1998D0569 — PL — 03.12.2002 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 października 1998 r.

ustanawiająca specjalne warunki przywozu żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich pochodzących z Tunezji

(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2952)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/569/WE)

(Dz.U. L 277, 14.10.1998, p.31)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 października 2002 r.

  L 281

18

19.10.2002
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 października 1998 r.

ustanawiająca specjalne warunki przywozu żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich pochodzących z Tunezji

(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2952)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/569/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży ( 1 ), ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE ( 2 ), w szczególności jej art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

ekspert Komisji przeprowadził w Tunezji wizytację kontrolną w celu sprawdzenia warunków, w jakich małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie są produkowane, składowane oraz wysyłane do Wspólnoty;

ustawodawstwo Tunezji czyni odpowiedzialnym „Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministère de l’Agriculture” za kontrolę stanu zdrowia żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, oraz za monitorowanie warunków higieniczno-sanitarnych produkcji; to samo ustawodawstwo upoważnia DGSA do zatwierdzania lub zakazywania odławiania małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w niektórych strefach;

DGSA i jego laboratoria mogą skutecznie weryfikować stosowanie ustaw obowiązujących w Tunezji;

właściwe organy tunezyjskie zobowiązały się do regularnego i szybkiego przekazywania Komisji danych dotyczących obecności zawierającego toksyny planktonu w strefach odłowu;

właściwe organy tunezyjskie przedstawiły urzędowe zapewnienia dotyczące przestrzegania wymagań określonych w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/492/EWG, oraz wymogów równoważnych tym, które są zapisane w tej dyrektywie w odniesieniu do klasyfikacji stref produkcji i przejściowych, zatwierdzania ośrodków wysyłki oraz kontroli zdrowia publicznego i monitorowania produkcji; w szczególności Wspólnocie będą przekazywane informacje na temat wszelkich możliwych zmian w strefach odłowu;

Tunezja kwalifikuje się do wpisania do wykazu państw trzecich spełniających warunki równoważności określone w art. 9 ust. 3 lit. a)) dyrektywy 91/492/EWG;

procedura uzyskiwania świadectwa zdrowia określona w art. 9 ust. 3 lit. b) pkt i) dyrektywy 91/492/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymagania w odniesieniu do języka(-ów), w jakim/jakich musi być sporządzone, oraz stanowisko osoby upoważnionej do jego podpisania oraz znak jakości zdrowotnej, jaki ma być umieszczony na opakowaniu;

na mocy art. 9 ust. 3 lit. b) pkt ii) dyrektywy 91/492/EWG trzeba wyznaczyć obszary produkcyjne, z których małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie mogą być odławiane i wywożone do Wspólnoty;

zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c) dyrektywy 91/492/EWG należy sporządzić wykaz zakładów, z których dopuszczalny jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich; wykaz ten musi być zostać sporządzony na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez DGSA; zapewnienie przestrzegania przepisów określonych w tym celu w art. 9 ust. 3 lit. c) dyrektywy 91/492/EWG jest zatem zadaniem DGSA;

bez uszczerbku dla decyzji podjętych zgodnie z dyrektywą Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury ( 3 ), ostatnio zmieniona dyrektywą 97/79/WE, stosuje się specjalne warunki przywozu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:▼M1

Artykuł 1

„Direction générale des services vétérinaires (DGSV)” jest właściwym organem w Tunezji do sprawdzania i poświadczania zgodności żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich z wymaganiami dyrektywy 91/492/EWG.

Artykuł 2

1.  Żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie przywożone do Wspólnoty z Tunezji spełniają warunki ustanowione w ust. 2, 3, 4 i 5.

2.  Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku A.

3.  Produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych obszarów produkcyjnych wymienionych w załączniku B.

4.  Muszą być zapakowane w szczelnie zamknięte paczki w zatwierdzonym centrum wysyłkowym wymienionym w załączniku C.

5.  Każda paczka musi mieć nieusuwalny znak jakości zdrowotnej zawierający co najmniej następujące informacje:

 kraj wysyłki: TUNEZJA,

 gatunek (nazwa zwyczajowa i naukowa),

 identyfikacja obszaru produkcyjnego i centrum wysyłkowego według ich numerów identyfikacyjnych,

 data zapakowania, zawierająca co najmniej dzień i miesiąc.

▼B

Artykuł 3

1.  Świadectwa określone w art. 2 ust. 1 muszą być sporządzone, co najmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym prowadzane są kontrole.

▼M1

2.  Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DGSV.

▼B

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M1
ZAŁĄCZNIK A

image

image

▼B
ZAŁĄCZNIK B

OBSZARY PRODUKCJI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA USTANOWIONE W ROZDZIALE I PKT.1 ITL. b) ZAŁĄCZNIKA DO DYREKTYWY 91/492/EWG 

Nazwa

T 1

Lac de Tunis (Nord)

T 2

Canal de Tunis

B 1

Menzel Jemil

B 2

Faroua

S 1

Sfax Nord

S 2

Gargour

S 3

Guetifa

S 4

O. Maltine Nord

S 5

O. Maltine Sud

S 6

Skhira

G 1

Gabès Nord

G 2

Gabès Sud 1

G 3

Gabès Sud 2

M 1

Médenine Nord

M 2

Lagune Boughrara

M 3

Djerba Nord
ZAŁĄCZNIK C

WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY ZEZWOLENIE NA PRZYWÓZ DO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJNumer

Nazwa

Adres

P.U 200

M. A Trad

Port de Zarzouna-Bizerte

P.U 300

Prince Export

Port Prince-Nabeul

P.U 306

Médipêche el ghoul

Sidi Daoud-Nabeul( 1 ) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 1.

( 2 ) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

( 3 ) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1.