 2 lit. a) TFUE

h) □ art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE

i) □ art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE

j) □ art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE

k) □ art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE

l) □ art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE

m) □ inne (proszę określić)

Proszę przedstawić uzasadnienie zgodności pomocy należącej do kategorii wybranych w tym punkcie:

Ze względów praktycznych zaleca się numerowanie dokumentów przedstawianych jako załączniki i używanie nadanych numerów dokumentów w stosownych częściach formularzy informacji uzupełniających.

▼M3 —————

▼B

CZĘŚĆ III

FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH

Wypełnić w razie konieczności, w zależności od rodzaju rozpatrywanej pomocy:

1. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

2. Pomoc szkoleniowa

3. Pomoc w zakresie zatrudnienia

4. Pomoc regionalna

5. Pomoc zgodnie z wielosektorowymi zasadami ramowymi

6. Pomoc na badania i rozwój

a) w przypadku programu pomocowego

b) w przypadku pomocy indywidualnej

7. Pomoc na ratowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej

a) w przypadku programu pomocowego

b) w przypadku pomocy indywidualnej

8. Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej

a) w przypadku programu pomocowego

b) w przypadku pomocy indywidualnej

9. Pomoc dla produkcji audiowizualnej

10. Pomoc na ochronę środowiska

11. Pomoc w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka

12. Pomoc w sektorze rolnictwa

a) Pomoc dla rolnictwa

i. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

ii. Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

b) Pomoc na ochronę środowiska w rolnictwie

c) Pomoc dla obszarów mniej uprzywilejowanych

d) Pomoc na podejmowanie działalności przez młodych rolników

e) Pomoc na renty strukturalne lub zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

f) Pomoc na zaprzestanie produkcji, przetwarzania lub obrotu produktami rolnymi

g) Pomoc dla grup producentów

h) Pomoc na odszkodowania za szkody w produkcji rolnej lub środkach produkcji rolnej

i) Pomoc na scalanie gruntów

j) Pomoc na produkcję i obrót produktami rolnymi wysokiej jakości

k) Pomoc na wsparcie techniczne w sektorze rolnym

l) Pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej

m) Pomoc dla najbardziej peryferyjnych regionów oraz wysp Morza Egejskiego

n) Pomoc w formie subsydiowanych pożyczek krótkoterminowych

o) Pomoc na promocję i reklamę produktów rolnych oraz niektórych produktów nie-rolnych

p) Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej

q) Pomoc w zakresie testów TSE, zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych w rzeźni oraz podczas rozbioru i dalszej obróbki mięsa

13. Pomoc w sektorze transportu

a) Pomoc indywidualna na restrukturyzację przedsiębiorstw sektora lotniczego, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej

b) Pomoc na infrastrukturę transportową

c) Pomoc dla transportu morskiego

d) Pomoc dla transportu kombinowanego

14. Pomoc dla przemysłu stoczniowego (do uzupełnienia)

▼M8

CZĘŚĆ III

FORMULARZE INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH

CZĘŚĆ III.1.A

Formularz informacji uzupełniających dotyczących indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdej indywidualnej pomocy inwestycyjnej objętej wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 ( 30 )(„wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”). Jeżeli w przypadku środka pomocy indywidualnej istnieje kilku beneficjentów, stosowne informacje należy podać w odniesieniu do każdego z nich.

1.    Zakres

1.1.

Powody zgłoszenia środka:

a) □ zgłoszenie dotyczy pomocy indywidualnej przyznawanej w ramach programu, przy czym pomoc ze wszystkich źródeł przekracza próg powodujący obowiązek zgłoszenia. Proszę podać odniesienia dotyczące pomocy państwa dla zatwierdzonych lub objętych wyłączeniem grupowym programów pomocy:

b) □ zgłoszenie dotyczy pomocy indywidualnej przyznawanej poza programem pomocy (pomoc ad hoc);

c) □ zgłoszenie dotyczy pomocy przyznawanej na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność ( 31 ) na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia subsydiowanej inwestycji;

d) □ zgłoszenie dotyczy inwestycji realizowanej przez duże przedsiębiorstwo mającej na celu zróżnicowanie działalności istniejącego zakładu na obszarze „c” w kierunku nowych produktów lub innowacyjnych procesów;

e) □ inne. Proszę wyjaśnić:

1.2.

Zakres zgłaszanego środka pomocy

1.2.1.

Proszę potwierdzić, że beneficjent nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ( 32 )

1.2.2.

W przypadku gdy środek obejmuje pomoc inwestycyjną na rzecz sieci szerokopasmowych, proszę wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni spełnienie poniższych warunków, oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub dokumentów potwierdzających:

 pomoc jest przyznawana wyłącznie obszarom, na których nie ma sieci tej samej kategorii (albo podstawowych sieci szerokopasmowych, albo dostępu nowej generacji) i na których powstanie takich sieci w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne;

 dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy na sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach, z możliwością skutecznego i pełnego dostępu;

 pomoc została lub zostanie przyznana w oparciu o konkurencyjną procedurę wyboru zgodnie z pkt 78 lit. c) i d) wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych ( 33 ).

1.2.3.

W przypadku gdy środek obejmuje pomoc na rzecz infrastruktury badawczej ( 34 ), proszę potwierdzić, że przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach, oraz dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające lub podać odniesienie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej (pkt 13 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

1.2.4.

Proszę dostarczyć kopię formularza wniosku oraz umowę lub projekt umowy o przyznanie pomocy.

2.    Dodatkowe informacje o beneficjencie, projekcie inwestycyjnym i pomocy

2.1.   Beneficjent

2.1.1.

Dane beneficjenta(-ów) pomocy:

2.1.2.

Jeżeli osobowość prawna beneficjenta pomocy jest inna niż osobowość prawna przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw finansujących projekt bądź faktycznego beneficjenta lub faktycznych beneficjentów pomocy, proszę opisać również te różnice.

2.1.3.

Proszę podać dokładny opis stosunków między beneficjentem pomocy, grupą przedsiębiorstw, której jest on częścią, oraz innymi stowarzyszonymi przedsiębiorstwami, w tym wspólnymi przedsiębiorcami.

2.2.   Projekt inwestycyjny

2.2.1.

Proszę podać następujące informacje o zgłaszanym projekcie inwestycyjnym:



Data złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

 

(Planowana) data rozpoczęcia prac nad projektem inwestycyjnym:

 

Planowana data rozpoczęcia produkcji:

 

Planowana data osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej:

 

Planowana data zakończenia projektu inwestycyjnego:

 

2.2.2.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy inwestycji na obszarze „a” lub inwestycji podejmowanych przez jedno lub kilka MŚP ( 35 ) na obszarze „c” (pkt 34 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), proszę określić kategorię lub kategorie inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 20 lit. h) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

a) □ utworzenie nowego zakładu;

b) □ zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

c) □ dywersyfikacja produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład;

d) □ zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie;

e) □ nabycie aktywów związanych bezpośrednio z zakładem, jeśli zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym nabywcą jest inwestor niezwiązany ze sprzedawcą ( 36 ).

2.2.3.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy inwestycji na obszarze „c” podejmowanych przez duże przedsiębiorstwo, proszę określić kategorię lub kategorie inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 15 oraz pkt 20 lit. i) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

a) □ utworzenie nowego zakładu;

b) □ dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności ( 37 );

c) □ dywersyfikacja produkcji istniejącego zakładu na nowe produkty;

d) □ innowacja procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie;

e) □ nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

2.2.4.

Proszę podać zwięzły opis projektu inwestycyjnego, wyjaśniający, dlaczego dany projekt podlega jednej lub więcej niż jednej kategorii inwestycji początkowych wskazanych powyżej:

2.3.   Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów inwestycji

2.3.1.

Proszę przedstawić podział całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji według wartości nominalnej i wartości zdyskontowanej:



 

Koszty kwalifikowalne ogółem (wartość nominalna) (1)

Koszty kwalifikowalne ogółem (wartość zdyskontowana) (1)

Koszty badań przygotowawczych lub usług konsultingowych związane z inwestycją (tylko MŚP)

 

 

Grunty

 

 

Budynki

 

 

Instalacje/maszyny/urządzenia (2)

 

 

Wartości niematerialne i prawne

 

 

Koszty kwalifikowalne ogółem

 

 

(1)   W walucie krajowej (zob. też pkt 2.5 poniżej)

(2)   W sektorze transportu wydatki na zakup urządzeń transportowych nie mogą zostać włączone do jednolitego zestawienia pozycji wydatków. Wydatki takie nie stanowią kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej.

2.3.2.

Proszę potwierdzić, że nabywane aktywa są nowe (pkt 94 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) ( 38 ).



□ Tak

□ Nie

2.3.3.

Proszę podać dowody potwierdzające, że w przypadku MŚP związane z inwestycją koszty przeprowadzenia badań przygotowawczych lub usług konsultingowych zostały uznane za kwalifikowalne do wysokości 50 % (pkt 95 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.3.4.

Proszę podać dowody potwierdzające, że w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych (pkt 96 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.3.5.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, że w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (pkt 97 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). W stosownych przypadkach należy przedstawić dokumentację zawierającą odpowiednie dane liczbowe.

2.3.6.

W przypadkach obejmujących dzierżawę lub najem rzeczowych aktywów trwałych proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek spełnienia poniższych warunków (pkt 98 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) lub wyjaśnić, w jaki inny sposób zapewnia się spełnienie tych warunków:

 dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat w przypadku MŚP;

 

 dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

 

2.3.7.

Punkt 99 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej stanowi: „W przypadku przejęcia zakładu uwzględniane powinny być tylko koszty zakupu aktywów od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Transakcja musi zostać przeprowadzona na warunkach rynkowych. W przypadku przejęcia zakładu uwzględniane powinny być tylko koszty zakupu aktywów od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Transakcja musi zostać przeprowadzona na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznano przed ich zakupem, koszt aktywów należy odliczyć od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. Jeżeli przejęciu zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy, kwalifikowalne koszty tej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu”.

Jeżeli dotyczy to zgłaszanego przypadku, proszę wyjaśnić, w jaki sposób warunki te zostały spełnione, oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą.

2.3.8.

W przypadku gdy wydatki kwalifikowalne na projekt inwestycyjny obejmują wartości niematerialne i prawne, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewni się spełnienie warunków określonych w pkt 101–102 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej ( 39 ). W takich przypadkach proszę podać dokładne odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej.

2.4.   Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia

Proszę:

 wyjaśnić, w jaki sposób ustalono koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia (pkt 103 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej);

 wyjaśnić, w jaki sposób obliczono liczbę utworzonych miejsc pracy, o których mowa w pkt 20 lit. k) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej;

 wyjaśnić, w jaki sposób ustalono koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 20 lit. z) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej; oraz

 przedstawić odpowiednie obliczenia i dokumentację potwierdzającą dane liczbowe.

2.5.   Obliczanie zdyskontowanych kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty pomocy

2.5.1.

Proszę wypełnić tabelę zawartą w tym punkcie, podając szczegółowe dane dotyczące kosztów kwalifikowalnych według kategorii kosztów kwalifikowalnych do pokrycia w trakcie trwania całego projektu inwestycyjnego:



 

Wartość nominalna/zdyskontowana

N – 0 (1)

N + 1 (1)

N + 2 (1)

N + 3 (1)

N + X (1)

Ogółem (1)

Badania przygotowawcze itp. (tylko MŚP)

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Grunty

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Budynki

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Instalacje/maszyny/urządzenia (2)

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Koszty wynagrodzenia

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Inne (proszę wskazać)

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Ogółem

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

(1)   W walucie krajowej

(2)   W sektorze transportu wydatki na zakup urządzeń transportowych nie mogą zostać włączone do jednolitego zestawienia pozycji wydatków. Wydatki takie nie stanowią kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej.

Proszę podać datę, do której kwoty były dyskontowane, oraz zastosowaną stopę dyskontową ( 40 ):

2.5.2.

Proszę wypełnić tabelę zawartą w niniejszym punkcie szczegółowymi danymi dotyczącymi zgłaszanej pomocy przyznanej (planowanej do przyznania) na projekty inwestycyjne, według mającej zastosowanie formy pomocy:



 

Wartość nominalna/zdyskontowana

N – 0 (1)

N + 1 (1)

N + 2 (1)

N + 3 (1)

N + X (1)

Ogółem (1)

Dotacje

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Pożyczka uprzywilejowana

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Gwarancja

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Ulga podatkowa

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

Ogółem

Nominalna

 

 

 

 

 

 

Zdyskontowana

 

 

 

 

 

 

(1)   W walucie krajowej

Proszę podać datę, do której kwoty były dyskontowane, oraz zastosowaną stopę dyskontową:

W odniesieniu do każdej z form pomocy wymienionych w tabeli zawartej w pkt 2.5.2 proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji:

Pożyczka uprzywilejowana:

Gwarancja:

Ulga podatkowa:

Inne:

2.5.3.

Proszę określić, czy którykolwiek ze środków pomocy, które mają zostać przyznane na projekt, nie został jeszcze zdefiniowany, oraz proszę wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni przestrzeganie odpowiedniej maksymalnej intensywności pomocy (pkt 82 i 83 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

2.5.4.

Czy projekt jest współfinansowany przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, w ramach którego programu operacyjnego zostanie pozyskane finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Proszę również podać kwotę finansowania z tych funduszy.

2.5.5.

W przypadku gdy beneficjent (na poziomie grupy) otrzymał pomoc na jedną (lub więcej niż jedną) inwestycję początkową rozpoczętą w tym samym regionie NUTS 3 w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad zgłaszanym projektem inwestycyjnym (pkt 20 lit. t) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), proszę podać szczegóły dotyczące środków pomocy dla każdej z inwestycji początkowych, które poprzednio uzyskały pomoc (wraz z krótkim opisem projektu inwestycyjnego, datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy, datą przyznania pomocy, datą rozpoczęcia prac, kwotami pomocy oraz kosztami kwalifikowalnymi) ( 41 ).



 

Koszty kwalifikowalne inwestycji (1)

Przyznana kwota pomocy (1)

Data złożenia wniosku

Data przyznania pomocy

Data rozpoczęcia prac

Krótki opis

Oznaczenie środka pomocy

Projekt inwestycji początkowej 1

 

 

 

 

 

 

 

Projekt inwestycji początkowej 2

 

 

 

 

 

 

 

Projekt inwestycji początkowej 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   W walucie krajowej

2.5.6.

Proszę potwierdzić, że całkowita kwota pomocy, która zostanie przyznana na projekt inwestycji początkowej, nie przekracza „maksymalnej intensywności pomocy” (zgodnie z definicją zawartą w pkt 20 lit. m) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), biorąc pod uwagę zwiększoną intensywność pomocy dla MŚP (jak określono w pkt 177 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), a w stosownych przypadkach również „dostosowaną kwotę pomocy” (zgodnie z definicją zawartą w pkt 20 lit. c) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające i obliczenia.

2.5.7.

W przypadku gdy pomoc, która zostanie udzielona na projekt inwestycyjny, jest przyznawana równocześnie w ramach kilku programów pomocy regionalnej lub połączona z pomocą ad hoc, proszę potwierdzić, że maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy, która może zostać przyznana na projekt, została obliczona z wyprzedzeniem przez pierwszy organ przyznający pomoc, oraz określić kwotę tej maksymalnej intensywności pomocy. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni przestrzeganie takiej maksymalnej intensywności pomocy (pkt 92 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.5.8.

W przypadku gdy inwestycja początkowa jest związana z projektem w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, proszę wyjaśnić sposób ustalania maksymalnej intensywności pomocy w odniesieniu do projektu oraz różnych beneficjentów (z odniesieniem do przepisów pkt 93 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.    Ocena zgodności środka pomocy

3.1.   Wkład w osiąganie celów rozwoju regionalnego i potrzeba interwencji państwa

3.1.1.

Proszę:

 podać dokładną lokalizację projektu objętego pomocą (tj. lokalizację oraz region NUTS 2 lub 3, w którym mieści się ta lokalizacja);

 podać szczegółowe informacje dotyczące statusu pomocy regionalnej na aktualnej mapie pomocy regionalnej (tj. czy znajduje się na obszarze kwalifikującym się do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) lub c) TFUE?); oraz

 wskazać maksymalną intensywność pomocy mającą zastosowanie do dużych przedsiębiorstw

3.1.2.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób pomoc przyczyni się do rozwoju regionalnego ( 42 ).

3.1.3.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy indywidualnego wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, proszę wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celu programu oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające (pkt 35 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.4.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy pomocy ad hoc, proszę wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji strategii rozwoju danego obszaru oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające (pkt 42 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.5.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewniony wymóg utrzymania inwestycji na danym obszarze przez co najmniej pięć lat (trzy lata w przypadku MŚP) po jej zakończeniu (pkt 36 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej (np. umowy o przyznanie pomocy).

3.1.6.

W przypadkach gdy kwota pomocy została obliczona na podstawie kosztów wynagrodzenia, proszę wyjaśnić, w jaki sposób jest realizowana metoda dotycząca spełnienia wymogu utworzenia miejsc pracy w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji i utrzymania wszystkich miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycji na danym obszarze przez okres pięciu lat (trzech lat w przypadku MŚP) od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska (pkt 37 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej (np. umowy o przyznanie pomocy).

3.1.7.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub wykazać, że odbiorcy mają obowiązek wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego ( 43 ) (pkt 38 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.8.

Czy przeprowadzono lub podjęto zobowiązanie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko („OOŚ”) dla inwestycji (pkt 39 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego OOŚ nie jest wymagana dla tego projektu.

3.2.   Adekwatność środka

3.2.1.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy pomocy ad hoc, proszę wykazać, dlaczego tego rodzaju pomoc lepiej zapewni rozwój danego obszaru niż pomoc w ramach programu lub inne rodzaje środków (pkt 55 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.2.2.

Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść majątkową ( 44 ), proszę wykazać, dlaczego nieodpowiednie są w tym przypadku inne, potencjalnie mniej zakłócające formy pomocy, takie jak zaliczki zwrotne lub formy pomocy oparte na instrumentach dłużnych lub kapitałowych ( 45 ) (pkt 57 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.   Efekt zachęty i proporcjonalność środka

3.3.1.

Proszę potwierdzić, że prace w ramach zgłaszanego indywidualnego projektu inwestycyjnego rozpoczęły się dopiero po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy (pkt 64 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę przedłożyć kopię wniosku o przyznanie pomocy wysłanego do organu przyznającego pomoc przez beneficjenta oraz dokumenty potwierdzające datę rozpoczęcia prac.

3.3.2.

Proszę wyjaśnić, na czym polega efekt zachęty pomocy, opisując scenariusz alternatywny z odniesieniem do jednego z dwóch możliwych scenariuszy wymienionych w pkt 61 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

3.3.3.

W przypadkach wchodzących w zakres scenariusza 1 (tzn. decyzje dotyczące inwestycji zgodnie z pkt 61 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) proszę podać następujące informacje (lub umieścić odesłanie do odpowiednich fragmentów przedłożonego scenariusza alternatywnego) (pkt 104 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji w wariancie z przyznaną pomocą oraz bez pomocy ( 46 ):

 

 informacje o odpowiednich poziomach referencyjnych przedsiębiorstwa (np. zwykłych stopach zwrotu wymaganych przez beneficjenta do podejmowania podobnych projektów, kosztów kapitału przedsiębiorstwa jako całości, odpowiednich branżowych poziomów referencyjnych):

 

 wyjaśnienie, dlaczego na podstawie kryteriów zawartych w tym punkcie kwota pomocy wynosi minimum niezbędne do uczynienia projektu wystarczająco rentownym (por. pkt 79 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 

3.3.4.

W przypadkach wchodzących w zakres scenariusza 2 (tzn. decyzje na danym obszarze zgodnie z pkt 61 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) proszę podać następujące informacje (lub umieścić odesłanie do odpowiednich fragmentów przedłożonego scenariusza alternatywnego) (pkt 105 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 obliczenie różnicy pomiędzy bieżącą wartością netto inwestycji na obszarze docelowym a bieżącą wartością netto inwestycji w innej lokalizacji ( 47 ):

 

 wszystkie parametry użyte do powyższego obliczenia różnicy pomiędzy bieżącą wartością netto inwestycji na obszarze docelowym a bieżącą wartością netto inwestycji w alternatywnej lokalizacji (między innymi odpowiednie ramy czasowe, zastosowana stopa dyskontowa itp.):

 

 wyjaśnienie, dlaczego na podstawie informacji, o których mowa w pierwszych dwóch podpunktach, kwota pomocy nie przekracza różnicy pomiędzy bieżącą wartością netto inwestycji na obszarze docelowym a bieżącą wartością netto inwestycji w innej lokalizacji (por. pkt 80 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 

3.3.5.

W przypadku gdy pomoc jest przyznana za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w regionach „a” na inwestycje niezbędne do osiągnięcia standardów określonych prawem unijnym, proszę wyjaśnić następujące kwestie (oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające):

 Jaki jest właściwy standard?

 Dlaczego inwestycja jest niezbędna do osiągnięcia tego standardu?

 Dlaczego dokonanie inwestycji bez pomocy nie przyniosłoby beneficjentowi wystarczających korzyści, aby dokonał inwestycji na danym obszarze, co prowadziłoby do zamknięcia zakładu istniejącego na tym obszarze (pkt 63 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.4.   Unikanie negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej

3.4.1.

Proszę przedłożyć informacje wskazane w niniejszym punkcie w celu określenia właściwego rynku produktowego lub właściwych rynków produktowych (tj. produktów dotkniętych zmianą w zachowaniu beneficjenta pomocy) oraz określenia dotkniętych konkurentów i klientów/konsumentów (pkt 129 i 130 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 Proszę wymienić wszystkie produkty, jakie będą wytwarzane w zakładzie objętym pomocą po zakończeniu inwestycji, oraz wskazać, w stosownych przypadkach, kod NACE, kod Prodcom lub nomenklaturę CPA ( 48 ) dla projektów w sektorach usług.

 

 Czy produkty przewidziane w projekcie zastąpią wszelkie inne produkty wytwarzane przez beneficjenta (na poziomie grupy)? Jakie produkty zostaną zastąpione? Jeżeli te zastępowane produkty nie są wytwarzane w miejscu lokalizacji projektu, proszę wskazać, gdzie są obecnie wytwarzane. Proszę przedstawić opis powiązania między zastępowaną produkcją a obecną inwestycją oraz podać harmonogram zastępowania.

 

 Jaki inny produkt lub jakie inne produkty mogą być wytwarzane w tych samych nowych obiektach (dzięki elastyczności urządzeń produkcyjnych beneficjenta) bez dodatkowych kosztów lub przy znikomych dodatkowych kosztach?

 

 Proszę wyjaśnić, czy projekt dotyczy półproduktu i czy znaczna część produkcji jest sprzedawana w sposób inny niż na rynku (na warunkach rynkowych). W celu obliczenia udziału w rynku i zwiększenia zdolności produkcyjnych w pozostałej części tej sekcji proszę wskazać na podstawie powyższych wyjaśnień, czy dany produkt jest produktem przewidzianym przez projekt czy też stanowi następne ogniwo w procesie produkcji.

 

 Proszę wskazać właściwy rynek produktowy lub właściwe rynki produktowe odnośnego produktu lub odnośnych produktów oraz, w miarę możliwości, przedstawić dowody potwierdzające pochodzące od niezależnej osoby trzeciej. Właściwy rynek produktowy obejmuje dany produkt oraz jego zamienniki po stronie popytu, tj. produkty uznawane za takie przez konsumenta (z powodu ich właściwości, cen i przeznaczenia) oraz zamienniki po stronie podaży, tj. produkty uznawane za takie przez producentów (z powodu elastyczności urządzeń produkcyjnych beneficjenta i jego konkurentów)

 

3.4.2.

Proszę przedstawić informacje oraz dowody potwierdzające dotyczące właściwego rynku geograficznego beneficjenta:

3.4.3.

Proszę podać następujące informacje o pozycji rynkowej beneficjenta (w okresie przed otrzymaniem pomocy oraz spodziewanej pozycji rynkowej po zakończeniu inwestycji):

 prognozę dotyczącą ogólnej sprzedaży (pod względem wartości i wielkości) beneficjenta pomocy na rynku właściwym (na poziomie grupy)

 

 prognozę dotyczącą ogólnej sprzedaży wszystkich producentów na rynku właściwym (pod względem wartości i wielkości). Proszę dołączyć dane statystyczne (jeżeli są dostępne) opracowane przez publiczne lub niezależne źródła.

 

3.4.4.

Proszę przedstawić ocenę struktury rynku właściwego, w tym na przykład stopnia koncentracji na rynku, ewentualnych barier wejścia, siły nabywczej oraz barier utrudniających ekspansję lub wycofanie się z rynku. Proszę przedstawić dowody na potwierdzenie wniosków w tej kwestii, pochodzące, jeżeli to możliwe, od niezależnej osoby trzeciej.

3.4.5.

Proszę przedstawić prognozowane dane dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dzięki inwestycji (pod względem wartości i wielkości):

3.4.6.

W przypadkach wchodzących w zakres scenariusza 1 proszę podać następujące informacje dotyczące właściwego rynku produktowego, wraz z dowodami potwierdzającymi ( 49 ):

 Czy w dłuższej perspektywie rynek właściwy znajduje się w fazie bezwzględnego spadku strukturalnego (tj. wykazuje ujemną stopę wzrostu)? (pkt 135 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)

 

 Czy rynek właściwy znajduje się w fazie spadku względnego (tj. wykazuje dodatnią stopę wzrostu, ale nie przekracza wartości referencyjnej dla stopy wzrostu)? (pkt 135 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)

 

W przypadkach wchodzących w zakres scenariusza 2 proszę wskazać, czy bez przyznanej pomocy inwestycja zostałaby zrealizowana w regionie o wyższej lub takiej samej intensywności pomocy regionalnej jak w regionie docelowym (pkt 139 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)? Proszę podać dowody potwierdzające.

3.4.7.

Proszę potwierdzić, czy beneficjent złożył oświadczenie, w którym potwierdził, że na poziomie grupy nie zamknął takiej samej ani podobnej działalności na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy oraz nie ma zamiaru zamknięcia takiej działalności na terenie EOG w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji (pkt 23 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

Jeżeli beneficjent złożył takie oświadczenie, proszę załączyć jego kopię do zgłoszenia, w przeciwnym razie proszę wyjaśnić, dlaczego oświadczenie nie zostało złożone.

3.4.8.

W przypadku gdy beneficjent na poziomie grupy zamknął taką samą lub podobną działalność na innym obszarze na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub ma zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji i przeniósł swoją działalność do obszaru docelowego lub ma zamiar ją przenieść, proszę wyjaśnić, dlaczego uznaje się, że nie ma związku przyczynowego między pomocą a tym przeniesieniem (pkt 122 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.4.9.

Proszę wyjaśnić, czy pomoc państwa bezpośrednio spowoduje znaczną utratę miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terenie EOG. Jeżeli pomoc państwa ma spowodować znaczną utratę miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terenie EOG, proszę podać liczbę tych miejsc pracy oraz wskazać, jaki stanowią odsetek całego zatrudnienia w danej lokalizacji.

4.    Inne informacje

Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które będą miały znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej:

CZĘŚĆ III.1.B

Formularz informacji uzupełniających dotyczących programów regionalnej pomocy inwestycyjnej

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania wszystkich programów pomocy inwestycyjnej objętych wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 ( 50 )(„wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”).

1.    Zakres

1.1.

Powody zgłoszenia programu zamiast wdrożenia go na podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych ( 51 ) lub rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis ( 52 ):

a) □ zgłoszenie dotyczy programu sektorowego. W takim przypadku proszę wskazać sektor objęty programem (kod NACE):

b) □ zgłoszenie dotyczy programu ogólnego obejmującego również sektor stoczniowy;

c) □ inne. Proszę określić:

1.2.

Zakres zgłaszanego programu

1.2.1.

Potwierdzam, że w podstawie prawnej zgłaszanego programu przewiduje się obowiązek zgłaszania Komisji pomocy indywidualnej na rzecz beneficjentów, którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność ( 53 ) na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub którzy w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieli zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia subsydiowanej inwestycji (pkt 23 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

1.2.2.

Potwierdzam, że w zgłaszanym programie pomocy nie przewiduje się udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla kategorii przedsiębiorstw i sektorów wymienionych poniżej. W każdym przypadku proszę wskazać odpowiedni przepis podstawy prawnej programu.



Wyłączone kategorie przedsiębiorstw i sektorów

Odpowiedni przepis podstawy prawnej programu

Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji (1)

 

Sektor żelaza i stali (2)

 

Sektor włókien syntetycznych (2)

 

Produkcja produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE

 

Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE (3) lub przetwórstwo na produkty wymienione w tym załączniku I

 

Produkcja, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do TFUE

 

Sektor transportu (4)

 

Sektor energetyczny

 

(1)   Jak określono w komunikacie Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1).

(2)   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IV do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

(3)   Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej stosuje się do programów pomocy wspierających działania, których nie obejmuje zakres stosowania art. 42 TFUE, ale które wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487) i które są albo współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, albo są przyznawane na rzecz takich współfinansowanych programów jako dodatkowe finansowanie krajowe, chyba że przepisy sektorowe stanowią inaczej.

(4)   Zgodnie z definicją w przypisie 12 do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

1.2.3.

W przypadku gdy program obejmuje pomoc inwestycyjną na rzecz sieci szerokopasmowych, proszę zaznaczyć, które z poszczególnych warunków są spełnione:

a) □ pomoc jest przyznawana wyłącznie obszarom, na których nie ma sieci tej samej kategorii (albo podstawowych sieci szerokopasmowych, albo dostępu nowej generacji) i na których powstanie takich sieci w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne;

b) □ dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy na sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach, z możliwością skutecznego i pełnego dostępu;

c) □ pomoc powinna być przyznawana w oparciu o konkurencyjne procedury wyboru zgodnie z pkt 78 lit. c) i d) wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych ( 54 ).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

1.2.4.

W przypadku gdy program obejmuje pomoc na rzecz infrastruktury badawczej, czy przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach?

a) □ Nie

b) □ Tak. Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

2.    Inwestycja początkowa, koszty kwalifikowalne i pomoc

2.1.   Rodzaje inwestycji początkowych objętych programem

2.1.1.

W przypadku gdy program obejmuje inwestycje MŚP lub dużych przedsiębiorstw ( 55 ) na obszarach „a” lub inwestycje MŚP na obszarach „c” (pkt 34 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), proszę podać kategorię lub kategorie inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 20 lit. h) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

a) □ utworzenie nowego zakładu;

b) □ zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

c) □ dywersyfikacja produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład;

d) □ zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie;

e) □ nabycie aktywów związanych bezpośrednio z zakładem, jeśli zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym nabywcą jest inwestor niezwiązany ze sprzedawcą ( 56 ).

2.1.2.

W przypadku gdy program obejmuje inwestycje dużych przedsiębiorstw na obszarach „c”, proszę podać kategorię lub kategorie inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 15 oraz pkt 20 lit. i) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

a) □ utworzenie nowego zakładu;

b) □ dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności ( 57 );

c) □ dywersyfikacja produkcji istniejącego zakładu na nowe produkty;

d) □ innowacja procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie;

e) □ nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

2.1.3.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących wymóg indywidualnego zgłoszenia do Komisji wszelkiej pomocy indywidualnej, która ma zostać przyznana zgodnie z podstawą prawną programu dla dużych przedsiębiorstw na obszarze „c” (pkt 24 i 34 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

(a) dywersyfikacja produkcji istniejącego zakładu na nowe produkty;

(b) innowacja procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie.

2.1.4.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących wymóg zgłoszenia do Komisji wszelkiej pomocy indywidualnej, która ma zostać przyznana zgodnie z podstawą prawną programu, przekraczającej próg powodujący obowiązek zgłoszenia ( 58 ) (pkt 23 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.   Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów inwestycji

2.2.1.

W przypadku gdy wydatki kwalifikowalne w ramach programu odnoszą się do rzeczowych aktywów trwałych (pkt 20 lit. x) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), czy wartość inwestycji została określona jako odsetek wartości gruntów, budynków i instalacji, maszyn i urządzeń? ( 59 ):

a) □ grunty

b) □ budynki

c) □ instalacje/maszyny/urządzenia?

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

2.2.2.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej, które określają, że nabyte aktywa powinny być nowe ( 60 ) (pkt 94 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.3.

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej stanowiącego, że w przypadku MŚP związane z inwestycją koszty przeprowadzenia badań przygotowawczych lub usług konsultingowych mogą zostać uznane za kwalifikowalne do wysokości 50 % (pkt 95 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.4.

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej stanowiącego, że w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych (pkt 96 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.5.

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej stanowiącego, że w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (pkt 97 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.6.

W przypadkach obejmujących dzierżawę lub najem rzeczowych aktywów trwałych proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek spełnienia poniższych warunków (pkt 98 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

 dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat w przypadku MŚP;

 

 dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

 

2.2.7.

Punkt 99 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej stanowi: „W przypadku przejęcia zakładu uwzględniane powinny być tylko koszty zakupu aktywów od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Transakcja musi zostać przeprowadzona na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznano przed ich zakupem, koszt aktywów należy odliczyć od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. Jeżeli przejęciu zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy, kwalifikowalne koszty tej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu”.

Jeżeli dotyczy to zgłaszanego programu, proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek spełnienia warunków określonych w pkt 2.2.6.

2.2.8.

W przypadku gdy wydatki kwalifikowalne w ramach programu odnoszą się do wartości niematerialnych i prawnych (pkt 20 lit. j) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), czy wartość inwestycji została określona na podstawie wydatków poniesionych w wyniku transferu technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej?

a) □ prawa patentowe,

b) □ licencje,

c) □ know-how,

d) □ nieopatentowana wiedza techniczna.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

2.2.9.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że w przypadku dużych przedsiębiorstw wydatki na kwalifikowalne inwestycje w wartości niematerialne i prawne nie mogą przekraczać 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji na dany projekt (pkt 100 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.2.10.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek spełnienia warunków określonych w pkt 101 i 102 ( 61 ) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

2.3.   Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej, w których przewidziano, jak należy ustalać koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia (pkt 103 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), jak należy obliczać liczbę utworzonych miejsc pracy, o których mowa w pkt 20 lit. k) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, oraz jak należy ustalać koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 20 lit. z) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

2.4.   Obliczanie zdyskontowanych kosztów kwalifikowalnych

2.4.1.

