1996L0077 — PL — 29.12.2006 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA KOMISJI 96/77/WE

z dnia 2 grudnia 1996 r.

ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 339, 30.12.1996, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA KOMISJI 98/86/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 11 listopada 1998 r.

  L 334

1

9.12.1998

►M2

DYREKTYWA KOMISJI 2000/63/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 5 października 2000 r.

  L 277

1

30.10.2000

►M3

DYREKTYWA KOMISJI 2001/30/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 2 maja 2001 r.

  L 146

1

31.5.2001

►M4

DYREKTYWA KOMISJI 2002/82/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 15 października 2002 r.

  L 292

1

28.10.2002

►M5

DYREKTYWA KOMISJI 2003/95/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 27 października 2003 r.

  L 283

71

31.10.2003

►M6

DYREKTYWA KOMISJI 2004/45/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 16 kwietnia 2004 r.

  L 113

19

20.4.2004

►M7

DYREKTYWA KOMISJI 2006/129/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 8 grudnia 2006 r.

  L 346

15

9.12.2006
▼B

DYREKTYWA KOMISJI 96/77/WE

z dnia 2 grudnia 1996 r.

ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 ), zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/34/WE ( 2 ), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a),

po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

konieczne jest ustalenie kryteriów czystości dla wszystkich dodatków innych niż barwniki i substancje słodzące wymienione w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i środki słodzące ( 3 );

konieczne jest zastąpienie kryteriów czystości określonych w dyrektywie Rady 65/66/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla środków konserwujących dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 4 ), zmienionej ostatnio dyrektywą 86/604/EWG ( 5 );

konieczne jest zastąpienie kryteriów czystości wymienionych w dyrektywie Rady 78/664/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla przeciwutleniaczy dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 6 ), zmienionej ostatnio dyrektywą 82/712/EWG ( 7 );

dyrektywy 65/66/EWG i 78/664/EWG powinny zostać uchylone;

konieczne jest uwzględnienie specyfikacji i technik analitycznych dotyczących dodatków wymienionych w projekcie Codex Alimentarius sporządzonym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Środków Spożywczych (Jecfa);

dodatki do środków spożywczych, jeśli są przygotowane metodami produkcji lub z materiałów wyjściowych znacznie różniących się od tych, które uwzględniono w ocenie wydanej przez Naukowy Komitet ds. Żywności lub od tych, określonych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać poddane ocenie Naukowego Komitetu ds. Żywności w celu dokonania ich pełnej oceny ze szczególnym naciskiem na kryteria czystości;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

Kryteria czystości określone w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 89/107/EWG dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące wymienione w dyrektywie 95/2/WE są wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

▼M1

Artykuł 2

Kryteria czystości określone w art. 1 zastąpią kryteria czystości wymienione w dyrektywach 65/66/EWG, 78/663/EWG i 78/664/EWG.

▼B

Artykuł 3

1.  Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 lipca 1997 r.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Produkty wprowadzane na rynek lub etykietowane przed dniem 1 lipca 1997 r., które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIKE 200 KWAS SORBOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas sorbowy

Trans, trans-2,4-heksadienowy kwas

Einecs (ang. European inventory of existing commercial chemical substances; pol. Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym)

203-768-7

Wzór chemiczny

C6H802

Masa cząsteczkowa

112,12

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bazie bezwodnej

Opis

Bezbarwne igły lub biały, sypki proszek o lekkim, charakterystycznym zapachu, niewykazujący żadnych zmian koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 oC

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

Między 133 °C a 135 °C po suszeniu próżniowym przez cztery godziny w eksykatorze kwasu siarkowego

B.  Spektrometria

Roztwór izopropanolu (1 w 4 000 000) wykazuje absorpcję maksymalną przy 254 ± 2 nm

C.  Dodatni test dla podwójnych wiązań

 

D.  Punkt sublimacji

80 °C

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fischera)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,2 %

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 202 SORBINIAN POTASU

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Sorbinian potasu

(E,E)-2,4-heksadienian potasu

Sól potasu kwasu trans, trans 2,4-heksadienowego

Einecs

246-376-1

Wzór chemiczny

C6H7O2K

Masa cząsteczkowa

150,22

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bazie w proszku

Opis

Biały proszek krystaliczny niewykazujący żadnych zmian koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 °C

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia kwasu sorbowego wytrącanego przez zakwaszenie, nierekrystalizowanego to 133-135 °C po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

 

B.  Dodatnie testy dla potasu i dla podwójnych wiązań

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % (105 °C, 3 godziny)

Kwasowość lub zasadowość

Nie więcej niż około 1,0 % (jak kwas sorbowy lub Κ2CO3)

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % obliczony jak formaldehyd

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 203 SORBINIAN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Sorbinian wapnia

Sól wapnia kwasu trans, trans-2,4-heksadienowego

Einecs

231-321-6

Wzór chemiczny

C12H14O4Ca

Masa cząsteczkowa

262,32

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bazie w proszku

Opis

Drobny, biały proszek krystaliczny niewykazujący żadnej zmiany koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 °C

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia kwasu sorbowego wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego to 133–135 °C po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

 

B.  Dodatnie testy dla wapnia i podwójnych wiązań

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % ustalona poprzez suszenie próżniowe przez cztery godziny w eksykatorze kwasu siarkowego

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 210 KWAS BENZOESOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas benzoesowy

Kwas benzenokarboksylowy

Kwas fenylokarboksylowy

Einecs

200-618-2

Wzór chemiczny

C7H6O2

Masa cząsteczkowa

122,12

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 % na bazie bezwodnej

Opis

Biały proszek krystaliczny

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

121,5–123,5 °C

B.  Dodatni test sublimacji dla benzoesanu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez trzy godziny nad kwasem siarkowym

pH

Około 4 (roztwór wodny)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,07 % wyrażone jako chlorek odpowiadający 0,3 % wyrażonym jako kwas chlorobenzoesowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w podgrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 Ν KMnO4 do różowego koloru, który utrzymuje się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5– 95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż to płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC (2), 0,3 ml chlorku żelazowego TSC (3), 0,1 ml siarczanu miedzi TSC (4) i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

W częściowym zakwaszeniu zobojętnionego roztworu kwasu benzoesowego, pierwszy osad nie może mieć innej temperatury topnienia niż temperatura kwasu benzoesowego

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 211 BENZOESAN SODU

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Benzoesan sodu

Sól sodu kwasu benzenokarboksylowego

Sól sodu kwasu fenylokarboksylowego

Einecs

208-534-8

Wzór chemiczny

C7H5O2Na

Masa cząsteczkowa

144,11

Oznaczenie

Nie mniej niż 99 % C7H5O2Na po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Opis

Biały, prawie bezwonny, krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie, trudno rozpuszczalny w alkoholu etylowym

B.  Zakres temperatur topnienia dla kwasu benzoesowego

Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego to 121,5–123,5 °C po suszeniu w eksykatorze kwasu siarkowego

C.  Dodatnie testy dla sodu i benzoesanu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,5 % po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor nie utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 15 sekund. Nie powinno się wymagać więcej niż 0,5 ml

Kwasy policykliczne

W częściowym zakwaszeniu (zobojętnionego) roztworu benzoesanu sodu, pierwszy osad nie może mieć innego zakresu temperatur topnienia niż ten kwasu benzoesowego

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonemu jako kwas monochlorobenzoesowy

Stopień kwasowości i zasadowości

Zobojętniony 1 g benzoesanu sodu w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 212 BENZOESAN POTASU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Benzoesan potasu

Sól potasu kwasu benzenokarboksylowego

Sól potasu kwasu fenylokarboksylowego

Einecs

209-481-3

Wzór chemiczny

C7H5KO2·3H2O

Masa cząsteczkowa

214,27

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % C7H5O2K po suszeniu w temperaturze 105 °C do ciężaru stałego

Opis

Biały proszek krystaliczny

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego wynosi 121,5–123,5 °C po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

 

B.  Dodatnie testy dla benzoesanu i dla potasu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 26,5 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 °C

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonemu jako kwas chlorobenzoesowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4, do kiedy różowy kolor utrzyma się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5–95,5% kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż ten płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedzi TSC i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

W częściowym zakwaszeniu (zobojętnionego) roztworu benzoesanu potasu pierwszy osad nie może mieć innego zakres temperatur topnienia niż ten kwasu benzoesowego

Stopień kwasowości i zasadowości

Zobojętnienie 1 g benzoesanu potasu w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 213 BENZOESAN WAPNIA

Synonimy

Benzoesan wapnia

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Benzoesan wapnia

Dwubenzoesan wapnia

Einecs

218-235-4

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydrat:

C14H10O4CA·3H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu w temperaturze 105 °C

Opis

Białe lub bezbarwne kryształy, lub biały proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego to 121,5–123,5 °C po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

 

B.  Dodatnie testy dla benzoesanu i dla wapnia

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 17,5 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 °C do ciężaru stałego

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażanych jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonym jako kwasy chlorobenzoesowe

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, ogrzać do temperatury wrzenia i kroplami dodawać 0,1 Ν KMnO4 dopóki różowy kolor utrzyma się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4 aż do otrzymania różowego koloru, który utrzyma się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Chłodny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5–95,5% kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż płyn referencyjny zawierający 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedzi TSC i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

W częściowym zakwaszeniu (zobojętnionego) roztworu benzoesanu wapnia pierwszy osad nie może mieć innego zakresu temperatur topnienia niż ten kwasu benzoesowego

Stopień kwasowości lub zasadowości

Zobojętnienie 1 g benzoesanu wapnia w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 214 ESTER ETYLOWY KWASU P-HYDROKSYBENZOESOWEGO

Synonimy

Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Ester etylowy kwasu p-oksyhydroksybenzoesowego

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Ester etylowy kwasu p-oksyhydroksybenzoesowego

Einecs

204-399-4

Wzór chemiczny

C9H10O3

Masa cząsteczkowa

166,8

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 °C

Opis

Prawie bezwonny; małe, bezbarwne kryształki lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

115–118°C

B.  Dodatnie testy dla p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego: 213–217 °C po suszeniu próżnią w eksykatorze kwasu siarkowego

C.  Dodatnie testy dla alkoholu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 °C

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 215 ESTER ETYLOWY KWASU P-HYDROKSYBENZOESOWEGO – SÓL SODOWA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Związek sodowy estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego

Einecs

252-487-6

Wzór chemiczny

C9H9O3Na

Masa cząsteczkowa

188,8

Oznaczenie

Zawartość estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego nie mniej niż 83 % na bazie bezwodnej

Opis

Biały, krystaliczny, higroskopijny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

115–118°C po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

Β.  Dodatnie testy dla p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego pochodzącego z próbki to 213–217°C

C.  Dodatnie testy dla sodu

 

D.  pH 0,1 % roztworu wodnego musi być między 9,9 a 10,3

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 5 % określone poprzez suszenie próżniowego w eksykatorze kwasu siarkowego

Popioły zasiarczone

37–39 %

Kwas p-Hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

Ε 218 ESTER METYLOWY KWASU P-HYDROKSYBENZOESOWEGO

Synonimy

Metyl p-benzoesanu

Metyl-p-oksybenzoesanu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Metyl p-hydroksybenzoesanu

Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Einecs

243-171-5

Wzór chemiczny

C8H8O3

Masa cząsteczkowa

152,15

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 °C

Opis

Prawie bezwonny; małe, bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

125–128 °C

B.  Dodatnie testy dla p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego pochodzącego z próbki wynosi 213–217 °C po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 °C

Stopień czystości

Straty w suszeniu

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 °C

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażony jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 219 ESTER METYLOWY KWASU P-HYDROKSYBENZOESOWEGO – SÓL SODOWA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Metyl p-hydroksybenzoesanu sodu

Związek sodu estru metylowego kwasu p-hydrokybenzoesowego

Wzór chemiczny

C8H7O3Na

Masa cząsteczkowa

174,15

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały, higroskopijny proszek

Identyfikacja

A.  Biały osad uformowany przez zakwaszenie kwasem solnym 10 % (w/v) roztworu wodnego sodu, pochodnej metylu p-hydroksybenzoesowego (przy użyciu papierka lakmusowego jako wskaźnika) ma, gdy zmywany wodą i suszony w temperaturze 80 °C przez dwie godziny, zakres temperatur topnienia od 125–128 °C

 

B.  Dodatni test dla sodu

 

C.  pH 0,1 % roztworu wodnego wolnego od dwutlenku węgla to nie mniej niż 9,7 i nie więcej niż 10,3

 

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 5 % (metoda Karla Fischera)

Popioły zasiarczone

40–44,5 % na bazie bezwodnej

Kwas p-Hydroksybenzoesowego i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 220 DWUTLENEK SIARKI

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwutlenek siarki

Bezwodnik kwasu siarkawego

Einecs

231-195-2

Wzór chemiczny

SO2

Masa cząsteczkowa

64,07

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 %

Opis

Bezbarwny, niepalny gaz z silnym, ostrym, duszącym zapachem

Identyfikacja

A.  Dodatni test dla substancji siarkawych

 

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,05 %

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 0,01 %

Tritlenek siarki

Nie więcej niż 0,1 %

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg

Inne gazy zwykle obecne w powietrzu

Brak śladów

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 221 SIARCZYN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Siarczyn sodu (bezwodny lub siedmiohydrat)

Einecs

231-821-4

Wzór chemiczny

Bezwodny:

Na2SO3

Siedmiohydrat:

Na2SO37H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

126,04

Siedmiohydrat:

252,16

Oznaczenie

Bezwodny:

nie mniej niż 95 % Na2SO3 i nie mniej niż 48 % SO2

Siedmiohydrat:

nie mniej niż 48 % Na2SO3 i nie mniej niż 24 % SO2

Opis

Biały proszek krystaliczny lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i sodu

 

B.  pH 10 % roztworu (bezwodnego) lub 20 % roztworu (siedmiohydratu) między 8,5 a 11,5

 

Stopień czystości

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % oparte na zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 222 WODOROSIARCZYN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Bisiarczyn sodu

Wodorosiarczyn sodu

Einecs

231-921-4

Wzór chemiczny

NaHSO3 w roztworze wodnym

Masa cząsteczkowa

104,06

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 32 % w/w NaHSO3

Opis

Klarowny roztwór, od bezbarwnego do żółtego

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i dla sodu

 

B.  pH 10 % roztworu wodnego między 2,5 a 5,5

 

Stopień czystości

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg Na2SO3 oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 223 PIROSIARCZYN SODU

Synonimy

Pirosiarczyn

Pirosiarczyn sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwusiarczyn sodu

Pentaoksydwusiarczyn dwusodowy

Einecs

231-673-0

Wzór chemiczny

Na2S2O5

Masa cząsteczkowa

190,11

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 95 % Na2S2O5 i nie mniej niż 64 % SO2

Opis

Białe kryształy lub proszek krystaliczny

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i dla sodu

 

B.  pH 10 % roztworu wodnego między 4,0 a 5,5

 

Stopień czystości

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % oparte na zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zwartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 224 PIROSIARCZYN POTASU

Synonimy

Pirosiarczyn potasu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwusiarczyn potasu

Pentaoksodwusiarczyn potasu

Einecs

240-795-3

Wzór chemiczny

K2S2O5

Masa cząsteczkowa

222,33

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 90 % K2S2O5 i nie mniej niż 51,8 % SO2, reszta składająca się prawie całkowicie z siarczanu potasu

Opis

Bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i dla potasu

 

Stopień czystości

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % oparty na zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 226 SIARCZYN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Siarczyn wapnia

Einecs

218-235-4

Wzór chemiczny

CaSO3·2H2O

Masa cząsteczkowa

156,17

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 95 % CaSO3·2H2O i nie mniej niż 39 % SO2

Opis

Białe kryształy lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy siarczynu i wapnia

 

Stopień czystości

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 227 WODOROSIARCZYN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Bisiarczyn wapnia

Wodorosiarczyn wapnia

Einecs

237-423-7

Wzór chemiczny

Ca(HSO3)2

Masa cząsteczkowa

202,22

Oznaczenie

6–8 % (w/v) dwutlenku siarki i 2,5–3,5 % (w/v) dwutlenku wapnia odpowiadające 10–14 % (w/v) bisiarczynu wapnia [Ca(HSO3)2]

Opis

Klarowny zielonkawo-żółty roztwór wodny o wyraźnym zapachu dwutlenku siarki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i wapnia

 

Stopień czystości

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 228 WODOROSIARCZYN POTASU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Bisiarczyn potasu

Wodorosiarczyn potasu

Einecs

231-870-1

Wzór chemiczny

KHSO3 w roztworze wodnym

Masa cząsteczkowa

120,17

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 280 g KHSO3 na litr (lub 150 g SO2 na litr)

Opis

Klarowny, bezzapachowy roztwór wodny

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla siarczynu i dla potasu

 

Stopień czystości

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg oparte na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg oparte na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 230 BIFENYL

Synonimy

Dwufenyl

Definicja

Nazwa związku chemicznego

l,l'-bifenyl

Fenylobenzen

Einecs

202-163-5

Wzór chemiczny

C12H10

Masa cząsteczkowa

154,20

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,8 %

Opis

Biały lub blado-żółty do czysto krystalicznego bursztynowego z charakterystycznym zapachem

