1995R2597 — PL — 20.11.2003 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2597/95

z dnia 23 października 1995 r.

w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

(Dz.U. L 270, 13.11.1995, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1638/2001 z dnia 24 lipca 2001 r.

  L 222

29

17.8.2001

►M2

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1882/2003PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 września 2003 r.

  L 284

1

31.10.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2597/95

z dnia 23 października 1995 r.

w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnychRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota Europejska uzyskała członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);

Protokół zawarty między Radą Unii Europejskiej a Komisją Wspólnot Europejskich przewiduje obowiązek przekazywania przez Komisję do FAO wymaganych danych statystycznych;

zgodnie z zasadą pomocniczości cele proponowanego działania mogą być osiągnięte wyłącznie w oparciu o akt prawny Wspólnoty, ponieważ tylko Komisja może koordynować niezbędny proces harmonizacji informacji statystycznych na poziomie wspólnotowym, podczas gdy gromadzenie danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do przetwarzania i kontroli wiarygodności powyższych danych jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem Państw Członkowskich;

szczególna metoda sporządzania właściwych statystyk Wspólnoty, które są oparte na krajowych systemach statystycznych, wymaga wyjątkowo ścisłej współpracy między Komisją a Państwami Członkowskimi, szczególnie w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych, powołanego na mocy decyzji 72/279/EWG ( 3 ),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące nominalnych połowów dokonywanych przez statki zarejestrowane w danym Państwie Członkowskim lub pływające pod jego banderą, prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, w poszanowaniu rozporządzenia Rady (EURATOM, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych ( 4 ).

Dane dotyczące nominalnych połowów obejmują wszelkie produkty rybołówstwa wyładowane lub przeładowywane na morzu, niezależnie w jakiej postaci, lecz nie obejmują ilości, które po złowieniu zostały usunięte za burtę, spożyte na pokładzie lub wykorzystane podczas połowów jako przynęta. Dane zapisuje się jako równowartość w relacji pełnej wyładunków lub przeładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

Artykuł 2

1.  Dane podlegające przekazaniu są danymi dotyczącymi nominalnych połowów na każdym z głównych obszarów połowowych oraz podrejonach tych obszarów wymienionych w załączniku 1, opisanych w załączniku 2 oraz zilustrowanych w załączniku 3. Dla każdego głównego obszaru połowowego gatunki, w odniesieniu do których dane są wymagane, określa załącznik 4.

2.  Dane za każdy rok kalendarzowy są przekazywane w ciągu sześciu miesięcy od końca roku.

3.  Jeśli statki Państw Członkowskich na mocy art. 1 nie prowadziły połowów na głównych obszarach połowowych w danym roku kalendarzowym, Państwo Członkowskie powiadamia o tym Komisję. Jednakże jeśli połowy miały miejsce na głównych obszarach połowowych, przekazywanie jest wymagane jedynie w stosunku do danych dotyczących kombinacji gatunki/podrejon, w odniesieniu do których połowy zostały zarejestrowane w rocznym okresie sprawozdawczym.

4.  Dane dotyczące gatunków o mniejszym znaczeniu złowionych przez statki Państw Członkowskich nie muszą być indywidualnie wykazywane w sprawozdaniach, lecz mogą być włączone do danych uśrednionych, pod warunkiem że masa produktów nie przekracza 5 % ogólnego rocznego połowu na danym głównym obszarze połowowym.

5.  Wykazy statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5.

Artykuł 3

O ile przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa nie stanowią inaczej, Państwo Członkowskie może wykorzystywać techniki pobierania próbek w celu uzyskiwania danych dotyczących połowów dla tych części floty, w odniesieniu do których przekazanie bardziej szczegółowych danych wymagałoby nadmiernego zastosowania procedur administracyjnych. Szczegóły dotyczące procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi udziału ogólnych danych uzyskanych za pomocą takich technik, muszą być włączone przez Państwo Członkowskie do sprawozdania przekazywanego zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wykonują swoje zobowiązania na mocy art. 1 i 2 poprzez przekazywanie danych na nośniku magnetycznym, którego forma jest podana w załączniku 5.

Za uprzednią zgodą Komisji Państwa Członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub na innym nośniku.

▼M2

Artykuł 5

1.  Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej „Komitetem«.

2.  W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE ( 5 ) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.  Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

▼B

Artykuł 6

1.  W ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki dane dotyczące połowów są otrzymywane, oraz określające stopień reprezentatywności i wiarygodności tych danych. Komisja opracowuje podsumowanie powyższych sprawozdań dla ich omówienia w ramach właściwej Grupy Roboczej Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych.

2.  Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3.  W przypadku gdy sprawozdania metodologiczne określone ust. 1 wykazują, że Państwo Członkowskie nie może niezwłocznie spełnić wymogów niniejszego rozporządzenia oraz że zmiany w technikach i metodologii badań są konieczne, Komisja może, w porozumieniu z Państwem Członkowskim w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych, ustanowić okres przejściowy na okres nie dłuższy niż dwa lata, podczas którego program określony w niniejszym rozporządzeniu ma zostać zrealizowany.

4.  Sprawozdania metodologiczne, ustalenia dotyczące okresu przejściowego, dostępność i wiarygodność danych oraz inne właściwe kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz w roku poddawane kontroli dokonywanej przez właściwą Grupę Roboczą Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ GŁÓWNYCH OBSZARÓW POŁOWOWYCH FAO ORAZ ICH PODREJONÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE

(Opisy poniższych obszarów i podrejonów znajdują się w załączniku 2)ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

34.1.1.

Rejon wybrzeża marokańskiego

34.1.2.

Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera

34.1.3.

Rejon wybrzeża saharyjskiego

34.2.

Północny podobszar oceaniczny

34.3.1.

Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka

34.3.2.

Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka

34.3.3.

Rejon Shrebro

34.3.4.

Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej

34.3.5.

Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej

34.3.6.

Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej

34.4.1.

Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej

34.4.2.

Rejon oceaniczny południowo-zachodniMORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

37.1.1.

Rejon Balearów

37.1.2.

Rejon Zatoki Lwiej

37.1.3.

Rejon Sardynii

37.2.1.

Rejon Morza Adriatyckiego

37.2.2.

Rejon Morza Jońskiego

37.3.1.

Rejon Morza Egejskiego

37.3.2.

Rejon Basenu Lewantyńskiego

37.4.1.

Rejon Morza Marmara

37.4.2.

Rejon Morza Czarnego

37.4.3.

Rejon Morza AzowskiegoPOŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

41.1.1.

Rejon Amazonii

41.1.2.

Rejon Natalu

41.1.3.

Rejon Salvadoru

41.1.4.

Rejon oceaniczny północny

41.2.1.

Rejon Santosu

41.2.2.

Rejon Rio Grande

41.2.3.

Rejon La Platy

41.2.4.

Rejon oceaniczny środkowy

41.3.1.

Rejon północny Patagonii

41.3.2.

Rejon południowy Patagonii

41.3.3.

Rejon oceaniczny południowyPOŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

47.1.1.

Rejon przylądka Palmeirinhas

47.1.2.

Rejon przylądka Salinas

47.1.3.

Rejon Cunene

47.1.4.

Rejon przylądka Cross

47.1.5.

Rejon rzeki Orange

47.1.6.

Rejon Przylądka Dobrej Nadziei

47.2.1.

Rejon środkowy Agulhas

47.2.2.

Rejon wschodni Agulhas

47.3.

Podobszar oceaniczny południowy

47.4.

Podobszar Tristan da Cunha

47.5.

Podobszar Wysp Św. Heleny i WniebowstąpieniaZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

51.1.

Podobszar Morza Czerwonego

51.2.

Podobszar Zatoki Perskiej

51.3.

Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego

51.4.

Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki

51.5.

Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii

51.6.

Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego

51.7.

Podobszar oceaniczny

51.8.1.

Rejon Marion-Edward

51.8.2.