Proszę wskazać, które z form pomocy są dopuszczalne w ramach programu:

a) □ dotacje. Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

b) □ pożyczki uprzywilejowane. Proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

c) □ gwarancje: Proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

d) □ środki podatkowe. Proszę podać rodzaj środków oraz wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji. Proszę również podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

e) □ inne. Proszę określić oraz wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji. Proszę również podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

2.4.2.

Czy program pomocy kwalifikuje się do współfinansowania przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne? Jeżeli tak, proszę wskazać, w ramach których programów operacyjnych może być pozyskane finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Proszę również podać kwotę finansowania z tych funduszy, jeżeli jest znana na tym etapie.

2.4.3.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że organ przyznający pomoc powinien ustalić przed przyznaniem pomocy indywidualnej w ramach zgłaszanego programu, czy beneficjent (na poziomie grupy) otrzymał pomoc na jedną (lub więcej niż jedną) inwestycję początkową rozpoczętą w tym samym regionie NUTS 3 w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad projektem inwestycyjnym.

2.4.4.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że całkowita kwota pomocy, która zostanie przyznana w ramach programu na jakikolwiek projekt inwestycji początkowej, nie przekracza „maksymalnej intensywności pomocy” (zgodnie z definicją zawartą w pkt 20 lit. m) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), biorąc pod uwagę zwiększoną intensywność pomocy dla MŚP (jak określono w pkt 177 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) lub w stosownych przypadkach „dostosowaną kwotę pomocy” (zgodnie z definicją zawartą w pkt 20 lit. c) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.4.5.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że jeżeli pomoc indywidualna jest przyznawana równocześnie w ramach kilku programów pomocy regionalnej lub połączona z pomocą ad hoc, maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy, która może zostać przyznana na projekt, zostanie obliczona z wyprzedzeniem przez pierwszy organ przyznający pomoc (pkt 92 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

2.4.6.

W przypadku gdy w ramach programu pomocy dopuszcza się pomoc na inwestycję początkową związaną z projektami w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących sposób ustalania maksymalnej intensywności pomocy w odniesieniu do projektu oraz różnych beneficjentów (z odniesieniem do przepisów pkt 93 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.    Ocena zgodności programu pomocy

3.1.   Wkład w osiąganie celu rozwoju regionalnego i potrzeba interwencji państwa

Czy program stanowi część programu operacyjnego ( 62 ) (pkt 32 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)?

 Tak. Proszę podać odesłanie do właściwego programu lub programów operacyjnych:

 Nie. Proszę wykazać, że program jest zgodny ze celami rozwoju w danym obszarze i przyczynia się do strategii jego rozwoju (pkt 33 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.1.1.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko („OOŚ”) wymaganej przez prawo dla danych inwestycji przed przyznaniem pomocy na poszczególne projekty (pkt 39 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.2.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób organy przyznające pomoc będą ustalały priorytety i wybierały projekty inwestycyjne zgodnie z celami programu (np. na podstawie formalnego systemu oceny punktowej) (pkt 33 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę również podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub innych powiązanych aktów administracyjnych.

3.1.3.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób, przyznając pomoc w ramach zgłaszanego programu dla indywidualnych projektów inwestycyjnych, organ przyznający potwierdzi, że wybrany projekt przyczyni się do osiągnięcia celu programu i tym samym do realizacji strategii rozwoju danego obszaru (pkt 35 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.4.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewniony wymóg utrzymania inwestycji, na którą przyznano pomoc w ramach zgłaszanego programu na danym obszarze przez co najmniej pięć lat (trzy lata w przypadku MŚP) po jej zakończeniu (pkt 36 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej.

3.1.5.

W przypadkach gdy kwota pomocy przyznanej w ramach zgłaszanego programu została obliczona na podstawie kosztów wynagrodzenia, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewniony wymóg utworzenia miejsc pracy w ciągu trzech lat od ukończenia inwestycji i utrzymania wszystkich miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycji na danym obszarze przez okres pięciu lat (trzech lat w przypadku MŚP) od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska (pkt 37 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej.

3.1.6.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek wniesienia przez odbiorców wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego ( 63 ) (pkt 38 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.7.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących utrzymanie pułapów określonych w mapie pomocy regionalnej, mających zastosowanie w chwili przyznawania pomocy (pkt 81 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę również podać odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej daną mapę pomocy regionalnej.

3.2.   Adekwatność programu

3.2.1.

Jeżeli program nie kwalifikuje się w ramach programu operacyjnego, proszę wyjaśnić, dlaczego pomoc regionalna jest właściwym instrumentem do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie dotyczącego sprawiedliwości lub spójności ( 64 ) (pkt 52 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.2.2.

W przypadku gdy program ma charakter sektorowy i nie kwalifikuje się do współfinansowania z funduszy strukturalnych, proszę wykazać zalety takiego instrumentu w porównaniu z programem wielosektorowym lub innymi wariantami strategicznymi (pkt 53 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.2.3.

Czy pomoc indywidualna w ramach zgłaszanego programu będzie przyznawana:

 automatycznie po spełnieniu warunków programu lub

 na zasadzie uznaniowej po wydaniu decyzji przez organ?

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

W przypadku przyznawania pomocy na zasadzie uznaniowej proszę podać krótki opis stosowanych kryteriów oraz załączyć kopię wewnętrznych przepisów administracyjnych organu przyznającego pomoc, mających zastosowanie do przyznawania pomocy:

3.2.4.

Jeżeli pomoc w ramach programu jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść majątkową ( 65 ), proszę wykazać, dlaczego nieodpowiednie są w tym przypadku inne, potencjalnie mniej zakłócające formy pomocy, takie jak zaliczki zwrotne lub formy pomocy oparte na instrumentach dłużnych lub kapitałowych ( 66 ) (pkt 57 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.   Efekt zachęty i proporcjonalność programu

3.3.1.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że wnioski o przyznanie pomocy należy składać przed rozpoczęciem prac w ramach danego projektu inwestycyjnego (pkt 64 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.2.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że wnioskujący o pomoc w ramach zgłaszanego programu będą zobowiązani do użycia standardowego formularza wniosku o pomoc udostępnianego przez organ przyznający pomoc, w którym muszą wyjaśnić, jak wyglądałaby sytuacja alternatywna w przypadku nieotrzymania pomocy, wskazując, który scenariusz (scenariusz 1 – decyzja dotycząca inwestycji lub scenariusz 2 – decyzja dotycząca lokalizacji) ma zastosowanie (pkt 66 i pkt 61 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Jeżeli formularz wniosku różni się od wzoru zawartego w załączniku V do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, proszę załączyć kopię tego formularza.

3.3.3.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek przedstawienia przez duże przedsiębiorstwa wnioskujące o pomoc w ramach zgłaszanego programu dokumentów na poparcie opisanego scenariusza alternatywnego (pkt 67 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę również wyjaśnić, jakie rodzaje dokumentów będą wymagane.

3.3.4.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek skontrolowania przez organ przyznający pomoc wiarygodności scenariusza alternatywnego podczas oceny poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy indywidualnej i potwierdzenia, że pomoc regionalna wywołuje wymagany efekt zachęty odpowiadający scenariuszowi 1 lub scenariuszowi 2 ( 67 ) (pkt 68 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.3.5.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że kwota pomocy indywidualnej przyznawanej dużym przedsiębiorstwom w ramach zgłaszanego programu będzie ograniczona do dodatkowych kosztów netto realizacji inwestycji na danym obszarze wynikających z porównania z alternatywnym scenariuszem braku pomocy, z zastosowaniem metody wyjaśnionej w pkt 79 i 80 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej (pkt 88 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.4.   Unikanie nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej

3.4.1.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane przez zgłoszony program pomocy zostaną ograniczone do minimum (pkt 125 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) ( 68 ).

3.4.2.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że przyznając pomoc poszczególnym projektom w ramach programu, organ przyznający pomoc musi zweryfikować i potwierdzić, że w przypadku braku pomocy inwestycja nie zostałaby zlokalizowana w regionie o wyższej lub takiej samej jak w regionie docelowym intensywności pomocy regionalnej (pkt 126 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.4.3.

Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej stanowiących, że przyznając pomoc poszczególnym projektom w ramach programu, organ przyznający pomoc musi zgłosić poszczególne dotacje przyznane w ramach pomocy indywidualnej, w przypadku gdy beneficjent zamknął taką samą lub podobną działalność na innym obszarze na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia subsydiowanej inwestycji (pkt 122 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

4.    Inne informacje

Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które mają znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej:

CZĘŚĆ III.1.C

Formularz informacji uzupełniających dotyczących programów regionalnej pomocy operacyjnej

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania wszystkich programów pomocy operacyjnej objętych wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 ( 69 )(„wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”).

1.    Zakres

a) Proszę wskazać, jakiego rodzaju pomoc operacyjną zamierza przyznać dany organ:

i. □ pomoc operacyjną w celu ograniczenia pewnych szczególnych trudności napotykanych przez MŚP na obszarach „a”,

ii. □ pomoc operacyjną na rekompensatę dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych,

iii. □ pomoc operacyjną na ograniczanie wyludnienia na bardzo słabo zaludnionych obszarach,

iv. □ inne. Proszę określić:

b) Czy w zgłaszanym programie pomocy nie przewiduje się udzielania pomocy operacyjnej dla kategorii przedsiębiorstw i sektorów wymienionych poniżej? W każdym przypadku proszę wskazać odpowiedni przepis podstawy prawnej programu.



Wyłączone kategorie przedsiębiorstw i sektorów

Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji (1)

Odpowiedni przepis podstawy prawnej programu

Sektor żelaza i stali (2)

□ Tak

 

Sektor włókien syntetycznych (2)

□ Tak

 

Produkcja produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE

□ Tak

 

Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE (3) lub przetwórstwo na produkty wymienione w tym załączniku I

□ Tak

 

Produkcja, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do TFUE

□ Tak

 

Sektor transportu

□ Tak

 

Sektor energetyczny

□ Tak

 

Sekcja K „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2

□ Tak

 

NACE 70.10 „Działalność firm centralnych (head offices)” i NACE 70.22 „Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe”

□ Tak

 

(1)   Jak określono w wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1).

(2)   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IV do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

(3)   Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej stosuje się do programów pomocy wspierających działania, których nie obejmuje zakres stosowania art. 42 TFUE, ale które wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487)) i które są albo współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, albo są przyznawane na rzecz takich współfinansowanych programów jako dodatkowe finansowanie krajowe, chyba że przepisy sektorowe stanowią inaczej.

2.    Podstawowe elementy programu

2.1.

Proszę podać opis głównych elementów i celów programu:

2.2.

Proszę wskazać, które z form pomocy są dopuszczalne w ramach programu:

a) □ Dotacje. Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

b) □ Pożyczki uprzywilejowane. Proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

c) □ Gwarancje. Proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

d) □ Środki podatkowe. Proszę określić które oraz wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji. Proszę również podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

e) □ Inne. Proszę określić oraz wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji. Proszę również podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej:

2.3.

Pomoc indywidualna w ramach zgłaszanego programu będzie przyznawana:

a) □ automatycznie po spełnieniu warunków programu,

b) □ na zasadzie uznaniowej po wydaniu decyzji przez organ.

W przypadku przyznawania pomocy na zasadzie uznaniowej w poszczególnych przypadkach proszę podać krótki opis kryteriów, które zostaną zastosowane. Jeżeli istnieją wskazówki administracyjne dotyczące oceny wniosku o przyznanie pomocy, proszę załączyć ich kopię:

2.4.

Czy program pomocy będzie współfinansowany przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, w ramach których programów operacyjnych zostanie pozyskane finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Proszę również podać kwotę finansowania z tych funduszy.

3.    Zgodność pomocy

3.1.

Wkład w osiąganie celu rozwoju regionalnego i efekt zachęty:

3.1.1.

Proszę określić szczególne trudności napotykane przez MŚP w danym regionie, którym ma zaradzić program (pkt 43 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), oraz wykazać występowanie i skalę tych trudności (pkt 44 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

3.1.2.

Proszę wyjaśnić, dlaczego do usunięcia trudności wymienionych w pkt 3.1.1 nie wystarczy pomoc inwestycyjna i niezbędny jest zgłaszany program pomocy operacyjnej (pkt 44 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)

3.1.3.

Proszę określić dodatkowe koszty ( 71 ), które zostaną zrekompensowane w ramach programu, oraz wykazać, w jaki sposób koszty te są powiązane z trwałymi utrudnieniami określonymi w art. 349 TFUE (pkt 45 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.1.4.

Proszę wykazać, że w danym regionie w przypadku braku pomocy operacyjnej istnieje ryzyko wyludnienia (pkt 46 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.2.

Adekwatność programu

Proszę podać, dlaczego uznano, że proponowana pomoc jest uznawana za odpowiednią do osiągnięcia celu programu. Proszę w szczególności wyjaśnić, dlaczego inne, mniej zakłócające instrumenty polityki i mniej zakłócające rodzaje instrumentów pomocy nie są odpowiednie do osiągnięcia takiego samego pozytywnego skutku na rzecz rozwoju regionalnego (pkt 50, 56, 57 i 58 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.

Proporcjonalność programu

3.3.1.

Proszę określić koszty kwalifikowalne, które można w pełni powiązać z problemami, którym pomoc ma zaradzić (pkt 109 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.2.

Proszę potwierdzić, że koszty amortyzacji i koszty finansowania uwzględnione w ramach kosztów kwalifikowalnych przy przyznawaniu regionalnej pomocy inwestycyjnej nie będą uwzględnione w kosztach kwalifikowalnych na potrzeby pomocy operacyjnej (pkt 109 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), oraz podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

3.3.3.

Proszę opisać model ustalania rekompensaty (pkt 56 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), który zostanie przyjęty, oraz sposób, w jaki model ten pozwoli na odpowiednie obliczenie kwoty pomocy, gwarantując, że nie dojdzie do nadmiernej rekompensaty kosztów, jak określono w pkt 109 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej:

3.3.4.

Proszę wskazać, czy pomoc operacyjna jest również przyznawana w ramach innych programów pomocy operacyjnej w regionie, podając odesłania do odpowiednich środków pomocy państwa w ramach tych programów.

3.3.5.

W przypadku gdy w tym samym regionie stosowane są inne programy pomocy operacyjnej, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, aby pomoc operacyjna przyznawana w ramach różnych programów pomocy operacyjnej nie prowadziła do nadmiernej rekompensaty kosztów

3.3.6.

Proszę wykazać, że dodatkowe koszty, które mają zostać zrekompensowane w ramach zgłaszanego programu, będą obliczane w odniesieniu do poziomu kosztów ponoszonych przez podobne przedsiębiorstwa działające w innych regionach danego państwa członkowskiego (pkt 110 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

3.3.7.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób poziom pomocy będzie stopniowo obniżany w trakcie trwania programu (pkt 111 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), oraz podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

3.4.

Unikanie nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej

Proszę wyjaśnić, dlaczego nie jest prawdopodobne, aby pomoc przyznana w ramach programu doprowadziła do bardzo znacznego zakłócenia konkurencji na rynku (pkt 140 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

4.    Inne informacje

Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które mają znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie wytycznych w sprawie pomocy regionalnej:

CZĘŚĆ III.2

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Z niniejszego formularza informacji uzupełniających należy korzystać w celu zgłaszania wszelkich środków pomocy (programów pomocy i pomocy indywidualnej) objętych Zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (zwanymi dalej „zasadami ramowymi dotyczącymi badań, rozwoju i innowacji”) ( 72 ).

Jeżeli w przypadku środka pomocy indywidualnej istnieje kilku beneficjentów, stosowne informacje należy podać w odniesieniu do każdego z nich.

1.    Cechy zgłaszanego środka pomocy

1.1.   Programy pomocy

A) Powody zgłoszenia programu:

a) □ program obejmuje pomoc, która nie jest przejrzysta w rozumieniu art. 5 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych ( 73 );

b) □ inne przyczyny.

Proszę określić:

B) Zakres sektorowy zgłaszanego programu:

C) Proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że wszelka pomoc udzielona w ramach zgłaszanego programu będzie zgłaszana indywidualnie, jeżeli przekroczy progi określone w art. 4 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych:

 □

1.2.   Pomoc indywidualna

A) Jeżeli pomoc zostaje przyznana w ramach zatwierdzonego programu, proszę przedstawić szczegółowe informacje o tym programie, w tym adres publikacyjny (adres internetowy) oraz numer, pod jakim środek pomocy państwa został zarejestrowany:

B) W stosownych przypadkach proszę podać dane na temat kursu walutowego wykorzystanego na potrzeby zgłoszenia:

1.3.   Informacje ogólne

A) Proszę określić rodzaj pomocy:

a) □ pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych;

b) □ pomoc na studia wykonalności;

c) □ pomoc na budowę i modernizację infrastruktury badawczej;

d) □ pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

e) □ pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne;

f) □ pomoc dla klastrów innowacyjnych.

B) Czy zgłaszany środek wiąże się z finansowaniem unijnym zarządzanym centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsiębiorstwa lub inne organy Unii, które nie są bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwo członkowskie?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

C) Czy zgłaszany środek wiąże się z przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji określonymi w wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji ( 74 )?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

D) Czy zgłaszany środek wiąże się z przedsiębiorstwami, których dotyczy nieuregulowany nakaz odzyskania środków wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić oraz wskazać kwoty, które nadal należy odzyskać:

E) Czy zgłaszany środek dotyczy organizacji prowadzących badania i szerzących wiedzę („organizacje prowadzące badania”) lub infrastruktur badawczych zdefiniowanych w pkt 15 lit. ee) i ff) zasad ramowych dotyczących badań, rozwoju i innowacji?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

F) Czy zgłaszany środek wiąże się z udzielaniem zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

G) Czy pomoc przyznana w ramach zgłaszanego środka może być łączona z innymi formami pomocy?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

H) W stosownych przypadkach proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że beneficjenci spełniają definicję MŚP określoną w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, oraz podać istotne informacje i przestawić dowody w odniesieniu do pomocy indywidualnej:

 □

2.    Organizacje prowadzące badania i infrastruktury badawcze

A) Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktura badawcza, których dotyczy zgłaszany środek pomocy, prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku?



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje:

B) Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym, jak i niegospodarczym, czy oba rodzaje działalności oraz ich koszty, finansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

C) Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym, jak i niegospodarczym, czy finansowanie publiczne przyznane temu podmiotowi na określony okres obrachunkowy ogranicza się do kosztów działalności niegospodarczej poniesionych w tym okresie?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

D) Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym, jak i niegospodarczym, czy działalność gospodarcza ma charakter czysto pomocniczy, tj. czy odpowiada działalności, która jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej organizacji prowadzącej badania lub infrastruktury badawczej i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą oraz która ma ograniczony zakres?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić oraz wskazać faktyczną lub szacunkową część całkowitej zdolności wykorzystywaną do celów tego rodzaju działalności gospodarczej każdego roku:

E) Jeżeli finansowanie publiczne jest przekazywane na działalność, która nie ma charakteru pomocniczego, prowadzoną przez organizacje prowadzące badania lub za pomocą infrastruktury badawczej, czy można wykazać, że zarówno finansowanie publiczne, jak i wszelką korzyść uzyskaną dzięki temu finansowaniu można w pełni przekazać ostatecznym odbiorcom, np. poprzez obniżenie cen, a pośrednik nie otrzymuje żadnej dodatkowej korzyści?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

3.    Pośrednia pomoc państwa udzielana przedsiębiorstwom za pośrednictwem organizacji prowadzących badania i infrastruktury badawczej

3.1.   Działalność badawcza prowadzona w imieniu przedsiębiorstw

A) Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze, których dotyczy zgłaszany środek pomocy, prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

B) Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, czy świadczą one tego rodzaju usługi po cenie rynkowej?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

C) Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw i nie istnieje cena rynkowa, czy świadczą takie usługi po cenie, która odzwierciedla pełne koszty usług oraz na ogół obejmuje marżę ustaloną poprzez odniesienie do marż powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze danych usług lub jest wynikiem negocjacji przeprowadzonych w warunkach pełnej konkurencji, podczas których organizacje prowadzące badania lub infrastruktura badawcza negocjują w celu uzyskania maksymalnej korzyści gospodarczej w momencie zawarcia umowy, oraz która pokrywa przynajmniej ponoszone przez nie koszty krańcowe?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

3.2.   Współpraca z przedsiębiorstwami

A) Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze, których dotyczy zgłaszany środek pomocy, prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami w celu wspólnej realizacji określonych projektów?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

B) Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami, proszę wskazać, czy spełniony został którykolwiek z następujących warunków:

a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą całkowite koszty projektów;



□ Tak

□ Nie

b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów;



□ Tak

□ Nie

c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy;



□ Tak

□ Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę podać szczegółowe informacje:

C) Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami, a żadna z odpowiedzi na pytanie B) nie jest twierdząca, proszę wskazać, czy spełniony został którykolwiek z następujących warunków:

a) organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę w wysokości określonej w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej procedury sprzedaży:



□ Tak

□ Nie

b) organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę w wysokości co najmniej równej cenie rynkowej, co zostało potwierdzone w drodze wyceny niezależnego eksperta:



□ Tak

□ Nie

c) organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze mogą wykazać, że przeprowadziły negocjacje w sprawie rekompensaty w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych:



□ Tak

□ Nie

d) w przypadku gdy zgodnie z umową współpracy współpracujące przedsiębiorstwa mają prawo odmowy w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku prac organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, a podmioty te mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od osób trzecich, tak aby przedsiębiorstwa współpracujące musiały odpowiednio dostosować swoją ofertę:



□ Tak

□ Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę podać szczegółowe informacje:

4.    Udzielanie zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe

A) Jeżeli zgłaszany środek wiąże się z udzielaniem zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe, czy dostawców wybiera się w drodze procedury otwartej przeprowadzanej zgodnie z mającymi zastosowanie dyrektywami ( 75 )?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić:

B) We wszystkich pozostałych przypadkach, w których zgłaszany środek wiąże się z udzielaniem zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe zamawiane od przedsiębiorstw, w tym przedkomercyjnych zamówień publicznych, proszę określić, czy spełnione zostały następujące warunki:

a) procedura wyboru jest otwarta, przejrzysta i niedyskryminacyjna oraz opiera się na obiektywnych kryteriach wyboru i przyznania określonych przed wszczęciem procedury przetargowej,



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje wskazujące, czy zastosowano konkurencyjną, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurę zgodną z mającymi zastosowanie dyrektywami (na przykład procedurę konkurencyjną z negocjacjami, partnerstwo innowacyjne lub dialog konkurencyjny).

b) planowane ustalenia umowne określające wszelkie prawa i obowiązki stron, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym oferentom przed wszczęciem procedury przetargowej:



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje:

c) zamówienie nie powoduje preferencyjnego traktowania żadnego uczestniczącego dostawcy w kontekście dostawy produktów lub usług końcowych do komercyjnego rozpowszechniania podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych w danym państwie członkowskim ( 76 ), oraz spełniony jest jeden z następujących warunków:

 wszystkie wyniki, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane w sposób umożliwiający innym przedsiębiorstwom ich odtworzenie, a prawa własności intelektualnej w pełni przynależą do danego podmiotu udzielającego zamówień publicznych

 każdy usługodawca, do którego przynależą wyniki powodujące powstanie praw własności intelektualnej, jest zobowiązany do udzielenia podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do tych wyników oraz do udzielenia dostępu osobom trzecim na warunkach rynkowych.



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje:

5.    Opis zgłaszanego środka pomocy

5.1.   Pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych

A) Proszę wskazać te etapy działań badawczo-rozwojowych, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

a) □ badania podstawowe;

b) □ badania przemysłowe;

c) □ eksperymentalne prace rozwojowe.

B) W przypadku pomocy indywidualnej, jeżeli projekt obejmuje różne kategorie badań, proszę wymienić różne zadania i zakwalifikować je do kategorii badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych:

C) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:



 

Badania podstawowe

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Koszty personelu

 

 

 

Koszty aparatury i sprzętu

 

 

 

Koszty budynków i gruntów

 

 

 

Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji

 

 

 

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu

 

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

 

 

 

D) Proszę podać mające zastosowanie poziomy maksymalnej intensywności pomocy:



 

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Badania podstawowe

Badania przemysłowe

— pomoc uzależniona od skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (w przypadku dużych przedsiębiorstw – współpracy transgranicznej lub współpracy z co najmniej jednym MŚP) lub współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i organizacją prowadzącą badania, lub

— pomoc uzależniona od szerokiego upowszechnienia wyników

 

 

 

Eksperymentalne prace rozwojowe

— pomoc uzależniona od skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (w przypadku dużych przedsiębiorstw – współpracy transgranicznej lub współpracy z co najmniej jednym MŚP) lub współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i organizacją prowadzącą badania, lub

— pomoc uzależniona od szerokiego upowszechnienia wyników

 

 

 

5.2.   Pomoc na studia wykonalności

A) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:

B) Proszę podać mające zastosowanie poziomy maksymalnej intensywności pomocy, w tym wszelkie wyższe poziomy dla MŚP („premie dla MŚP”):

5.3.   Pomoc na budowę i modernizację infrastruktury badawczej

A) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:

B) Proszę podać mającą zastosowanie maksymalną intensywność pomocy:

C) Jeżeli z infrastruktury badawczej korzysta się zarówno do celów wykonywania działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że koszty finansowania i przychody związane z każdym rodzajem działalności są księgowane osobno na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad rachunkowości analitycznej:

 □

W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać istotne informacje oraz przedstawić dowody:

D) Jeżeli na infrastrukturę badawczą przeznacza się finansowanie publiczne zarówno na wykonywanie działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że stosowane jest monitorowanie i mechanizm wycofania w celu zapewnienia, aby maksymalna intensywność pomocy nie została przekroczona:

 □

Proszę podać istotne informacje oraz przedstawić dowody:

E) Czy cena pobierana za obsługę lub użytkowanie infrastruktury badawczej odpowiada cenie rynkowej?



□ Tak

□ Nie

Proszę określić:

F) Czy dostęp do infrastruktury badawczej jest otwarty dla szeregu użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach?



□ Tak

□ Nie

W przypadku gdy określonym przedsiębiorstwom zostaje udzielony dostęp preferencyjny, proszę przedstawić szczegółowe informacje i wskazać, jaką część kosztów inwestycji ponoszą takie przedsiębiorstwa:

5.4.   Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

A) Proszę wskazać te działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

a) □ uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;

b) □ oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu;

c) □ uzyskanie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

B) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:

C) Proszę podać mające zastosowanie poziomy maksymalnej intensywności pomocy:

5.5.   Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne

A) Proszę wskazać te działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

 innowacje procesowe;

 innowacje organizacyjne.

B) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:



Koszty personelu

 

Koszty aparatury i sprzętu (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu)

 

Koszty budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu)

 

Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji

 

Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego

 

C) Proszę podać mające zastosowanie poziomy maksymalnej intensywności pomocy:

D) Jeżeli pomoc przyznawana jest dużym przedsiębiorstwom, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP pokrywają przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

 □

W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać istotne informacje oraz przedstawić dowody:

5.6.   Pomoc dla klastrów innowacyjnych

A) Proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że pomoc jest przyznawana wyłącznie osobie prawnej prowadzącej klaster innowacyjny:

 □

W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać szczegółowe informacje:

B) Czy opłaty za korzystanie z zaplecza klastrów oraz za udział w ich działaniach odpowiadają cenie rynkowej lub odzwierciedlają poniesione przez nie koszty?



□ Tak

□ Nie

Proszę określić:

C) Czy dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastrów jest otwarty dla szeregu użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach?



□ Tak

□ Nie

W przypadku gdy określonym przedsiębiorstwom zostaje udzielony dostęp preferencyjny, proszę przedstawić szczegółowe informacje i wskazać, jaką część kosztów inwestycji ponoszą takie przedsiębiorstwa:

D) W przypadku pomocy indywidualnej proszę przedstawić informacje dotyczące planowanej lub oczekiwanej specjalizacji klastra innowacyjnego, istniejącego potencjału regionalnego i istnienia w Unii klastrów, które realizują podobne cele:

5.6.1.   Pomoc inwestycyjna

A) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:

B) Proszę podać mające zastosowanie poziomy maksymalnej intensywności pomocy, w tym wszystkie wyższe poziomy („premie”) dla klastrów znajdujących się w regionach objętych pomocą, spełniających warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) lub c) TFUE:

5.6.2.   Pomoc operacyjna

A) Proszę wskazać te działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

a) □ aktywizacja klastra;

b) □ marketing klastra;

c) □ zarządzanie zapleczem klastra;

d) □ organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.

B) Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich wielkość:

C) Proszę podać mającą zastosowanie maksymalną intensywność pomocy i czas trwania pomocy:

6.    Ocena zgodności zgłaszanego środka pomocy

W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać szczegółowy opis projektu lub działalności objętych pomocą:

6.1.   Przyczynienie się do osiągnięcia dobrze zdefiniowanego celu leżącego we wspólnym interesie

A) Proszę dokładnie określić realizowany cel i wyjaśnić, w jaki sposób zgłaszany środek ma wspierać działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w Unii:

B) Jeżeli chodzi o program pomocy, czy stanowi on część szeroko zakrojonego programu lub planu działań na rzecz pobudzania działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej lub strategii inteligentnej specjalizacji?



□ Tak

□ Nie

Proszę określić, w stosownych przypadkach podając odesłanie do ocen podobnych wcześniejszych środków pomocy:

A) Czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększą się rozmiary projektu?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i przedstawić odpowiednie dowody:

a) □ zwiększenie całkowitych kosztów projektu (bez zmniejszenia wydatków poniesionych przez beneficjenta pomocy w porównaniu z sytuacją nieudzielenia pomocy);

b) □ zwiększenie liczby osób skierowanych do działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej;

c) □ inny rodzaj zwiększenia.

B) Czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się zakres projektu?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i przedstawić odpowiednie dowody:

a) □ zwiększenie liczby oczekiwanych wyników projektu;

b) □ bardziej ambitny projekt, na co wskazuje większa liczba zaangażowanych partnerów, wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia przełomu naukowego lub technicznego albo wyższe ryzyko niepowodzenia (powiązane w szczególności z długofalowością projektu oraz niepewnością co do jego wyników);

c) □ inny rodzaj zwiększenia.

C) Czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się tempo realizacji projektu?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać odpowiednie dowody:

D) Czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się całkowita wydana kwota?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i przedstawić odpowiednie dowody:

a) □ zwiększenie nakładów beneficjenta pomocy na badania, rozwój i innowacje w wartościach bezwzględnych lub wyrażonych procentowo jako część całkowitych obrotów;

b) □ zmiany w budżecie przeznaczonym na projekt (bez odpowiadającego im obniżania budżetów innych projektów).

c) □ inny rodzaj zwiększenia.

E) Czy zgłaszany środek będzie przedmiotem publicznie dostępnej oceny ex post dotyczącej jego wkładu w osiągnięcie celów leżących we wspólnym interesie?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

6.2.   Konieczność interwencji państwa

A) Proszę określić niedoskonałości rynku, które utrudniają prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz uzasadniają konieczność przyznania pomocy państwa, a także przedstawić odpowiednie dowody:

a) □ pozytywne efekty zewnętrzne/transfer wiedzy:

b) □ niedoskonałość i asymetria informacji;

c) □ problemy z koordynacją i tworzeniem sieci.

B) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zgłaszany środek może skutecznie złagodzić niedoskonałości rynku utrudniające – w przypadku nieudzielenia pomocy – osiągnięcie celu leżącego we wspólnym interesie.

6.2.1.   Pomoc indywidualna

A) Proszę wyjaśnić, czy pomoc ma na celu usunięcie ogólnej niedoskonałości rynku dotyczącej działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w Unii czy też konkretnej niedoskonałości rynku dotyczącej np. określonego sektora lub rodzaju działalności:

B) Proszę przedstawić wszelkie dostępne porównania sektorowe i inne analizy (o ile są dostępne) na potwierdzenie analizy rzekomych niedoskonałości rynku:

C) Proszę przedstawić wszystkie informacje (o ile są dostępne) dotyczące projektów lub działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych realizowanych w Unii, które pod względem treści technologicznej, poziomu ryzyka i rozmiaru są podobne do projektów lub działań objętych zgłaszanym środkiem, a także wyjaśnić, dlaczego pomoc jest konieczna w omawianym przypadku:

6.3.   Adekwatność środka pomocy

A) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób ustalono korzyści wynikające z zastosowania selektywnego instrumentu polityki, takiego jak pomoc państwa, w celu zwiększenia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, oraz przedstawić każdą powiązaną ocenę skutków i dokumenty potwierdzające:

B) Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść majątkową (np. w formie dotacji bezpośredniej, zwolnienia lub ulgi w zakresie podatków lub innych obowiązkowych opłat lub też udostępnienia gruntu, towarów lub usług po korzystnych cenach), proszę przedstawić analizę innych wariantów i wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób pozostałe formy pomocy są mniej odpowiednie w celu usunięcia określonych niedoskonałości rynku:

6.4.   Efekt zachęty

A) Proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że w momencie przyznawania pomocy w ramach zgłaszanego środka zostanie zapewnione, aby prace nad odpowiednią działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną nie zostały rozpoczęte przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do organów krajowych ( 77 ), a w przypadku pomocy indywidualnej proszę podać odpowiednie daty:

 □

B) Proszę zaznaczyć poniższe pole w celu potwierdzenia, że wnioski o przyznanie pomocy zawierają co najmniej nazwę wnioskodawcy i wielkość przedsiębiorstwa, opis projektu, w tym jego lokalizację, oraz daty rozpoczęcia i zakończenia, kwotę publicznego wsparcia niezbędną do realizacji projektu i wykaz kosztów kwalifikowalnych:

 □

C) Jeżeli pomoc zostaje przyznana w formie środka fiskalnego, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz – w przypadku środków innych niż środki dodatkowe – wszelkie badania oceniające ustalające ich efekt zachęty:

6.4.1.   Pomoc indywidualna

A) Ponadto proszę przedstawić opis, w formie analizy scenariusza alternatywnego, dotyczący zachowania beneficjenta w przypadku braku pomocy oraz określić oczekiwaną zmianę:

B) Proszę podać elementy istotne dla zgłaszanego środka i przedstawić dowody potwierdzające, takie jak dokumenty zarządu, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, opinie ekspertów oraz inne badania związane z projektem podlegającym ocenie:

a) □ poziom rentowności;

b) □ kwota inwestycji oraz przepływy pieniężne w czasie;

c) □ poziom ryzyka.