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

68,5–70,5 °C

B.  Zakres destylacji

Destyluje całkowicie w zakresie 2,5 °C między 252,5 °C a 257,5 °C

Stopień czystości

Benzen

Nie więcej niż 10 mg/kg

Aminy aromatyczne

Nie więcej niż 2 mg/kg (jak anilina)

Pochodne fenolu

Nie więcej niż 5 mg/kg (jak fenol)

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g bifenylu w 5 ml 94,5–95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż ten płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedzi TSC i 4,4 ml wody

Terpenyl i wyższe pochodne polifenylu

Nie więcej niż 0,2 %

Policykliczne aromatyczne wodorowęglany

Nieobecne

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 231 ORTOFENYLOFENOL

Synonimy

Ortoksenol

Definicja

Nazwa związku chemicznego

(l,l'-Bifenyl)-2-ol

2-Hydroksyfenyl

o-Hydroksydwufenyl

Einecs

201-993-5

Wzór chemiczny

C12H10O

Masa cząsteczkowa

170,20

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 %

Opis

Biały lub lekko żółtawy, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

56–58 °C

B.  Dodatni test dla fenolanu

Roztwór etanolowy (1 g w 10 ml) daje zielony kolor po dodaniu 10 % roztworu chlorku żelazowego

Stopień czystości

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Eter dwufenolowy

Nie więcej niż 0,3 %

p-Fenylofenol

Nie więcej niż 0,1 %

1-Naftol

Nie więcej niż 0,01 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej ni 10 mg/kg

Ε 232 SÓL SODOWA ORTOFENYLOFENOLU

Synonimy

Ortofenylofenol sodowy

Sól sodowa o-fenylofenolu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Sól sodowa ortofenylofenolu

Einecs

205-055-6

Wzór chemiczny

C12H9ONa·4H2O

Masa cząsteczkowa

264,26

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97 % C12H9ONa·4H2O

Opis

Biały lub lekko żółtawy, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla fenolanu i dla sodu

 

B.  Zakres temperatur topnienia ortofenylofenolu wytrącanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego pochodzącego z próbki 56–58 °C po suszeniu w eksykatorze kwasu siarkowego

 

C.  pH 2 % roztworu wodnego musi być między 11,1 a 11,8

 

Stopień czystości

Dwufenyloeter

Nie więcej niż 0,3 %

p-Fenylofenol

Nie więcej niż 0,1 %

1-Naftol

Nie więcej niż 0,01 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 233 TIABENDAZOL

Definicja

Nazwa związku chemicznego

4-(2-benzoimidazolilo)tiazol

2-(4-tiazolilo)-1H-benzoimidazol

Einecs

1205-725-8

Wzór chemiczny

C10H7N3S

Masa cząsteczkowa

201,26

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały lub prawie biały, bezwonny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

296–303 °C

B.  Spektrometria

Maksymalna absorpcja w 0,1 Ν HC1 (0,0005 % w/v) przy 302 nm, 258 nm i 243 nm

image

przy 302 nm ± 2 nm: około 1230

image

przy 258 nm ± 2 nm: około 200

image

przy 243 nm ± 2 nm: około 620

Stosunek absorpcji 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Stosunek absorpcji 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fischera)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,2 %

Selen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 234 NIZYNA

Definicja

Nizyna składa się z kilku blisko spokrewnionych polipeptydów wytwarzanych przez naturalne szczepy Streptococcus lactis, Lancefield grupa Ν

Einecs

215-807-5

Wzór chemiczny

C143H230N42O37S7

Masa cząsteczkowa

3 354,12

Oznaczenie

Koncentrat nizyny zawiera nie mniej niż 900 jednostek na mg w mieszaninie odtłuszczonej suchej masy mleka i minimalnej zawartości 50 % chlorku sodowego

Opis

Biały proszek

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 3 % gdy suszone do ciężaru stałego w temperaturze 102-103 °C

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 235 NATAMYCYNA

Synonimy

Pimaricin

Definicja

Natamycyna jest antybiotykiem przeciwgrzybicznym z grupy makrolidów wytwarzanym przez naturalne szczepy Streptomyces natalensis lub Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Wzór chemiczny

C33H47O13N

Masa cząsteczkowa

665,74

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 95 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały do biało-kremowego, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Kolory reakcji

Po dodaniu kilku kryształków natamycyny na szkiełko podstawowe do kropli:

— stężonego kwasu solnego wywołuje niebieski kolor,

— stężonego kwasu fosforowego wywołuje zielony kolor,

które zmieniają się w blady czerwony po kilku minutach

B.  Spektrometria

Roztwór 0,0005 % w/v w 1 % metanolowym roztworze kwasu octowego ma maksymalną absorpcję około 290 nm, 303 nm i 318 nm, średnią przy 280 nm i wykazuje minimalną przy około 250 nm, 295,5 nm i 311 nm

C.  pH

5,5–7,5 (1 % w/v roztwór we wcześniej zobojętnionej mieszaninie 20 części dwumetyloformamidu i 80 części wody)

D.  Szczególna rotacja

image

= + 250° do + 295° (1 % w/v roztworu w lodowatym kwasie octowym, w temperaturze 20 °C i obliczonym w odniesieniu do suchej masy)

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 8 % (nad P2O5 w próżni w temperaturze 60 °C do ciężaru stałego)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,5 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne: całkowita realna liczba

Nie więcej niż 100/g

Ε 239 HEKSAMETYLENTETRAMINA

Synonimy

Heksamina

Metenamina

Definicja

Nazwa związku chemicznego

1,3,5,7-Tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, heksametylenotetramina

Einecs

202-905-8

Wzór chemiczny

C6H12N4

Masa cząsteczkowa

140,19

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezbarwny lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla formaldehydu i dla amoniaku

 

B.  Punkt sublimacji około 260 °C

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu w temperaturze 105 °C w próżni nad P2O5 przez dwie godziny

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Siarczany

Nie więcej niż 0,005 % wyrażone jako SO4

Chlorki

Nie więcej niż 0,005 % wyrażone jako Cl

Sole amonowe

Niewykrywalne

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 242 DWUMETYLODWUWĘGLAN

Synonimy

DMDC

Dwumetyl pirowęglanu

Definicje

Einecs

224-859-8

Nazwa związku chemicznego

Dwumetyl dwuwęglanu

Ester dwumetylu kwasu pirowęglowego

Wzór chemiczny

C4H6O5

Masa cząsteczkowa

134,09

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,8 %

Opis

Bezbarwny płyn rozpada się w roztworze wodnym; jest żrący dla skóry i oczu; toksyczny przy wdychaniu i spożyciu

Identyfikacja

A.  Rozpad

Po dodatnich testach rozpuszczalności dla CO2 i metanolu

B.  Temperatura topnienia 17 °C

Temperatura wrzenia

172 °C z rozpadem

C.  Gęstość 20 °C

Około 1,25 g/cm3

D.  Pasmo podczerwieni

Maksymalne przy 1156 i 1832 cm-1

Stopień czystości

Węglan dwumetylu

Nie więcej niż 0,2 %

Chlor, całość

Nie więcej niż 3 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 249 AZOTYN POTASU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Azotyn potasu

Einecs

231-832-4

Wzór chemiczny

KNO2

Masa cząsteczkowa

85,11

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 95 % na bazie bezwodnej (5)

Opis

Biały lub lekko żółty, rozpuszczalne granulki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla azotynu i dla potasu

 

B.  pH 5 % roztworu: nie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 9,0

 

Stopień czystości

Strata w suszeniu

Nie więcej niż 3 % po suszeniu przez cztery godziny nad żelem krzemionkowym

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 250 AZOTYN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Azotyn sodu

Einecs

231-555-9

Wzór chemiczny

NaNO2

Masa cząsteczkowa

69,00

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97 % na bezwodnej bazie (5)

Opis

Biały, krystaliczny proszek lub żółtawe grudki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla azotynu i sodu

 

Stopień czystości

Straty w suszeniu

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu nad żelem krzemionkowym przez cztery godziny

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

▼M5

E 251 AZOTAN SODU

1.  AZOTAN SODU STAŁY

Synonimy

Saletra chilijska

Azotan sodu lub saletra sodowa

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Azotan sodu

EINECS

231–554–3

Wzór chemiczny

NaNO3

Masa cząsteczkowa

85,00

Próba

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu

Opis

Biały, krystaliczny, lekko higroskopijny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla azotanu i dla sodu

 

B.  pH o 5 % roztworu

Nie mniej niż 5,5 i nie więcej niż 8,3

Stopień czystości

Strata podczas suszenia

Nie więcej niż 2 % po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Azotyny

Nie więcej niż 30 mg/kg wyrażone jako NaNO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 251 AZOTAN SODU

2.  AZOTAN SODU PŁYNNY

Definicje

Płynny azotan sodu jest roztworem wodnym azotanu sodu będącym bezpośrednim wynikiem reakcji chemicznej między wodorotlenkiem sodu i kwasem azotowym w ilościach stoechiometrycznych, bez późniejszej krystalizacji. Standardowe formy przygotowane z płynnego azotanu sodu spełniające te specyfikacje mogą zawierać kwas azotowy w nadmiernej ilości, jeżeli jest to wyraźnie stwierdzone i oznakowane.

Nazwa związku chemicznego

Azotan sodu

EINECS

231–554–3

Wzór chemiczny

NaNO3

Masa cząsteczkowa

85,00

Próba

Zawartość: między 33,5 % i 40,0 % NaNO3

Opis

Jasna bezbarwna ciecz

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla azotanu i sodu

 

B.  pH

Nie mniej niż 1,5 i nie więcej niż 3,5

Stopień czystości

Wolny kwas azotowy

Nie więcej niż 0,01 %

Azotyny

Nie więcej niż 10 mg/kg wyrażonych jako NaNO2

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 0,3 mg/kg

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 35 % roztworu wodnego

 

▼B

Ε 252 AZOTAN POTASU

Synonimy

Saletra chilijska

Azotan sodu lub saletra sodowa

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Azotan potasu

Einecs

231-818-8

Wzór chemiczny

KNO3

Masa cząsteczkowa

101,11

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały proszek krystaliczny lub przezroczyste pryzmaty o chłodzącym, słonym, ostrym smaku

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla azotanu i dla potasu

 

B.  pH 5 % roztworu

Nie mniej niż 4,5 i nie więcej niż 8,5

Stopień czystości

Strata w suszeniu

Nie więcej niż 1 % po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Azotyny

Nie więcej niż 20 mg/kg wyrażonych KNO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 260 KWAS OCTOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas octowy

Kwas etanolowy

Einecs

200-580-7

Wzór chemiczny

C2H4O2

Masa cząsteczkowa

60,05

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,8 %

Opis

Klarowny, bezbarwny płyn o ostrym, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Temperatura wrzenia

118 °C przy ciśnieniu 760 mm (rtęci)

B.  Ciężar właściwy

około 1,049

C.  Jeden z trzech roztworów daje dodatnie testy dla octanu

 

D.  Punkt krzepnięcia

Nie niższy niż 14,5 °C

Stopień czystości

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 100 mg/kg

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Rozpuścić 2 ml próbki w szklanym, zamykanym pojemniku z 10 ml wody i dodać 0,1 ml 0,1 Ν nadmanganianu potasu. Różowy kolor nie zmienia się w brązowy przed upływem 30 minut.

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 261 OCTAN POTASU

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Octan potasu

Einecs

204-822-2

Wzór chemiczny

C2H3O2K

Masa cząsteczkowa

98,14

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezbarwne, rozpuszczalne kryształy lub biały proszek krystaliczny, bezwonny lub z lekkim zapachem octu

Identyfikacja

A.  pH 5 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 9,0

B.  Dodatnie testy octanu i dla potasu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 8 % po suszeniu w temperaturze 150 °C przez dwie godziny

Kwas mrówkowy i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 262 i) OCTAN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Octan sodu

Einecs

204-823-8

Wzór chemiczny

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 lub 3)

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

82,03

Trihydrat:

136,08

Oznaczenie

Zawartość (dla obu postaci bezwodnej i trihydratu) nie mniej niż 98,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezwodny:

biały, bezwonny, granulowany, higroskopijny proszek

Trihydrat:

bezbarwne, przezroczyste kryształy lub granulkowy krystaliczny proszek, bezwonny lub ze słabym zapachem octu. Musuje w ciepłym, suchym powietrzu

Identyfikacja

A.  pH 1 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 8,0 i nie więcej niż 9,5

B.  Dodatnie testy dla octanu i dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Bezwodny:

nie więcej niż 2 % (120 °C, 4 godziny)

Trihydrat:

między 36 a 42 % (120 °C, 4 godziny)

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1000 mg/kg wyrażony jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 262 ii) DWUOCTAN SODU

Definicja

Dwuoctan sodu jest molekularnym związkiem octanu sodu i kwasu octowego

Nazwa związku chemicznego

Wodorodwuoctan sodu

Einecs

204-814-9

Wzór chemiczny

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 lub 3)

Masa cząsteczkowa

142,09 (bezwodny)

Oznaczenie

Zawartość 39–41 % wolnego kwasu octowego i 58–60 % octanu sodu

Opis

Białe, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe o zapachu octu

Identyfikacja

A.  pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 4,5 nie więcej niż 5,0

B.  Dodatnie testy dla octanu i dla sodu

 

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 2 % (metoda Karla Fischera)

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1000 mg/kg wyrażone jak kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 263 OCTAN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Octan wapnia

Einecs

200-540-9

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca·H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

158,17

Monohydrat:

176,18

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezwodny octan wapnia jest białym, higroskopijnym, krystalicznym ciałem stałym o lekko gorzkim smaku. Lekki zapach kwasu octowego może być obecny. Monohydrat może być w postaci granulek, proszku lub igieł

Identyfikacja

A.  pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 9,0

B.  Dodatnie testy dla octanu i dla wapnia

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 11 % po suszeniu (155 °C do ciężaru stałego, dla monohydratu)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 270 KWAS MLEKOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas mlekowy

Kwas 2-hydroksypropionowy

Kwas 1-hydroksyetyleno-l-karboksylowy

Einecs

200-018-0

Wzór chemiczny

C3H6O3

Masa cząsteczkowa

90,08

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 76 % i nie więcej niż 84 %

Opis

Bezbarwny lub żółtawy, prawie bezwonny, syropowaty płyn o smaku kwasu, składający się z mieszaniny kwasu mlekowego (C3H6O3) i laktydu kwasu mlekowego (C6H10O5). Otrzymuje się w drodze mlecznej fermentacji cukrów lub przygotowuje syntetycznie

Uwaga:

Kwas mlekowy jest higroskopijny, a kiedy stężony przez gotowanie, tężeje do powstania laktydu kwasu mlekowego, który w czasie rozcieńczania i podgrzewania ulega hydrolizie do kwasu mlekowego

 

Identyfikacja

A.  Dodatni test dla laktydu

 

Stopień czystości

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Chlorek

Nie więcej niż 0,2 %

Siarczany

Nie więcej niż 0,25 %

Żelazo

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Uwaga:

Ta specyfikacja odnosi się do 80 % roztworu wodnego; dla słabszych wodnych roztworów, obliczyć wartości odpowiadające ich zawartości kwasu mlekowego

 

Ε 280 KWAS PROPIONOWY

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Kwas propionowy

Kwas propanolowy

Einecs

201-176-3

Wzór chemiczny

C3H6O2

Masa cząsteczkowa

74,08

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 %

Opis

Bezbarwny lub lekko żółtawy, oleisty płyn z lekkim, ostrym zapachem

Identyfikacja

A.  Temperatura topnienia

-22 °C

B.  Zakres destylacji

138,5–142,5 °C

Stopień czystości

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 0,01 % gdy suszone w temperaturze 140 °C do ciężaru stałego

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % wyrażone jako formaldehyd

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 281 PROPIONIAN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Propionian sodu

Propanian sodu

Einecs

205-290-4

Wzór chemiczny

C3H5O2Na

Masa cząsteczkowa

96,06

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Opis

Biały, krystaliczny, higroskopijny proszek lub drobny, biały proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla propionianu i dla sodu

 

B.  pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 10,5

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,1 %

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 282 PROPIONIAN WAPNIA

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Propionian wapnia

Einecs

223-795-8

Wzór chemiczny

C6H10O4Ca

Masa cząsteczkowa

186,22

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Opis

Biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla propionianu i dla wapnia

 

B.  pH 10 % roztworu wodnego

między 6,0 a 9,0

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 283 PROPIONIAN POTASU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Propionian potasu

Propanin potasu

Einecs

206-323-5

Wzór chemiczny

C3H5KO2

Masa cząsteczkowa

112,17

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Opis

Biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla propionianu i dla potasu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Żelazo

Nie więcej niż 30 mg/kg

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 284 KWAS BORNY

Synonimy

Kwas borny

Kwas ortoborowy

Borofaks

Definicje

Einecs

233-139-2

Wzór chemiczny

H3BO3

Masa cząsteczkowa

61,84

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 %

Opis

Bezbarwne, bezwonne, przezroczyste kryształy lub białe granulki lub proszek; lekko oleiste w dotyku; występuje w naturze jako minerał sassolin

Identyfikacja

A.  Temperatura topnienia

około 171 °C

B.  Płonie przyjemnym, zielonym płomieniem

 

C.  pH 3,3 % roztworu wodnego

między 3,8 a 4,8

Stopień czystości

Nadtlenki

Nie wywołuje żadnego koloru przy dodaniu roztworu KI

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 285 CZTEROBORAN SODU (BORAKS)