Rejon Zambezi
ZAŁĄCZNIK 2

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

Załącznik 3A przedstawia granice i podobszary, rejony i podrejony środkowo-wschodniego Atlantyku (główny obszar połowowy 34 środkowo-wschodni Atlantyk). Opis obszaru oraz jego podobszarów, rejonów i podrejonów jest przedstawiony poniżej. Środkowo-wschodni Atlantyk obejmuje wszystkie wody Atlantyku rozgraniczone w następujący sposób:

od punktu na znaku wody wysokiej Afryki Północnej 5°36′ długości geograficznej zachodniej w kierunku południowo-zachodnim, następującym po znaku wody wysokiej wzdłuż tego wybrzeża do punktu w Ponta do Padrão (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż 6°00′ szerokości geograficznej południowej do 20°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do równika; następnie na zachód do 30°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do 5°00′ szerokości geograficznej północnej; następnie na zachód do 40°00′ długości geograficznej zachodniej; następnie na północ do 36°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na wschód do Punta Marroqui do 5°36′ długości geograficznej zachodniej; następnie na południe do punktu początkowego na wybrzeżu afrykańskim.

Środkowo-wschodni Atlantyk jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża północnego (Podobszar 34.1)

a)  Rejon wybrzeża marokańskiego (Rejon 34.1.1)

Wody leżące między 36°00′ a 26°00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od linii biegnącej na południe od 36°00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13°00′ długości geograficznej zachodniej do 29°00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych 26°00′ szerokości geograficznej północnej i 16°00′ długości geograficznej zachodniej.

b)  Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera (Rejon 34.1.2)

Wody leżące między 36°00′ a 26°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej oraz linią biegnącą od 36°00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13°00′ długości geograficznej zachodniej do 29°00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych geograficznych 26°00′ szerokości geograficznej północnej i 16°00′ długości geograficznej zachodniej.

c)  Rejon wybrzeża saharyjskiego (Rejon 34.1.3)

Wody leżące między 26°00′ a 19°00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

Północny podobszar oceaniczny (Podobszar 34.2)

Wody leżące między 36°00′ a 20°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40°00′ a 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar wybrzeża południowego (Podobszar 34.3)

a)  Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka (Rejon 34.3.1)

Wody leżące między 19°00′ a 9°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

b)  Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka (Rejon 34.3.2)

Wody leżące między 20°00′ a 10°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 30°00′ a 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

c)  Rejon Shrebro (Rejon 34.3.3)

Wody leżące między 9°00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 20°00′ a 8°00′ długości geograficznej zachodniej.

d)  Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.3.4)

Wody leżące na północ od równika oraz między 8°00′ długości geograficznej zachodniej a 3°00′ długości geograficznej wschodniej.

e)  Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.3.5)

Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od 3°00′ długości geograficznej wschodniej.

f)  Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.3.6)

Wody leżące między równikiem a 6°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 3°00′ długości geograficznej wschodniej. Rejon ten obejmuje również wody ujścia rzeki Kongo, leżące na południe od 6°00′ szerokości geograficznej południowej oddzielone linią biegnącą od punktu Ponta do Padrăo (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′długości geograficznej wschodniej i dalej na wschód wzdłuż 6°00′ równoleżnika do wybrzeża afrykańskiego oraz następnie wzdłuż wybrzeża afrykańskiego do punktu początkowego w Ponta do Padrão.

Południowy podobszar oceaniczny (Podobszar 34.4)

a)  Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.4.1)

Wody leżące między równikiem a 6°00′szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 3°00′długości geograficznej wschodniej.

b)  Południowo-zachodni rejon oceaniczny (Rejon 34.4.2)

Wody leżące między 20°00′ a 5°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40°00′ a 30°00′ długości geograficznej zachodniej; wody leżące między 10°00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 30°00′ a 20°00′długości geograficznej zachodniej.

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

Załącznik 3B przedstawia granice oraz podobszary i rejony Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (Główny obszar połowowy 37). Opis tego obszaru oraz jego podrejonów znajduje się poniżej.

Obszar statystyczny Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego obejmuje wszystkie wody morskie: a) Morza Śródziemnego; b) Morza Marmara; c) Morza Czarnego oraz d) Morza Azowskiego. Wody morskie obejmują słonawe laguny wodne oraz wszelkie inne obszary, na których dominują ryby oraz inne organizmy morskie. Zachodnie i południowo- wschodnie granice są określone w sposób następujący:

a) granica zachodnia: linia biegnąca na południe wzdłuż 5°36′ długości geograficznej zachodniej od Punta Marroquí do wybrzeża Afryki;

b) granica południowo-wschodnia: północne (śródziemnomorskie) wejście do Kanału Sueskiego.

PODOBSZARY I REJONY OBSZARU STATYSTYCZNEGO MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Zachodnia część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.1) obejmuje następujące rejony:

a)  Rejon Balearów (Rejon 37.1.1)

Wody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do 38°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do 41°20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż 5°36′ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego.

b)  Rejon Zatoki Lwiej (Rejon 37.1.2)

Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do 8°00′ długości geograficznej wschodniej i 41°20′ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowego.

c)  Rejon Sardynii (Rejon 37.1.3)

Wody Morza Tyrreńskiego oraz przyległe wody ograniczone linią zaczynającą się na wybrzeżu Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją biegnącą na północ do 38°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do 41°20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na północ wzdłuż loksodromy do wybrzeża na granicy między Francją i Włochami, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38°00′szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód wzdłuż 38°00′ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, następnie wzdłuż loksodromy do Przylądka Bon, a następnie na zachód wzdłuż wybrzeża Tunezji do punktu początkowego.

Środkowa część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.2) obejmuje następujące rejony:

a)  Rejon Morza Adriatyckiego (Rejon 37.2.1)

Wody Morza Adriatyckiego na północ od linii biegnącej od granicy między Albanią i byłą Republiką Jugosławii na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego na zachód do Przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch.

b)  Rejon Morza Jońskiego (Rejon 37.2.2)

Wody środkowej części Morza Śródziemnego oraz przylegające wody rozgraniczone linią zaczynającą się na 25°00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki biegnącą na północ do 34°00′szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 23°00′długości geograficznej wschodniej, a następnie na północ do wybrzeża Grecji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji oraz wybrzeża Albanii do granicy między Albanią a byłą Republiką Jugosławii, następnie na zachód do Przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód wzdłuż 38°00′szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, i dalej wzdłuż loksodromy od Trapani do Przylądka Bon, następnie na wschód, wzdłuż wybrzeża północnej Afryki do punktu początkowego.

Wschodnia część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.3) obejmuje następujące rejony:

a)  Rejon Morza Egejskiego (Rejon 37.3.1)

Wody Morza Egejskiego oraz wody przylegające, rozgraniczone linią zaczynającą się na południowym wybrzeżu Grecji na 23°00′ długości geograficznej wschodniej i biegnącą na południe do 34°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do 29°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Turcji do Kum Kale, następnie wzdłuż linii biegnącej od Kum Kale do Przylądka Hellas, następnie wzdłuż wybrzeża Turcji i Grecji do punktu początkowego.

b)  Rejon Basenu Lewantyńskiego (Rejon 37.3.2)

Wody Morza Śródziemnego na wschód od linii zaczynającej się na 25°00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki, biegnącej na północ do 34°00′ szerokości geograficznej północnej; i dalej na wschód do 29°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż wybrzeży Turcji i innych krajów wschodniej części Morza Śródziemnego do punktu początkowego.

