2004L0017 — PL — 01.01.2007 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA 2004/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 31 marca 2004 r.

koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

(Dz.U. L 134, 30.4.2004, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r.

  L 326

17

29.10.2004

►M2

DYREKTYWA KOMISJI 2005/51/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 7 września 2005 r.

  L 257

127

1.10.2005

►M3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.

  L 333

28

20.12.2005

►M4

DYREKTYWA RADY 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

107

20.12.2006
▼B

DYREKTYWA 2004/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 31 marca 2004 r.

koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowychPARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, oraz art. 55 i art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 2 ),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów ( 3 ),

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 4 ), w świetle wspólnego projektu przyjętego przez Komitet Pojednawczy w dniu 9 grudnia 2003 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na wprowadzanie nowych zmian do dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji ( 5 ), które są niezbędne do spełnienia postulatów uproszczenia i unowocześnienia, zgłaszanych zarówno przez podmioty zamawiające, jak i wykonawców w odpowiedzi na Zieloną Księgę przyjętą przez Komisję w dniu 27 listopada 1996 r., dyrektywa powinna zostać przeredagowana w celu zapewnienia jej przejrzystości. Niniejsza dyrektywa oparta jest na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności na orzecznictwie dotyczącym kryteriów udzielania zamówień, wyjaśniającym możliwości zaspokajania przez podmioty zamawiające potrzeb zainteresowanych odbiorców publicznych, w tym w zakresie aspektów ochrony środowiska lub aspektów społecznych, pod warunkiem że kryteria takie są związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają nieograniczonej swobody wyboru podmiotowi zamawiającemu, są wyraźnie określone i zgodne z podstawowymi zasadami, o których mowa w motywie 9.

(2)

Główną przyczyną wprowadzenia zasad koordynujących procedury udzielania zamówień w tych sektorach jest różnorodność sposobów, przy pomocy których instytucje krajowe mogą wywierać wpływ na zachowanie wspomnianych podmiotów, łącznie z udziałem w ich kapitale i członkostwem w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych tych podmiotów.

(3)

Inną istotną przyczyną skoordynowania procedur udzielania zamówień, stosowanych przez podmioty działające w tych sektorach, jest zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one działalność, ze względu na istnienie specjalnych lub wyłącznych praw przyznawanych przez Państwa Członkowskie w zakresie dostaw, zapewniania lub obsługi sieci do świadczenia omawianych usług.

(4)

Przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenie Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego ( 6 ) i rozporządzenie (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego ( 7 ), ma na celu wprowadzenie większej konkurencji pomiędzy przewoźnikami świadczącymi usługi publicznego transportu lotniczego. Nie jest zatem celowe włączanie tego rodzaju podmiotów do zakresu niniejszej dyrektywy. Mając na uwadze konkurencyjną pozycję żeglugi Wspólnoty, nie byłoby również celowe podporządkowanie zamówień udzielanych w tym sektorze zasadom niniejszej dyrektywy.

(5)

Zakres dyrektywy 98/38/EWG obejmuje obecnie niektóre zamówienia udzielone przez podmioty zamawiające działające w sektorze telekomunikacji. Ramy legislacyjne, wspomniane w Czwartym raporcie dotyczącym wykonania rozporządzeń dotyczących telekomunikacji z dnia 25 listopada 1998 r., zostały przyjęte w celu otwarcia tego sektora. Jedną z konsekwencji tego było wprowadzenie efektywnej konkurencji, zarówno de iure, jak i de facto, w tym sektorze. W celach informacyjnych i w świetle takiej sytuacji Komisja opublikowała wykaz usług telekomunikacyjnych ( 8 ), które mogą już zostać wykluczone z zakresu wspomnianej dyrektywy na mocy jej art. 8. Dalszy postęp był potwierdzony w Siódmym raporcie dotyczącym wykonania rozporządzeń dotyczących telekomunikacji z dnia 26 listopada 2001 r. Nie ma zatem potrzeby dalszego regulowania zakupów dokonywanych przez podmioty działające w tym sektorze.

(6)

Nie jest zatem celowe dalsze utrzymywanie Komitetu Doradczego ds. Udzielania Zamówień w Telekomunikacji, powołanego na mocy dyrektywy Rady 90/531/EWG z dnia 17 września 1990 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji ( 9 ).

(7)

Niemniej jednak celowe jest kontynuowanie monitorowania rozwoju w sektorze telekomunikacji oraz ponowne przeanalizowanie sytuacji w przypadku stwierdzenia, że w tym sektorze nie występuje efektywna konkurencja.

(8)

Dyrektywa 93/38/EWG wyłącza ze swojego zakresu zakupy w zakresie telefonii głosowej, teleksów, telefonii komórkowej, usług przywoławczych i satelitarnych. Wyłączenia te wprowadzono w celu uwzględnienia faktu, że wspomniane powyżej usługi mogłyby być często świadczone tylko przez jednego usługodawcę w danym obszarze geograficznym z powodu braku efektywnej konkurencji oraz istnienia praw specjalnych lub wyłącznych. Wprowadzenie efektywnej konkurencji w sektorze telekomunikacji sprawia, że brak jest uzasadnienia dla powyższych wyłączeń. Niezbędne zatem jest włączenie udzielania zamówień na wspomniane usługi telekomunikacyjne do zakresu niniejszej dyrektywy.

(9)

W celu zagwarantowania otwarcia zamówień publicznych udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, zalecane jest opracowanie przepisów dotyczących koordynacji przez Wspólnotę zamówień powyżej określonej wartości. Koordynacja taka oparta jest na wymaganiach wynikających z art. 14, 28 i 49 Traktatu WE oraz z art. 97 Traktatu Euratom, to znaczy na zasadzie równego traktowania, której zasada niedyskryminacji jest jedynie szczególnym wyrażeniem, na zasadzie wzajemnego uznania, na zasadzie proporcjonalności, jak również na zasadzie przejrzystości. Z uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność.

Dla zamówień publicznych, których wartość jest niższa od wartości zobowiązującej do stosowania koordynujących przepisów wspólnotowych, wskazane jest odwołanie się do orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z którym zastosowanie mają wymienione wyżej reguły i zasady Traktatów.

(10)

W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi w stosowaniu reguł udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych niezbędne jest określenie podmiotów należących do powyższych sektorów na innej podstawie niż ich status prawny. Należy zatem zapewnić, aby nie zostało naruszone traktowanie podmiotów zamawiających działających w sektorze publicznym oraz podmiotów działających w sektorze prywatnym. Konieczne jest także zapewnienie, z zachowaniem art. 295 Traktatu, że nie zostaną naruszone reguły regulujące system praw majątkowych w Państwach Członkowskich.

(11)

Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby udział podmiotu prawa publicznego jako oferenta w procedurze udzielania zamówienia nie powodował zakłóceń konkurencji w stosunku do oferentów prywatnych.

(12)

Zgodnie z art. 6 Traktatu wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie wspólnotowych polityk i działań o których mowa w art. 3 Traktatu, w szczególności w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(13)

Żadne z postanowień niniejszej dyrektywy nie powinno uniemożliwiać zastosowania lub egzekwowania środków niezbędnych do ochrony moralności publicznej, polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, w szczególności mając na względzie zrównoważony rozwój, pod warunkiem że wspomniane środki są zgodne z Traktatem.

(14)

Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) ( 10 ), zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (zwane dalej „Porozumieniem”), którego celem jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji rozwoju światowego handlu. Z uwagi na międzynarodowe prawa i zobowiązania Wspólnoty wynikające z przyjęcia Porozumienia, rozwiązania stosowane wobec oferentów i produktów pochodzących z krajów trzecich sygnatariuszy Porozumienia są zdefiniowane w tym Porozumieniu. Porozumienie nie ma skutku bezpośredniego. Podmioty zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich będących sygnatariuszami Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami Porozumienia. Wskazane jest także, aby niniejsza dyrektywa zagwarantowała wykonawcom Wspólnoty warunki udziału w zamówieniach publicznych równie korzystne jak warunki przyznane wykonawcom z krajów trzecich będących sygnatariuszami Porozumienia.

(15)

Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

(16)

Z uwagi na różnorodność zamówień na roboty budowlane podmioty zamawiające powinny mieć możliwość oddzielnego lub łącznego udzielania zamówień na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy przesądzenie o łącznym lub oddzielnym udzielaniu zamówień. Decyzja o udzieleniu zamówień oddzielnie lub łącznie powinna być podjęta w oparciu o kryteria jakościowe i ekonomiczne, które mogą być określone przez prawo krajowe.

Zamówienie może zostać uznane za zamówienie na roboty budowlane, tylko jeżeli jego przedmiot obejmuje jednoznacznie wykonanie czynności wymienionych w załączniku XII, nawet jeżeli zamówienie obejmuje również świadczenie innych usług niezbędnych do wykonania tych czynności. Zamówienia na usługi, zwłaszcza w zakresie usług zarządzania mieniem, mogą w pewnych okolicznościach obejmować roboty budowlane. Jednakże o ile roboty takie mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia oraz stanowią jego ewentualną konsekwencję lub uzupełnienie, fakt włączenia takich robót w zakres zamówienia nie uzasadnia zakwalifikowania zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane.

W celu obliczenia szacunkowej wartości zamówienia na roboty budowlane należy przyjąć jako podstawę wartość samych robót budowlanych, jak również szacunkową wartość ewentualnych dostaw i usług, którą podmioty zamawiające oddają do dyspozycji przedsiębiorcom budowlanym, pod warunkiem że wspomniane usługi lub dostawy są niezbędne do wykonania danych robót budowlanych. Należy rozumieć, że do celów niniejszego ustępu usługi, o których mowa, są usługami świadczonymi przez podmioty zamawiające za pośrednictwem ich własnego personelu. Z drugiej strony, obliczenie wartości zamówień na usługi, niezależnie od tego, czy zostaną one oddane do dyspozycji przedsiębiorcy budowlanego w celu wykonania następnie robót budowlanych, dokonywane jest zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień na usługi.

(17)

Do celów zastosowania reguł proceduralnych niniejszej dyrektywy oraz do celów monitorowania najlepszym sposobem definicji usług jest ich podział na kategorie odpowiadające poszczególnym pozycjom wspólnej klasyfikacji oraz wskazanie ich w dwóch załącznikach, XVII A i XVII B, w zależności od zasad, którym podlegają. W odniesieniu do usług wymienionych w załączniku XVII B stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy bez uszczerbku dla wspólnotowych zasad szczególnych odnoszących się do tych usług.

(18)

W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi, pełne zastosowanie niniejszej dyrektywy powinno zostać ograniczone, w okresie przejściowym, do zamówień, w przypadku których zastosowanie jej przepisów pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia obrotu transgranicznego. Zamówienia na inne usługi powinny być monitorowane przez okres przejściowy zanim podjęta zostanie decyzja dotycząca pełnego zastosowania niniejszej dyrektywy. Z uwagi na to należy określić mechanizm tego monitorowania. Mechanizm ten powinien jednocześnie umożliwiać zainteresowanym stronom uzyskanie dostępu do odpowiednich informacji.

(19)

Należy unikać stwarzania przeszkód dla świadczenia usług. A zatem usługodawcy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednakże wykluczać zastosowania na szczeblu krajowym zasad dotyczących warunków wykonywania działalności lub zawodu, pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym.

(20)

Nieustannie rozwijane są pewne nowe elektroniczne techniki zakupów. Techniki takie pomagają w zwiększaniu konkurencji oraz usprawnianiu dokonywania zakupów publicznych, szczególnie pod względem oszczędności czasu i środków pieniężnych, które możliwe są dzięki ich zastosowaniu. Podmioty zamawiające mogą korzystać z elektronicznych technik dokonywania zakupów, pod warunkiem że ich wykorzystanie będzie zgodne z regułami niniejszej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym zakresie oferta złożona przez oferenta, w szczególności na podstawie umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów, może przyjąć postać elektronicznego katalogu tego oferenta, jeżeli korzysta on ze środków komunikacji wybranych przez podmiot zamawiający zgodnie z art. 48.

(21)

Z uwagi na szybki rozwój elektronicznych systemów zakupów należy obecnie wprowadzić odpowiednie reguły, umożliwiające podmiotom zamawiającym pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez te systemy. W tym kontekście niezbędne jest zdefiniowanie w pełni elektronicznego, dynamicznego systemu zakupów dla zakupów bieżącego użytku oraz określenia szczególnych reguł tworzenia i funkcjonowania takiego systemu, aby zapewnić równe traktowanie każdego wykonawcy, który chciałby do niego przystąpić. Każdy wykonawca, który złoży ofertę orientacyjną zgodnie ze specyfikacją i spełnia kryteria kwalifikacji, powinien mieć możliwość przystąpienia do takiego systemu. Taka technika zakupów umożliwia podmiotowi zamawiającemu, poprzez stworzenie wykazu zakwalifikowanych oferentów i umożliwienie udziału nowym oferentom, uzyskanie szerokiego wachlarza ofert, dzięki dostępnym udogodnieniom elektronicznym, a poprzez to zapewnienie optymalnego wykorzystania środków dzięki szerokiej konkurencji.

(22)

Ponieważ wykorzystanie techniki aukcji elektronicznych będzie prawdopodobnie rosło, należy opracować wspólnotową definicję takich aukcji, a także rządzące nimi szczególne reguły w celu zapewnienia, że działają one w pełnej zgodności z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym celu należy wprowadzić przepisy stanowiące, że takie aukcje elektroniczne stosowane będą wyłącznie do zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku których możliwe jest precyzyjne określenie specyfikacji. Może to dotyczyć, w szczególności, powtarzających się zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi. W tym samym celu powinna również istnieć możliwość stworzenia odpowiedniego rankingu oferentów na dowolnym etapie aukcji elektronicznej. Korzystanie z aukcji elektronicznych umożliwia podmiotom zamawiającym domaganie się od oferentów, aby przedstawili niższe zaktualizowane ceny, zaproszenie oferentów do przedstawienia nowych, obniżonych cen oraz w przypadku udzielania zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, także zaproszenie do ulepszenia innych niż cena elementów ofert. W celu zagwarantowania przestrzegania zasady przejrzystości przedmiotem aukcji elektronicznych mogą być jedynie elementy odpowiednie do automatycznej oceny za pomocą środków elektronicznych, bez jakiejkolwiek ingerencji lub oceny ze strony podmiotu zamawiającego, to znaczy jedynie elementy, które są wymierne, a zatem mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej. Z drugiej strony, te aspekty ofert, które wymagają oceny niewymiernych elementów, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych. W konsekwencji niektóre zamówienia na roboty budowlane oraz niektóre zamówienia na usługi, których przedmiotem są świadczenia intelektualne, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych.

(23)

W Państwach Członkowskich opracowano pewne scentralizowane techniki zakupów. Niektóre podmioty zamawiające odpowiadają za nabywanie lub udzielanie zamówień publicznych lub umów ramowych dla innych podmiotów zamawiających. Z uwagi na duże wolumeny zakupów, techniki te pomagają w zwiększeniu konkurencji i usprawnieniu procesu dokonywania zakupów publicznych. Należy zatem przewidzieć w przepisach wspólnotową definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające. Należy także zdefiniować warunki, na podstawie których można uznać, zgodnie z zasadami niedyskryminacji oraz równego traktowania, że podmioty zamawiające dokonujące zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej postępują zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(24)

Z uwagi na różne okoliczności występujące w Państwach Członkowskich, należy pozostawić im wybór, czy podmioty zamawiające mogą korzystać z centralnych jednostek zakupujących, dynamicznych systemów zakupów, czy aukcji elektronicznych, zdefiniowanych i uregulowanych niniejszą dyrektywą.

(25)

Należy odpowiednio zdefiniować koncepcję specjalnych lub wyłącznych praw. Konsekwencją definicji jest to, że fakt, że dla celów budowania sieci lub urządzeń portu lub portu lotniczego podmiot może korzystać z procedury wywłaszczenia lub korzystania z majątku lub może umieszczać urządzenia sieciowe na, pod lub ponad publiczną autostradą, nie stanowi praw wyłącznych lub specjalnych w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Również fakt, że podmiot realizuje dostawy wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub ciepła do sieci, która jest obsługiwana przez podmiot posiadający specjalne lub wyłączne prawa przyznane przez właściwy organ danego Państwa Członkowskiego, nie stanowi prawa wyłącznego lub specjalnego w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Prawa przyznane przez Państwo Członkowskie w jakiejkolwiek formie, w tym udzielenie koncesji, ograniczonej liczbie podmiotów na podstawie obiektywnych, proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które umożliwiają jakiejkolwiek zainteresowanej osobie spełnienie powyższych kryteriów korzystania z praw, nie mogą także być uważane za specjalne lub wyłączne prawa.

(26)

Podmioty zamawiające powinny stosować wspólne procedury udzielania zamówień w odniesieniu do ich działalności związanej z gospodarką wodną, a wspomniane zasady powinny również obowiązywać w przypadku udzielania zamówień przez instytucje zamawiające, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, w zakresie realizowanych przez nie przedsięwzięć w obszarze budownictwa wodnego, irygacji, melioracji lub odprowadzania i oczyszczania ścieków. Niemniej jednak zasady udzielania zamówień tego rodzaju, jak zamówienia proponowane w przypadku dostaw towarów, nie mają zastosowania do zakupów wody, biorąc pod uwagę konieczność zapewniania dostaw wody ze źródeł znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym będzie wykorzystywana.

(27)

Określone podmioty świadczące powszechnie dostępne usługi transportu autobusowego zostały już wcześniej wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG. Wspomniane podmioty powinny być również wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy. Aby uniknąć mnożenia szczegółowych ustaleń dotyczących tylko określonych sektorów, ogólna procedura umożliwiająca uwzględnienie skutków otwarcia na konkurencję powinna także obowiązywać wszystkie podmioty świadczące usługi transportu autobusowego, które nie zostały wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG, zgodnie z jej art. 2 ust. 4.

(28)

Biorąc pod uwagę dalsze otwarcie usług pocztowych Wspólnoty na konkurencję oraz fakt, że usługi tego rodzaju świadczone są poprzez sieć przez instytucje zamawiające, przedsiębiorstwa publiczne i inne przedsiębiorstwa, zamówienia udzielone przez podmioty zamawiające świadczące usługi pocztowe powinny podlegać zasadom niniejszej dyrektywy, łącznie z zasadami określonymi w art. 30, które gwarantując zastosowanie zasad wymienionych w motywie 9, tworzą podstawy prawidłowej praktyki handlowej i umożliwiają większą elastyczność, niż proponuje dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ( 11 ). W celu zdefiniowania omawianej działalności niezbędne jest uwzględnienie definicji zawartych w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług ( 12 ).

Niezależnie od ich statusu prawnego, podmioty świadczące usługi pocztowe nie podlegają obecnie zasadom określonym w dyrektywie 93/38/EWG. Dostosowanie procedur udzielania zamówień do niniejszej dyrektywy mogłoby zatem wymagać dłuższego okresu wdrożenia w przypadku takich podmiotów niż podmiotów objętych wcześniej wspomnianymi zasadami, które dostosują jedynie swoje procedury do zmian wprowadzanych przez niniejszą dyrektywę. Powinno być zatem dopuszczalne odroczenie zastosowania niniejszej dyrektywy, aby zapewnić dodatkowy czas niezbędny do celów wspomnianego dostosowania. Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację wspomnianych podmiotów, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość uregulowania okresu przejściowego zastosowania niniejszej dyrektywy w przypadku podmiotów zamawiających działających w sektorze usług pocztowych.

(29)

Zamówienia mogą być udzielane w celu spełnienia wymagań związanych z różnymi rodzajami działalności, podlegającymi ewentualnie różnym reżimom prawnym. Należy wyjaśnić, że reżim prawny obowiązujący w przypadku pojedynczego zamówienia, które ma obejmować szereg różnych czynności, powinien podlegać zasadom dotyczącym głównej planowanej działalności. Określenie działalności stanowiącej główny przedmiot zamówienia będzie mogło być oparte na analizie wymagań, jakie powinno spełniać określone zamówienie, przeprowadzonej przez podmiot zamawiający w celu określenia wartości zamówienia i sporządzenia specyfikacji zamówienia. W niektórych przypadkach, takich jak zakup elementu wyposażenia przeznaczonego do wykonywania działalności, dla których niedostępne byłyby informacje umożliwiające oszacowanie odpowiednich stawek za użytkowanie, obiektywnie niemożliwe mogłoby być określenie, jakie czynności stanowią główny przedmiot zamówienia. Należałoby określić zasady obowiązujące w takich przypadkach.

(30)

Bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, niezbędne jest uproszczenie zasad wykonywania niniejszej dyrektywy, w szczególności poprzez uproszczenie progów i udostępnienie wszystkim podmiotom zamawiającym, niezależnie od sektora, w jakim prowadzą działalność, regulacji dotyczących informacji, jakie powinny być przekazywane uczestnikom w zakresie decyzji podjętych w sprawie procedur udzielania zamówień oraz ich wyników. Ponadto w ramach Unii Walutowej wspomniane powyżej progi należy określić w euro w taki sposób, aby uprościć zastosowanie tych regulacji, zapewniając zarazem zgodność z progami określonymi w Porozumieniu, które są wyrażone w Specjalnych Prawach Ciągnienia (SDR). W tym kontekście należy również przewidzieć okresowe korekty progów wyrażonych w euro, aby dostosować je w razie potrzeby do odchyleń kursu euro w stosunku do SDR. Oprócz tego, progi dotyczące konkursów powinny być takie same jak progi dotyczące zamówień na usługi.

(31)

Należy przewidzieć sytuacje, w których możliwe jest wstrzymanie się od stosowania środków służących koordynacji procedur w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem państwa lub tajemnicą państwową, lub też z uwagi na zastosowanie zasad szczególnych dotyczących udzielania zamówień wynikających z umów międzynarodowych w sprawie stacjonowania oddziałów wojsk lub też właściwych organizacjom międzynarodowym.

(32)

Należy wyłączyć określone zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane udzielane przedsiębiorstwom powiązanym, których podstawowa działalność obejmuje realizowanie tego rodzaju usług, dostaw lub robót na rzecz grupy, której jest członkiem, niż oferowanie ich na rynku. Należy również wyłączyć określone zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane udzielane przez podmiot zamawiający spółce joint venture, którą tworzy kilka podmiotów zamawiających w celu realizowania działań objętych niniejszą dyrektywą i do której należy ten podmiot. Niemniej jednak należy zapewnić, że wspomniane wyłączenie nie powoduje ograniczania konkurencji na korzyść przedsiębiorstw lub spółek joint venture, które są powiązane z podmiotami zamawiającymi; należy opracować odpowiednie zasady dotyczące, w szczególności, maksymalnych limitów, w ramach których przedsiębiorstwa mogą uzyskać część ich obrotów z rynku i powyżej których stracą możliwość otrzymania zamówień bez przeprowadzania procedury przetargowej, składu spółek joint venture i trwałości powiązań pomiędzy wspomnianymi spółkami joint venture oraz podmiotami zamawiającymi, które wchodzą w ich skład.

(33)

W kontekście usług zamówienia na zakup lub wynajem nieruchomości lub praw do tego rodzaju mienia mają charakterystyczne cechy, które powodują, że zasady dotyczące udzielania zamówień nie znajdują zastosowania.

(34)

Usługi arbitrażowe i pojednawcze są zwykle świadczone przez podmioty lub osoby prywatne wyznaczone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przy pomocy zasad dotyczących udzielania zamówień.

(35)

Zgodnie z Porozumieniem usługi finansowe podlegające niniejszej dyrektywie nie obejmują zamówień dotyczących emisji, nabycia, sprzedaży lub przeniesienia papierów wartościowych, lub innych instrumentów finansowych; w szczególności wyłączone są transakcje zawierane przez podmioty zamawiające w celu pozyskania funduszy lub kapitału.

(36)

Niniejsza dyrektywa powinna obejmować świadczenie usług wyłącznie w przypadku gdy oparte są one na zamówieniach.

(37)

Zgodnie z art. 163 Traktatu zachęcanie do działalności badawczej i rozwoju technologicznego stanowi jeden ze środków wzmacniania naukowej i technologicznej bazy przemysłu Wspólnoty, zaś otwieranie zamówień publicznych na usługi przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować przypadków współfinansowania programów badawczych i rozwojowych; nie są w związku z tym objęte niniejszą dyrektywą zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe, jeżeli korzyści przypadają wyłącznie podmiotowi zamawiającemu dla użytku zgodnego z jego działalnością, o ile usługi te są w całości opłacane przez podmioty zamawiające.

(38)

W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczegółowych ustaleń dotyczących wyłącznie określonych sektorów, obowiązujące obecnie szczegółowe ustalenia zawarte w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG oraz w art. 12 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów ( 13 ), obowiązujących podmioty eksploatujące określony obszar geograficzny w celu wydobywania ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych powinny zostać zastąpione przez ogólną procedurę umożliwiającą wyłączenie sektorów bezpośrednio podlegających konkurencji. Należy jednakże zapewnić, że nie będzie to naruszeniem decyzji Komisji 93/676/EWG z dnia 10 grudnia 1993 r., ustanawiającej, że eksploatacja obszarów geograficznych do celów poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej lub gazu nie stanowi w Niderlandach działalności określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt i) dyrektywy Rady 90/531/EWG oraz że podmioty prowadzące tego rodzaju działalność nie powinny być w Niderlandach uznawane za prowadzące działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy ( 14 ), decyzji Komisji 97/367/WE z dnia 30 maja 1997 r., ustanawiającej, że eksploatacja obszarów geograficznych do celów poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej lub gazu nie stanowi w Zjednoczonym Królestwie działalności określonej w art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt i) dyrektywy Rady 93/38/EWG oraz że podmioty prowadzące taką działalność nie powinny być w Zjednoczonym Królestwie uznawane za prowadzące działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. b) dyrektywy ( 15 ), decyzji Komisji 2002/205/WE z dnia 4 marca 2002 r., wynikającej z wniosku złożonego przez Austrię ubiegającą się o przyznanie specjalnego systemu przewidzianego w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG ( 16 ) i decyzji Komisji 2004/73/WE na podstawie wniosku złożonego przez Niemcy ubiegające się o przyznanie specjalnej procedury określonej w art. 3 dyrektywy 93/38/EWG ( 17 ).

(39)

Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniają się do integracji społeczeństwa. W tym kontekście zakłady pracy chronionej i programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże zakłady takie mogą być niezdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowanie im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

(40)

Niniejsza dyrektywa nie powinna dotyczyć zamówień mających na celu zezwolenie na wykonywanie działalności wymienionej w art. 3–7 ani też konkursów organizowanych w celu wykonania wspomnianej działalności, jeżeli w Państwie Członkowskim, w którym wspomniana działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Należy zatem wprowadzić procedurę dotyczącą wszystkich sektorów objętych niniejszą dyrektywą, która umożliwi uwzględnienie skutków obecnego lub przyszłego otwarcia na konkurencję. Tego rodzaju procedura powinna zapewniać gwarancje prawne zainteresowanym podmiotom i odpowiedni proces decyzyjny umożliwiający w krótkim okresie czasu jednolite zastosowanie przepisów prawnych Wspólnoty w tym obszarze.

(41)

Bezpośrednie podleganie konkurencji powinno być oceniane na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniających specyficzną charakterystykę danego sektora. Wprowadzenie i zastosowanie odpowiedniej legislacji Wspólnoty, powodującej otwarcie danego sektora lub jego części, zostanie uznane za zapewniające wystarczające podstawy do przyjęcia, że istnieje swobodny dostęp do wspomnianego rynku. Wspomniana legislacja powinna być określona w załączniku, który może być uaktualniany przez Komisję. Przy aktualizacji Komisja bierze w szczególności pod uwagę ewentualne zastosowanie środków powodujących faktyczne otwarcie na konkurencję innych sektorów, oprócz sektorów, w przypadku których legislacja jest zawarta w załączniku XI, takich jak na przykład transport szynowy. W przypadku gdy swobodny dostęp do danego rynku nie wynika z zastosowania odpowiedniej legislacji Wspólnoty, należy wykazać, że wspomniane dostęp jest nieograniczony de iurede facto. W tym celu rozważenie zastosowania przez Państwo Członkowskie dyrektywy, takiej jak dyrektywa 94/22/WE powodująca otwarcie danego sektora na konkurencję w stosunku do innego sektora, takiego jak na przykład sektor górnictwa, stanowi okoliczność, jaką należy wziąć pod uwagę do celów art. 30.

(42)

Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem należy umożliwić sporządzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych, a w przypadku odniesienia się do normy europejskiej lub w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na innych równoważnych ustaleniach, które spełniają wymagania podmiotów zamawiających i są równoważne pod względem bezpieczeństwa, powinny być rozpatrywane przez podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferentom należy umożliwić przedstawienie dowodów w dowolnej formie. Podmioty zamawiające powinny być w stanie uzasadnić każdą swoją decyzję stwierdzającą brak równoważności w danym przypadku. Podmioty zamawiające, które chcą zdefiniować wymagania dotyczące ochrony środowiska w ramach specyfikacji technicznych danego zamówienia, mogą określić aspekty środowiskowe, obejmujące metody produkcji lub specyficzny wpływ grupy produktów lub usług na środowisko. Mogą oni wykorzystywać, lecz nie są do tego zobowiązane odpowiednie specyfikacje zdefiniowane na oznakowaniach ekologicznych, takich jak Europejskie Oznakowanie Ekologiczne, wielonarodowe oznakowania ekologiczne lub każde inne oznakowanie ekologiczne, pod warunkiem że wymagania dotyczące takich etykiet są opracowane i przyjęte na podstawie informacji naukowych, przy zastosowaniu procedury, w której mogą uczestniczyć zainteresowane strony, takie jak organy rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy i organizacje związane z ochroną środowiska, oraz pod warunkiem że etykieta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli jest to możliwe, podmioty zamawiające powinny określić specyfikacje techniczne, tak aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub przeznaczenie dla wszystkich użytkowników. Specyfikacje techniczne powinny być jasno wskazane, aby wszyscy oferenci wiedzieli jakie wymagania określone przez podmiot zamawiający należy spełnić.

(43)

W celu zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku zamówień publicznych zaleca się uwzględnienie przepisów dotyczących podwykonawstwa.

(44)

Warunki realizacji zamówienia zgodne są z dyrektywą, pod warunkiem że nie są bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące oraz są określone w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach. Mogą one w szczególności zachęcać do organizowania wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg – dotyczący okresu realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzeganie postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudniania większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe.

(45)

Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe na szczeblu krajowym i wspólnotowym, które obowiązują w zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, mają zastosowanie podczas realizacji zamówienia, pod warunkiem że zarówno przepisy te, jak ich stosowanie zgodne są prawem wspólnotowym. W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego Państwa Członkowskiego świadczą usługi w innym Państwie Członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług ( 18 ) określa warunki minimalne, które muszą być spełnione przez kraj przyjmujący w stosunku do takich oddelegowanych pracowników. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, wówczas nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie dotyczące zasad etyki zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w procedurze udzielenia zamówienia.

(46)

Z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenia efektywności i przejrzystości procedur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji. Wybrane środki i technologia powinny być w maksymalnym stopniu kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi w innych Państwach Członkowskich.

(47)

Wykorzystanie środków elektronicznych prowadzi do oszczędności czasu. Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące skrócenia minimalnych terminów w przypadku zastosowania środków elektronicznych z zastrzeżeniem, że są one kompatybilne z określonym sposobem transmisji przewidzianym na poziomie wspólnotowym. Niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie, że łączny efekt skrócenia terminów nie prowadzi do wprowadzenia terminów zbyt krótkich.

(48)

Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych ( 19 ) oraz dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) ( 20 ) powinny, w kontekście niniejszej dyrektywy, mieć zastosowanie do przesyłania informacji za pomocą środków elektronicznych. Procedury udzielania zamówień publicznych oraz zasady dotyczące konkursów na usługi wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności niż wymagany na podstawie wspomnianych dyrektyw. W związku z tym urządzenia do elektronicznego składania ofert, wniosków o udział oraz planów i projektów powinny spełniać określone wymagania dodatkowe. W tym celu zaleca się wykorzystywanie podpisów elektronicznych, w szczególności zaawansowanych podpisów elektronicznych, jeżeli istnieje taka możliwość. Ponadto istnienie dobrowolnych systemów akredytacji mogłoby stanowić korzystne ramy dla podniesienia poziomu usług certyfikacyjnych świadczonych dla takich urządzeń.

(49)

Uczestnicy procedury udzielania zamówień powinni być informowani o decyzjach dotyczących zawierania umowy ramowej lub udzielenia zamówienia lub unieważnienia procedury w terminach, które są wystarczająco krótkie, aby nie uniemożliwiać składania odwołań; wspomniane powyżej informacje powinny być zatem przekazywane w możliwie najkrótszym terminie oraz zasadniczo w terminie 15 dni od podjęcia decyzji.

(50)

Należy wyjaśnić, że podmioty zamawiające, które określają kryteria kwalifikacji w ramach otwartego postępowania, powinny to uczynić zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, podobnie jak kryteria kwalifikacji w procedurach zastrzeżonych i negocjacyjnych powinny być obiektywne. Wspomniane powyżej obiektywne zasady i kryteria, podobnie jak kryteria kwalifikacji, niekoniecznie wymagają ocen wagowych.

(51)

Istotnym jest uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach, w których wykonawca powołuje się na możliwości ekonomiczne, finansowe lub techniczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego powiązań łączących go z tymi podmiotami, w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji lub w kontekście systemów kwalifikowania, jako dodatkowy argument na rzecz swojego wniosku w procesie kwalifikacji. W tym drugim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że wspomniane zasoby będą faktycznie dostępne dla niego w całym okresie obowiązywania kwalifikacji. Do celów kwalifikacji podmiot zamawiający może zatem określić poziom wymagań, które powinny być spełnione oraz w szczególności, na przykład w sytuacji gdy podmiot powołuje się na sytuację finansową innego podmiotu, może domagać się, aby ów podmiot ponosił odpowiedzialność, w razie potrzeby również solidarnie.