Synonimy

Boran sodu

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Czteroboran sodu

Biboran sodu

Nadboran sodu

Bezwodny czteroboran

Einecs

215-540-4

Wzór chemiczny

Na2B4O7

Na2B4O7·10 H2O

Masa cząsteczkowa

201,27

Opis

Proszkowe lub szklanopodobne płytki stają się matowe pod wpływem powietrza; wolno rozpuszczalne w wodzie

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

między 171 °C a 175 °C z rozpadem

Stopień czystości

Nadtlenki

Nie rozwija żadnego koloru po dodaniu roztworu KI

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 290 DWUTLENEK WĘGLA

Synonimy

Kwas węglowy - gaz

Suchy lód (postać stała)

Bezwodnik węglowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwutlenek węgla

Einecs

204-696-9

Wzór chemiczny

CO2

Masa cząsteczkowa

44,01

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % v/v na bazie gazowej

Opis

Bezbarwny gaz w normalnych warunkach środowiska z lekkim, ostrym zapachem. W handlu dwutlenek węgla jest transportowany i traktowany jako płyn w pojemnikach ciśnieniowych lub systemach luźnego przechowywania, lub jako sprężony suchy lód. Formy masy suchego lodu zwykle zawierają dodatki, substancje takie jak glikol propylenowy lub olej mineralny jako spoiwa

Identyfikacja

A.  Osad

Tworzenie się osadu

Kiedy strumień próbki jest przepuszczany przez roztwór wodorotlenku baru, wytwarza się biały osad, który rozpuszcza się musując w rozcieńczonym kwasie octowym

Stopień czystości

Kwasowość

915 ml gazu musującego przez 50 ml świeżo zagotowanej wody nie może jej zakwasić bardziej do metylorange niż 50 ml świeżo gotowanej wody do której dodano 1 ml kwasu solnego (0,01 N)

Substancje redukujące, wodorofosforan i siarczek

915 ml gazu musującego przez 25 ml azotanu srebra, do którego dodano 3 ml amoniaku, nie może powodować mętnienia lub czernienia tego roztworu

Tlenek węgla

Nie więcej niż 10 μl/l

Zawartość oleju

Nie więcej niż 0,1 mg/1

Ε 300 KWAS ASKORBINOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

L-kwas jabłkowy

Kwas askorbinowy

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-l,4-lakton

3-Keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Wzór chemiczny

C6H806

Masa cząsteczkowa

176,13

Oznaczenie

Kwas askorbinowy, po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, zawiera nie mniej niż 99 % C6H8O6

Opis

Biały do bladożółtego; bezwonne, krystaliczne ciało stałe

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

Między 189 °C a 193 °C z rozpadem

B.  Dodatnie testy dla kwasu askorbinowego

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,4 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Szczególna rotacja

image

między +20,5° a +21,5° (10 % w/v roztwór wodny)

pH 2 % roztworu wodnego

między 2,4 a 2,8

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 301 ASKORBINIAN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Askorbinian sodu

L-askorbinian sodu

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-l,4-lakton, postać enolowa

3-Keto-L-gulofurano-lakton sodu, postać enolowa

Einecs

205-126-1

Wzór chemiczny

C6H7O6Na

Masa cząsteczkowa

198,11

Oznaczenie

Askorbinian sodu po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, zawiera nie mniej niż 99 % C6H7O6Na

Opis

Biały lub prawie biały; bezwonna, krystaliczna masa, która ciemnieje pod wpływem światła

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla askorbinianu i dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny

Szczególna rotacja

image

między +103° a +106° (10 % w/v roztwór wodny)

pH 10% roztworu wodnego

między 6,5 a 8,0

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 302 ASCORBINIAN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwuhydrat askorbinianu wapnia

Sól wapnia dwuhydratu 2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktonu

Einecs

227-261-5

Wzór chemiczny

C12H14O12Ca·2H2O

Masa cząsteczkowa

426,35

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bazie substancji lotnych

Opis

Biały do lekko bladego, szarawo-żółtego, bezwonnego, krystalicznego proszku

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla askorbinianu i dla wapnia

 

Stopień czystości

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Szczególna rotacja

image

między +95° a +97° (5 % w/v roztwór wodny)

pH 10 % roztworu wodnego

między 6,0 a 7,5

Substancje lotne

Nie więcej niż 0,3 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze pokojowej przez 24 godziny w eksykatorze zawierającym kwas siarkowy lub pentatlenek fosforu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 304 i) PALMITYNIAN ASKORBYLU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Palmitynian askorbylu

Palmitynian L-askorbylu

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktono-6-palmitynian

6-palmitilo-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Wzór chemiczny

C22H38O7

Masa cząsteczkowa

414,55

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bazie w proszku

Opis

Białe lub żółtawo-białe ciało stałe z zapachem cytrusopodobnym

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

między 107 °C a 117 °C

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w piecu próżniowym w temperaturz 56 °C i 60 °C przez godzinę

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Szczególna rotacja

image

między +21° i +24° (5 % w/v w roztworze metanolu)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 304 ii) STEARYNIAN ASKORBYLU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Stearynian askorbylu

Stearynian L-askorbylu

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktono-6-stearynian

6-stearylo-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Wzór chemiczny

C24H42O7

Masa cząsteczkowa

442,6

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 %

Opis

Białe lub żółtawe, białe ciało stałe z cytrusopodobnym zapachem

Identyfikacja

A.  Temperatura topnienia

około 116 °C

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w piecu próżniowym w temperaturze 56–60 °C przez jedną godzinę

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 306 MIESZANINA TOKOFEROLI

Definicja

Produkt otrzymywany w destylacji parą próżniową produktów roślinnego oleju jadalnego zawierających stężone tokoferole i tokotrienole

Zawiera tokoferole takie jak d-α-, d-β-, d-γ- i d-ς-tokoferole

Masa cząsteczkowa

430,71 (d-α-tokoferol)

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 34 % całości tokoferoli

Opis

Brązowawo-czerwony do czerwonego, klarowny, lepki olej o łagodnym, charakterystycznym zapachu i smaku. Może wykazywać lekką separację składników woskopodobnych w formie mikrokryształków

Identyfikacja

A.  Za pomocą odpowiedniego płynnego gazu metodą chromatograficzną

 

B.  Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w alkoholu etylowym. Dająca się mieszać z eterem.

Stopień czystości

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Szczególna rotacja

image

nie mniej niż +20°

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

▼M7

ALFA-TOKOFEROL E 307

Synonimy

dl-α-Tokoferol

Definicja

Nazwa chemiczna

dl-5,7,8-trimetylotokol

dl-2,5,7,8-tetrametylo-2-(4′,8′,12′-trimetylotridecylo)-6-chromanol

Einecs

233-466-0

Wzór chemiczny

C29H50O2

Masa cząsteczkowa

430,71

Analiza

Zawiera nie mniej niż 96 % związku

Opis

Żółtawy do bursztynowego, prawie bezwonny, przejrzysty, lepki olej, utleniający się i ciemniejący pod wpływem powietrza lub światła

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu, mieszający się z eterem

B.  Spektrofotometria

W absolutnym alkoholu etylowym maksimum absorpcji jest przy około 292 nm

Czystość

Współczynnik załamania

n D 20 1,503–1,507

Współczynnik absorpcji E 1 % 1 cm w etanolu

E 1 % 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g w 200 ml absolutnego etanolu)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Skręcalność właściwa

[α]25 D 0° ± 0,05° (roztwór 1:10 w chloroformie)

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg;

▼B

Ε 308 GAMMA–TOKOFEROL

Synonimy

dl-γ-Tokoferol

Definicja

Nazwa związku chemicznego

2,7,8-trimetylo-2-(4',8',12'-trimetylotridecylo)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Wzór chemiczny

C28H48O2

Masa cząsteczkowa

416,69

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97 %

Opis

Klarowny, lepki, blado-żółty olej, który utlenia się i ciemnieje pod wpływem powietrza lub światła

Identyfikacja

A.  Spektometria

Maksymalna absorpcja w absolutnym alkoholu etylowym przy około 298 nm i 257 nm

Stopień czystości

Specjalna absorpcja

image

w etanolu

image

(298 nm) między 91 a 97

image

(257 nm) między 5,0 a 8,0

Współczynnik załamania światła

image

1,503–1,507

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1%

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 309 DELTA-TOKOFEROL

Definicja

Nazwa związku chemicznego

2,8-dimetylo-2-(4',8',12'-trimetyltridecylo)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Wzór chemiczny

C27H46O2

Masa cząsteczkowa

402,7

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97 %

Opis

Klarowny, lepki, blado-żółty lub pomarańczowy olej; utlenia się i ciemnieje pod wpływem powietrza lub światła.

Identyfikacja

A.  Spektrometria

Maksymalna absorpcja w absolutnym alkoholu etylowym przy około 298 nm i 257 nm

Stopień czystości

Specjalna absorpcja

image

w etanolu

image

(298 nm) między 89 a 95

image

(257 nm) między 3,0 a 6,0

Współczynnik załamania światła

image

1,500–1,504

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 310 GALUSAN PROPYLU

Definicje

Nazwa związku chemicznego

Galusan propylu

Ester propylowy kwasu galusowego

Ester n-propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Einecs

204-498-2

Wzór chemiczny

C10H12O5

Masa cząsteczkowa

212,20

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bezwodnej bazie

Opis

Białe, kremowo-białe, krystaliczne, bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Słabo rozpuszczalny w wodzie, swobodnie rozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze i propano-l,2-diolu

B.  Zakres temperatur topnienia

Między 146 °C a 150 °C po suszeniu w temperaturze. 110 °C przez cztery godziny

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % (110 °C, cztery godziny)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,1 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak Cl)

Szczególna absorpcja

image

w etanolu

image

(275 nm) nie mniej niż 485 i nie więcej niż 520

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 311 GALUSAN OKTYLU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Galusan oktylu

Ester oktylowy kwasu galusowego

Ester n-oktylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Einecs

213-853-0

Wzór chemiczny

C15H22O5

Masa cząsteczkowa

282,34

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % po suszeniu w temperaturze 90 °C przez sześć godzin

Opis

Białe do biało-kremowego, bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w alkoholu etylowym, eterze i propano-1,2-diolu

B.  Zakres temperatur topnienia

między 99 °C a 102 °C po suszeniu w temperaturze. 90 °C przez sześć godzin

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (90 °C, sześć godzin)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak Cl)

Specjalna absorpcja

image

w etanolu

image

(275 nm) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 390

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 312 GALUSAN DODECYLU

Synonimy

Galusan laurylu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Galusan dodecylu

Ester n-dodecylowy (lub laurylowy) kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Ester dodecylowy kwasu galusowego

Einecs

214-620-6

Wzór chemiczny

C19H30O5

Masa cząsteczkowa

338,45

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % po suszeniu w temperaturze 90 °C przez sześć godzin

Opis

Białe lub kremowo-białe bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu etylowym i eterze

B.  Zakres temperatur topnienia

Między 95 °C a 98 °C po suszeniu w temperaturze 90 °C przez sześć godzin

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (90 °C, sześć godzin)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak Cl)

Szczególna absorpcja

image

w etanolu

image

(275 nm) nie mniej niż 300 i nie więcej niż 325

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 10 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 30 mg/kg

▼M7

KWAS ERYTROBOWY E 315

Synonimy

Kwas izoaskorbinowy

Kwas d-araboaskorbinowy

Definicja

Nazwa chemiczna

γ-Lakton kwasu d-erytro-heks-2-enowego

Kwas izoaskorbinowy

Kwas d-izoaskorbinowy

Einecs

201-928-0

Wzór chemiczny

C6H8O6

Masa cząsteczkowa

176,13

Próba

Zawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Białe do żółtawego krystaliczne ciało stałe, ciemniejące stopniowo pod wpływem światła

Identyfikacja

A.  Zakres temperatury topnienia

Około 164 °C do 172 °C, łącznie z rozkładem

B.  Dodatni wynik testu na obecność kwasu askorbinowego/reakcja barwna

 
 

Czystość

Ubytek po suszeniu

Nie więcej niż 0,4 % po wysuszeniu w warunkach obniżonego ciśnienia na krzemionce koloidalnej przez 3 godziny

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,3 %

Skręcalność właściwa

[α]25 D 10 % (w/v) roztworu wodnego pomiędzy – 16,5° do – 18°

Szczawiany

Do roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego oraz 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien zostać klarowny

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg;

▼B

Ε 316 IZOASKORBINIAN SODU

Synonimy

Izoaskorbinian sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Izoaskorbinian sodu

Kwas D-izoaskorbinowy

Sól sodowa 2,3-didehydro-D-erytro-heksono-l,4-laktonu

Sól sodowa 3-keto-D-gulofurano-lakton, postać enolowa uwodniona

Einecs

228-973-9

Wzór chemiczny

C6H7O6Na·H2O

Masa cząsteczkowa

216,13

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, wyrażony na bazie monohydratu

Opis

Białe krystaliczne ciało stałe

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Łatwo rozpuszczalne w wodzie, bardzo słabo rozpuszczalne w alkoholu etylowym

B.  Dodatnie testy dla kwasu askorbinowego/kolor reakcji

 

C.  Dodatni test dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny

Szczególna rotacja

image

10 % (w/v) roztwór wodny między +95° i +98°

pH 10 % roztworu wodnego

5,5–8,0

Szczawian

Do roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego i 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien pozostać klarowny

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż10 mg/kg

▼M7

TERT-BUTYLOHYDROCHINON (TBHQ) E 319

Synonimy

TBHQ

Definicja

Nazwy chemiczne

Tert-butylo-1,4-benzenodiol

2-(1,1-Dimetyloethyl)-1,4-benzenodiol

Einecs

217-752-2

Wzór chemiczny

C10H14O2

Masa cząsteczkowa

166,22

Analiza

Zawiera nie mniej niż 99 % C10H14O2

Opis

Biały kryształ o charakterystycznej woni

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu

B.  Temperatura topnienia

Nie mniej niż 126,5 °C

C.  Związki fenolowe

Rozpuścić około 5 mg próbki w 10 ml metanolu i dodać 10,5 ml roztworu dimetyloaminy (1:4). Powstanie roztwór o zabarwieniu czerwonym do różowego

Czystość

tert-butylo-p-benzochinon

Nie więcej niż 0,2 %

2,5-Di-(tert-butylo)-hydrochinon

Nie więcej niż 0,2 %

Hydroksychinon

Nie więcej niż 0,1 %

Toluen

Nie więcej niż 25 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg;

▼M2

E 320 BUTYLOHYDROKSYANIZOL

Synonimy

BHA

Definicja

Nazwy chemiczne

3-tert-butylo-4-hydroksy-anizol

Mieszanina izomerów 2 tert-butylo-hydroksy-anizolu i 3-tert-butylo-4-hydroksy-anizolu

EINECS

246–563–8

Wzór chemiczny

 
 

image

Masa cząsteczkowa

180,25

Próba

Zawartość: nie mniej niż 98,5 % i nie mniej niż 85 % 3 tert-butylo-4-hydroksy-anizolu

Opis

Białe lub lekko żółte kryształy, albo woskowate ciało stałe o lekkim, aromatycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w etanolu

B.  Zakres Temperatur topnienia

Między 48 a 63 °C

C.  Reakcja barwna

Pozytywny wynik testu na obecność grup fenolowych

Stopień czystości

Popiół zasiarczony

Nie więcej niż 0,05 % po prażeniu w temperaturze 800 ± 25 °C

Zanieczyszczenia fenolowe

Nie więcej niż 0,5 %

Absorpcja

image

image

(290 nm) nie mniej niż 190 i nie więcej niż 210
Absorpcja

image

image

(228 nm) nie mniej niż 326 i nie więcej niż 345

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

▼B

Ε 321 BUTYLOHYDROKSYTOLUEN (BHT)

Synonimy

BHT

Definicja

Nazwa związku chemicznego

2,6-Ditertiary-butylo-p-krezol

4-Metylo-2,6-ditertiarybutylofenol

Einecs

204-881-4

Wzór chemiczny

C15H24O

Masa cząsteczkowa

220,36

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 %

Opis

Białe, krystaliczne lub łuszczące się ciało stałe, bezwonne lub o charakterystycznym, słabym, aromatycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie i propano-1,2-diolu

Łatwo rozpuszczalne w alkoholu etylowym

B.  Temperatura topnienia

W temperaturze 70 °C

C.  Maksymalna absorpcja

Absorpcja w zakresie 230–320 nm 2 cm warstwy 1 w 100 000 roztworu w odwodnionym alkoholu etylowym wykazuje maksimum jedynie przy 278 nm

Stopień czystości

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,005 %

Fenolowe zanieczyszczenia

Nie więcej niż 0,5 %

Specjalna absorpcja

image

w etanolu

image

(278 nm) nie mniej niż 81 i nie więcej niż 88

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 322 LECYTYNY

Synonimy

Fosforan

Fosfolipid

Definicja

Lecytyny są mieszaninami lub cząsteczkami fosfatu pozyskanymi za pomocą procedur fizycznych od zwierząt lub roślinnych środków spożywczych; zawierają one także produkty hydrolizowane, uzyskane w drodze zastosowania nieszkodliwych i odpowiednich enzymów. Produkt finalny nie może wykazywać żadnych znaków pozostałości działania enzymów