Morze Czarne (Podobszar 37.4) obejmuje następujące rejony:

a)  Rejon Morza Marmara (Rejon 37.4.1)

Wody Morza Marmara rozgraniczone na zachodzie linią biegnącą od Przylądka Hellas do Kum Kale przy wejściu do cieśniny Dardanele oraz na wschodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere.

b)  Rejon Morza Czarnego (Rejon 37.4.2)

Wody Morza Czarnego oraz przylegające wody rozgraniczone na południowym zachodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere oraz rozgraniczone na północnym wschodzie linią biegnącą od Przylądka Takil na Półwyspie Kerczeńskim do Przylądka Panagija na Półwyspie Tamańskim.

c)  Rejon Morza Azowskiego (Rejon 37.4.3)

Wody Morza Azowskiego na północ od linii biegnącej wzdłuż południowego wejścia do Cieśniny Kerczeńskiej, zaczynającej się od przylądka Takil na 45°06′ szerokości geograficznej północnej i 36°27′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Kerczeńskim i biegnącej przez cieśninę do przylądka Panagija na 45°06′ szerokości geograficznej północnej i 36°38′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Tamańskim.

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

Załącznik 3C przedstawia granice oraz rejony południowo-zachodniego Atlantyku (Główny obszar połowowy 41).

Opis tych obszarów znajduje się poniżej.

Południowo-zachodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 41) określa się jako wody rozgraniczone przez linię zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej biegnącą na wschód wzdłuż równoleżnika 5°00′ szerokości geograficznej północnej do południka 30°00′długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równika, następnie na wschód do południka 20°00′długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 50°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 67°16′ długości geograficznej zachodniej,i dalej na północ do punktu o 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 67°16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na wschód wzdłuż linii na 56°22′ szerokości geograficznej południowej do punktu o współrzędnych 65°43′ długości geograficznej zachodniej i dalej wzdłuż linii łączącej punkty o 55°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej, o 55°11′ szerokości geograficznej południowej i 66°04′ długości geograficznej zachodniej, o 55°07′ szerokości geograficznej południowej i 66°25′ długości geograficznej zachodniej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Południowo-zachodni Atlantyk jest podzielony na następujące rejony:

Rejon Amazonii (Rejon 41.1.1)

Wszystkie wody oddzielone linią zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej na 5°00′ szerokości geograficznej północnej biegnącą wzdłuż tego równoleżnika aż do miejsca, w którym styka się on z południkiem 40°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do punktu stycznego z wybrzeżem Brazylii, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Natalu (Rejon 41.1.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na północ od wybrzeża Brazylii wzdłuż południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej do miejsca, w którym styka się on z równikiem, i dalej na wschód wzdłuż równika do południka 32°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do miejsca, w którym równoleżnik 10°00′ szerokości geograficznej południowej styka się z wybrzeżem Ameryki Południowej, a następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Salvadoru (Rejon 41.1.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 10°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 35°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny północny (Rejon 41.1.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o 5°00′ szerokości geograficznej północnej i 40°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 30°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równika, następnie na wschód do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 35°00′długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10°00′szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 32°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równika, a następnie na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon Santosu (Rejon 41.2.1)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 20°00′szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 39°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 29°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Rio Grande (Rejon 41.2.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 29°00′ szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 45°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika na 34°00′ szerokości geograficznej południowej i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon La Platy (Platense) (Rejon 41.2.3)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 34°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym ten równoleżnik styka się z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon środkowy oceaniczny (Rejon 41.2.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 20°00′ szerokości geograficznej południowej i 39°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 34°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 45°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 29°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 39°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon północny Patagonii (Rejon 41.3.1)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 40°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym styka się on z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 48°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon południowy Patagonii (Rejon 41.3.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeży Ameryki Południowej na 48°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 67°16′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu o współrzędnych geograficznych 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 67°16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej wzdłuż linii loksodromicznej łączącej punkty o współrzędnych geograficznych: 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej; 55°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej; 55°11′ szerokości geograficznej południowej i 66°04′ długości geograficznej zachodniej; 55°07′ szerokości geograficznej południowej i 66°25′ długości geograficznej zachodniej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny południowy (Rejon 41.3.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 40°00′ szerokości geograficznej południowej i 50°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na północ do punktu początkowego

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

Załącznik 3D przedstawia granice i podrejony południowo-wschodniego Atlantyku. Opis Obszaru Konwencji ICSEAF przedstawiony jest poniżej.

Południowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 47) obejmuje wody odgraniczone linią zaczynającą się w punkcie o współrzędnych 6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej i dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu przecięcia się południka 12°00′ długości geograficznej wschodniej z równoleżnikiem 6°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe wzdłuż tego południka do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód wzdłuż tego równoleżnika do południka 30°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ wzdłuż tego południka do wybrzeża kontynentu afrykańskiego, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż tego wybrzeża do punktu początkowego.

Południowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 47) jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża zachodniego (Podobszar 47.1)

a)  Rejon przylądka Palmeirinhas (Rejon 47.1.1)

Wody leżące między 6°00′ a 10°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej. Z tego rejonu wykluczone są wody ujścia rzeki Kongo (Zair), tj. wody leżące na północny wschód od linii biegnącej od Punta do Padrão (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) do punktu o współrzędnych geograficznych 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′ długości geograficznej wschodniej.

b)  Rejon przylądka Salinas (Rejon 47.1.2)

Wody leżące między 10°00′ a 15°00′szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

c)  Rejon Cunene (Rejon 47.1.3)

Wody leżące między 15°00′ a 20°00′szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

d)  Rejon przylądka Cross (Rejon 47.1.4)

Wody leżące między 20°00′ a 25°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

e)  Rejon rzeki Orange (Rejon 47.1.5)

Wody leżące między 25°00′ a 30°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

f)  Rejon Przylądka Dobrej Nadziei (Rejon 47.1.6)

Wody leżące między 30°00′ a 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10°00′ a 20°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Agulhas środkowy (Podobszar 47.2)

a)  Rejon środkowy Agulhas (Rejon 47.2.1)

Wody leżące na północ od 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ a 25°00′ długości geograficznej wschodniej.

b)  Rejon wschodni Agulhas (Rejon 47.2.2)

Wody leżące na północ od 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 25°00′ a 30°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar oceaniczny południowy (Podobszar 47.3)

Wody leżące między 40°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10°00′ a 30°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Tristan da Cunha (Podobszar 47.4)

Wody leżące między 20°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia (Podobszar 47.5)

Wody leżące między 6°00′ a 20°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

Zachodni Ocean Indyjski obejmuje ogólnie:

a) Morze Czerwone;

b) Zatokę Adeńską;

c) Zatokę między wybrzeżem Iranu a Półwyspem Arabskim;

d) Morze Arabskie;

e) tę część Oceanu Indyjskiego, która obejmuje Kanał Mozambicki, leżącą między południkami 30°00′ a 80°00′ długości geograficznej wschodniej oraz na północ od linii konwergencji antarktycznej, łącznie z wodami wokół Sri Lanki.

Załącznik 3E przedstawia granice i podrejony zachodniego Oceanu Indyjskiego (Główny obszar połowowy 51).

Zachodni Ocean Indyjski określa się jako posiadający następujące granice:

 granica z Morzem Śródziemnym: północne wejście do Kanału Sueskiego,

 zachodnia granica morska: linia zaczynająca się na wybrzeżu Afryki na 30°00′ długości geograficznej wschodniej oraz biegnąca w kierunku południowym do 45°00′ szerokości geograficznej południowej,

 wschodnia granica morska: loksodroma zaczynająca się na południowo-wschodnim wybrzeżu Indii (Przylądek Calimere) oraz biegnąca w kierunku północno-wschodnim do miejsca, w którym styka się z punktem o współrzędnych geograficznych 82°00′ długości geograficznej wschodniej i 11°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie biegnąca na wschód do południka 85°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 3°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na południe do równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej,

 południowa granica: linia biegnąca wzdłuż równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej od 30°00′ do 80°00′ długości geograficznej wschodniej.

Zachodni Ocean Indyjski jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar Morza Czerwonego (Podobszar 51.1)

 Granica północna: północne wejście do Kanału Sueskiego.

