02004L0025 — PL — 09.01.2024 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ofert przejęcia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

  L 87

109

31.3.2009

 M2

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r.

  L 173

190

12.6.2014

►M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r.

  L 22

1

22.1.2021

►M4

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2864 z dnia 13 grudnia 2023 r.

  L 

1

20.12.2023
▼B

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ofert przejęcia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Zakres

1.  
Niniejsza dyrektywa ustala środki koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, kodeksów praktyk i innych przepisów Państw Członkowskich, łącznie z przepisami ustanowionymi przez organizacje oficjalnie upoważnione do regulowania rynków (zwane dalej „przepisami”), odnoszące się do ofert przejęcia dotyczących papierów wartościowych spółek podlegających prawom Państw Członkowskich w sytuacji, gdy wszystkie lub niektóre z tych papierów wartościowych są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu dyrektywy 93/22/EWG ( 1 ) w jednym lub więcej Państw Członkowskich (zwanym dalej „rynkiem regulowanym”).
2.  
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do ofert przejęcia dotyczących papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki, których celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskiwanego publicznie, które działają na zasadzie dywersyfikacji ryzyka i w których jednostki uczestnictwa są, na żądanie ich posiadaczy, odkupowane lub umarzane, bezpośrednio lub pośrednio, z aktywów tych spółek. Działania podjęte przez takie spółki w celu zapewnienia, aby giełdowa wartość ich jednostek uczestnictwa nie różniła się w znaczny sposób od ich wartości aktywów netto, należy uważać za równoznaczne z powyższym odkupieniem lub umorzeniem.
3.  
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do ofert przejęcia dotyczących papierów wartościowych wyemitowanych przez banki centralne Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Definicje

1.  

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) 

„oferta przejęcia” lub „oferta” oznacza ofertę publiczną (inną niż dokonywana przez samą spółkę będącą przedmiotem oferty) złożoną posiadaczom papierów wartościowych spółki w celu nabycia wszystkich lub niektórych z tych papierów wartościowych, czy to z mocy prawa czy dobrowolnie, która następuje po lub ma na celu przejęcie kontroli nad spółką będącą przedmiotem oferty zgodnie z prawem krajowym;

b) 

„spółka będącą przedmiotem oferty” oznacza spółkę, której papiery wartościowe są przedmiotem oferty;

c) 

„oferent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną prawa publicznego lub prywatnego, składającą ofertę;

d) 

„osoby działające w porozumieniu” oznaczają osoby fizyczne lub prawne współpracujące z oferentem lub spółką będącą przedmiotem oferty na zasadzie porozumienia, wyraźnego lub cichego, ustnego lub pisemnego, którego celem jest przejęcie kontroli nad spółką będąca przedmiotem oferty lub zakłócenie pomyślnego wyniku oferty;

e) 

„papiery wartościowe” oznaczają zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce;

f) 

„strony oferty” oznaczają oferenta, członków zarządu oferenta, jeżeli oferent jest spółką, spółkę będąca przedmiotem oferty posiadaczy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty i członków zarządu spółki będącej przedmiotem oferty i osoby działające w porozumieniu z tymi stronami;

g) 

„papiery wartościowe uprzywilejowane co do głosu” oznaczają papiery wartościowe określonego rodzaju uprawniające do więcej niż jednego głosu.

2.  
Do celów ust. 1 lit. d), osoby kontrolowane przez inną osobę w rozumieniu art. 87 dyrektywy 2001/34/WE ( 2 ) uważa się za osoby działające w porozumieniu z tą inną osobą i wzajemnie ze sobą.

Artykuł 3

Zasady ogólne

1.  

Do celów wykonania niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie zapewniają, że spełnione są następujące zasady:

a) 

wszyscy posiadacze tego samego rodzaju papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty muszą być traktowani jednakowo; co więcej, jeżeli osoba przejmie kontrolę nad spółką, inni posiadacze papierów wartościowych muszą być chronieni;

b) 

posiadacze papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty muszą mieć wystarczający czas i informacje, które pozwolą im na podjęcie uzasadnionej okolicznościami decyzji w sprawie oferty; jeżeli zarząd spółki będącej przedmiotem oferty doradza posiadaczom papierów wartościowych, musi im przedstawić swoją opinię o skutkach, jakie dojście oferty przejęcia do skutku będzie miało na zatrudnienie, warunki zatrudnienia i rozmieszczenie miejsc działalności spółki;

c) 

zarząd spółki będącej przedmiotem oferty musi działać w interesie spółki jako całości i nie może pozbawić posiadaczy papierów wartościowych możliwości dokonania oceny oferty;

d) 

nie mogą być tworzone fałszywe rynki papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty oferenta ani żadnej innej spółki, której oferta dotyczy, w taki sposób, że wzrost lub spadek ceny papierów wartościowych staje się sztuczny i przez to normalne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych ulega zniekształceniu;

e) 

oferent musi ogłosić ofertę dopiero po upewnieniu się, że może w całości wypełnić wszelkie świadczenia pieniężne, jeżeli taka forma jest oferowana, i po podjęciu wszelkich właściwych środków w celu zabezpieczenia wypełnienia świadczenia w inny sposób;

f) 

prowadzenie spraw przez spółkę będącą przedmiotem oferty nie powinno być zakłócone dłużej, niż jest to uzasadnione ofertą na jej papiery wartościowe.

2.  