C) Proszę przedstawić dane dotyczące danej branży (o ile są dostępne), które pokazują, że scenariusz alternatywny danego beneficjenta, wymagany przez niego poziom rentowności i oczekiwane przepływy pieniężne są uzasadnione:

6.5.   Proporcjonalność pomocy

A) Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie zaliczki zwrotnej wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto, proszę podać szczegółowe informacje dotyczące metody stosowanej do obliczenia takiego ekwiwalentu dotacji brutto, uwzględniając leżące u podstaw możliwe do sprawdzenia dane lub, w przypadku pomocy indywidualnej, określić zatwierdzony program pomocy, na podstawie którego pomoc jest przyznawana:

Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie zaliczki zwrotnej wyrażonej jako odsetek kosztów kwalifikowalnych i przekracza o 10 punktów procentowych poziomy maksymalnej intensywności pomocy określone w zasadach ramowych dotyczących badań, rozwoju i innowacji, proszę potwierdzić, że:

a) □ w przypadku pomyślnego wyniku zgłaszany środek musi zawierać przepisy stanowiące o tym, że zaliczka jest spłacana według stopy oprocentowania nie niższej niż stopa dyskontowa obliczona według komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych ( 78 );

b) □ jeżeli badania zakończą się wynikami lepszymi od tych określonych jako pomyślne, zainteresowane państwo członkowskie występuje o zwrot kwoty wyższej od zaliczki wraz z odsetkami obliczonymi na podstawie obowiązującej stopy dyskontowej;

c) □ jeżeli projekt nie zakończy się pomyślnie lub zakończy się częściowym powodzeniem, spłata powinna być proporcjonalna do stopnia powodzenia.

Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące spłaty zaliczki oraz wyraźnie określić, co będzie uznawane za pomyślny wynik objętej pomocą działalności na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy:

B) Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie środka fiskalnego, proszę określić, w jaki sposób obliczane są poziomy intensywności pomocy, i podać wszelkie istotne informacje:

 na podstawie poszczególnych projektów;

 na poziomie przedsiębiorstwa jako współczynnik wyrażający stosunek łącznych ulg podatkowych do sumy wszystkich kwalifikowalnych kosztów działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej poniesionych w okresie nieprzekraczającym trzech kolejnych lat obrotowych;

6.5.1.   Pomoc indywidualna

A) Proszę przedstawić szczegółowy biznesplan w odniesieniu do objętego pomocą projektu (w przypadku przyznania pomocy i w przypadku braku pomocy), w tym wszystkie istotne oczekiwane koszty i korzyści:

Jeżeli beneficjent pomocy ma wyraźny wybór pomiędzy przeprowadzeniem albo projektu objętego pomocą, albo projektu alternatywnego bez pomocy, proszę dodatkowo przedstawić szczegółowy biznesplan w odniesieniu do takiego projektu alternatywnego:

B) Jeżeli projekt alternatywny nie istnieje, proszę wyjaśnić, dlaczego pomoc ograniczona do minimum jest niezbędna do tego, aby projekt objęty pomocą był wystarczająco rentowny, np. umożliwiał osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu odpowiadającej poziomowi referencyjnemu lub minimalnej stopie zwrotu (tzw. hurdle rate) dla danego sektora lub przedsiębiorstwa:

C) Jeżeli beneficjent pomocy ma wyraźny wybór pomiędzy przeprowadzeniem albo projektu objętego pomocą, albo projektu alternatywnego bez pomocy, proszę wyjaśnić, dlaczego pomoc ograniczona do minimum jest niezbędna do pokrycia dodatkowych kosztów netto projektu objętego pomocą w porównaniu z projektem alternatywnym, w stosownych przypadkach uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych scenariuszy biznesowych:

Proszę przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające, takie jak wewnętrzne dokumenty spółki, z których wynika, że projekt alternatywny stanowi wyraźnie określony i wystarczająco przewidywalny projekt uwzględniony przez beneficjenta w ramach wewnętrznego procesu decyzyjnego:

D) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób ustalono kwotę pomocy, oraz przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające:

E) Jeżeli istniało wielu potencjalnych kandydatów do prowadzenia działalności objętej pomocą, czy pomoc przyznano na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów?



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje:

F) Jeżeli pomoc ma na celu zniwelowanie faktycznych lub potencjalnych, bezpośrednich lub pośrednich zakłóceń międzynarodowej wymiany handlowej, proszę przedstawić wszelkie dostępne dowody, z których wynika, że konkurenci spoza Unii bezpośrednio lub pośrednio otrzymali (zazwyczaj w ciągu ostatnich trzech lat) lub mają otrzymać pomoc o równoważnej intensywności na podobne projekty:

W miarę dostępności proszę podać również wystarczające informacje umożliwiające przeprowadzenie oceny potrzeby uwzględnienia przewagi konkurencyjnej, jaką posiada konkurent z państwa trzeciego:

6.6.   Unikanie nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej

Proszę określić, czy:

a) aby otrzymać pomoc, beneficjent musi mieć siedzibę główną w danym państwie członkowskim lub prowadzić działalność w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim:



□ Tak

□ Nie

b) aby otrzymać pomoc, beneficjent musi korzystać z produktów lub usług krajowych:



□ Tak

□ Nie

c) środek pomocy ogranicza beneficjentowi możliwość wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich:



□ Tak

□ Nie

d) środek pomocy wiąże się z nałożeniem na beneficjenta jakiegokolwiek innego obowiązku:



□ Tak

□ Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę podać szczegółowe informacje:

6.6.1.   Program pomocy

W przypadku programów pomocy proszę podać, w jaki sposób zostanie zapewnione, aby wszelkie negatywne skutki były ograniczone do minimum (uwzględniając np. wielkość danych projektów, indywidualne i całkowite kwoty pomocy, liczbę spodziewanych beneficjentów oraz charakterystyczne cechy docelowych sektorów), oraz przedstawić dowolną ocenę skutków lub wszelkie oceny ex post przeprowadzone w odniesieniu do podobnych, realizowanych wcześniej programów:

6.6.2.   Pomoc indywidualna

A) W stosownych przypadkach proszę przedstawić prawdopodobny wpływ pomocy na konkurencję w procesie innowacyjnym:

B) Proszę określić rynki produktowe, na które prawdopodobnie pomoc wywiera wpływ, oraz podać, jaki udział w rynku posiada obecnie beneficjent w przypadku każdego z odnośnych rynków, oraz wskazać wszystkie zmiany takich udziałów w rynku, które powstaną wskutek działalności objętej pomocą:

C) W odniesieniu do każdego z odnośnych rynków produktowych proszę określić głównych konkurentów beneficjenta pomocy i podać ich udziały w rynku:

Proszę podać stosowny indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI), o ile jest dostępny:

D) W odniesieniu do każdego z odnośnych rynków produktowych proszę przedstawić informacje dotyczące usługobiorców lub konsumentów, na których działalność objęta pomocą wywiera wpływ:

E) Proszę przedstawić strukturę oraz dynamikę rozwoju rynków właściwych w zakresie następujących aspektów:

a) ostatnich zmian i przyszłych perspektyw wzrostu:

b) kwoty wydanej przez głównych uczestników rynku na podobne projekty:

c) poziomów barier wejścia i wyjścia:

d) istnienia wyrównawczej siły nabywczej:

e) zachęt do konkurowania o przyszłe rynki:

f) zróżnicowania produktów oraz intensywności konkurencji:

g) innych czynników, które prawdopodobnie mają wpływ na konkurentów, usługobiorców lub konsumentów:

F) Czy beneficjent pomocy ma jakikolwiek wpływ na proces selekcji, na przykład poprzez posiadanie prawa do rekomendowania przedsiębiorstw lub wpływanie na ścieżkę badawczą?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje:

G) Czy pomoc jest udzielana na rynkach, na których istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych, lub w upadających sektorach?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje:

H) Czy beneficjent rozważał jakiekolwiek alternatywne lokalizacje na potrzeby działalności objętej pomocą?



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje:

7.    Inne informacje

Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które będą miały znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie zasad ramowych dotyczących badań, rozwoju i innowacji:

CZĘŚĆ III.3.A

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji: pomoc indywidualna

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wypełnić w celu zgłoszenia indywidualnej pomocy na ratowanie objętej wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji ( 79 )(„wytyczne”).

1.    Kwalifikowalność

1.1.   Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji:

A) Czy przedsiębiorstwo stanowi spółkę charakteryzującą się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników ( 80 ), w której więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat ( 81 )?



□ Tak

□ Nie

B) Czy przedsiębiorstwo stanowi spółkę, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki ( 82 ) i więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat?



□ Tak

□ Nie

C) Czy przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli?



□ Tak

□ Nie

D) W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP:

 czy stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału przedsiębiorstwa był większy niż 7,5 w ciągu ostatnich dwóch lat

 oraz

 czy wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0 w ciągu ostatnich dwóch lat?



□ Tak

□ Nie

E) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w lit. A–D brzmi „tak”, proszę uzasadnić odpowiedź, uwzględniając w niej odniesienia do dowodów lub dokumentów potwierdzających wymienionych w załączniku (ostatnie rachunki zysków i strat wraz z bilansami lub orzeczenie sądu rozpoczynające zbiorowe postępowanie upadłościowe w odniesieniu do spółki lub dowody potwierdzające spełnienie kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli zgodnie z krajowym prawem spółek itd.).

1.2.   Przedsiębiorstwo, które ma pilne potrzeby związane z płynnością:

Jeżeli Państwa zdaniem beneficjent kwalifikuje się do pomocy na ratowanie, chociaż nie kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, proszę wyjaśnić, dlaczego, Państwa zdaniem, beneficjent ten z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności ma pilne potrzeby związane z płynnością oraz proszę uwzględnić odesłanie do dowodów lub dokumentów potwierdzających (np. prognozy przepływów pieniężnych).

1.3.   Nowo utworzone przedsiębiorstwo/większa grupa kapitałowa:

A) Kiedy przedsiębiorstwo zostało utworzone?

B) Od kiedy przedsiębiorstwo prowadzi działalność?

C) Czy spółka należy do większej grupy kapitałowej?



□ Tak

□ Nie

D) Jeżeli odpowiedź na pytanie w lit. C brzmi „tak”, proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące tej grupy (schemat organizacyjny przedstawiający związki między członkami grupy, w szczególności w zakresie powiązań kapitałowych i prawa głosu) oraz wykazać, że trudności spółki mają charakter wewnętrzny i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę.

1.4.   Zakres sektorowy:

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w:



A)  sektorze węgla (1):

□ Tak

□ Nie

B)  sektorze żelaza i stali (2):

□ Tak

□ Nie

C)  sektorach, w których obowiązują szczegółowe zasady dla instytucji finansowych (3):

□ Tak

□ Nie

(1)   Zgodnie z definicją zawartą w decyzji 2010/787/UE.

(2)   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IV do komunikatu Komisji dotyczącego wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1)

(3)   Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”) (Dz.U. C 216 z 30.7.2013, s. 1).

2.    Zgodność z rynkiem wewnętrznym

2.1.   Przyczynienie się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie:

A) Czy beneficjent ma siedzibę w regionie lub regionach (na poziomie NUTS 2), gdzie stopa bezrobocia:

 jest wyższa od średniej unijnej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach

 albojest wyższa od średniej krajowej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach?



□ Tak

□ Nie

B) Czy istnieje ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której konkurentom trudno byłoby zacząć ją świadczyć (na przykład dostarczanie infrastruktury krajowej)?



□ Tak

□ Nie

C) Czy przedsiębiorstwo odgrywa ważną rolę systemową w danym regionie lub sektorze? Czy jego zamknięcie miałoby negatywne konsekwencje (na przykład jeżeli przedsiębiorstwo jest dostawcą ważnych czynników produkcji)?



□ Tak

□ Nie

D) Czy istnieje ryzyko przerwania ciągłości świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym?



□ Tak

□ Nie

E) Czy niedoskonałości rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadziłyby do bankructwa przedsiębiorstwo, które w przeciwnym przypadku byłoby rentowne?



□ Tak

□ Nie

F) Czy opuszczenie rynku przez dane przedsiębiorstwo doprowadziłoby do nieodwracalnej utraty ważnej wiedzy technicznej lub umiejętności?



□ Tak

□ Nie

G) Czy upadek beneficjenta wiązałby się z jakimikolwiek podobnymi trudnymi sytuacjami niewymienionymi powyżej?



□ Tak

□ Nie

H) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w lit. A–G brzmi „tak”, proszę wyczerpująco uzasadnić swoją odpowiedź, uwzględniając w niej odniesienia do dalszych dowodów lub dokumentów potwierdzających wymienionych w załączniku.

2.2.   Adekwatność/Forma pomocy

A) Czy przyznana pomoc ma formę gwarancji kredytowych lub pożyczek?



□ Tak

□ Nie

B) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, proszę przedstawić opis warunków pożyczki lub gwarancji i załączyć odpowiednie dokumenty (np. projekt umowy pożyczki, projekt gwarancji).

C) Czy stopa oprocentowania pożyczki (lub w stosownych przypadkach łączny koszt finansowy gwarantowanej pożyczki, w tym stopa oprocentowania pożyczki i prowizja gwarancyjna) jest nie mniejsza niż stopa referencyjna określona w komunikacie w sprawie stóp referencyjnych ( 83 ) dla słabych przedsiębiorstw oferujących normalne poziomy zabezpieczenia?



□ Tak

□ Nie

D) Proszę wyjaśnić, jakie zastosowanie planuje się dla pomocy na ratowanie: czy pomoc na ratowanie zostanie wykorzystana na sfinansowanie środków strukturalnych, takich jak nabycie ważnych rodzajów działalności lub aktywów, innych niż niezbędne do przetrwania beneficjenta w okresie ratowania?



□ Tak

□ Nie

E) Jeżeli tak, proszę wyjaśnić.

F) Czy pożyczka zostanie zwrócona lub czy gwarancja kredytowa zakończy się w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po wypłacie beneficjentowi pierwszej transzy?



□ Tak

□ Nie

G) Czy zobowiązują się Państwo do przedstawienia Komisji w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zatwierdzenia środka pomocy na ratowanie jednego z poniższych dokumentów:

 dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona lub że gwarancja została zakończona

 planu restrukturyzacji

 planu likwidacji określającego w uzasadniony sposób działania prowadzące do likwidacji beneficjenta w rozsądnych ramach czasowych bez dalszej pomocy?



□ Tak

□ Nie

2.3.   Proporcjonalność pomocy/pomoc ograniczona do minimum

Czy kwota pomocy na ratowanie została określona na podstawie wzoru podanego w załączniku I do wytycznych?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić obliczenie kwoty pomocy na ratowanie na podstawie przedmiotowego wzoru.

Jeżeli kwota pomocy na ratowanie przekracza wynik obliczeń wykonanych na podstawie wzoru podanego w załączniku I do wytycznych, proszę przedstawić należycie uzasadniony plan płynności określający potrzeby beneficjenta związane z płynnością na nadchodzących sześć miesięcy.

2.4.   Negatywne skutki – zasada „pierwszy i ostatni raz”

Czy przedsiębiorstwo (lub grupa do której ono należy) otrzymało już w przeszłości jakąkolwiek pomoc na ratowanie, pomoc na restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne ( 84 ) lub jakąkolwiek niezgłoszoną pomoc?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje (datę, kwotę, w stosownych przypadkach odniesienie do wcześniejszej decyzji Komisji itd.) ( 85 ).

3.    Inne informacje

Proszę wskazać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny przedmiotowych środków na mocy wytycznych:

CZĘŚĆ III.3.B

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji: pomoc indywidualna

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wypełnić w celu zgłoszenia indywidualnej pomocy na restrukturyzację objętej wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji ( 86 )(„wytyczne”).

1.    Kwalifikowalność

1.1.   Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji

A) Czy przedsiębiorstwo stanowi spółkę charakteryzującą się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników ( 87 ), w której więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat ( 88 )?



□ Tak

□ Nie

B) Czy przedsiębiorstwo stanowi spółkę, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki ( 89 ) i więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat?



□ Tak

□ Nie

C) Czy przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli?



□ Tak

□ Nie

D) W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP:

 czy stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału przedsiębiorstwa był większy niż 7,5 w ciągu ostatnich dwóch lat

 oraz

 czy wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0 w ciągu ostatnich dwóch lat



□ Tak

□ Nie

E) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w lit. A–D brzmi „tak”, proszę uzasadnić odpowiedź, uwzględniając w niej odniesienia do dowodów lub dokumentów potwierdzających wymienionych w załączniku (ostatnie rachunki zysków i strat wraz z bilansami lub orzeczenie sądu rozpoczynające zbiorowe postępowanie upadłościowe w odniesieniu do spółki lub dowody potwierdzające spełnienie kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli zgodnie z krajowym prawem spółek itd.).

1.2.   Nowo utworzone przedsiębiorstwo lub większa grupa kapitałowa

A) Kiedy przedsiębiorstwo zostało utworzone?

B) Od kiedy przedsiębiorstwo prowadzi działalność?

C) Czy spółka należy do większej grupy kapitałowej?



□ Tak

□ Nie

D) Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące tej grupy (schemat organizacyjny przedstawiający związki między członkami grupy, w szczególności w zakresie powiązań kapitałowych i prawa głosu) oraz dowody potwierdzające, że trudności spółki mają charakter wewnętrzny i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę.

1.3.   Zakres sektorowy

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w:



A)  sektorze węgla (1):

□ Tak

□ Nie

B)  sektorze żelaza i stali (2):

□ Tak

□ Nie

C)  sektorach, w których obowiązują szczegółowe zasady dla instytucji finansowych (3):

□ Tak

□ Nie

(1)   Zgodnie z definicją zawartą w decyzji 2010/787/UE.

(2)   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IV do komunikatu Komisji dotyczącego wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1).

(3)   Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”) (Dz.U. C 216 z 30.7.2013, s. 1).

1.4.   Podmiot świadczący usługi w ogólnym interesie gospodarczym

A) Czy przedsiębiorstwo świadczy usługi w ogólnym interesie gospodarczym?



□ Tak

□ Nie

B) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. A brzmi „tak”, proszę opisać usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym i przedstawić kopię aktu lub aktów powierzenia.

C) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. A brzmi „tak”, proszę podać kwotę rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych otrzymywaną przez to przedsiębiorstwo, opisać metodę obliczania rekompensaty, a także przedstawić właściwą podstawę prawną, w oparciu o którą ustalono metodę obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych.

2.    Zgodność z rynkiem wewnętrznym

2.1.   Przyczynienie się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie

A) Czy beneficjent ma siedzibę w regionie lub regionach (na poziomie NUTS 2), gdzie stopa bezrobocia:

 jest wyższa od średniej unijnej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach

 albo jest wyższa od średniej krajowej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach?



□ Tak

□ Nie

B) Czy istnieje ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której konkurentom trudno byłoby zacząć ją świadczyć (na przykład dostarczanie infrastruktury krajowej)?



□ Tak

□ Nie

C) Czy przedsiębiorstwo odgrywa ważną rolę systemową w danym regionie lub sektorze? Czy jego zamknięcie miałoby negatywne konsekwencje (na przykład jeżeli przedsiębiorstwo jest dostawcą ważnych czynników produkcji)?



□ Tak

□ Nie

D) Czy istnieje ryzyko przerwania ciągłości świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym?



□ Tak

□ Nie

E) Czy niedoskonałości rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadziłyby do bankructwa przedsiębiorstwo, które w przeciwnym przypadku byłoby rentowne?



□ Tak

□ Nie

F) Czy opuszczenie rynku przez dane przedsiębiorstwo doprowadziłoby do nieodwracalnej utraty ważnej wiedzy technicznej lub umiejętności?



□ Tak

□ Nie

G) Czy upadek beneficjenta wiązałby się z jakimikolwiek podobnymi trudnymi sytuacjami niewymienionymi powyżej?



□ Tak

□ Nie

H) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w lit. A–G brzmi „tak”, proszę wyczerpująco uzasadnić swoją odpowiedź, uwzględniając w niej odniesienia do dalszych dowodów lub dokumentów potwierdzających wymienionych w załączniku.

2.2.   Plan restrukturyzacji i przywrócenie długoterminowej rentowności

Proszę przedstawić plan restrukturyzacji ( 90 ) mający na celu przywrócenie długoterminowej rentowności ( 91 ) beneficjenta w rozsądnych ramach czasowych wraz z badaniem rynku oraz analizą wrażliwości, określającą parametry wpływające na wyniki działalności beneficjenta, oraz główne czynniki ryzyka związanego z dalszą działalnością (proszę w możliwie najpełniejszym zakresie przestrzegać wzoru planu restrukturyzacji przedstawionego w załączniku II do wytycznych).

3.    Istnienie potrzeby interwencji państwa/efekt zachęty

3.1.

Proszę przedstawić porównanie środków określonych w planie restrukturyzacji z wiarygodnym scenariuszem alternatywnym nieobejmującym pomocy państwa ( 92 ), które to porównanie wykaże, że w przypadku realizacji scenariusza alternatywnego właściwy cel lub właściwe cele, określone w sekcji 2.1, nie zostałyby osiągnięte lub zostałyby osiągnięte w mniejszym zakresie.

3.2.

Proszę wykazać, że bez udziału pomocy beneficjent zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w sposób uniemożliwiający osiągnięcie celu leżącego we wspólnym interesie, określonego w sekcji 2.1.

4.    Adekwatność

4.1.

Proszę przedstawić krótki opis wybranych instrumentów pomocy państwa, obejmujący formę, kwotę i wynagrodzenie ( 93 ):

4.2.

Proszę wyjaśnić, czy problemy beneficjenta są spowodowane kwestami związanymi z płynnością lub wypłacalnością:

4.3.

Proszę wykazać, że wybrane instrumenty pomocy państwa są odpowiednie, aby rozwiązać problemy stwierdzone w pkt 4.2 (tj. kwestie związane z płynnością lub wypłacalnością).

5.    Proporcjonalność pomocy/pomoc ograniczona do minimum

5.1.   Wkład własny

A) Czy wkład własny beneficjenta wynosi co najmniej 50 % kosztów restrukturyzacji ( 94 )?



□ Tak

□ Nie

B) Proszę opisać i ilościowo określić każdą kategorię kosztów restrukturyzacji, które zostaną poniesione, podać ich całkowitą kwotę i wskazać, jaki procent kosztów restrukturyzacji zostanie pokryty z wkładu własnego:

C) Proszę opisać i ilościowo określić wkład własny w koszty restrukturyzacji pochodzący z zasobów własnych beneficjenta pomocy, jego udziałowców, wierzycieli, grupy kapitałowej, do której należy, lub nowych inwestorów:

D) Proszę wyjaśnić, dlaczego uważacie Państwo ten wkład własny za rzeczywisty i nieobjęty pomocą:

E) Proszę wykazać, że wkład własny jest porównywalny z przyznawaną pomocą pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom płynności beneficjenta ( 95 ), a jeżeli nie, to proszę wyjaśnić dlaczego, podając w stosownych przypadkach odniesienie do dokumentów potwierdzających (np. bilans, rachunki przepływów pieniężnych):

5.2.   Podział obciążenia

A) Czy straty beneficjenta zostały w całości zaksięgowane, przyporządkowane obecnym udziałowcom lub wierzycielom nieuprzywilejowanym oraz przez nich pokryte?



□ Tak

□ Nie

B) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. A) brzmi „tak”, proszę przedstawić dowody potwierdzające na podstawie aktualnej analizy sytuacji wynikającej z bilansu beneficjenta.

C) Czy w okresie restrukturyzacji zostanie uniemożliwiony wypływ środków pieniężnych od beneficjenta do posiadaczy kapitału własnego lub długu podporządkowanego?



□ Tak

□ Nie

D) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. C) brzmi „nie”, proszę wyjaśnić dlaczego.

E) Czy państwo otrzyma słuszny udział w przyszłym wzroście wartości beneficjenta, biorąc pod uwagę wysokość zapewnionego przez państwo dokapitalizowania w stosunku do pozostałego kapitału spółki po zaksięgowaniu strat?



□ Tak

□ Nie

F) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. E) brzmi „tak”, proszę uzasadnić odpowiedź i przedstawić odpowiednie dowody.

G) Jeżeli straty beneficjenta nie są pokryte w całości (zob. lit. A) powyżej) lub w okresie restrukturyzacji nie uniemożliwiono wypływu środków pieniężnych od beneficjenta do posiadaczy kapitału własnego lub długu podporządkowanego (zob. lit. C) powyżej), proszę wyjaśnić przyczyny, w szczególności wskazując, dlaczego pełne wykonanie tych warunków doprowadziłoby do nieproporcjonalnych rezultatów:

H) Czy posiadacze długu uprzywilejowanego przyczyniają się do poprawy pozycji kapitałowej beneficjenta?



□ Tak

□ Nie

I) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. H) brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, w jaki sposób posiadacze długu uprzywilejowanego wnoszą wkład.

6.    Negatywne skutki

6.1.   Zasada „pierwszy i ostatni raz”

Czy przedsiębiorstwo (lub grupa, do której ono należy) otrzymało już jakąkolwiek pomoc na ratowanie, pomoc na restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne ( 97 ) lub jakąkolwiek niezgłoszoną pomoc?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje (datę, kwotę, w stosownych przypadkach odniesienie do wcześniejszej decyzji Komisji itd.) ( 98 ):

6.2.   Środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji

A) Proszę opisać transakcje zbycia aktywów, ograniczenie mocy produkcyjnych lub obecności na rynku, do których podjęcia zobowiązało się przedsiębiorstwo. Proszę wykazać, że transakcje zbycia, odpisy i zamknięcie działalności przynoszącej straty, uwzględnione w zobowiązaniach, nie są konieczne dla przywrócenia długoterminowej rentowności beneficjenta. Proszę wskazać ponadto właściwe rynki, na których odbędą się te transakcje zbycia oraz ich harmonogram ( 99 ). Proszę wskazać także, czy beneficjent ułatwi transakcje zbycia, na przykład poprzez wyodrębnienie działalności oraz zobowiązanie się do nieprzejmowania klientów zbytego przedsiębiorstwa.

B) Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach środki strukturalne przyjmują formę zbycia samych aktywów i nie obejmują stworzenia rentownego podmiotu zdolnego do konkurowania na rynku, proszę wykazać, że żadna inna forma środków strukturalnych nie byłaby wykonalna lub że inne środki strukturalne poważnie zagroziłyby rentowności przedsiębiorstwa:

C) Czy beneficjent zgadza się powstrzymać od nabywania udziałów we wszystkich spółkach w okresie restrukturyzacji, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia jego długoterminowej rentowności i o ile dokonał w takim przypadku uprzedniego zgłoszenia Komisji i uzyskał zatwierdzenie przez Komisję?



□ Tak

□ Nie

D) Czy beneficjent zgadza się powstrzymać od wykorzystywania pomocy państwa jako przewagi konkurencyjnej w działaniach promocyjnych podczas wprowadzania swoich produktów i usług na rynek?



□ Tak

□ Nie

E) Czy przewiduje się zastosowanie jakichkolwiek innych środków behawioralnych?



□ Tak

□ Nie

F) Czy organy krajowe lub beneficjent przyjmą jakiekolwiek środki, które mają na celu wspieranie większej otwartości, stabilności i konkurencyjności rynków, na przykład poprzez sprzyjanie wejściu na rynek i jego opuszczeniu ( 100 )?



□ Tak

□ Nie

G) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. F) brzmi „tak”, proszę opisać, jakie to środki i na którym rynku, wskazując w jaki sposób środki są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z działalnością beneficjenta:

H) Czy jakakolwiek część pomocy jest przeznaczona na pokrycie społecznych kosztów restrukturyzacji ( 101 )?



□ Tak

□ Nie

I) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. H) brzmi „tak”, proszę określić:

7.    INNE INFORMACJE

7.1.

Proszę wskazać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny przedmiotowych środków na mocy wytycznych (np. w odniesieniu do środków zwiększających zdolność do zatrudnienia zwolnionych pracowników lub pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia):

CZĘŚĆ III.3.C

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy na ratowanie, pomocy na restrukturyzację lub tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego: programy pomocy

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wypełnić w odniesieniu do programów pomocy na ratowanie, pomocy na restrukturyzację i tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego objętych wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji ( 102 )(„wytyczne”).

1.    Zakres programu

1.1.

Czy program dotyczy zapewnienia:



a)  pomocy na ratowanie:

□ Tak

□ Nie

b)  pomocy na restrukturyzację:

□ Tak

□ Nie

c)  tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego:

□ Tak

□ Nie

2.    Kwalifikowalność

2.1.

Czy program jest ograniczony do MŚP ( 103 ) znajdujących się w trudnej sytuacji lub mniejszych przedsiębiorstw państwowych znajdujących się w trudnej sytuacji ( 104 ) (o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zwanych dalej łącznie „MŚP”)?



□ Tak

□ Nie

2.2.

Czy program jest ograniczony do MŚP spełniających jedno z poniższych kryteriów kwalifikowalności:

a) W odniesieniu do MŚP będących spółkami charakteryzującymi się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników ( 105 ): czy więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat ( 106 )?



□ Tak

□ Nie

b) W odniesieniu do MŚP będących spółkami, w których przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki ( 107 ):czy więcej niż połowę kapitału według dokumentów księgowych spółki utracono wskutek poniesionych strat?



□ Tak

□ Nie

c) MŚP będących przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie z prawem krajowym spełniających kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli?



□ Tak

□ Nie

d) W odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw państwowych: czy stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału przedsiębiorstwa był większy niż 7,5 oraz wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0 przez ostatnie dwa lata?



□ Tak

□ Nie

2.3.

Czy w programie przewiduje się możliwość udzielenia pomocy na ratowanie lub tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego MŚP, które nie kwalifikują się jako przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, ale które tylko z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności mają pilne potrzeby związane z płynnością?



□ Tak

□ Nie

2.4.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 2.3 brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie przeprowadzona ocena, czy MŚP ma pilne potrzeby związane z płynnością, i jakiego rodzaju okoliczności kwalifikuje się jako wyjątkowe i nieprzewidziane.

2.5.

Czy program ma zastosowanie do nowo utworzonych MŚP?



□ Tak

□ Nie

2.6.

Czy program ma zastosowanie do MŚP prowadzących działalność w:



a)  sektorze węgla (1):

□ Tak

□ Nie

b)  sektorze żelaza i stali (2):

□ Tak

□ Nie

c)  sektorach, w których obowiązują szczegółowe zasady dla instytucji finansowych (3):

□ Tak

□ Nie

(1)   Zgodnie z definicją zawartą w decyzji 2010/787/UE.

(2)   Zgodnie z definicją zawartą w załączniku IV do komunikatu Komisji dotyczącego wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1).

(3)   Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego („komunikat bankowy”) (Dz.U. C 216 z 30.7.2013, s. 1).

3.    Maksymalna kwota pomocy

3.1.

Czy maksymalna łączna kwota pomocy przyznana jednemu MŚP w ramach programu jest ograniczona do maksymalnie 10 mln EUR, łącznie z wszelką pomocą z innych źródeł lub w ramach innych programów?



□ Tak

□ Nie

3.2.

Proszę wskazać maksymalną kwotę pomocy przyznawaną MŚP w ramach programu:

4.    Zgodność z rynkiem wewnętrznym

4.1.

Przyczynienie się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie

a) Czy program ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy upadek beneficjenta prawdopodobnie będzie się wiązać z trudnościami społecznymi lub niedoskonałościami rynku, w szczególności:

 opuszczenie rynku przez innowacyjne MŚP lub MŚP o dużym potencjale wzrostu może mieć negatywne konsekwencje:

 



□ Tak

□ Nie

 opuszczenie rynku przez MŚP mające szerokie powiązania z innymi lokalnymi lub regionalnymi MŚP może mieć negatywne konsekwencje:

 



□ Tak

□ Nie

 upadek rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadzą do bankructwa MŚP, które w przeciwnym przypadku byłoby rentowne:

 



□ Tak

□ Nie

 podobne trudne sytuacje należycie uzasadnione przez beneficjenta:

 



□ Tak

□ Nie

b) Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w lit. a) brzmi „tak”, proszę wyczerpująco uzasadnić odpowiedź i wyjaśnić kryteria, na podstawie których organy krajowe mają zamiar ocenić wkład w osiągnięcie celów leżących we wspólnym interesie.

4.2.   Plan restrukturyzacji i przywrócenie długoterminowej rentowności

Czy w odniesieniu do przyznania pomocy na restrukturyzację w ramach programu należy przedstawić plan restrukturyzacji ( 108 ) mający na celu przywrócenie długoterminowej rentowności ( 109 ) beneficjenta w rozsądnych ramach czasowych. (zob. wzór planu restrukturyzacji w załączniku II do wytycznych)?



□ Tak

□ Nie

5.    Konieczność interwencji państwa i efekt zachęty

5.1.

Czy w odniesieniu do przyznania pomocy na restrukturyzację w ramach programu organy krajowe muszą dokonać porównania środków określonych w planie restrukturyzacji z wiarygodnym scenariuszem alternatywnym nieobejmującym pomocy państwa ( 110 ), które to porównanie wykaże, że w przypadku realizacji scenariusza alternatywnego właściwy cel lub właściwe cele leżące we wspólnym interesie, opisane w pkt 4.1 powyżej, nie zostałyby osiągnięte lub zostałyby osiągnięte w mniejszym zakresie? W szczególności czy w ramach programu należy wykazać, że bez udziału pomocy beneficjent zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w sposób uniemożliwiający osiągnięcie celu lub celów leżących we wspólnym interesie, jak opisano w pkt 4.1 powyżej?