 Granica południowa: loksodroma od granicy między Etiopią a Republiką Dżibuti na wybrzeżu Afryki, poprzez Cieśninę Bab-al-Mandab, do granicy między byłą Jemeńską Republiką Arabską a byłą Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu na Półwyspie Arabskim.

Podobszar Zatoki Perskiej (Podobszar 51.2)

Wyjście z Zatoki Perskiej (Cieśnina Ormuz) jest zamknięta linią zaczynającą się na północnym krańcu Ra's Musandam i biegnącą na wschód do wybrzeża Iranu.

Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego (Podobszar 51.3)

Wschodnia i południowa granica są linią biegnącą od granicy Iranu z Pakistanem na wybrzeżu Azji na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód do wybrzeża Afryki; pozostałe granice morskie są wspólnymi granicami z podobszarami 51.1 i 51.2 (patrz. wyżej).

Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki (Podobszar 51.4)

Granica morska jest linią zaczynającą się na wybrzeżu Azji na granicy Iranu z Pakistanem i biegnącą na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 3°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 85°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 11°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 82°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-zachodnim do południowo-wschodniego wybrzeża Indii (Przylądek Calimere).

Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii (Podobszar 51.5)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu Somalii na 10°00′ szerokości geograficznej północnej biegnąca na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 45°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°28′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do wybrzeży wschodnich Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu).

Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego (Podobszar 51.6)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu wschodnim Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu) na 10°28′ szerokości geograficznej południowej i biegnie na wschód do południka 45°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 55°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 30°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do wybrzeża Mozambiku.

Podobszar oceaniczny (zachodni Ocean Indyjski) (Podobszar 51.7)

Linia zaczynająca się w punkcie o współrzędnych geograficznych 10°00′ szerokości geograficznej południowej i 55°00′ długości geograficznej wschodniej, biegnąca na wschód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do równoleżnika 30°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na wschód do południka 55°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do pozycji początkowej na równoleżniku 10°00′ szerokości geograficznej południowej.

Podobszar Mozambiku (Podobszar 51.8)

Ten podobszar obejmuje wody leżące na północ od równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej. Podobszar ten jest podzielony na dwa rejony.

Rejon Marrion-Edward (Rejon 51.8.1)

Wody leżące między równoleżnikami 40°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej.

Rejon Zambezi (Rejon 51.8.2)

Wody leżące na północ od równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej.
ZAŁĄCZNIK 3

A:   ŚRODKOWO-WSCHODNI ALTLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

image

B:   MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

image

C:   POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

image

D:   POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

image

E:   ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

4.

image

▼M1
ZAŁĄCZNIK 4

WYKAZ GATUNKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE DLA KAŻDEGO GŁÓWNEGO OBSZARU POŁOWOWEGO

Gatunkami wymienionymi poniżej są gatunki, których połowy zarejestrowano w urzędowych statystykach. Państwa Członkowskie powinny przekazywać dane odnoszące się do każdego ze zidentyfikowanych gatunków, o ile takie dane są dostępne. Jeśli poszczególne gatunki nie mogą być zidentyfikowane, dane powinny zostać uśrednione oraz przekazane w pozycji zapewniającej najwyższy stopień szczegółowości.

Uwaga: n.e.i. jest skrótem od „gdzie indziej nieokreślone”.B.Atlantyk środkowo-wschodni (Główny obszar połowowy 34)

Nazwa polska

Identyfikator 3-literowy

Nazwa naukowa

Węgorz europejski

ELE

Anguilla anguilla

Alozy (gdzie indziej nieokreślone)

SHZ

Alosa spp.

Ilisza afrykańska

ILI

Ilisha africana

Płastugokształtne

FLX

Pleuronectiformes

Skarpiowate

LEF

Bothidae

Sola zwyczajna

SOL

Solea vulgaris

Kunatka

CET

Dicologoglossa cuneata

Solowate

SOX

Soleidae

Ciosankowate

TOX

Cynoglossidae

Smuklica

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Smuklica (gdzie indziej nieokreślone)

LEZ

Lepidorhombus spp.

Widlak biały

GFB

Phycis blennoides

Bielmik

BIB

Trisopterus luscus

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Morszczuk europejski

HKE

Merluccius merluccius

Morszczuk senegalski

HKM

Merluccius senegalensis

Morszczuki (gdzie indziej nieokreślone)

HKX

Merluccius spp.

Dorszokształtne

GAD

Gadiformes

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Konger

COE

Conger conger

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Bekaśnik

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Beryksowate

ALF

Beryx spp.

Piotrosz

JOD

Zeus faber

Piotrosz amerykański

JOS

Zenopsis conchifer

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Granik wielki

GPD

Epinephelus guaza

Granik szary

GPW

Epinephelus aeneus

Graniki

GPX

Epinephelus spp.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Strzepielowate

BSX

Serranidae

Labraks centkowany

SPU

Dicentrarchus punctatus

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Latarniki

BIG

Priacanthus spp.

 

APO

ApogonidaeApogonowate (gdzie indziej nieokreślone)

Latilusowate

TIS

Branchiostegidae

Kraśniakowate

EMT

Emmelichthyidae

Lucjany

SNA

Lutjanus spp.

Lucjanowate

SNX

Lutjanidae

Parma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Luszcz

BGR

Pomadasys incisus

Luszcz szary

BUR

Pomadasys jubelini

Otoperka

GRB

Brachydeuterus auritus

Luszczowate

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Kulbinowate

DRU

Sciaena spp.

Drum

COB

Umbrina cirrosa

Kulbak czarny

MGR

Argyrosornus regius

Pelin

DRS

Pteroscion peli

Pseudotolithus brachygnatus

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Korwin kapitański

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Korwin szary

PSE

Pseudotolithus elongatus

Korwiny

CKW

Pseudotolithus spp.

Kulbinowate

CDX

Sciaenidae

Morlesz boga

SBR

Pagellus bogaraveo

Morlesz szkarłatny

PAC

Pagellus erythrinus

Morlesz krwisty

SBA

Pagellus acarne

Morlesz afrykański

PAR

PagelIus bellottii

Morlesze

PAX

Pagellus spp.

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Kielczak wielkooki

DEL

Dentex macrophthalmus

Kielec właściwy

DEC

Dentex dentex

Kielczak angolański

DEA

Dentex angolensis

Kielczak kongijski

DNC

Dentex congoensis

Kielczanki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Oblada

SBS

Oblada melanura

Pagrus pręgacz

BSC

Sparus caeruleostictus

Pagrus różowy

RPG

Sparus pagrus

Dorada

SBG

Sparus auratus

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Bops

BOG

Boops boops

Prażmowate

SBX

Sparidae

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Barweny

MUX

Mullus spp.

Sułtanka mauretańska

GOA

Pseudopeneus prayensis

Barwenowate

MUM

Mullidae

Drepana afrykańska

SIC

Drepane africana

Szpadelkowate

SPA

Ephippidae

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Brotula

BRD

Brotula barbata

Pokolcowate

SUR

Acanthuridae

Kurkowate

GUX

Triglidae

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Żabnica

MON

Lophius piscatorius

Żabnicowate

ANF

Lophiidae

Belonowate

BEN

Belonidae

Ryby latające

FLY

Exocoetidae

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Loban

MUF

Mugil cephalus

Wiciak

TGA

Polydactylus quadrifilis

Wiciak brodaty

GAL

Galeoides decadactylus

 

PET

Pentenemus quinquarius

Wiciakowate

THF

Polynemidae

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Ostrobok pospolity

HOM

Trachurus trachurus

Ostrobok

JAX

Trachurus spp.

Ostrobok

SDX

Decapterus spp.

Karanks

CVJ

Caranx hippos

Karanks chropik

HMV

Decapterus rhonchus

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Selena afrykanska

LUK

Selene dorsalis

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amia, Lichia

LEE

Lichia amia

Żółcik

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Żuwak fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Albula

BOF

Albula vulpes

Sardynela atlantycka

SAA

SardineIla aurita

Sardynela maderska

SAE

Sardinella madeirensis

Sardynele

SIX

Sardinella spp.