Lecytyny mogą być lekko utlenione w środowisku wodnym za pomocą nadtlenku wodoru. Utlenianie to nie może chemicznie modyfikować fosfatu lecytyny

Einecs

232-307-2

Oznaczenie

— Lecytyny: nie mniej niż 60,0 % substancji nierozpuszczalnych w acetonie

— Lecytyny hydrolizowane: nie mniej niż 56,0 % substancji nierozpuszczalnych w acetonie

Opis

— Lecytyny: brązowy płyn lub półpłynna lepka postać lub proszek

— Lecytyny hydrolizowane: jasny brązowy lub brązowy lepki płyn lub pasta

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla choline, dla fosforowych i tłustych kwasów

 

B.  Test dla lecytyny hydrolizowanej

Do 800 ml kubka dodać 500 ml wody (30–35 °C). Następnie dodać 50 ml próbki ciągle mieszając. Hydrolizowana lecytyna utworzy jednorodną zawiesinę. Niehydrolizowana lecytyna utworzy różniącą się masę o około 50 g wagi

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 °C przez godzinę

Toluen - substancja nierozpuszczalna

Nie więcej niż 0,3 %

Liczba kwasowa

— Lecytyny: nie więcej niż 35 mg wodorotlenku potasu na gram

— Lecytyny hydrolizowane: nie więcej niż 45 mg wodorotlenku potasu na gram

Liczba nadtlenkowa

Równa lub mniejsza niż 10

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 325 MLECZAN SODU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Mleczan sodu

2-hydroksypropanian sodu

Einecs

200-772-0

Wzór chemiczny

C3H5NaO3

Masa cząsteczkowa

112,06 (bezwodny)

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %

Opis

Bezbarwny, przezroczysty płyn

Bezwonny lub o lekkim, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Dodatni test dla mleczanu

 

B.  Dodatni test dla potasu

 

Stopień czystości

Kwasowość

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu wyrażone jak kwas mlekowy

pH 20 % roztworu wodnego

6,5–7,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Substancje redukujące

Brak redukcji roztworu Fehlinga

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 60 % roztworu wodnego

 

Ε 326 MLECZAN POTASU

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Mleczan potasu

2-hydroksypropanian potasu

Einecs

213-631-3

Wzór chemiczny

C3H5O3K

Masa cząsteczkowa

128,17 (bezwodna)

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %

Opis

Lekko lepki, prawie bezwonny, klarowny płyn. Bezwonny lub o słabym, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Zapalenie

Zapalić roztwór mleczanu potasu do spopielenia. Popiół jest zasadowy, a po dodaniu kwasu musuje

B.  Kolor reakcji

Umieścić 2 ml roztworu mleczanu potasu na 5 ml 1 w 100 roztworu katecholu w kwasie siarkowym. W miejscu zetknięcia się powstaje mocny, czerwony kolor

C.  Dodatnie testy dla potasu i dla mleczanu

 

Stopień czystości

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Kwasowość

Rozpuścić 1 g roztworu mleczanu potasu w 20 ml wody, dodać 3 krople fenolftaleiny TS i miareczkować 0,1 Ν wodorotlenku sodu. Nie powinno się wymagać więcej niż 0,2 ml

Substancje redukujące

Roztwór mleczanu potasu nie powoduje żadnej redukcji roztworu Fehlinga

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 60 % roztworu wodnego

 

Ε 327 MLECZAN WAPNIA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwumleczan wapnia

Hydrat dwumleczanu wapnia

Sól wapnia kwasu 2-hydroksypropanolowego

Einecs

212-406-7

Wzór chemiczny

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5)

Masa cząsteczkowa

218,22 (bezwodna)

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bezwodnej bazie

Opis

Prawie bezwonny, biały, krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla mleczanu i dla wapnia

 

B.  Testy rozpuszczalności

Rozpuszczalny w wodzie i praktycznie nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Ustalone poprzez suszenie w temperaturze 120 °C przez cztery godziny

— bezwodny nie więcej niż 3,0 %

— z 1 molekułą wody nie więcej niż 8,0 %

— z 3 molekułami wody nie więcej niż 20,0 %

— z 4,5 molekułami wody nie więcej niż 27,0 %

Kwasowość

Nie więcej niż 0,5 % suchej postaci wyrażonej jak kwas mlekowy

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

pH 5 % roztworu

między 6,0 a 8,0

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Substancje redukujące

Brak redukcji roztworu Fehlinga

Ε 330 KWAS CYTRYNOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas cytrynowy

Kwas 2 Hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas β-Hydroksytrikarbalityczny

Einecs

201-069-1

Wzór chemiczny

a)  C6H8O7 (bezwodny)

b)  C6H8O7·H2O (monohydrat)

Masa cząsteczkowa

a)  192,13 (bezwodny)

b)  210,15 (monohydrat)

Oznaczenie

Kwas cytrynowy może być bezwodny lub może zawierać jedną molekułę wody. Kwas cytrynowy zawiera nie mniej niż 99,5 % C6H8O7 obliczane na bezwodnej bazie

Opis

Kwas cytrynowy jest białym lub bezbarwnym, bezzapachowym, krystalicznym ciałem stałym o silnym, kwaśnym smaku. Monohydrat musuje po wpływem suchego powietrza

Identyfikacja

A.  Testy rozpuszczalności

Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu etylowym, rozpuszczalny w eterze

Stopień czystości

Zawartość wody

Bezwodny kwas cytrynowy zawiera nie więcej niż 0,5 % wody; monohydrat kwasu cytrynowego zawiera nie więcej niż 8,8 % wody (metoda Karla Fischera)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 0,05 % po prażeniu kalcynującym w temperaturze 800 ± 25 °C

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg, wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Substancje łatwo zwęglające się

Ogrzewać 1 g sproszkowanej próbki 10 ml 98 % minimum kwasu siarkowego w łaźni wodnej w temperaturze 90 °C w ciemności przez godzinę. Powinien powstać nie bardziej niż blady brązowy kolor (odpowiadający Płyn K)

Ε 331 i) CYTRYNIAN MONOSODOWY

Synonimy

Cytrynian monosodowy

Cytrynian monobazowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian monosodowy

Sól sodowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Wzór chemiczny

a)  C6H7O7Na (bezwodny)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohydrat)

Masa cząsteczkowa

a)  214,11 (bezwodny)

b)  232,23 (monohydrat)

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Krystaliczny biały proszek lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy cytrynianu i dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny:

— bezwodny: nie więcej niż 1,0 %

— monohydrat: nie więcej niż 8,8

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,5 a 3,8

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 331 ii) CYTRYNIAN DWUSODOWY

Synonimy

Cytrynian dwusodowy

Dwuzasadowy cytrynian sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian dwusodowy

Sól dwusodowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboskylowego

Sól dwusodowa kwasu cytrynowego z 1,5 molekuły wody

Einecs

205-623-3

Wzór chemiczny

C6H6O7Na2·l,5H2O

Masa cząsteczkowa

263,11

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Krystaliczny biały proszek lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 13,0 % poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 4,9 a 5,2

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 331 iii) CYTRYNIAN TRISODOWY

Synonimy

Cytrynian trisodowy

Tribazowy cytrynian sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian trisodowy

Sól trisodowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Sól trisodowa kwasu cytrynowego, w bezwodnej formie lub dwuhydratu, lub pentahydratu

Einecs

200-675-3

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C6H5O7Na3

Uwodniony:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 lub 5)

Masa cząsteczkowa

258,07 (bezwodna)

Oznaczenie

Ne mniej niż 99 % na bezwodnej masie

Opis

Krystaliczny, biały proszek lub bezbarwne kryształy

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny:

- bezwodny:

nie więcej niż 1,0 %

- dwuhydrat:

nie więcej niż 13,5 %

- pięciohydrat:

nie więcej niż 30,3 %

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 5 % roztworu wodnego

Między 7,5 a 9,0

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 332 i) CYTRYNIAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Cytrynian monopotasowy

Monobazowy cytrynian potasowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian monopotasowy

Sól monopotasowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Bezwodna sól monopotasowa kwasu cytrynowego

Einecs

212-753-4

Wzór chemiczny

C6H7O7K

Masa cząsteczkowa

230,21

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i potasu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,5 a 3,8

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 332 ii) CYTRYNIAN TRIPOTASOWY

Synonimy

Cytrynian tripotasowy

Cytrynian tribazowy potasowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian tripotasowy

Sól tripotasowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Monohydrat soli tripotasowej kwasu cytrynowego

Einecs

212-755-5

Wzór chemiczny

C6H5O7K3·H2O

Masa cząsteczkowa

324,42

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształy

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i potasu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 6,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 5 % roztworu wodnego

Między 7,5 a 9,0

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 333 i) CYTRYNIAN MONOWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian monowapniowy

Cytrynian monobazowy wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian monowapnia

Sól monowapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Monohydrat soli monowapniowej kwasu cytrynowego

Wzór chemiczny

(C6H7O7)2Ca·H2O

Masa cząsteczkowa

440,32

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i dla wapnia

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 7,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,2 a 3,5

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwolnić więcej niż kilku pojedynczych bąbelków

Ε 333 ii) CYTRYNIAN DWUWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian dwuwapniowy

Dwubazowy cytrynian wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian dwuwapniowy

Sól dwuwapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Trihydrat soli dwuwapniowej kwasu cytrynowego

Wzór chemiczny

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Masa cząsteczkowa

530,42

Oznaczenie

Nie mniej niż 97,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i dla wapnia

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 20,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwolnić więcej niż kilku pojedynczych bąbelków

Ε 333 iii) CYTRYNIAN TRIWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian triwapniowy

Tribazowy cytrynian wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Cytrynian triwapniowy

Sól triwapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Tetrahydrat soli triwapniowej kwasu cytrynowego

Einecs

212-391-7

Wzór chemiczny

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Masa cząsteczkowa

570,51

Oznaczenie

Nie mniej niż 97,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla cytrynianu i wapnia

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 14,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwalniać więcej niż kilku pojedynczych bąbelków

Ε 334 KWAS WINOWY L(+)

Definicja

Nazwa związku chemicznego

L-kwas winowy

Kwas L-2,3-dwuhydroksybutanediolowy

Kwas d-α, β-dwuhydroksybursztynowy

Einecs

201-766-0

Wzór chemiczny

C4H6O6

Masa cząsteczkowa

150,09

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99,5 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezbarwne lub prześwitujące, krystaliczne ciało lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Zakres temperatur topnienia

Między 168 °C a 170 °C

B.  Dodatnie testy dla winianu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (nad P2O5, trzy godziny)

Popioły zasiarczone

Nie więcej niż 1000 mg/kg po prażeniu kalcynującym w temperaturze 800 ± 25 °C

Specjalna optyczna rotacja 20 % w/v roztworu wodnego

image

między +11,5° a + 13,5°

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Ε 335 i) WINIAN MONOSODOWY

Synonimy

Sól monosodowa L-(+)-kwasu winowego

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Sól monosodowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Monohydrat soli monosodowej L-(+)-kwasu winowego

Wzór chemiczny

C4H5O6Na·H2O

Masa cząsteczkowa

194,05

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bazie bezwodnej

Opis

Przezroczyste, bezbarwne kryształy

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla winianu i dla sodu

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 10,0 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 335 ii) WINIAN DWUSODOWY

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Dwusodowy L-winian

Dwusodowy (+)-winian

Dwusodowy kwas (+)-2,3-dwuhydroksybutanediolowy

Dwuhydrat soli dwusodowej L-(+)-kwasu winowego

Einecs

212-773-3

Wzór chemiczny

C4H4O6Na2·2H2O

Masa cząsteczkowa

230,8

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Przezroczyste, bezbarwne kryształy

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla winianu i dla sodu

 

B.  Testy rozpuszczalności

1 gram jest nierozpuszczalny w 3 ml wody. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 17,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 150 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 7,0 a 7,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (as Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 336 i) WINIAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Winian monobazowy potasu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Bezwodna monopotasowa sól L-(+)-kwasu winowego

Sól monopotasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Wzór chemiczny

C4H5O6K

Masa cząsteczkowa

188,16

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 98 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały, krystaliczny lub granulowany proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla winianu i dla potasu

 

B.  Temperatura topnienia

230 °C

Stopień czystości

pH 1 % roztworu wodnego

3,4

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 336 ii) WINIAN DWUPOTASOWY

Synonimy

Winian dwubazowy potasowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Sól dwupotasowa kwasu L-2,3-dwuhydroksybutanediolowego,

Sól monopotasowa z połową molekuły wody L-(+)-kwasu winowego

Einecs

213-067-8

Wzór chemiczny

C4H4O6K2·1/2 H2O

Masa cząsteczkowa

235,2

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Biały, krystaliczny lub granulowany proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla winianu i dla potasu

 

Stopień czystości

pH 1 % roztworu wodnego

Między 7,0 a 9,0

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 150 °C przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 337 WINIAN SODOWO-POTASOWY

Synonimy

Sodowo-potasowy L-(+)- winian

Sól Rochelle

Sól Seignette'a

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Sól sodowo-potasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Sodowo-potasowy L-(+)-winian

Einecs

206-156-8

Wzór chemiczny

C4H4O6KNa·4H2O

Masa cząsteczkowa

282,23

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 99 % na bezwodnej bazie

Opis

Bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla winianu, dla potasu i dla sodu

 

B.  Testy rozpuszczalności

1 gram jest rozpuszczalny w 1 ml wody, nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  Zakres temperatur topnienia

Między 70 a 80 °C

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 26,0 % i nie mniej niż 21,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 150 °C przez trzy godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 6,5 a 8,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

▼M4

E 338 KWAS FOSFOROWY

Synonimy

Kwas ortofosorowy

Kwas fosforowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Kwas fosforowy

EINECS

231–633–2

Wzór chemiczny

H3PO4

Masa cząsteczkowa

98,00

Oznaczanie analityczne

Kwas fosforowy jest dostępny na rynku jako roztwór wodny o różnym stężeniu. Zawartość nie mniejsza niż 67,0 % i nie większa niż 85,7 %.

Opis

Czysta, bezbarwna, lepka substancja płynna

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla kwasu i kwasu i fosforanu

 

Stopień czystości

Kwasy lotne

Nie więcej niż 10 mg/kg (jak kwas octowy)

Chlorki

Nie więcej niż 200 mg/kg (wyrażone jako chlor)

Azotany

Nie więcej niż 5 mg/kg (jak NaNO3)

Siarczany

Nie więcej niż 1 500mg/kg (jak CaSO4)

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1mg/kg

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 75 % roztworu wodnego.

 

E 339 (i) FOSFORAN MONOSODOWY

Synonimy

Fosforan monosodowy

Wodorofosforan sodowy

Ortofosforan monosodowy

Diwodoroortofosforan sodowy

Diwodoromonofosforan sodowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Diwodoromonofosforan sodowy

EINECS

231–449–2

Wzór chemiczny

Bezwodny: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4. H2O

Dihydrat: NaH2PO4. 2H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Oznaczanie analityczne

Po suszeniu w temperaturze 60 °C przez jedną godzinę, a następnie w 105 °C przez cztery godziny zawiera nie mniej niż 97 % NaH2PO4

Zawartość P2O5

Między 58,0 % i 60,0 % w postaci bezwodnej

Opis

Biały, bezwonny, bezbarwny, lekko rozpływający się proszek, kryształki lub granulki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym lub eterze

C.  pH 1 % roztworu

Między 4,1 i 5,0

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Bezwodna sól traci nie więcej niż 2,0 %, monohydrat nie więcej niż 15,0 %, a dihydrat nie więcej niż 25 % w przypadku, gdy suszone w temperaturze 60 °C przez godzinę, a następnie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % na bezwodnej bazie

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFORAN DISODOWY

Synonimy

Fosforan disodowy

Drugorzędowy fosforan sodowy

Ortofosforan disodowy

Wodorofosforan disodowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Fosforan disodu wodoru

Ortofosforan disodu wodoru

EINECS

231–448–7

Wzór chemiczny

Bezwodny: Na2HPO4

Hydrat: Na2HPO4. nH2O (n = 2, 7 lub 12)

Masa cząsteczkowa

141,98 (bezwodny)

Oznaczanie analityczne

Po suszeniu w temperaturze 40 °C przez trzy godziny i następnie w temperaturze 105 °C przez pięć godzin, zawiera nie mniej niż 98 % Na2HPO4

Zawartość P2O5

Między 49 % i 51 % w postaci bezwodnej

Opis

Bezwodny wodorofosforan disodowy ma postać białego, higroskopijnego, bezwonnego proszku. Uwodnione dostępne postacie zawierają dihydrat: białe krystaliczne, bezwonne ciało stałe; heptahydrat: białe, bezwonne, kryształki w postaci nalotu lub ziarnkowy proszek; a także dodecahydrat: biały, bezwonny proszek lub kryształki w postaci nalotu

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i dla fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 8,4 i 9,6

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Przy suszeniu w temperaturze 40 °C przez trzy godziny i następnie w temperaturze 105 °C przez pięć godzin, straty na wadze są następujące: postać bezwodna — nie więcej niż 5,0 %, dihydrat — nie więcej niż 22,0 %, heptahydrat — nie więcej niż 50,0 %, dodecahydrat — nie więcej niż 61,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w postaci bezwodnej

