1999R0659 — PL — 14.10.2015 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 659/1999

z dnia 22 marca 1999 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej

(Dz.U. L 083, 27.3.1999, p.1)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r.

L 248

9

24.9.2015