Systemy kwalifikowania powinny być stosowane zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, które według uznania podmiotów zamawiających mogą dotyczyć możliwości wykonawców lub charakterystyki robót budowlanych, dostaw lub usług objętych systemem. Do celów kwalifikacji podmioty zamawiające mogą przeprowadzić własne testy w celu oceny charakterystyki odpowiednich robót budowlanych, dostaw lub usług, w szczególności w odniesieniu do zgodności i bezpieczeństwa.

(52)

Odpowiednie przepisy wspólnotowe dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych dowodów formalnych kwalifikacji mają zastosowanie, gdy dowód posiadania konkretnych kwalifikacji wymagany jest do celów udziału w procedurze udzielania zamówień lub konkursie.

(53)

W uzasadnionych przypadkach, gdy charakter robót budowlanych lub usług uzasadnia zastosowanie środków lub systemów zarządzania środowiskiem podczas realizacji zamówienia, może być wymagane zastosowanie takich środków lub systemów. Systemy zarządzania ochroną środowiska, niezależnie od faktu, czy są zarejestrowane zgod nie z instrumentami wspólnotowymi, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 761/2001 (EMAS) ( 21 ), mogą wykazać, że wykonawca posiada możliwości techniczne niezbędne do wykonania zamówienia. Ponadto opis środków stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia tego samego poziomu ochrony środowiska powinien zostać zaakceptowany jako alternatywny rodzaj dowodu w stosunku do zarejestrowanych systemów zarządzania środowiskiem.

(54)

Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub którzy zostali uznani za winnych korupcji lub oszustwa ze szkodą dla interesów finansowych Wspólnot Europejskich, lub za pranie pieniędzy. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia, wymienionych w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE, należy pozostawić takim podmiotom zamawiającym. Obowiązek zastosowania art. 45 ust. 1 powinien być zatem ograniczony wyłącznie do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. W stosownych przypadkach podmioty zamawiające powinny zwracać się do ubiegających się o zakwalifikowanie kandydatów lub oferentów o dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz w przypadku wątpliwości dotyczących sytuacji podmiotowej wspomnianych wykonawców, mogą zwrócić się o współpracę do właściwych organów danego Państwa Członkowskiego. Wykluczenie takich wykonawców powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu przez instytucję zamawiającą informacji o prawomocnym wyroku w sprawie o takie przestępstwo, wydanym zgodnie z prawem krajowym.

Jeżeli istnieją stosowne przepisy prawa krajowego, nieprzestrzeganie ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska, lub ustawodawstwa dotyczącego niezgodnych z prawem porozumień w ramach procedur udzielania zamówień, które stanowiło przedmiot ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji mającej równoważny skutek, może zostać uznane za przestępstwo w zakresie etyki zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

Nieprzestrzeganie krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Rady 2000/78/WE ( 22 ) oraz 76/207/EWG ( 23 ) dotyczących równego traktowania pracowników, które było przedmiotem ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji mającej równoważny skutek, może być uznane za przestępstwo w zakresie etyki zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

(55)

Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. Należy zatem dopuszczać stosowanie tylko dwóch kryteriów udzielania zamówień: „najniższa cena” oraz „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”.

W celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień należy wprowadzić obowiązek – ustanowiony przez orzecznictwo – zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji dotyczących kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Obowiązkiem podmiotów zamawiających jest określenie kryteriów udzielenia zamówienia oraz przypisanie poszczególnym kryteriom wagi w odpowiednim czasie, umożliwiającym oferentom wzięcie ich pod uwagę podczas przygotowywania swoich ofert. Podmioty zamawiające mogą odstąpić od określenia wagi kryteriów udzielania zamówienia w należycie uzasadnionych przypadkach, których przyczyny muszą być w stanie uzasadnić, gdy takiej wagi kryteriów nie można ustalić z góry, w szczególności ze względu na złożoność zamówienia. W takich przypadkach muszą określić kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, wówczas powinny one dokonać oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację wartości do ceny. W tym celu powinny one określić kryteria ekonomiczne i jakościowe, które łącznie muszą umożliwiać wyłonienie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty dla podmiotu zamawiającego. Określenie powyższych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, zdefiniowanego w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości w stosunku do ceny każdej z ofert. W celu zagwarantowania równego traktowania kryteria udzielenia zamówienia powinny umożliwiać porównanie i obiektywną ocenę ofert. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielania zamówień, takie jak spełnienie wymagań dotyczących środowiska, mogą umożliwić podmiotowi zamawiającemu zaspokojenie potrzeb danych odbiorców publicznych określonych w specyfikacjach zamówienia. Na tych samych warunkach podmiot zamawiający może stosować kryteria mające na celu spełnienie wymagań społecznych, w szczególności dla zaspokojenia potrzeb – określonych w specyfikacjach zamówienia – grup ludzi znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, do których należą odbiorcy robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

(56)

Kryteria udzielania zamówień nie mogą wpływać na zastosowanie krajowych regulacji dotyczących wynagrodzenia za określone usługi, takie jak usługi świadczone przez architektów, inżynierów lub prawników.

(57)

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów ( 24 ), powinno obowiązywać w przypadku obliczania limitów czasowych przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

(58)

Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla istniejących zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty lub Państw Członkowskich i powinna pozostawać bez uszczerbku dla stosowania postanowień Traktatu, w szczególności jego art. 81 i 86.

(59)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać limitów czasowych określonych w załączniku XXV, w ramach których Państwa Członkowskie powinny dokonać transpozycji i zastosować dyrektywę 93/38/EWG.

(60)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy powinny zostać podjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 25 ),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów

Rozdział I

Podstawowe terminy

Artykuł 1

Definicje

Rozdział II

Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą

Sekcja 1

Podmioty

Artykuł 2

Podmioty zamawiające

Sekcja 2

Sektory działalności

Artykuł 3

Gaz, energia cieplna i energia elektryczna

Artykuł 4

Gospodarka wodna

Artykuł 5

Usługi transportowe

Artykuł 6

Usługi pocztowe

Artykuł 7

Postanowienia dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych, oraz portów i portów lotniczych

Artykuł 8

Wykazy podmiotów zamawiających

Artykuł 9

Zamówienia obejmujące kilka działalności

Rozdział III

Ogólne zasady

Artykuł 10

Zasady udzielania zamówień

Tytuł II

Zasady stosowane do zamówień

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 11

Wykonawcy

Artykuł 12

Warunki dotyczące Porozumień zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu

Artykuł 13

Poufność

Artykuł 14

Umowy ramowe

Artykuł 15

Dynamiczne systemy zakupów

Rozdział II

Progi i przepisy dotyczące wykluczania

Sekcja 1

Progi

Artykuł 16

Progi dotyczące zamówień

Artykuł 17

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówień, umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów

Sekcja 2

Zamówienia i koncesje oraz zamówienia podlegające specjalnym postanowieniom

Podsekcja 1

Artykuł 18

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Podsekcja 2

Wyłączenia stosowane do wszystkich podmiotów zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień

Artykuł 19

Zamówienia udzielone w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim

Artykuł 20

Zamówienia udzielone w innym celu niż wykonywanie odnośnej działalności lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim

Artykuł 21

Zamówienia tajne lub zamówienia wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa

Artykuł 22

Zamówienia udzielone na podstawie procedur międzynarodowych

Artykuł 23

Zamówienia udzielone przedsiębiorstwu powiązanemu, spółce joint venture lub podmiotowi zamawiającemu stanowiącemu część spółki joint venture

Podsekcja 3

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających, przy zamówieniach na usługi

Artykuł 24

Zamówienia na określone rodzaje usług wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy

Artykuł 25

Zamówienia na usługi przyznawane na zasadzie prawa wyłączności

Podsekcja 4

Wyłączenia mające zastosowanie tylko do niektórych podmiotów zamawiających

Artykuł 26

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Podsekcja 5

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom, przepisy dotyczące centralnych jednostek zakupujących oraz ogólna procedura w przypadku bezpośredniego podlegania konkurencji

Artykuł 27

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Artykuł 28

Zamówienia zastrzeżone

Artykuł 29

Zamówienia oraz umowy ramowe zawierane przez centralne jednostki zakupujące

Artykuł 30

Procedura stwierdzająca, czy dana działalność jest bezpośrednio poddana konkurencji

Rozdział III

Zasady stosowane do zamówień na usługi

Artykuł 31

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII A

Artykuł 32

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII B

Artykuł 33

Zamówienia na usługi mieszane obejmujące usługi wymienione w załączniku XVII A oraz usługi wymienione w załączniku XVII B

Rozdział IV

Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień

Artykuł 34

Specyfikacje techniczne

Artykuł 35

Przekazywanie informacji na temat specyfikacji technicznych

Artykuł 36

Oferty wariantowe

Artykuł 37

Podwykonawstwo

Artykuł 38

Warunki realizacji zamówień

Artykuł 39

Zobowiązania w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy

Rozdział V

Procedury udzielania zamówień

Artykuł 40

Zastosowanie procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej

Rozdział VI

Zasady publikacji i przejrzystości

Sekcja 1

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 41

Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania

Artykuł 42

Ogłoszenia stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie

Artykuł 43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Artykuł 44

Forma i sposób publikacji ogłoszeń

Sekcja 2

Terminy

Artykuł 45

Terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert

Artykuł 46

Procedury otwarte: specyfikacje, dodatkowe dokumenty i informacje

Artykuł 47

Zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji

Sekcja 3

Zasady komunikacji i przekazywania informacji

Artykuł 48

Zasady komunikacji

Artykuł 49

Informacje dla wnioskodawców w systemach kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów

Artykuł 50

Przechowywane informacje dotyczące udzielonych zamówień

Rozdział VII

Przeprowadzanie postępowania

Artykuł 51

Postanowienia ogólne

Sekcja 1

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 52

Wzajemne uznawanie warunków administracyjnych, technicznych i finansowych oraz certyfikatów, testów i dowodów

Artykuł 53

Systemy kwalifikowania

Artykuł 54

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Sekcja 2

Udzielanie zamówień

Artykuł 55

Kryteria udzielania zamówień

Artykuł 56

Zastosowanie aukcji elektronicznych

Artykuł 57

Rażąco niskie oferty

Sekcja 3

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Artykuł 58

Oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich

Artykuł 59

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

Tytuł III

Reguły dotyczące konkursów na usługi

Artykuł 60

Przepisy ogólne

Artykuł 61

Progi

Artykuł 62

Wyłączenia dotyczące konkursów

Artykuł 63

Zasady dotyczące ogłaszania i przejrzystości

Artykuł 64

Środki komunikacji

Artykuł 65

Zasady organizowania konkursów, kwalifikacji uczestników oraz wyboru sądu konkursowego

Artykuł 66

Decyzje sądu konkursowego

Tytuł IV

Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe

Artykuł 67

Obowiązki statystyczne

Artykuł 68

Komitet Doradczy

Artykuł 69

Korekta progów

Artykuł 70

Zmiany

Artykuł 71

Wykonanie dyrektywy

Artykuł 72

Mechanizmy monitorowania

Artykuł 73

Uchylenie

Artykuł 74

Wejście w życie

Artykuł 75

Adresaci

Załącznik I

Podmioty zamawiające w sektorach transportu lub dystrybucji gazu lub energii cieplnej

Załącznik II

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej

Załącznik III

Podmioty zamawiające w sektorach produkcji, transportu lub dystrybucji wody pitnej

Załącznik IV

Podmioty zamawiające w zakresie usług kolejowych

Załącznik V

Podmioty zamawiające w zakresie miejskich usług kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych lub autobusowych

Załącznik VI

Podmioty zamawiające w sektorze usług pocztowych

Załącznik VII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia ropy lub gazu

Załącznik VIII

Podmioty zamawiające w sektorach poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych

Załącznik IX

Podmioty zamawiające w zakresie urządzeń portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali

Załącznik X

Podmioty zamawiające w zakresie urządzeń portów lotniczych

Załącznik XI

Wykaz prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 30 ust. 3

Załącznik XII

Wykaz czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Załącznik XIII

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniach o zamówieniu:

A. Procedury otwarte

B. Procedury ograniczone

C. Procedury negocjacyjne

D. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów

Załącznik XIV

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania

Załącznik XV A

Informacje, które należy zamieścić w okresowym ogłoszeniu informacyjnym

Załącznik XV B

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniach o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy niestanowiących zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

Załącznik XVI

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Załącznik XVII A

Usługi w rozumieniu art. 31

Załącznik XVII B

Usługi w rozumieniu art. 32

Załącznik XVIII

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o konkursie

Załącznik XIX

Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu o wynikach konkursu

Załącznik XX

Wymogi dotyczące publikacji

Załącznik XXI

Definicje niektórych specyfikacji technicznych

Załącznik XXII

Tabela podsumowująca terminy, o których mowa w art. 45

Załącznik XXIII

Międzynarodowe przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 59 ust. 4

Załącznik XXIV

Wymogi dotyczące urządzeń stosowanych do elektronicznego przesyłania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków kwalifikacyjnych oraz planów i projektów w konkursach

Załącznik XXV

Termin na transpozycję i wykonanie

Załącznik XXVI

Tabela korelacjiTYTUŁ I

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓWROZDZIAŁ I

Podstawowe terminy

Artykuł 1

Definicje

1.  Do celów niniejszej dyrektywy mają zastosowanie definicje podane w niniejszym artykule.

2.  

a) „Zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi” oznaczają odpłatne umowy zawarte na piśmie pomiędzy jednym lub wieloma podmiotami zamawiającymi, wymienionymi w art. 2 ust. 2, oraz jednym lub wieloma przedsiębiorcami budowlanymi, dostawcami, lub usługodawcami.

b) „Zamówienia na roboty budowlane” oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest wykonanie lub zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności w rozumieniu załącznika XII, lub dzieło, lub realizacja za pomocą dowolnych metod dzieła spełniającego wymagania określone przez podmiot zamawiający. „Dzieło” oznacza wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, które może samodzielnie spełniać określoną funkcję ekonomiczną lub techniczną.

c) „Zamówienia na dostawy” oznaczają zamówienia inne niż wymienione w lit. b), których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu, produktów.

Zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa produktów, obejmujące dodatkowo ich rozmieszczenie i instalację, uważa się za „zamówienie na dostawy”;

d) „Zamówienia na usługi” oznaczają zamówienia inne niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, których przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w załączniku XVII.

Zamówienie, którego przedmiotem są zarówno produkty, jak i usługi w rozumieniu załącznika XVII, uważa się za „zamówienie na usługi”, jeżeli wartość usług przekracza wartość produktów objętych zamówieniem.

Zamówienie, którego przedmiotem są usługi w rozumieniu załącznika XVII i które obejmuje działalności w rozumieniu załącznika XII, które mają jedynie dodatkowy charakter w stosunku do głównego przedmiotu zamówienie, uważa się za zamówienie na usługi.

3.  

a) „Koncesja na roboty budowlane” oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością;

b) „Koncesja na usługi” oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie na usługi, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością.

4.  „Umowa ramowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy jednym lub więcej podmiotami zamawiającymi, wymienionymi w art. 2 ust. 2 oraz jednym lub więcej wykonawcami, której celem jest określenie warunków dotyczących zamówień, które zostaną udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, o ile ma to zastosowanie, przewidywanych ilości.

5.  „Dynamiczny system zakupów” oznacza w pełni elektroniczny proces dokonywania bieżących zakupów, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymagania podmiotu zamawiającego, i który ma ograniczony czas trwania oraz jest otwarty przez cały swój okres ważności dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji oraz złożył ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją.

6.  „Aukcja elektroniczna” oznacza powtarzalny proces obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert, umożliwiającej ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny. W konsekwencji niektóre zamówienia na usługi i niektóre zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie mogą być przedmiotem aukcji elektronicznych.

7.  Terminy „przedsiębiorca budowlany”, „dostawca” lub „usługodawca” oznaczają osobę fizyczną lub prawną, lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) lub b), lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują na rynku odpowiednio wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, produkty lub usługi.

Termin „wykonawca” obejmuje w równym stopniu pojęcia przedsiębiorcy budowlanego, dostawcy oraz usługodawcy. Jest on stosowany wyłącznie w celu uproszczenia tekstu.

„Oferent” oznacza wykonawcę, który składa ofertę, a „kandydat” oznacza wykonawcę ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej.

8.  „Centralna jednostka zakupująca” oznacza instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) lub instytucję zamawiającą w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, która:

 nabywa dostawy lub usługi przeznaczone dla podmiotów zamawiających, lub

 udziela zamówień publicznych lub zawiera umowy ramowe na roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone dla podmiotów zamawiających.

9.  „Procedury otwarte, ograniczone i negocjacyjne” oznaczają procedury udzielania zamówień stosowane przez podmioty zamawiające, w ramach których:

a) w przypadku procedur otwartych każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę;

b) w przypadku procedur ograniczonych każdy wykonawca może ubiegać się o udział, a jedynie kandydaci zaproszeni przez podmiot zamawiający mogą złożyć ofertę;

c) w przypadku procedur negocjacyjnych podmiot zamawiający konsultuje się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjuje warunki zamówienia z jednym lub wieloma z nich.

10.  „Konkursy” oznaczają procedury, które umożliwiają podmiotowi zamawiającemu uzyskanie, głównie w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, architektury, inżynierii lub przetwarzania danych, planu lub projektu wybranego przez sąd konkursowy po przeprowadzeniu postępowaniu konkursowego z przyznaniem nagród lub bez nagród.

11.  „Pisemne” lub „na piśmie” oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać. Może obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych.

12.  „Środki elektroniczne” oznaczają środki wykorzystujące sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przenoszone i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych.

13.  „Wspólny Słownik Zamówień (CPV)” oznacza nomenklaturę odniesienia stosowaną w zamówieniach publicznych, przyjętą na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ( 26 ) przy zapewnieniu zbieżności z innymi obowiązującymi nomenklaturami.

W przypadku różnic w interpretacji zakresu niniejszej dyrektywy z powodu ewentualnych różnic pomiędzy nomenklaturami CPV i NACE, wskazanymi w załączniku XII, lub pomiędzy nomenklaturami CPV i CPC (wersja wstępna), wskazanymi w załączniku XVII, charakter nadrzędny posiada odpowiednio nomenklatura NACE lub CPC.ROZDZIAŁ II

Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywąSekcja 1

Podmioty

Artykuł 2

Podmioty zamawiające

1.  Do celów niniejszej dyrektywy,

a)

„instytucje zamawiające”

oznaczają państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich jednostek lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego.

„Podmiot prawa publicznego” oznacza każdy podmiot:

 ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego,

 posiadający osobowość prawną, oraz

 finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty prawa publicznego; lub taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; lub taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez Państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty prawa publicznego;

b)

„przedsiębiorstwo publiczne”

oznacza każde przedsiębiorstwo, na które instytucje zamawiające mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ na mocy ich prawa własności, udziału finansowego we wspomnianym przedsiębiorstwie lub poprzez zasady określające jego działanie.

Domniemywa się istnienie dominującego wpływ instytucji zamawiających, jeżeli wspominane instytucje, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do przedsiębiorstwa:

 posiadają większość subskrybowanego kapitału tego przedsiębiorstwa, lub

 kontrolują większość głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo, lub

 mogą powoływać ponad połowę członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa.

2.  Niniejsza dyrektywa dotyczy podmiotów zamawiających:

a) będących instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz prowadzących jeden z rodzajów działalności wymienionych w art. 3–7;

b) które, w przypadku gdy nie są instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi, wykonują pośród prowadzonych przez nie działalności jakąkolwiek z działalności wymienionych w art. 3–7 i korzystają z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego.

3.  Do celów niniejszej dyrektywy „specjalne lub wyłączne prawa” oznaczają prawa przyznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego w drodze jakichkolwiek przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych, których wynikiem jest zastrzeżenie wykonywania działalności określonej w art. 3–7 do jednego lub kilku podmiotów oraz które wywierają istotny wpływ na możliwość wykonywania wspomnianej działalności przez inne podmioty.Sekcja 2

Sektory działalności

Artykuł 3

Gaz, energia cieplna i energia elektryczna

1.  W odniesieniu do gazu i energii cieplnej niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) udostępniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej; lub

b) dostaw gazu lub energii cieplnej do takich sieci.

2.  Dostawy gazu lub energii cieplnej do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 1, jeżeli:

a) produkcja gazu lub energii cieplnej przez dany podmiot stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia innych rodzajów działalności, niż wymienione w ust. 1 lub 3 niniejszego artykułu lub w art. 4–7; oraz

b) dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i obejmują nie więcej niż 20 % obrotów podmiotu w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

3.  W odniesieniu do energii elektrycznej niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) dostarczania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej; lub

b) dostaw energii elektrycznej do takich sieci.

4.  Dostawy energii elektrycznej do sieci, które zapewniają usługi odbiorcom publicznym przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca, nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 3, jeżeli:

a) produkcja energii elektrycznej przez dany podmiot ma miejsce, ponieważ jej zużycie jest konieczne do prowadzenia innych rodzajów działalności niż wymienione w ust. 1 lub 3 niniejszego artykułu lub w art. 4–7; oraz

b) dostawy do publicznej sieci uzależnione są wyłącznie od własnego zużycia danego podmiotu i nie przekraczają 30 % łącznej produkcji podmiotu w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Artykuł 4

Gospodarka wodna

1.  Niniejsza dyrektywa dotyczy następujących rodzajów działalności:

a) dostarczanie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej; lub

b) dostawy wody pitnej do takich sieci.

2.  Niniejsza dyrektywa dotyczy również zamówień lub konkursów, udzielanych lub organizowanych przez podmioty, które wykonują rodzaje działalności wymienione w ust. 1 oraz które:

a) są związane z projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej dzięki wspomnianym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym; lub

b) są związane z odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków.

3.  Dostawy wody pitnej do sieci, świadczących usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający inny niż instytucja zamawiająca, nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 1, jeżeli:

a) produkcja wody pitnej przez dany podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest niezbędne do prowadzenia innej działalności niż wymienione w art. 3–7; oraz

b) dostawy do sieci publicznej uzależnione są jedynie od własnego zużycia podmiotu oraz nie przekraczają 30 % łącznej produkcji wody przez podmiot w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Artykuł 5

Usługi transportowe

1.  Niniejsza dyrektywa dotyczy działalności obejmującej dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w obszarze transportu kolejowego, systemów automatycznych, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych.

Odnośnie do usług transportowych istnienie sieci zostanie stwierdzone, jeżeli usługi są dostarczane zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, takimi jak warunki na obsługiwanych trasach, wymagana zdolność przewozowa lub częstotliwość usług.

2.  Niniejsza dyrektywa nie dotyczy podmiotów świadczących usługi transportu autobusowego odbiorcom publicznym, które zostały wyłączone z zakresu dyrektywy 93/38/EWG zgodnie z jej art. 2 ust. 4.

Artykuł 6

Usługi pocztowe

1.  Niniejsza dyrektywa dotyczy działalności obejmującej świadczenie usług pocztowych lub usług innych niż usługi pocztowe, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 lit. c).

2.  Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez naruszania przepisów dyrektywy 97/67/WE:

a)

„przesyłka pocztowa” : oznacza przesyłkę zaadresowaną w ostatecznej formie, w jakiej ma być wysłana, niezależnie od wagi. Oprócz przesyłek listowych, wspomniane przesyłki obejmują również np. książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towary posiadające wartość handlową lub nieposiadające wartości handlowej, niezależnie od wagi;

b)

„usługi pocztowe” :

oznaczają usługi, w skład których wchodzi przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych. Wspomniane usługi obejmują:

 „zastrzeżone usługi pocztowe”: usługi pocztowe, które są lub mogą być zastrzeżone na podstawie art. 7 dyrektywy 97/67/WE,

 „inne usługi pocztowe”: usługi pocztowe, które nie mogą być zastrzeżone na podstawie art. 7 dyrektywy 97/67/WE; oraz

c)

„inne usługi niż usługi pocztowe” :

oznaczają usługi świadczone w następujących obszarach:

 usługi zarządzania usługami pocztowymi (usługi zarówno poprzedzające, jak i następujące po wysyłce, takie jak „usługi zarządzania kancelarią pocztową”),

 usługi o wartości dodanej, związane z pocztą elektroniczną i dostarczane wyłącznie za pośrednictwem środków elektronicznych (w tym bezpieczne przesyłanie kodowanych dokumentów za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi zarządzania adresami i przesyłanie poleconej poczty elektronicznej),

 usługi dotyczące przesyłek pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), takich jak bezpośrednia poczta bezadresowa,

 usługi finansowe, określone w kategorii 6 załącznika XVII A oraz w art. 24 lit. c) oraz obejmujące w szczególności przekazy pocztowe i pocztowe przelewy na konto,

 usługi filatelistyczne, oraz

 usługi logistyczne (usługi stanowiące połączenie fizycznego doręczenia lub magazynowania z innymi nie pocztowymi funkcjami),

pod warunkiem że wspomniane usługi są dostarczane przez podmiot, który również świadczy usługi pocztowe w rozumieniu lit. b) akapit pierwszy i drugi, oraz jeżeli warunki określone w art. 30 ust. 1 nie są spełnione w zakresie usług objętych powyższymi akapitami.

Artykuł 7

Postanowienia dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych, oraz portów i portów lotniczych

Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z eksploatacją obszaru geograficznego w celu:

a) poszukiwania lub wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych; lub

b) udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim lub śródlądowym portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali.

Artykuł 8

Wykazy podmiotów zamawiających

Niewyczerpujące wykazy podmiotów zamawiających w rozumieniu niniejszej dyrektywy przedstawione są w załącznikach I–X. Państwa Członkowskie przekazują okresowo Komisji informacje dotyczące zmian w swoich wykazach.

Artykuł 9

Zamówienia obejmujące kilka działalności

1.  Zamówienie obejmujące kilka różnych rodzajów działalności podlega zasadom dotyczącym działalności, która stanowi działalność główną.

Jednakże wybór między udzieleniem jednego zamówienia a kilku odrębnych zamówień nie może być dokonany w celu wyłączenia go z zakresu niniejszej dyrektywy, lub dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli ma ona zastosowanie w tym przypadku.

2.  Jeżeli jeden z rodzajów działalności, który ma stanowić przedmiot zamówienia, podlega niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj działalności podlega wyżej wymienionej dyrektywie 2004/18/WE, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, która z działalności stanowi główny przedmiot zamówienia, wówczas zamówienie udzielane jest zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą 2004/18/WE.

3.  Jeżeli jeden z rodzajów działalności, który ma stanowić przedmiot zamówienia podlega niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj działalności nie podlega niniejszej dyrektywie ani wyżej wymienionej dyrektywie 2004/18/WE, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, który z rodzajów działalności stanowi główny przedmiot zamówienia, wówczas zamówienie udzielane jest zgodnie z niniejszą dyrektywą.ROZDZIAŁ III

Ogólne zasady

Artykuł 10

Zasady udzielania zamówień

Podmioty zamawiające traktują wykonawców jednakowo i w sposób niedyskryminujący oraz postępują w sposób przejrzysty.TYTUŁ II

ZASADY STOSOWANE DO ZAMÓWIEŃROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Artykuł 11

Wykonawcy

1.  Kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mają siedzibę, są uprawnieni do świadczenia danych usług, nie mogą zostać odrzuceni jedynie na podstawie tego, że zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym zamówienie jest udzielane, wymagane byłoby posiadanie przez nich statusu osób fizycznych lub prawnych.

Niemniej jednak w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane oraz zamówień na dostawy obejmujące ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, osoby prawne mogą podlegać obowiązkowi określenia, w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału, nazwisk i odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie danego zamówienia.

2.  Grupy wykonawców mogą składać oferty lub kandydować. W celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału, podmioty zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy wykonawców przybierały określaną formę prawną, jednakże można wymagać, aby wybrana grupa podlegała wspomnianemu wymogowi w przypadku gdyby udzielono jej zamówienia, w zakresie w jakim zmiana taka niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia.

Artykuł 12

Warunki dotyczące Porozumień zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu

W celu udzielania zamówień przez podmioty zamawiające Państwa Członkowskie stosują we wzajemnych relacjach równie korzystne warunki jak warunki, które przyznają wykonawcom krajów trzecich przy realizacji Porozumienia. W tym celu Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych w zakresie środków, jakie należy podjąć na podstawie Porozumienia.

Artykuł 13

Poufność

1.  Podczas przekazywania specyfikacji technicznych zainteresowanym wykonawcom, kwalifikacji i wyboru wykonawców oraz podczas udzielania zamówień, podmioty zamawiające mogą nałożyć wymogi dotyczące ochrony poufnego charakteru udostępnianych przez nie informacji.

2.  Bez uszczerbku dla przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności tych dotyczących obowiązków publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i przekazywania informacji kandydatom i oferentom, określonych w art. 43 i 49, jak również zgodnie z prawem krajowym, któremu podlega podmiot zamawiający, podmiot ten nie ujawnia informacji przekazanych mu przez wykonawców, które zostały wskazane jako poufne; wspomniane informacje obejmują w szczególności tajemnice techniczne lub handlowe oraz poufne aspekty ofert.

Artykuł 14

Umowy ramowe

1.  Podmioty zamawiające mogą traktować umowę ramową jako zamówienie w rozumieniu art. 1 ust. 2 i zawierać ją zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2.  Jeżeli podmioty zamawiające zawarły umowę ramową zgodnie z niniejszą dyrektywą, wówczas mogą skorzystać z art. 40 ust. 3 lit. i) przy udzielaniu zamówień na podstawie tej umowy ramowej.

3.  Jeżeli umowa ramowa nie została zawarta zgodnie z niniejszą dyrektywą, wówczas podmioty zamawiające nie mogą skorzystać z art. 40 ust. 3 lit. i).

4.  Podmioty zamawiające nie mogą wykorzystywać umów ramowych do utrudniania, ograniczania lub zakłócania konkurencji.

Artykuł 15

Dynamiczne systemy zakupów

1.  Państwa Członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające mogą korzystać z dynamicznych systemów zakupów.

2.  W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów, podmioty zamawiające przestrzegają zasad procedury otwartej na wszystkich etapach aż do udzielenia zamówień w ramach tego systemu. Wszyscy oferenci, którzy spełniają kryteria kwalifikacji i złożyli ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją i wszelkie dodatkowe dokumenty, zostaną dopuszczeni do systemu; oferty orientacyjne mogą być ulepszane w dowolnym czasie pod warunkiem że pozostają zgodne ze specyfikacją. Na potrzeby utworzenia systemu i udzielania zamówień w ramach tego systemu podmioty zamawiające, korzystają wyłącznie ze środków elektronicznych, zgodnie z art. 48 ust. 2–5.

3.  W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów, podmioty zamawiające:

a) publikują ogłoszenie o zamówieniu zaznaczając wyraźnie, że dotyczy ono dynamicznego systemu zakupów;

b) określają w specyfikacji, między innymi, charakter zakupów objętych systemem, jak również wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu zakupów, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz uzgodnień i specyfikacji dotyczących połączeń technicznych;

c) oferują za pomocą środków elektronicznych, od momentu opublikowania ogłoszenia aż do upływu terminu funkcjonowania systemu, nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do specyfikacji i wszelkich dodatkowych dokumentów oraz wskazują w ogłoszeniu adres internetowy, pod którym można zapoznać się z takimi dokumentami.

4.  Podmioty zamawiające zapewniają każdemu wykonawcy, w całym okresie funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów, możliwość złożenia oferty orientacyjnej i dopuszczenia do systemu na warunkach określonych w ust. 2. Dokonują one oceny oferty orientacyjnej w maksymalnym terminie 15 dni od daty jej złożenia. Jednakże mogą one przedłużyć okres oceny pod warunkiem że w międzyczasie nie zostało dokonane żadne zaproszenie do składania ofert.

Podmioty zamawiające informują oferenta, o którym mowa w pierwszym akapicie, w najbliższym możliwym terminie, o dopuszczeniu go do dynamicznego systemu zakupów lub o odrzuceniu jego oferty orientacyjnej.

5.  Każde konkretne zamówienie stanowi przedmiot zaproszenia do składania ofert. Przed dokonaniem zaproszenia do składania ofert, podmioty zamawiające publikują uproszczone ogłoszenie o zamówieniu, zapraszając wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty orientacyjnej, zgodnie z ust. 4, w terminie, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania uproszczonego ogłoszenia. Podmioty zamawiające nie mogą kontynuować postępowania ofertowego do momentu zakończenia oceny wszystkich ofert orientacyjnych otrzymanych w tym terminie.

6.  Podmioty zamawiające zapraszają wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty na każde konkretne zamówienie, które ma zostać udzielone w ramach systemu. W tym celu wyznaczają one termin składania ofert.

Udzielają one zamówienia oferentowi, który przedstawił najlepszą ofertę według kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym utworzenia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria te mogą, o ile jest to właściwe, zostać sformułowane bardziej precyzyjnie w zaproszeniu, o którym mowa w pierwszym akapicie.

7.  Dynamiczny system zakupów nie może obowiązywać dłużej niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadków.

Podmioty zamawiające nie mogą wykorzystywać tego systemu w celu utrudniania, ograniczania lub zakłócania konkurencji.

Zainteresowani wykonawcy lub uczestnicy systemu nie mogą być obciążani żadnymi opłatami.ROZDZIAŁ II

Progi i przepisy dotyczące wykluczaniaSekcja 1

Progi

Artykuł 16

Progi dotyczące zamówień

Z wyjątkiem przypadków wykluczeń na podstawie art. 19–26 lub zgodnie z art. 30, dotyczących prowadzenia określonej działalności, niniejsza dyrektywa dotyczy zamówień, których szacunkowa wartość bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub większa od następujących progów:

a)  ►M3  422 000 EUR ◄ w przypadku zamówień na dostawy i usługi;

b)  ►M3  5 278 000 EUR ◄ w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Artykuł 17

Metody obliczania szacunkowej wartości zamówień, umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów

1.  Obliczenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się na podstawie całkowitej kwoty do zapłaty, bez VAT, obliczonej przez podmiot zamawiający. Obliczenie uwzględni szacunkową całkowitą kwotę, łącznie z jakąkolwiek formą opcji oraz odnowienia zamówienia.

Jeżeli podmiot zamawiający przewiduje nagrody lub płatności dla kandydatów lub oferentów, wówczas uwzględni je przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia.