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFORAN TRISODOWY

Synonimy

Fosforan sodowy

Fosforan trisodowy

Ortofosforan trisodowy

Definicja

Fosforan trisodowy otrzymuje się z roztworów wodnych i krystalizuje się w postaci bezwodnej oraz z , 1, 6, 8 lub 12 H2O. Dodecahydrat zawsze krystalizuje się z roztworów wodnych przy nadmiarze wodorotlenku sodu. Zawiera cząsteczek NaOH

Nazwa związku chemicznego

Monofosforan sodowy

Fosforan trisodowy

Ortofosforan trisodowy

EINECS

231–509–8

Wzór chemiczny

Bezwodny: Na3PO4

Uwodniony: Na3PO4. nH2O (n = , 1, 6, 8, lub 12)

Masa cząsteczkowa

163,94 (bezwodny)

Oznaczanie analityczne

Bezwodny fosforan sodowy i jego postacie uwodnione, z wyjątkiem dodecahydratu, zawierają nie mniej niż 97,0 % Na3PO4 obliczonego w postaci suchej. Dodecahydrat fosforanu sodowego zawiera nie mniej niż 92,0 % Na3PO4 obliczonego w postaci spalonej

Zawartość P2O5

Między 40,5 % i 43,5 % w postaci bezwodnej

Opis

Białe, bezwonne kryształki, granulki lub krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 11,5 i 12,5

Stopień czystości

Straty przy spalaniu

W przypadku wysuszania w temperaturze 120 °C przez dwie godziny, a następnie spalania w temperaturze około 800 °C przez 30 minut, ubytek masy jest następujący: postać bezwodna nie więcej niż 2,0 %, monohydrat nie więcej niż 11,0 %, dodecahydrat: między 45,0 % i 58,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w postaci bezwodnej

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFORAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Diwodorofosforan potasowy

Fosforan potasowy

Ortofosforan potasu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Diwodorofosforan potasowy

Diwodoroortofosforan monopotasowy

Diwodorofosforan monopotasowy

EINECS

231–913–4

Wzór chemiczny

KH2PO4

Masa cząsteczkowa

136,09

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniej niż 98,0 % po wysuszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Zawartość P2O5

Między 51,0 % i 53,0 % w postaci bezwodnej

Opis

Bezwonne, bezbarwne kryształki lub biały ziarnisty lub krystaliczny proszek, higroskopijny

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla potasu i dla fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 4,2 i 4,8

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w postaci bezwodnej

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFORAN DIPOTASOWY

Synonimy

Fosforan dipotasowy

Drugorzędowy fosforan potasowy

Wodorofosforan dipotasuowy

Ortofosforan dipotasowy

Wodorofosforan potasowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Wodorofosforan dipotasowy

Wodorofosforan dipotasowy

Wodoroortofosforan dipotasowy

EINECS

231–834–5

Wzór chemiczny

K2HPO4

Masa cząsteczkowa

174,18

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 98 % po wysuszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Zawartość P2O5

Między 40,3 % i 41,5 % w postaci bezwodnej

Opis

Bezbarwny lub biały ziarnisty proszek, kryształki lub masa; substancja rozpływająca się

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla potasu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 8,7 i 9,4

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w postaci bezwodnej

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFORAN TRIPOTASOWY

Synonimy

Fosforan potasowy

Fosforan potasowy

Ortofosforan tripotasowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Fosforan tripotasowy

Fosforan tripotasowy

Ortofosforan tripotasowy

EINECS

231–907–1

Wzór chemiczny

Bezwodny: K3PO4

Uwodniony: K3PO4. nH2O (n = 1 lub 3)

Masa cząsteczkowa

212,27 (bezwodny)

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniejsza niż 97 % w postaci spalonej

Zawartość P2O5

Między 30,5 % i 33,0 % w postaci spalonej

Opis

Bezbarwne lub białe, bezwonne, higroskopijne kryształki lub granulki. Dostępne postacie uwodnione zawierają monohydrat i trihydrat

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla potasu i dla fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 11,5 i 12,3

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Bezwodny: nie więcej niż 3,0 %; Uwodniony: nie więcej niż 23,0 %. Ustalony przez suszenie w temperaturze 105 °C przez jedną godzinę, a następnie spalanie w temperaturze około 800 °C ± 25 °C przez 30 minut

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w postaci bezwodnej

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 341 (i) DIWODOROFOSFORAN WAPNIA

Synonimy

Diwodorofosforan wapnia

Diwodoroortofosforan wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Diwodoroortofosforan wapnia

EINECS

231–837–1

Wzór chemiczny

Bezwodny: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2. H2O

Masa cząsteczkowa

234,05 (bezwodny)

252,08 (monohydrat)

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 95 % w postaci suchej

Zawartość P2O5

Między 55,5 % i 61,1 % w postaci bezwodnej

Opis

Ziarnisty proszek lub białe, rozpływające się kryształki lub granulki

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

B.  ZawartośćCaO

Między 23,0 % i 27,5 % (bezwodny)

Między 19,0 % i 24,8 % (monohydrat)

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 14 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny (bezwodny)

Nie więcej niż 17,5 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 60 °C przez jedną godzinę, a następnie w temperaturze 105 °C przez cztery godziny (monohydrat)

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 17,5 % po spalaniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C przez 30 minut (bezwodny)

Nie więcej niż 25,0 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 105 °C przez jedną godzinę, a następnie spalanie w temperaturze 800 °C ± 25 °C przez 30 minut (monohydrat)

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

341 (ii) FOSFORAN DIWAPNIOWY

Synonimy

Wodorofosforan wapniowy

Ortofosforan diwapniowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Monowodorofosforan wapniowy

Monowodoroortofosforan wapniowy

Drugorzędowy fosforan wapniowy

EINECS

231–826–1

Wzór chemiczny

Bezwodny: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4. 2H2O

Masa cząsteczkowa

136,06 (bezwodny)

172,09 (dihydrat)

Oznaczanie analityczne

Fosforan diwapniowy, po suszeniu w temperaturze 200 °C przez trzy godziny zawiera nie mniej niż 98 % i nie więcej niż równowartość 102 % CaHPO4

Zawartość P2O5

Między 50,0 % i 52,5 % w postaci bezwodnej

Wyszczególnienie

Białe kryształki lub granulki, ziarnisty proszek lub proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

B.  Testy rozpuszczalności

Trudno rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 8,5 % (bezwodny), lub 26,5 % (dihydrat), po spalaniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C przez 30 minut

Fluorek

Nie więcej niż 50 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

341 (iii) FOSFORAN TRIWAPNIOWY

Synonimy

Fosforan wapniowy, tribazowy

Ortofosforan wapniowy

Hydroksyfosforan pentawapniowy

Hydroksyapatit wapnia

Definicja

Fosforan triwapnia składa się ze zmiennej mieszanki fosforanów wapnia uzyskanych z neutralizacji kwasu fosforowego wodorotlenkiem wapnia i posiadającej przybliżony skład l0CaO. 3P2O5. H2O

Nazwa związku chemicznego

Hydroksyfosforan pentawapniowy

Fosforan triwapnia

EINECS

235–330–6 (Hydroksyfosforan pentawapniowy)

231–840–8 (Ortofosforan wapnia)

Wzór chemiczny

Ca5(PO4)3. OH lub Ca3(PO4)2

Masa cząsteczkowa

502 lub 310

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 90 %, obliczona po spaleniu

Zawartość P2O5

Między 38,5 % i 48,0 % w postaci bezwodnej

Opis

Biały, bezwonny proszek, stabilny w powietrzu

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie; nierozpuszczalny w alkoholu etylowym, rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym i kwasie azotowym

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 8 % po spaleniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C, do ciężaru stałego

Fluorek

Nie więcej niż 50 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

▼B

Ε 385 SÓL WAPNIOWO-DWUSODOWA KWASU ETYLENODWUAMINOTETRAOCTOWEGO (CaNa2EDTA)

Synonimy

Sól wapniowo-dwusodowa EDTA

Definicja

Nazwa związku chemicznego

N,N'-l,2-Etanodiylbis [N-(karboksymetylo)-glicynian] [(4-)-O,O',ON,ON]wapniowo(2)-dwusodowy

Sól wapniowo-dwusodowa kwasu etylenodwuaminotetraoctowego

Sól wapniowo-dwusodowa (etylenodwunitrilo) tetraoctanu

Einecs

200-529-9

Wzór chemiczny

C10Hl2O8CaN2Na2·2H2O

Masa cząsteczkowa

410,31

Oznaczenie

Zawartość nie mniej niż 97 % na bezwodnej bazie

Opis

Białe, bezwonne, krystaliczne granulki lub biały do prawie białego proszek; lekko higroskopijne

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i dlawapnia

 

B.  Aktywność chelatująca do dodatnich jonów metali

 

C.  pH 1 % roztworu między 6,5 a 7,5

 

Stopień czystości

Zawartość wody

5–13 % (metoda Karla Fischera)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

▼M1

Tlenek etylenu nie może być używany do celów sterylizacji w dodatkach do żywności

E 400 KWAS ALGINOWY

Definicja

Prostołańcuchowy glikuronoglikan składający się przede wszystkim z jednostek kwasu D-mannurowego i L-gulurowego połączonych odpowiednio wiązaniami b(1-4) i a(1-4) w formie pierścieni piranozowych. Kwas alginowy jest hydrofilnym koloidalnym węglowodanem ekstrahowanym za pomocą rozcieńczonych zasad z plech różnych gatunków brunatnic (Phaeophyceae)

Einecs

232–680–1

Wzór chemiczny

(C6H8O6)n

Masa cząsteczkowa

10 000–600 000 (typowa średnia)

Próba

Z kwasu alginowego otrzymuje się, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 23 % ditlenku węgla (CO2), będące odpowiednikiem dla nie mniej niż 91 % i nie więcej niż 104,5 % kwasu alginowego (C6H8O6)n (obliczone dla odpowiednika masy wynoszącej 200)

Opis

Kwas alginowy występuje w postaci włókien, granulek, lub proszku. Jego barwa waha się od białej do żółtawobrązowej. Jest prawie bezwonny.

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Powoli rozpuszcza się w roztworze węglanu sodu, wodorotlenku sodu i ortofosforanu sodu

B. Test strąceniowy chlorkiem wapnia

Przygotować 0,5 % roztwór próbki w 1M roztworze wodorotlenku sodu. Dodać 2,5 % roztworu chlorku wapnia w ilości jednej piątej objętości próbki. Tworzy się galaretowaty osad o dużej objętości. Ten test pozwala na odróżnienie kwasu alginowego od gumy arabskiej, pochodnej sodowej karboksymetylocelulozy, karboksymetyloskrobi, karagenu, żelatyny, gumy ghatti, gumy karaja, mączki chleba świętojańskiego, metylocelulozy i tragakantu

C. Test strąceniowy siarczanem amonu

Przygotować 0,5-procentowy roztwór próbki w 1M roztworze wodorotlenku sodu. Dodać nasyconego roztworu siarczanu amonu w ilości równej połowie objętości próbki. Nie tworzy się żaden osad. Ten test pozwala na odróżnienie kwasu alginowego od agaru, pochodnej sodowej karboksymetylocelulozy, karagenu, deestryfikowanej pektyny, żelatyny, mączki chleba świętojańskiego, metylocelulozy i skrobi

D. Reakcja barwna

0,01 g próbki doprowadzić do możliwie całkowitego rozpuszczenia, wytrząsając ją z 0,15 ml 0,1N roztworu wodorotlenku sodu. Dodać 1 ml roztworu w kwasie siarczanu żelaza (III). W ciągu pięciu minut pojawi się wiśniowo czerwone zabarwienie, przechodzące z czasem w głęboki fiolet

Stopień czystości

pH 3 % zawiesiny

Pomiędzy 2,0 i 3,5

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, cztery godziny)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 8 % obliczone dla bezwodnej substancji

Wodorotlenek sodu (roztwór 1M)

Nie więcej niż 2 % obliczone dla bezwodnej, nierozpuszczalnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 401 ALGINIAN SODU

Definicja

Nazwa chemiczna

Sól sodowa kwasu alginowego

Wzór chemiczny

(C6H7NaO6)n

Masa cząsteczkowa

10 000–600 000 (typowa średnia)

Próba

Z alginianu sodu otrzymuje się, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % ditlenku węgla (CO2), będące odpowiednikiem dla nie mniej niż 90,8 % i nie więcej niż 106,0 % alginianu sodu (obliczone dla odpowiednika masy wynoszącej 222)

Opis

Praktycznie bezwonny, biały do żółtawego, włóknisty lub ziarnisty proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność sodu i kwasu alginowego

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, cztery godziny)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 2 % obliczone dla bezwodnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 402 ALGINIAN POTASU

Definicja

Nazwa chemiczna

Sól potasowa kwasu alginowego

Wzór chemiczny

(C6H7KO6)n

Masa cząsteczkowa

10 000–600 000 (typowa średnia)

Próba

Z alginianu potasu otrzymuje się, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 16,5 % i nie więcej niż 19,5 % ditlenku węgla (CO2), będące odpowiednikiem dla nie mniej niż 89,2 % i nie więcej niż 105,5 % alginianu potasu (obliczone dla odpowiednika masy wynoszącej 238)

Opis

Praktycznie bezwonny, biały do żółtawego, włóknisty lub ziarnisty proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność potasu i kwasu alginowego

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, cztery godziny)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 2 % obliczone dla bezwodnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 403 ALGINIAN AMONU

Definicja

Nazwa chemiczna

Sól amonowa kwasu alginowego

Wzór chemiczny

(C6H11NO6)n

Masa cząsteczkowa

10 000–600 000 (typowa średnia)

Próba

Z alginianu amonu otrzymuje się, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % ditlenku węgla, będące odpowiednikiem dla nie mniej niż 88,7 % i nie więcej niż 103,6 % alginianu amonu (obliczone dla odpowiednika masy wynoszącej 217)

Opis

Biały do żółtawego, włóknisty lub ziarnisty proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność amonu i kwasu alginowego

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, cztery godziny)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 7 % obliczone dla bezwodnej substancji

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 2 % obliczone dla bezwodnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5000 kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 404 ALGINIAN WAPNIA

Synonimy

Sól wapniowa alginianu

Definicja

Nazwa chemiczna

Sól wapniowa kwasu alginowego

Wzór chemiczny

(C6H7Ca1/2O6)n

Masa cząsteczkowa

10 000–600 000 (typowa średnia)

Próba

Z alginianu wapnia otrzymuje się, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % ditlenku węgla będące odpowiednikiem dla nie mniej niż 89,6 % i nie więcej niż 104,5 % alginianu wapnia (obliczone dla odpowiednika masy wynoszącej 219)

Opis

Praktycznie bezwonny, biały do żółtawego włóknisty lub ziarnisty proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność wapnia i kwasu alginowego

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, cztery godziny)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 405 ALGINIAN-1.2-PROPYLENOWO-GLIKOLOWY

Synonimy

Alginian Hydroksypropylu

1,2-propanodiolowy ester kwasu alginowego

Alginian glikolu propylenowego

Definicja

Nazwa chemiczna

Alginian-1.2-propylenowo-glikolowy. Występują różnice w składzie, w zależności od stopnia estryfikacji i udziału procentowego wolnych i zobojętnionych grup karboksylowych w cząsteczce

Wzór chemiczny

(C9H14O7)n

(zestryfikowany)

Masa cząsteczkowa

10 000-600 000 (typowa średnia)

Próba

Dostarcza, obliczone dla bezwodnej substancji, nie mniej niż 16 % i nie więcej niż 20 % ditlenku węgla.

Opis

Praktycznie bezwonny, biały do żółtawobrązowego, włóknisty lub ziarnisty proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność glikolu propylenowego-1,2 i kwasu alginowego po hydrolizie

 

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 20 % (105 °C, cztery godziny)

Całkowita ilość propanodiolu-1,2

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 45 %

Wolny propanodiol-1,2

Nie więcej niż 15 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 2 % obliczone dla bezwodnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 5 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 500 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 406 AGAR

Synonimy

Geloza

Japoński agar

Bengalski, cejloński, chiński lub japoński karuk

Definicja

Nazwa chemiczna

Agar to hydrofilny koloidalny polisacharyd mający w swoim składzie przede wszystkim jednostki D-galaktozy. Mniej więcej w co dziesiątej jednostce D-galaktopiranozowej jedna z grup hydroksylowych jest zestryfikowana kwasem siarkowym, który jest zobojętniony przez wapń, magnez, potas lub sód. Agar otrzymuje się z gatunków glonów morskich z rodziny Gelidiaceae i Sphaerococcaceae, spokrewnionych z nimi glonów należących do Rhodophyceae

Einecs

232–658–1

Próba

Progowe stężenie żelu nie powinno być wyższe niż 0,25 %

Opis

Agar jest bezwonny lub posiada lekki, charakterystyczny zapach. W postaci niezmielonej występuje zwykle w formie pęków cienkich, błoniastych pozlepianych pasm lub też w formie pociętych pasków, płatków bądź granulek. Barwa: od lekko żółtawopomarańczowej, żółtawoszarej do jasnożółtej lub bezbarwny. Zwilżony, staje się elastyczny i odporny na rozerwanie. Wysuszony jest kruchy. Sproszkowany agar ma barwę białą, żółtawobiałą lub jasnożółtą. Agar w wodzie ma pod mikroskopem strukturę ziarnistą i nieco włóknistą. Mogą być w nim obecne nieliczne fragmenty szkieletów gąbek i pancerzyki okrzemek. W roztworze wodzianu chloralu sproszkowany agar wydaje się bardziej przejrzysty niż w wodzie. Ma bardziej lub mniej ziarnistą strukturę, bruzdkowany, graniasty. Może zawierać nieliczne fragmenty pancerzyków okrzemek. Odporność żelu na ścinanie może być standaryzowana przez dodanie dekstrozy, maltodekstryn lub sacharozy

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w zimnej wodzie. Rozpuszczalny we wrzącej wodzie

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 22 % (105 °C, pięć godzin)

Popiół

Nie więcej niż 6,5 % obliczone dla bezwodnej substancji ustalone w temperaturze 550 °C

Popiół nierozpuszczalny w kwasie (nierozpuszczalny w 3N kwasie solnym)

Nie więcej niż 0,5 % obliczone w temperaturze 550 °C dla bezwodnej substancji

Substancje nierozpuszczalne (w gorącej wodzie)

Nie więcej niż 1,0 %

Skrobia

Niewykrywalna za pomocą następującej metody: do roztworu próbki w stężeniu 1:10, dodać kilka kropel roztworu Lugola. Niebieskie zabarwienie się nie pojawi

Żelatyna i inne białka

Rozpuścić około 1 g agaru w 100 ml wrzącej wody. Pozostawić, aż wystygnie do temperatury mniej więcej 50 °C. Do 5 ml próby dodać 5 ml roztworu trinitrofenolu (1 g bezwodnego trinitrofenolu rozpuścić w 100 ml gorącej wody). W ciągu 10 minut nie pojawi się zmętnienie.

