1996D0409 — PL — 01.07.2013 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RAMACH RADY

z dnia 25 czerwca 1996 r.

w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży

(96/409/WPZiB)

(Dz.U. L 168, 6.7.1996, p.4)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 30 listopada 2006 r.

  L 363

422

20.12.2006

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013


zmienione przez:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RAMACH RADY

z dnia 25 czerwca 1996 r.

w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży

(96/409/WPZiB)PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RAMACH RADY,

świadomi, że stworzenie wspólnego wzoru tymczasowego dokumentu podróży wydawanego przez Państwa Członkowskie obywatelom Unii w miejscach, w których Państwo Członkowskie pochodzenia tych obywateli nie posiada stałego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego, albo w innych okolicznościach, jak opisano w zasadach określonych w załączniku II do niniejszej decyzji, pozostaje w zgodzie z art. 8c Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

uwzględniając, że ustanowienie wspólnego tymczasowego dokumentu podróży okaże się prawdziwie pomocne dla obywateli Unii w trudnej sytuacji,

przeświadczeni, że ustanowienie takiego dokumentu będzie wyraźnym potwierdzeniem praktycznych korzyści wynikających z obywatelstwa unijnego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Ustanawia się tymczasowy dokument podróży, o jednolitym wzorze przedstawionym w załączniku I, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Zasady dotyczące wydawania tymczasowego dokumentu podróży oraz odnoszących się do niego środków bezpieczeństwa wymienione są w załącznikach II i III, które stanowią integralną część niniejszej decyzji. Zasady i środki mogą ulegać zmianom za jednomyślną zgodą Państw Członkowskich; zmiany te zaczynają obowiązywać jeden miesiąc po ich przyjęciu, o ile Państwo Członkowskie nie zażąda ponownego rozpatrzenia na szczeblu ministerialnym.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zaczyna obowiązywać od chwili powiadomienia przez wszystkie Państwa Członkowskie Sekretariatu Generalnego Rady o zakończeniu procedur wymaganych przez ich systemy prawne w odniesieniu do stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
ZAŁĄCZNIK II

ZASADY DOTYCZĄCE WYDAWANIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY

1.

Tymczasowy dokument podróży (TDP), którego jednolity wzór przedstawiony jest w załączniku I, jest dokumentem uprawniającym do podróży, który może zostać wydany na pojedynczy przejazd do Państwa Członkowskiego pochodzenia ubiegającego się, kraju jego stałego miejsca zamieszkania lub, w wyjątkowych przypadkach, innego celu podróży. Może on zostać wydany obywatelom Państw Członkowskich z upoważnienia Państwa, którego obywatelem jest dana osoba.

2.

TDP może być wydawane po spełnieniu następujących warunków:

a) odbiorca musi być obywatelem Państwa Członkowskiego, którego paszport lub dokument uprawniający do podróży został zgubiony, skradziony lub zniszczony, albo jest chwilowo niedostępny, oraz

b) pozostaje na terytorium kraju, w którym Państwo Członkowskie pochodzenia danej osoby nie posiada dostępnego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego z właściwością do wydania dokumentu uprawniającego do podróży, lub w którym Państwo to nie jest reprezentowane w inny sposób, oraz

c) uzyskano zezwolenie władz Państwa Członkowskiego pochodzenia danej osoby.

3.

Ubiegający się o TDP powinien wypełnić formularz wniosku i przesłać go pocztą dyplomatyczną wraz z uwierzytelnionymi kopiami jakiegokolwiek dostępnego dowodu tożsamości i obywatelstwa do władz wyznaczonych w tym celu przez Państwo Członkowskie pochodzenia ubiegającego się. Nie musi to być koniecznie władza najbliższa, jeżeli inna, znajdująca się w pobliżu, jest bardziej odpowiednia. Placówka wydająca pobiera od wnioskodawcy opłaty takie, jak pobierane podczas zwykłego wydawania paszportu w nagłych wypadkach. Wnioskodawca, który nie posiada wystarczających środków na pokrycie innych wydatków lokalnych, otrzymuje, w miarę potrzeby, niezbędne środki zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Państwo Członkowskie jego pochodzenia podczas składania wniosku.

4.

TDP powinien pozostawać ważny nieznacznie dłużej niż przez minimalny okres wymagany dla ukończenia przejazdu, na który został wydany. Podczas obliczania tego okresu należy uwzględnić niezbędne postoje nocne oraz połączenia w podróży.

5.

Do celów rejestracyjnych fotokopię każdego wydanego dokumentu należy przechowywać w placówce wydającej, a drugą przesłać władzom Państwa Członkowskiego pochodzenia wnioskodawcy.

6.