W celu zapewnienia zgodności z zasadami ustanowionymi w ust. 1 Państwa Członkowskie:

a) 

zapewniają, że minimalne wymagania wymienione w niniejszej dyrektywie są przestrzegane;

b) 

mogą w stosunku do ofert przejęcia ustanowić dodatkowe warunki i przepisy surowsze niż te, zawarte w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 4

Organ nadzoru i prawo właściwe

1.  
Państwa Członkowskie wyznaczają organ lub organy właściwe do nadzoru nad ofertami przejęcia celem stosowania przepisów, jakie ustanawiają lub wprowadzają na mocy niniejszej dyrektywy. Organy te są organami publicznymi, stowarzyszeniami lub podmiotami prawa prywatnego uznanymi przez prawo krajowe lub organy publiczne wyraźnie upoważnione do tego celu przez prawo krajowe. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych ustanowieniach, określając wszelkie podziały funkcji między tymi organami, które mogą być dokonane. Zapewniają one, aby organy te wykonywały swoje funkcje bezstronnie i w sposób niezależny od jakiejkolwiek strony oferty.
2.  
a) 

Organem właściwym do nadzoru nad ofertami jest organ Państwa Członkowskiego, w którym swoją siedzibę statutową ma spółka będąca przedmiotem oferty, jeżeli papiery wartościowe tej spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w tym Państwie Członkowskim.

b) 

Jeżeli papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Państwie Członkowskim, w którym spółka ta ma swoją siedzibę statutową, organem właściwym do nadzoru nad ofertami jest organ Państwa Członkowskiego, na którego rynku regulowanym papiery wartościowe tej spółki są dopuszczone do obrotu.

Jeżeli papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w więcej niż jednym Państwie Członkowskim, organem właściwym do nadzoru nad ofertą jest organ Państwa Członkowskiego, na którego rynku regulowanym papiery wartościowe były po raz pierwszy dopuszczone do obrotu.

c) 

Jeżeli papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty były po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w więcej niż jednym Państwie Członkowskim równocześnie, spółka ta ustali, który z organów nadzoru tych Państw Członkowskich jest organem właściwym do nadzoru nad ofertą, poprzez zawiadomienie tych rynków regulowanych i ich organów nadzoru w pierwszym dniu obrotu.

Jeżeli papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty były już dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w więcej niż jednym Państwie Członkowskim w dniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, i były dopuszczone równocześnie, organy nadzoru tych Państw Członkowskich uzgodnią, który z nich jest organem właściwym do nadzoru nad ofertą, w ciągu czterech tygodni od daty, o której mowa w art. 21 ust. 1. W przeciwnym wypadku spółka będąca przedmiotem oferty ustali, który z tych organów jest organem właściwym, w pierwszym dniu obrotu następującym po tym czterotygodniowym okresie.

d) 

Państwa Członkowskie zapewniają podanie do publicznej wiadomości decyzji, o której mowa w lit. c).

e) 

W przypadkach wspomnianych w lit. b) i c), sprawy odnoszące się do świadczenia oferowanego w ofercie, w szczególności cena, i sprawy odnoszące się do procedury prowadzenia oferty, w szczególności informacja o decyzji złożenia oferty przez oferenta, zawartości dokumentu oferty i ujawnienia oferty, są rozpatrywane zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, którego organ nadzoru jest właściwy w sprawie oferty. W sprawach związanych z informacją, jaka ma być dostarczona pracownikom spółki będącej przedmiotem oferty, i w sprawach związanych z prawem spółek, w szczególności co do udziału w ogólnej liczbie głosów, która daje kontrolę nad spółką, i wszelkich odstępstw od obowiązku złożenia oferty, jak również warunków, na jakich zarząd spółki będącej przedmiotem oferty może podejmować jakiekolwiek działania, które mogłyby spowodować udaremnienie oferty, stosowane są przepisy Państwa Członkowskiego, w którym spółka będąca przedmiotem oferty ma swoją siedzibę statutową i organem właściwym jest organ tego Państwa Członkowskiego.

3.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie osoby zatrudnione obecnie lub w przeszłości przez ich organ nadzoru są związane tajemnicą zawodową. Żadna informacja objęta tajemnicą zawodową nie może być wyjawiona jakiejkolwiek osobie lub organowi chyba że na zasadach przewidzianych prawem.
4.  
Organy nadzoru Państw Członkowskich właściwe do celów niniejszej dyrektywy i inne organy nadzorujące rynki kapitałowe, w szczególności zgodnie z dyrektywą 93/22/EWG, dyrektywą 2001/34/WE, dyrektywą 2003/6/WE i dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, współpracują i dostarczają sobie wzajemnie informacji wszędzie tam, gdzie jest to konieczne do zastosowania przepisów ustanowionych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w szczególności w przypadkach objętych ust. 2 lit. b), c) i e). Informacje dostarczone w ten sposób stanowią tajemnicę zawodową, której zachowanie stanowi obowiązek osób aktualnie lub poprzednio zatrudnionych przez organ nadzoru otrzymujący informacje. Współpraca obejmuje udostępnianie dokumentów prawnych niezbędnych do wykonania środków podjętych przez właściwe organy w związku z ofertami, a także wszelką inną pomoc, o jaką w sposób uzasadniony mogą się zwracać organy nadzoru, celem zbadania wszelkich rzeczywistych lub domniemanych naruszeń przepisów ustanowionych lub wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy.
5.  
Organy nadzoru posiadają wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków, w tym czuwania nad przestrzeganiem przez strony oferty przepisów ustanowionych lub wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy.

Pod warunkiem że zasady ogólne ustalone w art. 3 ust. 1 są przestrzegane, Państwa Członkowskie mogą przewidzieć w przepisach ustanowionych lub wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy odstępstwa od ich stosowania:

i) 

poprzez ustanowienie takich odstępstw w swoich przepisach krajowych, w celu wzięcia pod uwagę okoliczności określonych na szczeblu krajowym

i/lub

ii) 

poprzez przyznanie organom nadzoru, tam gdzie są one właściwe, uprawnień do uchylenia takich przepisów krajowych w celu wzięcia pod uwagę okoliczności, o których mowa w i), lub w innych szczególnych okolicznościach, w którym to przypadku należy wydać uzasadnioną decyzję.