Pochłanianie wody

Umieścić 5 g agaru w cylindrze miarowym o pojemności 100 ml. Napełnić cylinder wodą, wymieszać i odstawić na 24 godziny w temperaturze 25 °C. Przelać zawartość cylindra przez zwilżoną watę szklaną, pozwalając wodzie spłynąć do drugiego cylindra o pojemności 100 ml. Nie powinno znaleźć się w nim więcej niż 75 ml wody

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

▼M6

E 407 KARAGEN

Synonimy

Wyroby handlowe są sprzedawane pod różnymi nazwami, takimi jak:

geloza mchu irlandzkiego

Eucheumana (z Eucheuma spp.)

Iridophycan (z Iridaea spp.)

Hypnean (z Hypnea spp.)

Furcellaran lub duński agar-agar (z Furcellaria fastigiata)

Carrageenan (z karagenu i Gigartina spp.)

Definicje

Karagenan jest otrzymywany przez ekstrakcję wodną naturalnych szczepów wodorostów morskich Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae i Furcellariaceae, rodzin klasy Rhodophyceae (czerwone wodorosty morskie). Nie stosuje się innych organicznych środków strącających niż metanol, etanol i propan-2-ol. Karagen zawiera głównie sole potasu, sodu, magnezu i wapnia siarczanowych estrów polisacharydów, które w trakcie hydrolizy tworzą galaktozę i 3,6-anhydrogalaktozę. Karagen nie może być hydrolizowany lub w inny sposób chemicznie degradowany

EINECS

232–524–2

Opis

Żółtawy do bezbarwnego, gruby do drobnego proszek, praktycznie bezwonny

Identyfikacja

A.  Pozytywne badania na galaktozę, anhydrogalaktozę i siarczany

 

Czystość

Zawartość metanolu, etanolu, propan-2-olu

Nie więcej niż 0,1 %/kg, pojedynczo lub w połączeniu

Lepkość roztworu 1,5 % w 75 °C

Nie mniej niż 5 mPa.s

Ubytek na skutek suszenia

Nie więcej niż 12 % (105 °C, 4 godziny)

Siarczany

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % na podstawie suchej masy (jako SO4)

Popiół

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % ustalona na podstawie suchej masy w 550 °C

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 1 % na podstawie suchej masy (nierozpuszczalnej w 10 % kwasie solnym)

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 2 % na podstawie suchej masy (nierozpuszczalne w 1 % wag kwasie siarkowym)

Karagen o niskiej masie cząsteczkowej (masa cząsteczkowa frakcji poniżej 50 kDa)

Nie więcej niż 5 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Całkowite zliczenie płytkowe

Nie więcej niż 5 000 kolonii na gram

Drożdże i pleśń

Nie więcej niż 300 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 407a PRZETWORZONY WODOROST MORSKI EUCHEUMA

Synonimy

PES (akronim)

Definicje

Przetworzone wodorosty morskie eucheuma otrzymuje się poprzez traktowanie wodnym roztworem KOH naturalnych szczepów wodorostów morskich Eucheuma cottonii i Eucheuma spinosum, klasy Rhodophyceae (czerwone wodorosty morskie) w celu usunięcia zanieczyszczeń, przemycie świeżą wodą i suszenie celem uzyskania produktu. Dalsze oczyszczanie można osiągnąć poprzez mycie metanolem, etanolem lub propan-2-olem i suszenie. Produkt składa się głównie z soli potasowej siarczanowych estrów polisacharydów, które wskutek hydrolizy dają galaktozę i 3,6-anhydrogalaktozę. Sole sodowe, wapniowe i magnezowe siarczanowych estrów polisacharydów są obecne w mniejszych ilościach. W produkcie jest obecne również do 15 % celulozy glonów. Karagen w przetworzonych wodorostach morskich eucheuma nie powinien być hydrolizowany lub w inny sposób chemicznie degradowany

Opis

Garbnikowy do żółtawego, gruby do drobnego proszek, praktycznie bezwonny

Identyfikacja

A.  Pozytywne badania na galaktozę, anhydrogalaktozę i na siarczany

 

B.  Rozpuszczalność

Tworzy mętne, lepkie zawiesiny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu

Czystość

Zawartość metanolu, etanolu, propan-2-olu

Nie więcej niż 0,1 %/kg, pojedynczo lub w połączeniu

Lepkość 1,5 % roztworu w 75 °C

Nie mniej niż 5 mPa.s

Ubytek na skutek suszenia

Nie więcej niż 12 % (105 °C, 4 godziny)

Siarczany

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % na podstawie suchej masy (jako SO4)

Popiół

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % ustalone na podstawie suchej masy w 550 °C

Popioły nierozpuszczalne w kwasie solnym

Nie więcej niż 1 % na podstawie suchej masy (nierozpuszczalny w 10 % kwasie solnym)

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie mniej niż 8 % i nie więcej niż 15 % na podstawie suchej masy (nierozpuszczalne w 1 % wag. kwasie siarkowym)

Karagen o niskiej masie cząsteczkowej (masa cząsteczkowa frakcji poniżej 50 kDa)

Nie więcej niż 5 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Całkowite zliczenie płytkowe

Nie więcej niż 5 000 kolonii na gram

Drożdże i pleśń

Nie więcej niż 300 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

▼M1

E 410 MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO

Synonimy

Guma karoba

Guma algaroba

Definicja

Mączka chleba świętojańskiego to mielone bielmo nasion drzewa o nazwie szarańczyn strąkowy (Ceratonia siliqua) z rodziny motylkowych (Leguminosae). Mączka chleba świętojańskiego składa się głównie z hydrokoloidalnych polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej, zbudowanych z jednostek galaktopiranozowych i mannopiranozowych, połączonych wiązaniami glikozydowymi, które mogą być opisane chemicznie jako galaktomannan

Masa cząsteczkowa

50 000–3 000 000

Einecs

232–541–5

Próba

Zawartość galaktomannanu: nie mniej niż 75 %

Opis

Biały do żółtobiałego, prawie bezwonny proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność galaktozy i mannozy

 

B. Badanie mikroskopowe

Umieścić na szkiełku mikroskopowym niewielką ilość zmielonej próbki zanurzonej w roztworze wodnym zawierającym 0,5 % jodu w 1 % jodku potasu. Mączka chleba świętojańskiego zawiera długie, rurkowate komórki, oddzielone od siebie lub w niewielkich odstępach. Mają one brązową zawartość i znacznie mniej regularne kształty niż w przypadku gumy guar, gdzie występują spójne grupy owalnych do gruszkowatych w kształcie komórek, a ich zawartość ma barwę żółtą do brązowej.

C. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w gorącej wodzie, nierozpuszczalna w etanolu

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, pięć godzin)

Popiół

Nie więcej niż 1,2 % ustalone w temperaturze 800 °C

Białka (N x 6,25)

Nie więcej niż 7 %

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 4 %

Skrobia

Niewykrywalna za pomocą następującej metody: do roztworu próbki w rozcieńczeniu 1:10, dodać kilka kropel roztworu Lugola. Niebieskie zabarwienie nie pojawi się

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Etanol i 2-propanol

Nie więcej niż 1 % oddzielnie lub jako mieszanina

E 412 GUMA GUAR

Synonimy

Guaran,

Mączka guar

Definicja

Guma guar to mielone bielmo nasion dzikich odmian rośliny guar Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. z rodziny Leguminosae. Guma guar składa się głównie z hydrokoloidalnych polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej, zbudowanych z jednostek galaktopiranozowych i mannopiranozowych, połączonych wiązaniami glikozydowymi, które mogą być opisane chemicznie jako galaktomannan

Einecs

232–536–0

Masa cząsteczkowa

50 000–8 000 000

Próba

Zawartość galaktomannanu: nie mniej niż 75 %

Opis

Biały do żółtobiałego, prawie bezwonny proszek

Identyfikacja

A.  Pozytywny wynik testów na obecność galaktozy i mannozy

 

B. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w zimnej wodzie

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (105 °C, pięć godzin)

Popiół

Nie więcej niż 1,5 % ustalone w temperaturze 800 °C

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 7 %

Białka (N x 6,25)

Nie więcej niż 10 %

Skrobia

Niewykrywalna za pomocą następującej metody: do roztworu próbki rozcieńczonej 1:10 dodać kilka kropel roztworu Lugola. Niebieskie zabarwienie nie pojawi się

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

E 413 TRAGAKANT

Synonimy

Guma tragakantowa

Tragant

Definicja

Tragakant to wysuszona wydzielina otrzymywana z pni i gałęzi dzikiej odmiany krzewu tragankagumodajnego Astragalus gummifer i innych azjatyckich gatunków traganka (rodzina Leguminosae). Tragakant składa się głównie z polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej (arabinogalaktan i kwaśne polisacharydy), które w procesie hydrolizy rozpadają się na kwas galakturonowy, arabinozę, ksylozę i fukozę. Mogą być także obecne niewielkie ilości glukozy i ramnozy (pochodzące ze śladowych ilości skrobi i/lub celulozy)

Masa cząsteczkowa

W przybliżeniu 800 000

Einecs

232–252–5

Opis

Niezmielony tragakant występuje w postaci płaskich, blaszkowatych, prostych lub poskręcanych kawałków lub spiralnie skręconych fragmentów o grubości 0,5-2,5 mm i długości do 3 cm. Zabarwienie białe do jasnożółtego, niektóre kawałki mogą mieć czerwonawy odcień. Kawałki mają rogowatą strukturę, z krótkim pęknięciem. Tragakant jest bezwonny. Jego roztwór jest kleisty i ma mdły smak. Sproszkowany tragakant ma barwę białą do bladożółtej lub różowobrązowawej

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

1 g próbki umieszczony w 50 ml wody pęcznieje, tworząc, gładką, sztywną, połyskliwą zawiesinę. Nierozpuszczalny w etanolu. Nie pęcznieje w 60-proc. wodnym roztworze etanolu

Stopień czystości

Negatywny wynik testu na obecność gumy karaja

Zagotować 1 g próbki z 20 ml wody, aż pojawi się zawiesina. Dodać 5 ml kwasu solnego i powtórnie zagotować przez 5 minut. Nie pojawi się trwałe różowe lub czerwone zabarwienie.

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 16 % (105 °C, 5 godzin)

Popiół całkowity

Nie więcej niż 4 %

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 0,5 %

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 2 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E. coli

Brak w 5 g

E 414 GUMA ARABSKA

Synonimy

Guma senegalska

Definicja

Guma arabska to wysuszona wydzielina otrzymywana z pni i gałęzi dzikiej odmiany krzewu akacji senegalskiej (Acacia senegal (L.). Willdenow) lub blisko spokrewnionych gatunków z rodzaju Acacia (rodzina Leguminosae). Guma arabska składa się głównie z polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej i ich soli wapniowych, magnezowych i potasowych, które w procesie hydrolizy rozpadają się na arabinozę, galaktozę, ramnozę i kwas glukuronowy

Masa cząsteczkowa

W przybliżeniu 350 000

Einecs

232–519–5

Opis

Niezmielona guma arabska występuje w postaci białych lub żółtawobiałych okrągławych łezek o różnej wielkości lub kanciastych kawałków. Czasem zmieszana jest z ciemniejszymi fragmentami. Dostępna jest także w formie białych lub żółtawobiałych płatków, granulek, proszku bądź natryśniętego i poddanego suszeniu materiału.

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

1 g próbki rozpuszcza się w 2 ml zimnej wody, tworząc roztwór, który łatwo się leje, kwaśny w obecności lakmusu. Nierozpuszczalna w etanolu

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 17 % (105 °C, pięć godzin) dla postaci ziarnistej i nie więcej niż 10 % (105 °C, cztery godzin) dla natryśnietego i poddanego suszeniu materiału

Popiół całkowity

Nie więcej niż 4 %

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 0,5 %

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 1 %

Skrobia lub dekstryna

Przygotować wodny roztwór gumy arabskiej w stosunku 1:50, zagotować i odstawić do wystygnięcia. Do 5 ml dodać 1 kroplę roztworu Lugola. Nie pojawi się zabarwienie niebieskawe ani czerwonawe

Tanina

Do 10 ml wodnego roztworu próby rozcieńczonej w stosunku 1:50 dodać około 0,1 ml chlorku żelaza (9 g FeCl3.6H2O rozpuścić w wodzie do objętości 100 ml). Nie pojawi się czarnawe zabarwienie ani czarnawy osad

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Produkty hydrolizy

Nieobecne: mannoza, ksyloza i kwas glukuronowy (próba chromatograficzna)

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E. coli

Brak w 5 g

▼M7

GUMA KSANTANOWA E 415

Definicja

Guma ksantanowa jest zbudowana z wielocząsteczkowych polisacharydów, wytwarzana na drodze fermentacji węglowodanów przy zastosowaniu naturalnych szczepów bakterii Xanthomonas campestris, oczyszczana przez wytrącenie etanolem lub 2-propanolem, wysuszona i zmielona. Zawiera jako dominujące jednostki heksozy: D-glukozę i D-mannozę, którym towarzyszy kwas D-glukuronowy i kwas pirogronowy. Jest produkowana w postaci soli sodu, potasu lub wapnia. Roztwory mają odczyn obojętny.

Masa cząsteczkowa

Około 1 000 000

Einecs

234-394-2

Analiza

Daje, w przeliczeniu na suchą masę, nie mniej niż 4,2 % i nie więcej niż 5 % CO2, co odpowiada 91 % do 108 % gumy ksanatanowej

Opis

Proszek o zabarwieniu kremowym

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu

Czystość

Ubytek po suszeniu

Nie więcej niż 15 % (105 °C, 2 1/2 godziny)

Popiół całkowity

Nie więcej niż 16 % w przeliczeniu na suchą masę po suszeniu w temperaturze 105 °C przez 4 godziny i oznaczeniu w temperaturze 650 °C

Kwas pirogronowy

Nie mniej niż 1,5 %

Azot

Nie więcej niż 1,5 %

Etanol i propan-2-ol

Nie więcej niż 500 mg/kg pojedynczo lub łącznie

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Ogólna liczba drobnoustrojów

Nie więcej niż 5 000 kolonii w 1 g

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 300 kolonii w 1 g

E. coli

Nieobecne w 5 g

Salmonella spp.

Nieobecna w 10 g

Xanthomonas campestris

Żywe komórki nieobecne w 1 g;

▼M1

E 416 GUMA KARAJA

Synonimy

Katilo,

Kadaja,

Kullo,

Kuttera

Definicja

Guma karaja to wysuszona wydzielina z pni i gałęzi dzikich odmian koli (Sterculia urens Roxburgh) oraz innych gatunków należących do Sterculia (rodzina Sterculiaceae), a także Cochlospermum gossypium A. P. De Candolle lub innych gatunków Cochlospermum (rodzina Bixaceae). Guma karaja składa się głównie z acetylowanych polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej, które w procesie hydrolizy rozpadają się, dając galaktozę, ramnozę i kwas galakturonowy oraz niewielkie ilości kwasu glukuronowego

Einecs

232–539–4

Opis

Guma karaja występuje w postaci łezek różnej wielkości lub nieregularnych połamanych kawałków o charakterystycznym półkrystalicznym wyglądzie. Barwa: bladożółta do różowobrązowej, przeświecający i rogowaty. Sproszkowana guma karaja jest jasnoszara do różowobrązowej. Wydziela lekką woń kwasu octowego.