2.  Podmioty zamawiające nie mogą unikać stosowania niniejszej dyrektywy, dzieląc na części projekty budowlane lub planowane zakupy określonych ilości dostaw lub usług, lub wykorzystując specjalne metody obliczania szacunkowej wartości zamówień.

3.  Odnośnie do umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów, szacunkowa wartość, jaką należy uwzględnić stanowić będzie maksymalną szacunkową wartość VAT, wszystkich przewidzianych zamówień łącznie w ramach danej umowy lub w ramach danego systemu.

4.  Do celów art. 16 podmioty zamawiające uwzględnią w szacunkowej wartości zamówień na roboty budowlane zarówno koszty robót budowlanych, jak i wartość jakichkolwiek dostaw lub usług niezbędnych do wykonania robót budowlanych, które udostępniają przedsiębiorcy budowlanemu.

5.  Wartość dostaw lub usług, które nie są niezbędne do wykonania konkretnego zamówienia na roboty budowlane nie może być dodana do wartości zamówienia na roboty budowlane, jeżeli spowodowałoby to wyłączenie udzielenia zamówienia na wspomniane dostawy lub usługi z zakresu niniejszej dyrektywy.

6.  

a) Jeżeli proponowane roboty budowlane lub zakup usług może prowadzić do równoczesnego udzielenia zamówień w formie odrębnych części, wówczas należy uwzględnić łączną szacunkową wartość wszystkich tych części.

Jeżeli łączna wartość części jest równa lub przekracza wartość progową określoną w art. 16, niniejsza dyrektywa stosuje się do udzielania zamówień na każdą z tych części.

Niemniej jednak podmioty zamawiające mogą odstąpić od stosowania dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT jest mniejsza niż 80 000 EUR dla usług lub 1 mln EUR dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części nie przekracza 20 % łącznej wartości części jako całości.

b) Jeżeli propozycja zakupienia podobnych dostaw może prowadzić do równoczesnego udzielenia zamówień w formie odrębnych części, wówczas zostanie wzięta pod uwagę łączna szacunkowa wartość wszystkich tych części przy zastosowaniu art. 16.

Jeżeli łączna wartość części jest równa lub większa niż wartość progowa określona w art. 16, niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielania zamówień na każdą z tych części.

Niemniej jednak, podmioty zamawiające mogą odstąpić od stosowania dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT, jest mniejsza niż 80 000 EUR, pod warunkiem że łączny koszt tych części nie przekracza 20 % łącznej wartości części jako całości.

7.  W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzających się lub podlegających odnowieniu w oznaczonym czasie, podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia jest:

a) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień podobnego typu, udzielonych w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, dostosowana, tam gdzie to możliwe, do zmian w ilości lub w wartości, które mogą się pojawić w ciągu dwunastu miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia; albo

b) szacunkowa całkowita wartość zamówień udzielanych kolejno przez dwanaście miesięcy następujących po realizacji pierwszej dostawy lub przez rok budżetowy, jeżeli jest on dłuższy niż dwanaście miesięcy.

8.  Podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia obejmującego zarówno dostawy, jak i usługi stanowi całkowita wartość dostaw i usług, niezależnie od ich udziału. Obliczenie obejmować będzie wartość prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

9.  W odniesieniu do zamówień na dostawy dotyczących dzierżawy, najmu lub leasingu produktów, wartością, którą należy przyjąć jako podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia będzie:

a) w przypadku zamówień na czas określony, jeżeli czas ten jest krótszy lub wynosi 12 miesięcy, całkowitą szacunkową wartość dla okresu realizacji zamówienia lub jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż 12 miesięcy, całkowitą wartość łącznie z szacunkową pozostałą wartością;

b) w przypadku zamówień na czas nieokreślony lub na czas, którego nie można określić, wartość miesięczna pomnożona przez 48.

10.  Do celów obliczania szacunkowej wartości zamówienia na usługi, uwzględnione zostaną, w stosownych przypadkach, następujące kwoty:

a) należna składka oraz inne formy wynagrodzenia w przypadku usług ubezpieczeniowych;

b) opłaty, prowizje, odsetki i inne formy wynagrodzenia w przypadku usług bankowych i innych usług finansowych;

c) opłaty, należne prowizje i inne formy wynagrodzenia w przypadku zamówień obejmujących zadania projektowe.

11.  W przypadku zamówień na usługi, które nie określają całkowitej ceny, wartość, jaką należy przyjąć za podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia, stanowi:

a) w przypadku zamówień na czas określony, jeżeli czas ten jest krótszy lub wynosi 48 miesięcy: całkowita wartość za cały okres;

b) w przypadku zamówień na czas nieokreślony lub na czas dłuższy niż 48 miesięcy: miesięczna wartość pomnożona przez 48.Sekcja 2

Zamówienia i koncesje oraz zamówienia podlegające specjalnym postanowieniomPODSEKCJA 1

Artykuł 18

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na roboty budowlane i usługi, które są udzielane przez podmioty zamawiające prowadzące jedną lub kilka działalności wymienionych w art. 3–7, jeżeli wspomniane koncesje przyznawane są w celu prowadzenia tych działalności.PODSEKCJA 2

Wyłączenia stosowane do wszystkich podmiotów zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień

Artykuł 19

Zamówienia udzielone w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim

1.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych w celu odsprzedaży lub najmu osobom trzecim, pod warunkiem że podmiot zamawiający nie posiada żadnego specjalnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmować, na takich samych warunkach jak podmiot zamawiający.

2.  Podmioty zamawiające powiadomią Komisję na jej wniosek o wszystkich kategoriach produktów lub działalnościach, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte omawianym wyłączeniem. Czyniąc to Komisja, respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przekazując informacje.

Artykuł 20

Zamówienia udzielone w innym celu niż wykonywanie odnośnej działalności lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim

1.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w art. 3–7 lub w celu wykonywania takiej działalności w kraju trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w ramach Wspólnoty.

2.  Podmioty zamawiające powiadomią Komisję na jej wniosek o wszystkich działalnościach, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy rodzajów działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Czyniąc to, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przekazując informacje.

Artykuł 21

Zamówienia tajne lub zamówienia wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, określonych jako tajne przez Państwo Członkowskie, jeżeli ich realizacji muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w danym Państwie Członkowskim, lub jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa Państwa Członkowskiego.

Artykuł 22

Zamówienia udzielane na podstawie procedur międzynarodowych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień podlegających innym regułom proceduralnym i udzielanych:

a) na podstawie umowy międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem pomiędzy Państwem Członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi oraz obejmującej dostawy, roboty budowlane, usługi lub konkursy mające na celu wspólną realizację lub eksploatację przez Państwa-sygnatariuszy; o każdej takiej umowie należy poinformować Komisję, która może skonsultować ją z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, o którym w art. 68;

b) na podstawie zawartej umowy międzynarodowej związanej ze stacjonowaniem wojsk i dotyczącej przedsiębiorstw Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego;

c) na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej.

Artykuł 23

Zamówienia udzielone przedsiębiorstwu powiązanemu, spółce joint venture lub podmiotowi zamawiającemu stanowiącemu część spółki joint venture

1.  Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych ( 27 ) ( 28 ) lub w przypadku podmiotów niepodlegających wyżej wymienionej dyrektywie, każde przedsiębiorstwo, w stosunku do którego podmiot zamawiający może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, lub który może wywierać dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiający lub który, wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

2.  Pod warunkiem że spełnione zostały warunki określone w ust. 3, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych:

a) przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu; lub

b) przez spółkę joint venture, utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 3–7, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

3.  Ustęp 2 stosuje się do:

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących usług za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich usług przedsiębiorstwom, z którymi jest ono powiązane;

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących dostaw za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich dostaw przedsiębiorstwom z którymi jest ono powiązane;

c) zamówień na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących robót budowlanych za poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla przedsiębiorstw z którymi jest ono powiązane.

Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że obroty wymienione w lit. a), b) lub c) są wiarygodne, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem zamawiającym świadczy te same lub podobne usługi, dostawy lub roboty budowlane, powyższe dane procentowe są obliczane po uwzględnieniu całkowitych obrotów pochodzących odpowiednio ze świadczenia usług, dostaw lub robót budowlanych przez takie przedsiębiorstwa powiązane.

4.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielonych:

a) przez spółkę joint venture, utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 3–7, jednemu z tych podmiotów zamawiających; lub

b) przez podmiot zamawiający takiej spółce joint venture, której jest członkiem, pod warunkiem że spółka joint venture została utworzona w celu wykonywania określonej działalności w okresie co najmniej trzech lat oraz dokument powołujący spółkę joint venture przewiduje, że podmioty zamawiające, które tworzą spółkę, pozostaną jej członkami co najmniej przez ten sam okres.

5.  Podmioty zamawiające przekażą Komisji, na jej wniosek, następujące informacje dotyczące stosowania postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4:

a) nazw odpowiednich przedsiębiorstw lub spółek joint venture;

b) charakteru i wartości zamówień;

c) wymaganego przez Komisję udokumentowania faktu, że relacje pomiędzy podmiotem zamawiającym a przedsiębiorstwem lub spółką joint venture, którym udzielone są zamówienia są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym artykule.PODSEKCJA 3

Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających, przy zamówieniach na usługi

Artykuł 24

Zamówienia na określone usługi wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi dotyczące:

a) nabycia lub dzierżawy gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw do nich, bez względu na sposób finansowania; jednakże niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień na usługi finansowe, zawartych w dowolnej formie w momencie zawarcia umowy nabycia lub dzierżawy, bądź też przed lub po zawarciu takiej umowy;

b) usług arbitrażowych i pojednawczych;

c) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, nabyciem lub przeniesieniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, a w szczególności transakcje dokonywane przez podmioty zamawiające w celu uzyskania środków pieniężnych lub kapitału;

d) nawiązania stosunku pracy;

e) usług badawczych i rozwojowych oprócz umów, z których pożytki przypadają wyłącznie podmiotowi zamawiającemu i są wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności, pod warunkiem że usługa taka jest w całości opłacona przez podmiot zamawiający.

Artykuł 25

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie praw wyłącznych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi udzielanych podmiotowi, który jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) bądź też związkowi instytucji zamawiających, na podstawie praw wyłącznych przysługującego im na mocy opublikowanych przepisów prawnych lub administracyjnych zgodnych z postanowieniami Traktatu.PODSEKCJA 4

Wyłączenia mające zastosowanie tylko do niektórych podmiotów zamawiających

Artykuł 26

Zamówienia udzielane przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

a) zamówień na zakup wody, jeżeli udzielane są przez podmioty zamawiające prowadzące jedną lub obie działalności, o których mowa w art. 4 ust. 1.

b) zamówień na dostawę energii lub paliw do produkcji energii, jeżeli udzielane są przez podmioty zamawiające prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, w art. 3 ust. 3 lub w art. 7 lit. a).PODSEKCJA 5

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom, przepisy dotyczące centralnych jednostek zakupujących oraz ogólna procedura w przypadku bezpośredniego podlegania konkurencji

Artykuł 27

Zamówienia podlegające szczególnym ustaleniom

Bez uszczerbku dla art. 30, Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Austrii oraz Republika Federalna Niemiec zapewniają, poprzez stworzenie odpowiednich sposobów nadawania uprawnień lub inne właściwe działania, że każdy podmiot prowadzący działalność w sektorach wskazanych w decyzjach: 93/676/EWG, 97/367/EWG, 2002/205/WE oraz 2004/73/WE:

a) przestrzega zasad niedyskryminacji i konkurencji przy udzielaniu zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi, w szczególności w zakresie dostępności informacji o planowanych zamówieniach;

b) przekazuje Komisji informacje na temat udzielanych zamówień, na zasadach określonych w decyzji Komisji 93/327/EWG określającej warunki, na jakich podmioty zamawiające, eksploatujące obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla lub innych paliw stałych, muszą przekazywać Komisji informacje dotyczące udzielanych przez nie zamówień ( 29 ).

Artykuł 28

Zamówienia zastrzeżone

Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo do uczestnictwa w procedurach udzielania zamówień dla zakładów pracy chronionej lub zdecydować, aby takie zamówienia były realizowane w ramach programów pracy chronionej, gdzie większość pracowników jest niepełnosprawna i ze względu na charakter lub stopień niepełnosprawności nie może wykonywać pracy w normalnych warunkach.

Ogłoszenie stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie powinno zawierać odniesienie do niniejszego artykułu.

Artykuł 29

Zamówienia oraz umowy ramowe zawierane przez centralne jednostki zakupujące

1.  Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość zakupu przez podmioty zamawiające robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej.

2.  Uznaje się, że podmioty zamawiające, które dokonują zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej w przypadkach określonych w art. 1 ust. 8, stosują się do niniejszej dyrektywy, o ile centralne jednostki zakupujące stosują się do niej, lub jeśli ma to zastosowanie, do dyrektywy 2004/18/WE.

Artykuł 30

Procedura stwierdzająca, czy dana działalność jest bezpośrednio poddana konkurencji

1.  Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 3–7 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli w Państwie Członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony.

2.  Do celów ust. 1 do określenia, czy dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji, są brane pod uwagę kryteria zgodne z przepisami Traktatu dotyczącymi konkurencji, takie jak: cechy danych towarów lub usług, istnienie alternatywnych towarów lub usług, ceny oraz rzeczywista lub potencjalna obecność więcej niż jednego dostawcy omawianych towarów lub usług.

3.  Do celów ust. 1 uważa się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli Państwo Członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy prawa wspólnotowego wymienione w załączniku XI.

Jeżeli na podstawie akapitu pierwszego nie da się stwierdzić, czy dostęp do danego rynku jest wolny, wówczas należy wykazać, że jest on wolny de factode jure.

4.  Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że zgodnie z ust. 2 i 3 do danej działalności ma zastosowanie ust. 1, powiadamia ono o tym Komisję, podając wszelkie istotne fakty, a w szczególności informacje na temat wszelkich przepisów prawnych i administracyjnych lub umów dotyczących spełnienia warunków określonych w ust. 1 oraz jeżeli ma to zastosowanie, informacje na temat stanowiska przyjętego przez niezależny organ państwowy właściwy w zakresie tego typu działalności.

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności nie będą dłużej podlegały niniejszej dyrektywie, jeżeli Komisja:

 przyjęła, zgodnie z ust. 6 oraz w terminie określonym w tym ustępie, decyzję stanowiącą, że ust. 1 ma zastosowanie, lub

 nie przyjęła w określonym terminie decyzji stanowiącej, że ustęp ten ma zastosowanie.

Jednakże w przypadkach gdy można domniemywać, że dostęp do danego rynku jest wolny na podstawie ust. 3 akapit pierwszy oraz jeżeli niezależny organ państwowy właściwy w zakresie danej działalności ustalił, że ust. 1 ma zastosowanie, wówczas zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności nie podlegają dłużej niniejszej dyrektywie, o ile Komisja nie postanowiła, że ust. 1 nie ma zastosowania na mocy decyzji, przyjętej zgodnie z ust. 6 oraz w terminie określonym w tym ustępie.

5.  Jeżeli ustawodawstwo danego Państwa Członkowskiego przewiduje taką możliwość, podmiot zamawiający może wnioskować do Komisji o zgodę na zastosowanie ust. 1 do danej działalności, poprzez wydanie decyzji zgodnie z ust. 6. w takim przypadku Komisja niezwłocznie powiadamia dane Państwo Członkowskie o tym fakcie.

Państwo Członkowskie, uwzględniając postanowienia ust. 2 i 3, informuje Komisję o wszelkich istotnych faktach, a w szczególności o wszelkich przepisach prawnych i administracyjnych lub umowach odnoszących się do spełnienia warunków określonych w ust. 1, podając, tam gdzie stosowne, informacje na temat stanowiska przyjętego przez niezależny organ państwowy właściwy w zakresie danej działalności.

Komisja może również z własnej inicjatywy rozpocząć procedurę podjęcia decyzji określającej zastosowanie ust. 1 do danej działalności. W takim przypadku Komisja niezwłocznie poinformuje o tym dane Państwo Członkowskie.

Jeżeli do końca okresu, o którym mowa w ust. 6, Komisja nie podjęła decyzji określającej zastosowanie ust. 1 do danej działalności, przyjmuje się, że ust. 1 ma zastosowanie.

6.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2, Komisji przysługuje termin trzech miesięcy na podjęcie decyzji na mocy niniejszego artykułu, począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie otrzymania odpowiedniego zawiadomienia lub wniosku. Termin ten może być przedłużony w należycie uzasadnionych przypadkach jeden raz o maksymalnie trzy miesiące szczególnie, gdy informacje zawarte w zawiadomieniu lub we wniosku lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, lub jeżeli przytoczone fakty podlegają istotnym zmianom. Okres przedłużenia będzie ograniczony do jednego miesiąca, jeżeli niezależny organ państwowy właściwy w zakresie działalności zadecyduje, że ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach określonych w ust. 4 akapit trzeci.

Jeżeli w danym Państwie Członkowskim dana działalność jest już przedmiotem postępowania przeprowadzanego zgodnie z niniejszym artykułem, wówczas kolejne wnioski odnoszące się do tej samej działalności prowadzonej w tym samym Państwie Członkowskim, które wpłyną przed upływem okresu ustanowionego dla pierwszego wniosku, nie będą traktowane jako powód do wszczęcia nowego postępowania, lecz będą rozpatrywane w kontekście pierwszego wniosku w tej sprawie.

Komisja przyjmie szczegółowe zasady stosowania ust. 4, 5 i 6 zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2.

Zasady te będą obejmowały co najmniej:

a) opublikowanie do celów informacyjnych w Dzienniku Urzędowym daty, od której biegnie termin trzymiesięczny wspomniany w akapicie pierwszym, oraz – w przypadku jego przedłużenia – datę przedłużenia oraz okres, na jaki zostaje przedłużony;

b) opublikowanie informacji na temat ewentualnego zastosowania ust. 1 zgodnie z ust. 4 akapit drugi i trzeci lub zgodnie z ust. 5 akapit czwarty; oraz

c) ustalenia w zakresie przekazania stanowisk przyjętych przez niezależny organ właściwy w zakresie danej działalności dotyczących kwestii poruszonych w ust. 1 i 2.ROZDZIAŁ III

Zasady stosowane do zamówień na usługi

Artykuł 31

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII A

Zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku XVII A, są udzielane zgodnie z przepisami art. 34–59.

Artykuł 32

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku XVII B

Do zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku XVII B, mają zastosowanie wyłącznie przepisy art. 34 i 43.

Artykuł 33

Zamówienia na usługi mieszane obejmujące usługi wymienione w załączniku XVII A oraz usługi wymienione w załączniku XVII B

Zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione zarówno w załączniku XVII A, jak i w załączniku XVII B, są udzielane zgodnie z art. 34–59, jeżeli wartość usług wymienionych w załączniku XVII A jest większa niż wartość usług wymienionych w załączniku XVII B. W pozostałych przypadkach zamówienia są udzielane zgodnie z przepisami art. 34 i 43.ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień

Artykuł 34

Specyfikacje techniczne

1.  Specyfikacje techniczne według definicji w pkt 1 załącznika XXI powinny być przedstawione w dokumentacji zamówienia, takiej jak: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia lub dodatkowe dokumenty. Tam gdzie jest to możliwe specyfikacje techniczne powinny być zdefiniowane w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektowane dla wszystkich użytkowników.

2.  Specyfikacje techniczne powinny umożliwić równy dostęp dla oferentów i nie powinny tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia procedury zamówienia publicznego na konkurencję.

3.  Bez uszczerbku dla obowiązujących krajowych zasad technicznych oraz w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem wspólnotowym, specyfikacje techniczne powinny być sformułowane w następujący sposób:

a) przez odniesienie do specyfikacji technicznych zdefiniowanych w załączniku XXI oraz, w kolejności, poprzez odniesienie do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – jeżeli takie nie istnieją – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych obejmujących zasady projektowania, wyliczeń i wykonania obiektu budowlanego oraz wykorzystania produktów. Przy każdym odniesieniu powinny pojawić się słowa „lub równoważne”;

b) albo poprzez określenie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności. Ten ostatni przypadek może obejmować charakterystykę w zakresie środowiska. Jednakże parametry takie muszą być dostatecznie precyzyjne, aby oferenci mogli określić przedmiot zamówienia, a podmioty zamawiające mogły udzielić zamówienia;

c) albo poprzez określenie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, o których mowa w lit. b), z odniesieniem do specyfikacji wymienionych w lit. a), aby zapewnić zgodność z tego rodzaju wymogami w zakresie wykonania lub funkcjonalności;

d) albo poprzez odniesienie do specyfikacji wymienionych w lit. a) w zakresie niektórych charakterystyk, oraz poprzez odniesienie do wymogów co do wykonania lub funkcjonalności, o których mowa w lit. b) w zakresie innych charakterystyk.

4.  Jeżeli podmiot zamawiający skorzysta z możliwości odniesienia do specyfikacji wymienionych w ust. 3 lit. a), nie może on odrzucić oferty, dlatego że oferowane produkty i usługi nie są zgodne ze specyfikacjami, do których zrobił odniesienie, o ile oferent udowodni w swojej ofercie w sposób zadowalający podmiot zamawiający, wykorzystując w tym celu wszelkie właściwe środki, że rozwiązania, które proponuje spełniają w równoważny sposób wymogi określone w specyfikacjach technicznych.

Właściwe środki mogą obejmować dokumentację techniczną producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

5.  Jeżeli podmiot zamawiający korzysta z możliwości, na warunkach określonych w pkt 3, określenia wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, nie może on odrzucić oferty produktów, usług lub robót budowlanych, które są zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową, lub z systemem referencji technicznych utworzonym przez europejską instytucję normalizacyjną, jeżeli specyfikacje te odnoszą się do wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności, które taka instytucja określiła.

Oferent powinien udowodnić w swojej ofercie w sposób zadowalający zamawiającego, wykorzystując w tym celu wszelkie właściwe środki, że produkt, usługa lub roboty budowlane zgodne z daną normą spełniają wymogi w zakresie wykonania lub funkcjonalności określone przez podmiot zamawiający.

Właściwe środki mogą obejmować dokumentację techniczną producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

6.  Jeżeli podmioty zamawiające określiły cechy w zakresie środowiska poprzez podanie wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności zgodnie z ust. 3 lit. b), mogą one wykorzystać szczegółowe specyfikacje lub, jeżeli jest to konieczne, ich część, według definicji w europejskich lub (wielo-)narodowych ekoetykietach, lub w każdej innej ekoetykiecie, pod warunkiem że:

 specyfikacje te są właściwe do określenia cech dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia,

 wymogi dla etykiet są określone na podstawie informacji naukowych,

 ekoetykiety zostały przyjęte z wykorzystaniem procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje ds. ochrony środowiska, oraz

 są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podmioty zamawiające mogą zaznaczyć, że produkty i usługi oznaczone ekoetykietami są zgodne ze specyfikacjami technicznym określonymi w dokumentach zamówienia. Podmioty zamawiające muszą przyjąć każdy inny właściwy rodzaj dowodu, taki jak: dokumentacja techniczna producenta lub raport z testów wykonanych przez uznany organ.

7.  „Uznany organ” w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza laboratoria testowe i kalibracyjne oraz instytucje ds. certyfikacji i inspekcji, które spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

Podmioty zamawiające są zobowiązane przyjmować certyfikaty wystawione przez uznany organ działający w innych Państwach Członkowskich.

8.  O ile nie jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, specyfikacje techniczne nie odnoszą się do konkretnego procesu produkcji lub pochodzenia, lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub danego pochodzenia, lub produkcji skutkujących preferowaniem niektórych przedsiębiorstw lub niektórych produktów lub ich wyeliminowaniem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3 i 4. W przypadku takiego odniesienia należy dodać słowa „lub równoważny”.

Artykuł 35

Przekazywanie informacji na temat specyfikacji technicznych

1.  Na wniosek wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia podmioty zamawiające udostępnią specyfikacje techniczne, na które powołują się w zamówieniach na dostawy, roboty budowlane lub usługi lub specyfikacje techniczne, które zamierzają stosować w odniesieniu do zamówień objętych okresowymi ogłoszeniami informacyjnymi w rozumieniu art. 41 ust. 1.

2.  Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte na dokumentach dostępnych zainteresowanym wykonawcom, wystarczy odniesienie się do tych dokumentów.

Artykuł 36

Oferty wariantowe

1.  Jeśli kryterium udzielenia zamówienia jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, podmioty zamawiające mogą uwzględnić oferty wariantowe przedstawione przez oferenta, jeżeli odpowiadają one minimalnym wymogom, które określiły.

Podmioty zamawiające określają w specyfikacjach zamówienia, czy dopuszczają składanie ofert wariantowych. W przypadku dopuszczania ofert wariantowych podmioty zamawiające określają minimalne wymogi, którym muszą odpowiadać te oferty, jak również wszelkie szczegółowe wymogi w zakresie sposobu ich przedstawiania.

2.  W przypadku procedur udzielania zamówienia na dostawy lub usługi, podmioty zamawiające, które dopuściły możliwość składania ofert wariantowych zgodnie z ust. 1, nie mogą odrzucić wariantu tylko dlatego, że przyjęcie takiej oferty doprowadziłoby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie na dostawy lub do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie na usługi.

Artykuł 37

Podwykonawstwo

W dokumentach zamówienia podmiot zamawiający może zażądać lub zostać zobowiązany przez Państwo Członkowskie do zażądania od oferenta umieszczenia w ofercie informacji o tym jaką część zamówienia zamierza zlecić on stronie trzeciej oraz informacji o wskazaniu ewentualnych podwykonawców. Wskazanie takie nie narusza kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

Artykuł 38

Warunki realizacji zamówień

Podmioty zamawiające mogą określić szczególne warunki odnoszące się do realizacji danego zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym oraz że zostały one podane w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach. Warunki odnoszące się do realizacji zamówienia mogą w szczególności dotyczyć kwestii społecznych oraz ochrony środowiska.

Artykuł 39

Zobowiązania w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia i warunków pracy

1.  Podmiot zamawiający może, według własnego uznania lub zgodnie z wymaganiami danego Państwa Członkowskiego, wskazać w dokumentach zamówienia organ lub organy, od których kandydat lub oferent może uzyskać odpowiednie informacje na temat wymagań w zakresie podatków, ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy, obowiązujących w danym Państwie Członkowskim, regionie lub obszarze, w którym usługi będą świadczone oraz przepisów które będą miały zastosowanie do robót budowlanych w tym miejscu lub do usług świadczonych w trakcie realizacji zamówienia.

2.  Podmiot zamawiający, który dostarcza informacji, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany poprosić oferentów lub kandydatów biorących udział w procedurze udzielania zamówienia do wykazania, że przy opracowywaniu oferty wzięli oni pod uwagę zobowiązania wynikające z przepisów o zatrudnieniu i warunkach pracy, obowiązujących w miejscu, w którym usługi będą świadczone.

Akapit pierwszy nie narusza postanowień art. 57.ROZDZIAŁ V

Procedury udzielania zamówień

Artykuł 40

Zastosowanie procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej

1.  Udzielając zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi, podmioty stosują procedury dostosowane do celów niniejszej dyrektywy.

2.  Podmioty zamawiające mogą wybrać dowolną z procedur, o których mowa w art. 1 ust. 9 lit. a), b) lub c), pod warunkiem że zgodnie z ust. 3 dokonały zaproszenia do ubiegania się o zamówienie z uwzględnieniem przepisów art. 42.

3.  Podmioty zamawiające mogą skorzystać z procedury bez uprzedniego ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) jeżeli w toku procedury z uprzednim ogłoszeniem nie złożono żadnej oferty lub żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego wniosku, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom;

b) jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, a nie w celu osiągnięcia zysku lub pokrycia kosztów badań i rozwoju, oraz o ile udzielenie takiego zamówienia nie narusza konkurencyjnych zasad udzielania kolejnych zamówień, które będą udzielane w szczególności w takich celach;

c) jeżeli z przyczyn technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych, zamówienie może zostać wykonane tylko przez określonego wykonawcę;

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne ze względu na wystąpienie pilnej potrzeby związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, terminy przewidziane dla procedury otwartej, ograniczonej oraz negocjacyjnej z uprzednim ogłoszeniem nie mogą być dotrzymane;

e) w przypadku zamówień na dodatkowe dostawy, realizowanych przez pierwotnego dostawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie instalacji bieżącego użytku, zwiększenie dostaw lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby podmiot zamawiający do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu;

f) w przypadku dodatkowych robót budowlanych lub usług, które nie były uwzględnione w przyznanym początkowo projekcie, lub w zawartej uprzednio umowie, których wykonanie, ze względu na nieprzewidziane okoliczności, stało się konieczne dla realizacji zamówienia, pod warunkiem że zostaną one zlecone przedsiębiorcy budowlanemu lub usługodawcy realizującemu pierwotne zamówienie:

 jeżeli takich dodatkowych robót budowlanych lub usług nie można oddzielić od głównego zamówienia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, bez poważnych trudności dla podmiotu zamawiającego, lub

 jeżeli takie dodatkowe roboty budowlane lub usługi, mimo że dają się oddzielić od realizacji głównego zamówienia, są absolutnie niezbędne na jego dalszych etapach,

g) w przypadku zamówień na roboty budowlane – w przypadku zamówień na nowe roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych prac powierzonych przedsiębiorcy budowlanemu, któremu ten sam pomiot zamawiający zlecił realizację poprzedniego zamówienia, pod warunkiem że te roboty budowlane są zgodne z podstawowym projektem, na którego realizację udzielono pierwotnego zamówienia w wyniku przeprowadzenia procedury z ogłoszeniem; w momencie ogłoszenia przetargu na realizację pierwotnego projektu informacja o możliwości skorzystania z tej procedury zostaje wskazana, a podmiot zamawiający, stosując postanowienia art. 16 i 17, uwzględnia szacunkową całkowitą wartość kolejnych robót budowlanych;

h) w odniesieniu do towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej;

i) zamówień, które mają być udzielone na podstawie umowy ramowej, jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 2;

j) w odniesieniu do zakupów okazyjnych, gdy możliwe jest nabycie towarów po cenie znacznie niższej od zwykłych cen rynkowych, korzystając ze szczególnie sprzyjających okoliczności, które mają miejsce w bardzo krótkim okresie;

k) w odniesieniu do zakupu towarów na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swą działalność, od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, lub w wyniku układu z wierzycielami lub podobnej procedury wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w danym kraju;

l) jeżeli dane zamówienie na usługi następuje po przeprowadzeniu konkursu, zorganizowanego zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i, zgodnie z odpowiednimi zasadami, udzielane jest zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców tego konkursu; w tym drugim przypadku do udziału w negocjacjach zaprasza się wszystkich zwycięzców.ROZDZIAŁ VI

Zasady publikacji i przejrzystościSekcja 1

Publikacja ogłoszeń

Artykuł 41

Okresowe ogłoszenia informacyjne oraz ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania

1.  Podmioty zamawiające podają do wiadomości, przynajmniej raz w roku, za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w załączniku XV A, publikowanego przez Komisję lub przez nie same na swoich „profilach nabywcy”, opisanych w pkt 2 lit. b) załącznika XX:

a) w odniesieniu do dostaw – szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych w podziale na grupy produktów, których zamierzają udzielić w okresie następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa, całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 16 i 17, jest równa lub większa od 750 000 EUR.

Grupa produktów jest określana przez podmioty zamawiające poprzez odniesienie do nomenklatury CPV;

b) w odniesieniu do usług – szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych dla każdej z kategorii usług wymienionej w załączniku XVII A, których zamierzają udzielić w okresie następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa, całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 16 i 17, jest równa lub większa od 750 000 EUR;

c) w odniesieniu do robót budowlanych – podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych, których zamierzają udzielić w okresie kolejnych dwunastu miesięcy i w przypadku gdy szacunkowa wartość jest równa lub większa od progu określonego w art. 16, z uwzględnieniem art. 17.

Ogłoszenia, o których mowa w lit. a) i b), przesyłane są do Komisji lub publikowane na profilu nabywcy tak szybko jak to możliwe po rozpoczęciu roku budżetowego.

Ogłoszenie, o którym mowa w lit. c), przesyłane jest do Komisji lub publikowane na profilu nabywcy, tak szybko jak to możliwe, po podjęciu decyzji zatwierdzającej plany zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których podmioty zamawiające zamierzają udzielić.

Podmioty zamawiające, które publikują okresowe ogłoszenia informacyjne na swoich profilach nabywcy, przesyłają drogą elektroniczną ogłoszenie o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy, zgodnie z formatem oraz procedurami dla elektronicznego przesyłania ogłoszeń, o których mowa w pkt 3 załącznika XX.

Publikacja ogłoszeń, o których mowa w lit. a), b) i c), jest obowiązkowa, jedynie w przypadku gdy podmioty zamawiające korzystają z możliwości skrócenia terminów składania ofert określonej w art. 45 ust. 4.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do procedur bez uprzedniego ogłoszenia.

2.  Podmioty zamawiające mogą w szczególności publikować lub zlecić Komisji publikację okresowych ogłoszeń informacyjnych dotyczących znaczących projektów bez powtarzania informacji uwzględnionych wcześniej w okresowym ogłoszeniu informacyjnym, pod warunkiem że zostanie wyraźnie zaznaczone, że ogłoszenia takie są ogłoszeniami dodatkowymi.

3.  Jeżeli podmioty zamawiające podejmują decyzję o ustanowieniu systemu kwalifikowania zgodnie z art. 53, system taki jest przedmiotem ogłoszenia o którym mowa w załączniku XIV, określającego cel systemu kwalifikowania oraz sposób uzyskania dostępu do zasad regulujących jego funkcjonowanie. Jeżeli system ten ma okres obowiązywania przekraczający trzy lata, ogłoszenie publikuje się corocznie. Jeżeli system ten ma krótszy okres obowiązywania, wystarczająca jest publikacja pierwszego ogłoszenia.

Artykuł 42

Ogłoszenia stanowiące zaproszenie do ubiegania się o zamówienie

1.  W przypadku zamówień na dostawy roboty budowlane lub usługi, zaproszenie do ubiegania się o zamówienie może być dokonane:

a) za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, określonego w załączniku XV A; lub

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, określonego w załączniku XIV; lub

c) za pomocą ogłoszenia o zamówieniu, określonego w załączniku XIII A, B lub C.

