2000L0055 — PL — 13.04.2010 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA 2000/55/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 września 2000 r.

w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego

(Dz.U. L 279, 1.11.2000, p.33)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.

L 76

17

24.3.2009