▼M3

Państwa członkowskie zapewniają, aby art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy nie miał zastosowania w przypadku stosowania instrumentów i mechanizmów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidzianych w tytule IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ( 3 ) lub w tytule V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 ( 4 ).

▼B

6.  
Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na prawo Państw Członkowskich do wyznaczenia organów sądowych lub innych jako odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów i za podejmowanie decyzji w sprawie nieprawidłowości zaistniałych w toku oferty, ani na prawo Państw Członkowskich do regulowania, czy i w jakich okolicznościach strony oferty są uprawnione do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego. W szczególności niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na uprawnienie, które może przysługiwać sądom w Państwie Członkowskim, do odmowy rozpatrzenia sprawy oraz podjęcia decyzji, czy takie postępowanie sądowe ma wpływ na wynik złożonej oferty. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na prawo Państw Członkowskich do określenia właściwymi przepisami zasad odpowiedzialności organu nadzoru ani też zasad dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy stronami oferty.

Artykuł 5

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, obowiązkowa oferta i uczciwa cena

1.  
W sytuacji, gdy osoba fizyczna lub prawna, w wyniku nabycia przez nią lub przez osoby działające z nią w porozumieniu, posiada papiery wartościowe spółki w rozumieniu art. 1 ust. 1, które dodane do posiadanych przez nią papierów wartościowych i do papierów wartościowych posiadanych przez osoby działające z nią w porozumieniu, dają jej bezpośrednio lub pośrednio określony udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, dający jej kontrolę nad tą spółką, Państwa Członkowskie zapewniają, że od takiej osoby wymaga się złożenia oferty jako środka ochrony mniejszościowych akcjonariuszy tej spółki. Taka oferta jest kierowana w najwcześniejszym możliwym terminie do wszystkich posiadaczy tych papierów wartościowych i obejmuje wszystkie posiadane przez nich papiery wartościowe po godziwej cenie, jak to określono w ust. 4.
2.  
Jeśli kontrolę nad spółką uzyskano w wyniku dobrowolnej oferty, złożonej zgodnie z niniejszą dyrektywą, adresowanej do wszystkich posiadaczy papierów wartościowych i na wszystkie posiadane przez nich papiery wartościowe, obowiązek złożenia oferty, ustanowiony w ust. 1, nie ma zastosowania.
3.  
Udział w ogólnej liczbie głosów, jaki daje kontrolę dla celów ust. 1, i sposób jego obliczania zostaną ustalone przez przepisy Państwa Członkowskiego, w którym spółka ma swoją siedzibę statutową.
4.  
Najwyższa cena zapłacona przez oferenta za te same papiery wartościowe, lub przez osoby działające z nim w porozumieniu, w okresie, jaki ma być ustalony przez Państwa Członkowskie, lecz nie krótszym niż sześć i nie dłuższym niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem oferty, o której mowa w ust. 1, jest uważana za godziwą cenę. Jeżeli po podaniu oferty do publicznej wiadomości i przed zamknięciem oferty oferent lub jakakolwiek osoba działająca z nim w porozumieniu zakupuje papiery wartościowe po cenie wyższej niż cena ofertowa, oferent zwiększa cenę w swojej ofercie tak, aby nie była ona niższa niż najwyższa cena zapłacona za tak nabyte papiery wartościowe.

Pod warunkiem że są przestrzegane zasady ogólne ustanowione w art. 3 ust. 1, Państwa Członkowskie mogą upoważnić swoje organy nadzoru do dostosowania ceny wskazanej w pierwszym akapicie w okolicznościach i zgodnie z kryteriami, które są jasno ustalone. W tym celu mogą one sporządzić wykaz okoliczności, w których najwyższa cena może być dostosowana w górę albo w dół, na przykład gdy najwyższa cena została ustalona w umowie między podmiotem kupującym i sprzedającym, gdy cena rynkowa tych papierów wartościowych była manipulowana, gdy ceny rynkowe ogólnie lub niektóre ceny rynkowe w szczególności zostały dotknięte przez wyjątkowe zdarzenia, lub w celu umożliwienia ratowania spółki znajdującej się w trudnej sytuacji. Mogą one również ustalać kryteria, jakie mają być stosowane w takich przypadkach, na przykład średnią wartość rynkową w określonym okresie, wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa lub inne obiektywne kryteria wyceny powszechnie używane w analizie finansowej.

Wszelkie decyzje organu nadzoru o dostosowaniu godziwej ceny są uzasadnione i podane do publicznej wiadomości.

5.  
Jako zapłatę oferent może proponować papiery wartościowe, środki pieniężne lub ich kombinację.

Jednakże jeżeli świadczenie oferowane przez oferenta nie jest w formie płynnych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, zawiera ono alternatywę pieniężną.

W każdym przypadku oferent oferuje świadczenie pieniężne co najmniej jako alternatywę w sytuacji, gdy on lub osoby działające z nim w porozumieniu, w okresie rozpoczynającym się w tym samym czasie, co okres ustalony przez Państwo Członkowskie w ust. 4, i kończącym się, gdy oferta zostaje zamknięta, zakupił za środki pieniężne papiery wartościowe dające co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce będącej przedmiotem oferty.

Państwa Członkowskie mogą postanowić, że zapłata w środkach pieniężnych musi być zaoferowana, co najmniej jako alternatywa, we każdym przypadku.