2.  W przypadku dynamicznych systemów zakupów, zaproszenie do ubiegania się o udział w systemie powinno zostać dokonane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1 lit. c), podczas gdy zaproszenia do ubiegania się o zamówienia w ramach systemów powinny mieć formę uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu określonego w załączniku XIII D.

3.  Jeżeli zaproszenie do ubiegania się o zamówienie ma formę okresowego ogłoszenia informacyjnego, wówczas takie ogłoszenie powinno:

a) odnosić się bezpośrednio do dostaw, robót budowlanych lub usług będących przedmiotem zamówienia, które ma być udzielone;

b) informować, że zamówienie będzie udzielane w ramach procedury ograniczonej lub negocjacyjnej bez dalszej publikacji ogłoszenia zapraszającego do ubiegania się o zamówienie i powinno zawierać zaproszenie zainteresowanych wykonawców do wyrażenia zainteresowania udziałem na piśmie; oraz

c) zostać opublikowane zgodnie z załącznikiem XX nie później niż na dwanaście miesięcy przed datą, w której zostanie wysłane zaproszenie, o którym mowa w art. 47 ust. 5. Ponadto podmiot zamawiający przestrzega terminów określonych w art. 45.

Artykuł 43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1.  Podmioty zamawiające, które udzieliły zamówienia lub zawarły umowę ramową, w terminie dwóch miesięcy od udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, określone w załączniku XVI, w sposób, który zostanie ustalony przez Komisję zgodnie z procedurą o której mowa w art. 68 ust. 2.

W przypadku umów ramowych zawartych zgodnie z art. 14 ust. 2, podmioty zamawiające nie są zobowiązane do przesyłania ogłoszenia o wynikach procedury udzielania zamówienia dla każdego zamówienia opartego na takiej umowie.

Podmioty zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach dynamicznego systemu zakupów w terminie dwóch miesięcy od udzielenia każdego zamówienia. Mogą one jednak grupować takie ogłoszenia kwartalnie. W takim przypadku zgrupowane ogłoszenia przesyłane są w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia każdego kwartału.

2.  Informacje przekazane zgodnie z załącznikiem XVI oraz przeznaczone do publikacji są publikowane zgodnie z załącznikiem XX. W związku z tym Komisja respektuje wszelkie wrażliwe aspekty handlowe, na które mogą zwrócić uwagę podmioty zamawiające przekazując te informacje, dotyczące ilości otrzymanych ofert, tożsamości wykonawców lub cen.

3.  Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia w zakresie badań i rozwoju, które nie może być udzielone w drodze procedury bez ogłoszenia zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. b), mogą one w odniesieniu do informacji, przekazywanych zgodnie z załącznikiem XVI, dotyczących charakteru i ilości świadczonych usług, ograniczyć się do stwierdzenia, że chodzi o „usługi badawcze i rozwojowe”.

Jeżeli podmioty zamawiające udzielają zamówienia na usługi w zakresie badań i rozwoju w drodze procedury bez ogłoszenia zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. b), mogą one, powołując się na tajemnicę handlową, ograniczyć zakres informacji, dotyczących charakteru i ilości świadczonych usług, przekazywanych zgodnie z załącznikiem XVI.

W takich przypadkach podmioty zamawiające są zobowiązane zapewnić, aby informacje publikowane zgodnie z niniejszym ustępem, były nie mniej szczegółowe niż informacje zawarte w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowanym zgodnie z art. 42 ust. 1.

Jeżeli podmioty zamawiające stosują system kwalifikowania, są one zobowiązane zapewnić w takich przypadkach, aby informacje te były nie mniej szczegółowe niż kategoria określona na liście zakwalifikowanych usługodawców sporządzonej zgodnie z art. 53 ust. 7.

4.  W przypadku zamówień na usługi wymienione w załączniku XVII B, podmioty zamawiające zaznaczają w ogłoszeniu, czy zgadzają się na publikację.

5.  Informacje dostarczane zgodnie z załącznikiem XVI i oznaczone jako nieprzeznaczone do publikacji publikowane są tylko w formie uproszczonej oraz zgodnie z załącznikiem XX dla celów statystycznych.

Artykuł 44

Forma i sposób publikacji ogłoszeń

1.  Ogłoszenia zawierają informacje, wymienione w załącznikach XIII, XIV, XV A, XV B oraz XVI oraz o ile ma to zastosowanie, wszelkie inne informacje, które podmiot zamawiający uzna za przydatne, według formatu standardowych formularzy przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2.

2.  Ogłoszenia przesyłane są Komisji przez podmioty zamawiające za pomocą środków elektronicznych zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w ust. 3 załącznika XX albo za pomocą innych środków.

Ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42 i 43, publikowane są zgodnie z technicznymi właściwościami publikacji określonymi w pkt 1 lit. a) i b) załącznika XX.

3.  Ogłoszenia sporządzane oraz przesyłane środkami elektronicznymi zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w pkt 3 załącznika XX publikowane są nie później niż w terminie pięciu dni od daty ich wysłania.

Ogłoszenia, które nie są przesyłane środkami elektronicznymi zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w pkt 3 załącznika XX publikowane są nie później niż w terminie 12 dni od daty ich wysłania. Jednakże w wyjątkowych przypadkach ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. c), publikuje się w terminie pięciu dni w odpowiedzi na wniosek podmiotu zamawiającego pod warunkiem że zawiadomienie zostało przesłane faksem.

4.  Ogłoszenia o zamówieniach publikowane są w całości w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty wybranym przez podmiot zamawiający, przy czym ta oryginalna wersja językowa stanowi jedyny autentyczny tekst ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogłoszenia publikowane jest w pozostałych oficjalnych językach Wspólnoty.

Koszty publikacji ogłoszeń przez Komisję ponosi Wspólnota.

5.  Ogłoszenia oraz ich zawartość nie mogą zostać opublikowane na poziomie krajowym przed datą ich wysłania do Komisji.

Ogłoszenia publikowane na poziomie krajowym nie mogą zawierać informacji innych od informacji zawartych w ogłoszeniach przesłanych Komisji lub opublikowanych na profilu nabywcy zgodnie z art. 41 ust. 1 akapit pierwszy, ale muszą wskazywać datę wysłania ogłoszenia Komisji lub jego publikacji na profilu nabywcy.

Okresowe ogłoszenia informacyjne nie mogą zostać opublikowane na profilu nabywcy przed wysłaniem Komisji ogłoszenia o ich publikacji w takiej formie; wskazują one datę tego wysłania.

6.  Podmioty zamawiające muszą być w stanie udowodnić datę wysłania ogłoszeń.

7.  Komisja przekazuje podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie opublikowania przesłanych informacji ze wskazaniem daty ich publikacji. Potwierdzenie to stanowi dowód publikacji.

8.  Podmioty zamawiające mogą opublikować ogłoszenia dotyczące zamówień zgodnie z ust. 1–7, które nie podlegają wymogom publikacji określonym w niniejszej dyrektywie.Sekcja 2

Terminy

Artykuł 45

Terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert

1.  Ustalając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert, podmioty zamawiające biorą pod uwagę przede wszystkim złożoność zamówienia oraz czas na przygotowanie ofert, bez naruszania minimalnych terminów określonych w niniejszym artykule.

2.  W przypadku procedury otwartej minimalny termin na składanie ofert powinien wynosić 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

3.  W przypadku procedury ograniczonej i negocjacji z ogłoszeniem, obowiązują następujące zasady:

a) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) lub w odpowiedzi na zaproszenie podmiotu zamawiającego zgodnie z art. 47 ust. 5, co do zasady nie może być krótszy niż 37 dni od daty wysłania ogłoszenia lub zaproszenia, a w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 22 dni w przypadku przesłania ogłoszenia do publikacji innymi środkami niż elektroniczne lub faksem. Jeżeli ogłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, termin ten nie może być krótszy niż 15 dni;

b) termin składania ofert może zostać ustalony w drodze porozumienia podmiotu zamawiającego i zakwalifikowanych kandydatów, pod warunkiem że wszyscy kandydaci mają tyle samo czasu na przygotowanie i złożenie ofert;

c) jeżeli nie jest możliwe uzyskanie porozumienia co do terminu składania ofert, podmiot zamawiający ustala termin, który co do zasady musi wynosić co najmniej 24 dni, a w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 10 dni od daty zaproszenia do przetargu.

4.  Jeżeli podmiot zamawiający opublikował okresowe ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 zgodnie z treścią załącznika XX, minimalny termin składania ofert w procedurze otwartej nie powinien, co do zasady, być krótszy niż 36 dni, a w żadnym przypadku nie powinien być krótszy niż 22 dni od daty wysłania ogłoszenia.

Dopuszcza się tego rodzaju skrócone terminy, pod warunkiem że oprócz informacji wymaganych w załączniku XV A część I, w okresowym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczono wszystkie informacje określone w załączniku XV A część II, o ile informacje te są dostępne w momencie publikacji ogłoszenia oraz pod warunkiem że ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w okresie od 52 dni do 12 miesięcy przed datą wysyłania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. c).

5.  Jeżeli ogłoszenia są sporządzane oraz przesyłane drogą elektroniczną według formatu oraz zgodnie z procedurą elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazaną w pkt 3 załącznika XX, terminy przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej i negocjacjach oraz terminy składania ofert w procedurach otwartych mogą zostać skrócone o siedem dni.

6.  Z wyjątkiem sytuacji, kiedy termin został ustalony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b), terminy na składanie ofert w procedurze otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej mogą zostać skrócone o dalsze pięć dni w przypadku gdy podmiot zamawiający oferuje nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp drogą elektroniczną do dokumentów związanych z zamówieniem oraz do wszelkich dokumentów uzupełniających począwszy od daty opublikowania ogłoszenia stanowiącego zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem XX. W ogłoszeniu należy określić adres strony internetowej, na której dostępne są te dokumenty.

7.  W procedurach otwartych skrócenie terminu składania ofert o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin ten byłby krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Jednakże jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało wysłane faksem lub elektronicznie, skrócenie terminu składania ofert o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin na składanie ofert w procedurze otwartej byłby krótszy niż 22 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

8.  Skrócenie terminu wynikające z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku doprowadzić do sytuacji, w której termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze, w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c), lub w odpowiedzi na zaproszenie podmiotu zamawiającego zgodnie z art. 47 ust. 5, byłby krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia.

W procedurach ograniczonych i negocjacjach skrócenie terminu o łączną liczbę dni wynikającą z zastosowania postanowień ust. 4, 5 i 6 nie może w żadnym przypadku – z wyjątkiem przypadków, w których termin został uzgodniony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b) – doprowadzić do sytuacji, w której termin składania ofert byłby krótszy niż 10 dni od daty zaproszenia do składania ofert.

9.  Jeżeli z jakichkolwiek powodów dokumenty zamówienia oraz dokumenty pomocnicze lub dodatkowe informacje nie zostały dostarczone w terminie określonym w art. 46 i 47, mimo że wniosek o ich dostarczenie został złożony w odpowiednim czasie, lub jeżeli oferty mogą zostać przedstawione jedynie po wizycie na miejscu lub po uzyskaniu wglądu na miejscu do dokumentów pomocniczych względem dokumentacji zamówienia, terminy na składanie ofert mogą być odpowiednio przedłużone – z wyjątkiem przypadków, w których termin został uzgodniony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. 3 lit. b) – tak aby wszyscy zainteresowani wykonawcy posiadali wiedzę na temat wszystkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty.

10.  W załączniku XXII zamieszczono tabelę, w której zebrano wszystkie terminy określone w niniejszym artykule.

Artykuł 46

Procedury otwarte: specyfikacje, dodatkowe dokumenty i informacje

1.  W procedurach otwartych, jeżeli podmioty zamawiające nie zapewniają, zgodnie z art. 45 ust. 6, nieograniczonego, pełnego i bezpośredniego dostępu drogą elektroniczną do specyfikacji oraz wszelkich dokumentów pomocniczych, specyfikacje te i dokumenty pomocnicze należy przesłać wykonawcom w ciągu sześciu dni od otrzymania od nich takiego wniosku, pod warunkiem że został on złożony w odpowiednim czasie przed upływem terminu składania ofert.

2.  O ile taki wniosek złożono w odpowiednim czasie, dodatkowe informacje na temat specyfikacji powinny zostać dostarczone przez podmiot zamawiający lub właściwe departamenty nie później niż w terminie sześciu dni przed ustalonym terminem składania ofert.

Artykuł 47

Zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji

1.  W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych podmiot zamawiający jest zobowiązany zaprosić równocześnie na piśmie zakwalifikowanych kandydatów do składania ofert lub do negocjacji. Zaproszenie skierowane do kandydatów powinno zawierać:

 kopię specyfikacji i wszelkich dokumentów pomocniczych, lub

 odniesienie do dostępu do specyfikacji i dokumentów pomocniczych wskazanych w tiret pierwsze, jeżeli zostały one bezpośrednio udostępnione za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 45 ust. 6.

2.  Jeżeli specyfikacje lub dokumenty pomocnicze są w posiadaniu innego niż zamawiający podmiotu odpowiedzialnego za udzielenie zamówienia, w zaproszeniu należy podać adres, pod jakim można uzyskać takie specyfikacje i dokumenty oraz, jeżeli stosowne, ostateczną datę, do której można składać wnioski o udostępnienie takich dokumentów, jak również kwotę należną za ich udostępnienie wraz z określeniem sposobu płatności. Właściwy departament jest zobowiązany przesłać dokumentację wykonawcom niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

3.  Informacje dodatkowe dotyczące specyfikacji lub dokumentów pomocniczych powinny zostać wysłane przez podmioty zamawiające lub właściwe departamenty na co najmniej sześć dni przed ostateczną datą składania ofert, pod warunkiem że wniosek o ich udzielenie został złożony w odpowiednim czasie.

4.  Ponadto zaproszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) o ile ma to zastosowanie, termin, w jakim można składać wniosek o udostępnienie dodatkowych dokumentów, jak również kwotę należną za ich udostępnienie i warunki jej płatności;

b) ostateczną datę składania ofert, adres, na jaki należy je przesyłać, oraz język lub języki, w jakich mają być sporządzone;

c) odniesienie do wszelkich opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu;

d) określenie dokumentów, jakie należy załączyć;

e) kryteria udzielania zamówienia, jeżeli nie są one wskazane w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie;

f) względną wagę kryteriów udzielania zamówienia lub, o ile ma to zastosowanie, porządek kryteriów według ich ważności, jeżeli informacja ta nie została podana w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania lub w specyfikacjach.

5.  W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie jest dokonywane za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, przed rozpoczęciem kwalifikacji oferentów lub uczestników negocjacji, podmiot zamawiający jest zobowiązany zaprosić wszystkich kandydatów do potwierdzenia swojego zainteresowania udziałem w postępowaniu na podstawie szczegółowej informacji o danym zamówieniu.

Zaproszenie takie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) w przypadku zamówień odnawialnych – charakter i ilość, łącznie z opcjami dotyczącymi zamówień uzupełniających, i jeśli to możliwe, szacunkowy czas przeznaczony na wykonanie tych opcji, w przypadku zamówień na roboty budowlane, dostawy, usługi które będą przedmiotem zamówienia – charakter i ilość oraz, jeśli to możliwe, szacunkowy termin publikacji przyszłych ogłoszeń dotyczących tych zamówień;

b) rodzaj procedury: ograniczona lub negocjacyjna;

c) o ile ma zastosowanie, data rozpoczęcia lub zakończenia dostawy, bądź też data rozpoczęcia lub zakończenia realizacji robót budowlanych lub usług;

d) adres i ostateczny termin składania wniosków o udostępnienie dokumentów przetargu, z określeniem języka lub języków, w jakich powinny być sporządzane;

e) adres podmiotu udzielającego zamówienia oraz informacje potrzebne do uzyskania specyfikacji lub innych dokumentów;

f) wszelkie wymagania techniczne i ekonomiczne, gwarancje finansowe oraz informacje wymagane od wykonawców;

g) suma wszelkich opłat za dokumentację przetargu wraz z określeniem sposobu płatności;

h) określenie formy zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert: kupno, dzierżawa, najem lub leasing lub dowolna kombinacja tych form; oraz

i) kryteria udzielenia zamówienia i ich waga lub, o ile ma to zastosowanie, porządek kryteriów według ważności, jeżeli taka informacja nie została podana w ogłoszeniu informacyjnym, w specyfikacjach lub w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji.Sekcja 3

Zasady komunikacji i przekazywania informacji

Artykuł 48

Zasady komunikacji

1.  Komunikacja oraz wymiana informacji, do której odnosi się niniejszy tytuł, może odbywać się za pośrednictwem poczty, faksu, drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 i 5, telefonicznie w przypadkach i okolicznościach określonych w ust. 6, lub z wykorzystaniem dowolnej kombinacji tych środków według uznania podmiotu zamawiającego.

2.  Wybrane środki komunikacji powinny być ogólnie dostępne, a co za tym idzie nie powinny ograniczać dostępu wykonawców do udziału w procedurze przetargowej.

3.  Komunikacja, jak również wymiana informacji i ich przechowywanie powinny się odbywać w sposób zapewniający integralność danych oraz poufność ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału. Powinny się również odbywać w taki sposób, aby podmiot zamawiający mógł zbadać zawartość ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału dopiero po upływie terminu ich składania.

4.  Narzędzia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich cechy techniczne powinny być niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz powinny współpracować z powszechnie wykorzystywanymi produktami z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

5.  W zakresie urządzeń wykorzystywanych do elektronicznego wysyłania i odbierania ofert, jak również do urządzeń wykorzystywanych do elektronicznego składania wniosków o dopuszczenie do udziału mają zastosowanie następujące zasady:

a) informacje dotyczące specyfikacji niezbędnych do elektronicznego złożenia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wraz z kodami będą dostępne dla zainteresowanych stron. Ponadto urządzenia do składania drogą elektroniczną ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału muszą spełniać wymogi określone w załączniku XXIV;

b) zgodnie z art. 5 dyrektywy 1999/93/WE Państwa Członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby oferty elektroniczne były zaopatrzone w zaawansowany podpis elektroniczny zgodnie z ust. 1 wskazanej dyrektywy;

c) Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać dobrowolne systemy akredytacji mające na celu zwiększenie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w zakresie tych urządzeń;

d) oferenci lub kandydaci złożą przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału, dokumenty, certyfikaty oraz oświadczenia wymienione w art. 52 ust. 2, w art. 52 ust. 3, art. 53 oraz w art. 54, jeżeli dokumenty te nie istnieją w formie elektronicznej.

6.  W odniesieniu do przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału mają zastosowanie następujące zasady:

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach udzielania zamówień mogą być przekazywane na piśmie lub telefonicznie;

b) jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału składany jest telefonicznie, pisemne potwierdzenie musi zostać przesłane przed upływem terminu na składanie wniosków;

c) pomioty zamawiające mogą nałożyć wymóg, aby wnioski o dopuszczenie do udziału przekazywane faksem były potwierdzone droga pocztową lub elektroniczną, jeżeli konieczny jest dowód prawny. Wszelkie tego rodzaju wymogi wraz z terminem przesyłania potwierdzenia drogą pocztową lub elektroniczną powinny być określone przez podmiot zamawiający w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w zaproszeniu, o którym mowa art. 47 ust. 5.

Artykuł 49

Informacje dla wnioskodawców w systemach kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów

1.  Podmioty zamawiające mają obowiązek jak najszybciej poinformować zainteresowanych wykonawców o decyzjach podjętych w odniesieniu do zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówienia lub dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów, wraz z uzasadnieniem każdej decyzji o niezawarciu umowy ramowej lub nieudzieleniu zamówienia, w odniesieniu do którego opublikowano ogłoszenie przetargu, decyzji o ponownym rozpoczęciu postępowania lub decyzji o niewdrażaniu dynamicznego systemu zakupów. Jeżeli podmioty zamawiające zostaną o to poproszone, informacje takie należy przedstawić na piśmie.

2.  Na wniosek zainteresowanej strony podmiot zamawiający jest zobowiązany jak najszybciej poinformować:

 niezakwalifikowanych kandydatów o powodach odrzucenia ich wniosku,

 niezakwalifikowanych oferentów o powodach odrzucenia ich oferty, w tym – w przypadkach określonych w art. 34 ust. 4 oraz ust. 5 – o powodach decyzji o braku równoważności lub decyzji, że roboty budowlane, dostawy lub usługi nie spełniają wymogów w zakresie wykonania lub funkcjonalności,

 oferentów, którzy przedstawili dopuszczalne oferty o cechach i względnych korzyściach podobnych do wybranej oferty, jak również przekazać nazwę zwycięskiego oferenta lub stron umowy ramowej.

Czas przeznaczony na przekazanie tych informacji nie może w żadnym wypadku przekroczyć piętnastu dni od otrzymania pisemnego zapytania.

Jednakże podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o niepodawaniu niektórych informacji na temat udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej lub dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ust. 1, jeżeli udostępnienie tego rodzaju informacji utrudniłoby prowadzenie postępowania prawnego lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem publicznym bądź też niekorzystne dla uzasadnionych interesów handlowych konkretnego wykonawcy, państwowego lub prywatnego, łącznie z interesami wykonawcy, któremu udzielono zamówienie, lub jeżeli byłoby szkodliwe dla uczciwej konkurencji między wykonawcami.

3.  Podmioty zamawiające, które ustanowią i będą stosowały system kwalifikowania, mają obowiązek poinformować kandydatów o swojej decyzji dotyczącej zakwalifikowania w terminie sześciu miesięcy.

Jeżeli podjęcie decyzji zajmie więcej niż cztery miesiące od momentu przedstawienia wniosku, wówczas podmiot zamawiający ma obowiązek poinformować kandydata w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku o powodach tego przedłużenia oraz o dacie, w której jego wniosek zostanie przyjęty lub odrzucony.

4.  Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, powinni jak najszybciej zostać poinformowani o tej decyzji wraz z uzasadnieniem. Informacja ta powinna być przekazana w nieprzekraczalnym terminie piętnastu dni od dnia jej podjęcia. Uzasadnienie należy oprzeć na kryteriach kwalifikowania wymienionych w art. 53 ust. 2.

5.  Podmioty zamawiające, które ustanawiają i stosują system kwalifikowania, mogą zakończyć proces kwalifikacji danego wykonawcy jedynie z powodów opartych na kryteriach kwalifikacji wymienionych w art. 53 ust. 2. Wykonawca powinien zostać poinformowany na piśmie o wszelkich zamiarach zakończenia kwalifikacji na co najmniej piętnaście dni przed planowaną datą zakończenia procesu kwalifikacji wraz z uzasadnieniem proponowanego działania.

Artykuł 50

Przechowywane informacje dotyczących udzielonych zamówień

1.  Podmioty zamawiające są zobowiązane przechowywać stosowne informacje na temat każdego zamówienia. Informacje te powinny umożliwić im przedstawienie w późniejszym terminie uzasadnienia dla decyzji podjętych w odniesieniu do:

a) kwalifikowania i kwalifikacji wykonawców oraz udzielenia zamówień;

b) korzystania z procedur bez uprzedniego ogłoszenia, na mocy art. 40 ust. 3;

c) niestosowania postanowień rozdziałów III–VI niniejszego tytułu na mocy przepisów zawartych w rozdziale II tytułu I oraz w rozdziale II niniejszego tytułu.

Podmioty zamawiające są zobowiązane podjąć właściwe kroki w celu udokumentowania procesu udzielania zamówień drogą elektroniczną.

2.  Informacje tego rodzaju należy przechowywać przez co najmniej cztery lata od daty udzielenia zamówienia, tak aby przez cały ten okres podmiot zamawiający był w stanie dostarczyć Komisji niezbędne informacje, jeżeli Komisja przedstawi takie żądanie.ROZDZIAŁ VII

Przeprowadzanie postępowania

Artykuł 51

Postanowienia ogólne

1.  W celu kwalifikacji uczestników do procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiające:

a) po określeniu zasad i kryteriów wykluczenia oferentów lub kandydatów zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 powinny wykluczyć wykonawców, którzy spełniają te zasady i kryteria;

b) powinny dokonać kwalifikacji oferentów i kandydatów zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami określonymi zgodnie z art. 54;

c) w przypadku procedury ograniczonej oraz procedury negocjacyjnej z ogłoszeniem, w uzasadnionych przypadkach powinny zmniejszyć – zgodnie z art. 54 – liczbę kandydatów zakwalifikowanych zgodnie z lit. a) i b).

2.  W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie jest dokonywane za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania oraz w celu dokonania wyboru uczestników w procedurach udzielania poszczególnych zamówień będących przedmiotem ogłoszenia, podmioty zamawiające powinny:

a) dokonać kwalifikowania wykonawców zgodnie z przepisami art. 53;

b) w przypadku zakwalifikowanych wykonawców powinny zastosować te postanowienia ust. 1, które są właściwe dla procedur ograniczonych lub negocjacyjnych.

3.  Podmioty zamawiające powinny sprawdzić, czy oferty złożone przez zakwalifikowanych oferentów odpowiadają zasadom i wymogom stosowanym do zamówień na podstawie kryteriów określonych w art. 55 i 57.Sekcja 1

Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa

Artykuł 52

Wzajemne uznawanie warunków administracyjnych, technicznych i finansowych oraz certyfikatów, testów i dowodów

1.  Dokonując kwalifikacji uczestników procedury ograniczonej lub negocjacyjnej, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do ich zakwalifikowania lub w przypadku aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty zamawiające nie powinny:

a) nakładać na niektórych wykonawców takich warunków administracyjnych, technicznych lub finansowych, których nie nałożyłyby na innych wykonawców;

b) wymagać testów lub dowodów, które stanowiłyby powtórzenie już udostępnionych obiektywnych dowodów.

2.  Jeżeli podmioty zamawiające zażądają przedstawienia certyfikatów sporządzonych przez niezależne instytucje potwierdzające, że dany wykonawca spełnia określone normy gwarancji jakości, wówczas podmioty zamawiające powinny odnieść się do systemów gwarancji jakości opartych na odpowiednich seriach Norm Europejskich potwierdzonych przez instytucje spełniające serie Norm Europejskie w zakresie certyfikacji.

Podmioty zamawiające mają obowiązek uznawać równoważne zaświadczenia wydane przez instytucje utworzone w innych Państwach Członkowskich. Mają również obowiązek przyjmować inne dowody o równoważnych sposobach gwarancji jakości od wykonawców.

3.  W przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi, i tylko w odpowiednich przypadkach, kiedy trzeba dokonać weryfikacji możliwości technicznych danego wykonawcy, podmioty zamawiające mogą wymagać wskazania środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie w stanie zastosować przy realizacji zamówienia. W takich przypadkach, jeżeli podmiot zamawiający zażąda przedstawienia sporządzonych przez niezależne instytucje certyfikatów potwierdzających, że dany wykonawca spełnia określone normy zarządzania środowiskiem, powinien on odnieść się do systemu EMAS lub do norm zarządzania środowiskiem opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych poświadczonych przez instytucje działające zgodnie z prawem wspólnotowym lub zgodnie z odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty wystawione przez instytucje utworzone w innych Państwach Członkowskich. Przyjmują one również inne dowody potwierdzające stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem przedstawiane przez wykonawców.

Artykuł 53

Systemy kwalifikowania

1.  Podmioty zamawiające mogą, według swojego uznania, ustanowić i stosować systemy kwalifikowania wykonawców.

Podmioty zamawiające, które utworzą i stosują taki system, zapewniają, aby wykonawcy mogli w dowolnym momencie wnioskować o ujęcie ich w tym systemie.

2.  System kwalifikowania, o którym mowa w ust. 1, może obejmować różne etapy.

System powinien działać w oparciu o obiektywne kryteria i zasady kwalifikacji określone przez podmioty zamawiające.

Jeżeli takie kryteria i zasady obejmują specyfikacje techniczne, zastosowanie ma art. 34. Kryteria te i zasady mogą być aktualizowane w miarę potrzeb.

3.  Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE na zasadach i w okolicznościach tam określonych.

Jeżeli podmiotem zamawiającym jest instytucja zamawiająca w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a), te kryteria i zasady będą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE.

4.  Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, obejmują wymagania dotyczące możliwości gospodarczych i finansowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach wykonawca taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład odpowiednie zobowiązanie tych podmiotów.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników takiej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

5.  Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości technicznych lub zawodowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład zobowiązanie tych podmiotów, zgodnie z którym udostępnią mu one te zasoby.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

6.  Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2, są udostępniane na wniosek wykonawców. Zainteresowani wykonawcy są informowani o aktualizacji tych kryteriów oraz zasad.

Jeżeli podmiot zamawiający uznaje, że system kwalifikowania niektórych innych podmiotów lub instytucji spełnia jego wymogi, podaje on zainteresowanym wykonawcom nazwy tych podmiotów lub instytucji.

7.  Należy prowadzić pisemny rejestr zakwalifikowanych wykonawców, jeśli to możliwe w podziale zgodnym z kategoriami odpowiadającymi rodzajom zamówień, których dotyczy kwalifikacja.

8.  Przy tworzeniu lub prowadzeniu systemu kwalifikowania, podmiot zamawiający przestrzega w szczególności art. 41 ust. 3 w sprawie ogłoszeń o istnieniu systemu kwalifikowania, art. 49 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w sprawie informacji dostarczanych przez wykonawców, którzy złożyli wniosek o zakwalifikowanie, art. 51 ust. 2 w sprawie kwalifikacji uczestników w przypadku dokonania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, jak również art. 52 w sprawie wzajemnego uznawania warunków administracyjnych, technicznych i finansowych, certyfikatów, testów i innych dowodów.

9.  W przypadku dokonania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie za pomocą ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania, oferenci biorący udział w procedurze ograniczonej lub uczestnicy negocjacji są wybierani spośród kandydatów zakwalifikowanych przez taki system.

Artykuł 54

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

1.  Podmioty zamawiające, które ustanawiają kryteria kwalifikacji w procedurze otwartej, dokonują tego zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami dostępnymi dla zainteresowanych wykonawców.

2.  Podmioty zamawiające, które dokonują kwalifikacji kandydatów, którzy będą składać oferty w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, dokonują tego zgodnie z obiektywnymi zasadami i kryteriami, które same określiły i które są dostępne dla zainteresowanych wykonawców.

3.  W procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, podstawą stosowania tego rodzaju kryteriów może być obiektywna potrzeba podmiotu zamawiającego zmniejszenia liczby kandydatów do takiego poziomu, który zapewnia równowagę pomiędzy konkretnymi cechami danej procedury udzielania zamówienia a środkami niezbędnymi do jej przeprowadzenia. Liczba zakwalifikowanych kandydatów powinna jednak zapewniać odpowiedni poziom konkurencji.

4.  Kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą obejmować kryteria wykluczania wymienione w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE na zasadach tam określonych.

Jeżeli podmiotem zamawiającym jest instytucja zamawiająca w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a), kryteria i zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, powinny obejmować kryteria wyłączeń wymienione w art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE.

5.  Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości gospodarczych i finansowych wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład odpowiednie zobowiązanie tych podmiotów.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.

6.  Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości technicznych lub zawodowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów, niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu, że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu kwalifikowania, przedstawiając na przykład zobowiązanie tych podmiotów, zgodnie z którym udostępnią mu one te zasoby.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach innych podmiotów.Sekcja 2

Udzielanie zamówień

Artykuł 55

Kryteria udzielania zamówień

1.  Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu niektórych usług, kryteriami, na podstawie których podmioty zamawiające udzielają zamówień, są:

a) w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia podmiotu zamawiającego, różne kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia, takie jak: termin dostarczenia lub realizacji, koszty użytkowania, rentowność, jakość, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, wartość techniczna, serwis posprzedażny, pomoc techniczna, zobowiązania związane z dostarczaniem części zamiennych, bezpieczeństwo dostaw, cena; lub

b) wyłącznie najniższa cena.

2.  Bez uszczerbku dla przepisów akapitu trzeciego, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podmiot zamawiający określa wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Waga ta może być wyrażona za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.

Jeżeli, w opinii podmiotu zamawiającego, przedstawienie wagi nie jest możliwe z oczywistych przyczyn, podmiot zamawiający wskazuje kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Waga przypisana kryteriom lub ich kolejność według ważności powinny zostać określone, w zależności, w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, o którym mowa w art. 47 ust. 5, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji, lub w specyfikacjach.

Artykuł 56

Zastosowanie aukcji elektronicznych

1.  Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość stosowania aukcji elektronicznych przez podmioty zamawiające.

2.  W procedurach otwartych, ograniczonych lub negocjacyjnych z uprzednim ogłoszeniem, podmiot zamawiający może zadecydować, że udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli specyfikacje zamówienia można określić w sposób precyzyjny.

Na tych samych warunkach aukcja elektroniczna może zostać przeprowadzona w przypadku rozpoczęcia procedury udzielania zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 15.

Aukcja elektroniczna oparta jest:

a) wyłącznie na cenach, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium najniższej ceny;

b) lub na cenach lub nowych wartościach cech ofert wskazanych w specyfikacji, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

3.  Podmioty zamawiające, które podejmują decyzję o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, podają tą informację w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.

Specyfikacje powinny zawierać między innymi następujące dane:

a) cechy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznych, pod warunkiem że cechy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej;

b) wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające ze specyfikacji dotyczących przedmiotu zamówienia;

c) informacje, które zostaną udostępnione oferentom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, o ile jest to właściwe, termin ich udostępnienia;

d) odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

e) warunki, na jakich oferenci będą mogli licytować, oraz w szczególności minimalne różnice, które, o ile ma to zastosowanie, wymagane będą podczas licytacji;

f) odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń.

4.  Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej podmioty zamawiające dokonują pełnej wstępnej oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium/ustalonymi kryteriami udzielenia zamówienia oraz przypisaną im wagą.

Wszyscy oferenci, którzy złożyli dopuszczalne oferty, zapraszani są jednocześnie za pomocą środków elektronicznych do przedstawienie nowych cen lub nowych wartości. Zaproszenie takie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące indywidualnego połączenia z wykorzystywanym sprzętem elektronicznym, a także datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna może odbywać się w ramach kilku kolejnych etapów. Aukcja elektroniczna nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od daty wysłania zaproszeń.

