2003R0006 — PL — 31.03.2010 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 6/2003

z dnia 30 grudnia 2002 r.

dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 001, 4.1.2003, p.45)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r.

  L 61

24

11.3.2010
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 6/2003

z dnia 30 grudnia 2002 r.

dotyczące rozpowszechniania wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu drogowego rzeczy ( 1 ), w szczególności jego art. 6 i 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wskazane jest odpowiednie wykorzystanie danych statystycznych o przewozie drogowym rzeczy, pozyskiwanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1172/98, w takim stopniu jak to tylko będzie możliwe, respektując przy tym zasady poufności danych zawartych w indywidualnych rekordach.

(2)

Konieczne jest zapewnienie uzasadnionego poziomu jakości rozpowszechnianych informacji i utrzymanie istniejących serii danych statystycznych.

(3)

Konieczne jest udostępnienie określonych danych Państwom Członkowskim w celu zapewnienia objęcia danymi statystycznymi transportu drogowego na poziomie krajowym.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wydaną przez Komitet ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Dane indywidualne przekazywane do Komisji (Eurostatu) przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1172/98 wykorzystywane są do opracowania zestawień statystycznych ujętych w tablicach zawierających zagregowane wartości uzyskane przez zsumowanie podawanych danych. Komisja (Eurostat) rozpowszechnia wynikające z powyższego tablice statystyczne zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 2 i 3.

Artykuł 2

Rozpowszechnianie jest dozwolone w odniesieniu do tablic statystycznych wyszczególnionych w Załączniku.

Artykuł 3

1.  Przy rozpowszechnianiu tablic dla użytkowników innych niż krajowe władze Państw Członkowskich spełniane są następujące warunki: każda komórka w tablicy zawiera dane pochodzące co najmniej z dziesięciu zarejestrowań pojazdów z każdego zestawu wymaganych zmiennych. W przypadku gdy dana komórka zawiera dane pochodzące z mniejszej liczby niż z dziesięciu zarejestrowań pojazdów, dane są zagregowane z innymi komórkami lub zastąpione odpowiednim symbolem. Tablice wymienione w punkcie A Załącznika nie podlegają powyższej regule.

2.  Tablice zawierające zagregowane wartości powstałe na bazie mniejszej liczby niż dziesięć zarejestrowań pojazdów mogą być udostępniane krajowym władzom odpowiedzialnym za statystykę transportu Wspólnoty w danym Państwie Członkowskim, pod warunkiem że władze krajowe zastosują się do warunków wspomnianych w ust. 1, w stosunku do tablic będących przedmiotem udostępniania innym użytkownikom.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TABEL PRZEZNACZONYCH DO ROZPOWSZECHNIANIA

A.    Kontynuacja istniejących tabel

W celu zachowania ciągłości istniejące tabele mogą być rozpowszechniane przez Komisję (Eurostat).

B.    Tabele podstawowe

Następujący zestaw tabel oraz ich podzestawy mogą być rozpowszechniane.Tabela

Opis

Uwaga 1

Okres odniesienia

Jednostki

Uwaga 2

Uwagi

B1

Podsumowanie działalności wg rodzajów operacji i rodzajów transportu

Rok, kwartał

1 000 ton

mln tonokilometrów

wozokilometry

Uwaga 3

B2

Transport wg rodzajów operacji

Rok, kwartał

1 000 ton

mln tonokilometrów

Uwaga 3

B3

Transport wg rodzajów towarów

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

 

B4.1

Transport międzynarodowy wg krajów załadunku i wyładunku (ogółem wszystkie kraje zgłaszające)

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

 

B4.2

Jak w tabeli B4.1, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

 

B4.3

Transport międzynarodowy wg krajów załadunku i wyładunku (z podziałem wg krajów zgłaszających)

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

 

B4.4

Jak w tabeli B4.3, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

 

B5.1

Transport wg regionów załadunku

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

przejazdy

Uwaga 4

B5.2

Transport wg regionów wyładunku

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

przejazdy

Uwaga 4

B6.1

Transport wg stref odległości

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B6.2

Jak w tabeli B6.1, lecz z dodatkowym podziałem wg rodzajów towarów

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B7

Transport wg konfiguracji osi

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B8

Transport wg wieku pojazdu

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B9

Transport wg dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B10

Transport wg ładowności pojazdu

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B11

Transport wg dziedzin klasyfikacji NACE

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B12

Przebiegi pojazdów, ładowne i puste

Rok

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B13.1

Przebiegi tranzytowe pojazdów wg krajów tranzytowych, z podziałem na ładowne/puste i wg dopuszczalnej masy całkowitej (ogółem wszystkie kraje zgłaszające)

Rok, kwartał

1 000 ton

przejazdy

 

B13.2

Przebiegi tranzytowe pojazdów wg krajów tranzytowych (z podziałem wg krajów zgłaszających)

Rok

1 000 ton

przejazdy

 

B14

Transport towarów niebezpiecznych wg rodzajów towarów niebezpiecznych

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B15

Transport wg rodzajów ładunków

Rok

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B16

Transport wg rodzajów ładunków i stref odległości

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

mln wozokilometrów

przejazdy

 

B17

Transport krajowy wg regionów załadunku i wyładunku, wg krajów zgłaszających

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

przejazdy

Uwaga 5

B18

Transport międzynarodowy wg regionów załadunku i wyładunku, ogółem wszystkie kraje zgłaszające

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

przejazdy

Uwaga 6

Uwaga 1:  Jeżeli nie podano inaczej, w tabelach przedstawiono podział wg krajów zgłaszających.