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalna w etanolu

B. Pęcznienie w roztworze etanolu

Guma karaja pęcznieje w 60 % roztworze etanolu, co różni ją od innych gum

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 20 % (105 °C, 5 godzin)

Popiół całkowity

Nie więcej niż 8 %

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 1,0 %

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 3,0 %

Kwasy lotne

Nie więcej niż 10 % (jako kwas octowy)

Skrobia

Niewykrywalna

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E. coli

Brak w 5 g

E 417 GUMA TARA

Definicja

Guma tara uzyskiwana jest przez mielenie bielma nasion dzikich odmian Caesalpinia spinosa (rodzina Leguminosae). Guma tara składa się z polisacharydów o wysokiej masie cząsteczkowej tworzących strukturę galaktomannanu. Główny składnik składa się z liniowego łańcucha jednostek (1-4)-b-D-mannopiranozy połączonych wiązaniami (1-6) z a-D-galaktopiranozą. Stosunek mannozy do galaktozy w gumie tara wynosi 3:1 (w mączce chleba świętojańskiego 4:1, a w gumie guar 2:1).

Einecs

254–409–6

Opis

Biały do białożółtego bezwonny proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w wodzie. Nierozpuszczalna w etanolu

B. Tworzenie żelu

Do wodnego roztworu próbki dodać niewielką ilość boranu sodu.

Tworzy się żel

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 %

Popiół

Nie więcej niż 1,5 %

Substancje rozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 2,0 %

Białka

Nie więcej niż 3,5 % (czynnik N x 5,7)

Skrobia

Niewykrywalna

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

E 418 GUMA GELLAN

Definicja

Guma gellan to polisacharyd o dużej masie cząsteczkowej wytwarzany na drodze fermentacji węglowodanów przez kultury bakterii Pseudomonas elodea. Produkt podlega oczyszczeniu przez odzyskiwanie z użyciem alkoholu izopropylowego, a następnie suszeniu i mieleniu. Polisacharyd o wysokiej masie cząsteczkowej składa się przede wszystkim z powtarzających się jednostek tetrasacharydu (czterocukru), zbudowanych z jednej cząsteczki ramnozy, jednej cząsteczki kwasu glukuronowego i dwóch cząsteczek glukozy i podstawionych grupami acylowymi (glicerol i acetyl) jako estrami połączonymi wiązaniami O-glikozydowymi. Kwas glukuronowy jest zobojętniany do mieszanej soli potasowej, sodowej, wapniowej i magnezowej

Einecs

275–117–5

Masa cząsteczkowa

W przybliżeniu 500 000

Próba

Ma w swoim składzie nie mniej niż 3,3 % i nie więcej niż 6,8 % CO2 (obliczone dla suchej substancji)

Opis

Białawy proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w wodzie, tworzy lepki roztwór. Nierozpuszczalna w etanolu

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 15 % (suszenie w temperaturze 105 °C, przez dwie i pół godziny)

Azot

Nie więcej niż 3,0 %

2-propanol

Nie więcej niż 750 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

Liczba bakterii ogółem

Nie więcej niż 10 000kolonii na gram

Drożdże i pleśnie

Nie więcej niż 400 kolonii na gram

E. coli

Brak w 5 g

Salmonella spp.

Brak w 10 g

E 422 GLICEROL

Synonimy

Gliceryna

Definicja

Nazwa chemiczna

1,2,3-propanotriol, glicerol, trihydroksypropan

Einecs

200–289–5

Wzór chemiczny

C3H8O3

Masa cząsteczkowa

92,10

Próba

Zawartość: nie mniej niż 98 % glicerolu obliczone dla bezwodnej masy

Opis

Przejrzysta, bezbarwna, higroskopijna, syropowata ciecz, o bardzo lekkim, charakterystycznym, dość przyjemnym, łagodnym zapachu

Identyfikacja

A.  Powstawanie akryloaldehydu pod wpływem ogrzewania

W probówce podgrzać kilka kropel próbki z dodatkiem 0,5 g wodrosiarczanu potasu. Uwolnione zostaną charakterystyczne, duszące opary akryloaldehydu

B. Ciężar właściwy (25/25 °C)

Nie mniej niż 1,257

C. Współczynnik załamania światła [n]D20

Pomiędzy 1,471 a 1,474

Stopień czystości

Woda

Nie więcej niż 5 % (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,01 % ustalone w temperaturze 800 ± 25 °C

Butano-1,2,4-triol

Nie więcej niż 0,2 %

Akryloaldehyd, glukoza i związki amonowe

Podgrzać przez pięć minut mieszaninę 5 ml glicerolu i 5 ml roztworu wodorotlenku potasu (1-10) w temperaturze 60 °C. Nie stanie się ona żółta, ani nie pojawi się zapach amoniaku

Kwasy tłuszczowe i estry

Nie więcej niż 0,1 % obliczone jako kwas masłowy

Związki chlorowane

Nie więcej niż 30 mg/kg (jako chlor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

▼M5

E 431 STEARYNIAN POLIOKSYETYLENU (40)

Synonimy

Stearynian polioksylu (40)

Monostearynian polioksyetylenu (40)

Definicja

Mieszanina mono- i diestrów spożywczego, dostępnego w handlu kwasu stearynowego i mieszanych dioli polioksyetylenowych (o średniej długości polimeru wynoszącej około 40 jednostek oksyetylenowych) oraz wolnych polioli

Próba

Zawartość: nie mniej niż 97,5 % obliczone dla bezwodnej masy

Opis

Płatki o kremowej barwie lub woskowate ciało stałe w temperaturze 25 °C o lekkim zapachu

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu i octanie etylu. Nierozpuszczalny w olejach mineralnych

B.  Temperatura krzepnięcia

39 C – 44 °C

C.  Widmo absorbcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 1

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 25 i nie więcej niż 35

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 27 i nie więcej niż 40

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenowe (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 432 ESTER POLIOKSYETYLENU SORBITANOWEGO KWASU TŁUSZCZOWEGO LAUROWEGO (POLISORBAT 20)

Synonimy

Polisorbat 20

Monolaurynian sorbitanowy polioksyetylenu (20)

Definicja

Mieszanina częściowych estrów sorbitolu i jego mono- i dibezwodników oraz dostępnego w handlu, spożywczego kwasu laurynowego, zagęszczona około dwudziestoma molami tlenku etylenu na mol sorbitolu i jego bezwodników

Próba

Zawartość: nie mniej niż 70 % grup oksyetylenowych, będących odpowiednikiem dla nie mniej niż 97,3 % monolaurynianu polioksyetylenu sorbitanowego (20), obliczone dla bezwodnej masy

Opis

W temperaturze 25 °C – oleista ciecz o lekkim, charakterystycznym zapachu, koloru od cytrynowożółtego do bursztynowego

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i dioksanie. Nierozpuszczalny w olejach mineralnych i eterze naftowym

B.  Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 2

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 40 i nie więcej niż 50

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 96 i nie więcej niż 108

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenu (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 433 ESTER POLIOKSYETYLENU SORBITANOWEGO KWASU TŁUSZCZOWEGO OLEINOWEGO (POLISORBAT 80)

Synonimy

Polisorbat 80

Monooleinian polioksyetylenu (20) sorbitanowego

Definicja

Mieszanina częściowych estrów sorbitolu i jego mono- i dibezwodników oraz dostępnego w handlu, spożywczego kwasu oleinowego, zagęszczona około dwudziestoma molami tlenku etylenu na mol sorbitolu i jego bezwodników

Próba

Zawartość: nie mniej niż 65 % grup oksyetylenowych, będących odpowiednikiem dla nie mniej niż 96,5 % monooleinianu polioksyetylenu sorbitanowego (20), obliczone dla bezwodnej masy

Opis

W temperaturze 25 °C – oleista ciecz o lekkim, ocharakterystycznym zapachu, o barwie od cytrynowożółtej do bursztynowej,

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i toluenie. Nierozpuszczalny w olejach mineralnych i eterze naftowym

B.  Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 2

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 45 i nie więcej niż 55

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 65 i nie więcej niż 80

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenu (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 434 ESTER POLIOKSYETYLENU SORBITANOWEGO KWASU TŁUSZCZOWEGO PALMITYNOWEGO (POLISORBAT 40)

Synonimy

polisorbatu 40

Monopalmitynian polioksyetylenu (20) sorbitanowego

Definicja

Mieszanina częściowych estrów sorbitolu i jego mono- i dibezwodników oraz dostępnego w handlu, spożywczego kwasu palmitynowego, zagęszczona około dwudziestoma 20 molami tlenku etylenu na mol sorbitolu i jego bezwodników

Próba

Zawartość: nie mniej niż 66 % grup oksyetylenowych, będących odpowiednikiem dla nie mniej niż 97,0 % monopalmitynianu polioksyetylenu sorbitanowego (20), obliczone dla bezwodnej masy

Opis

W temperaturze 25 °C – oleista lub żelowata ciecz o lekkim, charakterystycznym zapachu, o barwie od cytrynowożółtej do pomarańczowej

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i acetonie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym

B.  Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 2

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 41 i nie więcej niż 52

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 90 i nie więcej niż 107

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenu (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 435 ESTER POLIOKSYETYLENU SORBITANOWEGO KWASU TŁUSZCZOWEGO MONOSTERARYNOWEGO (POLISORBAT 60)

Synonimy

polisorbatu 60

Monostearynian polioksyetylenu (20) sorbitanowego

Definicja

Mieszanina częściowych estrów sorbitolu i jego mono- i dibezwodników oraz dostępnego w handlu, spożywczego kwasu stearynowego, zagęszczona około dwudziestoma molami tlenku etylenu na mol sorbitolu i jego bezwodników

Próba

Zawartość: nie mniej niż 65 % grup oksyetylenowych, będących odpowiednikiem dla nie mniej niż 97,0 % monopalmitynianu polioksyetylenu sorbitanowego (20), obliczone dla bezwodnej masy

Opis

W temperaturze 25 °C – oleista lub żelowata ciecz o lekkim, charakterystycznym zapachu, o barwie cytrynowożółtej do pomarańczowej

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, octanie etylu i toluenie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym i olejach roślinnych

B.  Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 2

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 45 i nie więcej niż 55

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 81 i nie więcej niż 96

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenu (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 436 ESTER POLIOKSYETYLENU SORBITANOWEGO KWASU TŁUSZCZOWEGO TRISTEARYNOWEGO (POLISORBAT 65)

Synonimy

polisorbatu 65

Tristearynian polioksyetylenu (20) sorbitanowego

Definicja

Mieszanina częściowych estrów sorbitolu i jego mono i dibezwodników oraz dostępnego w handlu, spożywczego kwasu stearynowego, zagęszczona około dwudziestoma molami tlenku etylenu na mol sorbitolu i jego bezwodników

Próba

Zawartość: nie mniej niż 46 % grup oksyetylenowych, będących odpowiednikiem dla nie mniej niż 96,0 % tristearynianu polioksyetylenu sorbitanowego (20), obliczone dla bezwodnej masy

Opis

W temperaturze 25 °C – brązowe, woskowate ciało stałe o lekkim, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

W wodzie ulega rozproszeniu. Rozpuszczalny w oleju mineralnym, olejach roślinnych, eterze ropy naftowej, acetonie, eterze, dioksanie, etanolu i metanolu

B.  Zakres krzepnięcia

29–33 °C

C.  Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyka częściowego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego

Stopień czystości

Zawartość wody

Nie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)

Liczba kwasowa

Nie więcej niż 2

Liczba zmydlenia

Nie mniej niż 88 i nie więcej niż 98

Liczba wodorotlenowa

Nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60

1,4-dioksan

Nie więcej niż 5 mg/kg

Tlenek etylenu

Nie więcej niż 0,2 mg/kg

Glikole etylenu (mono- i di-)

Nie więcej niż 0,25 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg;”

▼M1

E 440 (i) PEKTYNA

Definicja

Pektyna składa się głównie z częściowych estrów metylowych kwasu poligalakturonowego (pektowego) i jego soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych. Uzyskuje się ją poprzez ekstrakcję w środowisku wodnym z materiału roślinnego (rośliny jadalne), zwykle owoców cytrusowych lub jabłek. Jako odczynników strąceniowych nie można używać innych substancji niż metanol, etanol i 2-propanol

Einecs

232–553–0

Próba

Zawartość: nie mniej niż 65 % kwasu galakturonowego, po przemyciu kwasem i alkoholem (obliczone dla bezwodnej i pozbawionej popiołów substancji)

Opis

Biały, jasnożółty, jasnoszary lub jasnobrązowy proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w wodzie. Tworzy koloidalny, opalizujący roztwór. Nierozpuszczalna w etanolu

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 12 % (105 °C, dwie godziny)

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 1 % (nierozpuszczalny w około 3N kwasie solnym)

Ditlenek siarki

Nie więcej niż 50 mg/kg, obliczone dla bezwodnej substancji

Zawartość azotu

Nie więcej niż 1,0 % po przemyciu kwasem i alkoholem etylowym

Wolny metanol, etanol i 2-propanol

Nie więcej niż 1 % pojedynczo lub jako mieszanina, obliczone dla bezwodnej substancji

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDOWANA PEKTYNA

Definicja

Pektyna amidowana składa się głównie z częściowych estrów metylowych i amidów kwasu poligalakturonowego (pektowego) i jego soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych. Uzyskuje się ją poprzez ekstrakcję w środowisku wodnym z materiału roślinnego (rośliny jadalne), zwykle owoców cytrusowych lub jabłek i poddaniu działaniu amoniaku w środowisku zasadowym. Jako odczynników strąceniowych nie można używać innych substancji niż metanol, etanol i 2-propanol

Próba

Zawartość: nie mniej niż 65 % kwasu galakturonowego, po przemyciu kwasem i alkoholem (obliczone dla bezwodnej i pozbawionej popiołów substancji)

Opis

Biały, jasnożółty, jasnoszarawy lub jasnobrązowawy proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Rozpuszczalna w wodzie. Tworzy koloidalny, opalizujący roztwór. Nierozpuszczalna w etanolu

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 12 % (105 °C, dwie godziny)

Popiół nierozpuszczalny w kwasie

Nie więcej niż 1 % (nierozpuszczalny w około 3N kwasie solnym)

Stopień amidowania

Nie więcej niż 25 % całkowitej ilości grup karboksylowych

Pozostałości ditlenku siarki

Nie więcej niż 50 mg/kg, obliczone dla bezwodnej substancji

Zawartość azotu

Nie więcej niż 2,5 % po przemyciu kwasem i alkoholem etylowym

Wolny metanol, etanol i 2-propanol

Nie więcej niż 1 % pojedynczo lub jako mieszanina, obliczone dla substancji pozbawionej składników lotnych

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

E 442 FOSFOLIPIDY AMONOWE

Synonimy

Sole amonowe kwasu fosfatydowego, mieszane sole amonowe fosforylowanych glicerydów

Definicja

Mieszanina amonowych związków kwasów fosfatydowych otrzymywana z jadalnych tłuszczy i olejów (zwykle z częściowo utwardzonego oleju rzepakowego). Jedna, dwie lub trzy reszty acylowe glicerolu mogą być połączone z fosforem. Co więcej, dwa estry fosforu mogą być połączone razem jako fosfatydylo fosfatydy

Próba

Zawartość fosforu: nie mniej niż 3,0 % i nie więcej niż 3,4 %. Zawartość amonu: nie mniej niż 1,2 % i nie więcej niż 1,5 % (obliczone jako azot)

Opis

Maziste ciało półstałe

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w tłuszczach. Nierozpuszczalny w wodzie. Częściowo rozpuszczalny w etanolu i acetonie

B.  Pozytywny wynik testów na obecność glicerolu, kwasów tłuszczowych i fosforanu

 

Stopień czystości

Substancja nierozpuszczalna we eterze naftowym

Nie więcej niż 2,5 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

E 444 IZOMAŚLAN OCTANU SACHAROZY

Synonimy

SAIB

Definicja

Izomaślan octanu sacharozy octan jest mieszaniną produktów reakcji estryfikacji sacharozy spożywczej z bezwodnikiem kwasu octowego i bezwodnikiem izomasłowym, poddanych następnie destylacji. Mieszanina zawiera wszelkie możliwe kombinacje estrów, w których stosunek molarny octanu do maślanu wynosi 2:6

Einecs

204–771–6

Nazwa chemiczna

Heksaizomaślan dioctanu sacharozy

Wzór chemiczny

C40H62O19

Masa cząsteczkowa

832-856 (przybliżenie), C40H62O19 : 846,9

Próba

Zawartość: nie mniej niż 98,8 % i nie więcej niż 101,9 % C40H62O19

Opis

Ciecz o słabym słomkowym zabarwieniu, słodkim zapachu, przejrzysta i wolna od osadów

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

B. Współczynnik załamania

image

D: 1,4492 - 1,4504

C. Ciężar właściwy

image

D: 1,141 - 1,151

Stopień czystości

Trioctan glicerolu Triacetyna

Nie więcej niż 0,1 %

Liczba kwasowa

Nie wyższa niż 0,2

Liczba zmydlenia

Nie niższa niż 524 i nie wyższa niż 540

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 3 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

E 445 ESTRY GLICERYNY I KALAFONII

Synonimy

Żywica estrowa

Definicja

Mieszanina estrów tri– i digliceroli i kwasów żywicznych z drzewa kalafonii. Żywica uzyskiwana jest przez ekstrakcję rozpuszczalnikami z wiekowych pni sosnowych, po której następuje proces oczyszczania rozpuszczalnikami metodą cieczowo-cieczową. Z tej charakterystyki wyłączone są substancje otrzymywane z kalafonii i uzyskiwane z pni żywych drzew oraz substancje otrzymywane z żywicy talowej będącej produktem ubocznym w czasie przetwarzania masy papierniczej. Ostateczny produkt składa się przeciętnie w 90 % z kwasów żywicznych i w 10 % ze składników obojętnych (nie kwasowych). Frakcja kwasów żywicznych to złożona mieszanina izomerycznych diterpenoidów kwasów monokarboksylowych, o empirycznym wzorze molekularnym C20H30O2 kwasu eikosanowego. Substancja jest oczyszczana w procesie odpędzania z parą wodną lub przeciwprądowej destylacji parowej