5.  Jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, do zaproszenia dołączany jest również wynik pełnej oceny odpowiedniej oferty przeprowadzonej zgodnie z wagą, o której mowa w art. 55 ust. 2 akapit pierwszy.

Zaproszenie wskazuje również formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości. Formuła uwzględnia wagi przypisane wszystkim kryteriom w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i wskazanym w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach; jednakże w tym celu wszystkie przedziały powinny zostać wcześniej sprowadzone do konkretnej wartości.

W przypadku dopuszczania ofert wariantowych, dla każdego wariantu określa się odrębną formułę.

6.  Na każdym etapie aukcji elektronicznej podmioty zamawiające niezwłocznie komunikują wszystkim oferentom wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić im ustalenie swojej pozycji w klasyfikacji w dowolnym momencie. Podmioty zamawiające mogą podawać również inne informacje dotyczące innych przedstawionych cen lub wartości, pod warunkiem że zostało to określone w specyfikacjach. Mogą one również w dowolnym czasie ogłosić liczbę uczestników danego etapu aukcji. Jednakże w żadnym wypadku nie mogą one ujawniać tożsamości oferentów podczas żadnego z etapów aukcji elektronicznej.

7.  Podmioty zamawiające zamykają aukcję elektroniczną w jeden lub kilka z następujących sposobów:

a) w zaproszeniu do udziału w aukcji podają ustaloną z góry datę i godzinę;

b) w przypadku gdy nie otrzymają żadnych nowych cen lub wartości spełniających wymagania dotyczące minimalnych różnic. W takim przypadku podmioty zamawiające określają w zaproszeniu do udziału w aukcji dopuszczalny czas, jaki może upłynąć od otrzymania ostatniej propozycji do zamknięcia aukcji elektronicznej;

c) w przypadku przeprowadzenia liczby etapów aukcji określonej w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Jeżeli podmioty zamawiające podejmują decyzję o zamknięciu aukcji elektronicznej zgodnie z lit. c), ewentualnie w połączeniu z warunkami określonymi w lit. b), w zaproszeniu do udziału w aukcji należy wskazać harmonogram dla każdego etapu aukcji.

8.  Po zamknięciu aukcji elektronicznej podmioty zamawiające udzielają zamówienia zgodnie z art. 55 na podstawie wyników aukcji elektronicznej.

9.  Podmioty zamawiające nie mogą korzystać z aukcji elektronicznych w niewłaściwy sposób ani też w sposób utrudniający, ograniczający lub zakłócający konkurencję, ani też w celu zmiany przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie oraz w specyfikacjach.

Artykuł 57

Rażąco niskie oferty

1.  Jeżeli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do towarów, robót lub usług, przed odrzuceniem tych ofert podmiot zamawiający zobowiązany jest zwrócić się na piśmie o podanie szczegółów na temat tych elementów ofert, które uważa za istotne.

Szczegóły te mogą w szczególności odnosić się do:

a) aspektów finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług lub metody budowlanej;

b) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, którymi dysponuje oferent przy dostawie towarów lub usług lub przy realizacji robót budowlanych;

c) oryginalności towarów, usług lub robót proponowanych przez oferenta;

d) zgodności z przepisami w zakresie ochrony miejsc pracy oraz warunków pracy obowiązujących w miejscu, w którym realizowane są prace, usługi lub dostawy;

e) możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa.

2.  Podmiot zamawiający jest zobowiązany dokonać weryfikacji poszczególnych elementów w porozumieniu z oferentem i z uwzględnieniem przedstawionych dowodów.

3.  Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco niska, ponieważ oferent uzyskał pomoc państwa, wówczas podmiot zamawiający może odrzucić tę ofertę wyłącznie z tego powodu tylko wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu rozmów z oferentem, oferent nie jest w stanie wykazać w odpowiednim terminie wyznaczonym przez podmiot zamawiający, że pomoc ta została przyznana w sposób zgodny z prawem. Podmiot zamawiający, który odrzucił ofertę w wymienionych okolicznościach, powiadamia o tym fakcie Komisję.Sekcja 3

Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami

Artykuł 58

Oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do ofert obejmujących towary pochodzące z państw trzecich, z którymi Wspólnota nie zawarła wielostronnych lub dwustronnych umów zapewniających przedsiębiorstwom Wspólnoty porównywalny i skuteczny dostęp do rynków tych państw. Artykuł ten nie narusza zobowiązań Wspólnoty lub poszczególnych Państw Członkowskich w stosunku do państw trzecich.

2.  Oferta dotycząca zamówienia na dostawy może zostać odrzucona, jeżeli udział towarów pochodzących z państw trzecich, określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającej Kodeks Celny Wspólnoty ( 30 ), przekracza 50 % całkowitej wartości towarów objętych ofertą. Do celów niniejszego artykułu oprogramowanie wykorzystywane w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych uważa się za towar.

3.  Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli dwie lub więcej ofert są równoważne w świetle kryteriów udzielania zamówienia określonych w art. 55, preferowane są oferty, które nie mogą zostać odrzucone zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego artykułu ceny tych ofert uważa się za równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi nie przekraczają 3 %.

Oferta nie powinna być jednak preferowana w stosunku do innych zgodnie z pierwszym akapitem, jeżeli jej przyjęcie zobowiązywałoby zamawiającego do nabycia materiałów różniących się od już wykorzystywanych, czego rezultatem byłyby techniczne trudności użytkowania czy utrzymania lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

4.  Do celów niniejszego artykułu przy ustalaniu wspomnianych w ust. 2 proporcji towarów pochodzących z państw trzecich nie bierze się pod uwagę tych państw trzecich, na które decyzją Rady rozciągnięto korzyści płynące z przepisów niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 1.

5.  Począwszy od drugiej połowy pierwszego roku następującego po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia coroczny raport dotyczący postępu w wielostronnych bądź dwustronnych negocjacjach w sprawie dostępu przedsiębiorstw Wspólnoty do rynków państw trzecich w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, rezultatów osiągniętych dzięki takim negocjacjom i praktycznego wykonania wszelkich zawartych umów.

Na podstawie propozycji Komisji, Rada może wprowadzić większością kwalifikowaną poprawki do postanowień niniejszego artykułu uwzględniające rozwój wydarzeń w tym obszarze.

Artykuł 59

Relacje z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

1.  Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich ogólnych trudnościach prawnych i faktycznych napotykanych przez ich przedsiębiorstwa przy uzyskiwaniu zamówień na usługi w państwach trzecich.

2.  Komisja przedkłada Radzie do dnia 31 grudnia 2005 r., a następnie okresowo raport w sprawie otwierania dostępu do zamówień na usługi w państwach trzecich oraz w sprawie postępu w negocjacjach z tymi państwami, dotyczących tego zagadnienia, w szczególności w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

3.  Komisja dołoży wszelkich starań poprzez kontakty z danym państwem trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na podstawie raportów, o których mowa w ust. 2 lub na podstawie innych informacji, Komisja ustali, że w kontekście udzielania zamówień państwo trzecie:

a) nie zapewnia przedsiębiorstwom Wspólnoty skutecznego dostępu, porównywalnego z dostępem zapewnionym przez Wspólnotę przedsiębiorstwom tego państwa; lub

b) nie traktuje przedsiębiorstw Wspólnoty na równi z przedsiębiorstwami krajowymi lub nie stwarza im równych możliwości konkurowania z przedsiębiorstwami krajowymi; lub

c) traktuje przedsiębiorstwa innych państw trzecich przychylniej niż przedsiębiorstwa Wspólnoty.

4.  Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich trudnościach prawnych i faktycznych napotykanych i zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa oraz o trudnościach, które wynikają z nieprzestrzegania międzynarodowych przepisów prawa pracy wymienionych w załączniku XXIII, a które te przedsiębiorstwa napotkały, usiłując uzyskać zamówienie w państwach trzecich.

5.  W okolicznościach, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym czasie zaproponować Radzie zawieszenie lub ograniczenie na okres ustanowiony w decyzji udzielanie zamówień na usługi:

a) przedsiębiorstwom podlegających prawu danego państwa trzeciego;

b) przedsiębiorstwom powiązanym z przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. a) oraz posiadającymi zarejestrowaną siedzibę na terenie Wspólnoty, jednakże nie posiadającymi żadnych bezpośrednich i skutecznych powiązań z gospodarką żadnego Państwa Członkowskiego;

c) przedsiębiorstwom przedstawiającym oferty, których przedmiotem są usługi pochodzące z danego państwa trzeciego.

Rada, działając kwalifikowaną większością, podejmie działania jak najszybciej.

Komisja może zaproponować takie działania z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego.

6.  Niniejszy artykuł nie narusza zobowiązań Wspólnoty w odniesieniu do państw trzecich wynikających z międzynarodowych umów w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności zobowiązań w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).TYTUŁ III

REGUŁY DOTYCZĄCE KONKURSÓW NA USŁUGI

Artykuł 60

Przepisy ogólne

1.  Reguły organizowania konkursu ustanawiane są zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu oraz z art. 61 i art. 63–66 i udostępniane podmiotom zainteresowanym udziałem w konkursie.

2.  Dopuszczenie uczestników do udziału w konkursie nie może być ograniczone:

a) do terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego;

b) poprzez wymóg, aby uczestnicy posiadali status osoby fizycznej lub prawnej, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym organizowany jest konkurs.

Artykuł 61

Progi

1.  Niniejszy Tytuł ma zastosowanie do konkursów organizowanych w ramach procedury udzielania zamówień na usługi, których wartość szacunkowa, bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub wyższa od ►M3  422 000 EUR ◄ . Do celów niniejszego ustępu „wartość progowa” oznacza wartość szacunkową zamówienia na usługi, bez podatku VAT, wraz z ewentualnymi nagrodami lub płatnościami na rzecz uczestników.

2.  Niniejszy tytuł ma zastosowanie do wszystkich konkursów, w których całkowita wartość nagród konkursowych oraz płatności na rzecz uczestników jest równa lub wyższa od ►M3  422 000 EUR ◄ .

Do celów niniejszego ustępu „wartość progowa” oznacza całkowitą wartość nagród i płatności, wraz z wartością szacunkową zamówienia na usługi, bez podatku VAT, które może być udzielone na mocy art. 40 ust. 3, o ile podmiot zamawiający nie wykluczy tej możliwości w ogłoszeniu o konkursie.

Artykuł 62

Wyłączenia dotyczące konkursów

Niniejszy tytuł nie ma zastosowania do:

(1) konkursów organizowanych w tych samych przypadkach, o których mowa w art. 20, 21 i 22 dla zamówień na usługi;

(2) konkursów organizowanych w danym Państwie Członkowskim w celu wykonywania działalności, w odniesieniu do której stosuje się art. 30 ust. 1 na mocy decyzji Komisji lub w odniesieniu do której uznano, że ustęp ten może mieć zastosowanie na mocy ust. 4 akapit drugi lub trzeci, lub na mocy ust. 5 akapit czwarty tego artykułu.

Artykuł 63

Zasady dotyczące ogłaszania i przejrzystości

1.  Podmioty zamawiające, który zamierzają przeprowadzić konkurs, zapraszają do udziału za pomocą ogłoszenia o konkursie. Podmioty zamawiające, które przeprowadziły konkurs, informują o wynikach konkursu za pomocą ogłoszenia. Zaproszenie do udziału w konkursie zawiera informacje, o których mowa w załączniku XVIII, natomiast ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera informacje, o których mowa w załączniku XIX, zgodnie z formatem standardowych formularzy przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 68 ust. 2.

Ogłoszenie o wynikach konkursu przekazywane jest Komisji w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia konkursu w sposób, który zostanie ustalony przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 68 ust. 2. W związku z tym Komisja respektuje wszelkie wrażliwe aspekty handlowe, na które mogą zwrócić uwagę podmioty zamawiające przekazując te informacje, dotyczące ilości otrzymanych planów i projektów, tożsamości wykonawców, lub proponowanych cen.

2.  Artykuł 44 ust. 2–8 ma zastosowanie również do ogłoszeń dotyczących konkursów.

Artykuł 64

Środki komunikacji

1.  Artykuł 48 ust. 1, 2 i 4 ma zastosowanie do całej komunikacji dotyczącej konkursów.

2.  Komunikacja, wymiana i przechowywanie informacji odbywa się w sposób zapewniający zachowanie integralności oraz poufności wszystkich informacji przekazywanych przez uczestników konkursu, a także zapoznanie się z planami i projektami przez sąd konkursowy dopiero po upływie terminu ich składania.

3.  Do urządzeń służących do elektronicznego przesyłania planów i projektów mają zastosowanie następujące zasady:

a) informacje dotyczące specyfikacji niezbędne do prezentacji planów i projektów za pomocą środków elektronicznych, w tym dotyczące kodowania dostępne są zainteresowanym stronom. Ponadto urządzenia do elektronicznego przesyłania planów i projektów spełniają wymagania określone w załączniku XXIV;

b) Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub stosować systemy dobrowolnej akredytacji mające na celu zwiększenie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do tych urządzeń.

Artykuł 65

Zasady organizowania konkursów, kwalifikacji uczestników oraz wyboru sądu konkursowego

1.  Organizując konkursy, podmioty zamawiające stosują procedury dostosowane do przepisów niniejszej dyrektywy.

2.  Jeżeli udział w konkursie ma być ograniczony do pewnej liczby uczestników, podmiot zamawiający określa jasne i niedyskryminacyjne kryteria kwalifikacji. W każdym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do udziału powinna być wystarczająca do zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

3.  W skład sądu konkursowego wchodzą wyłącznie osoby fizyczne niezależne od uczestników konkursu. Jeżeli od uczestników konkursu wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe, co najmniej jedna trzecia członków sądu konkursowego powinna posiadać te same lub równoważne kwalifikacje.

Artykuł 66

Decyzje sądu konkursowego

1.  Sąd konkursowy jest niezawisły w swoich decyzjach i opiniach.

2.  Sąd konkursowy dokonuje oceny planów i projektów przedstawionych przez kandydatów anonimowo oraz wyłącznie na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

3.  Sąd konkursowy, w protokole podpisanym przez jego członków, dokonuje zapisu klasyfikacji projektów sporządzonej na podstawie wartości poszczególnych projektów, wraz z komentarzami członków sądu konkursowego oraz ewentualnymi kwestiami wymagającymi wyjaśnienia.

4.  Do czasu wydania opinii lub podjęcia decyzji przez sąd konkursowy należy przestrzegać zasady anonimowości.

5.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydaci mogą zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania, które sąd konkursowy zawarł w protokole, w celu wyjaśnienia pewnych aspektów projektu.

6.  Z dialogu pomiędzy członkami sądu konkursowego a kandydatami sporządza się wyczerpujący protokół.TYTUŁ IV

OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE, UPRAWNIENIA WYKONAWCZE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 67

Obowiązki statystyczne

1.  Państwa Członkowskie, zgodnie z postanowieniami przyjętymi na mocy procedury przewidzianej w art. 68 ust. 2, zapewniają otrzymywanie przez Komisję corocznych sprawozdań statystycznych w podziale na Państwa Członkowskie i kategorie działalności, do których odnoszą się załączniki I–X, dotyczące całkowitej wartości zamówień udzielonych poniżej wartości progowych określonych w art. 16, które w przypadku nieuwzględnienia progów byłyby objęte niniejszą dyrektywą.

2.  W odniesieniu do kategorii działalności, wymienionych w załącznikach II, III, V, IX oraz X, Państwa Członkowskie zapewniają otrzymanie przez Komisję, nie później niż w dniu 31 października 2004 r. oraz przed dniem 31 października każdego kolejnego roku, sprawozdań statystycznych dotyczących zamówień udzielonych w roku poprzednim, zgodnie z postanowieniami przyjętymi na mocy procedury przewidzianej w art. 68 ust. 2. Sprawozdanie statystyczne zawiera informacje wymagane w celu sprawdzenia, czy Porozumienie jest właściwe stosowane.

Informacje wymagane w pierwszym akapicie nie obejmują informacji na temat zamówień na usługi w zakresie badań i rozwoju wymienionych w kategorii 8 załącznika XVII A, zamówień na usługi telekomunikacyjne wymienione w kategorii 5 załącznika XVII A, w którym pozycje ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) są równoważne z następującymi numerami referencyjnymi CPC: 7524, 7525 oraz 7526, ani na temat zamówień na usługi wymienione w załączniku XVII B.

3.  Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być poczynione w taki sposób, aby zapewnić:

a) możliwość pominięcia zamówień o niższej wartości w celu uproszczenia procedur administracyjnych, pod warunkiem że nie zagrozi to przydatności statystyki;

b) zachowanie poufności dostarczonych informacji.

Artykuł 68

Komitet Doradczy

1.  Komisja korzysta z pomocy Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych ustanowionego na mocy art. 1 decyzji Rady 71/306/EWG ( 31 ) (dalej zwanego „Komitetem”).

2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

3.  Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 69

Korekta progów

1.  Co dwa lata, począwszy od dnia 30 kwietnia 2004 r., Komisja dokonuje weryfikacji progów określonych w art. 16 oraz, jeśli to konieczne, dokonuje ich korekty z uwzględnieniem akapitu drugiego, zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2.

Obliczenie wartości progowych oparte jest na średniej dziennej wartości euro wyrażonej w SDR, w okresie 24 miesięcy upływającym w ostatnim dniu sierpnia poprzedzającym korektę ze skutkiem od dnia 1 stycznia. Wartość tak skorygowanych progów, jeśli jest to konieczne, zaokrągla się w dół do najbliższego tysiąca euro, aby zapewnić, że obowiązujące wartości progowe określone w Porozumieniu i wyrażone w SDR, zostaną uwzględnione.

2.  Jednocześnie z przeprowadzeniem korekty na podstawie ust. 1, Komisja dokonuje, zgodnie z procedurą określona w art. 68 ust. 2, dostosowania progów określonych w art. 61 (konkursy) do skorygowanych progów mających zastosowanie do zamówień na usługi.

Wartości progowe określone zgodnie z ust. 1 w walutach krajowych tych Państw Członkowskich, które nie są członkami Unii Walutowej, są zasadniczo zmieniane co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. Obliczenie tych wartości oparte jest na średnich dziennych wartościach tych walut wyrażonych w euro z okresu 24 miesięcy upływającego w ostatnim dniu sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

3.  Skorygowane progi, o których mowa w ust. 1, ich wartości w walutach krajowych oraz dostosowane progi, o których mowa w ust. 2, są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada następującego po ich korekcie.

Artykuł 70

Zmiany

Zgodnie z procedurą określoną w art. 68 ust. 2 Komisja może dokonać zmiany:

a) wykazu podmiotów zamawiających w załącznikach I–X, tak aby spełniały one kryteria określone w art. 2–7;

b) procedur sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, odbioru i dystrybucji ogłoszeń wymienionych w art. 41, 42, 43 i 63;

c) procedur w zakresie szczegółowych odniesień do konkretnych pozycji nomenklatury CPV w ogłoszeniach;

d) numerów odnoszących się do nomenklatury przedstawionej w załączniku XVII, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego dyrektywy, oraz procedur w zakresie odniesień w ogłoszeniach do poszczególnych pozycji w tej nomenklaturze w ramach kategorii usług wymienionych w tym załączniku;

e) numerów odnoszących się do nomenklatury przedstawionej w załączniku XII, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego dyrektywy, oraz procedur w zakresie odniesień w ogłoszeniach do poszczególnych pozycji w tej nomenklaturze;

f) załącznika XI;

g) procedury przesyłania i publikowania danych, o których mowa w załączniku XX, z uwagi na postęp techniczny lub z przyczyn administracyjnych;

h) szczegółów technicznych oraz cech urządzeń służących do elektronicznego przesyłania danych, do których odnoszą się lit. a), f) i g) załącznika XXIV;

i) w celu ułatwień administracyjnych przewidzianych w art. 67 ust. 3, procedur wykorzystania, sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, gromadzenia i dystrybucji sprawozdań statystycznych, o których mowa w art. 67 ust. 1 i ust. 2;

j) procedur technicznych w zakresie metod kalkulacji przedstawionych w art. 69 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi.

Artykuł 71

Wykonanie dyrektywy

1.  Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 stycznia 2006 r. Państwa te niezwłocznie informują o tym fakcie Komisję.

Państwa Członkowskie mogą skorzystać z dodatkowego okresu nieprzekraczającego 35 miesięcy od wygaśnięcia terminu na wdrożenie przepisów niezbędnych do spełnienia postanowień art. 6 niniejszej dyrektywy, określonego w akapicie pierwszym.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Przepisy art. 30 mają zastosowanie od dnia 30 kwietnia 2004 r.

2.  Państwa Członkowskie informują Komisję o tekstach podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych przez nie w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 72

Mechanizmy monitorowania

Zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji ( 32 ), Państwa Członkowskie zapewniają wykonanie niniejszej dyrektywy przy pomocy skutecznych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów.

W tym celu Państwa Członkowskie mogą między innymi powołać lub ustanowić niezależny organ.

Artykuł 73

Uchylenie

Niniejszym uchyla się dyrektywę 93/38/EWG, bez naruszania zobowiązań Państw Członkowskich wskazanych w załączniku XXV, dotyczących terminów wdrożenia jej do prawa krajowego.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy należy interpretować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy oraz należy odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XXVI.

Artykuł 74

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 75

Adresaci

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH TRANSPORTU LUB DYSTRYBUCJI GAZU LUB ENERGII CIEPLNEJ

Belgia

 DistrigazNV Distrigaz.

 Władze lokalne lub związek władz lokalnych dla tego zakresu czynności.

▼M4

Bułgaria

 Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (podmioty upoważnione do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o energii (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 107/9.12.2003)).

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Девен АД.

 ТЕЦ „Марица 3” — АД.

 Топлофикация Бургас — ЕАД.

 Топлофикация Варна — ЕАД.

 Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

 Топлофикация Враца — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Ловеч — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Правец — ЕАД.

 Топлофикация Разград — ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Самоков — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

 Топлофикация Ямбол ЕАД.

 Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (podmioty upoważnione do przesyłania, dystrybucji oraz publicznego zaopatrzenia w gaz ziemny zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o energii (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 107/9.12.2003)).

 

 Булгаргаз — ЕАД.

 Балкангаз 2000 АД.

 Варнагаз АД.

 Велбъждгаз АД.

 Газинженеринг — ООД.

 Газоснабдяване Асеновград АД.

 Газоснабдяване Бургас ЕАД.

 Газоснабдяване Враца ЕАД.

 Газоснабдяване Нова Загора АД.

 Газоснабдяване Нови Пазар АД.

 Газоснабдяване Попово АД.

 Газоснабдяване Първомай АД.

 Газоснабдяване Разград АД.

 Газоснабдяване Русе ЕАД.

 Газоснабдяване Стара Загора ООД.

 Добруджа газ АД.

 Каварна газ ООД.

 Камено-газ ЕООД.

 Кнежа газ ООД.

 Кожухгаз АД.

 Комекес АД.

 Ловечгаз 96 АД.

 Монтанагаз АД.

 Овергаз Инк. АД.

 Павгаз АД.

 Плевенгаз АД.

 Правецгаз 1 АД.

 Примагаз АД.

 Раховецгаз 96 АД.

 Севлиевогаз -2000 — АД.

 Софиягаз ЕАД.

 Хебросгаз АД.

 Централ газ АД.

 Черноморска технологична компания АД.

 Ямболгаз 92 АД.

▼B

Dania

 Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie pozwolenia nadanego na mocy § 4 lov om varmeforsyning, patrz: Consolidation Act nr 772 z dnia 24 lipca 2000 r.

 Podmioty transportujące gaz na podstawie licencji przyznawanej na mocy § 10 lov nr 449 om naturgasforsyning z dnia 31 maja 2000 r.

 Podmioty transportujące gaz na podstawie upoważnienia nadanego na mocy bekendtgørelse nr 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z dnia 13 marca 1974 r.

Niemcy

 Władze lokalne, publiczne organy prawne lub związki publicznych organów prawnych lub przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo dostarczające gaz lub energię cieplną innym podmiotom lub prowadzące ogólną sieć dostawy na mocy art. 2 ust. 3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 10 listopada 2001 r.

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, która transportuje i prowadzi dystrybucję gazu zgodnie z ustawą nr 2364/95, zmienionej ustawami nr 2528/97, 2593/98 oraz 2773/99.

Hiszpania

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión FenoS.A. de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa. Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa. Gas, S.A.

Francja

 Société nationale des gaz du Sud-Ouest, transportujące gaz.

 Gaz de France, założona i prowadząca działalność na mocy loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gas z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

 Podmioty prowadzące dystrybucję energii elektrycznej, wymienione w art. 23 loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

 Compagnie française du méthane, transportujące gaz.

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych, prowadzące dystrybucję energii cieplnej.

Irlandia

 Bord Gáis Éireann

 Inne podmioty, które mogą uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji lub transmisji gazu naturalnego udzielaną przez Commission for Energy Regulation [Komisji ds. Regulacji Energii] na mocy przepisów Gas Acts 1976–2002.

 Podmioty, którym udzielono pozwolenia na mocy Electricity Regulation Act 1999 i które zajmują się dystrybucją energii cieplnej jako operatorzy „Combined Heat and Power Plants” [zakładów skojarzonej produkcji ciepła i energii].

Włochy

 SNAM Rete Gas s.p.a., SGM and EDISON T&S, transportujące gaz.

 Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu i podlegające przepisom ustaw (tekst jednolity) w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych dekretem królewskim nr 2578 z dnia 15 października 1925 r. oraz dekretem Prezydenta nr 902 z dnia 4 października 1986 r.

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla społeczeństwa, o których mowa w art. 10 ustawy nr 308 z dnia 29 maja 1982 r. – Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi.

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla społeczeństwa.

Luksemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange.

 Service industriel de la Ville de Luxembourg.

 Władze lokalne lub związki utworzone przez tego rodzaju władze lokalne odpowiedzialne za dystrybucję energii cieplnej.

Niderlandy

 Podmioty wytwarzające, transportujące lub dystrybuujące gaz na podstawie na podstawie pozwolenia (vergunning) nadawanego przez władze miejskie na mocy Gemeentewet.

 władze miejskie lub na poziomie prowincji zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Gemeentewet lub Provinciewet.

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla społeczeństwa.

Austria

 Podmioty upoważnione do transportu lub dystrybucji gazu na mocy Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, str. 1451–1935 lub Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr 121/2000, z późniejszymi zmianami.

 Podmioty upoważnione do transportu lub dystrybucji gazu na mocy Gewerbeordnung, BGBl. nr 194/1994, z późniejszymi zmianami.

Portugalia

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy art. 1 dekretu-ustawy nr 8/2000 z dnia 8 lutego 2000 r., z wyjątkiem ppkt ii) i iii) w pkt 3 lit. b) w tym artykule.

▼M4

Rumunia

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș”.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București”.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București”.

 „Societăți de distribuție locală (Empresas locales de distribución).”

▼B

Finlandia

 Podmioty publiczne lub inne prowadzące system transportu gazu w sieci lub zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy rozdziału 3(1) lub rozdziału 6(1) maakaasumarkkinalakinaturgasmarknadslagen (508/2000); jak również podmioty miejskie lub przedsiębiorstwa publiczne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją energii cieplnej lub dostarczające energię cieplną sieciom.

Szwecja

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie koncesji nadanej na mocy lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Zjednoczone Królestwo

 Publiczny transporter gazu według definicji zawartej w sekcji 7 art. 1 ustawy Gas Act 1986.

 Osoba będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie dostaw gazu na mocy art. 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996.

 Organ władz lokalnych, który dostarcza lub prowadzi stałą sieć, która świadczy lub będzie świadczyć usługi dla ogółu w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii cieplnej.

 Osoba posiadająca pozwolenie z tytułu sekcji 6 art. 1 lit. a) ustawy Electricity Act 1989 uwzględniającego przepisy sekcji 10 art. 3 tejże ustawy.

 The Northern Ireland Housing Executive [Urząd ds. komunalnych zasobów mieszkaniowych w Irlandii Północnej]
ZAŁĄCZNIK II

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH PRODUKCJI, TRANSPORTU LUB DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Belgia

 SA ElectrabelNV Electrabel.

 Władze lokalne oraz związki władz lokalnych dla tego zakresu czynności.

 SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

▼M4

Bułgaria

 Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (podmioty upoważnione do produkcji, dystrybucji oraz publicznego zaopatrzenia w energię elektryczną zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o energii (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 107/9.12.2003)).,

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

 Девен АД.

 ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

 Електроразпределение Варна — ЕАД.

 Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

 Електроразпределение Плевен — ЕАД.

 Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

 Електроразпределение София Област — ЕАД.

 Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

 Електроразпределение Столично — ЕАД.

 Енергийна компания Марица Изток III — АД.

 Енерго-про България — АД.

 ЕРП Златни пясъци АД.

 Златни пясъци-сервиз АД.

 НЕК ЕАД.

 Петрол АД.

 Руно-Казанлък АД.

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

 Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

 Слънчев бряг АД.

 ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

 ТЕЦ — Варна ЕАД.

 ТЕЦ „Марица 3” — АД.

 ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

▼B

Dania

 Podmioty wytwarzające energię elektryczną na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 10 lov om elforsyning, patrz: Consolidation Act nr 767 z dnia 28 sierpnia 2001 r.

 Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 19 lov om elforsyning, patrz: Consolidation Act nr 767 z dnia 28 sierpnia 2001 r.

 Podmioty przyjmujące odpowiedzialność za system na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 27 lov om elforsyning, patrz: Consolidation Act nr 767 z dnia 28 sierpnia 2001 r.

Niemcy

 Władze lokalne, publiczne organy prawne lub związki publicznych organów prawnych lub przedsiębiorstwa kontrolowane przez Państwo dostarczające energię elektryczną innm przedsiębiorstwom lub prowadzące ogólną sieć dostaw na mocy art. 2 ust. 3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 10 listopada 2001 r.

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, założona na mocy ustawy nr 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ i prowadząca działalność zgodnie z ustawą nr 2773/1999 oraz z dekretem prezydenckim nr 333/1999.

 Spółka „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” znana jako „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ”, założona na mocy art. 14 ustawy nr 2773/1999 i dekretu prezydenckiego nr 328/2000 (Dziennik Ustaw Grecji 268).

Hiszpania

 Red. Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francja

 Électricité de France, założona i prowadząca działalność na mocy loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w art. 23 loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami.

 Compagnie nationale du Rhône.

Irlandia

 The Electricity Supply Bard.

 ESB Independent Energy [ESBIE – dostawa energii elektrycznej].

 Synergen Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej].

 Viridian Energy Supply Ltd. [dostawy energii elektrycznej].

 Huntstown Power Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej].

 Bord Gáis Éireann [dostawa energii elektrycznej].

 Dostawcy i wytwórcy energii elektrycznej działający na podstawie zezwolenia wydanego na mocy Electricity Regulation Act 1999.

Włochy

 Spółki działające w ramach Gruppo Enel upoważnione do produkcji, przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu dekretu legislacyjnego nr 79 z dnia 16 marca 1999 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

 Inne przedsiębiorstwa działające na podstawie koncesji wydanych na mocy dekretu legislacyjnego nr 79 z dnia 16 marca 1999 r.

Luksemburg

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), zajmująca się produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg z dnia 11 listopada 1927 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 4 stycznia 1928 r.

 Władze lokalne odpowiedzialne za transport lub dystrybucję energii elektrycznej.

 Société électrique de l'Our (SEO).

 Syndicat de communes SIDOR.

Niderlandy

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez władze prowincji na mocy Provinciewet.

Austria

 Podmioty prowadzące sieć transmisji lub dystrybucji na mocy Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I nr 143/1998, z późniejszymi zmianami, lub na mocy Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dziewięciu Länder.

Portugalia

—   PODSTAWOWE USTAWODAWSTWO

 ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), utworzona na mocy dekretu-ustawy nr 182/95 z dnia 27 lipca 1995 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 56/97 z dnia 14 marca 1997 r.

 EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), prowadząca działalność na mocy regionalnego dekretu legislacyjnego nr 15/96/A z dnia 1 sierpnia 1996 r.

 EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), prowadząca działalność na mocy dekretu-ustawy nr 99/91 oraz dekretu-ustawy nr 100/91, obydwa dekrety z dnia 2 marca 1991 r.

—   PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy dekretu-ustawy nr 183/95 z dnia 27 lipca 1995 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 56/97 z dnia 14 marca 1997 r., z dalszymi zmianami wprowadzonymi dekretem-ustawą nr 198/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r.

 Niezależne procedury w zakresie energii elektrycznej wynikające z dekretu-ustawy nr 189/88 z dnia 27 maja 1988 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 168/99 z dnia 18 maja 1999 r., nr 313/95 z dnia 24 listopada 1995 r., nr 312/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. oraz nr 339-C/2001 z dnia 29 grudnia 2001 r.

—   TRANSPORT ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na mocy dekretu-ustawy nr 185/95 z dnia 27 lipca 1995 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 56/97 z dnia 14 marca 1997 r.

—   DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy dekretu-ustawy nr 184/95 z dnia 27 lipca 1995 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 56/97 z dnia 14 marca 1997 r., oraz na mocy na mocy dekretu-ustawy nr 344-B/82 z dnia 1 września 1982 r., zmienionego dekretem-ustawą nr 297/86 z dnia 19 września 1986 r. oraz dekretem-ustawą nr 341/90 z dnia 30 października 1990 r. i dekretem-ustawą nr 17/92 z dnia 5 lutego 1992 r.

▼M4

Rumunia

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București”

 „Societatea Națională Nuclearelectrica — SA”

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA”

 „S.C. Electrocentrale Deva SA”

 „S.C. Electrocentrale București SA”

 „S.C. Electrocentrale Galați SA”

 „S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA”

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari”

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni”

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova”

 „Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București”

 „Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București”:

 

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica BANAT” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica DOBROGEA” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MOLDOVA” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA SUD” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA NORD” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica OLTENIA” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA SUD” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA NORD”„SA”

▼B

Finlandia

 Podmioty miejskie i przedsiębiorstwa publiczne produkujące energię elektryczną oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie transportu energii elektrycznej lub sieci dystrybucji oraz za transport energii elektryczne lub za system energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy sekcji 4 lub 16 sähkömarkkinalakielmarknadslagen (386/1995).