□ Tak

□ Nie

5.2.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 5.1 brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, zgodnie z jakimi kryteriami organy krajowe to ocenią.

6.    Adekwatność

6.1.

Czy przyznana w ramach programu pomoc jest ograniczona do gwarancji kredytowych lub pożyczek?



□ Tak

□ Nie

6.2.

Czy w ramach projektu należy określić koszt finansowy pożyczki (lub – w przypadku gwarancji kredytowych – łączny koszt finansowy gwarantowanej pożyczki, w tym stopę oprocentowania pożyczki i prowizję gwarancyjną) w wysokości nie niższej niż stopa referencyjna określona w komunikacie w sprawie stóp referencyjnych ( 111 ) dla słabych przedsiębiorstw oferujących normalne poziomy zabezpieczenia?



□ Tak

□ Nie

6.3.

Czy w programie przewiduje się przyznanie pomocy na ratowanie na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, w którym należy przeprowadzić analizę sytuacji beneficjenta?



□ Tak

□ Nie

6.4.

Czy w programie przewiduje się, że w ciągu sześciu miesięcy po przyznaniu pomocy na ratowanie pożyczka zostanie zwrócona lub gwarancja zakończona, chyba że przed tym terminem: a) organy krajowe zatwierdzą plan restrukturyzacji lub plan likwidacji albo b) beneficjent przedłoży uproszczony plan restrukturyzacji ( 112 ) (w przypadku tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego)?



□ Tak

□ Nie

6.5.

Czy w programie przewiduje się, że pomocy na ratowanie nie można wykorzystać na sfinansowanie środków strukturalnych, takich jak nabycie ważnych rodzajów działalności lub aktywów, innych niż niezbędne do przetrwania beneficjenta w okresie ratowania?



□ Tak

□ Nie

6.6.

Proszę wyjaśnić, na podstawie jakich kryteriów organy krajowe ocenią, w jakim zakresie problemy beneficjenta są związane z płynnością lub wypłacalnością, i w jaki sposób wybiorą odpowiednie instrumenty pomocy państwa umożliwiające zaradzenie stwierdzonym problemom w najwłaściwszy sposób:

6.7.

Czy przyznane w ramach programu tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest ograniczone do gwarancji kredytowych lub pożyczek?



□ Tak

□ Nie

6.8.

Czy w ramach projektu należy określić koszt finansowy pożyczki (lub – w przypadku gwarancji kredytowych – łączny koszt finansowy gwarantowanej pożyczki, w tym stopę oprocentowania pożyczki i prowizję gwarancyjną) w wysokości nie niższej niż stopa referencyjna określona w komunikacie w sprawie stóp referencyjnych dla słabych przedsiębiorstw oferujących normalne poziomy zabezpieczenia?



□ Tak

□ Nie

6.9.

Czy w ramach programu należy zwiększyć wynagrodzenie za tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne o co najmniej 50 punktów bazowych po upływie 12 miesięcy od wypłacenia beneficjentowi pierwszej transzy (okres ten należy skrócić o bezpośrednio poprzedzający okres pomocy na ratowanie)?



□ Tak

□ Nie

6.10.

Czy w programie przewiduje się udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, skrócony o bezpośrednio poprzedzający okres pomocy na ratowanie?



□ Tak

□ Nie

6.11.

Czy w programie przewiduje się, że nie później niż sześć miesięcy od momentu wypłacenia beneficjentowi pierwszej transzy tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, przy czym okres ten należy skrócić o bezpośrednio poprzedzający okres pomocy na ratowanie, organy krajowe zatwierdzą uproszczony plan restrukturyzacji?



□ Tak

□ Nie

6.12.

Czy w programie przewiduje się, że w ciągu 18 miesięcy od daty przyznania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, skróconego o bezpośrednio poprzedzający okres pomocy na ratowanie, pożyczka zostanie zwrócona lub gwarancja zakończona, chyba że przed tym terminem plan restrukturyzacji lub plan likwidacji beneficjenta zostały zatwierdzone przez organy krajowe?



□ Tak

□ Nie

7.    Proporcjonalność pomocy lub pomoc ograniczona do minimum

7.1.   Kwota pomocy

a) Czy w programie przewiduje się, że kwota pomocy nie przekroczy wyniku obliczeń wykonanych na podstawie wzoru podanego w załączniku I do wytycznych?



□ Tak

□ Nie

b) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a) brzmi „nie”, czy w programie przewiduje się wymóg sporządzenia planu płynności określającego potrzeby beneficjenta związane z płynnością na kolejne sześć miesięcy (18 miesięcy w przypadku tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego)?



□ Tak

□ Nie

c) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. b) brzmi „tak”, proszę wyjaśnić na jakiej podstawie i w oparciu o jakie informacje organy krajowe zbadają, czy plan płynności określający potrzeby beneficjenta związane z płynnością na kolejne sześć miesięcy (18 miesięcy w przypadku tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego) jest należycie uzasadniony:

7.2.   Wkład własny

a) Czy w programie przewiduje się wymóg wniesienia rzeczywistego i nieobjętego pomocą wkładu w koszty restrukturyzacji, pochodzącego z zasobów własnych beneficjenta pomocy, jego udziałowców lub wierzycieli lub grupy kapitałowej, do której należy, lub nowych inwestorów, który to wkład wynosi co najmniej 40 % kosztów restrukturyzacji w przypadku średnich przedsiębiorstw lub 25 % kosztów restrukturyzacji w przypadku małych przedsiębiorstw?



□ Tak

□ Nie

b) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a) brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, które elementy organy krajowe uwzględnią przy ocenie, czy wkład własny jest rzeczywisty i nieobjęty pomocą:

c) Czy w ramach programu wkład własny powinien być porównywalny z przyznawaną pomocą pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom płynności beneficjenta ( 113 )?



□ Tak

□ Nie

d) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. c) brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, w jaki sposób organy krajowe to ocenią:

7.3.   Podział obciążenia

Należy wypełnić, jeżeli w programie przewiduje się możliwość przyznania pomocy państwa w formie poprawiającej pozycję kapitałową beneficjenta ( 114 ):

a) Czy w programie przewiduje się, że interwencja państwa może mieć miejsce dopiero po zaksięgowaniu całości strat oraz przyporządkowaniu ich obecnym udziałowcom lub właścicielom długów podporządkowanych?



□ Tak

□ Nie

b) Czy w okresie restrukturyzacji zostanie uniemożliwiony, w granicach wyznaczonych przez prawo, wypływ środków pieniężnych od beneficjenta do posiadaczy kapitału własnego lub długu podporządkowanego?



□ Tak

□ Nie

c) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. b) brzmi „nie”, proszę wyjaśnić, na podstawie jakich kryteriów organy krajowe ocenią, czy taki wypływ środków pieniężnych nie będzie miał nieproporcjonalnego wpływu na osoby, które dokapitalizowały beneficjenta nowym kapitałem.

d) Czy organy krajowe dopuszczają jakiekolwiek wyjątki od warunków opisanych w lit. a) i b) powyżej?

 Nie

 Tak. Jeżeli tak, proszę wyjaśnić.

e) Czy w programie przewiduje się, że państwo otrzyma słuszny udział w przyszłym wzroście wartości beneficjenta, biorąc pod uwagę wysokość zapewnionego przez państwo dokapitalizowania w stosunku do pozostałego kapitału spółki po zaksięgowaniu strat?



□ Tak

□ Nie

8.    Negatywne skutki

8.1.

Zasada „pierwszy i ostatni raz”

Czy program wyklucza ( 115 ) udzielanie jakiejkolwiek pomocy MŚP, które otrzymało już w przeszłości pomoc na ratowanie ( 116 ), pomoc na restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne lub jakąkolwiek niezgłoszoną pomoc?



□ Tak

□ Nie

8.2.

Środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji ( 117 )

a) Czy w programie przewiduje się wymóg, aby beneficjenci dokonali zbycia aktywów, ograniczenia mocy produkcyjnych lub obecności na rynku ( 118 )? Proszę wskazać ponadto właściwe rynki, na których odbędą się te transakcje zbycia ( 119 ) oraz ich harmonogram ( 120 ).



□ Tak

□ Nie

b) Czy program stanowi, że środki strukturalne zazwyczaj powinny mieć formę zbycia przy założeniu kontynuacji działalności rentownych niezależnych przedsiębiorstw, które – zarządzane przez właściwego nabywcę – mogą skutecznie konkurować w perspektywie długoterminowej?



□ Tak

□ Nie

c) Jeżeli odpowiedź na pytanie w lit. b) brzmi „nie”, to czy w programie przewiduje się, że w razie braku takiego podmiotu beneficjent może wyodrębnić istniejącą i odpowiednio finansowaną działalność, a następnie dokonać jej zbycia, tworząc w ten sposób nowy i rentowny podmiot, który powinien być zdolny do konkurowania na rynku?



□ Tak

□ Nie

d) Jeżeli w programie dopuszcza się środki strukturalne w formie zbycia samych aktywów bez stworzenia rentownego podmiotu zdolnego do konkurowania na rynku, to czy beneficjent musi wykazać, że żadna inna forma środków strukturalnych nie byłaby wykonalna lub że inne środki strukturalne poważnie zagroziłyby rentowności przedsiębiorstwa?



□ Tak

□ Nie

e) Czy w ramach programu beneficjenci muszą powstrzymać się od nabywania udziałów we wszystkich spółkach w okresie restrukturyzacji, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia długoterminowej rentowności?



□ Tak

□ Nie

f) Czy w ramach programu beneficjenci zgadzają się powstrzymać od wykorzystywania pomocy państwa jako przewagi konkurencyjnej w działaniach promocyjnych podczas wprowadzania swoich produktów i usług na rynek?



□ Tak

□ Nie

g) Czy w programie przewiduje się możliwość zobowiązania beneficjenta do powstrzymania się od angażowania się w działalność komercyjną ukierunkowaną na szybki rozwój jego udziału w rynku w odniesieniu do konkretnych produktów lub rynków geograficznych poprzez zaoferowanie warunków (na przykład w odniesieniu do cen i innych warunków handlowych), którym nie mogą sprostać konkurenci nieotrzymujący pomocy państwa?



□ Tak

□ Nie

h) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. g) brzmi „tak”, to w jakich okolicznościach? Proszę wyjaśnić.

i) Czy w programie przewiduje się zastosowanie jakichkolwiek innych środków behawioralnych?

 Nie

 Tak. W takim przypadku proszę je opisać.

j) Czy w programie umożliwia się przyjęcie przez organy krajowe lub beneficjenta jakichkolwiek środków, które mają na celu wspieranie większej otwartości, stabilności i konkurencyjności rynków, na przykład poprzez sprzyjanie wejściu na rynek i jego opuszczeniu ( 121 )?



□ Tak

□ Nie

k) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. j) brzmi „tak”, proszę opisać:

9.    Informacje ogólne

9.1.

Czy program ma zastosowanie do MŚP prowadzących działalność na obszarze objętym pomocą?



□ Tak

□ Nie

9.2.

Czy szczegółowe przepisy mają zastosowanie do MŚP prowadzących działalność na obszarach objętych pomocą w ramach programu?



□ Tak

□ Nie

9.3.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 9.2 brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, które szczegółowe przepisy mają zastosowanie i dlaczego są one uzasadnione.

9.4.

Czy organy krajowe zamierzają przyjąć wkład, który stanowi mniej niż 40 % kosztów restrukturyzacji w przypadku średnich przedsiębiorstw lub mniej niż 25 % kosztów restrukturyzacji w przypadku małych przedsiębiorstw?



□ Tak

□ Nie

9.5.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 9.4 brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, w jaki sposób organy krajowe zastosują wymogi dotyczące środków mających na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji, aby ograniczyć negatywny systemowy wpływ na dany region:

10.    Inne informacje

Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które będą miały znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie wytycznych (np. w odniesieniu do środków zwiększających zdolność do zatrudnienia zwolnionych pracowników lub pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia):

CZĘŚĆ III.4

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania pomocy objętej komunikatem Komisji w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne ( 122 )

1.    Cechy zgłaszanego środka lub zgłaszanych środków pomocy

1.1.

Proszę opisać, w miarę możliwości jak najdokładniej, cel pomocy w odpowiednich przypadkach w odniesieniu do każdego środka pomocy:

1.2.

Proszę opisać zakres stosowania każdego środka pod względem:

1.2.1.

rodzaju działań objętych pomocą (np. rozwijanie projektów, produkcja, dystrybucja):

1.2.2.

rodzaju utworów objętych pomocą (np. produkcje kinematograficzne, seriale telewizyjne, projekty transmedialne):

1.3.

Jeżeli program pomocy obejmuje środek wsparcia dla projektów transmedialnych, to czy działania objęte pomocą są bezpośrednio związane z komponentem produkcji filmu utworu?



□ Tak

□ Nie

1.4.

Proszę wskazać istniejące przepisy, które gwarantują cel kulturowy pomocy:

2.    Warunki kwalifikowalności

2.1.

Proszę wskazać warunki kwalifikowalności w odniesieniu do działań lub utworów w ramach planowanego środka pomocy:

2.2.

Proszę wskazać warunki kwalifikowalności w odniesieniu do beneficjentów planowanego środka pomocy:

 Czy w programie przewiduje się rozróżnienie ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania?

 

 

 Czy beneficjenci są zobowiązani do spełnienia jakichkolwiek innych warunków niż warunek bycia reprezentowanym przez stałe przedstawicielstwo w momencie wypłacania pomocy?

 

 

 

 Jeżeli pomoc zawiera komponent podatkowy, to czy beneficjent musi spełniać jakiekolwiek inne wymogi lub warunki niż warunek posiadania podlegających opodatkowaniu przychodów na terytorium państwa członkowskiego?

 

 

 Inne warunki:

 

 

3.    Obowiązek terytorialnego wykorzystania środków

3.1.

Proszę wskazać, czy środek obejmuje przepisy, zgodnie z którymi producent musi dokonywać (częściowo) wydatków z budżetu produkcji na terytorium państwa członkowskiego lub jego mniejszej jednostki terytorialnej:

3.1.1.

w celu kwalifikowania się do pomocy?



□ Tak

□ Nie

3.1.2.

jako warunek powiązany z przyznaniem pomocy?



□ Tak

□ Nie

3.2.

Czy warunki terytorialnego wykorzystania mają zastosowanie do niektórych konkretnych pozycji budżetu produkcji?

3.3.

W przypadku gdy konieczne jest spełnienie warunku minimalnego zakresu terytorialnego w celu kwalifikowania się do pomocy, proszę opisać charakter tych wymogów:

3.3.1.

o niejednoznacznym charakterze (np. minimalna liczba dni kręcenia zdjęć do produkcji na danym terytorium):

3.3.2.

o jednoznacznym charakterze (np. minimalna kwota lub procent wydatków):

3.4.

W przypadku gdy z przyznaniem pomocy powiązane są warunki terytorialne, proszę wyjaśnić:

3.4.1.

Czy pomoc oblicza się jako odsetek wydatków terytorialnych?

3.4.2.

Czy wymagane terytorialne wykorzystanie środków oblicza się w odniesieniu do całkowitego budżetu filmu?

3.4.3.

Czy wymagane terytorialne wykorzystanie środków oblicza się w odniesieniu do kwoty przyznanej pomocy?

4.    Koszty kwalifikowalne

Proszę określić, które koszty można uwzględnić w celu wyznaczenia kwoty pomocy.

5.    Intensywność pomocy

5.1.

Proszę wskazać, czy w programie dopuszcza się intensywność pomocy przekraczającą 50 % budżetu produkcji? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, jakich rodzajów utworów to dotyczy, i podać ustalone limity intensywności pomocy.

5.2.

Jeżeli stosuje się koncepcję „trudnych utworów audiowizualnych”, proszę wskazać kategorie utworów objętych tą koncepcją (tzn. wskazać zastosowaną definicję).

5.3.

Jeżeli w ramach programu udziela się pomocy na pisanie scenariuszy lub rozwijanie projektów, to czy koszty pisania scenariuszy i rozwijania projektów są zawarte w budżecie produkcji i uwzględnione przy obliczaniu intensywności pomocy w przypadku utworów audiowizualnych?

5.4.

Jeżeli w ramach programu wspiera się dystrybucję i działania promocyjne, to jaka intensywność pomocy jest dozwolona w ramach programu?

6.    Dziedzictwo filmowe

W stosownych przypadkach proszę przedstawić informacje dotyczące środków podjętych w odniesieniu do dziedzictwa filmowego.

7.    Zgodność

7.1.

Proszę przedstawić uzasadnione wyjaśnienie potwierdzające zgodność pomocy w świetle zasad określonych w komunikacie Komisji w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne.

7.2.

Jeżeli program dotyczy pomocy dla kin, proszę przedstawić uzasadnione wyjaśnienie potwierdzające zgodność pomocy jako pomocy przeznaczonej na wspieranie kultury w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE, w szczególności w odniesieniu do konieczności, adekwatności i proporcjonalności pomocy.

8.    Inne informacje

Proszę wskazać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny przedmiotowego środka lub przedmiotowych środków na podstawie komunikatu w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne.

Część III.5

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa na rozwój sieci szerokopasmowych

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystać do zgłoszenia pomocy objętej wytycznymi UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych ( 123 )(„wytyczne w sprawie sieci szerokopasmowych”).

1.    Cechy zgłaszanego środka pomocy

1.1.

Proszę opisać cel środka pomocy:

1.2.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób środek pomocy wpasowuje się w krajową strategię rozwoju sieci szerokopasmowych i cele unijne (w tym w strategię „Europa 2020” i agendę cyfrową ( 124 )):

1.3.

Proszę przedstawić uzasadnienie podjęcia interwencji publicznej i wyjaśnić oczekiwane korzyści wynikające ze środka pomocy (np. ekonomiczne i społeczne korzyści, zwiększony zasięg sieci szerokopasmowej i wskaźniki penetracji internetu itd.).

1.4.

Jaką kategorię sieci ma wspierać środek pomocy?

 sieci szkieletowe (lub sieci wykorzystujące łącza trunk);

 sieci dosyłowe (sieci regionalne albo średniodystansowe);

 sieci dostępowe (lub sieci „ostatniej mili”).

1.5.

Jakie elementy sieci ma wspierać środek pomocy?

 elementy infrastruktury pasywnej;

 elementy infrastruktury aktywnej.

1.6.

Jaki rodzaj sieci szerokopasmowych ma wspierać środek pomocy?

 podstawowe sieci szerokopasmowe (oferujące szybkość pobierania danych na poziomie co najmniej 2 Mb/s);

 sieci dostępu nowej generacji („NGA”) ( 125 );

 ultraszybkich sieci szerokopasmowych ( 126 ).

1.7.

Na jakie rodzaje obszarów jest ukierunkowany środek pomocy? Należy sklasyfikować obszary docelowe w odniesieniu do różnych wspieranych segmentów i rodzajów sieci oraz uzasadnić tę klasyfikację na podstawie możliwych do zweryfikowania danych.



□  Białe podstawowe

□  Szare podstawowe

□  Czarne podstawowe

□  Białe NGA

□  Szare NGA

□  Czarne NGA

□  Białe ultraszybkie

□  Szare ultraszybkie

□  Czarne ultraszybkie

1.8.

Proszę przedstawić wszelkie inne istotne informacje przydatne w wyjaśnieniu ogólnego kontekstu środka pomocy:

1.9.

Jaki rodzaj inwestycji i model biznesowy zostaną przyjęte ( 127 )?

2.    Procedura i przyznanie środka pomocy

2.1.

Jaki jest zakres środka pomocy pod względem zasięgu terytorialnego?

2.2.

Proszę przedstawić informacje, w tym datę, i przedłożyć wyniki tworzenia precyzyjnych map i analizy zasięgu, podjętych w celu wyraźnego określenia obszarów docelowych:

2.3.

Proszę opisać proces i wyniki otwartych, przejrzystych konsultacji społecznych, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swoich uwag na temat planowanego środka pomocy. Proszę przedstawić odpowiednie łącza internetowe do stron, na których opublikowano informacje na temat danego środka.

2.4.

W przypadku budowy/rozbudowy lub obsługi dotowanej sieci przez operatorów będących osobami trzecimi proszę potwierdzić, że przeprowadzona zostanie konkurencyjna procedura wyboru zgodnie z dyrektywami Unii w dziedzinie zamówień publicznych ( 128 ). Proszę przedstawić wszystkie istotne informacje w tym względzie:

2.5.

Proszę przedstawić informacje dotyczące sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym (w tym kryteria przyznania i względną wagę przypisaną do każdego z wybranych kryteriów), biorąc pod uwagę kryteria jakościowe (np. zakres, trwałość podejścia technologicznego lub wpływ rozwiązania na konkurencję) oraz cenę:

2.6.

Czy istnieją minimalne wymogi dotyczące usług, z którymi zgodna musi być dotowana sieć (takie jak minimalna szerokość pasma, zrównoważone usługi, minimalny zasięg geograficzny itd.)?



□ Tak

□ Nie

2.7.

Jeżeli tak, proszę je opisać:

2.8.

Czy środek pomocy jest neutralny pod względem technologicznym?



□ Tak

□ Nie

2.9.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 2.8 brzmi „tak”, proszę opisać, w jaki sposób zapewnia się przestrzeganie tej zasady:

2.10.

Proszę dostarczyć mapę przedstawiającą istniejącą infrastrukturę w danym państwie lub regionie, w tym również wszelką nową infrastrukturę, której wdrożenie planują operatorzy komercyjni w najbliższej przyszłości, tj. w okresie trzech lat:

2.11.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnia się, aby operatorzy pragnący uczestniczyć w procedurze wyboru dostarczyli wszystkie istotne informacje o wszelkiej istniejącej infrastrukturze, jaką posiadają lub kontrolują na obszarze docelowym:

2.12.

Proszę wyjaśnić, jaki rodzaj zobowiązań do zapewnienia dostępu hurtowego zostanie nałożony na dotowaną sieć (obejmujący dostęp do infrastruktury pasywnej i aktywnej, prawo do wykorzystywania kanałów i słupów, światłowodów ciemnych oraz szafek ulicznych) i jak długo będą obowiązywać zobowiązania do zapewnienia dostępu:

2.13.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób będą porównywane ceny za dostęp:

2.14.

Czy mechanizm wycofania będzie miał zastosowanie do środka pomocy?



□ Tak

□ Nie

2.15.

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 2.14 brzmi „tak”, proszę opisać ten mechanizm, jego cechy i czas trwania:

2.16.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zorganizowane będzie monitorowanie środka pomocy:

 który organ publiczny przeprowadzi monitorowanie?

 jakie aspekty środka będą przedmiotem monitorowania?

 jakie kryteria wydajności będą analizowane?

 jaki będzie harmonogram monitorowania?

2.17.

Proszę opisać rolę krajowego organu regulacyjnego, w szczególności w zakresie identyfikacji obszarów docelowych, określania cen za dostęp hurtowy, w tym ich porównywania, rozwiązywania sporów itd.:

2.18.

Proszę przedstawić stanowisko krajowego organu regulacyjnego w odniesieniu do planowanej interwencji w zakresie pomocy oraz, w stosownych przypadkach, opinię krajowego organu ds. konkurencji:

3.    Kryteria zgodności

Proszę wyjaśnić, w jakim zakresie zgłoszony środek pomocy jest zgodny z warunkami określonymi w sekcji 2.5 wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych, w szczególności jeżeli chodzi o:

a) Czy środek pomocy jest ukierunkowany na osiągnięcie jasno określonych celów leżących we wspólnym interesie?



□ Tak

□ Nie

b) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a) brzmi „tak”, proszę opisać cele leżące we wspólnym interesie realizowane przez środek pomocy.

c) Czy środek pomocy uwzględnia niedoskonałość rynku lub istotne nierówności ograniczające dostępność usług dostępu szerokopasmowego?



□ Tak

□ Nie

d) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. c) brzmi „tak”, proszę opisać niedoskonałość rynku i przedstawić ogólny przegląd rynku dostępu szerokopasmowego w danym państwie lub regionie i na obszarach będących obszarami docelowymi środka pomocy.

Przegląd ten powinien zawierać informacje na temat obecnego poziomu zasięgu sieci szerokopasmowej, wskaźnika penetracji internetu (liczby gospodarstw domowych, przedsiębiorstw podłączonych do infrastruktury), podziału dostępności usług ze względu na technologię, głównych tendencji panujących na (krajowym lub regionalnym) rynku dostępu szerokopasmowego, podziału na obszary wiejskie/miejskie w kontekście zasięgu sieci szerokopasmowej, porównania cen detalicznych z cenami pobieranymi za te same usługi oferowane w bardziej konkurencyjnych, ale mimo to porównywalnych obszarach lub regionach kraju, dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych oraz świadczenia usług łączności, sytuacji pod względem konkurencyjności na rynkach łączności elektronicznej (struktury i dynamiki rozwoju rynków), przeglądu krajowych ram regulacyjnych i obowiązujących zobowiązań regulacyjnych spoczywających na operatorach z sektora łączności elektronicznej:

e) Proszę wykazać adekwatność środka pomocy:

f) Czy wdrożono już jakiekolwiek inne, alternatywne (mniej zakłócające) instrumenty, umożliwiające dostarczanie usług dostępu szerokopasmowego i rozwiązanie problemu braku usług w zakresie dostępu szerokopasmowego, w tym regulacje ex ante lub stymulowanie popytu?



□ Tak

□ Nie

g) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. f) brzmi „tak”, proszę opisać te inicjatywy i wyjaśnić, dlaczego uznano je za niewystarczające do osiągnięcia pożądanych celów z zakresu rozwoju sieci szerokopasmowych:

h) Czy w ciągu ostatnich trzech lat obecni operatorzy sieci przeprowadzili jakiekolwiek prywatne inwestycje na obszarach docelowych?



□ Tak

□ Nie

i) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. h) brzmi „tak”, proszę opisać te inwestycje i wyjaśnić, dlaczego istniejąca infrastruktura szerokopasmowa nie jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb obywateli i użytkowników biznesowych oraz dlaczego konieczna jest pomoc państwa:

j) Proszę opisać oczekiwane pozytywne efekty środka pomocy:

k) Czy środek pomocy zapewni skokową zmianę w zakresie dostępności do szerokopasmowego internetu?



□ Tak

□ Nie

l) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. k) brzmi „tak”, proszę to wykazać w drodze porównania obecnej i planowanej budowy/rozbudowy sieci (tj. przed planowaną interwencją i po niej). W szczególności proszę dokładnie opisać, czy i w jakim stopniu zostaną podjęte znaczące nowe inwestycje w sieć szerokopasmową oraz jakie nowe możliwości powstaną na rynku pod względem dostępności i jakości usługi dostępu szerokopasmowego:

m) Proszę wyjaśnić oczekiwane zmiany w zachowaniu beneficjenta lub beneficjentów środka pomocy:

n) Proszę wykazać, że podobna inwestycja w sieć szerokopasmową nie zostałaby podjęta w takich samych ramach czasowych lub zgodnie z takimi samymi warunkami w przypadku braku pomocy państwa:

o) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zagwarantowane ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum:

p) Proszę wyjaśnić potencjalne negatywne skutki środka pomocy dla konkurencji i wymiany handlowej (na przykład potencjalne spowodowanie wyparcia inwestycji prywatnych lub umocnienie pozycji dominującej) oraz wskazać te elementy w strukturze środka ( 129 ), które mogłyby zminimalizować to ryzyko:

4.    Inne informacje

Proszę podać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które Państwa zdaniem mają znaczenie przy dokonywaniu oceny przedmiotowego środka na podstawie wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych lub jakiekolwiek inne informacje istotne z punktu widzenia unijnych przepisów w zakresie konkurencji i rynku wewnętrznego ( 130 ).

CZĘŚĆ III.6

Formularz informacji uzupełniających dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdej pomocy objętej wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (zwanymi dalej „wytycznymi dotyczącymi środowiska i energii”) ( 131 ).

Wszystkie dokumenty dostarczone przez państwa członkowskie w formie załączników do formularza zgłoszeniowego należy ponumerować, a numery dokumentów należy podać w odpowiednich miejscach niniejszego formularza informacji uzupełniających.

Jeżeli w przypadku środka pomocy indywidualnej istnieje kilku beneficjentów, stosowne informacje należy podać w odniesieniu do każdego z nich.

Niniejszy uzupełniający formularz zgłoszeniowy wypełnia się dodatkowo poza formularzem „Część I. Informacje ogólne”.

Zakres

Przed wypełnieniem niniejszego formularza zgłoszeniowego należy rozważyć, czy środek ten można wdrożyć zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 (ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych) ( 132 ), w szczególności z jego rozdziałem III sekcja 7 (Pomoc na ochronę środowiska).

Czy pomoc można wdrożyć zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli pomoc można wdrożyć zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych, proszę wyjaśnić, dlaczego środek jest zgłaszany.

Przed wypełnieniem niniejszego formularza zgłoszeniowego należy rozważyć, czy środek ten można wdrożyć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis ( 133 ).

Czy pomoc można wdrożyć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli pomoc można wdrożyć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis, proszę wyjaśnić, dlaczego środek jest zgłaszany.

Niniejszy formularz należy wypełnić jedynie w celu zgłoszenia pomocy państwa, którą zamierza się wdrożyć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środowiska i energii. Proszę wypełnić odpowiednie części formularza zgłoszeniowego odnoszące się do rodzaju zgłaszanego środka.

Sekcja A:    Informacje ogólne dotyczące środków pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią

1. Proszę określić poniżej rodzaj pomocy i wypełnić odpowiednią część sekcji B niniejszego formularza informacji uzupełniających („Ogólna ocena zgodności”): jeżeli program obejmuje więcej niż jeden rodzaj pomocy z poniższej listy, należy wypełnić sekcję B dla każdego zaznaczonego pola.

Jeżeli środek stanowi pomoc w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków lub w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ( 134 ), proszę wypełnić sekcję C formularza („Ocena zgodności pomocy w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków oraz w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych”).

a) □ pomoc dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi surowsze niż normy unijne lub podnoszą poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

b) □ pomoc na zakup nowych środków transportu, które spełniają wymogi surowsze niż normy unijne lub podnoszą poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

c) □ pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;

d) □ pomoc na energię ze źródeł odnawialnych;

 Proszę potwierdzić, że środek służy jedynie wsparciu energii ze źródeł odnawialnych, jak określono w pkt 19 ppkt 5 i pkt 19 ppkt 11 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

 

 

 W przypadku biopaliw proszę potwierdzić, że środek ten służy jedynie wsparciu zrównoważonych biopaliw, jak określono w pkt 19 ppkt 9 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

 

 

e) □ pomoc na środki na rzecz efektywności energetycznej;

 Proszę potwierdzić, że środek służy jedynie wsparciu środków na rzecz efektywności określonych w pkt 19 ppkt 2 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

 

 

f) □ pomoc na środki na rzecz efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego;

 Proszę potwierdzić, że środek ten służy jedynie wsparciu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, jak określono w pkt 19 ppkt 14 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

 

 

g) □ pomoc na wysokosprawną kogenerację;

 Proszę potwierdzić, że środek służy jedynie wsparciu wysokosprawnej kogeneracji, jak określono w pkt 19 ppkt 13 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

 

 

h) □ pomoc na gospodarowanie odpadami;

i) □ pomoc na badania środowiska;

j) □ pomoc na rekultywację terenów zanieczyszczonych;

k) □ pomoc na relokację przedsiębiorstw;

l) □ pomoc związana z systemami przydziałów emisji gazów cieplarnianych;

m) □ pomoc na infrastrukturę energetyczną;

n) □ pomoc na wychwytywanie, transport i składowanie CO2 (CCS);

o) □ pomoc na środki w zakresie wystarczalności mocy wytwórczych;

p) □ pomoc w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z takich podatków;

q) □ pomoc w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

2. Proszę przedstawić szczegółowy opis głównych cech zgłaszanego środka pomocy (cel, prawdopodobne skutki pomocy, instrument pomocy, intensywność pomocy, beneficjenci, budżet, warunki itp.).

3. Czy pomoc można łączyć z innymi formami pomocy?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, proszę przedstawić wyjaśnienie i wypełnić sekcję dotyczącą kumulacji w sekcji na temat proporcjonalności w ramach sekcji B.

4. W przypadku gdy zgłaszany środek dotyczy programu, proszę zaznaczyć poniższe pole, aby potwierdzić, że wszelka pomoc udzielona w ramach zgłaszanego programu będzie zgłaszana indywidualnie, jeżeli przekroczy progi określone w pkt 20 wytycznych dotyczących środowiska i energii:

 Tak

5. Jeżeli zgłoszona pomoc indywidualna została przyznana w ramach zatwierdzonego programu, proszę podać szczegółowe informacje o tym programie (numer sprawy, nazwę programu, datę zatwierdzenia przez Komisję):

6. W stosownych przypadkach proszę podać dane na temat kursu walutowego wykorzystanego na potrzeby zgłoszenia:

7. Proszę określić, czy ze środkiem związane są takie warunki, w tym model finansowania środka, jeśli stanowi on jego nieodłączny element, które mogą wiązać się nierozerwalnie z naruszeniem prawa Unii (pkt 29 wytycznych dotyczących środowiska i energii).



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnia się zgodność z prawem unijnym.

Sekcja B:    Ogólna ocena zgodności

1.    Przyczynienie się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.1 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

1. Biorąc pod uwagę cele leżące we wspólnym interesie sformułowane w wytycznych dotyczących środowiska i energii, proszę podać cele zgłaszanego środka w zakresie ochrony środowiska lub energetyki ( 135 ). Proszę zamieścić szczegółowy opis każdego odrębnego rodzaju pomocy, która zostanie przyznana w ramach zgłaszanego środka:

2. Czy zgłaszany środek był już stosowany w przeszłości?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać wyniki jego stosowania w zakresie ochrony środowiska lub poprawy systemu energetycznego, numer sprawy i datę zatwierdzenia środka przez Komisję oraz, jeżeli to możliwe, dołączyć krajowe sprawozdania z oceny środka:

3. Jeżeli środek jest nowy, proszę podać przewidywane rezultaty jego stosowania oraz czas, w jakim mają one zostać osiągnięte, a także określić, w jaki sposób rezultaty te przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonego celu:

4. Proszę wyjaśnić, jak zagwarantowane zostanie, by inwestycja dotycząca wystarczalności mocy wytwórczych nie była sprzeczna z celem polegającym na stopniowym znoszeniu dotacji szkodliwych dla środowiska, w tym dla paliw kopalnych, zgodnie z pkt 220 wytycznych dotyczących środowiska i energii. Jak na przykład uwzględnia się zarządzanie popytem i przepustowość połączeń wzajemnych? Czy preferuje się na przykład niskoemisyjnych dostawców mocy wytwórczych w przypadku równoważnej wydajności technicznej?