6.  
Poza ochroną przewidzianą w ust. 1, Państwa Członkowskie mogą określić inne instrumenty mające na celu ochronę interesów posiadaczy papierów wartościowych, o ile te instrumenty nie utrudniają normalnego przebiegu oferty.

Artykuł 6

Informacje dotyczące ofert

1.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że decyzja o złożeniu oferty zostanie podana do wiadomości publicznej bezzwłocznie i że organ nadzoru zostanie poinformowany o ofercie. Mogą one wymagać, aby organ nadzoru był poinformowany przed podaniem takiej decyzji do wiadomości publicznej. Jak tylko oferta zostanie podana do wiadomości publicznej, władze spółki będącej przedmiotem oferty i oferenta informują przedstawicieli swoich pracowników lub, gdzie nie ma takich przedstawicieli, samych pracowników.
2.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że od oferenta jest wymagane sporządzenie i podanie w odpowiednim czasie do publicznej wiadomości dokumentu oferty zawierającego informacje konieczne, aby umożliwić posiadaczom papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty podjęcie opartej na właściwych informacjach decyzji w sprawie oferty. Przed podaniem do publicznej wiadomości dokumentu oferty, oferent przedstawi go organowi nadzoru. Gdy zostanie on podany do publicznej wiadomości, zarządy spółki będącej przedmiotem oferty i oferenta zapoznają z nią przedstawicieli swoich pracowników lub, gdzie nie ma takich przedstawicieli, samych pracowników.

Jeśli dokument oferty, wspomniany w pierwszym akapicie, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez organ nadzoru i zatwierdzenie takie zostało wydane, jest on uznany, pod warunkiem dokonania wymaganego tłumaczenia, w każdym innym Państwie Członkowskim, na rynku którego papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu, bez konieczności uzyskania zatwierdzenia organu nadzoru tego Państwa Członkowskiego. Organy te mogą żądać uzupełnienia dokumentu oferty o dodatkowe informacje jedynie, gdy taka informacja jest specyficzna dla rynku Państwa Członkowskiego lub rynków Państw Członkowskich, na których papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu, i dotyczy formalności, jakie muszą być dopełnione w celu przyjęcia oferty i otrzymania należnego świadczenia przy zamknięciu oferty, jak również gdy informacja taka dotyczy kwestii podatkowych związanych ze świadczeniem należnym posiadaczom papierów wartościowych.

3.  

Dokument oferty wspomniany w ust. 2 określa co najmniej:

a) 

warunki oferty;

b) 

wskazanie oferenta i, jeśli oferent jest spółką, rodzaj, firmę i siedzibę statutową tej spółki;

c) 

papiery wartościowe i, gdzie stosowne, rodzaj lub rodzaje papierów wartościowych, których dotyczy oferta;

d) 

świadczenie oferowane za każdy papier wartościowy lub rodzaj papierów wartościowych i, w przypadku obowiązkowej oferty, sposób jej ustalenia ze szczegółowym wskazaniem, w jaki sposób to świadczenie ma być dokonane;

e) 

rekompensatę oferowaną za uprawnienia, które mogłyby być zniesione w wyniku zastosowania zasady o znoszeniu ograniczeń ustanowionej w art. 11 ust. 4, ze szczegółowym wskazaniem, w jaki sposób ta rekompensata ma być wypłacona oraz metody zastosowanej do jej ustalenia;

f) 

maksymalny i minimalny procent lub liczbę papierów wartościowych, jakie oferent zobowiązuje się nabyć;

g) 

szczegółowe dane o wszelkich istniejących pakietach posiadanych przez oferenta i osoby działające z nim w porozumieniu w spółce będącej przedmiotem oferty;

h) 

wszystkie warunki, jakim podlega oferta;

i) 

intencje oferenta w odniesieniu do dalszej działalności spółki będącej przedmiotem oferty i, o ile oferta ma nań wpływ, na działalność oferenta, oraz intencje w odniesieniu do zabezpieczenia miejsc pracy ich pracowników i kadry kierowniczej, łącznie z materialnymi zmianami w warunkach zatrudnienia, oraz w szczególności strategiczne plany oferenta w odniesieniu do obu spółek i prawdopodobne reperkusje w zakresie zatrudnienia i lokalizacji miejsc działalności tych spółek;

j) 

termin odpowiadania na ofertę;

k) 

o ile świadczenie oferowane przez oferenta obejmuje papiery wartościowe jakiegokolwiek rodzaju, informacje dotyczące tych papierów wartościowych;

l) 

informacje dotyczące finansowania oferty;

m) 

podmioty działające w porozumieniu z oferentem lub ze spółką będącą przedmiotem oferty i, w przypadku spółek, ich rodzaj, firmę, siedzibę statutową i stosunki z oferentem oraz, o ile ma to zastosowanie, ze spółką będącą przedmiotem oferty;

n) 

prawo krajowe właściwe dla umów zawartych pomiędzy oferentem i posiadaczami papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty w wyniku oferty oraz właściwe sądy.

▼M1

4.  
Komisja może przyjąć szczegółowe zasady modyfikowania wykazu zawartego w ust. 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

▼B

5.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że strony oferty będą zobowiązane do dostarczenia organom nadzoru ich Państwa Członkowskiego w każdym momencie, na żądanie, wszystkich informacji będących w ich posiadaniu dotyczących oferty, jakie są niezbędne organowi nadzoru do wykonywania jego funkcji.