Szwecja

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na podstawie koncesji nadawanej na mocy ellagen (1997:857).

Zjednoczone Królestwo

 Osoba posiadająca pozwolenie z tytułu sekcji 6 ustawy Electricity Act 1989.

 Osoba posiadająca pozwolenie z tytułu art. 10 ust. 1 Electricity (Northern Irlandia) Order 1992.
ZAŁĄCZNIK III

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH PRODUKCJI, TRANSPORTU LUB DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ

Belgia

 Aquinter.

 Władze lokalne oraz związki władz lokalnych dla tego zakresu czynności.

 Société wallonne des Eaux.

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening.

▼M4

Bułgaria

 „В И К — Батак” — ЕООД, Батак

 „В и К — Белово” — ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” — ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш” — ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” — ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” — ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас

 „Бързийска вода” — ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна

 „ВиК-Златни пясъци” — ООД, Варна

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” — ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” — ЕООД, Велинград

 „ВИК” — ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца

 „В И К” — ООД, Габрово

 „В И К” — ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупница” — ЕООД, Дупница

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих

 „В И К — Кресна” — ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” — ЕООД, Кубрат

 „ВИК” — ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон” — ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация — П” — ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Перник

 „В И К” — ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” — ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав” — ЕООД, Разград

 „ВКТВ” — ЕООД, Ракитово

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Русе

 „УВЕКС” — ЕООД, Сандански

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Свищов

 „Бяла” — ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Силистра

 „В и К” — ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” — АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София

 „Стамболово” — ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” — ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен” — ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето” — ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол

▼B

Dania

 Podmioty zajmujące się dostawą wody według definicji w § 3 art. 3 lovbekendtgørelse nr 130 om vandforsyning m.v. z dnia 26 lutego 1999 r.

Niemcy

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze poszczególnych Lider (spółki użyteczności publicznej).

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit poszczególnych Länder.

 Podmioty zajmujące się produkcją wody na mocy Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z dnia 12 lutego 1991 r., ostatnio zmienionej dnia 15 maja 2002 r.

 Spółki będące własnością publiczną zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Kommunalgesetze, a zwłaszcza Gemeindeverordnungen poszczególnych Länder.

 Przedsiębiorstwa utworzone na mocy Aktiengesetz z dnia 6 września 1965 r., ostatnio zmienionej dnia 19 lipca 2002 r., lub na mocy GmbH-Gesetz z dnia 20 kwietnia 1892 r., ostatnio zmienionej dnia 19 lipca 2002 r., bądź też posiadające status prawny Kommanditgesellschaft (spółki komandytowej), zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na podstawie specjalnej umowy zawartej z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

Grecja

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” lub „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Status prawny tej spółki podlega przepisom ujednoliconej ustawy nr 2190/1920, ustawy nr 2414/1996 i dodatkowo przepisom ustawy nr 1068/80 i ustawy nr 2744/1999.

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) podlegająca przepisom ustawy nr 2937/2001 (Grecki Dziennik Ustaw 169 Α’) oraz ustawy nr 2651/1998 (Grecki Dziennik Ustaw 248 Α’).

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), która prowadzi działalność na mocy ustawy nr 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης”, które zajmują się produkcją i dystrybucją wody na mocy ustawy nr 1069/80 z dnia 23 sierpnia 1980 r.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης”, które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες”, które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Hiszpania

 Mancomunidad de Canales de Taibilla.

 Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

 Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francja

 Władze regionalne lub lokalne oraz lokalne organy publiczne zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody pitnej.

Irlandia

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Włochy

 Organy odpowiedzialne za zarządzanie różnymi etapami usług w zakresie dystrybucji wody z tytułu jednolitych przepisów prawa w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych dekretem królewskim nr 2578 z dnia 15 października 1925 r., dekretem prezydenckim nr 902 z dnia 4 października 1986 r. oraz dekretem legislacyjnym nr 267 przedstawiającym ujednolicony tekst ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 112–116.

 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese utworzona dekretem królewskim – ustawa nr 2060 z dnia 19 października 1919 r.

 Ente Acquedotti Siciliani utworzona ustawą regionalną nr 2/2 z dnia 4 września 1979 r. oraz ustawą regionalną nr 81 z dnia 9 sierpnia 1980 r.

 Ente Sardo Acquedotti e Fognature utworzona ustawą nr 9 z dnia 5 lipca 1963 r.

Luksemburg

 Działy władz lokalnych odpowiedzialne za dystrybucję wody.

 Związki władz lokalnych zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody, utworzone na mocy loi concernant la création des syndicats de communes z dnia 23 lutego 2001 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 grudnia 1958 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 1981 r., oraz na mocy loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre z dnia 31 lipca 1962 r.

Niderlandy

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody zgodnie z Waterleidingwet.

Austria

 Władze lokalne oraz związki władz lokalnych zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy Wasserversorgungsgesetze dziewięciu Länder.

Portugalia

 INTERMUNICIPAL SYSTEMS [systemy międzymiejskie] – przedsiębiorstwa obejmujące Państwo lub inne podmioty publiczne, z większościowym udziałem oraz przedsiębiorstwa prywatne, na mocy dekretu-ustawy nr 379/93 z dnia 5 listopada 1993 r. Dopuszcza się bezpośrednią administrację przez państwo.

 MUNICIPAL SYSTEMS [systemy miejskie] – władze lokalne oraz związki władz lokalnych, przedsiębiorstwa usługowe współpracujące z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwa, w których całość lub większa część kapitału znajduje się rękach publicznych lub przedsiębiorstwa prywatne na mocy dekretu-ustawy nr 379/93 z dnia 5 listopada 1993 oraz ustawy nr 58/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r.

▼M4

Rumunia

 Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (oddziały władz lokalnych i spółek zajmujących się produkcją, transportem i dystrybucją wody)

▼B

Finlandia

 Władze zajmujące się dostawą wody z tytułu sekcji 3 vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001).

Szwecja

 Władze lokalne oraz spółki miejskie zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Zjednoczone Królestwo

 Spółka mianowana na przedsiębiorcę zajmującego się wodą lub przedsiębiorcę w zakresie kanalizacji na mocy Water Industry Act 1991.

 Instytucja wodno-kanalizacyjna utworzona na mocy sekcji 62 ustawy Local Government etc (Scotland) Act 1994.

 The Department for Regional Development (Northern Irlandia) [Departament ds. Rozwoju Regionalnego w Irlandii Północnej].
ZAŁĄCZNIK IV

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE USŁUG KOLEJOWYCH

Belgia

 Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

▼M4

Bułgaria

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

▼B

Dania

 Danske Statsbaner.

 Podmioty działające na mocy lov nr 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne z dnia 20grudnia 2000 r.

 Ørestadsselskabet I/S.

Niemcy

 Deutsche Bahn AG.

 Inne przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe dla ludności na mocy art. 2 ust. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz z dnia 27 grudnia 1993 r., ostatnio zmienionej dnia 21 czerwca 2002 r.

Grecja

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2671/98.

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” na mocy ustawy nr 2366/95.

Hiszpania

 Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

 Red. Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Ferrocarriles de Mallorca.

Francja

 Société nationale des chemins de fer français oraz inne sieci kolejowe dostępne dla ludności, o których mowa w loi d'orientation des transports intérieurs nr 82–1153 z dnia 30 grudnia 1982 r., tytuł II, rozdział 1.

 Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97–135 z dnia 13 lutego 1997 r.

Irlandia

 Iarnród Éireann [Irish Rail] [Koleje Irlandzkie].

 Railway Procurement Agency.

Włochy

 Ferrovie dello Stato S. p. A.

 Trenitalia S. p. A.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 10 dekretu królewskiego nr 1447 z dnia 9 maja 1912 r., zatwierdzającego jednolity tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 4 ustawy nr 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa lub władze lokalne świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 14 ustawy nr 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 8 i art. 9 dekretu legislacyjnego nr 422 z dnia 19 listopada 1997 r. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, według zasad określonych w art. 4 ust. 4 ustawy nr 9 z dnia 15 marca 1997 r., zmienionego dekretem legislacyjnym nr 400 z dnia 20 września 1999 r. oraz art. 45 ustawy nr 166 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

Luksemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Niderlandy

 Podmioty ds. zakupów w obszarze usług kolejowych.

Austria

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs–Gesellschaft mbH sowie.

 Podmioty upoważnione do świadczenia usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957, z z późniejszymi zmianami.

Portugalia

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., na mocy dekretu-ustawy nr 109/77 z dnia 23 marca 1977 r.

 REFER, E.P., na mocy dekretu-ustawy nr 104/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r.

 RAVE, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 323-H/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.

 Fertagus, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 189-B/99 z dnia 2 czerwca 1999 r.

 Metro do Porto, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 394-A/98 z dnia 15 grudnia 1998 r, zmienionego dekretem-ustawa nr 261/2001 z dnia 26 września 2001 r.

 Normetro, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 394-A/98 z dnia 15 grudnia 1998,, zmienionego dekretem-ustawa nr 261/2001 z dnia 26 września 2001 r.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 15/95 z dnia 8 lutego 1995 r.

 Metro do Mondego, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 10/2002 z dnia 24 stycznia 2002 r.

 Metro Transportes do Sul, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 337/99 z dnia 24 sierpnia 1999 r.

 Władze lokalne oraz przedsiębiorstwa władz lokalnych świadczące usługi transportowe na mocy ustawy nr 159/99 z dnia 14 września 1999 r.

 Władze publiczne oraz przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy ustawy nr 10/90 z dnia 17 marca 1990 r.

 Przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy ustawy nr 10/90 z dnia 17 marca 1990 r., gdzie mają szczególne lub wyłączne prawa.

▼M4

Rumunia

 Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători”

▼B

Finlandia

 VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag.

Szwecja

 Podmioty publiczne świadczące usługi kolejowe zgodnie z förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar oraz lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

 Regionalne i lokalne podmioty publiczne zajmujące się reionalną lub lokalną komunikacją kolejową na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Podmioty prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy upoważnienia nadanego im z tytułu förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, o ile takie pozwolenie jest zgodne z art. 2 ust. 3 dyrektywy.

Zjednoczone Królestwo

 Railtrack plc.

 Eurotunnel plc.

 Northern Ireland Transport Holding Company.

 Northern Ireland Railways Company Limited.
ZAŁĄCZNIK V

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE MIEJSKICH USŁUG KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH, TROLEJBUSOWYCH LUB AUTOBUSOWYCH

Belgia

 Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel.

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut).

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn).

 Spółki prywatne korzystające ze szczególnych lub wyłącznych praw.

▼M4

Bułgaria

 „Метрополитен” ЕАД София,

 „Столичен електротранспорт” ЕАД София,

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София,

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас,

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца,

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово,

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник,

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен,

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив,

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе,

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен,

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора,

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково,

▼B

Dania

 Danske Statsbaner.

 Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności (zwyczajowe regularne usługi) na podstawie upoważenienia nadanego im na mocy lovbekendtgørelse nr 738 om buskørsel z dnia 22 grudnia 1999 r.

 Ørestadsselskabet I/S.

Niemcy

 Przedsiębiorstwa świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu na krótkich trasach na podstawie upoważnienia nadanego im na mocy Personenbeförderungsgesetz z dnia 21 marca 1961 r., ostatnio zmienionego dnia 21 sierpnia 2002 r.

Grecja

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 768/1970 (Α’273), ustawy nr 588/1977 (Α’148) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α’283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 352/1976 (Α’ 147) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α’283).

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2175/1993 (Α’211) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α’283).

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2175/1993 (Α’211) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α’283).

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.”, utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 1955/1991.

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu nr 3721/1957, dekretu legislacyjnego nr 716/1970 oraz ustawy nr 66/79 i ustawy nr 2898/2001 (Α’71).

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („κ.τ.ε.λ.”), prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α’268).

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, znana również odpowiednio jako „ΡΟΔΑ” oraz „ΔΕΑΣ ΚΩ”, prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α’268).

Hiszpania

 Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

 Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francja

 Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 7-II loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153 z dnia 30 grudnia 1982 r.

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français oraz inne podmioty świadczące usługi transportowe na podstawie upoważnienia nadanego im przez Syndicat des transports d'Ile-de-France, na mocy rozporządzenia nr 59–151 z dnia 7 stycznia 1959 r. z późn. zm. oraz dekretów wykonawczych w odniesieniu do organizacji transportu pasażerskiego w regionie Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97–135 z dnia 13 lutego 1997 r.

Irlandia

 Iarnród Éireann [Irish Rail] [Koleje Irlandzkie].

 Railway Procurement Agency.

 Luas [Dublin Light Rail].

 Bus Éireann [Irish Bus] [Autobusy Irlandzkie].

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus] [Autobusy miejskie dla miasta stołecznego Dublin].

 Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy zmienionej ustawy Road Transport Act 1932.

Włochy

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego drogą kolejową, systemem automatycznym, tramwajami, trolejbusami lub autobusami lub zarządzające odpowiednimi infrastrukturami na poziomie krajowym.

 Obejmują one, dla przykładu:

 

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe na podstawie koncesji nadanej im na mocy ustawy nr 1822 z dnia 28 września 1939 r. – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) – art. 1, zmienionego art. 45 dekretu prezydenckiego nr 771 z dnia 28 czerwca 1955 r.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 1 ust. 4 lub ust.15 dekretu królewskiego nr 2578 z dnia 15 października 1925 r. – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da częśće dei comuni e delle province.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy dekretu legislacyjnego nr 422 z dnia 19 listopada 1997 r. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, według zasad określonych w art. 4 ust. 4 ustawy nr 59 z dnia 15 marca 1997 r. – z późniejszymi zmianami wprowadzonymi dekretem legislacyjnym nr 400 z dnia 20 września 1999 r., oraz w art. 45 ustawy nr 166 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 113 jednolitego tekstu ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, zatwierdzonego ustawą nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w art. 35 ustawy nr 448 z dnia 28 grudnia 2001 r.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej im na mocy art. 242 lub art. 256 dekretu królewskiego nr 1447 z dnia 9 maja 1912 r. zatwierdzającego ujednolicony tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa oraz władze lokalne prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej im na mocy art. 4 ustawy nr 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej im na mocy art. 14 ustawy nr 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Luksemburg

 Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

 Przedsiębiorstawa autobusowe prowadzące działalność na mocy règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.

Niderlandy

 Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy rozdziału II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer.

Austria

 Podmioty upoważnione do świadczenia usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957, z późniejszymi zmianami, lub na mocy Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999, z późniejszymi zmianami.

Portugalia

 Metropolitano de Lisboa, E.P., na mocy dekretu-ustawy nr 439/78 z dnia 30 grudnia 1978 r.

 Władze lokalne, spółki i przedsiębiorstwa władz lokalnych działające na podstawie przepisów ustawy nr 58/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r., świadczące usługi transportowe na mocy ustawy nr 159/99 z dnia 14 września 1999 r.

 Władze publiczne oraz przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy ustawy nr 10/90 z dnia 17 marca 1990 r.

 Przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy ustawy nr 10/90 z dnia 17 marca 1990 r., gdzie mają szczególne lub wyłączne prawa.

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (dekret nr 37272 z dnia 31 grudnia 1948 r.).

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy ustawy nr 688/73 z dnia 21 grudnia 1973 r.

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy dekretu-ustawy nr 38144 z dnia 31 grudnia 1950 r.

▼M4

Rumunia

 SC Transport cu Metroul București „METROREX” SA,

 Regii autonome locale de transport urban de călători (niezależne podmioty lokalne zajmujące się przewozem osób w miastach)

▼B

Finlandia

 Podmioty świadczące regularne usługi w zakresie transportu autokarowego na podstawie specjalnej lub wyłącznej licencji nadawanej na mocy laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), jak również władze ds. transportu miejskiego i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi w zakresie transportu publicznego autobusami, koleją lub koleją podziemną, bądź też prowadzące sieć w celu świadczenia tego rodzaju usług transportowych.

Szwecja

 Podmioty świadczące usługi w zakresie kolei miejskich lub tramwajów na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

 Podmioty publiczne lub prywatne prowadzące usługi trolejbusowe lub autobusowe zgodnie z lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Zjednoczone Królestwo

 London Regional Transport.

 London Underground Limited.

 Transport for London.

 Podmiot zależny spółki Transport for London w rozumieniu sekcji 424 art. 1 ustawy Greater London Authority Act 1999.

 Strathclyde Passenger Transport Executive.

 Greater Manchester Passenger Transport Executive.

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive.

 Brighton Borough Council.

 South Yorkshire Passenger Transport Executive.

 South Yorkshire Supertram Limited.

 Blackpool Transport Services Limited.

 Conwy County Borough Council.

 Osoba świadcząca lokalne usługi transportowe w Londynie według definicji w sekcji 179 art.1 ustawy Greater London Authority Act 1999 (transport autobusowy) zgodnie z umową zawartą przez spółkę Transport for London z tytułu sekcji 156 art. 2 tejże ustawy bądź też zgodnie z umową spółki zależnej świadczącej usługi transportowe według definicji zawartej w sekcji 169 tej ustawy.

 Northern Ireland Transport Holding Company.

 Osoba posiadająca pozwolenie na świadczenie usług drogowych z tytułu sekcji 4 art. 1 ustawy Transport Act (Northern Irlandia) 1967 upoważniające ją do świadczenia regularnych usług transportowych w zakresie określonym w tym pozwoleniu.
ZAŁĄCZNIK VI

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORZE USŁUG POCZTOWYCH

BELGIA

De PostLa Poste

▼M4

BUŁGARIA

 „Български пощи” ЕАД

▼B

DANIA

Post Danmark, jf. Lov nr 569 om Post Danmark A/S z dnia 6 czerwca 2002 r.

NIEMCY

GRECJA

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ utworzona na mocy dekretu legislacyjnego nr 496/70 i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2668/98 (ELTA)

HISZPANIA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCJA

La Poste

IRLANDIA

An Post plc

WŁOCHY

Poste Italiane S.p.A.

LUKSEMBURG

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NIDERLANDY

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTUGALIA

CTT – Correios de Portugal

▼M4

RUMUNIA

 Compania Națională „Poșta Română SA”

▼B

FINLANDIA

SZWECJA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI–I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
ZAŁĄCZNIK VII

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA ROPY LUB GAZU

Belgia

▼M4

Bułgaria

 Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (spółki prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego zgodnie z ustawą o rudzie żelaza i zasobach mineralnych (opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 23/12.3.1999) lub ustawą o koncesjach (opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 92/17.10.1995)),

 

 „Аншуц България” — ЕООД, София,

 „Петреко-България” — ЕООД, София,

 „Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София,

 „Мерлоуз Рисорсиз” — ООД, Люксембург,

 „Петреко САРЛ”, Люксембург,

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” — ООД, Виена, Австрия,

 „Джей Кей Екс България Лимитид” — Лондон, Англия,

 „Рамко България Лимитид” — Абърдийн, Шотландия,

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” — Дъблин, Ирландия,

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация,

 Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” — Кайманови острови.

▼B

Dania

Podmioty zgodnie z:

 Lov om Danmarks undergrund, patrz: Consolidation Act nr 526 z dnia 11 czerwca 2002 r.

 Lov om kontinentalsoklen, patrz: Consolidation Act nr 182 z dnia 1 maja 1979 r.

Niemcy

 Przedsiębiorstwa zgodnie z Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r.

Grecja

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, na mocy ustawy nr 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Hiszpania

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited.

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Muphy Spain oil company.

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited.

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG.

 YCI España, L.C.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francja

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy na mocy code minier oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności dekret nr 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r.

Irlandia

 Podmioty, którym udzielono upoważnienia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu na mocy następujących przepisów prawa:

 

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Włochy

 Podmioty, którym udzielono upoważnienia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu lub na przechowywanie gazu naturalnego pod ziemią na mocy następujących przepisów legislacyjnych:

 

 ustawy nr 136 z dnia 10 lutego 1953 r.;

 ustawy nr 6 z dnia 11 stycznia 1957 r., zmienionej ustawą nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.;

 ustawy nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.;

 dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r.;

 ustawy nr 170 z dnia 26 kwietnia 1974 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi dekretem legislacyjnym nr 164 z dnia 23 maja 2000 r.

Luksemburg

Niderlandy

 Podmioty zgodnie z Mijnbouwwet (1 stycznia 2003 r.).

Austria

 Podmioty upoważnione do poszukiwania lub wydobycia ropy lub gazu na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, z późniejszymi zmianami.

Portugalia

Podmioty zgodnie z:

 dekretem-ustawą nr 109/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r. oraz Portaria (rozporządzenie ministra) nr 790/94 z dnia 5 września 1994 r.

 dekretem-ustawą nr 82/94 z dnia 24 sierpnia 1994 r. oraz Despacho (decyzja) nr A-87/94 z dnia 17 stycznia 1994 r.

▼M4

Rumunia

 „Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București”,

 „Societatea Națională Romgaz SA Mediaș”.

▼B

Finlandia

Szwecja

 Podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie lub wyzyskiwanie ropy lub gazu na mocy minerallagen (1991:45) lub podmioty, którym udzielono upoważnienie na mocy lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Zjednoczone Królestwo

 Osoba prowadząca działalność na podstawie udzielonego jej pozwolenia na mocy Petroleum Act 1998 lub na podstawie pozwolenia posiadającego taki efekt prawny, jak gdyby zostało udzielone na mocy tej ustawy.

 Osoba posiadająca pozwolenie na mocy ustawy Petroleum (Production) Act (Northern Irland) 1964.
ZAŁĄCZNIK VIII

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W SEKTORACH POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA WĘGLA I INNYCH PALIW STAŁYCH

Belgia

▼M4

Bułgaria

 Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (spółki zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych zgodnie z ustawą o rudzie żelaza i zasobach mineralnych (opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 23/12.3.1999) lub ustawą o koncesjach (opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 92/17.10.1995)),

 

 „Балкан МК” — ЕООД,

 „Въглища Перник” — ООД,

 „Елшица-99” — АД,

 „Карбон Инвест” — ООД,

 „Каусто-голд” — АД,

 „Мес Ко ММ5” — ЕООД,

 „Мина Балкан — 2000” — АД,

 „Мина Бели брег” — АД,

 „Мина Открит въгледобив” — ЕАД,

 „Мина Пирин” — ЕАД,

 „Мина Станянци” — АД,

 „Мина Черно море — Бургас” — ЕАД,

 „Мина Чукурово” — АД,

 „Мини Бобов дол” — ЕАД,

 „Мини Марица-изток” — ЕАД,

 „Рекоул” — АД,

 „Руен Холдинг” — АД,

 „Фундаментал” — ЕООД

▼B

Dania

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy Consolidation Act nr 569 z dnia 30 czerwca 1997 r.

Niemcy

 Przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r.

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem węgla i innych paliw stałych na mocy kodeksu górniczego z 1973 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 1976 r.

Hiszpania

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonifera del Narcea, S.A.

 Compañia Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 Gonzalez y Diez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco–leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano–aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francja

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy code minier wraz z przepisami wykonawczymi, a w szczególności na mocy dekretu nr 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r.

Irlandia

 Bord na Mona plc. spółka utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy Turf Development Act 1946 to 1998.

Włochy

 Carbosulcis S.p.A.

Luksemburg

Niderlandy

Austria

 Podmioty upoważnione do poszukiwania lub wydobycia węgla lub innych paliw stałych na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, z późniejszymi zmianami.

Portugalia

 Empresa Nacional de Urânio.

▼M4

Rumunia

 Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

 Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

▼B

Finlandia

 Podmioty korzystające ze specjalnej koncesji na poszukiwanie lub wydobycie paliw stałych udzielanej na mocy laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuttalagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (…).

Szwecja

 Podmioty korzystające z koncesji na poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych na podstawie koncesji udzielanej im na mocy minerallagen (1991:45) lub lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, lub podmioty, którym udzielono upoważnienia na mocy lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Zjednoczone Królestwo

 Każdy operator posiadający odpowiednie pozwolenie (w rozumieniu ustawy Coal Industry Act 1994).

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Irland).

 Osoba prowadząca działalność na podstawie licencji na prace poszukiwawcze, pozwolenie na eksploatację terenu pod prace górnicze, licencji na prace górnicze lub pozwolenia górniczego według definicji zawartej w sekcji 57 art. 1 ustawy Mineral Development Act (Northern Irland) 1969.
ZAŁĄCZNIK IX

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ PORTÓW MORSKICH LUB ŚRÓDLĄDOWYCH LUB INNYCH TERMINALI

Belgia

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen.

 Havenbedrijf van Gent.

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen.

 Port autonome de Charleroi.

 Port autonome de Namur.

 Port autonome de Liège.

 Port autonome du Centre et de l'Ouest.

 Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel.

 Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

▼M4

Bułgaria

 ДП „Пристанищна инфраструктура”

 Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) (podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty lub ich części do celów transportu publicznego o znaczeniu krajowym, wymienione w załączniku 1 do art. 103a ustawy o przestrzeni morskiej, wodnych drogach śródlądowych i portach Republiki Bułgarii (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 12/11.2.2000)

 

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12/11.2.2000) (podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty lub ich części do celów transportu publicznego o znaczeniu regionalnym, wymienione w załączniku 2 do art. 103a ustawy o przestrzeni morskiej, wodnych drogach śródlądowych i portach Republiki Bułgarii (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 12/11.2.2000)

 

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт — Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой — Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол — България” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

 „Свободна зона — Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” — АД

 „Свилоза” АД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „Екопетролиум” ООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 „Свободна зона — Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

▼B

Dania

 Porty określone w § 1 lov nr 326 om havne z dnia 28 maja 1999 r.

Niemcy

 Porty morskie będące w całości lub częściowo w posiadaniu władz terytorialnych (Länder, Kreise, Gemeinden).

 Porty śródlądowe podlegające Hafenordnung na mocy Wassergesetze poszczególnych Länder.

Grecja

 „Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Π. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2688/99.

 „Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία” („Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2688/99.

 „Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Α. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 Inne porty podlegające dekretowi prezydenckiemu nr 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Hiszpania

 Ente público Puertos del Estado.

 Autoridad Portuaria de Alicante.

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril.

 Autoridad Portuaria de Avilés.

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

 Autoridad Portuaria de Baleares.

 Autoridad Portuaria de Barcelona.

 Autoridad Portuaria de Bilbao.

 Autoridad Portuaria de Cartagena.

 Autoridad Portuaria de Castellón.

 Autoridad Portuaria de Ceuta.

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

 Autoridad Portuaria de Gijón.

 Autoridad Portuaria de Huelva.

 Autoridad Portuaria de Las Palmas.

 Autoridad Portuaria de Málaga.

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

 Autoridad Portuaria de Melilla.

 Autoridad Portuaria de Pasajes.

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

 Autoridad Portuaria de Santander.

 Autoridad Portuaria de Sevilla.

 Autoridad Portuaria de Tarragona.

 Autoridad Portuaria de Valencia.

 Autoridad Portuaria de Vigo.

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa.

 Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francja

 Port autonome de Paris utworzony na mocy loi no 68–917 relative au port autonome de Paris z dnia 24 października 1968 r.

 Port autonome de Strasbourg utworzony na mocy convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port z dnia 20 maja 1923 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 26 kwietnia 1924 r.

 Ports autonomes prowadzące działalność na mocy art. L. 111–1 et seq. code des ports maritimes.

 Ports non autonomes prowadzące działalność na mocy art. R. 121–1 et seq. code des ports maritimes.

 Porty zarządzane przez władze regionalne oraz władze poszczególnych okręgów (département) lub prowadzące działalność na podstawie koncesji przyznanej im przez władze regionalne lub władze danego okręgu (département) na mocy art. 6 ustawy nr 83–663 z dnia 22 lipca 1983 r. stanowiącej uzupełnienie do loi no 83–8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État z dnia 7 stycznia 1983 r.

 Voies navigables de France, spółka państwowa podlegająca przepisom art. 124 ustawy nr 90–1168 z dnia 29 grudnia 1990 r., z późniejszymi zmianami.

Irlandia

 Porty prowadzące działalność na mocy ustawy Harbours Acts 1946 to 2000.

 Port of Rosslare Harbour prowadzący działalność na mocy ustawy Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Włochy

 Porty krajowe i inne porty zarządzane przez Capitaneria di Porto na mocy Codice della navigazione, dekret królewski nr 327 z dnia 30 marca 1942 r.

 Porty autonomiczne (enti portuali) utworzone na mocy specjalnych praw z tytułu art. 19 Codice della navigazione, dekret królewski nr 327 z dnia 30 marca 1942 r.

Luksemburg

 Port de Mertert, utworzony i prowadzący działalność na mocy loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle z dnia 22 lipca 1963 r., z późniejszymi zmianami.

Niderlandy

 Podmioty zamawiające w zakresie wyposażenia portów morskich lub portów śródlądowych lub innych terminali.

Austria

 Porty śródlądowe będące w całości lub częściowo w posiadaniu Länder oraz/lub Gemeinden.

Portugalia

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., na mocy dekretu-ustawy nr 335/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., na mocy dekretu-ustawy nr 336/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APS – Administração do Porto de Sines, S.A., na mocy dekretu-ustawy nr 337/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, na mocy dekretu-ustawy nr 338/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., na mocy dekretu-ustawy nr 339/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 IPN – Instituto Portuário do Norte, na mocy dekretu-ustawy nr 242/99 z dnia 28 czerwca 1999 r.

 ICP – Instituto Portuário do Centro, na mocy dekretu-ustawy nr 243/99 z dnia 28 czerwca 1999 r.

 IPS – Instituto Portuário do Sul, na mocy dekretu-ustawy nr 244/99 z dnia 28 czerwca 1999 r.

 IDN – Instituto da Navegabilidade do Douro, na mocy dekretu-ustawy nr 138-A/97 z dnia 3 czerwca 1997 r.

▼M4

Rumunia

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

▼B

Finlandia

 Porty prowadzące działalność na mocy laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuistalagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) oraz porty utworzone na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy sekcji 3 laki yksityisistä yleisistä satamistalagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Saimaan kanavan hoitokuntaFörvaltningsnämnden för Saima kanal.

Szwecja

 Obiekty portowe i inne terminale zgodnie z lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn oraz förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Zjednoczone Królestwo

 Organ władzy lokalnej, który wykorzystuje dany obszar geograficzny dla potrzeb zapewnienia obiektów portów morskich lub śródlądowych lub innego rodzaju terminali dla przewoźników drogą wodną morską lub śródlądową.

 Władze portowe w rozumieniu sekcji 57 ustawy Harbours Act 1964.

 British Waterways Board.

 Władze portowe według definicji zawartej w sekcji 38 ust. 1 ustawy Harbours Act (Northern Irland) 1970.
ZAŁĄCZNIK X

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ PORTÓW LOTNICZYCH

Belgia

 Belgocontrol.

 Brussels International Airport Company [Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy w Brukseli].

 Luchthaven van Deurne.

 Luchthaven van Oostende.

 SA Brussels South Charleroi Airport.

 SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset.

▼M4

Bułgaria

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (Dyrekcja Generalna „Zarząd Lotnictwa Cywilnego”)

 ДП „Ръководство на въздушното движение”

 Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (podmioty gospodarcze zarządzające lotniskami cywilnymi do użytku publicznego wyznaczone przez Radę Ministrów zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o lotnictwie cywilnym (opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 94/1.12.1972)

 

 „Летище София” ЕАД

 „Летище Варна” ЕАД

 „Летище Бургас” ЕАД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

▼B

Dania

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie upoważnienia nadawanego na mocy § 55 art.1 lov om luftfart, patrz: Consolidation Act nr 543 z dnia 13 czerwca 2001 r.

Niemcy

 Porty lotnicze według definicji w art. 38 ust.2 pkt 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z dnia 19 czerwca 1964, ostatnio zmienionej dnia 21 sierpnia 2002 r.

Grecja

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”) prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 714/70, zmienionegoustawą nr 1340/83; organizację spółki przedstawiono w dekrecie prezydenckim nr 56/89, z późniejszymi zmianami.

 Spółka „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” w Spata prowadząca działalności na mocy dekretu legislacyjnego nr 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας”„Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις).

 „Φορείς Διαχείρισης” zgodnie z postanowieniami dekretu prezydenckiego nr 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grecki Dziennik Ustaw Α 137).

Hiszpania

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Francja

 Porty lotnicze prowadzone przez spółki państwowe na mocy art. L. 251-1, art. L.260-1 oraz art. L. 270-1 code de l'aviation civile.

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielanej przez Państwo na mocy art. R.223-2 code de l'aviation civile.

 Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 Porty lotnicze utworzone przez organ władzy publicznej, które podlegają konwencji określonej w art. L. 221-1 code de l'aviation civile.

Irlandia

 Porty lotnicze w miastach Dublin, Cork i Shannon zarządzane przez spółkę Aer RiantaIrish Airports [Irlandzkie Porty Lotnicze].

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie licencji użytku publicznego nadanej im a na mocy ustawy Irish Aviation Authority Act 1993 zmienionej ustawą Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, w których prowadzi się wszelkie kursowe usługi lotnicze w celu transportu publicznego pasażerów, przesyłek lub ładunku.

Włochy

 AAAVTAG.

 Podmioty zarządzające utworzone na podstawie specjalnych ustaw.

 Podmioty prowadzące obiekty lotnicze na podstawie koncesji nadanej im na mocy art. 694 Codice della navigazione, dekret królewski nr 347 z dnia 30 marca 1942 r.

 R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luksemburg

 Aéroport du Findel.

Niderlandy

 Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy art. 18 i nast. Luchtvaartwet.

Austria

 Podmioty upoważnione do zapewnienia obiektów lotniczych na mocy Luftfahrtgesetz, BGBl. nr 253/1957, z późniejszymi zmianami.

Portugalia

 ANA – Aeroportos de Portugal, SA, utworzony na mocy dekretu-ustawy nr 404/98 z dnia 18 grudnia 1998 r.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., utworzony na mocy dekretu-ustawy nr 404/98 z dnia 18 grudnia 1998 r.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., utworzony na mocy dekretu-ustawy nr 453/91 z dnia 11 grudnia 1991 r.