5. W przypadku wystarczalności mocy wytwórczych proszę wyjaśnić i jednoznacznie określić problem z wystarczalnością mocy wytwórczych, który najprawdopodobniej wystąpi, oraz spójność z analizą wystarczalności mocy wytwórczych przeprowadzaną regularnie przez ENTSO-E ( 136 ). Proszę przedstawić w odpowiedzi szczegółowe informacje, biorąc pod uwagę względy określone w pkt 221 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

6. W przypadku gospodarowania odpadami proszę potwierdzić, że spełnione są następujące warunki:

a) □ przestrzegana jest zasada hierarchii postępowania z odpadami; zob. pkt 118 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

b) □ inwestycja ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez przedsiębiorstwa („zanieczyszczających”) i nie obejmuje zanieczyszczeń emitowanych przez beneficjenta pomocy; zob. pkt 158 lit. a) wytycznych dotyczących środowiska i energii.

c) □ pomoc pośrednio nie zwalnia zanieczyszczających z odpowiedzialności spoczywającej na nich na mocy prawa unijnego, ani z obciążeń, które należy uznać za normalne koszty prowadzenia działalności przez zanieczyszczających; zob. pkt 158 lit. b) wytycznych dotyczących środowiska i energii.

d) □ inwestycja wykracza poza proces zgodny z aktualnym stanem techniki; zob. pkt 158 lit. c) wytycznych dotyczących środowiska i energii.

e) □ przetwarzane materiały zostałyby w przeciwnym razie unieszkodliwione lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska; zob. pkt 158 lit. d) wytycznych dotyczących środowiska i energii.

f) □ inwestycja nie zwiększa jedynie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu, nie zwiększając jednocześnie ich zbiórki. Zob. pkt 158 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

Ponadto proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić dowody potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w tym punkcie:

7. W przypadku przydziału emisji gazów cieplarnianych proszę szczegółowo opisać system przydziałów emisji gazów cieplarnianych, w tym między innymi cele, system przyznawania, organy lub jednostki uczestniczące, rolę państwa, beneficjentów i aspekty proceduralne:

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób:

a) □ system handlu uprawnieniami jest tworzony w sposób pozwalający osiągnąć cele w zakresie ochrony środowiska wykraczające poza te, które mają być osiągnięte na podstawie norm unijnych obowiązkowych dla odnośnych przedsiębiorstw;

b) □ przydział uprawnień odbywa się w sposób przejrzysty, w oparciu o obiektywne kryteria i źródła danych o najwyższej dostępnej jakości:

c) □ całkowita ilość uprawnień lub zezwoleń przyznana każdemu przedsiębiorstwu poniżej ich wartości rynkowej nie przekracza jego przewidywanych potrzeb oszacowanych dla sytuacji nieistnienia systemu handlu uprawnieniami:

d) □ metoda przydziału uprawnień nie faworyzuje określonych przedsiębiorstw ani określonych sektorów;

Jeżeli metoda przydziału uprawnień faworyzuje określone przedsiębiorstwa lub określone sektory, proszę wyjaśnić, w jaki sposób jest to uzasadnione logiką ekologiczną samego systemu lub jest niezbędne dla zachowania spójności z innymi koncepcjami polityki w dziedzinie ochrony środowiska:

e) □ nowe podmioty zasadniczo nie mogą otrzymać uprawnień ani zezwoleń na korzystniejszych warunkach niż istniejące przedsiębiorstwa działające na tych samych rynkach:

f) □ przyznawanie większej ilości uprawnień istniejącym instalacjom w porównaniu z nowymi podmiotami nie powinno powodować nadmiernych barier wejścia na rynek:

Ponadto proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić dowody wskazujące na spełnienie warunków wymienionych w tym punkcie:

8. Jeżeli pomoc ma zostać przyznana indywidualnym przedsiębiorstwom, proszę przedstawić jak najwięcej danych ilościowych, aby wykazać wkład w realizację odnośnego wspólnego celu dla zgłoszonego środka.

2.    Potrzeba pomocy państwa

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.2 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

1. Proszę wskazać niedoskonałość rynku utrudniającą podniesienie poziomu ochrony środowiska lub stworzenie dobrze funkcjonującego, bezpiecznego, zapewniającego przystępne ceny i zrównoważonego rynku energii (zob. pkt 35 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

2. Jeżeli istnieją już inne rozwiązania polityczne lub środki mające na celu skorygowanie danej niedoskonałości rynku, proszę przedstawić dowody potwierdzające, że zgłaszany środek odnosi się jedynie do rezydualnej niedoskonałości rynku (zob. pkt 36 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

3. Proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące charakteru tego środka i uzasadnić, dlaczego zgłaszany środek jest konieczny:

4. W przypadku inwestycji w projekty obejmujące infrastrukturę energetyczną proszę wyjaśnić (zob. pkt 206–208 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

a) W jakim zakresie środek przynosi korzyść projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013, inteligentnym sieciom lub infrastrukturze na obszarach objętych pomocą?

b) W jakim zakresie niedoskonałość rynku prowadzi do niewystarczającej dostępności niezbędnej infrastruktury?

c) W jakim zakresie dana infrastruktura jest dostępna osobom trzecim oraz podlega uregulowaniom dotyczącym taryf?

5. W przypadku wystarczalności mocy wytwórczych proszę przedstawić następujące informacje określone w pkt 222–224 wytycznych dotyczących środowiska i energii:

a) ocenę oddziaływania energii elektrycznej o zmiennej charakterystyce produkcji, w tym z sąsiednich systemów;

b) ocenę oddziaływania zaangażowania po stronie popytu, w tym opis środków promujących zarządzanie popytem;

c) ocenę faktycznego lub potencjalnego istnienia połączeń wzajemnych, w tym opis projektów wdrażanych i planowanych;

d) ocenę każdego innego elementu mogącego spowodować lub pogłębić problem z wystarczalnością mocy wytwórczych, takiego jak luki w przepisach lub niedoskonałości rynku, w tym np. pułapy cen hurtowych.

6. Jeżeli pomoc ma zostać przyznana indywidualnym przedsiębiorstwom, proszę przedstawić wyraźne dowody świadczące o tym, że odnośne indywidualne przedsiębiorstwa są w rzeczywistości dotknięte niedoskonałościami rynku lub rezydualnymi niedoskonałościami rynku wskazanymi powyżej (zob. pkt 38 i 39 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

7. Proszę przedstawić, w odpowiednim zakresie, szczegółowe informacje dotyczące następujących kwestii:

a) czy niedoskonałość rynku korygują już w wystarczającym stopniu inne środki z zakresu polityki, w szczególności istnienie norm ochrony środowiska lub innych norm unijnych, system handlu uprawnieniami do emisji lub podatki na ochronę środowiska;

b) czy interwencja państwa jest potrzebna, uwzględniając koszt wdrożenia krajowych norm dla beneficjenta pomocy w przypadku braku pomocy w porównaniu z kosztami (lub ich brakiem) wdrożenia takich norm dla głównych konkurentów beneficjenta pomocy;

c) w przypadku błędów koordynacji – liczby przedsiębiorstw, które potrzebują ze sobą współpracować, rozbieżnych interesów współpracujących stron i praktycznych problemów z koordynacją współpracy, takich jak kwestie językowe, wrażliwość informacji i niezharmonizowane normy.

3.    Adekwatność pomocy

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.3 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

1. Proszę wyjaśnić, dlaczego pomoc państwa stanowi adekwatny instrument w przeciwieństwie do innych instrumentów polityki (instrumentów pomocy niezawierających pomocy państwa) lub pełnego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” ( 137 ) (zob. pkt 41–44 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

2. Proszę wyjaśnić, dlaczego wybrany instrument pomocy państwa uznaje się za najbardziej adekwatny instrument pomocy państwa do osiągnięcia odnośnego celu w zakresie polityki oraz dlaczego prawdopodobnie spowoduje najmniejsze zakłócenia w handlu i konkurencji w porównaniu z innymi instrumentami pomocy państwa (zob. pkt 45–48 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

3. W przypadku wystarczalności mocy wytwórczych proszę potwierdzić, że pomoc stanowi wynagrodzenie wyłącznie za usługę dostępności zgodnie z pkt 225 wytycznych dotyczących środowiska i energii, oraz wyjaśnić tę kwestię. Proszę również opisać, w jaki sposób środek zapewnia odpowiednie zachęty zarówno dla istniejących, jak i przyszłych wytwórców, a także dla operatorów zastępowalnych technologii, takich jak rozwiązania w zakresie reagowania na zapotrzebowanie czy magazynowania (pozwalających na różne czasy realizacji w celu umożliwienia wykorzystania różnych technologii) zgodnie z pkt 226 wytycznych dotyczących środowiska i energii. Proszę wyjaśnić, w jakim stopniu przepustowość połączeń wzajemnych może skorygować ewentualny problem z wystarczalnością mocy wytwórczych (jak określono w pkt 226 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

4.    Efekt zachęty

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.4 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

1. Czy pomoc ma zostać przyznana na podstawie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej i dołączyć kopię ogłoszenia o przetargu lub jego projekt.

2. Czy w momencie przyznawania pomocy w ramach zgłaszanego środka zapewnia się, aby prace nad projektem nie zostały rozpoczęte przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do organów krajowych? Czy pewnym jest, że pomoc w żadnym razie nie zostanie i nie została już wypłacona, jeżeli prace nad projektem objętym pomocą zostały już rozpoczęte przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do organów krajowych ( 138 )?



□ Tak

□ Nie

3. Czy wnioski o przyznanie pomocy zawierają co najmniej nazwę wnioskodawcy i, w przypadku przedsiębiorstwa, jego wielkość, opis projektu, w tym jego lokalizację, oraz daty rozpoczęcia i zakończenia, kwotę publicznego wsparcia niezbędną do realizacji projektu i wykaz kosztów kwalifikowalnych:



□ Tak

□ Nie

4. Proszę wyjaśnić, podając przykłady, jakie działania zostaną podjęte w celu zweryfikowania wiarygodności scenariusza alternatywnego, tak aby upewnić się, że pomoc przynosi pożądane efekty zachęty?

5. Jeżeli przyznana pomoc ma na celu dostosowanie się do przyszłych norm unijnych, proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące elementów, z których składać się będzie pomoc, standardów, które należy spełnić, oraz terminu ich spełnienia, lub które normy zostaną przekroczone (zob. pkt 53-55 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

6. Jeżeli pomoc jest przyznana na środki transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego, proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące możliwości zastosowania norm unijnych (uwzględniając w stosownych przypadkach zakres geograficzny), a zwłaszcza zastosowania tych norm z mocą wsteczną (zob. pkt 54 lit. a) lub b) wytycznych dotyczących środowiska i energii).

Czy przyjęto normę unijną?



□ Tak

□ Nie

7. Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 6 brzmi „tak”, proszę potwierdzić, czy norma unijna weszła w życie. Jeżeli jeszcze nie weszła w życie, jaki jest termin jej wejścia w życie?



□ Tak

□ Nie

8. Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 6 brzmi „tak”, proszę potwierdzić, że inwestycje są realizowane i zostaną zakończone co najmniej na rok przed terminem wejścia w życie odnośnej normy unijnej.



□ Tak

□ Nie

Proszę wyjaśnić, do kiedy inwestycje zostaną zakończone.

9. Jeżeli pomoc dotyczy audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw, czy mogą Państwo potwierdzić, że pomoc nie pokrywa kosztów audytu energetycznego, który beneficjent ma obowiązek przeprowadzić na podstawie dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej ( 139 )?



□ Tak

□ Nie

10. Jeżeli pomoc ma zostać przyznana indywidualnym przedsiębiorstwom, proszę przedstawić wyraźne dowody na to, że pomoc wywiera efekt zachęty w odniesieniu do decyzji w sprawie inwestycji, że pomoc zmienia zachowanie beneficjenta w taki sposób, że podnosi on poziom ochrony środowiska lub przyczynia się do poprawy funkcjonowania unijnego rynku energii (zob. sekcja 3.2.4.2 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

11. Proszę wyjaśnić, jakie korzyści projekt objęty wsparciem przyniesie beneficjentowi, w szczególności korzyści produkcyjne np. wpływ na zdolności wytwórcze i jakość produktów (zob. pkt 59 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

12. Proszę przedstawić, wyjaśnić i uzasadnić scenariusz alternatywny dla zaangażowanego indywidualnego przedsiębiorstwa. (zob. pkt 60 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

13. Proszę przedstawić rentowność danego projektu i typowe normalne stopy zwrotu zaakceptowane przez przedsiębiorstwo w przypadku innych inwestycji podobnego rodzaju. Proszę przedstawić dowody na poparcie podanych informacji (zob. pkt 61–65 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

14. Jeżeli ma lub będzie miała zastosowanie norma unijna, proszę przedstawić dowody, w tym dane ilościowe, potwierdzające, że norma nie usuwa efektu zachęty pomocy (zob. pkt 66–68 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

5.    Proporcjonalność

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.5 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z sekcjami 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

Jeżeli środek dotyczy jedynie pomocy inwestycyjnej, proszę wypełnić pierwszą część niniejszej sekcji. Jeżeli środek dotyczy jedynie pomocy inwestycyjnej, proszę wypełnić pierwszą część niniejszej sekcji. Jeżeli środek obejmuje zarówno pomoc operacyjną, jak i inwestycyjną, należy wypełnić obie sekcje.

5.1.   Programy pomocy państwa

5.1.1.   Programy pomocy inwestycyjnej

Kwota pomocy przypadająca na beneficjenta powinna być ograniczona do minimum niezbędnego dla osiągnięcia zakładanego poziomu ochrony środowiska lub celu w zakresie energetyki. Ogólnie rzecz biorąc, pomoc uznaje się za ograniczoną do niezbędnego minimum, jeżeli jej wysokość odpowiada całkowitemu dodatkowemu kosztowi netto potrzebnemu do osiągnięcia celu, w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym (zob. sekcja 3.2.5 wytycznych dotyczących środowiska i energii, pkt 70 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

W przypadku pomocy na projekty dotyczące efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych sekcja ta ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do zakładu produkcyjnego. W przypadku infrastruktury należy zastosować podejście zakładające niedopasowanie poziomu płynności, podobnie jak w przypadku infrastruktury energetycznej (zob. sekcja 5.1.2 Programy pomocy operacyjnej) (pkt 76 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

5.1.1.1.   Koszty kwalifikowalne ( 140 ): w stosownych przypadkach proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych.

(1) Proszę potwierdzić, że koszty kwalifikowalne są ograniczone do dodatkowych kosztów inwestycyjnych niezbędnych do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie i nie przekraczają intensywności pomocy wynoszącej 100 %:

 Tak

(2) Proszę potwierdzić, zaznaczając odpowiednie pole, i przedstawić stosowne wyjaśnienia:

 jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można bez trudu wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji, kosztami kwalifikowalnymi są koszty ściśle związane z ochroną środowiska;

albo

 dodatkowe koszty inwestycji są określone poprzez porównanie inwestycji objętej pomocą ze scenariuszem alternatywnym przy braku pomocy, tj. inwestycją odniesienia ( 141 ).

(3) W przypadku projektów zintegrowanych, takich jak środki na rzecz zintegrowanej efektywności energetycznej lub projekty związane z biogazem, ustalenie scenariusza alternatywnego może być trudne. Jeżeli nie można ustalić scenariusza alternatywnego, Komisja może uwzględnić całkowity koszt projektu jako alternatywę, co może skutkować niższą intensywnością pomocy w celu odzwierciedlenia sposobu obliczenia kosztów kwalifikowalnych (zob. pkt 75 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

Jeżeli zaproponują Państwo zastosowanie tego podejścia, proszę dokładnie wyjaśnić powody takiego działania i przedstawić szczegóły obliczeń, wykazując w szczególności odpowiednie dostosowanie maksymalnej intensywności pomocy.

(4) Proszę podać szczegółową metodę obliczania przez porównanie ze scenariuszem alternatywnym, która będzie stosowana w odniesieniu do wszelkiej pomocy indywidualnej w ramach zgłaszanego programu, oraz przedstawić odpowiednie dowody:

(5) Jaką formę mają koszty kwalifikowalne?

a) □ inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe

b) □ inwestycji w wartości niematerialne i prawne

Jeżeli inwestycja dotyczy aktywów trwałych, proszę odpowiedzieć na pytanie w pkt 6. Jeżeli inwestycja dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, proszę odpowiedzieć na pytanie w pkt 7. Jeżeli inwestycja jest związana zarówno z rzeczowymi aktywami trwałymi, jak i z wartościami niematerialnymi i prawnymi, należy odpowiedzieć na oba pytania 6 i 7.

(6) W przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe proszę wskazać formę lub formy inwestycji:

a) □ inwestycje w grunty bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska;

b) □ inwestycje w budynki mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń i uciążliwości;

c) □ inwestycje w zakłady i urządzenia mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń i uciążliwości;

d) □ inwestycje mające na celu dostosowanie metod produkcji pod kątem ochrony środowiska.

(7) W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne (transfer technologii w drodze zakupu licencji operacyjnych lub opatentowanego i nieopatentowanego know-how) proszę potwierdzić, że wszelkie takie wartości niematerialne i prawne spełniają następujące warunki:

a) □ są uznawane za podlegające amortyzacji;

b) □ zostały nabyte na warunkach rynkowych od przedsiębiorstwa, nad którym nabywca nie sprawuje bezpośredniej ani pośredniej kontroli;

c) □ zostały włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostają w zakładzie beneficjenta pomocy oraz są tam wykorzystywane przez co najmniej pięć lat ( 142 ).

Ponadto proszę potwierdzić, że w przypadku sprzedaży tych wartości niematerialnych i prawnych w ciągu pierwszych pięciu lat:

 dochód ze sprzedaży pomniejszy koszty kwalifikowalne;

oraz

 w stosownych przypadkach całość lub część kwoty pomocy będzie podlegała zwrotowi.

Jeżeli inwestycja jest związana z normami unijnymi, proszę odpowiedzieć na pytanie w pkt 8.

(8) W przypadku środków mających na celu osiągnięcie poziomu ochrony środowiska wyższego niż normy unijne proszę potwierdzić prawidłowe stwierdzenia ( 143 ), zaznaczając odpowiednie pole:

a) □ w przypadku gdy przedsiębiorstwo przystosowuje się do norm krajowych przyjętych w razie braku norm unijnych, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wymaganego przez normy krajowe;

b) □ w przypadku gdy przedsiębiorstwo dostosowuje się do norm krajowych lub wykracza poza normy krajowe, które są surowsze od odpowiednich norm unijnych, lub stosuje normy surowsze niż normy unijne, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się dodatkowe koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagany przez normy unijne ( 144 );

c) □ w przypadku braku norm do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska niż poziom, który zostałby osiągnięty przez przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa bez żadnej pomocy na ochronę środowiska.

5.1.1.2.   Intensywność pomocy oraz premie

Wartości intensywności pomocy, dopuszczalne w przypadku różnych środków, można znaleźć w załączniku 1 do wytycznych dotyczących środowiska i energii.

(9) Jaka jest podstawowa intensywność pomocy mająca zastosowanie do zgłaszanego środka (bez żadnych premii, zob. pkt 10 poniżej)?

(10) Premie:

a) Czy premia jest przewidywana, ponieważ inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objętym pomocą ( 145 )?



□ Tak

□ Nie

Proszę określić kwotę mającej zastosowanie premii (jako odsetek kosztów kwalifikowalnych):

b) Proszę potwierdzić, że w przypadku przyznawania pomocy lub premii dla regionów objętych art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE jedynie beneficjenci mający siedzibę w regionach, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE, jak określono w pkt 19 ppkt 46 wytycznych dotyczących środowiska i energii, kwalifikują się do uzyskania takiej pomocy/premii:

 Tak

c) Proszę potwierdzić, że w przypadku przyznawania pomocy lub premii dla regionów objętych art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE jedynie beneficjenci mający siedzibę w regionach wymienionych w art. 107 ust. 3 lit. c), jak określono w pkt 19 ppkt 46 wytycznych dotyczących środowiska i energii, kwalifikują się do uzyskania takiej pomocy/premii:

 Tak

d) Czy w ramach zgłaszanego środka przyznaje się premię dla MŚP ( 146 )?



□ Tak

□ Nie

Proszę określić kwotę mającej zastosowanie premii (jako odsetek kosztów kwalifikowalnych):

e) Proszę potwierdzić, że w przypadku przyznania pomocy/premii dla małych przedsiębiorstw beneficjenci spełniają warunki określone w definicji małych przedsiębiorstw zawartej w pkt 19 ppkt 17 wytycznych dotyczących środowiska i energii:

 Tak

f) Proszę potwierdzić, że w przypadku przyznania pomocy/premii dla średnich przedsiębiorstw beneficjenci spełniają warunki określone w definicji średnich przedsiębiorstw zawartej w pkt 19 ppkt 17 wytycznych dotyczących środowiska i energii:

 Tak

g) Czy w ramach zgłaszanego środka przyznaje się premię za ekoinnowacje ( 147 )?



□ Tak

□ Nie

h) Jeżeli tak, proszę podać poziom premii mający zastosowanie i wyjaśnić, w jaki sposób spełnione są szczegółowe wymogi określone w pkt 78 lit. c) ppkt (i)–(iii) wytycznych dotyczących środowiska i energii:

i) Czy pomoc przyznaje się w drodze rzeczywistej procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji ( 148 )?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, proszę podać szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej i uzasadnić zgodność z pkt 19 ppkt 43 wytycznych dotyczących środowiska i energii. Proszę dołączyć kopię ogłoszenia o przetargu lub jego projekt:

(11) Proszę podać łączną intensywność pomocy dla projektów wspieranych w ramach zgłaszanego programu jako wartość procentowa (z uwzględnieniem podstawowej intensywności pomocy i premii):

5.1.1.3.   Kumulacja (zob. sekcja 3.2.5.2 wytycznych dotyczących środowiska i energii)

(12) Czy pomoc przyznana w ramach zgłaszanego środka jest połączona z innym rodzajem pomocy?



□ Tak

□ Nie

(13) Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 12 brzmi „tak”, proszę opisać zasady kumulacji mające zastosowanie do zgłaszanego środka pomocy (zob. pkt 81 i 82 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

(14) Proszę określić, czy przeprowadzona zostanie weryfikacja procedury zapewnienia przestrzegania zasad kumulacji w ramach zgłaszanego środka pomocy:

5.1.2.   Programy pomocy operacyjnej

5.1.2.1.   Pomoc operacyjna na energię ze źródeł odnawialnych

1. Proszę określić rodzaje odnawialnych źródeł energii wspieranych w ramach zgłaszanego środka i podać szczegółowe informacje.

Proszę zauważyć, że pomoc inwestycyjna lub operacyjna na produkcję biopaliw może być dozwolona tylko w przypadku biopaliw zrównoważonych. Nie można udzielać żadnej pomocy inwestycyjnej na biopaliwa produkowane z żywności, pomoc operacyjną można przyznawać wyłącznie do 2020 r., chyba że zakład został już zamortyzowany. Proszę potwierdzić spełnienie tych warunków (zob. pkt 113 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

2. W przypadku udzielania wsparcia na energię wodną proszę potwierdzić, że będą przestrzegane przepisy dyrektywy 2000/60/WE ( 149 ).



□ Tak

□ Nie

3. W przypadku udzielania wsparcia na gospodarowanie odpadami proszę potwierdzić, że hierarchia postępowania z odpadami nie jest obchodzona.



□ Tak

□ Nie

4. Proszę wyjaśnić, czy biopaliwa produkowane z żywności są objęte pomocą, a jeżeli tak, to na jakich warunkach przyznawana jest taka pomoc (zob. pkt 113 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

5. Jeżeli środek służy wsparciu biopaliw, proszę potwierdzić, że spełnione są wszystkie następujące warunki dotyczące biopaliw produkowanych z żywności:

a) Pomoc operacyjną na biopaliwa produkowane z żywności jest przyznawana wyłącznie do 2020 r.:



□ Tak

□ Nie

b) Pomoc operacyjna na biopaliwa produkowane z żywności jest przyznawana wyłącznie zakładom, które zostały uruchomione przed dniem 31 grudnia 2013 r.:



□ Tak

□ Nie

oraz

c) Pomoc operacyjna na biopaliwa produkowane z żywności jest ograniczona do instalacji, które nie zostały w pełni zamortyzowane:



□ Tak

□ Nie

6. Proszę określić, czy obowiązują wymogi w zakresie dostaw lub wykorzystania w charakterze domieszki lub planowane jest ich wprowadzenie.



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić wyjaśnienie i dowody potwierdzające, że biopaliwa objęte pomocą podlegają wymogowi w zakresie dostaw lub wykorzystania w charakterze domieszki. Proszę wyjaśnić, czy biopaliwa objęte pomocą są droższe niż biopaliwa, których wprowadzenie do obrotu można uzależnić wyłącznie od wspomnianego wymogu (oraz mogą zostać wprowadzone na rynek bez pomocy). Zob. wskazówki w pkt 114 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

7. Proszę określić, czy obowiązuje umowa o współpracy.



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić wyjaśnienie i szczegółowe informacje dotyczące umowy o współpracy (zob. pkt 122 wytycznych dotyczących środowiska i energii);

5.1.2.1.1.   Pomoc operacyjna na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (do czasu amortyzacji instalacji)

8. Proszę potwierdzić, że pomoc zostanie przyznana wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, oraz przedstawić odpowiednie wyjaśnienia:



□ Tak

□ Nie

9. Proszę potwierdzić, że pomoc operacyjna będzie pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną, oraz przedstawić odpowiednie wyjaśnienia;



□ Tak

□ Nie

Z punktu widzenia stymulowania integracji rynku ważne jest, aby beneficjenci sprzedawali swoją energię elektryczną bezpośrednio na rynku, podlegając wymogom tego rynku (zob. pkt 124 i 125 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

10. Proszę potwierdzić, że pomocy udziela się w uzupełnieniu do ceny rynkowej, po jakiej wytwórcy prowadzą sprzedaż bezpośrednio na rynku (zob. pkt 124 lit. a) wytycznych dotyczących środowiska i energii):



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu realizacji tego warunku w praktyce:

11. Proszę potwierdzić, że na beneficjentach ciąży standardowa odpowiedzialność za bilansowanie:



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące odpowiedzialności za bilansowanie spoczywającej na producentach wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz odpowiedzialności spoczywającej na innych wytwórcach (zob. pkt 124 lit. b) wytycznych dotyczących środowiska i energii):

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, czy są Państwo zdania, że w Państwa kraju nie istnieje płynny rynek dnia bieżącego?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie, dlaczego odpowiedzialność za bilansowanie nie ma zastosowania do producentów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych:

12. Proszę potwierdzić, że wprowadzono środki mające zapewnić, aby producenci nie mieli motywacji do wytwarzania energii elektrycznej po ujemnych cenach (zob. pkt 124 lit. c) wytycznych dotyczących środowiska i energii):



□ Tak

□ Nie

Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu zapewnienia tego w praktyce;

13. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na instalacje, z wykluczeniem energii wiatrowej, o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 500 kW?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę sprecyzować, czy warunki określone w pkt 124 wytycznych dotyczących środowiska i energii mają zastosowanie w przypadku takich instalacji:

14. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na projekty demonstracyjne zdefiniowane w wytycznych dotyczących środowiska i energii? (zob. pkt 127 wytycznych dotyczących środowiska i energii).



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić dowody potwierdzające, że takie projekty spełniają wszystkie warunki określone w definicji zawartej w wytycznych dotyczących środowiska i energii (pkt 19 ppkt 45 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę sprecyzować, czy warunki określone w pkt 124 wytycznych dotyczących środowiska i energii mają zastosowanie do takich projektów demonstracyjnych.

15. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na instalacje wykorzystujące energię wiatrową o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 3 MW lub 3 jednostek wytwórczych (zob. pkt 125 wytycznych dotyczących środowiska i energii)?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyszczególnić rodzaje instalacji objęte tym przepisem:

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę sprecyzować, czy warunki określone w pkt 124 wytycznych dotyczących środowiska i energii mają zastosowanie w przypadku takich instalacji.

W okresie przejściowym obejmującym lata 2015 i 2016 pomoc na co najmniej 5 % planowanej nowej zdolności wytwórczej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powinna być przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, na podstawie jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów (zob. pkt 124 i 125 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

16. Proszę potwierdzić, że pomoc na co najmniej 5 % planowanej nowej zdolności wytwórczej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powinna być przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.



□ Tak

□ Nie

17. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu realizacji warunku ustanowionego w niniejszym punkcie w praktyce, w tym obliczenie minimalnych 5 % w odniesieniu do lat 2015 i 2016.

18. Od dnia 1 stycznia 2017 r. pomoc operacyjną przyznaje się w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji na podstawie jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów, chyba że zastosowanie mają wyjątki (zob. pkt 126 wytycznych dotyczących środowiska i energii). Proszę potwierdzić, że pomoc jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji:



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegóły dotyczące procedury przetargowej:

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę wyjaśnić, czy zastosowanie ma jeden z poniższych powodów:

a) □ bardzo ograniczona liczba kwalifikowalnych projektów;

b) □ zastosowanie procedury przetargowej spowodowałoby wyższe poziomy wsparcia;

c) □ otrzymane wskaźniki realizacji byłyby niższe (projekty, które zostałyby zbudowane).

19. Proszę wyszczególnić, uzasadnić i wyjaśnić powody niezastosowania procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji. Proszę przedstawić ilościowe i jakościowe dowody potwierdzające, że jeden z wymienionych powodów faktycznie wystąpiłby;

Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w tym punkcie brzmi„nie”, proszę wypełnić sekcję 5.1.2.1.2: Pomoc operacyjna na energię ze źródeł odnawialnych inną niż energia elektryczna (do czasu pełnej amortyzacji instalacji).

20. Proszę wskazać, czy procedura przetargowa zgodna z zasadami konkurencji jest otwarta dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych:



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, na czym polega otwartość procedury przetargowej:

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę wyjaśnić, czy zastosowanie ma jeden z poniższych powodów:

a) □ potencjał, jaki nowa, innowacyjna technologia oferuje w dłuższej perspektywie czasowej;

b) □ potrzeba zapewnienia dywersyfikacji;

c) □ ograniczenia sieciowe i stabilność sieci;

d) □ koszty (integracji) systemu;

e) □ biomasa: konieczność uniknięcia zakłóceń na rynku surowców.

21. Proszę wyszczególnić, uzasadnić i dokładnie wyjaśnić przyczyny zastosowania wyjątku od procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich wytwórców. Proszę przedstawić ilościowe i jakościowe dowody potwierdzające, że jeden z powodów wymienionych w pkt 20 faktycznie wystąpiłby:

22. Proszę wyszczególnić, uzasadnić i dokładnie wyjaśnić, dlaczego powodów zastosowania wyjątku nie można uwzględnić w dokumentacji projektowej na etapie przetargu (zob. pkt 124 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

23. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na instalacje, z wykluczeniem energii wiatrowej, o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę wyszczególnić, czy pomoc na takie instalacje będzie przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji:

24. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na projekty demonstracyjne zdefiniowane w wytycznych dotyczących środowiska i energii?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę wyszczególnić, czy pomoc na takie instalacje będzie przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji:

25. Czy w ramach programu przyznaje się pomoc na instalacje wykorzystujące energię wiatrową o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 6 MW lub 6 jednostek wytwórczych?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje dotyczące instalacji objętych tym przepisem:

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, czy ma to zastosowanie do wszystkich beneficjentów, czy tylko do podgrupy beneficjentów. Proszę wyszczególnić, czy pomoc na takie instalacje będzie przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji:

5.1.2.1.2.   Pomoc operacyjna na energię ze źródeł odnawialnych inną niż energia elektryczna (do czasu amortyzacji instalacji)

26. Proszę podać następujące informacje, aby wykazać, że przyznawana pomoc operacyjna nie przekracza różnicy między łącznymi uśrednionymi kosztami produkcji energii z wykorzystaniem danej technologii a ceną rynkową odnośnego rodzaju energii:

 szczegółową analizę kosztów wytwarzania energii z wykorzystaniem danej technologii w formie uśrednionych kosztów produkcji energii na jednostkę każdego ze źródeł odnawialnych ( 151 ):

 

 

 szczegółową analizę ceny rynkowej odnośnego rodzaju energii:

 

 

27. Proszę przedstawić dowody, że pomoc będzie przyznawana wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, oraz przedstawić szczegółową analizę amortyzacji każdego rodzaju inwestycji związanych z ochroną środowiska (zob. pkt 131 lit. d) wytycznych dotyczących środowiska i energii):

28. W przypadku programów pomocy proszę określić, w jaki sposób zostanie zapewniona zgodność z warunkiem określonym w pkt 131 lit. d) wytycznych dotyczących środowiska i energii:

29. Przy ustalaniu wysokości pomocy operacyjnej proszę wykazać, w jaki sposób od kosztów produkcji odjęto wszelką pomoc inwestycyjną przyznaną danemu przedsiębiorstwu w związku z nową instalacją:

30. Czy pomoc obejmuje także zwykłą stopę zwrotu z kapitału?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe dane oraz informacje lub obliczenia wskazujące zwykłą stopę zwrotu, oraz uzasadnić, dlaczego wybrana stopa jest odpowiednia:

31. Czy koszty produkcji są regularnie, przynajmniej raz w roku aktualizowane?



□ Tak

□ Nie

Proszę podać szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

5.1.2.1.3.   Pomoc operacyjna na istniejące instalacje wykorzystujące biomasę po amortyzacji instalacji

Pomoc operacyjna na instalację wykorzystującą biomasę po amortyzacji instalacji może być zgodna z rynkiem wewnętrznym, jeśli państwo członkowskie wykaże, że koszty operacyjne ponoszone przez beneficjenta po amortyzacji instalacji są nadal wyższe niż cena rynkowa odnośnej energii (pkt 133 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

32. Proszę potwierdzić, że pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, oraz przedstawić wyjaśnienie:

33. Proszę podać następujące informacje:

 szczegółową analizę kosztów operacyjnych wytwarzania energii z biomasy po amortyzacji instalacji:

 

 

 szczegółową analizę ceny rynkowej odnośnego rodzaju energii:

 

 

 szczegółową analizę konstrukcji środka, pokazującą, że ma on rekompensować jedynie różnicę między kosztami operacyjnymi po amortyzacji instalacji a ceną rynkową odnośnego rodzaju energii:

 

 

34. Czy istnieje mechanizm monitorowania służący do weryfikacji, czy ponoszone koszty operacyjne są nadal wyższe niż cena rynkowa odnośnego rodzaju energii?