Etmaloza

BOA

Ethmalosa fimbriata

Sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

Sardela europejska

ANE

Engraulis encrasicolus

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Pelamida

BON

Sarda sarda

Orcyn

BOP

Orcynopsis unicolor

Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Makrela zachodnioafrykańska

MAW

Scomberomorus tritor

Tazar

FRZ

Auxis tharard, A rochei

Tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Thunnus alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Opastun

BET

Thunnus obesus

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Piłowate

SAW

Pristidae

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Marlin atlantycki

WHM

Tetrepturus albidus

Żaglicowate

BIL

Istiopboridae

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Makrelowce

TUX

Scombroidei

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Pałasz czarny

BSF

Aphanopus carbo

Pałaszowate

CUT

Trichiuridae

Makrela japońska

MAS

Scomber japonicus

Makrela atlantycka

MAC

Scomber scombrus

Makrele

MAZ

Scomber spp.

Makrelowce

MKX

Scombroidei

Kosogon

ALV

Alopias vulpinus

Alopias

BTH

Alopias superciliosus

Brak polskiej nazwy

MAK

Isurus spp.

Rekin błękitny

BSH

Prionace glauca

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

Młotowate

SPY

Sphyrnidae

Liksa

SCK

Dalatias licha

Rochowate

GTF

Rhinobatidae

Mustelowate

SDV

Mustelus spp.

Rajokształtne

SRX

Rajiformes

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Kostnoszkieletowe ryby morskie

MZZ

Osteichthyes

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Reptantia

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Langusty (gdzie indziej nieokreślone)

CRW

Palinurus spp.

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Homar europejski

LBE

Homarus gammarus

Krewetka

TGS

Penaeus kerathurus

Krewetka natalska

SOP

Penaeus notialis

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus longirostris

Krewetka gwinejska

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Krewetka edwarda

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Krewetkowate

PAL

Palaemonidae

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone)

MSX

Mytilidae

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Mątwa pospolita

CTC

Sepia officinalis

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Ośmiornica pospolita

OCC

Octopus vulgaris

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

TestudinataMorze Śródziemne oraz Morze Czarne (Główny obszar połowowy nr 37)

Nazwa polska

Identyfikator 3-literowy

Nazwa naukowa

Jesiotrowate (gdzie indziej nieokreślone)

STU

Acipenseridae

Węgorz europejski

ELE

Anguilla anguilla

Parposz czarnomorski

SHC

Alosa pontica

Alozy

SHD

Alosa spp.

Kilka zwyczajna, Tiulka, Tiulka czarnomorskoazowska

CLA

Clupeonella cultriventris

Pleuronectiformes

FLX

Pleuronectiformes

Soletka

PLE

Pleuronectes platessa

 

FLE

Platichthys flesusPlatichthys flesus

Sola, Sola zwyczajna

SOL

Solea vulgaris

Solowate (gdzie indziej nieokreślone)

SOO

Solea spp.

Smuklica

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Smuklica czteroplama

LEZ

Lepidorhombus spp.

Skarp, Turbot

TUR

Psetta maxima

Skarp czarnomorski

TUB

Psetta maeotica

Widlak biały

GFB

Phycis blennoides

Okowiel

POD

Trisopterus minutus

Bielmik

BIB

Trisopterus luscus

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Witlinek

WHG

Merlangius merlangus

Morszczuk wielkooki

HKE

Merluccius merluccius

Dorszokształtne

GAD

Gadiformes

Argentyny (Srebrzyki)

ARG

Argentina spp.

Sauryda wielkołuska

LIB

Saurida undosquamis

Jaszczurnikowate

LIX

Synodontidae

Konger

COE

Conger conger

Kongerowate

COX

Congridae

Piotrosz, Paszczak

JOD

Zeus faber

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Granik wielki

GPD

Epinephelus guaza

Granik szary

GPW

Epinephelus aeneus

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Kabryl

CBR

Serranus cabrilla

Strzepielowate

BSX

Serranidae

Labraks, Moren, Moron

BSS

Dicentrarchus labrax

Labraksy (Morony)

BSE

Dicentrarchus spp.

Parma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Kulbiny

DRU

Sciaena spp.

Drum

COB

Umbrina cirrosa

Kulbin

MGR

Argyrosomus regius

Kulbinowate

CDX

Sciaenidae

Bogar, Morlesz, Morlesz bogar

SBR

Pagellus bogaraveo

Morlesz szkarłatny

PAC

Pagellus erythrinus

Morlesz krwisty

SBA

Pagellus acarne

Morlesze

PAX

Pagellus spp.

Sargus

SWA

Diplodus sargus

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Kielczak wielkooki, Kielczak

DEL

Dentex macrophthalmus

Kielec właściwy

DEC

Dentex dentex

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Oblada

SBS

Oblada melanura

Gowik, Pagrus, Pagrus różowy

RPG

Sparus pagrus

Dorada

SBG

Sparus auratus

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Bops

BOG

Boops boops

Morlesz pręgowany

SSB

Lithognithus mormyrus

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Prażmowate

SBX

Sparidae

Pikarel plamisty

BPI

Spicara maena

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Barwena

MUR

Mullus surmuletus

Barbata

MUT

Mullus barbatus

Barweny

MUX

Mullus spp.

Ostrosz drakon, Ostrosz

WEG

Trachinus draco

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Dobijaki, Tobiasze

SAN

Ammodytes spp.

Chimerowate

SPI

Siganus spp.

Babki

GOB

Gobius spp.

Babkowate

GPA

Gobiidae

Skorpenowate

SCO

Scorpaenidae

Kurek jeżuk

GUN

Trigia lyra

Kurkowate

GUX

Triglidae

Żabnica, Nawęd, Żabnica nawęd, Diabeł morski,

MON

Lophius piscatorius

Żabnicowate

ANF

Lophiidae

Belona pospolita, Belona, Bocian morski

GAR

Belone belone

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Cefal, Mugil cefal, Loban

MUF

Mugil cephalus

Aterynowate

SIL

Atherinidae

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Tassergal, Lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Ostrobok pospolity, Ostrobok

HOM

Trachurus trachurus

Ostrobok śródziemnomorski

HMM

Trachurus mediterraneus

Ostrobok

JAX

Trachurus spp.

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Seriola, Seriola olbrzymia

AMB

Seriola dumerili

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amia, Lichia

LEE

Lichia amia

Ostrobokowate

CGX

Carangidae

Brama

POA

Brama brama

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Sardynele

SIX

Sardinella spp.

Sardynka, Sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

Szprot

SPR

Sprattus sprattus

Sardela, Sardela europejska, Chamsa

ANE

Engraulis encrasicolus

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Pelamida

BON

Sarda sarda

Orcyn

BOP

Orcynopsis unicolor

Tazar, Tuńczyk makrelowy

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Tunek, Tunek atlantycki

LTA

Euthynnus alletteratus

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Tuńczyk, Tuńczyk pospolity, Tuńczyk zwykły, Tuńczyk błękitnopłetwy, Tuńczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Opastun

BET

Thunnus obesus

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Włócznik, Ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Makrelowce

TUX

Scombroidei

Kulbin

SFS

Lepidopus caudatus

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias

MAS

Scomber iaponicus

Makrela, Makrela atlantycka

MAC

Scomber scombrus

Makrele

MAZ

Scomber spp.

Makrelowce

MKX

Scombroidei

Długoszpar, Żarłacz olbrzymi, Rekin gigantyczny, Rekin olbrzymi

BSK

Cetorhinus maximus

Kosogon

ALV

Alopias vulpinus

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Piłogon, Pilak

SHO

Galeus melastomus

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary

BSH

Prionace glauca

Żarłacz brunatny atlantycki

CCP

Carcharhinus plumbeus

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

 

QUB

Squalus blainvillei

Kewaczo, Koleń kewaczo

GUP

Centrophorus granulosus

Liksa

SCK

Dalatias licha

Kolczak, Kolczak czarny

ETX

Etmopterus spinax

Raja nabijana, Raja ciernista, Płaszczka nabijana

RJC

Raja clavata

Ogończa pastynak, Ogończa

JDP

Dasyatis pastinaca

Lamna, Żarłacz śledziowy

POR

Lamna nasus

Rekinki

SCL

Scyliorhinus spp.