Artykuł 7

Termin odpowiadania na ofertę

1.  
Państwa Członkowskie określają, że termin odpowiadania na ofertę nie będzie mógł być krótszy niż dwa tygodnie ani dłuższy niż 10 tygodni od daty opublikowania dokumentu oferty. Pod warunkiem, że jest przestrzegana ogólna zasada ustanowiona w art. 3 ust. 1 lit. f), Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że okres 10 tygodni może być przedłużony pod warunkiem, że oferent zawiadomi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o swoim zamiarze zamknięcia oferty.
2.  
Państwa Członkowskie mogą wprowadzić przepisy zmieniające w szczególnych przypadkach termin określony w ust. 1. Państwo Członkowskie może upoważnić organ nadzoru do przyznania odstępstwa od terminu określonego w ust. 1 w celu umożliwienia spółce będącej przedmiotem oferty zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy mającego na celu rozważenie oferty.

Artykuł 8

Obowiązki informacyjne

1.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że oferta jest podana do wiadomości publicznej w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość i uczciwość rynku papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty, oferenta lub innych spółek, na które oferta ma wpływ, w szczególności w celu zapobieżenia ujawnieniu lub upowszechnianiu informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd.
2.  
Państwa Członkowskie wprowadzają obowiązek ujawnienia wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez art. 6, aby zapewnić, że są one łatwo i szybko dostępne dla posiadaczy papierów wartościowych przynajmniej w tych Państwach Członkowskich, w których papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, oraz dla przedstawicieli pracowników tej spółki i oferenta lub, gdy nie ma takich przedstawicieli, dla samych pracowników.

Artykuł 9

Obowiązki zarządu spółki będącej przedmiotem oferty

1.  
Państwa Członkowskie zapewniają przestrzeganie zasad ustanowionych w ust. 2 do 5.
2.  
W okresie wskazanym w drugim akapicie zarząd spółki będącej przedmiotem oferty uzyskuje zgodę walnego zgromadzenia akcjonariuszy przed podjęciem jakiegokolwiek działania innego niż poszukiwanie ofert alternatywnych, które mogłoby skutkować udaremnieniem oferty, w szczególności przed wyemitowaniem jakichkolwiek akcji, które mogłyby stanowić trwałą przeszkodę dla uzyskania przez oferenta kontroli nad spółką będącą przedmiotem oferty.

Uzyskanie takiej zgody jest obowiązkowe co najmniej od momentu, gdy zarząd spółki będącej przedmiotem oferty otrzyma informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze, dotyczącą oferty, i aż do momentu, gdy wynik oferty zostanie podany do wiadomości publicznej lub oferta wygaśnie. Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby taka zgoda została uzyskana na wcześniejszym etapie, na przykład gdy tylko zarząd spółki będącej przedmiotem oferty będzie wiedzieć, że oferta będzie złożona.

3.  
W odniesieniu do decyzji podjętych przed rozpoczęciem okresu, o którym mowa w ust. 2 akapit drugi, które nie zostały jeszcze częściowo lub w całości wykonane, zatwierdzenie lub potwierdzenie ze strony walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest wymagane dla każdej decyzji niepodjętej w ramach normalnego toku działalności spółki, której wykonanie może spowodować udaremnienie oferty.
4.  
Celem uzyskania uprzedniego zezwolenia, zatwierdzenia lub potwierdzenia, o których mowa w ust. 2 i 3, ze strony posiadaczy papierów wartościowych, Państwa Członkowskie mogą przyjąć przepisy zezwalające na zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy w trybie przyspieszonym, pod warunkiem że zgromadzenie nie odbędzie się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od jego zwołania.
5.  
Zarząd spółki będącej przedmiotem oferty opracowuje i podaje do wiadomości publicznej dokument prezentujący jego opinię o ofercie i podstawy takiej opinii, łącznie z oceną wpływu dojścia oferty do skutku na interesy spółki, a w szczególności na zatrudnienie, oraz z oceną planów strategicznych oferenta względem spółki będącej przedmiotem oferty i ich prawdopodobnych reperkusji w odniesieniu do zatrudnienia i lokalizacji miejsc prowadzenia przez spółkę działalności, jak określono w dokumencie oferty zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. i). Jednocześnie zarząd spółki będącej przedmiotem oferty przedstawia tę opinię przedstawicielom swych pracowników lub, gdy nie ma takich przedstawicieli, samym pracownikom. Jeśli zarząd spółki będącej przedmiotem oferty otrzyma w odpowiednim czasie oddzielną opinię od przedstawicieli jego pracowników w sprawie skutków oferty dla zatrudnienia, ta opinia zostanie załączona do dokumentu.
6.  
Do celów ust. 2, tam gdzie spółka posiada dwustopniową strukturę zarządzania, „zarząd” oznacza zarówno zarząd, jak i radę nadzorczą.

Artykuł 10

Informacja o spółkach, o których mowa w art. 1 ust. 1

1.  

Państwa Członkowskie zapewniają, że spółki, o których mowa w art. 1 ust. 1, publikują następujące szczegółowe informacje:

a) 

strukturę ich kapitału, łącznie z papierami wartościowymi, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Państwie Członkowskim, a gdy sytuacja tego wymaga, ze wskazaniem różnych rodzajów akcji i, dla każdego rodzaju akcji, prawa i obowiązki z nimi związane oraz udział w kapitale akcyjnym, jaki dany rodzaj akcji stanowi;

b) 

wszelkie ograniczenia odnośnie do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, takie jak ograniczenia posiadania papierów wartościowych lub konieczność uzyskania zgody spółki lub pozostałych posiadaczy papierów wartościowych, bez uszczerbku dla art. 46 dyrektywy 2001/34/WE;

c) 

znaczne pakiety akcji, posiadane bezpośrednio lub pośrednio (łącznie z pakietami akcji posiadanymi pośrednio poprzez piramidy kapitałowe i w wyniku krzyżowej struktury akcjonariatu) w rozumieniu art. 85 dyrektywy 2001/34/WE;