□ Tak

□ Nie

Czy wspomniany mechanizm monitorowania jest aktualizowany przynajmniej raz w roku?



□ Tak

□ Nie

Proszę szczegółowo opisać mechanizm monitorowania:

Pomoc operacyjna na instalację wykorzystującą biomasę po amortyzacji instalacji może być zgodna z rynkiem wewnętrznym, jeśli państwo członkowskie wykaże, że niezależnie od ceny rynkowej odnośnego rodzaju energii, wykorzystanie paliw kopalnych jako surowca jest ekonomicznie korzystniejsze niż wykorzystanie biomasy (pkt 134 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

35. Proszę potwierdzić, że pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, oraz przedstawić wyjaśnienie:

36. Proszę podać następujące informacje:

 szczegółową analizę kosztów operacyjnych wytwarzania energii z biomasy po amortyzacji instalacji:

 

 

 szczegółową analizę kosztów operacyjnych wytwarzania energii z odnośnych paliw kopalnych po amortyzacji instalacji:

 

 

 szczegółową analizę konstrukcji środka, pokazującą, że ma on rekompensować jedynie różnicę między kosztami operacyjnymi po amortyzacji instalacji między wykorzystaniem biomasy a odnośnych paliw kopalnych:

 

 

37. Proszę przedstawić dowody potwierdzające, że bez pomocy zrezygnowano by z wykorzystania biomasy na rzecz paliw kopalnych w tej samej instalacji:

38. Czy istnieje mechanizm monitorowania służący do weryfikacji, czy koszty operacyjne ponoszone w związku z wykorzystywaniem biomasy są nadal wyższe niż koszty operacyjne ponoszone w związku z wykorzystywaniem odnośnego paliwa kopalnego?



□ Tak

□ Nie

39. Czy wspomniany mechanizm monitorowania jest aktualizowany przynajmniej raz w roku?



□ Tak

□ Nie

Proszę szczegółowo opisać mechanizm monitorowania:

5.1.2.1.4.   Pomoc operacyjna przyznawana w postaci certyfikatów

40. Proszę przedstawić szczegółowy opis zielonego certyfikatu lub systemu przetargowego (w tym między innymi podać informacje na temat zakresu swobody decyzyjnej, roli zarządcy, mechanizmu ustalania cen, mechanizmu finansowania, mechanizmu sankcji oraz mechanizmu dystrybucji):

41. Jaki jest czas trwania zgłaszanego środka ( 152 )?

42. Proszę podać dane lub obliczenia wskazujące, że pomoc ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności odnośnych odnawialnych źródeł energii.

43. Proszę podać dane lub obliczenia wskazujące, że pomoc w ujęciu łącznym nie skutkuje wystąpieniem nadmiernej rekompensaty w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych.

44. Proszę podać informacje lub obliczenia wskazujące, że pomoc nie zniechęca producentów energii ze źródeł odnawialnych do dążenia do większej konkurencyjności.

45. Proszę podać informacje wymagane w sekcji 5.1.2.1.1 Pomoc operacyjna na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (do czasu amortyzacji instalacji).

46. Jeżeli z przyczyn technicznych warunki określone w pkt 124 i 125 wytycznych dotyczących środowiska i energii nie mogą zostać spełnione, proszę podać odpowiednie informacje lub obliczenia na poparcie tego faktu.

5.1.2.2.   Pomoc operacyjna przyznawana na zakłady wysokosprawnej kogeneracji (CHP)

47. Proszę wypełnić, podając informacje wymagane w sekcji 5.1.2.1 w zakresie, w jakim zastosowanie mają odpowiednie podsekcje:

 w odniesieniu do wsparcia na energię elektryczną wytworzoną w zakładach kogeneracji do czasu amortyzacji instalacji – zob. sekcja 5.1.2.1.1;

 w odniesieniu do wsparcia na energię cieplną wytworzoną w zakładach kogeneracji do czasu amortyzacji instalacji – zob. sekcja 5.1.2.1.2;

 w odniesieniu do wsparcia na energię cieplną lub energię elektryczną wytworzoną w zakładach kogeneracji po amortyzacji instalacji – zob. sekcja 5.1.2.1.3;

 w odniesieniu do wsparcia w postaci certyfikatów – zob. sekcja 5.1.2.1.4.

48. Proszę potwierdzić, że pomoc operacyjna na wysokosprawną kogenerację jest przyznawana wyłącznie:

 przedsiębiorstwom zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej i ciepła do odbiorców, w przypadku gdy koszty wytwarzania takiej energii elektrycznej lub ciepła przekraczają ich cenę rynkową ( 153 );

 do celów przemysłowego wykorzystania kogeneracji, w przypadku gdy można wykazać, że koszty produkcji jednej jednostki energii za pomocą tej technologii przekraczają cenę rynkową jednej jednostki energii wyprodukowanej w sposób tradycyjny ( 154 ).

Proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić dowody, że odpowiedni warunek lub odpowiednie warunki zostały spełnione:

5.1.2.3.   Pomoc operacyjna przyznawana na środki na rzecz efektywności energetycznej

49. Proszę podać informacje lub obliczenia wskazujące na to, że pomoc jest ograniczona do rekompensaty dodatkowych kosztów produkcji netto związanych z inwestycją z uwzględnieniem korzyści wynikających z efektywności energetycznej ( 155 ).

50. Jaki jest czas trwania środka pomocy operacyjnej ( 156 )?

5.1.2.4.   Pomoc operacyjna przyznawana na infrastrukturę energetyczną i CCS

51. Proszę podać informacje i obliczenia wskazujące na to, że pomoc jest ograniczona do rekompensaty dodatkowych kosztów produkcji netto związanych z inwestycją z uwzględnieniem kosztów i korzyści płynących z projektu.

Proszę przedstawić szczegółowy przegląd przepływów pieniężnych w czasie realizacji projektu.

Proszę przedstawić wyjaśnienie zastosowanych stóp dyskontowych i stóp zwrotu.

Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące scenariusza alternatywnego lub uzasadnić jego brak.

52. W przypadku CCS proszę potwierdzić i przedstawić szczegółowe informacje wskazujące na to, że pomoc nie przyniesie korzyści instalacjom emitującym CO2:

53. W przypadku infrastruktury energetycznej koszty kwalifikowalne stanowią zatem niedopasowanie poziomu płynności. Proszę wykazać, że pomoc nie przekracza niedopasowania poziomu płynności, przedstawiając szczegółowe obliczenia i uzasadnienie zastosowanych danych, np. stopy zwrotu (zob. pkt 211 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

54. Jaki jest czas trwania środka pomocy operacyjnej?

5.1.2.5.   Pomoc operacyjna przyznawana na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych

55. Proszę opisać obowiązujące uwzględnione środki zapobiegające powstawaniu nieoczekiwanych zysków.

56. Proszę opisać mechanizm, zgodnie z którym płacona cena zmierza do zera, gdy można się spodziewać, że poziom podaży zdolności wytwórczych będzie adekwatny do poziomu popytu na te zdolności (zob. pkt 231 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

57. Czy program jest oparty na procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji? Proszę podać szczegółowe informacje (zob. pkt 229 wytycznych dotyczących środowiska i energii):

58. Proszę opisać oczekiwaną stopę zwrotu uzyskaną przez beneficjentów programu:

5.1.2.6.   Pomoc operacyjna w postaci przydziałów emisji gazów cieplarnianych Zob. pkt 235 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

59. Proszę potwierdzić, że program spełnia wszystkie następujące kryteria:

a) □ wybór beneficjentów odbywa się na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, a pomoc jest przyznawana zasadniczo w ten sam sposób wszystkim konkurentom w tym samym sektorze lub na tym samym właściwym rynku, jeśli są w podobnej sytuacji faktycznej;

b) □ wystawienie na aukcję wszystkich uprawnień prowadzi do znacznego wzrostu kosztów produkcji w każdym sektorze lub każdej kategorii beneficjentów indywidualnych;

c) □ wzrost kosztów spowodowany przez system handlu uprawnieniami nie może zostać przerzucony na klientów bez znacznego ograniczenia sprzedaży;

d) □ technikę gwarantującą najlepszy wynik w Europejskim Obszarze Gospodarczym wykorzystano jako punkt odniesienia dla poziomu przyznanych uprawnień.

Proszę podać szczegółowe informacje wskazujące, w jaki sposób kryteria zawarte w niniejszym punkcie są stosowane:

5.2.   Pomoc podlegająca indywidualnemu zgłoszeniu – informacje dodatkowe

60. W przypadku środków pomocy indywidualnej proszę podać szczegółowe obliczenia kosztów kwalifikowalnych zgłaszanego projektu inwestycyjnego przez porównanie ze scenariuszem alternatywnym oraz przedstawić odpowiednie dowody:

61. Proszę przedstawić szczegółowe opisy każdego środka podlegającego indywidualnemu zgłoszeniu. Informacje nie powinny mieć ogólnego charakteru, np. nie powinny dotyczyć określonego sektora, ale powinny odnosić się do indywidualnego beneficjenta:

6.    Unikanie negatywnych skutków

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.6 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

6.1.   Programy pomocy państwa

1. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane przez zgłoszony program pomocy zostaną ograniczone do minimum (zob. sekcja 3.2.6 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

2. Czy środek stoi na przeszkodzie w osiąganiu wymiernych skutków dla środowiska przez bardziej efektywnych i innowacyjnych producentów?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę wyjaśnić dlaczego.

3. Czy pomoc będzie miała wpływ zakłócający w postaci umacniania lub utrzymywania pozycji rynkowej beneficjenta?

4. Czy pomoc zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić odpowiednim stronom dostęp do środka? Proszę wyjaśnić, jakie środki podjęto, aby zagwarantować ten dostęp.

5. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób środek jest zgodny z pkt 233 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

6. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób środek umożliwia uczestniczenie w nim każdej zdolności wytwórczej, która może się skutecznie przyczynić do rozwiązania problemu z wystarczalnością mocy wytwórczych (zob. pkt 232 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

6.2.   Pomoc podlegająca indywidualnemu zgłoszeniu – informacje dodatkowe

7. Jeżeli pomoc ma zostać przyznana indywidualnym przedsiębiorstwom, proszę przedstawić wyraźne dowody dotyczące negatywnego wpływu na poziomie przedsiębiorstwa (zob. sekcja 3.2.4.2 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

7.    Przejrzystość

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się z sekcją 3.2.7 wytycznych dotyczących środowiska i energii oraz z dalszymi szczegółowymi informacjami zawartymi w sekcjach 3.2–3.6 i 3.8–3.10 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

1. Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek opublikowania przez organ przyznający pomoc na centralnej stronie internetowej bądź pojedynczej stronie internetowej pobierającej informacje z kilku innych stron (np. regionalnych stron internetowych) przynajmniej następujących informacji na temat zgłoszonych programów pomocy państwa: pełny tekst zatwierdzonego programu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej oraz przepisów wykonawczych do tego programu lub decyzji lub odpowiedni link do tych informacji, nazwa organu lub organów przyznających pomoc, nazwa poszczególnych beneficjentów, forma i kwota pomocy przyznanej każdemu beneficjentowi, data przyznania pomocy, przedsiębiorstwo (MŚP/duże przedsiębiorstwo), region lokalizacji beneficjenta i główny sektor gospodarki, w którym beneficjent prowadzi działalność (zob. sekcja 3.2.7 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

2. Proszę podać link do pojedynczej strony internetowej.

Sekcja C:    Ocena zgodności pomocy w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków oraz w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej sekcji proszę zapoznać się przede wszystkim z sekcją 3.2.7 wytycznych dotyczących środowiska i energii.

Proszę wypełnić sekcję C1 w odniesieniu do środków dotyczących obniżek podatków na ochronę środowiska, a sekcję C2, ewentualnie w połączeniu z sekcją C3, w odniesieniu do środków dotyczących ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.

Proszę wypełnić sekcję dotyczącą przejrzystości w sekcji B, pkt 7.

Sekcja C1:    Pomoc w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków ( 157 )

1. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób obniżki podatków lub zwolnienia z tych podatków przyczyniają się pośrednio do poprawy poziomu ochrony środowiska oraz dlaczego ulgi i zwolnienia podatkowe nie podważają ogólnego celu pomocy:

2. W przypadku ulg lub zwolnień z podatków zharmonizowanych na poziomie unijnym proszę potwierdzić, że:

a) □ pomoc przyznaje się na maksymalnie 10 lat;

oraz

b) □ wyboru beneficjentów pomocy dokonuje się na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów;

oraz

c) □ pomoc przyznaje się zasadniczo w ten sam sposób wszystkim konkurentom w tym samym sektorze, jeżeli są w podobnej sytuacji faktycznej;

oraz

d) □ beneficjenci płacą podatki co najmniej na minimalnym unijnym poziomie opodatkowania określonym we właściwej dyrektywie ( 158 ).

W odniesieniu do każdej kategorii beneficjentów proszę podać dowody dotyczące minimalnej stawki opodatkowania (faktycznie odprowadzana wysokość podatku, podana w euro i w tych samych jednostkach, jakie są stosowane w mającym zastosowanie prawodawstwie unijnym):

e) □ obniżki lub zwolnienia są zgodne z odpowiednim mającym zastosowanie prawodawstwem unijnym i z określonymi w nim limitami i warunkami:

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu lub odpowiednich przepisów i przedstawić odpowiednie dowody:

3. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2 i przedstawienia należytego uzasadnienia nie ma potrzeby wypełniania niniejszej sekcji, chyba że warunki te nie zostały spełnione w odniesieniu do całości środka.

4. W przypadku ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska, które nie zostały zharmonizowane lub zostały zharmonizowane, ale beneficjent płaci kwotę niższą niż minimalna unijna stawka opodatkowania, proszę potwierdzić, że pomoc jest przyznawana na maksymalnie 10 lat:



□ Tak

□ Nie

Ponadto proszę przedstawić następujące dane:

 szczegółowy opis sektora lub sektorów objętych zwolnieniem:

 

 

 wykaz 20 największych beneficjentów objętych ulgami lub zwolnieniami oraz szczegółowy opis ich sytuacji, w szczególności wielkość obrotu, udział w rynku oraz wysokość podstawy opodatkowania:

 

 

5. Proszę potwierdzić, że:

a) □ wybór beneficjentów odbywa się na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, a pomoc jest przyznawana zasadniczo w ten sam sposób wszystkim konkurentom w tym samym sektorze lub na tym samym właściwym rynku, których sytuacja faktyczna jest podobna;

oraz

b) □ podatek na ochronę środowiska bez ulg prowadziłby do znacznego wzrostu kosztów produkcji w każdym sektorze lub każdej kategorii beneficjentów indywidualnych;

oraz

c) □ bez przyznania pomocy znaczny wzrost kosztów produkcji prowadziłby do znacznego ograniczenia sprzedaży, gdyby był przenoszony na konsumentów ( 159 ).

6. Proszę przedstawić dowody jakościowe i ilościowe dotyczące warunków określonych w pkt 2:

7. Proszę wyjaśnić, w jakiej postaci udziela się obniżki podatku lub zwolnienia z podatku (pkt 174 wytycznych dotyczących środowiska i energii).

8. Proszę podać, które z następujących warunków zostały spełnione:

a) Czy beneficjenci pomocy płacą przynajmniej 20 % podatku krajowego?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę wykazać, w jaki sposób można uzasadnić niższą stawkę podatku w świetle ograniczonego zakłócenia konkurencji:

b) Czy ulgi lub zwolnienia są uzależnione od zawarcia umów między państwem członkowskim a przedsiębiorcą lub związkami przedsiębiorców będącymi odbiorcami pomocy?



□ Tak

□ Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić dowody na to, że przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw zobowiązują się do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska, mających taki sam skutek jak zastosowanie (i) podatku krajowego na poziomie 20 % lub (ii) minimalnego unijnego poziomu opodatkowania:

Proszę również potwierdzić, że:

a) □ treść umów była negocjowana przez państwo członkowskie i określa cele oraz harmonogram ich realizacji;

b) □ państwo członkowskie zapewnia niezależne i terminowe monitorowanie zobowiązań zawartych w tych umowach;

c) □ umowy te będą podlegały przeglądowi w świetle rozwoju technologicznego i rozwoju innego rodzaju oraz zawierają skuteczne postanowienia dotyczące sankcji stosowanych w przypadku niewywiązania się z zobowiązań.

Proszę przedstawić dla każdego sektora cele i harmonogram oraz opisać mechanizm monitorowania i przeglądu (np. przez kogo i z jaką częstotliwością) oraz mechanizm sankcji:

9. W przypadku wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla nakładanego na produkty energetyczne używane do wytwarzania energii elektrycznej oraz w przypadku gdy przewidywana jest rekompensata za wykorzystywaną energię (pkt 179 wytycznych dotyczących środowiska i energii), proszę podać następujące informacje:

a) bezpośrednie powiązanie z ceną uprawnienia do emisji

b) maksymalną intensywność pomocy w czasie oraz sposób, w jaki jest ona zgodna z intensywnością określoną w unijnych wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( 160 ).

c) wykaz beneficjentów oraz informacje o ich kwalifikowalności na mocy unijnych wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

d) proszę podać szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonywania płatności kwoty ryczałtowej.

Sekcja C2:    Pomoc w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych

1. Proszę wyjaśnić, jakie są dodatkowe koszty ( 161 ) poniesione z tytułu finansowania energii odnawialnej oraz w jaki sposób odzwierciedlały one ustalone ceny energii elektrycznej. Proszę podać szczegóły.

2. Proszę potwierdzić, że środkiem objęto wyłącznie obniżki kosztów finansowania wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych oraz że nie włączono do niego żadnych innych kosztów. Proszę podać szczegóły. Dodatkowe koszty nie mogą przekraczać wysokości finansowania wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.

3. Proszę przedstawić przegląd beneficjentów środka oraz określić stopień aktywności beneficjentów w sektorach, o których mowa w załączniku 3 do wytycznych dotyczących środowiska i energii.

4. W stopniu, w jakim beneficjenci środka nie są aktywni w sektorach uwzględnionych w załączniku 3 do wytycznych dotyczących środowiska i energii, proszę określić stopień aktywności beneficjentów w sektorach, o których mowa w załączniku 5 do wytycznych dotyczących środowiska i energii.

5. W odniesieniu do beneficjentów, o których mowa w niniejszej sekcji, proszę wykazać poziom intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach (pkt 186 wytycznych dotyczących środowiska i energii). W stosownych przypadkach proszę korzystać ze standardowego referencyjnego zużycia energii elektrycznej;

6. W stopniu, w jakim beneficjenci środka nie są aktywni w sektorach uwzględnionych w załączniku 3 lub załączniku 5 do wytycznych dotyczących środowiska i energii:

 proszę wykazać poziom intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach. W stosownych przypadkach proszę korzystać ze standardowego referencyjnego zużycia energii elektrycznej;

 

 

 proszę wykazać poziom intensywności wymiany handlowej w przedsiębiorstwach na poziomie unijnym.

 

 

7. Proszę potwierdzić, przedstawiając odpowiednie dowody, że wybór beneficjentów odbywa się na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów oraz że pomoc jest przyznawana zasadniczo w ten sam sposób wszystkim konkurentom w tym samym sektorze lub na tym samym właściwym rynku, których sytuacja faktyczna jest podobna.

8. Proszę potwierdzić, że beneficjenci pokrywają w całości co najmniej 15 % kosztów dodatkowych.

9. Proszę potwierdzić, czy obowiązują pułapy w odniesieniu do maksymalnego wsparcia na rzecz energochłonnych przedsiębiorstw.

 na poziomie 4 % wartości dodanej brutto (WDB);

 na poziomie 0,5 % WDB (w odniesieniu do przedsiębiorstw, których intensywność zużycia energii elektrycznej wynosi co najmniej 20 %).

Jeżeli tak,

a) proszę przedstawić sposób obliczania maksymalnych poziomów i WDB (zob. załącznik 4 do wytycznych dotyczących środowiska i energii);

b) proszę wyjaśnić, czy w celu pokrycia wszystkich koszów pracy wprowadza się jakiekolwiek korekty do obliczeń (pkt 191 wytycznych dotyczących środowiska i energii);

c) proszę wyjaśnić, w jaki sposób taki pułap ma zastosowanie do wszystkich kwalifikujących się przedsiębiorstw.

Sekcja C3:    Przepisy przejściowe dotyczące ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych

Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy plan dostosowania został przekazany Komisji przed dniem 1 lipca 2015 r.

1. Proszę szczegółowo wyjaśnić, czy obniżki w zakresie wsparcia finansowego na rzecz energii odnawialnej lub zwolnienia z takiego finansowania przyznano już przed dniem 1 lipca 2014 r.

Jeżeli tak, proszę wskazać, czy nowi beneficjenci dołączyli do programu po dniu 1 lipca 2014 r.

2. Proszę przedstawić przegląd beneficjentów, którzy korzystali ze środka przed dniem 1 lipca 2014 r.

3. Proszę przedstawić podział tych beneficjentów na dwie grupy: grupę kwalifikującą się do otrzymania pomocy w ramach wytycznych dotyczących środowiska i energii (grupa 1) i grupę niekwalifikującą się do otrzymania pomocy w ramach wytycznych dotyczących środowiska i energii (grupa 2).

4. Proszę przedstawić plan dostosowania, który stopniowo dostosowałby poziomy pomocy do zastosowania kryteriów dotyczących kwalifikowalności i proporcjonalności, określonych w sekcji C.2.

a) Proszę wykazać, w jaki sposób w planie przewiduje się wniesienie minimalnego wkładu własnego w wysokości 15 % do 2019 r. w odniesieniu do grupy 1 określonej w pkt 3.

b) Proszę wykazać, w jaki sposób w planie przewiduje się wniesienie minimalnego wkładu własnego w wysokości 20 % do 2019 r. w odniesieniu do grupy 2 określonej w pkt 3.

CZĘŚĆ III.7

Formularz informacji uzupełniających dotyczących finansowania ryzyka

Proszę wypełnić niniejszy formularz informacji uzupełniających, oprócz formularza informacji ogólnych, do celów zgłoszenia wszelkich programów pomocy objętych wytycznymi Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka („wytyczne w sprawie finansowania ryzyka”) ( 162 ).

Definicje można znaleźć w pkt 52 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka.

1.    Zakres

1.1.

Powody zgłoszenia programu:

a) □ Program nie jest zgodny z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych ( 163 ). Proszę wskazać przepisy podstawy prawnej programu, które wykraczają poza przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, oraz wskazać te przepisy tego rozporządzenia, poza które wykracza podstawa prawna:

b) □ Program nie jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis ( 164 ). Proszę podać przyczyny:

c) □ Program nie spełnia testu prywatnego inwestora na jednym poziomie lub na kilku poziomach (na poziomie inwestorów, pośrednika finansowego i jego podmiotu zarządzającego oraz przedsiębiorstw, w których dokonuje się inwestycji) (zob. sekcja 2.1 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka; w przypadku pożyczek podaje się odniesienie do komunikatu w sprawie stóp referencyjnych ( 165 ), a w przypadku gwarancji – do obwieszczenia w sprawie gwarancji ( 166 )). Proszę podać przyczyny:

d) □ Program nie zawiera elementu pomocy i jest zgłaszany ze względów związanych z pewnością prawa.

1.2.

Zakres zgłaszanego programu: Proszę zaznaczyć odpowiednio celem potwierdzenia:

a) □ Zgłaszany program jest wdrażany przez pośredników finansowych lub alternatywne platformy obrotu z wyjątkiem zachęt fiskalnych mających zastosowanie do bezpośrednich inwestycji w kwalifikujących się przedsiębiorstwach (pkt 20 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

b) □ Zgłaszany program wyklucza duże przedsiębiorstwa, z wyjątkiem małych lub innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji (pkt 21 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

c) □ Zgłaszany program wyklucza środek finansowania ryzyka na rzecz przedsiębiorstw notowanych w cedule giełdowej lub w oficjalnym wykazie rynku regulowanego (pkt 22 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

d) □ Program finansowania ryzyka obejmuje inwestorów prywatnych (pkt 23 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

e) □ Program finansowania ryzyka stanowi, że w odniesieniu do asymetrycznego podziału ryzyka i korzyści pomiędzy państwem a inwestorami prywatnymi, inwestorzy prywatni podejmują istotne ryzyko lub państwo otrzymuje zysk ze swoich inwestycji (pkt 24 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

f) □ Program finansowania ryzyka nie może być stosowany w celu wsparcia wykupów (pkt 25 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

g) □ W programie finansowania ryzyka przewiduje się, że żaden środek finansowania ryzyka nie zostanie przyznany przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, jak zdefiniowano w wytycznych w sprawie finansowania ryzyka. (Proszę zauważyć, że na mocy wytycznych w sprawie finansowania ryzyka MŚP w ciągu siedmiu lat od ich pierwszej sprzedaży komercyjnej, która kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka na podstawie badania due diligence przeprowadzonego przez pośrednika finansowego nie będą jednak uznawane za przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, chyba że są przedmiotem postępowania w związku z niewypłacalnością lub spełniają kryteria przewidziane w prawie krajowym, umożliwiające przeprowadzenie przeciw nim zbiorowego postępowania upadłościowego na wniosek ich wierzycieli).

Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

h) □ W programie finansowania ryzyka wyklucza się pomoc na rzecz przedsiębiorstw, które otrzymały nieodzyskaną jeszcze w pełni pomoc niezgodną z prawem (pkt 26 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

i) □ Niniejszy program finansowania ryzyka nie dotyczy pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi kosztami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, jak również do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów importowanych (pkt 27 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

j) □ Program finansowania ryzyka nie uzależnia przyznania pomocy od zobowiązania do korzystania z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych oraz nie narusza swobody przedsiębiorczości; w przypadku gdy przyznanie pomocy uzależnione jest od posiadania przez pośredników finansowych, ich zarządzających lub beneficjentów końcowych siedziby głównej w danym państwie członkowskim lub przeniesienia przez nich swojej siedziby głównej do danego państwa członkowskiego.

2.    Opis programu

2.1.

Budżet programu:

 Jaka jest całkowita kwota inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (w tym zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej) przypadająca na przedsiębiorstwo docelowe w okresie całego cyklu inwestycyjnego w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa korzystającego z programu (tj. nie w skali roku)? Proszę określić:

 

 Jaka jest wysokość rocznego budżetu programu?

 Jaka jest wysokość całkowitego budżetu środka przez cały jego okres? Proszę określić:

 

 Jaka jest wielkość funduszy inwestycyjnych ustanowionych w ramach programu?

 Czy program ma być współfinansowany z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego itp.)? Proszę określić:

 

2.2.

Czas trwania programu pomocy:

a) Jaki jest czas trwania programu pomocy? (Proszę podać daty jego wejścia w życie i zakończenia)

b) Jaka jest przewidywana długość okresu inwestycyjnego?

c) Jaka jest przewidywana długość okresu utrzymywania?

2.3.

Przedsiębiorstwa docelowe będące beneficjentami końcowymi programu:

W ramach oceny ex ante ( 167 ) wykazano potrzebę objęcia programem następujących przedsiębiorstw w charakterze beneficjentów końcowych (pkt 63–79 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) (proszę podać szczegółowe informacje):

a) □ małe spółki o średniej kapitalizacji (przedsiębiorstwa (i) zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników i (ii) których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 86 mln EUR). W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

b) □ innowacyjne spółki o średniej kapitalizacji (spółki o średniej kapitalizacji, w których liczba pracowników nie przekracza 1 500 oraz których wydatki na badania, rozwój technologiczny i innowacje zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych wynoszą a) co najmniej 15 % ich całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech lat poprzedzających pierwszą inwestycję w ramach środka finansowania ryzyka lub b) rocznie co najmniej 10 % jej całkowitych kosztów operacyjnych w ciągu trzech lat poprzedzających pierwszą inwestycję w ramach środka finansowania ryzyka). W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

c) □ przedsiębiorstwa otrzymujące inwestycje początkowe w zakresie finansowania ryzyka ponad siedem lat po ich pierwszej sprzedaży komercyjnej: w odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

d) □ przedsiębiorstwa wymagające ogólnej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (w tym publiczne i prywatne) w kwocie przekraczającej limit 15 mln EUR ustalony w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych: w odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

e) □ alternatywne platformy obrotu niespełniające warunków określonych w art. 23 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych: w odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

f) □ inne:

W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

2.4.

Instrumenty finansowe: w ramach oceny ex ante wykazano zapotrzebowanie na następujące parametry projektowe niezgodne z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych (pkt 80–86 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

a) □ udział niezależnych inwestorów prywatnych poniżej progów określonych w art. 21 ust. 10 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (pkt 80–81 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie nieprzekroczenia progów określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych:

b) □ instrumenty finansowe o parametrach projektowych powyżej pułapów przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych tj. gdy ryzyko podjęte przez inwestora publicznego jest większe niż dozwolone na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (pkt 82–83 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie przekroczenia pułapów parametrów projektowych określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych:

c) □ instrumenty finansowe inne niż gwarancje, w ramach których dokonuje się wyboru inwestorów, pośredników finansowych i ich zarządzających, przyznając pierwszeństwo ochronie przed spadkiem wartości nad asymetrycznym podziałem zysku.

W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

d) □ inne: …

W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

2.5.

Instrumenty fiskalne: w ramach oceny ex ante wykazano, że wymagane są następujące parametry projektowe niezgodne z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych:

a) □ zachęty fiskalne dla inwestorów korporacyjnych (w tym pośredników finansowych lub ich zarządców działających w charakterze współinwestorów).

Proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

b) □ zachęty fiskalne dla inwestorów korporacyjnych na rzecz inwestycji w MŚP za pośrednictwem alternatywnej platformy obrotu.

Proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

c) □ inne: …

Proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych i odpowiednie uzasadnienie:

2.6.

Inwestorzy prywatni uczestniczący w danym środku za pośrednictwem kapitału własnego, pożyczek lub gwarancji:

a) Proszę przedstawić cechy inwestorów prywatnych uczestniczących w danym środku (np. inwestorów korporacyjnych, osób fizycznych itd.):

b) Czy inwestorzy prywatni zapewniają kapitał własny, pożyczki lub gwarancje na poziomie pośrednika finansowego (np. funduszu funduszy) lub na poziomie beneficjentów końcowych? Proszę określić:

c) Czy pośrednicy finansowi wdrażający program współinwestują (i czy w związku z tym należy uznać ich za inwestorów prywatnych)?

 Tak. Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

 Nie

2.7.

Pośrednicy finansowi wdrażający program:

(Zob. szeroka definicja w pkt 52 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka; obejmuje ona również fundusze posiadające osobowość prawną i nieposiadające osobowości prawnej)

a) Proszę podać charakter pośredników finansowych wdrażających program:

b) Czy we wdrażanie środka zaangażowany jest„podmiot, któremu powierzono zadanie” (zgodnie z definicją w pkt 52 ppkt (v) wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 Tak. W takim przypadku proszę podać szczegóły: …

 Nie

c) Czy podmiot, któremu powierzono zadanie, prowadzi wspólne inwestycje z państwem członkowskim z wykorzystaniem swoich własnych środków?

 Tak. W takim przypadku proszę podać odesłanie do podstawy prawnej zezwalającej podmiotowi, któremu powierzono zadanie, na taką współinwestycję:

 Nie. Proszę zatem wyjaśnić sposób obliczania jego rekompensaty z tytułu wdrażania środka, aby zagwarantować, że nie otrzymuje on nadmiernej rekompensaty:

d) Czy podmiot, któremu powierzono zadanie, jest wybierany w drodze otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru, czy też jest powoływany bezpośrednio? Proszę określić:

e) Czy podmiot, któremu powierzono zadanie, zarządza funduszem lub funduszami, za pośrednictwem których udzielane jest finansowanie w ramach programu finansowania ryzyka?



□ Tak

□ Nie

f) Cechy przedsiębiorstwa zarządzającego odpowiedzialnego za wdrażanie środka na poziomie pośrednika finansowego:

g) Jeżeli w program zaangażowani są pośrednicy finansowi na kilku poziomach (z uwzględnieniem funduszu funduszy), proszę dostarczyć wszystkie istotne informacje w odniesieniu do pośredników finansowych na każdym z poziomów:

2.8.

Czy w program zaangażowana jest jakakolwiek osoba trzecia inna niż organ publiczny przyznający pomoc, przedsiębiorstwa docelowe, pośrednicy finansowi wdrażający wspomniany program i zaangażowani inwestorzy prywatni?

 Tak. Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

 Nie

2.9.

Szczegółowy opis instrumentu lub instrumentów:

Uwaga: W celu ułatwienia zrozumienia proszę dołączyć rysunek przedstawiający strukturę programu i jego instrumentu lub instrumentów, ze wskazaniem wszystkich zaangażowanych stron, stopnia ich zaangażowania itd. oraz, w odpowiednich przypadkach, załącznik zawierający podsumowanie ogólnego projektu zgłaszanego programu.

Odpowiadając na szczegółowe pytania zawarte w niniejszej sekcji, proszę przedstawić parametry projektowe zachowane dla celów zachęcenia potencjalnych pośredników finansowych do wykazania zainteresowania uczestnictwem w programie finansowania ryzyka.

2.9.1.   Instrumenty finansowe

Środki finansowania ryzyka w postaci instrumentów finansowych muszą być wdrażane przez pośredników finansowych (pkt 20 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka). W związku z tym środki obejmują co najmniej interwencję państwa na rzecz pośredników finansowych oraz inwestycje w zakresie finansowania ryzyka realizowane przez pośredników finansowych w przedsiębiorstwach będących beneficjentem końcowym.