Mustele

SDV

Mustelus spp.

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Koleniowate

DGX

Squalidae

Ryna

AGN

Squatina squatina

Aniołowate, Skwatowate

ASK

Squatinidae

Brak nazwy polskiej

SHX

Squaliformes

Rochowate

GTF

Rhinobatidae

Raje

SKA

Raja spp.

Rajokształtne

SRX

Rajiformes

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Kieszeniec

CRE

Cancer pagurus

Raczyniec estuariowy

CMR

Carcinus aestuaria

Pająk morski

SCR

Maja squinado

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Reptantia

Atlantrop

PSL

Palinurus mauritanicus

Langusta

SLO

Palinurus elephas

Langusty (gdzie indziej nieokreślone)

CRW

Palinurus spp.

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Homar europejski

LBE

Homarus gammarus

Krewetka

TGS

Penaeus kerathurus

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Krewetka edwarda

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Krewetka

ARA

Aristeus antennatus

Krewetka pospolita

CPR

Palaemon serratus

Krewetka pospolita

CSH

Crangon crangon

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Brak polskiej nazwy

MTS

Squillia mantis

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Pobrzeżek

PEE

Littorina littorea

Ostryga jadalna

OYF

Ostrea edulis

Ostryga

OYG

Crassostrea gigas

Omułek śródziemnomorski

MSM

Mytilus galloprovincialis

Przegrzebek pospolity (P. św. Jakuba)

SJA

Pecten jacobeus

Rozkolce

MUE

Murex spp.

Sercówka jadalna (S. lamarcka)

COC

Cardium edule

Wenus

SVE

Venus (= Chamelea) gallina

Brak polskiej nazwy

CTG

Ruditapes decussatus

Brak polskiej nazwy

CTS

Tapes pullastra

Brak polskiej nazwy

TPS

Tapes spp.

Urąbki

DON

Donax spp.

Małże różnozębne

RAZ

Solen spp.

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Mątwa pospolita

CTC

Sepia officinalis

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Kalmar todarodes

SQE

Todarodes sagittatus sagitt.

Ośmiornica pospolita

OCC

Octopus vulgaris

Ośmiornica

OCM

Eledone spp.

Ośmiornicowate

OCZ

Octopodidae

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae Ommastrephidae

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Brak nazwy polskiej

SSG

Microcosmus sulcatus

Jeżowiec skalny

URM

Paracentrotus lividus

Meduzy

JEL

Phopilema spp.Południowo–zachodni Atlantyk (Główny obszar połowowy nr 41)

Nazwa polska

Identyfikator 3-literowy

Nazwa naukowa

Alozy (gdzie indziej nieokreślone)

SHZ

Alosa spp.

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Poskarpy

BAX

Paralichthys spp.

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Salilota patagońska

SAO

Salilota australis

Morowate

MOR

Moridae

Widlak brazylijski

HKU

Urophycis brasiliensis

Błękitek falklandzki, Błękitek południowy

POS

Micromesistius australis

Morszczuk argentyński

HKP

Merluccius hubbsi

Morszczuk falklandzki

HPA

Merluccius polylepis

Morszczukowate (gdzie indziej nieokreślone)

HKX

Merluccius spp.

Miruna patagonska, Makruronus

GRM

Macruronus magellanicus

Miruny

GRS

Macruronus spp.

Buławiki

GRV

Macrourus spp.

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Ariiusowate (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Konger argentynski

COS

Conger orbignyanus

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Żuchwiaki (gdzie indziej nieokreślone)

ROB

Centropomus spp.

Perki

GPB

Mycteroperca spp.

Granik morio

GPR

Epinephelus mario

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Meru brazylijski, Strzępiel brazylijski

BSZ

Acanthistius brasilianus

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Lucjan purpurowy

SNC

Lutjanus purpureus

Chryzor

SNY

Ocyurus chrysurus

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Konodon

BRG

Conodon nobilis

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Cynoscion

SWF

Cynoscion striatus

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone)

WKX

Cynoscion spp.

Mikun

CKA

Micropogonias undulatus

Umbryna amerykańska

KGB

Menticirrhus americanus

Drum argentyński

CKY

Urnbrina canasai

Makrodon

WKK

Macrodon ancylodon

Chroma

BDM

Pogonias cromis

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Gowik, Pagrus, Pagrus różowy

RPG

Sparus pagrus

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Barwena

MUX

Mullus spp.

Kastanieta

CTA

Cheilodactylus bergi

Okonie piaskowe

SPB

Pinguipes spp.

Plaskogłów brazylijski

FLA

Percophis brasiliensis

Elegina

BLP

Eleginops maclovinus

Antar patagoński, Kłykacz

TOP

Dissostichus eleginoides

Nototenia żółta

NOG

Notothenia gibbenfrons

Nototenia skwama, Skwama

NOS

Notothenia squamifrons

Żółtopiórka

NOT

Patagonotothen brevicauda

Nototenia falklandzka

PAT

Patagonotothen longipes ramsai

Nototeniowate (gdzie indziej nieokreślone)

NOX

Nototheniidae

Borel, Szczekacz

SSI

Chaenocephalus aceratus

Kergulena

ANI

Champsocephalus gunnari

Bielankowate (gdzie indziej nieokreślone)

ICX

Channichthyidae

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Abadecho, Miętus nowozelandzki

CUS

Genypterus blacodes

Pompilowate (gdzie indziej nieokreślone)

CEN

Centrolophidae

Sankor, Sebdak, Sinik

BRF

Helicolenus dactylopterus

Skorpenowate

SCO

Scorpaenidae

Kurki

SRA

Prionotus spp.

Półdziobiec brazylijski

BAL

Hemirhamphus brasiliensis

Ptaszorowate, Ryby latające (gdzie indziej nieokreślone)

FLY

Exocoetidae

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Cefalowate, Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Aterynowate

SIL

Atherinidae

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Tassergal, Lufar

BLU

Pometomus saltatrix

Ostrobok czarny

JAA

Trachurus picturatus

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Parona

PAO

Parona signata

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Błyszczyki

BTG

Peprilus spp.

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Elops złotawy, Oszczer żółtawy, Oszczer złotawy;

LAD

Elops saurus

Tarpon

TAR

Tarpon (= Megelops) atlanticus

Sardynela brazylijska

BSR

Sardinella brasiliensis

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Menhaden brazylijski

MHS

Brevoortia aurea

Menhaden argentyński

MHP

Brevoortia pectinata

Śledzianki

SAS

Harengula spp.

Śledź patagoński

(Ś. falklandzki)

FAS

Sprattus fuegensis

Sardela argentyńska

ANA

Engraulis anchoita

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Pelamida

BON

Sarda sarda

Solandra, Waho

WAH

Acanthocyhium solandri

Kawala, Makrela kawala

KGM

Scomberomorus cavalla

Makrela hiszpańska

SSM

Scomberomorus maculatus

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Tazar, Tuńczyk makrelowy

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Tunek

LTA

Euthynnus alletteratus

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Tunczyk, Tunczyk pospolity, Tunczyk zwykły, Tunczyk błękitnopłetwy, Tunczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Tuńczyk czarnopłetwy

BLF

Thunnus atlanticus

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Tuńczyk południowy, Makoja

SBF

Thunnus maccoyii

Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk złoty

YFT

Thunnus albacares

Opastun

BET

Thunnus obesus

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Marlin błękitny, Makaira błękitna, Makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Marlin biały, Marlin srebrzysty, Marlin atlantycki

WHM

Tetrapturus albidus

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Włócznik, Ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scornhroidei

Brak polskiej nazwy

WSM

Thyrsitops lepidopodes

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Alopias

BTH

Alopias superciliosus

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary

BSH

Prionace glauca

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Żarłacz miedziany

BRO

Carcharhinus brachyurus

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

Rekin szary, Żarłacz szary

GAG

Galeorhinus galeus

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Aniołowate, Skwatowate; (gdzie indziej nieokreślone)

ASK

Squatinidae

Rocha

GUD

Rhinobatis percellens

Piłowate

SAW

Pristidae

Hakonosy (gdzie indziej nieokreślone)

ELF

Callorhinchus spp.

