1999L0030 — PL — 11.06.2010 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY 1999/30/WE

z dnia 22 kwietnia 1999 r.

odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu

(Dz.U. L 163, 29.6.1999, p.41)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.

L 152

1

11.6.2008