2.9.1.1.   Interwencja na poziomie pośredników finansowych

A)    Interwencja państwa na poziomie pośredników finansowych

Państwo zapewnia pośrednikom finansowym następujące środki (w stosownych przypadkach proszę zaznaczyć i wypełnić):

□   ZASTRZYK KAPITAŁOWY (W TYM QUASI-KAPITAŁOWY) ZE STRONY PAŃSTWA NA POZIOMIE POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

1. Proszę podać następujące informacje:

 warunki zastrzyku kapitałowego (proszę dołączyć również porównanie z warunkami rynkowymi takiego zastrzyku kapitałowego):

 

 rodzaj pośrednika finansowego: …

 rodzaj struktury finansowania pośrednika finansowego (np. fundusz inwestycyjny z procentowym udziałem prywatnym i publicznym; wieloetapowa struktura funduszu funduszy z wyspecjalizowanymi subfunduszami, fundusz publiczny współinwestujący z inwestorami prywatnymi na poziomie poszczególnych transakcji) proszę podać szczegółowe wyjaśnienie:

 

2. W przypadku zastrzyku quasi-kapitałowego proszę szczegółowo opisać charakter przewidywanego instrumentu:

3. Jeżeli ma miejsce udział prywatny (np. inwestorzy prywatni zapewniają kapitał na rzecz pośrednika finansowego równolegle z interwencją państwa):

 proszę przedstawić wskaźnik udziału inwestorów publicznych i prywatnych:

 

 Proszę wskazać rodzaj preferencyjnego traktowania przewidywanego na rzecz uczestniczących inwestorów prywatnych, jak opisano w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (proszę podać szczegóły):

 

 

 zachęty związane ze wzrostem:

 ochrona przed spadkiem wartości:

 Jeżeli cechy podziału strat nieopartych na zasadzie równorzędności wykraczają poza limity określone w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych, proszę przedstawić dowody ekonomiczne i uzasadnienie w odniesieniu do oceny ex ante (pkt 110 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 W odpowiednich przypadkach proszę wskazać, czy transza pierwszej straty pokrywana przez inwestora publicznego jest ograniczona (pkt 110 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 Tak; proszę określić, w jaki sposób ustalono przedmiotowe ograniczenie:

 Nie; Proszę wyjaśnić:

4. Jaka jest strategia inwestora publicznego?

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób wybrany instrument przyczynia się do osiągnięcia celów polityki publicznej realizowanych przez inwestora publicznego?

5. Proszę opisać, w jaki sposób zaprojektowany instrument ma zapewniać zgodność interesów między strategią inwestycyjną pośrednika finansowego a celami polityki publicznej:

6. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące czasu obowiązywania instrumentu lub strategii wyjścia leżącej u podstaw inwestycji w kapitał własny oraz sposobu, w jaki inwestor publiczny strategicznie zaplanował wyjście:

7. Inne istotne informacje:

□   DŁUGOTERMINOWE INSTRUMENTY DŁUŻNE: INSTRUMENTY POŻYCZKOWE (ZWANE DANEJ „POŻYCZKAMI”) NA POZIOMIE POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

1. Proszę podać następujące informacje:

 rodzaj pożyczek (np. podporządkowane, z podziałem ryzyka portfelowego): proszę podać szczegółowe informacje:

 warunki pożyczek w ramach środka (proszę dołączyć również porównanie z warunkami rynkowymi takich pożyczek):

 

 maksymalna wysokość pożyczki:

 maksymalny okres, na jaki zostaje udzielona pożyczka:

 zabezpieczenie lub inne wymagania:

 Inne istotne informacje:

2. Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej, które zabraniają korzystania z pomocy do refinansowania istniejących pożyczek (pkt 115 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

3. Jeżeli na tym poziomie ma miejsce udział prywatny (np. inwestorzy prywatni udzielają pożyczek pośrednikowi finansowemu równolegle z interwencją państwa):

 proszę przedstawić wskaźnik udziału inwestorów/pożyczkodawców publicznych i prywatnych:

 

 

 W szczególności w przypadku pożyczek z podziałem ryzyka portfelowego, jaki jest współczynnik współinwestycji ze strony wybranego pośrednika finansowego? Proszę zauważyć, że współczynnik ten nie powinien być niższy niż 30 % wartości stosownego portfela pożyczek) (pkt 114 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka … %

 Proszę opisać podział ryzyka i zysku między inwestorów publicznych i prywatnych lub pożyczkodawców:

 

 W szczególności jeżeli inwestor publiczny zakłada pierwszą stratę, na jakim poziomie jest ona ograniczona? Proszę zauważyć, że zaleca się, aby takie ograniczenie nie przekraczało 35 % (pkt 113 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka): Ograniczenie na poziomie …%.

 W przypadku gdy inwestor publiczny lub pożyczkodawca zakłada pozycję pierwszej straty na poziomie przekraczającym limit określony w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (25 %), należy to uzasadnić poprzez odniesienie do poważnej niedoskonałości rynku określonej w ocenie ex ante (pkt 113 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka): Proszę przedstawić streszczenie takiego uzasadnienia:

 

 

 Jeżeli występują inne mechanizmy ograniczające ryzyko, działające na korzyść inwestorów prywatnych/pożyczkodawców, proszę wyjaśnić:

 

 

4. Jaki jest mechanizm przenoszenia (zgodnie z wymogami zawartymi w pkt 104 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) zapewniający przeniesienie przez pośrednika finansowego otrzymanych od państwa korzyści na rzecz przedsiębiorstw będących beneficjentem końcowym? Jakie wymogi musi zastosować pośrednik finansowy (np. w odniesieniu do stóp procentowych, zabezpieczenia, klasy ryzyka) wobec beneficjentów końcowych (proszę podać bardzo szczegółowe informacje)? Proszę również szczegółowo przedstawić zakres, w jakim portfel, który ma zostać utworzony w ramach środka, wykracza poza standardową politykę ryzyka kredytowego pośrednika finansowego.

5. Jaka jest strategia inwestora publicznego?

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób wybrany instrument przyczynia się do osiągnięcia celów polityki publicznej realizowanych przez inwestora publicznego?

6. Proszę opisać, w jaki sposób zaprojektowany instrument ma zapewniać zgodność interesów między strategią inwestycyjną pośrednika finansowego a celami polityki publicznej:

7. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące czasu obowiązywania instrumentu lub strategii wyjścia leżącej u podstaw inwestycji w instrumenty dłużne oraz sposobu, w jaki inwestor publiczny strategicznie zaplanował wyjście:

8. Inne istotne informacje:

□   INSTRUMENTY DŁUŻNE STANOWIĄCE NIERZECZYWISTĄ OCHRONĘ: GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ PAŃSTWO NA POZIOMIE POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI BAZOWYCH Z BENEFICJENTAMI KOŃCOWYMI

1. Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej zawierającego wymóg, aby transakcje kwalifikowalne objęte gwarancją stanowiły nowo powstałe, kwalifikowalne transakcje pożyczkowe w zakresie finansowania ryzyka, takie jak instrumenty leasingowe, jak również quasi-kapitałowe instrumenty inwestycyjne, z wyłączeniem instrumentów kapitałowych (pkt 116 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

2. Czy gwarancje udzielone pośrednikom finansowym obejmują portfel transakcji bazowych, a nie pojedynczą transakcję bazową?



□ Tak

□ Nie

3. Rodzaj gwarancji:

 ograniczona: pułap gwarancji wynosi … %

(Proszę zauważyć, że wspomniany pułap ma zastosowanie do portfeli posiadanych przez pośredników finansowych oraz że zaleca się, aby stopa ograniczenia nie przekraczała 35 % (pkt 118 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)). Proszę uzasadnić wysokość przedmiotowej stopy:

Ponadto proszę zaznaczyć, czy:

a) □ stopa ograniczenia obejmuje wyłącznie oczekiwane straty; albo

b) □ stopa ograniczenia obejmuje również nieoczekiwane straty; w tym przypadku proszę wykazać, w jaki sposób wycena gwarancji odzwierciedla pokrycie dodatkowego ryzyka:

 brak ograniczenia; w takim przypadku proszę uzasadnić odnośną potrzebę oraz to, w jaki sposób wycena gwarancji odzwierciedla pokrycie gwarancją dodatkowego ryzyka:

 kontrgwarancja (gwarancja dla instytucji udzielających gwarancji)

 inne: proszę określić:

4. Stopa gwarancji (odsetek pokrycia straty przez inwestora publicznego w każdej transakcji bazowej (zob. definicja w pkt 52 ppkt (xvi) wytycznych w sprawie finansowania ryzyka i proszę zauważyć, że stopa gwarancji nie może przekraczać 90 % (pkt 117 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)): … %;

Proszę podać powód takiego poziomu objęcia gwarancją:

5. Transakcje bazowe objęte gwarancją:

 charakter transakcji bazowych:

 całkowita wartość nominalna transakcji bazowych (w EUR):

 maksymalna nominalna kwota transakcji bazowej przypadająca na beneficjenta końcowego:

 czas trwania transakcji bazowych:

 inne istotne cechy charakterystyczne transakcji bazowych (poziom ryzyka, inne):

6. Proszę opisać pozostałe cechy gwarancji (proszę dołączyć porównanie z warunkami rynkowymi takiej gwarancji):

 maksymalny czas trwania gwarancji: (Proszę zauważyć, że okres ten zwykle nie powinien przekraczać 10 lat (pkt 119 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)).

 proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej, w którym przewidziano, że gwarancja musi zostać ograniczona, jeżeli pośrednik finansowy nie uwzględni w portfelu minimalnej kwoty inwestycji w wybranym okresie; oraz że niewykorzystane kwoty podlegają wymogowi uiszczenia opłat za zaangażowanie środków:

 Czy przewidziano opłatę za gwarancję?

 



□ Tak

□ Nie

Proszę określić, która strona będzie musiała uiścić opłatę gwarancyjną:

Proszę szczegółowo opisać cennik:

Inne:

7. Jaki jest mechanizm przenoszenia (zgodnie z wymogami zawartymi w pkt 104 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) zapewniający przeniesienie przez pośrednika finansowego otrzymanych od państwa korzyści na rzecz przedsiębiorstw będących beneficjentem końcowym? Jakie wymogi musi zastosować pośrednik finansowy (np. w odniesieniu do stóp procentowych, zabezpieczenia, klasy ryzyka) wobec beneficjentów końcowych? Proszę podać bardzo szczegółowe informacje. Proszę również szczegółowo przedstawić zakres, w jakim portfel, który ma zostać utworzony w ramach środka, wykracza poza standardową politykę ryzyka kredytowego pośrednika finansowego.

8. Jaka jest strategia inwestora publicznego?

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób wybrany instrument przyczynia się do osiągnięcia celów polityki publicznej realizowanych przez inwestora publicznego?

9. Proszę opisać, w jaki sposób zaprojektowany instrument ma zapewniać zgodność interesów między strategią inwestycyjną pośrednika finansowego a celami polityki publicznej:

10. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące czasu obowiązywania instrumentu lub strategii wyjścia leżącej u podstaw inwestycji w instrumenty dłużne oraz sposobu, w jaki inwestor publiczny strategicznie zaplanował wyjście:

11. Inne istotne informacje:

□   INNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Proszę opisać instrument finansowy, który ma zostać wdrożony za pomocą środka, oraz proszę szczegółowo opisać wszystkie elementy zawarte w powyższej sekcji 2.9.1.1, o ile mają one zastosowanie do wybranego instrumentu finansowego:

B)    Interwencja pośredników finansowych dotycząca dalszych poziomów pośredników finansowych

Mogą wystąpić sytuacje (włączając struktury funduszu funduszy), w których na przykład państwo zapewnia kapitał, pożyczki lub gwarancje pośrednikowi finansowemu, który z kolei zapewnia kapitał, pożyczki lub gwarancje dalszemu pośrednikowi finansowemu, który ostatecznie realizuje inwestycje w zakresie finansowania ryzyka na rzecz beneficjentów końcowych. W takim przypadku gdy w program zaangażowani są pośrednicy finansowi na drugim lub dalszym poziomie, proszę przedstawić poniżej wszystkie istotne informacje wymagane w sekcji 2.9.1.1.A dotyczące odpowiednio kapitału/pożyczek/gwarancji/innych instrumentów finansowych w odniesieniu do każdego dodatkowego poziomu pośredników finansowych:

2.9.1.2.   Inwestycja w zakresie finansowania ryzyka realizowana przez pośredników finansowych na rzecz beneficjentów końcowych

Inwestycja w zakresie finansowania ryzyka na rzecz beneficjentów końcowych przyjmuje następującą postać (proszę stosownie zaznaczyć i wypełnić):

□   INWESTYCJA KAPITAŁOWA (W TYM QUASI-KAPITAŁOWA) REALIZOWANA PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH NA RZECZ BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

a) W przypadku zastrzyku quasi-kapitałowego proszę szczegółowo opisać charakter przewidywanego instrumentu:

b) Proszę szczegółowo przedstawić warunki inwestycji kapitałowej (proszę dołączyć również porównanie z warunkami rynkowymi takiej inwestycji kapitałowej):

c) Proszę szczegółowo opisać wszystkie cechy inwestycji, które ma zrealizować pośrednik finansowy, włącznie z wymogami, które powinna spełniać strategia kwalifikowalnych pośredników finansowych:

d) Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące czasu obowiązywania instrumentu lub strategii wyjścia leżącej u podstaw inwestycji w kapitał własny:

e) Jeżeli ma miejsce udział prywatny (np. inwestorzy prywatni również zapewniają kapitał beneficjentom końcowym):

 Proszę przedstawić wskaźnik udziału prywatnego:

 Proszę wskazać rodzaj preferencyjnego traktowania przewidywanego na rzecz uczestniczących inwestorów prywatnych, jak opisano w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (proszę podać szczegóły):

 

 

 zachęty związane ze wzrostem:

 ochrona przed spadkiem wartości:

 Jeżeli cechy podziału strat nieopartych na zasadzie równorzędności wykraczają poza limity określone w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych, proszę przedstawić dowody ekonomiczne i uzasadnienie w odniesieniu do oceny ex ante (pkt 110 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka): …

 

 W odpowiednich przypadkach proszę wskazać, czy transza pierwszej straty pokrywana przez inwestora publicznego jest ograniczona (pkt 110 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 Tak; proszę określić, w jaki sposób ustalono przedmiotowe ograniczenie:

 Nie; Proszę wyjaśnić:

□   DŁUGOTERMINOWE INSTRUMENTY DŁUŻNE: POŻYCZKI UDZIELANE BENEFICJENTOM KOŃCOWYM PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

 Rodzaje pożyczek: proszę podać szczegółowe informacje:

 

 Warunki pożyczek w ramach środka (proszę dołączyć również porównanie z warunkami rynkowymi takich pożyczek):

 

 Maksymalna wysokość pożyczki na beneficjenta: …

 

 Maksymalny okres, na jaki zostają udzielone pożyczki: …

 

 Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące czasu obowiązywania instrumentu lub strategii wyjścia leżącej u podstaw inwestycji w instrumenty dłużne:

 

 Poziom ryzyka beneficjentów końcowych: …

 

 Zabezpieczenie lub inne wymagania: …

 

 Inne istotne informacje: …

 

 Jeżeli na tym poziomie ma miejsce udział prywatny (np. inwestorzy prywatni również udzielają pożyczek beneficjentom końcowym):

Proszę przedstawić wskaźnik udziału prywatnego: …

Proszę opisać podział ryzyka i zysku pomiędzy inwestorami publicznymi i prywatnymi:

W szczególności jeżeli inwestor publiczny zakłada pierwszą stratę, na jakim poziomie jest ona ograniczona? Ograniczenie na poziomie … % (Proszę zauważyć, że zaleca się, aby takie ograniczenie nie przekraczało 35 % (pkt 113 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)).

W przypadku gdy inwestor publiczny lub pożyczkodawca zakłada pozycję pierwszej straty na poziomie przekraczającym limit określony w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (25 %), proszę to uzasadnić, odnosząc się do poważnej niedoskonałości rynku określonej w ocenie ex ante (pkt 113 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka), oraz przedstawić podsumowanie takiego uzasadnienia:

Jeżeli występują inne mechanizmy ograniczające ryzyko, działające na korzyść inwestorów prywatnych/pożyczkodawców, proszę wyjaśnić:

□   INSTRUMENTY DŁUŻNE STANOWIĄCE NIERZECZYWISTĄ OCHRONĘ: GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH NA RZECZ BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

1. Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące charakteru i warunków gwarancji (proszę dołączyć porównanie z warunkami rynkowymi takich gwarancji):

2. Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej zawierającego wymóg, aby transakcje kwalifikowalne objęte gwarancją stanowiły nowo powstałe, kwalifikowalne transakcje pożyczkowe w zakresie finansowania ryzyka, takie jak instrumenty leasingowe, jak również quasi-kapitałowe instrumenty inwestycyjne, z wyłączeniem instrumentów kapitałowych (pkt 116 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

3. Proszę określić charakter i warunki dotyczące transakcji bazowych:

□   INNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Proszę opisać instrument finansowy, który ma zostać wdrożony za pomocą środka, oraz proszę szczegółowo opisać wszystkie elementy zawarte w powyższej sekcji 2.9.1.2, o ile mają one zastosowanie do wybranego instrumentu finansowego:

2.9.2.

Instrumenty fiskalne:

 zachęta podatkowa przyznana w odniesieniu do:

 

a) □ bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach

b) □ pośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach (tj. za pomocą pośredników finansowych)

c) □ pośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach realizowanych za pośrednictwem alternatywnej platformy obrotu

 zachęta podatkowa przyznana na rzecz:

 

a) □ inwestorów korporacyjnych

b) □ inwestorów będących osobami fizycznymi na inwestycje nieobjęte zakresem ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych:

 forma zachęty podatkowej:

 

a) □ ulga od podatku dochodowego mająca zastosowanie do podstawy opodatkowania

b) □ ulga od podatku dochodowego mająca zastosowanie do należności podatkowych

c) □ ulga podatkowa w zakresie zysków kapitałowych

d) □ ulga od podatku od dywidend

e) □ inne:

 Proszę szczegółowo opisać warunki, jakie musi spełnić inwestycja, aby możliwe było skorzystanie z zachęty fiskalnej:

 

 

 Proszę szczegółowo opisać sposób obliczania zachęty podatkowej (w tym maksymalnego odsetka zainwestowanej kwoty, którą inwestor może zgłaszać do celów związanych z ulgą podatkową, maksymalnej kwoty ulgi podatkowej, jaką można odliczyć od zobowiązań podatkowych inwestora itp.):

 

 

 W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić dowody ekonomiczne i uzasadnienie dotyczące kategorii kwalifikujących się przedsiębiorstw (pkt 121 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Proszę przedstawić dowody świadczące o tym, że podstawą wyboru kwalifikujących się przedsiębiorstw jest zestaw wymogów inwestycyjnych o właściwej strukturze, podawanych do informacji publicznej w ramach odpowiednich działań promocyjnych i określających cechy kwalifikujących się przedsiębiorstw, na które wpływa wykazana niedoskonałość rynku (pkt 123 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Maksymalny okres obowiązywania przewidzianej zachęty podatkowej: …(Proszę pamiętać, że maksymalny czas trwania programów fiskalnych wynosi 10 lat (pkt 124 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)).

 Proszę wyjaśnić, jakie cechy szczególne krajowego systemu podatkowego są istotne dla pełnego zrozumienia zachęty podatkowej:

 

 

 Proszę opisać odnośne/podobne/odpowiednie zachęty fiskalne, które już istnieją w państwie członkowskim, jak również wzajemne zależności pomiędzy nimi a zgłaszaną zachętą podatkową:

 

 

 Czy zachęta podatkowa przysługuje wszystkim inwestorom spełniającym wymagane kryteria, niezależnie od ich miejsca prowadzenia działalności (pkt 126 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie

 Proszę przedstawić dowód wskazujący na prowadzenie odpowiednich działań promocyjnych dotyczących zakresu i technicznych parametrów (obejmujących pułapy i ograniczenia, maksymalną kwotę inwestycji) zachęty podatkowej (pkt 126 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 Czy całkowita wartość inwestycji przypadająca na każde przedsiębiorstwo będące beneficjentem przekracza maksymalną kwotę określoną w przepisie dotyczącym finansowania ryzyka zawartym w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (pkt 149 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie

 Czy kwalifikują się udziały będące udziałami zwykłymi pełnego ryzyka, nowo wyemitowanymi przez kwalifikujące się przedsiębiorstwo, jak określono w ocenie ex ante, oraz czy należy je posiadać przez co najmniej trzy lata (pkt 150 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 

 Tak

 Nie. W takim przypadku proszę podać szczegółowe informacje:

 

 

 Czy ulga przysługuje inwestorom, którzy nie są niezależni od przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest inwestycja (pkt 150 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 

 Nie

 Tak. Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje:

 

 

 Jaką wartość procentową kwoty zainwestowanej w kwalifikujące się przedsiębiorstwa może osiągać ulga w przypadku ulgi od podatku dochodowego (pkt 151 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?:Proszę zauważyć, że za racjonalne uważa się ograniczenie ulgi podatkowej do 30 % kwoty przeznaczonej na inwestycje … %.

Czy ulga może przekraczać maksymalną kwotę zobowiązania inwestora z tytułu podatku dochodowego przed opodatkowaniem?

 Nie

 Tak. Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje: …

Jeżeli środek przewiduje różne formy zachęty podatkowej, proszę odpowiedzieć na zestaw pytań zawartych w sekcji 2.9.2 powyżej w odniesieniu do każdej formy pomocy.

2.9.3.

Środki wsparcia na rzecz alternatywnych platform obrotu:

 Istniejąca platforma:

 

 Tak

 Nie, ma zostać utworzona.

 Czy platforma jest/będzie subplatformą lub jednostką zależną istniejącej giełdy?

 

 Tak. W takim przypadku proszę określić:

 Nie

 Czy w państwie członkowskim istnieją już alternatywne platformy obrotu (pkt 129 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?:

 

 Tak. W takim przypadku proszę określić:

 Nie

 Czy platforma została utworzona przez kilka państw członkowskich i czy działa w kilku państwach członkowskich (pkt 128 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 

 Tak. Proszę określić:

 Nie

 Rodzaj przedsiębiorstw będących przedmiotem obrotu na platformie:

 

 dowód wskazujący, że większość instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na alternatywnej platformie obrotu emitują lub będą emitować MŚP;

 kopię planu operacyjnego opracowanego przez operatora platformy wykazującego, że platforma może stać się samowystarczalna w ciągu okresu krótszego niż 10 lat (pkt 127 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka);

 wiarygodne scenariusze alternatywne porównujące sytuacje, z którymi miałyby się mierzyć zbywalne przedsiębiorstwa pod względem dostępu do niezbędnego finansowania, gdyby platforma nie istniała (pkt 127 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka);

 w przypadku istniejących platform kopię strategii działalności platformy wykazującą, że ze względu na ciągły brak notowań oraz wynikający z niego niedobór płynności platforma, pomimo długoterminowej rentowności, potrzebuje wsparcia w krótkim okresie (pkt 129 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

 Zachęty fiskalne dla inwestorów korporacyjnych w odniesieniu do ich inwestycji w zakresie finansowania ryzyka realizowanych za pośrednictwem alternatywnej platformy obrotu w kwalifikujące się przedsiębiorstwa: proszę wypełnić powyższą sekcję 2.9.2 dotyczącą instrumentów fiskalnych.

 Wsparcie dla operatorów platformy:

 Operatorem platformy jest: małe przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwo większe niż małe przedsiębiorstwo

 Maksymalna kwota środka: … EUR.

 Czy maksymalna kwota jest wyższa niż pomoc na rozpoczęcie działalności dopuszczalna na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych?

 



□ Tak

□ Nie

 Koszty inwestycji poniesione na utworzenie platformy: … EUR

 Czy pomoc na rzecz operatora przekracza 50 % kosztów tych inwestycji (pkt 153 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie

 Przez maksymalnie ile lat od uruchomienia platformy można korzystać z pomocy?

 

 W odniesieniu do platform, które są/będą subplatformą lub jednostką zależną istniejącej giełdy, proszę przedstawić dowody wskazujące na brak finansowania, z którym zmagałaby się taka subplatforma:

 

 Inne istotne informacje:

 

3.    Dalsze informacje dotyczące oceny zgodności programu pomocy

3.1.   Wkład w osiąganie wspólnego celu i konieczność interwencji państwa (sekcje 3.2 i 3.3 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

Program pomocy na finansowanie ryzyka może być uzasadniony jedynie wówczas, gdy jest ukierunkowany na konkretną niedoskonałość rynku w postaci istnienia niedopasowania poziomu płynności wpływającego na konkretne przedsiębiorstwa na konkretnym etapie rozwoju, obszarze geograficznym oraz, w stosownych przypadkach, w konkretnym sektorze gospodarki.

Wraz z niniejszym zgłoszeniem proszę przedłożyć szczegółową ocenę ex ante wykazującą istnienie konkretnej niedoskonałości rynku.

3.1.1.

Informacje dotyczące oceny ex ante (pkt 65–66 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Data przeprowadzenia oceny ex ante: …

Ocena została przeprowadzona przez:

 Podmiot niezależny

 Podmiot powiązany z następującym organem publicznym:

Dane, na których opiera się ocena:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole w celu potwierdzenia, że ocena ex ante opiera się na danych obejmujących pięć lat poprzedzających zgłoszenie: □

Program finansowania ryzyka jest częściowo finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a ocenę przygotowano zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów) ( 168 ): □

3.1.2.

Określenie szczegółowych celów polityki i wskaźników wykonania dotyczących programu finansowania ryzyka w ocenie ex ante (pkt 58–59 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Proszę wymienić określone szczegółowe cele polityki oraz odnieść się do odpowiedniej sekcji w ocenie ex ante:

Proszę wymienić zdefiniowane wskaźniki wykonania (zob. przykłady w pkt 58 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) oraz odnieść się do odpowiedniej sekcji w ocenie ex ante:

3.1.3.

Dowody ekonomiczne i uzasadnienie w odniesieniu do konieczności interwencji państwa (sekcja 3.3 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) zawarte w ocenie ex ante: zob. pkt 2.3, 2.4 i 2.5 niniejszego formularza.

3.2.   Adekwatność i efekt zachęty programu finansowania ryzyka (sekcje 3.4 i 3.5 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

3.2.1.

Informacje ogólne:

A) W odniesieniu do oceny ex ante proszę wyjaśnić, dlaczego istniejące i przewidywane działania podejmowane w ramach polityki krajowej i unijnej, ukierunkowane na te same stwierdzone niedoskonałości rynku, nie mogą w odpowiedni sposób usunąć stwierdzonych niedoskonałości rynku (pkt 90–91 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

B) Proszę wyjaśnić, dlaczego projekt proponowanego instrumentu pomocy państwa jest najwłaściwszy, aby zapewnić wydajną strukturę finansowania (pkt 92–93 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

3.2.2.

Warunki dotyczące adekwatności instrumentów finansowych (sekcja 3.4.2 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

1. Minimalne wskaźniki inwestycji prywatnych (pkt 95–97 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 Jaka jest minimalna łączna (tj. całkowita, obejmująca wszystkie poziomy) stopa niezależnego udziału prywatnego w inwestycji w zakresie finansowania ryzyka na poziomie beneficjenta końcowego?: … % finansowania ryzyka (publicznego i prywatnego) zapewnionego beneficjentowi końcowemu.

 W przypadku udziału niezależnych inwestorów prywatnych poniżej wskaźników wymaganych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych proszę podsumować dowody ekonomiczne i proszę przedstawić szczegółowe uzasadnienie dotyczące tego wskaźnika (określonego w pkt 95 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka) w odniesieniu do oceny ex ante:

 

 

 Czy ocena ex ante wykazuje, że program przyciąga dodatkowe finansowanie prywatne, które w przeciwnym razie nie zostałoby zapewnione lub zostałoby zapewnione w innych formach lub kwotach lub na innych warunkach? Proszę wyjaśnić:

 

 

 Czy dopuszczalny jest udział prywatny w programie finansowania ryzyka, który nie ma niezależnego charakteru (pkt 96 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 

 Tak. W takim przypadku proszę przedstawić dowody ekonomiczne i uzasadnienie:

 Nie

 Jakie odpowiednie ograniczenia obejmuje program w przypadku przedsiębiorstw otrzymujących inwestycje początkowe w zakresie finansowania ryzyka ponad siedem lat po ich pierwszej sprzedaży komercyjnej? …Czy wskaźnik udziału prywatnego wynosi minimum 60 %?

 

 Tak

 Nie (pkt 97 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

2. Stosunek ryzyka do zysku między inwestorami publicznymi i prywatnymi (pkt 98–100 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Proszę wyjaśnić, dlaczego podział ryzyka i zysku między inwestorami publicznymi i prywatnymi, jak opisano powyżej w sekcji dotyczącej odpowiednich instrumentów finansowych, można uznać za zrównoważony (pkt 98 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

3. Charakter zachęt ustalony w drodze wyboru pośredników finansowych, jak również zarządzających funduszem lub inwestorów (pkt 101–102 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

Proszę potwierdzić, zaznaczając odpowiednie pole:

A) Wybór pośredników finansowych wdrażających program:

a) □ Pośredników finansowych wybiera się w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego procesu, dzięki czemu możliwe jest ustalenie szczegółowego charakteru zachęt.

 Jeżeli nie, proszę podać przyczynę (obejmującą wyjaśnienie dotyczące wyboru inwestorów):

 Proszę opisać proces konkurencyjny oraz sposób, w jaki procedura wyboru spełnia wymogi:

 

 

 Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej określającego wymogi przewidziane w wytycznych w sprawie finansowania ryzyka, zgodnie z którymi procedura wyboru musi być otwarta i niedyskryminacyjna:

 

 

 Proszę wymienić kryteria wyboru dotyczące pośredników finansowych wymienione w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania:

 

 

 Wraz z niniejszym zgłoszeniem proszę przedstawić siatkę oceny wykorzystaną do kontroli pośredników finansowych podczas procedury wyboru.

 Proszę opisać badanie due diligence dotyczące wybranych pośredników finansowych:

 

 

 Proszę opisać, w jaki sposób zapewnia się spełnienie określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (art. 21 ust. 14 i 15) warunków dotyczących zarządzania na zasadach rynkowych i podejmowania decyzji w sposób pozwalający osiągnąć zysk (pkt 160 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Proszę przedstawić dowody i podać odesłanie do podstawy prawnej:

 

 

b) □ W ramach wspomnianej procedury wyboru pośrednicy finansowi muszą wykazać, w jaki sposób proponowana przez nich strategia inwestycyjna przyczynia się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych polityki (na podstawie wskaźników wykonania określonych w ocenie ex ante).

 W odniesieniu do każdego z wybranych pośredników finansowych proszę przedłożyć, wraz z niniejszym zgłoszeniem, dokumenty od pośrednika finansowego zawierające szczegółowe informacje na temat jego strategii inwestycyjnej, w tym polityki cenowej, oraz sposobu, w jaki przyczynia się ona do osiągnięcia każdego celu ogólnego i szczegółowego polityki.

 Proszę przedstawić szczegółowy opis mechanizmu przewidzianego w programie finansowania ryzyka, dzięki któremu państwo członkowskie zagwarantuje, aby strategia inwestycyjna pośredników przez cały czas była zgodna z uzgodnionymi szczegółowymi celami polityki (np. poprzez monitorowanie, sprawozdawczość, udział w organach reprezentujących) oraz aby znaczące zmiany strategii inwestycyjnej wymagały uprzedniej zgody państwa członkowskiego.

 Proszę również podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej:

 

 

c) □ Wyboru każdego pośrednika finansowego dokonano w ramach konkurencyjnego procesu, uwzględniając jego politykę cenową związaną z instrumentami wdrożonymi w ramach programu finansowania ryzyka (z uwzględnieniem kosztu finansowania, premii z tytułu ryzyka kredytowego, opłat administracyjnych i wszystkich innych opłat). Proszę przedstawić stosowne dowody w odniesieniu do każdego z wybranych pośredników finansowych.

d) □ Zarządzający pośrednika finansowego lub przedsiębiorstwo zarządzające („zarządzający”) zostali wybrani w drodze otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru lub wynagrodzenie zarządzającego odzwierciedla w pełni poziom wynagrodzenia rynkowego.

 Jeżeli nie, proszę podać przyczynę (w tym wyjaśnienie dotyczące wyboru inwestorów):

 

 

 Proszę opisać proces konkurencyjny oraz sposób, w jaki procedura wyboru spełnia wymogi określone w niniejszym punkcie:

 Proszę podać odesłanie do odpowiedniego przepisu podstawy prawnej zawierającego te wymogi:

 

 

e) □ Na zarządzających funduszem funduszy spoczywa obowiązek przyjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, w ramach ich mandatu inwestycyjnego, do ustalenia preferencyjnych warunków, które można by stosować na poziomie subfunduszy (pkt 101 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

B) Wybór inwestorów prywatnych

 Inwestorów prywatnych wybiera się w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego procesu, dzięki czemu możliwe jest ustalenie szczegółowego charakteru zachęt (pkt 101 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka). Proszę opisać warunki dotyczące wyznaczenia i wyboru inwestorów prywatnych:

4. Współinwestujący pośrednik finansowy lub zarządzający funduszem przyjmujący co najmniej 10 % transzy pierwszej straty (pkt 103 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

 W przypadku gdy pośrednik finansowy lub zarządzający funduszem dokonuje inwestycji wraz z państwem członkowskim, powinien unikać jakiegokolwiek potencjalnego konfliktu interesów oraz musi przyjąć co najmniej 10 % transzy pierwszej straty (pkt 103 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka). Proszę potwierdzić, że miało to miejsce (w stosownych przypadkach):

 

 

5. Mechanizm przenoszenia w przypadku instrumentów dłużnych (pożyczek lub gwarancji) (pkt 104 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

a) □ Program finansowania ryzyka obejmuje mechanizm przenoszenia (zgodnie z sekcją 2.9.1.1.A) zapewniający przeniesienie przez pośrednika finansowego otrzymanych od państwa korzyści na rzecz przedsiębiorstw będących beneficjentem końcowym. Proszę wskazać odpowiednie przepisy podstawy prawnej:

b) □ Mechanizm przenoszenia zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania, jak również mechanizm wycofania. Proszę je opisać i wskazać odpowiednie przepisy podstawy prawnej:

3.2.3.