Mustel argentyński

SDP

Mustelus schmitti

Mustele

SDV

Mustelus spp.

Żarłacze

LSK

Galeorhinus spp.

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Spodouste

SKX

Elasmobranchii

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Brak polskiej nazwy

CRZ

Callinectes danae

Brak polskiej nazwy

KCR

Lithodes antarcticus

Brak polskiej nazwy

PAG

Paralomis granulosa

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Reptantia

Homar

SLC

Panulirus argus

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Krewetka

ABS

Penaeus aztecus

Krewetka

PNB

Penaeus brasiliensis

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Brak polskiej nazwy

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Brak polskiej nazwy

ASH

Arternesia longinaris

Brak polskiej nazwy

LAA

Pleoticus muelleri

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Kryl

KRX

Euphausia superba

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Brak polskiej nazwy

MSR

Mytilus platensis

Brak polskiej nazwy

MSC

Aulacornya afer

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX

Pectinidae

Urąbki

DON

Donax spp.

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmar patagoński

SQP

Loligo gahi

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Kalmar illeks

SQA

Illex argentinus

Brak polskiej nazwy

SQS

Martialia hyadesi

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

TestudinataPołudniowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy nr 47)

Nazwa polska

Identyfikator 3-literowy

Nazwa naukowa

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Sola południowoafrykańska

SOW

Austroglossus microlepis

Pektorynka

SOE

Austroglossus pectoralis

Solowate atlantyku połud-wschod (gdzie indziej nieokreślone)

SOA

Austroglossus spp.

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Morszczuk angolanski

HKB

Merluccius polli

Morszczuk kapski, Morszczuk przylądkowy

HKK

Merluccius capensis

Morszczuk głębokowodny

HKO

Merluccius paradoxus

Morszczuk kapski (M. głębokowodny)

HKC

Merluccius capensis, M. parad

Morszczukowate

HKZ

Merlucciidae

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Przeźreniowate

HAF

Sternoptychidae

Świetliki (gdzie indziej nieokreślone)

MAU

Maurolicus spp.

Mauryk

MAV

Maurolicus muelleri

Zielonookowate

GRE

Chlorophthalmidae

Sumik kapski

GAT

Galeichthyes fericeps

Arius wąskousty

SMC

Arius heudoloti

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Arildae

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone)

LIX

Synodontidae

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Bekaśnik

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Bekaonikowate

SNI

Macroramphosidae

Beryksowate

ALF

Beryx spp.

Beryksowate (gdzie indziej nieokreślone)

BRX

Berycidae

Piotrosz, Paszczak

JOD

Zeus faber

Zenops, Piotrosz amerykański

JOS

Zenopsis conchifer

Piotroszowate (gdzie indziej nieokreślone)

ZEX

Zeidae

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Kaprosz

BOC

Capros aper

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone)

BIG

Priacanthus spp.

Latarnikowate

PRI

Priacenthidae

Apogonowate (gdzie indziej nieokreślone)

APO

Apogonidae

Skalnikowate

ACR

Acropomatidae

Apogon japoński

SYN

Synagrops japonicus

Apogony (gdzie indziej nieokreślone)

SYS

Synagrops spp.

Kraśniak, Kraśniak koralowy

EMM

Emmelichthys nitidus

Kraśnikowate

EMT

Emmerichthyidae

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Niteczniki

THB

Nemipterus spp.

Nitecznikowate

THD

Nemipteridae

Otoperka

GRB

Brachydeuterus auratus

Parma

BRL

Plectorhinchus mediterraneus

Luszcz szary

BUR

Pomadasys jubelini

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pornadasyidae)

Kulbin południowy

KOB

Argyrosomus hololepidofus

Kulbiniec złotousty, Gelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Otol różowy

LKR

Otolithes ruber

Korwiny

CKW

Pseudotolithus spp.

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Drum kanaryjski

UCA

Umbrina canariensis

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone)

WKX

Cynoscion spp.

Morlesz natalski

TJO

Pagellus natalensis

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Zebryle (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Kielczak wielkooki, Kielczak

DEL

Dentex macrophthaImus

Kielczak angolański

DEA

Dentex angolensis

Kielczak kanaryjski

DEN

Dentex canariensis

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Kantar

BRB

Spondyliosorna cantharus

Kapnar

SLF

Argyrozona argyrozona

Prażma

SLD

Cheimerius nufar

Petrak

RER

Petrus rupestris

Pangafer

PGA

Pterogymnus laniarius

Pagrus pręgowaty

WSN

Rhahdosargus globiceps

Pikarele (Sparusy, Pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Bops

BOG

Boops boops

Pagrusy (Dagarele) (gdzie indziej nieokreślone)

RSX

Chrysoblephus spp.

Morlesz przylądkowy (M. srebrzysty)

SNW

Lithognathus lithognathus

Morlesze z rodz. Lithognathus (gdzie indziej nieokreślone)

STW

Lithognathus spp.

Morlesz pręgowany

SSB

Lithognathus mormyrus

Kantary

CPP

Pachymetopon spp.

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Pagrusy (Kielczaki) (gdzie indziej nieokreślone)

PLY

Polysteganus spp.

Pagrus natalski

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Pagrus zachodnioafrykański

SEV

Polysteganus undulosus

Pagrus błękitny

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUM

Mullidae

Barweny

MUX

Mulius spp.

Galjonowate (gdzie indziej nieokreślone)

COT

Coracinidae

Dambra

GAJ

Coracinus capensis

Szpadelkowate

SPA

Ephippidae

Drepana afrykańska

SIC

Drepane africana

Wyślizgowate (gdzie indziej nieokreślone)

OPH

Ophidiidae

Miętus królewski, Miętusiak, Miętus kapski

KCP

Genypterus capensis

Babkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GPA

Gobiidae

Karmazyn przylądkowy

REC

Sebastes capensis

Sebdaki (gdzie indziej nieokreślone)

ROK

Helicolenus spp.

Sankor, Sebdak, Sinik

BRF

Helicolenus dactylopterus

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Skorpenowate

GUN

Trigia lyra

Kurek przylądkowy

GUC

Chelidonichthys capensis

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GUX

Triglidae

Kurki

GUY

Trigla spp.

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Żabnica zachodnioafrykańska

MOK

Lophius upsicephalus

Żabnicowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANF

Lophiidae

Świetlik Hektora

LAN

Lampanyctodes hectoris

Świetlikowate

LXX

Myctophidae

Belonowate (gdzie indziej nieokreślone)

BEN

Belonidae

Tyrusy (Tylozury)

NED

Tylosaurus spp.

Makreloszowate (gdzie indziej nieokreślone)

SAX

Scomberesocidae

Makrelosz

SAU

Scomberesox saurus

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barrakudowate

BAZ

Sphyraenidae

Cefalowate, Mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone)

THF

Polynemidae

Wiciak brodaty

GAL

Galeoides dedactylus

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Tassergal, Lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Tasergalowate (gdzie indziej nieokreślone)

POT

Pomatomidae

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone)

CBX

Rachycentridae

Ostrobok przylądkowy

HMC

Trachurus capensis

Ostrobok afrykański

HMZ

Trachurus trecae

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Trzogony

SDX

Decapterus spp.

