2000L0026 — PL — 27.10.2009 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/26/WE

z dnia 16 maja 2000 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG

(czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych)

(Dz.U. L 181, 20.7.2000, p.65)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r.

L 263

11

7.10.2009