▼M4

Rumunia

 Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă București” — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional București — Băneasa” — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Constanța” — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia” — SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

 Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

 

 Regia Autonomă Aeroportul Arad

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

▼B

Finlandia

 Porty lotnicze zarządzane przez „IlmailulaitosLuftfartsverket”, lub przez przedsiębiorstwo miejskie lub publiczne na mocy ilmailulakiluftfartslagen (281/1995).

Szwecja

 Porty lotnicze będące własnością publiczną i zarządzane przez spółki publiczne zgodnie z luftfartslagen (1957:297).

 Porty lotnicze będące w rękach prywatnych i zarządzane przez osoby prywatne posiadające licencję na prowadzenie działalności, przy czym licencja ta odpowiada kryteriom określonym w art. 2 ust. 3 dyrektywy.

Zjednoczone Królestwo

 Organ władz lokalnych, który wykorzystuje dany obszar geograficzny w celu zapewnienia portu lotniczego lub innych obiektów stacji końcowych dla przewoźników powietrznych.

 Operator portu lotniczego w rozumieniu ustawy Airports Act 1986, który sprawuje zarząd nad portem lotniczym z zastrzeżeniem regulacji gospodarczej wynikającej z części IV tej ustawy.

 Operator portu lotniczego w rozumieniu Airports Act 1986, który sprawuje zarząd nad portem lotniczym z zastrzeżeniem regulacji gospodarczej wynikającej z części IV tej ustawy.

 Highland and Islands Airports Limited

 Operator portu lotniczego w rozumieniu rozporządzenia Airports (Northern Irland) Order 1994.
ZAŁĄCZNIK XI

WYKAZ PRAWA WSPÓLNOTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 30 UST. 3

A.   TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA GAZU LUB CIEPŁA

Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ( 33 )

B.   PRODUKCJA, TRANSMISJA LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej ( 34 )

C.   PRODUKCJA, TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA WODY PITNEJ

D.   PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W OBSZARZE USŁUG KOLEJOWYCH

E.   PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W OBSZARZE USŁUG W ZAKRESIE KOLEI MIEJSKICH, TRAMWAJÓW, TROLEJBUSÓW LUB AUTOBUSÓW

F.   PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W OBSZARZE USŁUG POCZTOWYCH

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca wspólnych zasad rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług ( 35 )

G.   POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE ROPY LUB GAZU

Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. dotycząca warunków przyznawania i użytkowania zezwoleń na wstępne prace poszukiwawcze, poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ( 36 )

H.   POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE WĘGLA LUB INNYCH PALIW STAŁYCH

I.   PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W OBSZARZE WYPOSAŻENIA PORTÓW MORSKICH LUB PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH LUB INNEGO RODZAJU WYPOSAŻENIA TERMINALI

J.   PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE W OBSZARZE INSTALACJI PORTÓW LOTNICZYCH
ZAŁĄCZNIK XII

WYKAZ CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 LIT. b) ( 37 ) (1)NACE

SEKCJA F

BUDOWNICTWO

Kod CPV

Dział

Grupa

Klasa

Wyszczególnienie

Komentarz

45

 
 

Budownictwo

Ten dział obejmuje:

budowę nowych budynków oraz roboty budowlane, prace restauracyjne oraz zwyczajowe naprawy

45000000

45.1

 

Przygotowanie terenu pod budowę

 

45100000

45.11

Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

Ta klasa obejmuje:

— burzenie i rozbiórkę obiektów budowlanych i innych struktur

— porządkowanie po rozbiórce

— roboty ziemne: wykopy, plantowanie, równanie i poziomowanie terenu, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itp.

— przygotowanie terenu do robót górniczych:

— 

usuwanie nakładów itp. oraz przygotowanie terenu pod wydobycie minerałów

Ta klasa obejmuje również:

— odwodnienie terenu obiektu budowlanego

— odwodnienie gruntów rolniczych lub leśnych

45110000

45.12

Próbne wiercenia i wykopy

Ta klasa obejmuje:

— próbne wiercenia, próbne wykopy, pobranie próbki rdzeniowej do celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych itp.

Ta klasa nie obejmuje:

— odwiertów pod produkcję ropy lub studni gazowych, patrz: 11.20

— wykopy pod studnie wodne, patrz: 45.25

— umieszczanie szybów, patrz: 45.25

— poszukiwanie pól ropo- i gazonośnych, pomiary geofizyczne, geologiczne i sejsmiczne, patrz 74.20

45120000

45.2

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

45200000

45.21

Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

Ta klasa obejmuje:

roboty budowlane dla wszystkich rodzajów konstrukcji budowlanych

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

mosty, w tym mosty drogowe, wiadukty, tunele i przejścia podziemne

rurociągi, linie komunikacyjne i linie zasilania

rurociągi miejskie, linie elektroenergetyczne

pomocnicze roboty miejskie

montaż i wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów na terenie budowy

Ta klasa nie obejmuje:

czynności w zakresie obsługi procesów związanych z wydobyciem ropy i gazu, patrz: 11.20

wznoszenia całych konstrukcji z prefabrykatów z części wytworzonych we własnym zakresie nie z betonu, patrz: działy 20, 26 i 28

robót budowlanych oprócz obiektów budowlanych na stadiony, baseny pływackie, sale gimnastyczne, korty tenisowe, pola golfowe i inne obiekty sportowe, patrz: 45.23

instalacji budowlanych, patrz: 45.3

robót wykończeniowych, patrz: 45.4

czynności architektonicznych i inżynieryjnych, patrz: 74.20

zarządzania projektami budowlanymi, patrz: 74.20

45210000

45.22

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

Ta klasa obejmuje:

kładzenie stropów

pokrycie dachem

impregnację wodoodporną

45220000

45.23

Budowa autostrad, dróg, płyt lotniskowych i obiektów sportowych

Ta klasa obejmuje:

budowę autostrad, ulic, dróg, innych dróg do ruchu kołowego i pieszego

budowę dróg kolejowych

budowę pasów startowych na lotniskach

roboty budowlane inne niż roboty związane z obiektami budowlanymi z przeznaczeniem na stadiony, baseny pływackie, sale gimnastyczne, korty tenisowe, pola golfowe i inne obiekty sportowe

malowanie oznaczeń na nawierzchniach dróg i parkingach

Ta klasa nie obejmuje:

wstępnych robót ziemnych, patrz: 45.11

45230000

45.24

Realizacja projektów wodnych

Ta klasa obejmuje budowę:

dróg wodnych, infrastruktury portowej i rzeczne, portów do uprawiania sportów wodnych (mariny), przystani itp.

zapór i kanałów

czyszczenie dna rzeki

roboty podpowierzchniowe

45240000

45.25

Inne roboty budowlane wymagające specjalistów

Ta klasa obejmuje:

wyspecjalizowane czynności budowlane wspólne dla różnych rodzajów struktur, wymagające wyspecjalizowanych umiejętności lub wyposażenia:

budowa fundamentów w tym wbijanie pali,

wywierty pod studnie z wodą, głębienie szybu,

wznoszenie niewyprodukowanych we własnym zakresie elementów stalowych,

wyginanie stali,

wznoszenie murów, kładzenie kamieni

wznoszenie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, w tym wynajem rusztowań i platform roboczych

wznoszenie kominów i pieców przemysłowych

Ta klasa nie obejmuje:

wynajmu rusztowań bez wzniesienia i demontażu, patrz: 71.32

45250000

45.3

 

Instalacje budowlane

 

45300000

45.31

Zakładanie przewodów instalacji elektrycznej i armatury

Ta klasa obejmuje:

instalowanie w budynkach i innych obiektów budowlanych:

przewodów instalacji elektrycznej i armatury

systemów telekomunikacyjnych

systemów ogrzewania elektrycznego

anten i kabli naziemnych

alarmów przeciwpożarowych

systemów antywłamaniowych

wind i szybów ciągowych

piorunochronów itp.

45310000

45.32

Roboty w zakresie izolacji

Ta klasa obejmuje:

instalację izolacji cieplnej, dźwiękoszczelnej i wibracyjnej w budynkach i innych projektach budowlanych

Ta klasa nie obejmuje:

impregnacji wodoodpornej, patrz: 45.22

45320000

45.33

Roboty instalacyjne

Ta klasa obejmuje:

instalację w budynkach i innych projektach budowlanych:

wyposażenia wodociągowego i sanitarnego

armatury gazowej,

ogrzewania, wentylacji, chłodzenia lub klimatyzacji, przewodów i

systemów zraszających

Ta klasa nie obejmuje:

instalacji elektrycznych systemów grzewczych, patrz: 45.31

45330000

45.34

Inne roboty instalacyjne

Ta klasa obejmuje:

instalację systemów oświetlenia i sygnalizacji dla dróg, portów lotniczych i portów wodnych

instalację wyposażenia i armatur w budynkach i innych projektach budowlanych n.e.c.

45340000

45.4

 

Wykończeniowe roboty budowlane

 

45400000

45.41

Tynkowanie

Ta klasa obejmuje:

kładzenie tynków i tynków szlachetnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych i innych projektów budowlanych, w tym listewek pod tynkowanie

45410000

45.42

Zakładanie stolarki budowlanej

Ta klasa obejmuje:

instalację niewyprodukowanych we własnym zakresie drzwi, okien, framug i ram okiennych, kuchni, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp., z drewna lub innych materiałów,

wykończenie wnętrz, takie jak stropy, pokrycie drewnem ścian, ruchome ścianki itp.

Ta klasa nie obejmuje:

kładzenia parkietów i innego rodzaju pokryć podłogowych, patrz: 45.43

45420000

45.43

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian

Ta klasa obejmuje:

roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian w budynkach lub innych projektach budowlanych:

ceramiką, betonem lub kamieniem lub kafelkami podłogowymi

kładzeniem parkietu oraz innego rodzaju podłóg drewnianych, wykładzin, linoleum, w tym pokryć gumowych lub plastikowych

kładzeniem lastryko, marmuru, granitu lub łupku, lub pokryć ściennych

tapetowanie ścian

45430000

45.44

Roboty malarskie i szklarskie

Ta klasa obejmuje:

malowanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

malowanie struktur inżynierii lądowej i wodnej

instalację elementów szklanych, luster itp.

Ta klasa nie obejmuje:

instalacji okien, patrz: 45.42

45440000

45.45

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Ta klasa obejmuje:

instalację systemów czyszczenia parą prywatnych basenów pływackich, piaskowanie fasady budynków oraz podobne czynności dla fasad obiektów budowlanych

pozostałe prace wykończeniowe n.e.c

Ta klasa nie obejmuje:

czyszczenia wnętrz budynków lub innych struktur, patrz: 74.70

45450000

45.5

 

Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub do wyburzeń z obsługą operatorską

 

45500000

45.50

Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub do wyburzeń z obsługą operatorską

Ta klasa nie obejmuje:

wynajmu sprzętu do robót budowlanych lub rozbiórkowych bez obsługi operatorskiej, patrz: 71.32

45500000

(1)   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 761/93 (Dz.U. L 83 z 3.4.1993, str. 1).
ZAŁĄCZNIK XIII

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O ZAMÓWIENIU

A.   PROCEDURA OTWARTA

1.

Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer teleksu i numer faksu podmiotu zamawiającego.

2.

O ile dotyczy, należy zaznaczyć, czy zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrzeżona w kontekście programów wsparcia pracy chronionej.

3.

Rodzaj zamówienia (dostawy, roboty budowlane lub usługi; o ile dotyczy, należy podać, czy chodzi o umowę ramową, czy o dynamiczny system zakupów).

Kategoria usług w rozumieniu załącznika XVII A lub XVII B wraz z opisem (numer w nomenklaturze).

O ile dotyczy, należy podać, czy zamówienie dotyczy kupna, dzierżawy, najmu lub leasingu lub dowolnego połączenia tych form.

4.

Miejsce dostawy, lokalizacja robót lub miejsce świadczenia usług.

5.

W przypadku zamówień na dostawy i roboty budowlane:

a) rodzaj i ilość towarów, które mają być dostarczone (numer w nomenklaturze), w tym informacje na temat możliwych opcji dla dalszych zamówień, oraz, jeżeli jest to możliwe, szacowany czas na realizację tych opcji oraz liczba ewentualnych wznowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać przewidywany termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na zakup towarów lub rodzaj i zakres usług do zrealizowania oraz ogólny charakter obiektu budowlanego (numer w nomenklaturze);

b) informacje dotyczące możliwości ubiegania się przez dostawców o część i/ lub całość wymaganych towarów.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli obiekt budowlany lub zamówienie jest podzielone na części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość składania ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części;

c) w przypadku zamówień na roboty budowlane informacje odnoszące się do obiektu budowlanego lub zamówienia, jeżeli obejmuje ono również sporządzenie projektów.

6.

W przypadku zamówień na usługi:

a) rodzaj i ilość produktów, które mają być dostarczone, w tym informacje na temat możliwych opcji dla dalszych zamówień, oraz, jeżeli możliwe, szacowany czas na realizację tych opcji oraz liczba ewentualnych wznowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać przewidywany termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na usługi;

b) wskazanie, czy na podstawie przepisów prawnych i administracyjnych wykonanie usługi jest zastrzeżone dla określonego zawodu;

c) odniesienie do przepisów prawnych lub administracyjnych;

d) wskazanie, czy osoby prawne są zobowiązane do wskazania nazwisk i kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi;

e) wskazanie, czy usługodawcy mogą ubiegać się o część danych usług.

7.

W przypadku posiadania takiej informacji wskazanie, czy dopuszczalne jest przedstawianie ofert wariantowych.

8.

Termin realizacji dostawy bądź wykonania lub czas trwania zamówienia na usługi wraz z datą rozpoczęcia, o ile jest to możliwe.

9.

a) Adres, pod którym można uzyskać dokumenty zamówienia i dokumenty dodatkowe.

b) O ile dotyczy, wysokość i warunki płatności za udostępnienie takich dokumentów.

10.

a) Ostateczny termin składania ofert lub ofert orientacyjnych w przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

b) Adres, pod który należy przesyłać oferty.

c) Język lub języki, w jakich należy sporządzać oferty.

11.

a) O ile dotyczy, osoby upoważnione do uczestniczenia przy otwarciu ofert.

b) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert.

12.

O ile dotyczy, wymagane wadium i gwarancje.

13.

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienia do przepisów, które o tym stanowią.

14.

O ile dotyczy, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której udzielono zamówienia.

15.

Minimum wymogów ekonomicznych i technicznych, jakie musi spełnić wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

16.

Okres, w jakim oferent związany jest ofertą.

17.

O ile dotyczy, szczególne warunki, jakim podlega realizacja zamówienia.

18.

Kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55: „najniższa cena” lub „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”. Należy wymienić kryteria stosowane do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz ich wagi, bądź też, o ile właściwe, należy je podać według ważności, o ile nie zostały one podane w specyfikacjach.

19.

O ile dotyczy, wskazanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia na temat publikacji takiego ogłoszenia na temat profilu nabywcy, do którego odnosi się zamówienie.

20.

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

21.

Data wysłania ogłoszenia przez podmiot zamawiający.

22.

Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (powinno zostać dostarczone przez wspomniany Urząd).

23.

Wszelkie pozostałe istotne informacje.

B.   PROCEDURY OGRANICZONE

1.

Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego.

2.

W stosownych przypadkach należy zaznaczyć, czy zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrzeżona w kontekście programów wsparcia pracy chronionej.

3.

Charakter zamówienia (dostawy, roboty budowlane lub usługi; o ile dotyczy, należy podać, czy chodzi o umowę ramową).

Kategoria usług w rozumieniu załącznika XVII A lub XVII B wraz z opisem (numer w nomenklaturze).

O ile dotyczy, należy podać, czy zamówienie dotyczy kupna, dzierżawy, najmu lub leasingu lub dowolnego połączenia tych form.

4.

Miejsce dostawy, miejsce budowy lub miejsce, w którym będą realizowane usługi.

5.

W przypadku zamówień na dostawy i roboty budowlane:

a) rodzaj i ilość produktów, które mają być dostarczone (numer w nomenklaturze), w tym informacje na temat możliwości dalszych zamówień, oraz, jeżeli jest to możliwe, szacowany czas na realizację tych możliwości oraz liczba ewentualnych odnowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać szacunkowo termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na zakup towarów bądź też rodzaj i zakres usług do zrealizowania oraz ogólny charakter prac budowlanych (numer w nomenklaturze);

b) informacje dotyczące możliwości ubiegania się przez dostawców o część i/lub całość wymaganych dostaw.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli obiekt budowlany lub zamówienie jest podzielone na części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość ubiegania się o jedną, kilka lub wszystkie części;

c) informacje dotyczące przeznaczenia obiektu budowlanego lub celu zamówienia, jeżeli obejmuje ono również sporządzenie projektów.

6.

W przypadku zamówień na usługi:

a) rodzaj i ilość dóbr, które mają być dostarczone, w tym informacje na temat możliwych opcji dla dalszych zamówień, oraz, jeżeli możliwe, szacowany czas na realizację tych opcji oraz liczba ewentualnych wznowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać przewidywany termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na usługi;

b) wskazanie, czy na podstawie przepisów prawnych i administracyjnych wykonanie usługi jest zastrzeżone dla określonego zawodu;

c) odniesienie do przepisów prawnych lub administracyjnych;

d) wskazanie, czy osoby prawne są zobowiązane do wskazania nazwisk i kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi;

e) wskazanie, czy usługodawcy mogą ubiegać się o część danych usług.

7.

W przypadku posiadania takiej informacji wskazanie, czy dopuszczalne jest przedstawianie ofert wariantowych.

8.

Termin realizacji dostawy bądź wykonania lub czas trwania zamówienia na usługi wraz z datą rozpoczęcia, o ile jest to możliwe.

9.

O ile dotyczy, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której udzielono zamówienia.

10.

a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału.

b) Adres, pod który należy przesyłać oferty.

c) Język lub języki, w jakich należy sporządzać oferty.

11.

Ostateczna data wysłania zaproszeń do składania ofert.

12.

O ile dotyczy, wymagane wadium i gwarancje.

13.

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienia do przepisów, które o tym stanowią.

14.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz minimum wymogów ekonomicznych i technicznych, które powinien on spełniać.

15.

Kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55: „najniższa cena” lub „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”. Kryteria stosowane do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz ich wagi, bądź też, o ile właściwe, należy je podać według ważności, o ile nie zostały one podane w specyfikacjach lub, jeżeli nie zostaną podane w zaproszeniu do składania ofert.

16.

Jeżeli stosowne, szczególne warunki, jakim podlega realizacja zamówienia.

17.

O ile dotyczy, wskazanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia na temat publikacji takiego ogłoszenia na temat profilu nabywcy, do którego odnosi się zamówienie.

18.

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

19.

Data wysłania ogłoszenia przez podmiot zamawiający.

20.

Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (powinno zostać dostarczone przez wspomniany Urząd).

21.

Wszelkie pozostałe istotne informacje.

C.   PROCEDURY NEGOCJACYJNE

1.

Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego.

2.

O ile dotyczy, należy zaznaczyć, czy zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrzeżona w kontekście programów wsparcia pracy chronionej.

3.

Charakter zamówienia (na dostawy, roboty budowlane lub usługi; o ile dotyczy, należy podać, czy chodzi o umowę ramową).

Kategoria usług w rozumieniu załącznika XVII A lub XVII B wraz z opisem (numer w nomenklaturze).

O ile dotyczy, należy podać, czy zamówienie dotyczy kupna, dzierżawy, najmu lub leasingu lub dowolnego połączenia tych form.

4.

Miejsce dostawy, lokalizacja robót lub miejsce świadczenia usług.

5.

W przypadku zamówień na dostawy i roboty budowlane:

a) rodzaj i ilość produktów, które mają być dostarczone (numer w nomenklaturze), w tym informacje na temat możliwości dalszych zamówień, oraz, jeżeli jest to możliwe, szacowany czas na realizację tych możliwości oraz liczba ewentualnych odnowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać przewidywany termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na zakup towarów, bądź też rodzaj i zakres usług do zrealizowania oraz ogólny charakter obiektu budowlanego (numer w nomenklaturze);

b) informacje dotyczące możliwości ubiegania się przez dostawców o część i/ lub całość wymaganych dostaw.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli obiekt budowlany lub zamówienie jest podzielone na części, wielkość poszczególnych części oraz możliwość składania ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części;

c) w przypadku zamówień na roboty budowlane: informacje odnoszące się do obiektu budowlanego lub zamówienia, jeżeli obejmuje ono również sporządzenie projektów.

6.

W przypadku zamówień na usługi:

a) rodzaj i ilość dóbr, które mają być dostarczone, w tym informacje na temat możliwych opcji dla dalszych zamówień, oraz, jeżeli możliwe, szacowany czas na realizację tych opcji oraz liczba ewentualnych wznowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać przewidywany termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach na usługi;

b) wskazanie, czy na podstawie przepisów prawnych i administracyjnych wykonanie usługi jest zastrzeżone dla określonego zawodu;

c) odniesienie do przepisów prawnych lub administracyjnych;

d) wskazanie, czy osoby prawne są zobowiązane do wskazania nazwisk i kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi;

e) wskazanie, czy usługodawcy mogą ubiegać się o część danych usług.

7.

W przypadku posiadania takiej informacji wskazanie, czy dopuszczalne jest przedstawianie ofert wariantowych.

8.

Termin realizacji dostawy bądź wykonania lub czas trwania zamówienia na usługi wraz z datą rozpoczęcia, o ile jest to możliwe.

9.

O ile dotyczy, forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której udzielono zamówienia.

10.

a) Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału.

b) Adres, pod który należy przesyłać oferty.

c) Język lub języki, w jakich należy sporządzać oferty.

11.

O ile dotyczy, wymagane wadium i gwarancje.

12.

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienia do przepisów, które o tym stanowią.

13.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz minimum wymogów ekonomicznych i technicznych, które powinien on spełniać.

14.

Kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55: „najniższa cena” lub „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”. Kryteria stosowane do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz ich wagi, bądź też, o ile właściwe, należy je podać według ważności, o ile nie zostały one podane w specyfikacjach lub, jeżeli nie zostaną podane w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji.

15.

O ile dotyczy, nazwy i adresy wykonawców, którzy zostali już zakwalifikowani przez podmiot zamawiający.

16.

O ile ma to zastosowanie, data/ daty poprzednich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17.

O ile dotyczy, szczególne warunki, jakim podlega realizacja zamówienia.

18.

O ile dotyczy, wskazanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia na temat publikacji takiego ogłoszenia na profilu nabywcy, do którego odnosi się zamówienie.

19.

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile dotyczy, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

20.

Data wysłania ogłoszenia przez instytucję zamawiającą.

21.

Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (powinno zostać dostarczone przez wspomniany Urząd).

22.

Wszelkie pozostałe istotne informacje.

D.   UPROSZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W RAMACH DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ( 38 )

1.

Kraj podmiotu zamawiającego.

2.

Nazwa i adres e-mail podmiotu zamawiającego.

3.

Odniesienie do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dynamicznym systemie zakupów.

4.

Adres e-mail, pod którym dostępne są dokumenty zamówienia oraz dodatkowe dokumenty związane z dynamicznym systemem zakupów.

5.

Przedmiot zamówienia: opis z wykorzystaniem numerów w nomenklaturze CPV oraz ilość lub zakres zamówienia, jakie ma być udzielone.

6.

Termin składania ofert orientacyjnych.
ZAŁĄCZNIK XIV

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O ISTNIENIU SYSTEMU KWALIFIKOWANIA

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego.

2. O ile dotyczy, należy zaznaczyć, czy zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrzeżona w kontekście programów wsparcia pracy chronionej.

3. Cel systemu kwalifikowania (opis towarów, usług lub robót budowlanych lub ich kategorii, jakie mają być zamawiane poprzez system – numery w nomenklaturze).

4. Warunki, jakie powinni spełnić wykonawcy w celu zakwalifikowania w ramach systemu oraz metod, według których będą weryfikowane wszystkie te warunki. Jeżeli opis tych warunków i metod weryfikacji jest obszerny i opiera się na dokumentach dostępnych zainteresowanym wykonawcom, wystarczy podsumowanie głównych warunków i metod oraz odniesienie do tych dokumentów.

5. Okres ważności systemu kwalifikowania oraz formalności w celu jego przedłużenia.

6. Podanie informacji, czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.

7. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje i dokumentację dotyczącą systemu kwalifikowania (jeżeli inny niż adres podany w pkt 1).

8. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile dotyczy, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

9. Kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55: „najniższa cena” lub „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”. Kryteria stosowane do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz ich wagi, bądź też, o ile właściwe, kolejność tych kryteriów według ważności, o ile nie zostały one podane w specyfikacjach lub, jeżeli nie zostaną podane w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji.

10. Wszelkie inne istotne informacje.
ZAŁĄCZNIK XV A

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OKRESOWYM OGŁOSZENIU INFORMACYJNYM

I.   POLA, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO

1.

Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego lub biura, od którego można uzyskać dodatkowe informacje.

2.

a) W przypadku zamówień na dostawy: rodzaj i ilość lub wartość usług lub produktów do dostawy (numer w nomenklaturze).

b) W przypadku zamówień na roboty budowlane: charakter i zakres usług do zrealizowania, ogólny opis obiektu budowlanego lub części poprzez odniesienie do obiektu (numer w nomenklaturze).

c) W przypadku zamówień na usługi: całkowity planowany zakup w każdej kategorii usług wymienionej w załączniku XVII A (numer w nomenklaturze).

3.

Data wysłania ogłoszenia lub data wysłania informacji o publikacji tego ogłoszenia na profilu nabywcy.

4.

Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (powinna zostać dostarczona przez to Urząd).

5.

Wszelkie inne istotne informacje.

II.   INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ PODANE, JEŻELI OGŁOSZENIE STANOWI ZAPROSZENIE DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE LUB JEŻELI DOPUSZCZA SKRÓCENIE TERMINÓW NA SKŁADANIE OFERT

6.

Podanie informacji, że zainteresowani dostawcy powinni poinformować podmiot, że są zainteresowani zamówieniem lub zamówieniami.

7.

O ile dotyczy, wskazanie, czy zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja jest zastrzeżona w kontekście programów wsparcia pracy chronionej.

8.

Terminy na składanie wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji.

9.

Rodzaj i ilość produktów, jakie mają być dostarczone lub ogólny charakter robót budowlanych lub kategoria usług w rozumienia załącznika XVIIA wraz z opisem, w którym należy podać, czy przewiduje się umowę/umowy ramowe, oraz informacje na temat możliwych opcji dla dalszych zamówień, i, jeżeli jest to możliwe, szacowany czas na realizację tych opcji oraz liczba ewentualnych wznowień. W przypadku powtarzających się zamówień należy również podać szacunkowo termin, w jakim będą się pojawiały kolejne ogłoszenia o zamówieniach.

10.

Należy podać, czy chodzi o kupno, dzierżawę, najem lub leasing lub dowolne połączenie tych form.

11.

Terminy dostawy lub realizacji lub okres obowiązywania zamówienia na usługi, wraz z datą rozpoczęcia, o ile możliwe.

12.

Adres, na jaki zainteresowani przedsiębiorcy powinni przesyłać na piśmie swoje zgłoszenia zainteresowania.

Termin składania zgłoszeń.

Język lub języki, w jaki mogą być przedstawione kandydatury lub oferty.

13.

Warunki ekonomiczne oraz techniczne, jak również gwarancje finansowe i techniczne wymagane od dostawców.

14.

a) Szacowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia lub zamówień, (jeżeli jest znana).

b) Rodzaj procedury udzielania zamówienia (ograniczona lub negocjacyjna).

c) Kwota, jaką należy uiścić oraz warunki płatności w celu uzyskania dokumentów na temat konsultacji.

15.

Jeżeli dotyczy, szczególne warunki, jakim podlega realizacja zamówienia.

16.

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

17.

Kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 55: „najniższa cena” lub „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”. Kryteria stosowane do wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz ich wagi, bądź też, o ile właściwe, kolejność kryteriów według ważności, o ile nie zostały one podane w specyfikacjach lub jeżeli nie będą wskazane w zaproszeniu do potwierdzenia swojego zainteresowania, o którym mowa w art. 47 ust. 5, lub jeżeli nie zostaną podane w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji.
ZAŁĄCZNIK XV B

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O PUBLIKACJI OKRESOWEGO OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO NA PROFILU NABYWCY NIESTANOWIĄCEGO ZAPROSZENIA DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Kraj podmiotu zamawiającego.

2. Nazwa podmiotu zamawiającego.

3. Adres internetowy „profilu nabywcy” (URL).

4. Numer (numery) w nomenklaturze CPV.
ZAŁĄCZNIK XVI

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

I.   Informacje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 39 )

1. Nazwa i adres podmiotu zamawiającego.

2 Rodzaj zamówienia (na dostawy, roboty budowlane lub usługi wraz z numerem w nomenklaturze; o ile dotyczy należy podać, czy chodzi o umowę ramową).

3. Przynajmniej krótka informacja o rodzaju dostarczanych produktów, robót budowlanych lub usług.

4. 

a) Sposób zaproszenia do ubiegania się o zamówienie (ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania, okresowe ogłoszenie informacyjne, ogłoszenie o zamówieniu).

b) Informacja o publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

c) W przypadku zamówień udzielonych bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu, należy wskazać odpowiedni przepis art. 40 ust. 3 lub art. 32.

5. Procedura udzielenia zamówienia publicznego (procedura otwarta, ograniczona lub negocjacyjna).

6. Ilość otrzymanych ofert.

7. Data udzielenia zamówienia.

8. Cena zapłacona za zakupy okazyjne dokonane na mocy art. 40 ust. 3 lit. j).

9. Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców).

10. O ile dotyczy, należy zaznaczyć, czy zamówienie było lub może być wykonywane przez podwykonawców.

11 Zapłacona kwota lub ceny najdroższych i najtańszych ofert rozpatrywanych w ramach procedury udzielania zamówienia.

12 Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres numer telefonu i faksu oraz adres e-mail departament, z którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

13. Informacje fakultatywne:

 wartość i część zamówienia, która została lub, która może być zlecona podwykonawcom,

 kryteria udzielania zamówienia,

II.   Informacje, które nie są przeznaczone do publikacji

14. Ilość udzielonych zamówień (jeżeli zamówienie zostało podzielone miedzy kilku dostawców).

15. Wartość każdego udzielonego zamówienia.

16. Kraj pochodzenia produktu lub usługi (ze Wspólnoty lub spoza Wspólnoty i, w tym drugim przypadku, z podziałem na kraje trzecie).

17. Jakie kryterium udzielenia zamówienia zostało zastosowane (oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, najniższa cena).

18. Czy zamówienie zostało udzielone oferentowi, który przedstawił ofertę wariantową na podstawie art. 36 ust. 1.

19. Czy jakiekolwiek oferty zostały wykluczone, zgodnie z art. 57, z uwagi na to, że zawierały rażąco niskie ceny.

20. Data wysłania ogłoszenia przez podmiot zamawiający.

21. W przypadku zamówień mających za przedmiot usługi wymienione w załączniku XVII B, zgoda podmiotu zamawiającego na publikację ogłoszenia (art. 43 ust. 4).
ZAŁĄCZNIK XVII A ( 40 )

USŁUGI W ROZUMIENIU ART. 31Nr kategorii

Tytuł

Nr referencyjny CPC (1)

Nr referencyjny CPV

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000 do 50982000

(z wyjątkiem 50310000–50324200 oraz 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Usługi transportu lądowego (2), w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty

712 (z wyjątkiem 71235), 7512, 87304

Od 60112000-6 do 60129300-1

(z wyjątkiem 60121000–60121600, 60122200-1, 60122230-0)

oraz od 64120000-3 do 64121200-2

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

73 (z wyjątkiem 7321)

Od 62100000-3 do 62300000-5

(z wyjątkiem 62121000-6, 62221000-7)

4

Transport poczty drogą lądową i lotniczą (2)

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Usługi telekomunikacyjne

752

Od 64200000-8 do 64228200-2,

72318000-7

oraz

od 72530000-9 do 72532000-3

6

Usługi finansowe

a)  Usługi ubezpieczeniowe

b)  Usługi bankowe i inwestycyjne (3)

ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66430000-3 oraz

Od 67110000-1 do 67262000-1 (3)

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

84

Od 50300000-8 do 50324200-4,

Od 72100000-6 do 72591000-4

(z wyjątkiem 72318000-7 oraz od 72530000-9 do 72532000-3)

8

Usługi badawcze i rozwojowe (4)

85

Od 73000000-2 do 73300000-5

(z wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Usługi w dziedzinie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

862

Od 74121000-3 do 74121250-0

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

864

Od 74130000-9 do 74133000-0 oraz

74423100-1, 74423110-4

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania (5) i usługi z nimi związane

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0,

Od 74140000-2 do 74150000-5

(z wyjątkiem 74142200-8) oraz

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2 ,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne, usługi urbanistyczne i architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsulatacji naukowych i technicznych, usługi badań i analiz technicznych

867

Od 74200000-1 do 74276400-8 oraz

Od 74310000-5 do 74323100-0 oraz 74874000-6

13

Usługi reklamowe

871

Od 74400000-3 do 74422000-3

(z wyjątkiem 74420000-9 oraz 74421000-6)

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6 oraz

Od 74710000-9 do 74760000-4

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy

88442

Od 78000000-7 do 78400000-1

16

Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

94

Od 90100000-8 do 90320000-6 oraz

50190000-3 , 50229000-6,

50243000-0

(1)   Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa), wykorzystywana do określenia zakresu dyrektywy 93/38/EWG.

(2)   Z wyjątkiem usług transportowych objętych kategorią 18.

(3)   Z wyjątkiem usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług banków centralnych. Wyłączone są również: usługi związane z nabyciem, najmem lub dzierżawą gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich, bez względu na sposób finansowania. Niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

(4)   Z wyjątkiem usług badawczych i rozwojowych oprócz umów, których wyniki stanowią wyłączną własność podmiotu zamawiającego i które zostały zamówione w celu prowadzenia jego własnej działalności, pod warunkiem że usługa jest w całości opłacona przez podmiot zamawiający.