Każde Państwo Członkowskie może rozszerzyć stosowanie niniejszych zasad na inne osoby z nim powiązane i którym jest skłonne je przyznać.
ZAŁĄCZNIK III

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY

Tymczasowe dokumenty podróży (TDP) wytwarza się i wydaje zgodnie z następującymi środkami bezpieczeństwa:

1.   Wymiaryotwarty:

18 × 13 cm,

złożony:

9 × 13 cm.

2.   Papier

TDP drukuje się na papierze zawierającym zabezpieczenia, pozbawionym wybielaczy optycznych (w przybliżeniu 90 g/m2), z wykorzystaniem standardowego znaku wodnego „CHAIN WIRES” prawnie zastrzeżonego dla producenta dokumentu, zawierającego dwa niewidoczne włókna (niebieskie i żółte, SSI/05) fluorescencyjne w świetle ultrafioletowym oraz odczynniki przeciw wytarciu chemicznemu.

3.   System przydziału numerów i kodów

Każde Państwo Członkowskie opatruje dokumenty scentralizowanym systemem przydziału numerów i kodów, w połączeniu z inicjałami wydającego Państwa Członkowskiego, w sposób następujący:

▼M2Belgia

=

B

[OOOOO]

Bułgaria

=

BG

[OOOOO]

Republika Czeska

=

CZ

[OOOOO]

Dania

=

DK

[OOOOO]

Niemcy

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecja

=

GR

[OOOOO]

Hiszpania

=

E

[OOOOO]

Francja

=

F

[OOOOO]

Chorwacja

=

HR

[OOOOO]

Irlandia

=

IRL

[OOOOO]

Włochy

=

I

[OOOOO]

Cypr

=

CY

[OOOOO]

Łotwa

=

LV

[OOOOO]

Litwa

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Węgry

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Niderlandy

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Polska

=

PL

[OOOOO]

Portugalia

=

P

[OOOOO]

Rumunia

=

RO

[OOOOO]

Słowenia

=

SI

[OOOOO]

Słowacja

=

SK

[OOOOO]

Finlandia

=

FIN

[OOOOO]

Szwecja

=

S

[OOOOO]

Zjednoczone Królestwo

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numer drukowany jest prasą drukarską na stronach 1 i 4 dokumentu, z wykorzystaniem znaków OCR-B, w kolorze czarnym z zieloną fluorescencją w świetle UV.

4.   Dołączenie zdjęcia okaziciela

Zdjęcie okaziciela należy solidnie przytwierdzić do dokumentu, aby zapobiec jego łatwemu usunięciu. Zdjęcie jest laminowane zgodnie z praktyką krajową, przyjmuje się przy tym, że Państwa Członkowskie podejmują konieczne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia dla dokumentu.

5.   Wpis danych osobowych okaziciela

Obowiązuje jednolity sposób wpisywania danych osobowych okaziciela na formularzu TDP. Dane te wpisuje się pismem ręcznym lub maszynowym, a następnie laminuje.

6.   Pieczęć organu wydającego

Przy wydawaniu TDP, pieczęć organu wydającego umieszcza się częściowo na dokumencie a częściowo na zdjęciu okaziciela.

7.   Dodatkowe cechy zabezpieczające

TDP posiadają zabezpieczające podłoże typu guilloche z pośrednim nadrukiem w czterech kolorach na stronach, na których dane wpisywane są z odpowiednim uwzględnieniem druku opalizującego.

Wykorzystuje się następującą technologię druku:

 DRUK WKLĘSŁY, stronica nieparzysta łącznie z tekstem na stronie 1, obraz utajony i mikrodruk niebieską farbą błyszczącą,

 DRUK OFFSETOWY, stronica nieparzysta i parzysta, w dwóch kolorach i IRIS,

 1: tekst, niebieski błyszczący,

 2: antyskanerowe podłoże, jasnoniebieski,

 3: podłoże typu guilloche z efektem IRIS w dwóch kolorach, zielonym i fioletowym, drugi z żółtą fluorescencją w świetle UV.

Używane farby drukarskie są odporne na kopiowanie i każda próba wykonania kolorowej odbitki daje w wyniku rozpoznawalne odchylenia kolorystyczne. Ponadto przynajmniej jeden kolor zawiera czynniki fluorescencyjne. Farby drukarskie zawierają również odczynniki przeciw chemicznemu wytarciu.

8.   Formy drukarskie

Stosuje się wielobarwne przetworzone formy drukarskie o podłożu typu guilloche zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego dokumentu ze zintegrowanym mikrodrukiem.

9.   Składowanie pustych formularzy PTD

W celu zminimalizowania ryzyka fałszerstwa lub podrobienia dokumentu wszystkie Państwa Członkowskie zapewniają bezpieczne składowanie pustych formularzy TDP.