d) 

posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień;

e) 

system kontroli planów akcji pracowniczych, gdy prawo kontroli nie jest wykonywane bezpośrednio przez pracowników;

f) 

wszelkie ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych;

g) 

wszelkie umowy między akcjonariuszami, które są znane spółce i mogą powodować ograniczenie odnośnie do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych lub prawa głosu w rozumieniu dyrektywy 2001/34/WE;

h) 

zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków zarządu i ich wymiany oraz zmiany umowy spółki;

i) 

uprawnienia członków zarządu, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji;

j) 

wszelkie istotne umowy, których stroną jest spółka, i które nabierają mocy, ulegają zmianie lub wygasają w momencie przejęcia kontroli nad spółką w wyniku oferty przejęcia, oraz ich skutki, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich charakter sprawia, że ich ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić spółce; ten wyjątek nie ma zastosowania, jeśli spółka jest wyraźnie zobowiązana do ujawnienia takiej informacji na podstawie innych przepisów prawa;

k) 

wszelkie umowy między spółką a członkami jej zarządu lub pracownikami przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia bez ważnej przyczyny lub gdy ich zatrudnienie ustaje z powodu oferty przejęcia.

2.  
Informacje określone w ust. 1 zostają opublikowane w rocznym sprawozdaniu spółki, przewidzianym w art. 46 dyrektywy 78/660/EWG ( 5 ) i art. 36 dyrektywy 83/349/EWG ( 6 ).
3.  
Państwa Członkowskie zapewniają w przypadku spółek, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Państwie Członkowskim, że zarząd przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdanie wyjaśniające w sprawach, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 11

Znoszenie ograniczeń

1.  
Bez uszczerbku dla praw i obowiązków przewidzianych w prawie wspólnotowym w stosunku do spółek, o których mowa w art. 1 ust. 1, Państwa Członkowskie zapewniają, że przepisy ust. 2 do 7 mają zastosowanie w chwili, gdy oferta zostanie podana do publicznej wiadomości.
2.  
Wszelkie ograniczenia odnośnie do przenoszenia własności papierów wartościowych przewidziane w umowie spółki będącej przedmiotem oferty nie mają zastosowania wobec oferenta w terminie odpowiadania na ofertę, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Wszelkie ograniczenia odnośnie do przenoszenia własności papierów wartościowych przewidziane w umowach zawartych między spółką będącą przedmiotem oferty i posiadaczami papierów wartościowych, lub między posiadaczami papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty, które weszły w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy, nie mają zastosowania w stosunku do oferenta w terminie odpowiadania na ofertę, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

3.  
Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu przewidziane w umowie spółki będącej przedmiotem oferty nie mają zastosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmuje decyzję o jakichkolwiek środkach obronnych zgodnie z art. 9.

Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu przewidziane w umowach zawartych między spółką będącą przedmiotem oferty i posiadaczami papierów wartościowych lub między posiadaczami papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty, a które weszły w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy, nie mają zastosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmuje decyzje o jakichkolwiek środkach obronnych zgodnie z art. 9.

Papiery wartościowe uprzywilejowane co do głosu uprawniają jedynie do jednego głosu każdy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmie decyzję o jakichkolwiek środkach obronnych zgodnie z art. 9.

4.  
Jeśli w następstwie oferty oferent posiada 75 % lub więcej kapitału zakładowego dającego prawo głosu, żadne ograniczenia odnośnie do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych lub wykonywania prawa głosu, o których mowa w ust. 2 i 3, ani jakiekolwiek nadzwyczajne uprawnienia akcjonariuszy dotyczące mianowania lub odwoływania członków zarządu przewidziane w umowie spółki będącej przedmiotem oferty nie mają zastosowania; na pierwszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy następującym po zamknięciu oferty, zwołanym przez oferenta w celu zmiany umowy spółki lub odwołania lub mianowania członków zarządu, papiery wartościowe uprzywilejowane co do głosu uprawniają jedynie do jednego głosu każdy.

W tym celu oferent ma prawo zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy w trybie przyspieszonym, pod warunkiem, że zgromadzenie nie odbędzie się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od jego zwołania.

5.  
W przypadku, gdy uprawnienia akcjonariuszy zostają zniesione na podstawie ust. 2, 3 lub 4 lub art. 12, posiadaczom tych uprawnień należy się godziwa rekompensata za wszelkie poniesione straty. Warunki określenia takiej rekompensaty i uzgodnienia dotyczące jej wypłaty zostaną ustalone przez Państwa Członkowskie.
6.  
Ustępy 3 i 4 nie mają zastosowania do papierów wartościowych w przypadku, gdy ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu są rekompensowane przez szczególne korzyści pieniężne.
7.  
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania ani w przypadku, gdy Państwa Członkowskie posiadają papiery wartościowe spółki będącej przedmiotem oferty przyznające im specjalne uprawnienia, które są zgodne z Traktatem, ani w przypadku specjalnych uprawnień przewidzianych w prawie krajowym, które są zgodne z Traktatem, ani też do spółdzielni.

Artykuł 12

Ustalenia opcjonalne

1.  
Państwa Członkowskie mogą zastrzec sobie prawo, aby nie żądać od spółek, o których mowa w art. 1 ust. 1 i które mają swoją siedzibę statutową na ich terytorium, stosowania art. 9 ust. 2 i 3 i/lub art. 11.
2.  
W sytuacji, gdy Państwa Członkowskie korzystają z opcji przewidzianej w ust. 1, spółkom, które mają swoją statutową siedzibę na ich terytorium, przysługuje odwoływalna możliwość stosowania art. 9 ust. 2 i 3 lub art. 11, bez uszczerbku dla przepisów art. 11 ust. 7.