Uwaga 2:  Następujące jednostki miary oblicza się wewnętrznie dla wszystkich tabel:

1 000 ton,

mln tonokilometrów,

mln wozokilometrów (ładownych, pustych),

przejazdy (ładowne, puste),

liczba pojazdorekordów użyta do obliczenia wartości komórki w tabeli.

W tej kolumnie podaje się jednostki miary zwykle oferowane użytkownikom. Na wniosek użytkowników można rozpowszechniać dane wyrażone w innych jednostkach.

Stosownie do potrzeb użytkowników tabele mogą opierać się na zmiennych dotyczących kursów pojazdów (informacje z zestawów danych A2) lub na operacjach odnoszących się do towarów (informacje z zestawów danych A3) (zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98). Przejazdy oznacza się w związku z powyższym jako liczbę kursów bądź jako liczbę podstawowych operacji transportowych. Przejazdy tranzytowe oznacza się jako takie.

Uwaga 3:  Rodzaje operacji dzieli się następująco:

kurs krajowy: zarówno miejsce załadunku, jak i miejsce wyładunku znajduje się w kraju zgłaszającym,

kurs międzynarodowy: miejsce załadunku bądź wyładunku, lub oba te miejsca, znajduje się w krajach innych niż kraj zgłaszający (= suma czterech następujących kategorii):

(w tym)

wychodzący (towary załadowane w kraju zgłaszającym): kurs rozpoczyna się w kraju zgłaszającym, a kończy poza jego granicami,

przychodzący (towary wyładowane w kraju zgłaszającym): kurs rozpoczyna się poza granicami kraju zgłaszającego, a kończy na jego terytorium,

przewóz typu “cross-trade”: kurs pomiędzy dwoma krajami innymi niż kraj zgłaszający,

kabotaż: kurs pomiędzy miejscami położonymi na terytorium kraju innego niż kraj zgłaszający.

Uwaga 4:  Dane wg regionów załadunku lub wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-3.

Uwaga 5:  Dla transportu krajowego miejsca załadunku i wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-2.

Uwaga 6:  Dla transportu międzynarodowego miejsca załadunku i wyładunku publikuje się, podając poziom NUTS-1.

C.    Tabele dotyczące kabotażu

W celu dostarczenia informacji o kabotażu, odpowiadających informacjom dostępnym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 3118/932 ( 2 ), można rozpowszechniać następujący zestaw tabel i podzestawy tych tabel: 

Opis

Okres

Jednostka

C1

Kabotaż wykonywany przez przewoźników z każdego kraju zgłaszającego, wg krajów zgłaszających

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

C2

Kabotaż wykonywany przez przewoźników ze wszystkich krajów zgłaszających, wg krajów, gdzie kabotaż ma miejsce

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

C3

Kabotaż wg krajów zgłaszających i wg krajów, gdzie kabotaż ma miejsce

Rok

1 000 ton

mln tonokilometrów

D.    Tabele dla władz krajowych państw członkowskich

W celu umożliwienia organom krajowym państw członkowskich innych niż kraj zgłaszający zestawienia pełnych danych statystycznych na temat operacji transportu drogowego realizowanych na terytorium ich kraju, mogą być im dostarczane następujące zagregowane pliki danych: 

Opis

Okres

Zagregowane dla następujących wielkości

Uwaga

Jednostki

D1.1

Operacje transportowe na poziomie krajowym (kursy ładowne)

Rok

— kraj zgłaszający

— kraj załadunku

— kraj wyładunku

— rodzaj towarów

— rodzaj transportu

— grupa wieku

— strefa odległości

— konfiguracja osi

tony

tonokilometry

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D1.2

Transport towarów niebezpiecznych na poziomie krajowym (kursy ładowne)

Rok

— kraj zgłaszający

— kraj załadunku

— kraj wyładunku

— towary niebezpieczne

— rodzaj transportu

tony

tonokilometry

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D2

Operacje transportowe na poziomie krajowym (kursy puste)

Rok

— kraj zgłaszający

— kraj pochodzenia

— kraj przeznaczenia

— rodzaj transportu

— grupa wieku

— strefa odległości

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D3.1

Operacje transportowe na poziomie regionalnym (kursy ładowne)

Rok

— kraj zgłaszający

— region załadunku

— region wyładunku

— konfiguracja osi

— rodzaj ładunku

— grupa wieku

tony

tonokilometry

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D3.2

Operacje transportowe na poziomie regionalnym (kursy ładowne)

Rok

— kraj zgłaszający

— kraj załadunku

— rodzaj towarów

— konfiguracja osi

— grupa wieku

tony

tonokilometry

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D3.3

Operacje transportowe na poziomie regionalnym (kursy ładowne)

Rok

— kraj zgłaszający

— region wyładunku

— rodzaj towarów

— konfiguracja osi

— grupa wieku

tony

tonokilometry

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D4

Operacje transportowe na poziomie regionalnym (kursy puste)

Rok

— kraj zgłaszający

— region pochodzenia

— region przeznaczenia

— konfiguracja osi

— grupa wieku

wozokilometry

przejazdy

liczba pojazdorekordów

D5

Tranzyt (kursy ładowne i puste)

Rok

— kraj tranzytowy

— kraj zgłaszający

— ładowne/puste

— region pochodzenia

— region przeznaczenia

tony

przejazdy

liczba pojazdorekordów

Uwaga:  Dla tabel D należy stosować następujące klasyfikacje:

rodzaj transportu: gospodarczy/zarobkowy,

grupa wieku: trzy grupy,

strefa odległości: cztery strefy,

region: NUTS-3,

konfiguracja osi: zagregowana wg rodzajów pojazdów (samochód ciężarowy, pojazd członowy i pociąg drogowy).( 1 ) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1.

( 2 ) Dz.U. L 279 z 12.11.1993, s. 1.