2003D0779 — PL — 01.01.2005 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2003 r.

ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/779/WE)

(Dz.U. L 285, 1.11.2003, p.38)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2004 r.

  L 208

56

10.6.2004
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 października 2003 r.

ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/779/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych regułach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w odniesieniu do czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG ( 1 ), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 2003/721/WE ( 2 ), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 94/187/WE z dnia 18 marca 1994 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich ( 3 ) została w znaczny sposób kilkakrotnie zmieniona ( 4 ). W interesie jasności i ze względów praktycznych wspomniana decyzja powinna zostać skodyfikowana.

(2)

Załącznik I pkt 2 do dyrektywy 92/118/EWG dopuszcza przywóz osłonek zwierzęcych, które zostały poddane wymaganej obróbce, ze wszystkich państw trzecich.

(3)

Należy ustanowić wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i certyfikację weterynaryjną w celu zagwarantowania, że taka wymagana obróbka osłonek jest przeprowadzana.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:▼M1

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zatwierdzają przywóz osłonek zwierzęcych z jakiegokolwiek państwa trzeciego, któremu towarzyszy świadectwo zdrowia ustanowione w załączniku I A, które składa się z jednego arkusza i ma być uzupełnione w przynajmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego przeprowadzającego kontrolę przywozu.

▼M1

Artykuł 1a

Państwa Członkowskie zapewniają, aby przesyłki osłonek zwierzęcych przeznaczone do spożycia przez ludzi, wprowadzone na terytorium Wspólnoty i które mają być przeznaczone dla państwa trzeciego albo przez natychmiastowy tranzyt, albo po składowaniu zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, i nieprzeznaczone do przywozu do WE, spełniały następujące wymagania:

a) spełnienie szczególnych warunków zdrowia zwierząt przedstawionych we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt sporządzonym na podstawie załącznika I A;

b) dołącza się do nich świadectwo zdrowia zwierząt ustanowione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I B, podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych służb weterynaryjnych zainteresowanego państwa trzeciego;

c) urzędowy lekarz weterynarii punktu kontroli granicznej, przez który wprowadza się produkty, poświadcza na Wspólnotowym Świadectwie Weterynaryjnym dla wwozu i przewozu, że są one zaakceptowane do tranzytu lub składowania (stosownie do okoliczności).

Artykuł 1b

1.  W drodze odstępstwa od art. 1a, Państwa Członkowskie zezwalają na tranzyt drogowy lub kolejowy przez Wspólnotę pomiędzy wyznaczonymi punktami kontroli granicznej Wspólnoty, wyszczególnionymi w załączniku do decyzji 2001/881/WE, przesyłek pochodzących z i przeznaczonych bezpośrednio do Rosji lub poprzez inne państwo trzecie, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a) przesyłka zostaje zapieczętowana pieczęcią z numerem seryjnym w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe do WE przez służby weterynaryjne właściwych władz;

b) dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE zostają opieczętowane „TYLKO W ODNIESIENIU DO TRANZYTU DO ROSJI PRZEZ WE”; na każdej stronie, przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych władz odpowiedzialnych za punkt kontroli granicznej;

c) przestrzegane są wymagania proceduralne przewidziane w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d) przesyłka zostaje poświadczona jako zaakceptowana do tranzytu na Wspólnotowym Świadectwie Weterynaryjnym dla wwozu i przewozu przez urzędowego lekarza weterynarii punktu kontroli granicznej wprowadzenia.

2.  Nie zezwala się, jak zostało to określone w art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, na rozładowywanie lub składowanie takich przesyłek na terytorium WE.

3.  Właściwe władze dokonują regularnych kontroli w celu zapewnienia, że liczba przesyłek i ilości produktów opuszczających terytorium WE jest taka sama jak liczba i ilości wprowadzane.

▼B

Artykuł 2

Decyzja 94/187/WE traci moc.

Odniesienia do uchylonej decyzji traktowane są tak jak odniesienia do niniejszej decyzji i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji z załącznika II.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK I A

image

image
ZAŁĄCZNIK I B

image

image

▼B
ZAŁĄCZNIK IIUchylona decyzja wraz z kolejnymi zmianami

Decyzja 94/187/WE

(Dz.U. L 89 z 6.4.1994, str. 18)

Decyzja 94/461/WE, jedynie art. 2

(Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 88)

Decyzja 94/775/WE, jedynie art. 2

(Dz.U. L 310 z 3.12.1994, str. 77)

Decyzja 95/88/WE, jedynie art. 1

(Dz.U. L 69 z 29.3.1995, str. 45)

Decyzja 95/230/WE, jedynie art. 1

(Dz.U. L 154 z 5.7.1995, str. 19)

Decyzja 96/106/WE, jedynie art. 1

(Dz.U. L 24 z 31.1.1996, str. 34)
ZAŁĄCZNIK IIITABELA KORELACJI

Decyzja 94/187/WE

Niniejsza decyzja

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

załącznik

załącznik I

załącznik II

załącznik III( 1 ) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

( 2 ) Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 21.

( 3 ) Dz.U. L 89 z 6.4.1994, str. 18.

( 4 ) Patrz załącznik II do niniejszej decyzji.