Warunki dotyczące adekwatności w odniesieniu do instrumentów fiskalnych (sekcja 3.4.3 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Do celów tych wymogów uwzględnione zostaną informacje podane w sekcji 2.9.2.

Proszę wskazać wszelkie dalsze informacje, które uznają Państwo za istotne w odniesieniu do warunków dotyczących adekwatności:

3.2.4.

Warunki dotyczące adekwatności w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz alternatywnych platform obrotu (sekcja 3.4.4 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Do celów tych wymogów uwzględnione zostaną informacje podane w sekcji 2.9.3.

Proszę wskazać wszelkie dalsze informacje, które uznają Państwo za istotne w odniesieniu do warunków dotyczących adekwatności:

3.3.   Proporcjonalność pomocy (sekcja 3.6 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

3.3.1.

Proporcjonalność w odniesieniu do stwierdzonej niedoskonałości rynku:

 Proszę opisać i ilościowo określić źródła finansowania dostępne dla docelowych przedsiębiorstw, zgodnie z analizą zawartą w ocenie ex ante (por. pkt 65 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 W odniesieniu do oceny ex ante proszę przedstawić skrócony opis charakteru i wielkości niedopasowania poziomu płynności, z jakim mierzy się każda kategoria przedsiębiorstw docelowych, jak wykazała ocena ex ante (tj. poziomu popytu docelowych przedsiębiorstw na finansowanie, który nie jest zaspokojony przez źródła finansowania opisane w pkt 3.3.1; proszę określić sposób, w jaki oblicza się niedopasowanie poziomu płynności):

 

 

 Proszę opisać, w jaki sposób całkowita kwota finansowania konsorcjalnego (publicznego i prywatnego) przyznanego w ramach środka finansowania ryzyka jest ograniczona do wielkości niedopasowania poziomu płynności (pkt 134 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Proszę wyjaśnić, poprzez odniesienie do oceny ex ante, w jaki sposób preferencyjne traktowanie inwestorów prywatnych jest ograniczone do niezbędnego minimum, aby osiągnąć minimalną wartość wskaźników udziału kapitału prywatnego wymaganych w ramach programu (pkt 134 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Okres trwania niedopasowania poziomu płynności, z jakim mierzy się każda kategoria przedsiębiorstw docelowych, według szacunków zawartych w ocenie ex ante:

 

 

 Proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych: …

 Ocena ex ante zawiera dowody na występowanie niedoskonałości rynku, o której mowa w pkt 3.3.1, w następujących sektorach: …oraz w następującym obszarze geograficznym:

 

 

 Proszę przedstawić podsumowanie dowodów ekonomicznych: …

3.3.2.

Warunki dotyczące proporcjonalności w odniesieniu do instrumentów finansowych (sekcja 3.6.1 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

1. W odniesieniu do pośredników finansowych/zarządzających funduszem:

Czy dokładną wartość zachęt ustalono w drodze procedury wyboru pośredników finansowych lub zarządzających funduszem (pkt 136 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?



□ Tak

□ Nie

Proszę podać następujące informacje dotyczące wynagrodzenia pośredników finansowych lub zarządzających funduszem (pkt 143 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 Czy wynagrodzenie obejmuje roczną opłatę za zarządzanie, zgodnie z wytycznymi w sprawie finansowania ryzyka (pkt 143 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie; proszę podać szczegółowe informacje:

 Czy wynagrodzenie obejmuje zachęty oparte na wynikach, w tym zachęty oparte na wynikach finansowych i zachęty związane z polityką, zgodnie z wytycznymi w sprawie finansowania ryzyka (pkt 144 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie; proszę podać szczegółowe informacje:

 Proszę określić, jakie kary przewidziano w przypadku niezrealizowania celów polityki:

 

 

 Proszę określić wynagrodzenie zależne od wyników oraz przedstawić porównanie z praktyką rynkową (pkt 145 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Proszę określić całkowite honoraria zarządzających oraz przedstawić porównanie z praktyką rynkową (pkt 146 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

 

 

 Czy ogólną strukturę honorariów oceniono w ramach punktowej oceny wspomnianej procedury wyboru, a w jej wyniku określono maksymalną kwotę wynagrodzenia (pkt 147 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 



□ Tak

□ Nie; proszę wyjaśnić dlaczego:

Jeżeli pośrednik finansowy i jego zarządzający są podmiotami publicznymi i nie zostali wybrani w drodze otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru, proszę zaznaczyć odpowiednie pole w celu potwierdzenia i przedstawić dowody na poparcie takiego stwierdzenia (pkt 41 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

a) □ Pobierana przez nich opłata za zarządzanie jest ograniczona, a ich całkowite wynagrodzenie odzwierciedla normalne warunki rynkowe i jest powiązane z wynikami:

b) □ Zarządzanie publicznymi pośrednikami finansowymi odbywa się na zasadach rynkowych, a ich zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne w sposób pozwalający osiągnąć zysk w warunkach pełnej konkurencji z państwem. Proszę w szczególności wyjaśnić działanie mechanizmów ustanowionych w celu wykluczenia jakiejkolwiek możliwej ingerencji państwa w bieżące zarządzanie funduszem publicznym:

c) □ Inwestorzy prywatni są wybierani w drodze otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury kwalifikacyjnej na poziomie poszczególnych transakcji.

Ile wynosi roczna opłata za zarządzanie, z wyłączeniem zachęt opartych na wynikach, w przypadku bezpośredniego powołania podmiotu, któremu powierzono zadanie?: … % kapitału, który ma zostać wniesiony do podmiotu. Proszę zauważyć, że nie powinna ona przekraczać 3 % (pkt 148 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

2. W odniesieniu do inwestorów prywatnych:

Czy w przypadku współinwestycji ze strony publicznego funduszu z udziałem inwestorów prywatnych na poziomie poszczególnych transakcji inwestorów prywatnych wybiera się w drodze odrębnego konkurencyjnego procesu w odniesieniu do każdej transakcji, aby ustalić godziwą stopę zwrotu (pkt 137 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)?

 Tak. W takim przypadku proszę przedstawić dowody potwierdzające.

 Nie

Czy w przypadku gdy inwestorzy prywatni nie są wybierani w drodze takiego procesu, godziwą stopę zwrotu ustala niezależny ekspert na podstawie analizy wskaźników rynkowych oraz ryzyka rynkowego z zastosowaniem metody wyceny opartej na wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz szczegółowo obliczając minimalny poziom godziwej stopy zwrotu oraz właściwą marżę, aby uwzględnić stosowne ryzyko (pkt 138 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka), oraz czy spełniono wszystkie warunki zawarte w pkt 139 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka?

 Nie

 Tak. W takim przypadku proszę przedstawić sprawozdanie zawierające tę ocenę, proszę wskazać eksperta, opisać istniejące zasady dotyczące jego powołania oraz przedstawić odpowiednie dowody:

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole w celu potwierdzenia, że ten sam niezależny ekspert nie może zostać wybrany dwukrotnie w tym samym trzyletnim okresie □

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zwroty skorygowane o ryzyko dla inwestorów prywatnych ograniczają się do godziwej stopy zwrotu (pkt 140 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Proszę przedstawić, na podstawie oceny ex ante, uzasadnienie ekonomiczne dotyczące konkretnych parametrów finansowych stanowiących podstawę środka:

3.3.3.

Warunki dotyczące proporcjonalności w odniesieniu do instrumentów fiskalnych (sekcja 3.6.2 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka):

Do celów tych wymogów uwzględnione zostaną informacje podane w sekcji 2.9.2.

Proszę wskazać wszelkie dalsze informacje, które uznają Państwo za istotne wodniesieniu do warunków dotyczących proporcjonalności: …

3.3.4.

Warunki dotyczące proporcjonalności w odniesieniu do alternatywnych platform obrotu (sekcja 3.6.3 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka): …

Do celów tych wymogów uwzględnione zostaną informacje podane w sekcji 2.9.3.

Proszę wskazać wszelkie dalsze informacje, które uznają Państwo za istotne w odniesieniu do warunków dotyczących proporcjonalności: …

3.4.   Unikanie nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji i wymiany handlowej (sekcja 3.7 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

 Proszę podać, w ramach oceny ex ante, informacje dotyczące ewentualnych negatywnych skutków programu finansowania ryzyka. Powinny one zawierać możliwe negatywne skutki występujące na wszystkich trzech poziomach, tj. na poziomie rynku świadczenia usług w zakresie finansowania ryzyka (np. ryzyko wypierania inwestorów prywatnych), na poziomie pośredników finansowych i ich zarządzających oraz na poziomie beneficjentów końcowych (obejmujących rynki, na których beneficjenci są aktywni).

 Czy program finansowania ryzyka gwarantuje, że jedyne przedsiębiorstwa, na które ukierunkowana jest pomoc państwa w zakresie finansowania ryzyka, to te, które są potencjalnie rentowne?

 



□ Tak

□ Nie

 Jeżeli tak, proszę opisać sposób, w jaki to zapewniono, oraz proszę wskazać odpowiednie przepisy podstawy prawnej:

 

 Czy program finansowania ryzyka jest ograniczony ze względu na położenie geograficzne lub region?

 



□ Tak

□ Nie

 Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

 Czy program finansowania ryzyka jest z mocy prawa ograniczony w podstawie prawnej do konkretnych sektorów?

 



□ Tak

□ Nie

 Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

 Czy program finansowania ryzyka jest w praktyce ukierunkowany na konkretne sektory?

 



□ Tak

□ Nie

 Jeżeli tak, proszę wyjaśnić:

 W jaki sposób negatywne skutki ograniczono do minimum?

 

 

4.    Kumulacja pomocy (sekcja 3.9 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka)

Środek finansowania ryzyka można kumulować z innymi środkami pomocy państwa, w przypadku których nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów kwalifikowalnych, lub z pomocą de minimis, do wysokości najwyższego odpowiedniego łącznego pułapu finansowania ustalonego w zależności od specyfiki każdego przypadku w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych lub decyzji przyjętej przez Komisję (pkt 168 wytycznych w sprawie finansowania ryzyka).

 Proszę zaznaczyć w celu potwierdzenia przestrzegania tej zasady: □

 Proszę podać odesłanie do podstawy prawnej:

 

 Proszę wyjaśnić, w jaki sposób osiąga się zgodność z zasadami kumulacji:

 

5.    Inne informacje

Proszę wskazać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny przedmiotowych środków na mocy wytycznych w sprawie finansowania ryzyka:

CZĘŚĆ III.8

Formularz informacji uzupełniających do celów zgłoszenia planu oceny

Państwa członkowskie muszą stosować niniejszy formularz do celów zgłaszania planu oceny zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 651/2014 ( 169 )oraz w przypadku zgłoszonego programu pomocy podlegającego ocenie, jak określono w odpowiednich wytycznych Komisji.

Proszę zapoznać się z dokumentem roboczym służb Komisji „Wspólne metody oceny pomocy państwa” ( 170 )w celu uzyskania wskazówek dotyczących sporządzania planu oceny.

1.    Identyfikacja programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny

1.1. Nazwa programu pomocy:

1.2. Czy plan oceny dotyczy:

a) □ programu podlegającego ocenie zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 651/2014?

b) □ programu zgłoszonego Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE?

1.3. Odniesienie do programu (wypełnia Komisja):

1.4. Proszę wymienić wszystkie istniejące oceny ex ante lub oceny skutków w odniesieniu do programu pomocy i oceny ex post lub badania przeprowadzone w przeszłości na temat wcześniejszych programów pomocy lub podobnych programów. W odniesieniu do każdego z tych badań proszę podać następujące informacje: a) krótki opis celów badania, zastosowanych metod, wyników i wniosków oraz b) szczególne wyzwania, które mogły pojawić się w ramach ocen i badań z metodycznego punktu widzenia, np. dostępność danych, które są istotne do celów oceny omawianego planu oceny. W stosownych przypadkach proszę określić istotne obszary lub tematy nieobjęte poprzednimi planami oceny, które powinny stanowić przedmiot bieżącej oceny. Proszę przedstawić streszczenie takich ocen i badań w formie załącznika oraz – jeśli są dostępne – linków internetowych do stron zawierających stosowne dokumenty.

2.    Cele programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny ( 171 )

2.1.

Proszę przedstawić opis programu pomocy, określając potrzeby i problemy, na które program ma odpowiadać, oraz przewidywane kategorie beneficjentów, np. wielkość, sektory, lokalizacja, orientacyjna liczba.

2.2.

Proszę wskazać cele programu i oczekiwane skutki zarówno na poziomie przewidywanych beneficjentów, jak i w zakresie celu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2.3.

Proszę wskazać możliwe negatywne skutki dla beneficjentów pomocy lub dla gospodarki w szerszym ujęciu, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z programem pomocy ( 172 ).

2.4.

Proszę wskazać a) wysokość planowanego rocznego budżetu w ramach programu, b) planowany czas trwania programu ( 173 ), c) instrument lub instrumenty pomocy oraz d) koszty kwalifikowalne.

2.5.

Proszę przedstawić streszczenie kryteriów kwalifikowalności i metod wyboru beneficjentów pomocy. W szczególności proszę opisać poniższe kwestie: a) zastosowane metody wyboru beneficjentów (np. ocena punktowa), b) orientacyjny budżet dostępny dla każdej z grup beneficjentów, c) prawdopodobieństwo wyczerpania budżetu przez określone grupy beneficjentów, d) zasady dotyczące punktacji w przypadku zastosowania oceny punktowej w odniesieniu do programu, e) progi intensywności pomocy, f) kryteria, jakie organ przyznający pomoc weźmie pod uwagę przy ocenie wniosków.

2.6.

Proszę wskazać szczególne ograniczenia lub zagrożenia, które mogą mieć wpływ na realizację programu, na jego oczekiwane skutki i na osiągnięcie zakładanych w nim celów.

3.    Pytania na potrzeby oceny

3.1.

Proszę wskazać konkretne pytania, do których należy odnieść się w ocenie, podając dowód ilościowy na wpływ pomocy. Proszę wprowadzić rozróżnienie między a) pytaniami dotyczącymi bezpośredniego wpływu pomocy na beneficjentów, b) pytaniami dotyczącymi skutków pośrednich oraz c) pytaniami dotyczącymi proporcjonalności i adekwatności pomocy. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób pytania odnoszą się celów programu.

4.    Wskaźniki rezultatów

4.1.

W poniższej tabeli proszę opisać, jakie wskaźniki zostaną opracowane w celu pomiaru wyników programu, a także podać odnośne zmienne kontrolne, w tym źródła danych, a także w jaki sposób poszczególne wskaźniki wyników są powiązane z pytaniami na potrzeby oceny. W szczególności proszę wymienić a) odnośne pytanie na potrzeby oceny, b) wskaźnik, c) źródło danych, d) częstotliwość gromadzenia danych (np. rocznie, miesięcznie itp.), e) poziom, na którym gromadzone są dane (np. na poziomie firmy, instytucji, regionu itp.), f) populację objętą źródłem danych (np. beneficjentów pomocy, podmioty niebędące beneficjentami, wszystkie firmy itp.).



Pytanie na potrzeby oceny

Wskaźnik

Źródło

Częstotliwość

Poziom

Populacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wyjaśnić, dlaczego wybrane wskaźniki odgrywają najważniejszą rolę w mierzeniu oczekiwanego wpływu przedmiotowego programu.

5.    Przewidywane metody przeprowadzania oceny

5.1.

W kontekście pytań na potrzeby oceny proszę opisać przewidywane metody, które będą stosowane podczas oceny do określenia wpływu przyczynowego pomocy na beneficjentów oraz do oceny innych skutków pośrednich. W szczególności proszę wyjaśnić przyczyny wyboru tych metod i odrzucenia innych metod (np. przyczyny związane z charakterem programu) ( 174 )

5.2.

Proszę szczegółowo opisać strategię identyfikacji w odniesieniu do oceny wpływu przyczynowego pomocy oraz założenia, na których opiera się ta strategia. Proszę szczegółowo opisać skład i znaczenie grupy kontrolnej.

5.3.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób przewidywane metody odnoszą się do kwestii możliwej tendencyjności sektorowej. Czy z wystarczającą pewnością można stwierdzić, że zaobserwowane różnice w wynikach u beneficjentów końcowych są skutkiem pomocy?

5.4.

W odpowiednich przypadkach proszę wyjaśnić, w jaki sposób przewidywane metody mają odnieść się do określonych wyzwań dotyczących skomplikowanych programów, np. programów realizowanych w zróżnicowany sposób na szczeblu regionalnym oraz programów wykorzystujących kilka instrumentów pomocy.

6.    Gromadzenie danych

6.1.

Proszę przedstawić informacje dotyczące mechanizmów i źródeł wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących beneficjentów pomocy oraz przewidywanego scenariusza alternatywnego ( 175 ). Proszę przedstawić opis wszystkich istotnych informacji, które mogą odnosić się do etapu wyboru: zgromadzone dane dotyczące wnioskodawców ubiegających się o pomoc, dane przekazane przez wnioskodawców oraz wyniki wyboru. Proszę również wyjaśnić wszelkie potencjalne problemy z dostępnością danych.

6.2.

Proszę przedstawić informacje dotyczące częstotliwości gromadzenia danych, które są istotne z punktu widzenia oceny. Czy obserwacje są dostępne na wystarczająco zdezagregowanym poziomie, tj. na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw?

6.3.

Proszę wskazać, czy dostęp do danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny może być utrudniony przez przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące poufności danych oraz w jaki sposób kwestie te zostałyby rozwiązane. Proszę wskazać możliwe inne problemy związane z gromadzeniem danych oraz sposób, w jaki zostałyby one rozwiązane.

6.4.

Proszę wskazać, czy przewiduje się przeprowadzenie badań beneficjentów pomocy lub innych przedsiębiorstw oraz czy wykorzystywane mają być uzupełniające źródła informacji.

7.    Proponowany harmonogram oceny

7.1.

Proszę wskazać planowany harmonogram oceny, uwzględniając etapy pośrednie gromadzenia danych, sprawozdań okresowych i zaangażowania zainteresowanych stron. W odpowiednich przypadkach proszę dostarczyć załącznik zawierający szczegółowe informacje dotyczące proponowanego harmonogramu.

7.2.

Proszę wskazać termin, przed upływem którego należy przedłożyć Komisji sprawozdanie końcowe z oceny.

7.3.

Proszę wskazać czynniki, które mogą wpłynąć na planowany harmonogram.

8.    Organ przeprowadzający ocenę

8.1.

Proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące organu przeprowadzającego ocenę lub, jeżeli nie został jeszcze wybrany, dotyczące harmonogramu, procedury i kryteriów jego wyboru.

8.2.

Proszę przedstawić informacje dotyczące niezależności organu przeprowadzającego ocenę oraz sposobu, w jaki wykluczone zostaną ewentualne konflikty interesów w trakcie procedury wyboru.

8.3.

Proszę wskazać odnośne doświadczenie i umiejętności organu przeprowadzającego ocenę lub sposobu, w jaki takie umiejętności zostaną zapewnione w trakcie procedury wyboru.

8.4.

Proszę wskazać, jakie rozwiązania zastosuje organ przyznający pomoc w celu zarządzania przeprowadzeniem oceny i monitorowania tego procesu:

8.5.

Proszę przedstawić informacje, nawet jeżeli mają one wyłącznie charakter orientacyjny, dotyczące koniecznych zasobów ludzkich i finansowych, które będą udostępnione na potrzeby przeprowadzania oceny:

9.    Informowanie o ocenie

9.1.

Proszę przedstawić informacje dotyczące sposobu upublicznienia oceny, tj. w drodze opublikowania na stronie internetowej planu oceny i sprawozdania końcowego z oceny:

9.2.

Proszę wskazać, w jaki sposób zapewnione zostanie zaangażowanie zainteresowanych stron. Proszę wskazać, czy przewiduje się organizację konsultacji społecznych lub wydarzeń związanych z oceną:

9.3.

Proszę podać, w jaki sposób organ przyznający pomoc i inne organy planują wykorzystać wyniki oceny na przykład do celów zaprojektowania kolejnych wersji programu lub podobnych programów:

9.4.

Proszę wskazać, czy i na jakich warunkach dane gromadzone do celów oceny lub wykorzystywane do przeprowadzenia oceny zostaną udostępnione na potrzeby dalszych badań i analizy:

9.5.

Proszę wskazać, czy plan oceny zawiera informacje poufne, których nie należy ujawniać Komisji:

10.    Inne informacje

10.1.

Proszę wskazać w tym miejscu wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla oceny planu oceny:

10.2.

Proszę wymienić wszystkie dokumenty załączone do zgłoszenia i dostarczyć ich kopie na papierze lub podać bezpośrednie łącza internetowe do tych dokumentów:

▼C1

CZĘŚĆ III.12

ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ROLNICTWA

Proszę zauważyć, że niniejszy formularz zgłoszenia pomocy państwa dotyczy wyłącznie działalności związanych z produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych zgodnie z pkt 6 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 ( 176 ). Szczególne zasady dotyczące pomocy państwa dla rolnictwa nie mają zastosowania do środków odnoszących się do przetwarzania produktów objętych załącznikiem I na produkty nieobjęte załącznikiem I. W przypadku takich środków należy wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy.

1.    Produkty objęte załącznikiem I

1.1 Czy środek ma zastosowanie do wymienionych niżej produktów niepodlegających jeszcze wspólnej organizacji rynku:

ziemniaki inne niż ziemniaki skrobiowe,

mięso końskie,

kawa,

korek,

ocet wytwarzany z alkoholu,

środek nie ma zastosowania do żadnego z tych produktów.

2.    Działanie motywacyjne

A.    Programy pomocy

2.1. Czy pomoc w ramach programu pomocy przyznawana będzie wyłącznie w odniesieniu do działań podjętych lub usług świadczonych po ustanowieniu programu pomocy i uznaniu go przez Komisję za zgodny z Traktatem WE?



tak

nie

Jeśli nie, patrz: pkt 16 wytycznych.

2.2. Jeżeli program pomocy stwarza automatyczne prawo do otrzymywania pomocy, nie wymagając dalszych działań na poziomie administracyjnym, to czy sama pomoc może zostać przyznana wyłącznie w odniesieniu do działań podjętych lub zakupionych usług po ustanowieniu programu pomocy i uznana przez Komisję za zgodną z Traktatem WE?



tak

nie

Jeśli nie, patrz: pkt 16 wytycznych.

2.3. Jeżeli program pomocy wymaga przedłożenia wniosku właściwemu organowi, to czy sama pomoc może zostać przyznana wyłącznie w odniesieniu do podjętych działań lub zakupionych usług po spełnieniu następujących warunków:

a) program pomocy musiał zostać ustanowiony i uznany przez Komisję za zgodny z Traktatem WE;

b) wniosek o pomoc musiał zostać właściwie przedłożony właściwemu organowi;

c) wniosek musiał zostać przyjęty przez właściwy organ w sposób, który zobowiązuje ten organ do przyznania pomocy, wyraźnie wskazując kwotę pomocy, która ma zostać przyznana lub sposób obliczenia tej kwoty; właściwy organ może przyjąć taki wniosek wyłącznie, jeżeli przeznaczony na pomoc lub program pomocy budżet nie został wykorzystany?



tak

nie

Jeśli nie, patrz: pkt 16 wytycznych.

B.    Pomoc indywidualna

2.4. Czy pomoc indywidualna poza wszelkim programem przyznawana będzie wyłącznie w odniesieniu do podjętych działań lub zakupionych usług po spełnieniu warunków przedstawionych w pkt 2.3 lit. b) i c)?



tak

nie

Jeśli nie, patrz: pkt 16 wytycznych.

C.    Pomoc wyrównawcza

2.5. Czy program pomocy ma charakter wyrównawczy?



tak

nie

Jeśli tak, to pkt A i B powyżej nie mają zastosowania.

3.    Rodzaj pomocy

Jaki(-e) rodzaj(-e) pomocy obejmuje planowany środek:

ŚRODKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

A.

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

B.

Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

C.

Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowe i dotyczące dobrostanu zwierząt

Ca.

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE ( 177 )

D.

Pomoc na zrekompensowanie utrudnień na niektórych obszarach

E.

Pomoc w celu dostosowania do norm

F.

Pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników

G.

Pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestaniem działalności rolniczej

H.

Pomoc dla grup producentów

I.

Pomoc z tytułu reparcelacji gruntów

J.

Pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych

K.

Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

L.

Pomoc na rzecz sektora hodowlanego

M.

Pomoc państwa dla regionów peryferyjnych i wysp Morza Egejskiego

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

N.

Pomoc z tytułu wyrównania szkód w produkcji rolnej lub w środkach produkcji rolnej

O.

Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i roślin

P.

Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych

Q.

Pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej

INNA POMOC

R.

Pomoc na reklamę produktów rolnych

S.

Pomoc związana ze zwolnieniami podatkowymi na mocy dyrektywy 2003/96/WE ( 178 )

T.

Pomoc dla sektora leśnego

CZĘŚĆ III.12.A

UZUPEŁNIAJĄCY ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POMOCY NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Niniejszy formularz zgłoszeniowy dotyczy inwestycji w gospodarstwach rolnych, o których mowa w pkt IV.A Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 ( 179 ).

1.    Cel pomocy

1.1. Którego z poniższych celów dotyczy inwestycja:

obniżenie kosztów produkcji,

poprawa i przebazowanie produkcji,

poprawa jakości,

ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, przestrzeganie norm w zakresie higieny i dobrostanu zwierząt,

zróżnicowanie działalności rolniczych,

inne (proszę określić).

Jeżeli inwestycja dotyczy realizacji innych celów, proszę zauważyć, że pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych nie może zostać przyznawana na inwestycje, które nie dążą do realizacji żadnego z wyżej wymienionych celów.

1.2. Czy pomoc dotyczy prostych inwestycji odtworzeniowych?



tak

nie

Jeśli tak, proszę zauważyć, że pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych nie może być przyznana na proste inwestycje odtworzeniowe.

1.3. Czy pomoc jest związana z inwestycjami, które dotyczą produktów objętych ograniczeniami w produkcji lub ograniczeniem wsparcia wspólnotowego dla rolników indywidualnych, gospodarstw lub zakładów przetwórczych w ramach wspólnej organizacji rynków (w tym systemów wsparcia bezpośredniego) finansowanej przez EFRG i które pociągnęłyby za sobą wzrost zdolności produkcyjnej wykraczającej poza te ograniczenia?



tak

nie

Jeśli tak, proszę zauważyć, że na mocy pkt 37 wytycznych pomoc na tego typu inwestycje nie może być przyznana.

2.    Beneficjenci

Kto może korzystać z pomocy?

rolnicy,

grupy producentów,

inne (proszę określić).

3.    Intensywność pomocy

3.1. Proszę określić maksymalną stawkę pomocy publicznej względem inwestycji kwalifikującej się do pomocy:

a)  na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ( 180 ) (maks. 50 %);

b)  na pozostałych obszarach (maks. 40 %);

c)  dla młodych rolników na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, realizujących inwestycje w ciągu pięciu lat od momentu rozpoczęcia ich działalności (maks. 60 %);

d)  dla młodych rolników na pozostałych obszarach, realizujących inwestycje w ciągu pięciu lat od chwili rozpoczęcia ich działalności (maks. 50 %);

e)  w regionach peryferyjnych i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2019/93 ( 181 ) (maks. 75 %);

f)  na inwestycje pociągające za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego, poprawą warunków higieny gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt lub poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych, zrealizowane w terminach określonych dla przetransponowania nowowprowadzonych minimalnych norm (maks. 75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 60 % na pozostałych obszarach);

g)  na inwestycje pociągające za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego, poprawą warunków higieny gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt lub poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych, zrealizowane w okresie trzech lat od chwili uznania inwestycji za zgodną z przepisami wspólnotowymi (maks. 50 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 40 % na pozostałych obszarach);

h)  na inwestycje pociągające za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego, poprawą warunków higieny gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt lub poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych, zrealizowane w czwartym roku od momentu uznania inwestycji za zgodną z przepisami wspólnotowymi (maks. 25 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 20 % na pozostałych obszarach);

i)  na inwestycje pociągające za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego, poprawą warunków higieny gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt lub poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych, zrealizowane w piątym roku od momentu uznania inwestycji za zgodną z przepisami wspólnotowymi (maks. 12,5 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 10 % na pozostałych obszarach, przy czym żadna pomoc nie może być przyznana na wydatki poniesione po upływie pięcioletniego okresu);

j)  na dodatkowe wydatki związane z inwestycjami poniesione przez państwa członkowskie, które przystąpiły do UE, odpowiednio, w dniu 1 maja 2004 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r., w celu wdrożenia dyrektywy 91/676/EWG ( 182 ) (maks. 75 %);

k)  na dodatkowe wydatki związane z inwestycjami poniesione w celu wdrożenia dyrektywy 91/676/EWG i objęte wsparciem na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (maks. 50 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 40 % na pozostałych obszarach);

l)  na inwestycje realizowane przez młodych rolników w celu dostosowania do obowiązujących norm wspólnotowych lub krajowych (maks. 60 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i maks. 50 % na pozostałych obszarach).

3.2. Czy w przypadku inwestycji pociągających za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego, poprawą warunków higieny gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt lub poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych dodatkowe koszty są ograniczone do inwestycji wykraczających poza minimalne normy zalecane obecnie przez Wspólnotę lub do inwestycji realizowanych w celu dostosowania do nowo wprowadzonych minimalnych norm oraz dodatkowych kwalifikujących się do pomocy kosztów niezbędnych do osiągnięcia tych celów, nie powodując przy tym wzrostu zdolności produkcyjnej?



tak

nie

3.3. Czy w przypadku inwestycji realizowanych w celu wdrożenia dyrektywy 91/676/EWG intensywność planowanej pomocy ogranicza się do niezbędnych dodatkowych kosztów kwalifikujących się do pomocy i czy nie dotyczy ona inwestycji pociągających za sobą wzrostu zdolności produkcyjnej?



tak

nie

3.4. Czy w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników w celu stosowania norm wspólnotowych lub krajowych pomoc ogranicza się do dodatkowych kosztów wynikających ze stosowania normy i poniesionych w ciągu 36 miesięcy po rozpoczęciu przez nich działalności?



tak

nie

4.    Kryteria kwalifikujące do otrzymania pomocy

4.1. Czy pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw rolnych, które nie znajdują się w trudnej sytuacji?



tak

nie

4.2. Czy przewiduje się pomoc dla produkcji i wprowadzania do obrotu produktów naśladujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne?



tak

nie

5.    Wydatki kwalifikowane

5.1. Czy wydatki kwalifikujące się do pomocy obejmują:

koszty budowy, nabycia lub naprawy nieruchomości,

koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku; z wyjątkiem kosztów związanych z umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia itp.),

koszty ogólne związane z obiema pozycjami wymienionymi powyżej (np. honoraria architektów, inżynierów i ekspertów, koszty badań wykonalności, nabycie patentów lub licencji)?

5.2. Czy pomoc obejmuje zakup maszyn używanych?



tak

nie

5.3. Jeśli tak, czy dany zakup kwalifikuje się do pomocy jedynie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw o niskim poziomie pod względem technicznym i dysponujących niewielkim kapitałem?



tak

nie

5.4. Czy z pomocy wyłączone jest zarówno nabycie praw do produkcji, zakup zwierząt i roślin jednorocznych, jak i sadzenie roślin jednorocznych?



tak

nie

Jeśli nie, proszę zauważyć, że na mocy pkt 20 wytycznych pomoc nie może być przyznana na takie wydatki.

5.5. Czy udział zakupionych gruntów innych niż tereny przeznaczone na cele budowlane w wydatkach kwalifikowanych planowanej inwestycji jest ograniczony do 10 %?



tak

nie

Jeśli nie, proszę zauważyć, że na mocy pkt 29 wytycznych pułap w wysokości 10 % jest jednym z warunków, jakie należy spełnić w celu otrzymania pomocy.

6.    Pomoc na zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków

6.1. Czy pomoc dotyczy inwestycji lub prac z zakresu wyposażenia prowadzonych w celu zachowania nieprodukcyjnych elementów majątku znajdujących się w gospodarstwach rolnych?



tak

nie

6.1.1. Jeśli tak, jaką przewiduje się stawkę pomocy (maks. 100 %):

6.1.2. Czy wydatki kwalifikujące się do pomocy obejmują wynagrodzenie za prace wykonywane przez rolnika lub zatrudnionych przez niego pracowników?



tak

nie

6.1.3. Jeśli tak, to czy wynagrodzenie to wyniesie maks. 10 000 EUR rocznie?



tak

nie

6.1.4. Jeśli nie, proszę uzasadnić przekroczenie powyższego pułapu.

6.2. Czy pomoc dotyczy inwestycji lub prac związanych z wyposażeniem prowadzonych w celu zachowania produkcyjnych elementów majątku w gospodarstwach rolnych?



tak

nie

6.2.1. Jeśli tak, to czy przedmiotowa inwestycja pociągnie za sobą wzrost zdolności produkcyjnej gospodarstwa?



tak

nie

6.2.2. Jakie są maksymalne stawki pomocy przewidziane dla tego typu inwestycji?

Inwestycje niepociągające za sobą wzrostu zdolności produkcyjnej:

maksymalna stawka pomocy przewidziana w przypadku inwestycji na obszarach mniej uprzywilejowanych lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) lub (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (maks. 75 %):

maksymalna stawka pomocy przewidziana w przypadku inwestycji na pozostałych obszarach (maks. 60 %):

Inwestycje pociągające za sobą wzrost zdolności produkcyjnej:

maksymalna stawka pomocy przewidziana w przypadku stosowania materiałów współczesnych (maks. patrz: pkt 3.1): .

maksymalna stawka pomocy przewidziana w przypadku stosowania materiałów tradycyjnych, procentowo względem kosztu dodatkowego (maks. 100 %): ..

7.    Przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym

7.1. Czy przeniesienie jest wynikiem wywłaszczenia?



tak

nie

7.2. Czy przeniesienie jest uzasadnione interesem publicznym określonym w podstawie prawnej?



tak

nie

Proszę zauważyć