(5)   Z wyjątkiem usług arbitrażowych lub pojednawczych.
ZAŁĄCZNIK XVII B

USŁUGI W ROZUMIENIU ART. 32Nr kategorii

Tytuł

Nr referencyjny CPC

Nr referencyjny CPV

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

64

Od 55000000-0 do 55524000-9 oraz

Od 93400000-2 do 93411000-2

18

Usługi transportu kolejowego

711

60111000-9 oraz

Od 60121000-2 do 60121600-8

19

Usługi transportu wodnego

72

Od 61000000-5 do 61530000-9 oraz

Od 63370000-3 do 63372000-7

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

Od 63000000-9 do 63600000-5

(z wyjątkiem 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7) oraz

74322000-2, 93610000-7

21

Usługi prawnicze

861

Od 74110000-3 do 74114000-1

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu (1)

872

Od 74500000-4 do 74540000-6

(z wyjątkiem 74511000-4) oraz

od 95000000-2 do 95140000-5

23

Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa (z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych)

873 (z wyjątkiem 87304)

Od 74600000-5 do 74620000-1

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

92

Od 80100000-5 do 80430000-7

25

Usługi społeczne i zdrowotne

93

74511000-4, oraz

od 85000000-9 do 85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 oraz 85322000-2)

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

96

Od 74875000-3 do 74875200-5 oraz

Od 92000000-1 do 92622000-7

(z wyjątkiem 92230000-2)

27

Inne usługi

 
 

(1)   z wyjątkiem umów dotyczących nawiązania stosunku pracy.
ZAŁĄCZNIK XVIII

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O KONKURSIE

1. Nazwa, adres, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego lub biura, od którego można uzyskać dodatkowe informacje.

2. Opis projektu (numer w nomenklaturze).

3. Rodzaj konkursu: otwarty lub ograniczony.

4. W przypadku konkursu otwartego: ostateczny termin składania projektów.

5. W przypadku konkursu ograniczonego:

a) przewidywana liczba uczestników, lub przedział;

b) o ile dotyczy, nazwy już zakwalifikowanych uczestników;

c) kryteria kwalifikacji uczestników;

d) ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału.

6. O ile dotyczy, należy wskazać, czy udział jest zarezerwowany dla określonego zawodu.

7. Kryteria, jakie zostaną zastosowane przy ocenie projektów.

8. O ile dotyczy, nazwiska wybranych członków sądu konkursowego.

9. Wskazanie, czy decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla podmiotu zamawiającego.

10. O ile dotyczy, ilość i wartość przewidzianych nagród.

11. O ile dotyczy, wskazać szczegóły dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich uczestników.

12. Wskazanie, czy autorzy nagrodzonych projektów mogą uzyskać dodatkowe zamówienia.

13. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać tego rodzaju informacje.

14. Data wysłania ogłoszenia.

15. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

16. Wszelkie inne istotne informacje.
ZAŁĄCZNIK XIX

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O WYNIKACH KONKURSU

1. Nazwa, adres, adres telegraficzny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającego.

2. Opis projektu (numer w nomenklaturze).

3. Całkowita liczba uczestników.

4. Liczba uczestników zagranicznych.

5. Zwycięzca (zwycięzcy) konkursu.

6. O ile dotyczy, nagroda (nagrody).

7. Inne informacje.

8. Odniesienie do ogłoszenia o konkursie.

9. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań oraz, jeżeli konieczne, nazwę, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail biura, od którego można uzyskać te informacje.

10. Data wysłania ogłoszenia.

11. Data otrzymania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
ZAŁĄCZNIK XX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

1.   Publikacja ogłoszeń

a)  ►M2  Ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 63, muszą zostać wysłane przez podmioty zamawiające do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w formacie ustanowionym w przepisach wykonawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję zgodnie procedurą określoną w art. 68 ust. 2. ◄ Okresowe ogłoszenia informacyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, publikowane na profilu nabywcy, o którym mowa w pkt. 2 lit. b), również muszą posiadać taki format podobnie, jak ogłoszenie o takiej publikacji.

b) Ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 63, muszą zostać opublikowane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub przez podmioty zamawiające, w przypadku okresowego ogłoszenia informacyjnego publikowanego na profilu nabywcy zgodnie z art. 41 ust. 1.

Ponadto podmioty zamawiające mogą publikować takie informacje w Internecie na profilu nabywcy, o którym mowa w pkt. 2 lit. b).

c) Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dostarczy danemu podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 44 ust. 7.

2.   Publikacja informacji uzupełniających lub dodatkowych

a) Podmioty zamawiające zachęcane są także do publikacji pełnych tektów specyfikacji oraz informacji dodatkowych w Internecie.

b) Profil nabywcy może zawierać okresowe ogłoszenia informacyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, informacje na temat aktualnych zaproszeń do składania ofert, planowanych zakupów, udzielonych zamówień, unieważnionych postępowań oraz wszelkie przydatne informacje ogólne, takie jak: punkt kontaktowy, numer telefonu i faksu, adres pocztowy i adres e-mail.

3.   Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń

Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń dostępne są pod adresem internetowym: „http://simap.eu.int.”
ZAŁĄCZNIK XXI

DEFINICJA NIEKTÓRYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Do celów niniejszej dyrektywy:

1. 

a) „Specyfikacja techniczna” w przypadku zamówień na usługi lub dostawy oznacza specyfikacje w dokumencie określającym wymagane cechy produktu lub usługi, takie jak: poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko, dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkownik (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz oceny zgodności, funkcjonalność, użytkowanie produktu, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym wymagania w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany, terminologii, symboli, testów i metod testowania, opakowania, znakowania i etykowania, instrukcji obsługi, procesów i metod produkcji oraz procedur oceny zgodności.

b) „Specyfikacja techniczna” w przypadku zamówień na roboty budowlane oznacza całość zaleceń technicznych, zawartych w szczególności w dokumentacji zamówienia i określających wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy, w sposób pozwalający na opisanie materiału, produktu lub dostawy zgodnie z ich przeznaczeniem przez podmiot zamawiający. Charakterystyka ta obejmuje poziomy oddziaływania na środowisko, dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, funkcjonalność, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym procedury dotyczące zapewnienia jakości, terminologię, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, znakowanie i etykietowanie, instrukcje obsługi oraz procesy i metody produkcji. Obejmuje ona również zasady dotyczące projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odioru obiektów budowlanych, jak również technik i metod budowy oraz wszelkie pozostałe warunki techniczne, które podmiot zamawiający może określić, na mocy przepisów ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu do ukończonych obiektów budowlanych oraz materiałów lub części z których są one wykonane.

2. „Norma” oznacza specyfikację techniczną zatwierdzoną przez uznaną instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe i która należy do jednej z następujących kategorii:

„norma międzynarodowa” : norma przyjęta przez międzynarodową organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie,

„norma europejska” : norma przyjęta przez europejską organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie,

„norma krajowa” : norma przyjęta przez krajową organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie.

3. „Europejska aprobata techniczna” oznacza pozytywną ocenę techniczną przydatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o spełnienie podstawowych wymagań dla robót budowlanych, według charakterystyki własnej produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użytkowania. Europejskie aprobaty techniczne są wydawane przez organ zatwierdzający, wyznaczony do tego celu przez Państwo Członkowskie.

4. „Wspólne specyfikacje techniczne” oznaczają specyfikacje techniczne określone zgodnie z procedurą uznaną przez Państwa Członkowskie i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. „Referencje techniczne” oznaczają każdy dokument, inny niż normy oficjalne, opracowany przez europejskie organy normalizacyjne, zgodnie z procedurami dostosowanymi do rozwijających się potrzeb rynku.
ZAŁĄCZNIK XXII

TABELA PODSUMOWUJĄCA TERMINY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 45Procedury otwarte

Termin składania ofert – bez okresowego ogłoszenia informacyjnego

Termin

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 7 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 7 akapit drugi

52

45

47

40

brak

brak

Z publikacją okresowego ogłoszenia informacyjnego

A: Ogólny termin

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 7 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 7 akapit drugi

36

29

31

24

brak

brak

B: Minimum termin

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na pierwszy akapit ust. 7

Wpływ na drugi akapit ust. 7

22

15

17

10

Termin przedłuża się z 10 do 15 dni

Termin przedłuża się z 17 do 22 dniProcedury ograniczone i negocjacyjne

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału:

Termin ogólny

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na pierwszy akapit ust. 8

Wpływ na drugi akapit ust. 8

37

30

Nie dotyczy (brak możliwości)

Brak możliwości

brak

Brak możliwości

Termin minimalny

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 8 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 8 akapit drugi

22

15

Brak możliwości

Brak możliwości

brak

Brak możliwości

Termin minimalny

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 8 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 8 akapit drugi

15

8

Brak możliwości

Brak możliwości

Termin przedłuża się z 8 do 15 dni

Brak możliwości

Termin składania ofert

A: Ogólny termin

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 8 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 8 akapit drugi

24

Brak możliwości

19

Brak możliwości

Brak możliwości

brak

B: Termin minimalny

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na ust. 8 akapit pierwszy

Wpływ na ust. 8 akapit drugi

10

Brak możliwości

5

Brak możliwości

Brak możliwości

Termin przedłuża się z 5 dni do 10 dni

C: Termin ustalony za porozumieniem

Elektroniczna transmisja ogłoszenia

Dokumenty zamówienia dostępne elektronicznie

Elektroniczna transmisja plus dokumenty zamówienia w formie elektronicznej

Wpływ na pierwszy akapit ust. 8

Wpływ na drugi akapit ust. 8

 

Brak możliwości

Brak możliwości

Brak możliwości

Brak możliwości

Brak możliwości
ZAŁĄCZNIK XXIII

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY PRAWA PRACY W ROZUMIENIU ART. 59 UST. 4

 Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych;

 Konwencja nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych;

 Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej;

 Konwencja nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej;

 Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia;

 Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;

 Konwencja nr 100 dotycząca równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości;

 Konwencja nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.
ZAŁĄCZNIK XXIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ STOSOWANYCH DO ELEKTRONICZNEGO PRZESYŁANIA OFERT, WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU, WNIOSKÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ PLANÓW I PROJEKTÓW W KONKURSACH

Poprzez wykorzystanie środków technicznych oraz zastosowanie stosownych procedur, urządzenia do elektronicznego przyjmowania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków kwalifikacyjnych oraz planów i projektów w konkursach muszą gwarantować jako minimum, że:

a) podpisy elektroniczne odnoszące się do ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału oraz wniosków kwalifikacyjnych, jak również do przesyłanych planów i projektów są zgodne z krajowymi przepisami przyjętymi na mocy dyrektywy 1999/93/KE ( 41 );

b) będzie można precyzyjnie określić dokładny czas i termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału, wniosków kwalifikacyjnych oraz planów i projektów;

c) zanim zostaną ustalone terminy będzie można założyć, że nikt nie będzie miał dostępu do danych przekazanych zgodnie z tymi wymogami;

d) w przypadku nieautoryzowanego dostępu do danych, będzie można założyć, że taki nieautoryzowany dostęp zostanie łatwo wykryty;

e) tylko upoważnione osoby będą mogły ustalać lub zmieniać terminy otwarcia otrzymanych danych;

f) podczas kolejnych etapów procesu kwalifikacji, przyznawania zamówienia lub konkursu, dostęp do wszelkich dostarczonych danych lub jakiejkolwiek ich części będzie możliwy jedynie w wyniku równoczesnych działań upoważnionych osób;

g) jednoczesne działania upoważnionych osób będą oznaczać dostęp do przekazanych danych dopiero po określonej dacie;

h) dane otrzymane i otwarte zgodnie z niniejszymi wymogami będą dostępne tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do zapoznania się z nimi.
ZAŁĄCZNIK XXV

TERMIN NA TRANSPOZYCJĘ I WYKONANIEDyrektywa

Termin na transpozycję

Termin wykonania

93/38/EWG (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84)

1.7.1994

Hiszpania: 1.1.1997;

Grecja i Portugalia: 1.1.1998

98/4/KE (Dz.U. L 101, z 1.14.1998, str. 1)

16.2.1999

Grecja i Portugalia: 16.2.2000
ZAŁĄCZNIK XXVI

TABELA KORELACJI ( 42 )Niniejsza dyrektywa

Dyrektywa 93/38/EWG

 

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 1, zdanie pierwsze

 

art. 1 ust. 2 lit. a)

art. 1 ust. 4, zdanie pierwsze

Dostosowany

art. 1 ust. 2 lit. b), zdanie pierwsze

art. 1 ust. 4 lit. b), zdanie pierwsze

Zmieniony

art. 1 ust. 2 lit. b), zdanie drugie

art. 14 ust. 10, zdanie drugie

Dostosowany

art. 1 ust. 2 lit. c), akapit pierwszy

art. 1 ust. 4 lit. a)

Dostosowany

art. 1 ust. 2 lit. c), akapit drugi

 

Nowy

art. 1 ust. 2 lit. d), akapit pierwszy

art. 1 ust. 4 lit. c), część pierwsza

Dostosowany

art. 1 ust. 2 lit. d), akapit drugi

art. 1 ust. 4, akapit drugi

Dostosowany

art. 1 ust. 2 lit. d), akapit trzeci

 

Nowy

art. 1 ust. 3 lit. a)

 

Nowy

art. 1 ust. 3 lit. b)

 

Nowy

art. 1 ust. 4

art. 1 ust. 5

Dostosowany

art. 1 ust. 5

 

Nowy

art. 1 ust. 6

 

Nowy

art. 1 ust. 7, akapit pierwszy

art. 1 ust. 6, drobnym drukiem

Zmieniony

art. 1 ust. 7, akapit drugi

 

Nowy

art. 1 ust. 7, akapit trzeci

art. 1 ust. 6, zdanie pierwsze

Dostosowany

art. 1 ust. 8

 

Nowy

art. 1 ust. 9 lit. a)–c)

art. 1 ust. 7

Dostosowany

art. 1 ust. 9 lit. d)

art. 1 ust. 16

Dostosowany

art. 1 ust. 10

 

Nowy

art. 1 ust. 11

 

Nowy

art. 1 ust. 12

 

Nowy

 

art. 1 ust. 14 i 15

Skreślony

art. 2 ust. 1 lit. a)

art. 1 ust. 1

 

art. 2 ust. 1 lit. b)

art. 1 ust. 2

 

art. 2 ust. 2

art. 2 ust. 1

Dostosowany

art. 2 ust. 3

art. 2 ust. 3

Zmieniony

art. 3 ust.1

art. 2 ust. 2 lit. a) ppkt iii)

Dostosowany

art. 3 ust. 2

art. 2 ust. 5 lit. b)

Dostosowany

art. 3 ust. 3

art. 2 ust. 2 lit. a) ppkt ii)

Dostosowany

art. 3 ust. 4

art. 2 ust. 5 lit. a)

Dostosowany

art. 4 ust. 1

art. 2 ust. 2 lit. a) ppkt i)

Dostosowany

art. 4 ust. 2

art. 6 ust. 2

Dostosowany

art. 4 ust. 3

art. 2 ust. 5 lit. a)

Dostosowany

art. 5 ust. 1

art. 2 ust. 2 lit. c)

Zmieniony

art. 5 ust. 2

art. 2 ust. 4

Zmieniony

art. 6

 

Nowy

art. 7

art. 2 ust. 2 lit. b)

 
 

art. 2 ust. 2 lit. d)

Skreślony

art. 8

art. 2 ust. 6

Zmieniony

art. 9

 

Nowy

art. 10

art. 4 ust. 2

Zmieniony

art. 11 ust. 1, akapit pierwszy

art. 33 ust. 2

 

art. 11 ust. 1, akapit drugi

art. 33 ust. 3

Zmieniony

art. 11 ust. 2

art. 33 ust. 1

Zmieniony

art. 12

art. 42a

 

art. 13 ust. 1

art. 4 ust. 3

 

art. 13 ust. 2

art. 4 ust. 4

Zmieniony

art. 14

art. 5

 

art. 15

 

Nowy

art. 16

art. 14 ust. 1

Zmieniony

art. 17 ust. 1

art. 14 ust. 2 i 6

Zmieniony

art. 17 ust. 2

art. 14 ust. 13

Dostosowany

art. 17 ust. 3

art. 14 ust. 9

Zmieniony

art. 17 ust. 4

art. 14 ust. 11

Dostosowany

art. 17 ust. 5

art. 14 ust. 12

Dostosowany

art. 17 ust. 6 lit. a), akapit pierwszy

art. 14 ust. 10, zdanie trzecie

Zmieniony

art. 17 ust. 6 lit. a), akapit drugi

art. 14 ust. 10, akapit drugi, zdanie drugie

Dostosowany

art. 17 ust. 6 lit. a), akapit trzeci

art. 14 ust. 10, akapit drugi, zdanie trzecie

Zmieniony

art. 17 ust. 6 lit. b), akapit pierwszy

art. 14 ust. 10, akapit drugi, zdanie pierwsze

Zmieniony

art. 17 ust. 6 lit. b), akapit drugi

art. 14 ust. 10, akapit drugi, zdanie drugie

Dostosowany

art. 17 ust. 6 lit. b), akapit trzeci

 

Nowy

art. 17 ust. 7

art. 14 ust. 7

Zmieniony

art. 17 ust. 8

art. 14 ust. 8

 

art. 17 ust. 9

art. 14 ust. 4

Zmieniony

art. 17 ust. 10

art. 14 ust. 3

Zmieniony

art. 17 ust. 11

art. 14 ust. 5

 

art. 18

 

Nowy

art. 19

art. 7

 

art. 20

art. 6 ust. 1 i 3

Dostosowany

art. 21

art. 10

 

art. 22 lit. a)

art. 12, 1

Zmieniony

art. 22 lit. b)

art. 12, 2

 

art. 22 lit. c)

art. 12, 3

 

art. 23 ust. 1

art. 1 ust. 3

 

art. 23 ust. 2

art. 13 ust. 1, akapit pierwszy, lit. a) i lit. b)

Zmieniony

art. 23 ust. 3, 1 akapit, lit. a)

art. 13 ust. 1, akapit pierwszy drobnym drukiem

Zmieniony

art. 23, 1 akapit, lit. b) i c)

 

Nowy

art. 23 ust. 3, akapit drugi

 

Nowy

art. 23 ust. 3, akapit trzeci

art. 13 ust. 1, akapit drugi

Zmieniony

art. 23 ust. 4 lit. a)

art. 13 ust. 1, akapit pierwszy, lit. b)

Zmieniony

art. 23 ust. 4 lit. b)

 

Nowy

art. 23 ust. 4 drobnym drukiem

 

Nowy

art. 23 ust. 5

art. 13 ust. 2

Zmieniony

art. 24 lit. a)

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt i)

 

art. 24 lit. b)

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt iii)

 

art. 24 lit. c)

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt iv)

Zmieniony

art. 24 lit. d)

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt v)

 

art. 24 lit. e)

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt vi)

 
 

art. 1 ust. 4 lit. c) ppkt ii) i załącznik XVI A, przypis 2

Skreślony

art. 25

art. 11

Zmieniony

art. 26 lit. a)

art. 9 ust. 1 lit. a)

Dostosowany

art. 26 lit. b)

art. 9 ust. 1 lit. b)

Dostosowany

 

art. 9 ust. 2

Skreślony

 

art. 3 ust. 1

Skreślony

art. 27

art. 3 ust. 2

Zmieniony

 

art. 3 ust. 3–5

Skreślony

art. 28

 

Nowy

art. 29

 

Nowy

art. 30

 

Nowy

 

art. 8

Skreślony

art. 31

art. 15

Dostosowany

art. 32

art. 16

 

art. 33

art. 17

 

art. 34

art. 18 oraz art. 34 ust. 4

Zmieniony

art. 35

art. 19

Dostosowany

art. 36, akapit pierwszy

art. 34 ust. 3

Zmieniony

art. 36 ust. 2

 

Nowy

art. 37

art. 27

Zmieniony

art. 38

 

Nowy

art. 39 ust. 1

art. 29 ust. 1

Zmieniony

art. 39 ust. 2

art. 29 ust. 2

 

art. 40 ust. 1

art. 4 ust. 1

 

art. 40 ust. 2 i ust. 3

art. 20 ust. 1 i ust. 2

 

art. 41 ust. 1, akapit pierwszy

art. 22 ust. 1

Zmieniony

art. 41 ust. 1, akapity 2–6

 

Nowy

art. 41 ust. 2

art. 22 ust. 4

 

art. 41 ust. 3

art. 30 ust. 9

Dostosowany

art. 42 ust. 1

art. 21 ust. 1

 

art. 42 ust. 2

 

Nowy

art. 42 ust. 2 lit. a) i b)

art. 21ust. 2 lit. a) i b)

Dostosowany

art. 42 ust. 2 lit. c), zdanie pierwsze

art. 22 ust. 3, zdanie pierwsze

 

art. 42 ust. 2 lit. c), zdanie drugie

art. 22 ust. 3, zdanie drugie

 

art. 43 ust. 1

art. 24 ust. 1

Zmieniony

art. 43 ust. 2

art. 24 ust. 2

Dostosowany

art. 4 3ust. 3

art. 24 ust. 3, zdania 1–3

Dostosowany

art. 43 ust. 4

art. 24 ust. 3, zdanie czwarte

Dostosowany

art. 43 ust. 5

art. 24 ust. 4

Dostosowany

art. 44 ust. 1

 

Nowy

art. 44 ust. 2

 

Nowy

art. 44 ust. 3, akapit pierwszy

 

Nowy

art. 44 ust. 3, akapit drugi, zdanie pierwsze

art. 25 ust. 3, zdanie pierwsze

Zmieniony

art. 44 ust. 3, akapit drugi, zdanie drugie

art. 25 ust. 3, zdanie drugie

Dostosowany

art. 44 ust. 4, akapit pierwszy

art. 25 ust. 2

Zmieniony

art. 44 ust. 4, akapit drugi

art. 25ust. 4

 

art. 44 ust. 5

art. 25 ust. 5

Zmieniony

art. 44 ust. 6

art. 25 ust. 1

 

art. 44 ust. 7

 

Nowy

art. 44 ust. 8

 

Nowy

 

art. 25 ust. 3, zdanie trzecie

Skreślony

art. 45 ust. 1

 

Nowy

art. 45 ust. 2

art. 26 ust. 1, akapit pierwszy, zdanie pierwsze

 

art. 45 ust. 3

art. 26 ust. 2

Dostosowany

art. 45 ust. 4

art. 26 ust. 1, zdanie drugie i trzecie

Dostosowany

art. 45 ust. 5–8

 

Nowy

art. 45 ust. 9

art. 28 ust. 3

Zmieniony

art. 45 ust. 10

 

Nowy

art. 46 ust. 1

art. 28 ust. 1

Zmieniony

art. 46 ust. 2

art. 28 ust. 2

Zmieniony

art. 47 ust. 1, 1 zdanie

art. 28 ust. 4, zdanie pierwsze

 

art. 47 ust. 1, 2 zdanie , tiret pierwsze

 

Nowy

art. 47 ust. 1, 2 zdanie, tiret drugie

art. 28 ust. 4, zdanie drugie

Zmieniony

art. 47 ust. 2

 

Nowy

art. 47 ust. 3

art. 28 ust. 2

Zmieniony

art. 47 ust. 4, lit. a)–d)

art. 28 ust. 4, lit. a)–d) i f)

Dostosowany

 

art. 28 ust. 4 lit. f)

Skreślony

art. 47 ust. 4 lit. e)

art. 28 ust. 4 lit. e)

Zmieniony

art. 47 ust. 4 lit. f)

 

Nowy

art. 47 ust. 5, lit. a)–h)

art. 21ust. 2 lit. c)

Dostosowany

art. 47 ust. 3, lit. i)

 

Nowy

art. 48 ust. 1

art. 28 ust. 6 zdanie pierwsze i drugie, tiret pierwsze

Zmieniony

art. 48 ust. 2

 

Nowy

art. 48 ust. 3

art. 28 ust. 6, tiret drugie i czwarte

Zmieniony

art. 48 ust. 4

 

Nowy

art. 48 ust. 5

 

Nowy

art. 48 ust. 6

art. 28 ust. 5

Zmieniony

art. 49 ust. 1

art. 41 ust. 3

Zmieniony

art. 49 ust. 2, akapit pierwszy

art. 41 ust. 4, akapit pierwszy

Zmieniony

art. 49 ust. 2, akapit drugi

art. 41 ust. 2, akapit drugi

Dostosowany

art. 49 ust. 3

art. 30 ust. 4

 

art. 49 ust. 4

art. 30 ust. 6

Zmieniony

art. 49 ust. 5

art. 30 ust. 8

Zmieniony

art. 50 ust. 1

art. 41 ust. 1

Zmieniony

art. 50 ust. 2

art. 41 ust. 2

 

art. 51

 

Nowy

art. 52 ust. 1

art. 30 ust. 5

Zmieniony

art. 52 ust. 2

art. 32

Zmieniony

art. 52 ust. 3

 

Nowy

art. 53 ust. 1

art. 30 ust. 1

 

art. 53 ust. 2

art. 30 ust. 2

Zmieniony

art. 53 ust. 3

 

Nowy

art. 53 ust. 4

 

Nowy

art. 53 ust. 5

 

Nowy

art. 53 ust. 6

art. 30 ust. 3

 

art. 53 ust. 7

art. 30 ust. 7

 

art. 53 ust. 8

 

Nowy

art. 53 ust. 9

art. 21 ust. 3

 
 

art. 21 ust. 5

Skreślony

art. 54 ust. 1

 

Nowy

art. 54 ust. 2

art. 31 ust. 1

 

art. 54 ust. 3

art. 31 ust. 3

Dostosowany

art. 54 ust. 4, akapit pierwszy

art. 31 ust. 2

Dostosowany

art. 54 ust. 4, akapit drugi

 

Nowy

art. 54 ust. 5

 

Nowy

art. 54 ust. 6

 
 

art. 55 ust. 1

art. 34 ust. 1

 

art. 55 ust. 2

art. 34 ust. 2

Zmieniony

 

art. 35 ust. 1 i 2

Skreślony

art. 56

 

Nowy

art. 57 ust. 1 i 2

art. 34 ust. 5, akapit pierwszy i drugi

Zmieniony

art. 57 ust. 3

art. 34 ust. 5, akapit trzeci

Zmieniony

art. 58 ust. 1 i 2

art. 36 ust. 1 i 2

 

art. 58 ust. 3

art. 36 ust. 3 i 4

Dostosowany

art. 58 ust. 4 i 5

art. 36 ust. 5 i 6

 

art. 59 ust. 1, 2 , 3, 5 i 6

art. 37

Dostosowany

art. 59 ust. 4

 

Nowy

art. 60 ust. 1

art. 23 ust. 3

 

art. 60 ust. 2

art. 23 ust. 4

 

art. 61 ust. 1 i 2

art. 23 ust. 1 i 2

Zmieniony

art. 62 ust. 1

art. 6 ust. 1, art. 12

Zmieniony

art. 62 ust. 2

 

Nowy

art. 63 ust. 1, akapit pierwszy

art. 21 ust. 4

Zmieniony

art. 63 ust. 1, akapit drugi

art. 24 ust. 1 i 2, zdanie drugie

Dostosowany

art. 63 ust. 2

art. 25

Zmieniony

art. 64

 

Nowy

art. 65 ust. 1

art. 4 ust. 1

Dostosowany

art. 65 ust. 2

art. 23 ust. 5

 

art. 65 ust. 3

art. 23 ust. 6, akapit pierwszy

 

art. 66

art. 23 ust. 6, akapit drugi

Zmieniony

art. 67

art. 42

Zmieniony

 

art. 39

Skreślony

art. 68 ust. 1

art. 40 ust. 5

Zmieniony

art. 68 ust. 2

 

Nowy

art. 68 ust. 3

 

Nowy

art. 69 ust. 1, akapit pierwszy

art. 14 ust. 15, zdanie pierwsze

Zmieniony

art. 69 ust. 1, akapit drugi

art. 14 ust. 15, zdanie drugie

Zmieniony

art. 69 ust. 2, akapit pierwszy

 

Nowy

art. 69 ust. 2, akapit drugi

art. 14 ust. 14, zdanie pierwsze i drugie

Zmieniony

art. 69 ust. 3

art. 14 ust. 14, zdanie trzecie oraz ust. 15, zdanie trzecie

Dostosowany

art. 70 ust. 1 lit. a)

art. 40 ust. 1

Zmieniony

art. 70 ust. 1 lit. b)

art. 40 ust. 2

Dostosowany

art. 70 ust. 1 lit. c)

art. 40 ust. 3

Zmieniony

art. 70 ust. 1 lit. d)

art. 40 ust. 3

Zmieniony

art. 70 ust. 1 lit. e)

 

Nowy

art. 70 ust. 1 lit. f), g) i h)

 

Nowy

art. 70 ust. 1 lit. i)

art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2

Dostosowany

art. 70 ust. 1 lit. j)

art. 14 ust. 16

Dostosowany

 

art. 40 ust. 4

Skreślony

 

art. 43 i 44

Skreślony

art. 71

 

Nowy

art. 72

 

nowy

Załącznik I

Załącznik III

Dostosowany

Załącznik II

Załącznik II

Dostosowany

Załącznik III

Załącznik I

Dostosowany

Załącznik IV

Załącznik VI

Dostosowany

Załącznik V

Załącznik VII

Dostosowany

Załącznik VI

 

Nowy

Załącznik VII

Załącznik IV

Dostosowany

Załącznik VIII

Załącznik V

Dostosowany

Załącznik IX

Załącznik IX

Dostosowany

Załącznik X

Załącznik VIII

Dostosowany

Załącznik XI

 

Nowy

Załącznik XII

Załącznik XI

Dostosowany

Załącznik XIII A–C

Załącznik XII

Zmieniony

Załącznik XIII D

 

Nowy

Załącznik XIV

Załącznik XIII

Zmieniony

Załącznik XV A

Załącznik XIV

Zmieniony

Załącznik XV B

 

Nowy

Załącznik XVI

Załącznik XV

Zmieniony

Załącznik XVII A

Załącznik XVI A

Zmieniony

Załącznik XVII B

Załącznik XVI B

Dostosowany

Załączniki XVIII i XIX

Załączniki XVII i XVIII

Zmieniony

Załącznik XX, pkt 1 lit. a)

 

Nowy

Załącznik XX, pkt 1 lit. b)

art. 25 ust. 2

Zmieniony

Załącznik XX, pkt 1 lit. c)

 

Nowy

Załącznik XX, pkt 2 i 3

 

Nowy

Załącznik XXI, pkt 1

art. 1 ust. 8

Zmieniony

Załącznik XXI, pkt 2, zdanie pierwsze

art. 1 ust. 9

Dostosowany

Załącznik XXI, pkt 2, tiret pierwsze

 

Nowy

Załącznik XXI, pkt 2, tiret drugie

art. 1 ust. 10

Zmieniony

Załącznik XXI, pkt 2, tiret trzecie

 

Nowy

Załącznik XXI, pkt 3

art. 1 ust. 12

Zmieniony

Załącznik XXI, pkt 4

art. 1 ust. 11

 
 

art. 1 ust. 13

Skreślony

Załącznik XXII

 

Nowy

Załącznik XXIII

 
 

Załącznik XXIV

 

Nowy

Załącznik XXV

 

Nowy

Załącznik XXVI

 

Nowy( 1 ) Dz.U. C 29 E z 30.1.2001, str. 112 i Dz.U. C 203 E z 27.8.2002, str. 183.

( 2 ) Dz.U. C 193 z 10.7.2001, str. 1.

( 3 ) Dz.U. C 144 z 16.5.2001, str. 23.

( 4 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2002 r. (Dz.U. C 271 E z 7.11.2002, str. 293), wspólne stanowisko Rady z dnia 20 marca 2003 r. (Dz.U. C 147 E z 24.6.2003, str. 137) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2003 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Rozporządzenie legislacyjne Parlamentu Europejskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. i decyzja Rady z dnia 2 lutego 2004 r.

( 5 ) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/78/WE (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1).

( 6 ) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1).

( 7 ) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1994 r.

( 8 ) Dz.U. C 156 z 3.6.1999, str. 3.

( 9 ) Dz.U. L 297 z 29.10.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3).

( 10 ) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

( 11 ) Patrz: str. 114 niniejszego Dziennika Urzędowego.

( 12 ) Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

( 13 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.

( 14 ) Dz.U. L 316 z 17.12.1993, str. 41.

( 15 ) Dz.U. L 156 z 13.6.1997, str. 55.

( 16 ) Dz.U. L 68 z 12.3.2002, str. 31.

( 17 ) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str.57.

( 18 ) Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 1.

( 19 ) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

( 20 ) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1.

( 21 ) Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1).

( 22 ) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16).

( 23 ) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39 z 14.2.1976, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 15).

( 24 ) Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1.

( 25 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

( 26 ) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1.

( 27 ) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).

( 28 ) Uwaga od wydawcy: Tytuł dyrektywy został dostosowany w celu uwzględnienia zmiany numeracji artykułów Traktatu zgodnie z art. 12 Traktatu Amsterdamskiego; oryginalny przypis dotyczył art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu.

( 29 ) Dz.U. L 129 z 27.5.1993, str. 25.

( 30 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

( 31 ) Dz.U. L 185 z 16.8.1971, str. 15. Decyzja zmieniona decyzją 77/63/EWG (Dz.U. L 13 z 15.1.1977, str. 15).

( 32 ) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str.14. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r. (Dz.U. 241 z 29.8.1994, str. 228).

( 33 ) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 1

( 34 ) Dz.U. L 27 z 30.1.1997, str. 20.

( 35 ) Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/39/EC (Dz.U. L 176 z 5.7.2002, str. 21).

( 36 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.

( 37 ) W przypadku jakichkolwiek różnic w interpretacji pomiędzy CPV a NACE zastosowanie ma nomenklatura NACE.

( 38 ) W celu dopuszczenia do systemu, aby następnie umożliwić udział w wysyłaniu zaproszeń do przetargu na dane zamówienie.

( 39 ) Uważa się, że informacje w nagłówkach 6, 9 i 11 nie są przeznaczone do publikacji, jeżeli podmiot udzielający zamówienia uzna, że publikacja tych informacji może być szkodliwa ze względu na interesy handlowe delikatnej natury.

( 40 ) W przypadku rozbieżności w interepretacji pomiędzy CPV i CPC, stosować się będzie nomenklaturę CPC.

( 41 ) Dyrektywa 1999/93/KE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12).

( 42 ) „Dostosowany” wskazuje, że brzmienie zostało sparafrazowane bez zmiany zakresu tekstu uchylonej dyrektywy. Zmiany w zakresie przepisów uchylonej dyrektywy zaznaczono pojęciem „zmieniony”.