Opis

Twarde, żółte lub jasnobursztynowe ciało stałe

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalne acetonie

B. Widmo absorpcji w podczerwieni

Charakterystyczne dla związku

Stopień czystości

Ciężar właściwy roztworu

image

25 nie mniej niż 0,935, przy oznaczeniu dla 50 % roztworu w d-limonenie (97 %, temperatura wrzenia 175,5-176,0 °C,

image

4: 0,84)

Temperatura mięknienia (metoda pierścienia i kuli)

Pomiędzy 82 a 90 °C

Liczba kwasowa

Nie niższa niż 3 i nie wyższa niż 9

Liczba wodorotlenkowa

Nie niższa niż 15 i nie wyższa niż 45

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Test na nieobecność żywicy talowej (test siarkowy)

Kiedy związki organiczne zawierające siarkę są podgrzewane w obecności mrówczanu sodu, siarka ulega przekształceniu w siarkowodór, który łatwo może być wykryty za pomocą papierka octanowego. Pozytywny wynik testu wskazuje na wykorzystanie żywicy talowej zamiast żywicy drzewnej

▼M4

E 450 (i) DIFOSFORAN DISODOWY

Synonimy

Difosforan disodowy

Pirofosforan diwodorofosforanu

Pirofosforan kwasu sodowego

Pirofosforan disodowy

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Difosforan disodowy

EINECS

231–835–0

Wzór chemiczny

Na2H2P2O7

Masa cząsteczkowa

221,94

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 95 % difosforanu disodowego

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 63,0 % i nie więcej niż 64,5 %

Opis

Biały proszek lub ziarna

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalne w wodzie

C.  pH 1 % roztworu

Między 3,7 i 5,0

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, cztery godziny)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 1 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 450 (ii) DIFOSFORAN TRISODOWY

Synonimy

Pirofosforan wodorotrisodowy

Monowodorofosforan trisodowy

Definicja

EINECS

238–735–6

Wzór chemiczny

Monohydrat: Na3HP2O7. H2O

Bezwodny: Na3HP2O7

Mada cząsteczkowa

Monohydrat: 261,95

Bezwodny: 243,93

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 95 % w postaci bezwodnej

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 59 %

Opis

Biały proszek lub ziarna, pojawiający się w postaci bezwodnej lub jako monohydrat

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie

C.  pH 1 % roztworu

Między 6,7 i 7,5

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 4,5 % przy związku bezwodnym

Nie więcej niż 11,5 % w postaci monohydratu

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, cztery godziny)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 450 (iii) DIFOSFORAN TETRASODU

Synonimy

Pirofosforan tetrasodu

Pirofosforan sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Difosforan tetrasodu

EINECS

231–767–1

Wzór chemiczny

Bezwodny: Na4P2O7

Dekahydrat: Na4P2O7. 10H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny: 265,94

Dekahydrat: 446,09

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 95 % Na4P2O7 w postaci spalonej

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 52,5 % i nie więcej niż 54,0 %

Opis

Bezbarwne lub białe kryształki, albo biały krystaliczny lub ziarnisty proszek. W suchym powietrzu dekahydrat tworzy lekki nalot

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 9,8 i 10,8

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 0,5 % w przypadku bezwodnej soli, nie mniej niż 38 % i nie więcej niż 42 % w przypadku dekahydratu, w obu przypadkach ustalony po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny, a następnie spalaniu w temperaturze 550 °C przez 30 minut

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 450 (v) DIFOSFORAN TETRAPOTASU

Synonimy

Pirofosforan potasu

Pirofosforan tetrapotasu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Difosforan tetrapotasu

EINECS

230–785–7

Wzór chemiczny

K4P2O7

Masa cząsteczkowa

330,34 (bezwodny)

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniej niż 95 % w postaci spalonej

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 42,0 % i nie więcej niż 43,7 % w postaci bezwodnej

Opis

Bezbarwne kryształki lub biały bardzo higroskopijny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla potasu i fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.  pH 1 % roztworu

Między 10,0 i 10,8

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 2 % po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny, a następnie spalaniu w temperaturze 550 °C przez 30 minut

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

450 (vi) DIFOSFORAN DIWAPNIOWY

Synonimy

Pirofosforan wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Difosforan diwapniowy

Pirofosforan diwapniowy

EINECS

232–221–5

Wzór chemiczny

Ca2P2O7

Masa cząsteczkowa

254,12

Oznaczanie analityczne

Zawartośćnie mniejsza niż 96 %

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 55 % i nie więcej niż 56 %

Opis

Drobny, biały, bezwonny proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

B.  Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym i kwasie azotowym

C.  pH 10 % zawiesiny w wodzie

Między 5,5 i 7,0

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 1,5 % w temperaturze 800 °C ± 25 °C przez 30 minut

Fluorek

Nie więcej niż 50 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 450 (vii) DIFOSFORAN DIWODORU WAPNIA

Synonimy

Pirofosforan wapnia

Pirofosforan diwodoru wapnia kwasowego

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Difosforan diwodoru wapnia

EINECS

238–933–2

Wzór chemiczny

CaH2P2O7

Masa cząsteczkowa

215,97

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniejsza niż 90 % w postaci bezwodnej

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 61 % i nie więcej niż 64 %

Opis

Białe kryształki lub proszek

Identyfikacja

A.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

Stopień czystości

Substancje nierozpuszczalne w kwasie

Nie więcej niż 0,4 %

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 451 (i) TRIFOSFORAN PENTASODU

Synonimy

Tripolifosforan pentasodu

Tripolifosforan sodu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Trifosforan pentasodu

EINECS

231–838–7

Wzór chemiczny

Na5O10P3. nH2O (n = 0 lub 6)

Masa cząsteczkowa

367,86

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniejsza niż 85,0 % (bezwodny) lub 65,0 % (heksahydrat)

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 56 % i nie więcej niż 59 % (bezwodny) lub nie mniej niż 43 % i nie więcej niż 45 % (heksahydrat)

Opis

Białe, lekko higroskopijne granulki lub proszek

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

B.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

C.  pH 1 % roztworu

Między 9,1 i 10,2

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Bezwodny: nie więcej niż 0,7 % (105 °C, jedna godzina)

Heksahydrat: nie więcej niż 23,5 % (60 °C, jedna godzina, następnie suszenie w temperaturze 105 °C, cztery godziny)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,1 %

Wyższe polifosforany

Nie więcej niż 1 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 451 (ii) TRIFOSFORAN PENTAPOTASU

Synonimy

Tripolifosforan pentapotasu

Trifosforan potasu

Trifosforan potasu

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Tifosforan pentapotasu

Tripolifosforan pentapotasu

EINECS

237–574–9

Wzór chemiczny

K5O10P3

Masa cząsteczkowa

448,42

Oznaczanie analityczne

Zawartość nie mniejsza niż 85 % w postaci bezwodnej

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 46,5 % i nie więcej niż 48 %

Opis

Biały, bardzo higroskopijny proszek lub granulki

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie

B.  Dodatnie testy dla potasu i fosforanu

 

C.  pH 1 % roztworu

Między 9,2 i 10,5

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 0,4 % (po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny, a następnie spalaniu w temperaturze 550 °C przez 30 minut)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 2 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 452 (i) POLIFOSFORAN SODU

1.  ROZPUSZCZALNY POLIFOSFORAN

Synonimy

Heksametafosforan sodu

Tetrapolifosforan sodu

Sól Grahama

Polifosforany sodu, szkliste

Polimetafosforan sodu

Metafosforan sodu

Definicja

Rozpuszczalne polifosforany sodu otrzymuje się przez stopienie i następne schłodzenie ortofosforanów sodu. Związki te są klasą składającą się z kilku amorficznych, rozpuszczalnych w wodzie polifosforanów składających się z łańcuchów liniowych jednostek metafosforanu, (NaPO3)x, gdzie x ≥ 2, określone przez grupy Na2PO4. Substancje te zazwyczaj identyfikuje się przez stosunek Na2O/P2O5 lub zawartość P2O5. Stosunki Na2O/P2O5 różnią się znacząco od około 1,3 w odniesieniu do tetrapolifosforanu sodu, w przypadku, gdy x = około 4; do około 1,1 w odniesieniu do soli Grahama, ogólnie nazywanej heksametafosforanem sodu, w przypadku, gdy x = 13 do 18; i do około 1,0 w odniesieniu do wyższej masy cząsteczkowej polifosforanu sodu, w przypadku, gdy x = 20 do 100 lub więcej. Wartość pH ich roztworu waha się od 3,0 do 9,0

Nazwa związku chemicznego

Polifosforan sodu

EINECS

272–808–3

Wzór chemiczny

Niejednorodne mieszaniny soli sodu liniowo zatężonego kwasu polifosforowego o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie »n« wynosi nie mniej niż 2

Masa cząsteczkowa

(102)n

Oznaczanie analityczne zawartości P2O5

Nie mniej niż 60 % i nie więcej niż 71 % w postaci spalonej

Opis

Bezbarwne lub białe, przezroczyste płytki, granulki, lub proszek

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie

B.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

C.  pH 1 % roztworu

Między 3,0 i 9,0

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 1 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,1 %

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

2.  NIEROZPUSZCZALNY POLIFOSFORAN

Synonimy

Nierozpuszczalny metafosforan sodu

Sól Maddrella

Nierozpuszczalny polifosforan sodu, IMP

Definicja

Nierozpuszczalny metafosforan sodu jest polifosforanem sodu o wysokiej masie cząsteczkowej, składającym się z dwóch długich łańcuchów metafosforanu (NaPO3)x, które kręcą się w odwrotnych kierunkach dookoła wspólnej osi. Stosunek Na2O/P2O5 wynosi około 1,0. Wartość pH 1 do 3 zawiesiny w wodzie wynosi 6,5

Nazwa związku chemicznego

Polifosforan sodu

EINECS

272–808–3

Wzór chemiczny

Niejednorodne mieszaniny soli sodu liniowo stężonych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie »n« wynosi nie mniej niż 2

Masa cząsteczkowa

(102)n

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 68,7 % i nie więcej niż 70,0 %

Opis

Biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasach mineralnych i w roztworach potasu i chlorkach amonu (ale nie sodu)

B.  Dodatnie testy dla sodu i fosforanu

 

C.  pH 1 do 3 zawiesiny w wodzie

Około 6,5

Stopień czystości

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 452 (ii) POLIFOSFORAN POTASU

Synonimy

Metafosforan potasu

Polimetafosforan potasu

Sól Kurrola

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Polifosforan potasu

EINECS

232–212–6

Wzór chemiczny

(KPO3)n

Niejednorodne mieszaniny soli potasu liniowo stężonych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie »n« wynosi nie mniej niż 2

Masa cząsteczkowa

(118)n

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 53,5 % i nie więcej niż 61,5 % na podstawie podpalenia

Opis

Drobny, biały proszek lub kryształki lub bezbarwne szkliste płytki

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

1 g rozpuszcza się w 100 ml roztworu octanu sodu 1 do 25

B.  Dodatnie testy dla potasu i fosforanu

 

C.  pH 1 % zawiesiny

Nie więcej niż 7,8

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 2 % (w 105 °C przez cztery godziny, a następnie spalanie w temperaturze 550 °C przez 30 minut)

Fosforan pierścieniowy

Nie więcej niż 8 % na zawartość P2O5

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 452 (iv) POLIFOSFORAN WAPNIA

Synonimy

Metafosforan wapnia

Polimetafosforan wapnia

Definicja

Nazwa związku chemicznego

Polifosforan wapnia

EINECS

236–769–6

Wzór chemiczny

(CaP2O6)n

Niejednorodne mieszaniny soli wapnia liniowo stężonych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(n + 1), gdzie »n« wynosi nie mniej niż 2

Masa cząsteczkowa

(198)n

Zawartość P2O5

Nie mniej niż 71 % i nie więcej niż 73 % w postaci spalonej

Opis

Bezwonne, bezbarwne kryształki lub biały proszek

Identyfikacja

A.  Rozpuszczalność

Zazwyczaj trudno rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w środowisku kwasowym

B.  Dodatnie testy dla wapnia i dla fosforanu

 

C.  Zawartość CaO

27-29,5 %

Stopień czystości

Straty przy zapaleniu

Nie więcej niż 2 % (w 105 °C przez cztery godziny, a następnie spalanie w temperaturze 550 °C przez 30 minut)

Fosforan pierścieniowy

Nie więcej niż 8 % na zawartość P2O5

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

▼M1

E 460 (i) CELULOZA MIKROKRYSTALICZNA

Synonimy

Żel celulozowy

Definicja

Celuloza mikrokrystaliczna to oczyszczona, częściowo zdepolimeryzowana celuloza uzyskiwana przez działanie kwasami mineralnymi na alfa-celulozę, otrzymywaną jako masa z substancji dzikich odmian roślin włóknistych. Stopień polimeryzacji jest zwykle niższy od 400

Nazwa chemiczna

Celuloza

Einecs

232–674–9

Wzór chemiczny

(C6H10O5)n

Masa cząsteczkowa

Około 36 000

Próba

Zawartość: nie mniej niż 97 %, jako celuloza, obliczone dla bezwodnej substancji

Opis

Drobny, biały lub prawie biały, bezwonny proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Słabo rozpuszczalna w roztworze wodorotlenku sodu

B. Reakcja barwna

Do 1 mg próbki dodać 1ml kwasu ortofosforowego i podgrzewać w łaźni wodnej przez 30 minut. Dodać 4 ml roztworu pirokatechiny rozcieńczonej w kwasie fosforowym w stosunku 1:4 i ogrzewać przez następne 30 minut. Pojawi się czerwone zabarwienie.

C.  Można zidentyfikować metodą spektrometrii w podczerwieni

 

D. Test zawiesinowy

W mikserze wysokoobrotowym miksować przez pięć minut 30 g próbki z 270 ml wody (12 000 obrotów na minutę). Otrzymana mieszanina będzie albo luźną zawiesiną, albo ciężką, gęstą zawiesiną, praktycznie nielejącą się i tylko w niewielkim stopniu opadającą, zawierającą wiele uwięzionych pęcherzyków powietrza. Jeśli uzyska się luźną mieszaninę, 100 ml należy przenieść do cylindra miarowego o pojemności 100 ml i pozostawić na godzinę. Zawiesina opadnie, a nad nią pojawi się sklarowana ciecz.

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 7,0 % (suszenie przez trzy godziny w temperaturze 105 °C)

Substancje rozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,24 %

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,5 % ustalone w temperaturze 800 ± 25 °C

pH 10 % zawiesiny w wodzie

pH sklarowanej cieczy: pomiędzy 5,0 a 7,5

Skrobia

Niewykrywalna. Do 20 ml zawiesiny pobranej z próby z testu D dodać kilka kropli roztworu Lugola i wymieszać. Nie pojawi się zabarwienie niebieskie ani purpurowe

Wielkość cząstek

Nie mniejsza niż 5 μm (nie więcej niż 10 % cząstek o wielkości mniejszej niż 5 μm)

Grupy karboksylowe

Nie więcej niż 1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jak Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

E 460 (ii) SPROSZKOWANA CELULOZA

Definicja

Sproszkowana, mechanicznie rozdrabniana celuloza jest uzyskiwana z alfa-celulozy, otrzymywanej jako masa z substancji dzikich odmian roślin włóknistych.

Nazwa chemiczna

Celuloza. Liniowy polimer jednostek glukozowych połączonych wiązaniami 1:4

Einecs

232–674–9

Wzór chemiczny

(C6H10O5)n

Masa cząsteczkowa

(162)n (n wynosi z reguły 1 000lub więcej)

Próba

Zawartość: nie mniej niż 92 %

Opis

Biały, bezwonny proszek

Identyfikacja

A. Rozpuszczalność

Nierozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Słabo rozpuszczalna w roztworze wodorotlenku sodu

B. Test zawiesinowy

W mikserze wysokoobrotowym miksować przez pięć minut 30 g próbki z 270 ml wody (12 000 obrotów na minutę). Otrzymana mieszanina będzie albo luźno lejącą się zawiesiną, albo ciężką, gęstą zawiesiną, praktycznie nielejącą się i tylko w niewielkim stopniu opadającą, zawierającą wiele uwięzionych pęcherzyków powietrza. Jeśli uzyska się luźno lejącą się mieszaninę, 100 ml należy przenieść do cylindra miarowego o pojemności 100 ml i pozostawić na godzinę. Zawiesina opadnie, a nad nią pojawi się sklarowana ciecz.

Stopień czystości

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 7,0 % (suszenie przez trzy godziny w temperaturze 105 °C)

Substancje rozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 1,0 %

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,3 % ustalone w temperaturze 800 ± 25 °C

pH 10 % zawiesiny w wodzie

pH sklarowanej cieczy: pomiędzy 5,0 a 7,5

Skrobia

Niewykrywalna.

Do 20 ml zawiesiny pobranej z próby z testu B dodać kilka kropli roztworu Lugola i wymieszać. Nie pojawi się zabarwienie niebieskie do purpurowego, ani purpurowe

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Kadm