Decyzja spółki podejmowana jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym spółka ma swoją statutową siedzibę, zgodnie z przepisami dotyczącymi zmiany umowy spółki. Decyzja jest przekazywana organowi nadzoru Państwa Członkowskiego, w którym spółka ma swoją statutową siedzibę oraz wszystkim organom nadzoru Państw Członkowskich, w których papiery wartościowe tej spółki są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub gdzie złożono wniosek o takie dopuszczenie.

3.  
Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z warunkami ustalonymi przez prawo krajowe, zwolnić spółki, które stosują art. 9 ust. 2 i 3 i/lub art. 11, ze stosowania art. 9 ust. 2 i 3 i/lub art. 11, jeżeli stają się one przedmiotem oferty złożonej przez spółkę, która nie stosuje tych samych przepisów co one, lub przez spółkę kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez taką spółkę, na mocy art. 1 dyrektywy 83/349/EWG.
4.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że przepisy mające zastosowanie do odpowiednich spółek zostają bezzwłocznie ujawnione.
5.  
Wszelkie środki stosowane zgodnie z ust. 3 wymagają zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej przedmiotem oferty, która nie może być wydana wcześniej, niż 18 miesięcy przed podaniem oferty do publicznej wiadomości zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 13

Inne zasady mające zastosowanie do prowadzenia ofert

Państwa Członkowskie ustanawiają również zasady regulujące sposób prowadzenia ofert co najmniej w odniesieniu do następujących spraw:

a) 

wygaśnięcie ofert;

b) 

zmiana ofert;

c) 

konkurujące oferty;

d) 

ujawnienie wyników ofert;

e) 

nieodwołalność ofert i dozwolone warunki.

Artykuł 14

Informacje dla przedstawicieli pracowników i konsultacje z nimi

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących informowania i konsultacji z przedstawicielami pracowników i, jeżeli prawo Państwa Członkowskiego tak stanowi, współzarządzania z pracownikami oferenta i spółki będącej przedmiotem oferty, w szczególności tych przyjętych na mocy dyrektyw 94/45/WE, 98/59/WE, 2001/86/WE i 2002/14/WE.

Artykuł 15

Prawo przymusowej sprzedaży

1.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że w następstwie oferty złożonej wszystkim posiadaczom papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty i obejmującej wszystkie posiadane przez nich papiery wartościowe mają zastosowanie ust. 2 – 5.
2.  

Państwa Członkowskie zapewniają, aby oferent mógł żądać sprzedania mu pozostałych papierów wartościowych od wszystkich ich posiadaczy po uczciwej cenie. Państwa Członkowskie wprowadzają to prawo w jednej z następujących sytuacji:

a) 

gdy oferent posiada papiery wartościowe reprezentujące nie mniej niż 90 % kapitału dającego prawo głosu i 90 % ogólnej liczby głosów w spółce będącej przedmiotem oferty

albo

b) 

gdy oferent, po zaakceptowaniu oferty, nabył lub ostatecznie zobowiązał się do nabycia papierów wartościowych reprezentujących nie mniej niż 90 % kapitału dającego prawo głosu w spółce będącej przedmiotem oferty i 90 % liczby głosów, które były przedmiotem oferty.

W przypadku określonym w lit. a) Państwa Członkowskie mogą ustanowić wyższy próg, który nie może jednak być wyższy niż 95 % kapitału akcyjnego dającego prawo głosu i 95 % liczby głosów.

3.  
Państwa Członkowskie zapewniają obowiązywanie przepisów pozwalających wyliczyć, kiedy taki próg zostanie osiągnięty.

Jeśli spółka będącej przedmiotem oferty wyemitowała więcej niż jeden rodzaj papierów wartościowych, Państwa Członkowskie mogą postanowić, że prawo do przymusowej sprzedaży może być wykonywane jedynie w stosunku do tego rodzaju, co do którego został osiągnięty próg ustanowiony w ust. 2.

4.  
Jeżeli oferent chce wykonać prawo do przymusowej sprzedaży, zobowiązany jest dokonać tego w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu odpowiadania na ofertę, określonego w art. 7.
5.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że zagwarantowana jest godziwa cena. Cena ta przyjmuje taką samą formę, jak świadczenie zaproponowane w ofercie, albo formę pieniężną. Państwa Członkowskie mogą postanowić, że forma pieniężna jest oferowana co najmniej jako alternatywa.

W następstwie dobrowolnej oferty, w obu przypadkach określonych w ust. 2 lit. a) i b), proponowane w ofercie świadczenie jest uważane za uczciwe, jeżeli w wyniku oferty oferent nabył papiery wartościowe reprezentujące nie mniej niż 90 % kapitału akcyjnego dającego prawo głosu, który był przedmiotem oferty.

W następstwie obowiązkowej oferty wykupu świadczenie zaproponowane w ofercie jest uważane za godziwe.

Artykuł 16

Prawo przymusowego wykupu

1.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że w następstwie oferty złożonej wszystkim posiadaczom papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty na całość posiadanych przez nich papierów wartościowych zastosowanie mają ust. 2 i 3.
2.  
Państwa Członkowskie zapewniają, że posiadacz pozostałych papierów wartościowych może żądać od oferenta wykupu swoich papierów wartościowych po godziwej cenie w tych samych okolicznościach, jakie przewidziano w art. 15 ust. 2.
3.  
Przepisy art. 15 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

▼M4

Artykuł 16a

Dostępność informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu

1.  
Od dnia 10 stycznia 2030 r. państwa członkowskie zapewniają, aby spółki, podając do wiadomości publicznej informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c), art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 5 niniejszej dyrektywy, przekazywały jednocześnie te informacje odpowiedniemu organowi zbierającemu dane, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, w celu udostępnienia tych informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu (ESAP) ustanowionym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 ( 7 ).

Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te spełniały następujące wymogi:

a) 

były przekazywane w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych zgodnie z art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2023/... lub – jeżeli wymaga tego prawo Unii – w formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 2 pkt 4 tego rozporządzenia;

b) 

towarzyszyły im następujące metadane:

(i) 

wszystkie nazwy spółki, której dotyczą informacje;

(ii) 

identyfikator podmiotu prawnego spółki określony zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/2859;

(iii) 

wielkość spółki według kategorii określonej zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. d) tego rozporządzenia;

(iv) 

sektor lub sektory przemysłu, w których spółka prowadzi działalność gospodarczą, określone zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. e) tego rozporządzenia;

(v) 

rodzaj informacji według klasyfikacji na podstawie art. 7 ust. 4 lit. c) tego rozporządzenia;

(vi) 

wskazanie, czy informacje zawierają dane osobowe.

2.  
Do celów ust. 1 lit. b) pkt (ii) państwa członkowskie zobowiązują spółki do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego.
3.  
Do dnia 9 stycznia 2030 r. w celu udostępnienia w ESAP informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, państwa członkowskie wyznaczają co najmniej jeden organ zbierający dane zdefiniowany w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2023/... i powiadamiają o tym ESMA.
4.  
Od dnia 10 stycznia 2030 r. państwa członkowskie zapewniają udostępnienie w ESAP informacji, o których mowa w art. 5 ust. 4 niniejszej dyrektywy. W tym celu organem zbierającym dane zdefiniowanym w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2023/2859 jest organ właściwy do nadzorowania oferty wyznaczony zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te spełniały następujące wymogi:

a) 

były przekazywane w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych zgodnie z art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2023/2859;

b) 

towarzyszyły im następujące metadane:

(i) 

wszystkie nazwy spółki, której dotyczą informacje;

(ii) 

jeżeli jest dostępny – identyfikator podmiotu prawnego spółki określony zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/2859;

(iii) 

rodzaj informacji według klasyfikacji na podstawie art. 7 ust. 4 lit. c) tego rozporządzenia;

(iv) 

wskazanie, czy informacje zawierają dane osobowe.

5.  

Aby zapewnić wydajne zbieranie informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz wydajne zarządzanie nimi, ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych określających:

a) 

pozostałe metadane, które mają towarzyszyć informacjom;

b) 

strukturę danych zawartych w informacjach;

c) 

informacje, w przypadku których wymagany jest format nadający się do odczytu maszynowego, oraz jaki format nadający się do odczytu maszynowego należy stosować w takich przypadkach.

Do celów lit. c) ESMA ocenia zalety i wady różnych formatów nadających się do odczytu maszynowego i przeprowadza odpowiednie testy praktyczne.

ESMA przedkłada Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

6.  
W razie potrzeby ESMA przyjmuje wytyczne, aby zapewnić poprawność metadanych przekazywanych zgodnie z art. 5 akapit pierwszy lit. a).

▼B

Artykuł 17

Sankcje

Państwa Członkowskie określają sankcje mające zastosowanie do naruszeń środków krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia ich stosowania. Ustanowione w ten sposób sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych środkach nie później niż w dniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, i o wszelkich ich zmianach w najszybszym możliwym czasie.

Artykuł 18

Procedura komitetu

1.  
Komisję wspiera Europejski Komitet Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją 2001/528/WE (zwany dalej „Komitetem”).

▼M1

2.  
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 19

Komitet kontaktowy

1.  

Tworzy się komitet kontaktowy, posiadający następujące funkcje:

a) 

ułatwienie, bez uszczerbku dla art. 226 i 227 Traktatu, zharmonizowanego stosowania niniejszej dyrektywy poprzez regularne posiedzenia poświęcone rozwiązywaniu praktycznych problemów powstających w związku ze stosowaniem niniejszej dyrektywy;

b) 

doradzanie Komisji, w razie potrzeby, w sprawach uzupełnień lub poprawek do niniejszej dyrektywy.

2.  
Do zadań Komitetu nie należy dokonywanie merytorycznej oceny decyzji podejmowanych w sprawach indywidualnych.

Artykuł 20

Przegląd

Pięć lat po dacie ustanowionej w art. 21 ust. 1 Komisja zbada niniejszą dyrektywę w świetle doświadczeń nabytych w trakcie jej stosowania i, jeżeli to konieczne, zaproponuje do niej zmiany. Badanie to obejmuje badanie struktur kontroli i barier dla ofert przejęcia, które nie są objęte niniejszą dyrektywą.

W tym celu Państwa Członkowskie dostarczają Komisji corocznie informacje w sprawie ofert przejęcia, które były złożone spółkom, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na ich rynkach regulowanych. Ta informacja obejmuje przynależność państwową spółek, których to dotyczy, wyniki ofert i wszelkie inne informacje istotne dla zrozumienia, jak oferty przejęcia działają w praktyce.

Artykuł 21

Transpozycja

1.  
Państwa Członkowskie, nie później niż do dnia 20 maja 2006 r., wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 23

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.( 1 ) Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1).

( 2 ) Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznych notowań giełdowych oraz zakresu informacji dotyczących papierów wartościowych podlegających obowiązkowi publikacji (Dz.U. L 184 z 6.7.2001, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/71/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 64).

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz.U. L 022 z 22.1.2021, s. 1).

( 5 ) Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16).

( 6 ) Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/51/WE.

( 7 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz.U. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).