Karanks, Karanks atlantycki

CVJ

Caranx hippos

Karanks chropik

HMV

Decapterus rhonchus

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Selena afrykanska

LUK

Selene dorsalis

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Seriolanda, Seriela, Seriola lalanda

YTC

Seriola lalandi

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amia, Lichia

LEE

Lichia amia

Żółcik

BUA

Chioroscombrus chrysurus

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Bramowane (gdzie indziej nieokreślone)

BRZ

Bramidae

Brama

POA

Brama brama

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Koryfenowate (gdzie indziej nieokreślone)

DOX

Coryphaenidae

Żuwak, Żuwak fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Albulowate

ALU

Albulidae

Belotka

BNF

Pterothrissus belloci

Sardynela atlantycka, Sardynela

SAA

Sardinella aurita

Sardynela maderska, Eba, Sagran

SAE

Sardinella maderensis

Sardynka, Sardynka południowoafrykańska, Sardynops

PIA

Sardinops ocellatus

Śledź obły białogłowy

WRR

Etrumeus whiteheadi

Sardela kapska

ANC

Engraulis capensis

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Śledziowate (gdzie indziej nieokreślone)

CLP

Clupeidae

Sardynele

SIX

Sardinella spp.

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Pelamida

BON

Sarda sarda

Solandra, Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Tazar, Tuńczyk makrelowy

FRI

Auxis thazard

Tazar (Tazar marun)

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Makrela indyjska, Makrela czarnotka

COM

Scomberomorus guttatus

Makrela kawala

SSM

Scornberomorus maculatus

Makrela zachodnioafrykańska

MAW

Scornberomorus tritor

Makrela kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Tunek, Tunek atlantycki

LTA

Euthynnus alletteratus

Tunek wschodni

KAW

Euthynnus affinis

Bonito, Tuńczyk pasiasty, Tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Tunczyk, Tunczyk pospolity, Tunczyk zwykły, Tunczyk błękitnopłetwy, Tunczyk niebieskopłetwy, Ton, Tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Albakora, Tuńczyk biały, Tuńczyk albakora, Germon, Tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Tuńczyk błękitny (południowy)

SBF

Thunnus maccoyji

Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk złoty

YFT

Thunnus albacares

Opastun

BET

Thunnus obesus

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Marlin błękitny, Makaira błękitna, Makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Marlin czarny, Makaira czarna

BLM

Makaira indica

Marlin biały, Marlin srebrzysty, Marlin atlantycki

WHM

Tetrapturus albidus

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Włócznik, Ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Włócznikowate

XIP

Xiphiidae

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Gempylowate (gdzie indziej nieokreślone)

GEP

Gempylidae

Ratun, Atun, Snek, Tyrzytes

SNK

Thyrsites atun

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone)

CUT

Trichiuridae

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Kolias, Makrela japońska, Makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Makrelowate (gdzie indziej nieokreślone)

MAX

Scombridae

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary

BSH

Prionace glauca

Rekin młot, Głowomłot pospolity, Ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Mustele (gdzie indziej nieokreślone)

SDV

Mustelus spp.

Rekin szary, Żarłacz szary

GAG

Galeorhinus galeus

Aniołowate, Skwatowate (gdzie indziej nieokreślone)

ASK

Squatinidae

Raje (gdzie indziej nieokreślone)

SKA

Raja spp.

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Hakonos

CHM

Callorhinchus capensis

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Lamnowate,

MSK

Lamnidae

Rekinkowate;

SYX

Scyliorhinidae

Żarłaczowate

RSK

Cercharhinidae

Rekin błękitny, Żarłacz błękitny, Żarłacz ludojad, Rekin szary

BSH

Prionace glauca

Młotowate

SPY

Sphyrnidae

Mustel siwy, Siwosz, Rekin siwosz

SMD

Mustelus mustelus

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

DGX

Squalidae

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Koleń wielkooki

DOP

Squalus megalops

Rochowate

GTF

Rhinobatidae

Piłowate

SAW

Pristidae

Rajowate (gdzie indziej nieokreślone)

RAJ

Rajidae

Raje

SKA

Raja spp.

Ogończowate

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Orleniowate

EAG

Myliobatidae

Mantowate

MAN

Mobulidae

Drętwowate

TOD

Torpedinidae

Hakonosowate (gdzie indziej nieokreślone)

CAH

Callorhinchidae

Płaszczki (gdzie indziej nieokreślone)

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rekiny (gdzie indziej nieokreślone)

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Spodouste

SKX

Elasmobranchii

Ryby chrzęstnoszkieletowe (gdzie indziej nieokreślone)

CAR

Chondrychthyes

Zrosłogłowe (gdzie indziej nieokreślone)

HOL

Holocephali

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Kieszeniec

CRE

Cancer pagurus

Brak polskiej nazwy

CAD

Cancridae

Brak polskiej nazwy

SWM

Portunidae

Brak polskiej nazwy

KCX

Lithodidae

Brak polskiej nazwy

KCR

Lithodes antarcticua

Brak polskiej nazwy

KCA

Lithodes ferox

Brak polskiej nazwy

CGE

Geryon (= Chaceon) maritae

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Brak polskiej nazwy

GEY

Geryonidae

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Reptantia

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Brak polskiej nazwy

LOV

Panulirus regius

Brak polskiej nazwy

LOK

Panulirus homarus

Brak polskiej nazwy

LBC

Jasus lalandii

Brak polskiej nazwy

LBT

Jasus tristani

Brak polskiej nazwy

SLN

Palinuris delagoae

Brak polskiej nazwy

SLS

Palinurus gilchristi

Langustowate (gdzie indziej nieokreślone)

VLO

Palinuridae

Brak polskiej nazwy

LOS

Scyllaridae

Brak polskiej nazwy

NES

Nephropsis stewarti

Brak polskiej nazwy

NEX

Nephropidae

Krewetka

TGS

Penaeus kerathurus

Brak polskiej nazwy

PNI

Penarus indicus

Krewetka natalska

SOP

Penaeus notiatis

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus longirostris

Brak polskiej nazwy

PEZ

Penaeidae

Brak polskiej nazwy

ARV

Aristeus varidens

Brak polskiej nazwy

ARI

Aristeidae

Krewetka pospolita

CPR

Palaemon serratus

Brak polskiej nazwy

SOZ

Solenoceridae

Brak polskiej nazwy

KNI

Haliporoides spp.

Brak polskiej nazwy

KNS

Haliporoides triarthrus

Brak polskiej nazwy

JAQ

Haliporoides sibogae

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Ślimak z rodz. Ucho morskie (gdzie indziej nieokreślone)

ABP

Haliotis midae

Brak polskiej nazwy

GIW

Turbo sarmaticus

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYX

Ostrea spp.

Brak polskiej nazwy

ODE

Ostrea denticulata

Brak polskiej nazwy

OYG

Crassostrea gigas

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Brak polskiej nazwy

MSL

Perna perna

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone)

MSX

Mytilidae

Przegrzebek

PSU

Pecten sulcicostatus

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX

Pectinidae

Brak polskiej nazwy

MAG

Mactra glabrata

Brak polskiej nazwy

MAT

Mactridae

Wenus

CLV

Veneridae

Zreńka piaskowa

DOR

Dosinia orbignyi

Urąbki

DON

Donax spp.

Małż

RAC

Solen capensis

Brak polskiej nazwy

SOI

Solenidae

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Brak polskiej nazwy

CHO

Loligo reynaudisagittatus

Kalmar angolański

SQG

Todarodes angolensis

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Brak polskiej nazwy

SEK

Arctocephalus pusillus

Brak polskiej nazwy

SSR

Pyura stolonifera

Jeżowiec (gdzie indziej nieokreślone)

URR

Parechinus angulosus

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone)

CUX

Holothurioidea

Bezkręgowce morskie

INV

InvertebrataZachodni Ocean Indyjski (Główny obszar połowowy nr 51)

Nazwa polska

Identyfikator 3-literowy

Nazwa naukowa

Hilza kele

HIX

Hilsa kelee

Ilisza indyjska

HIL

Tenualosa ilisha

Chanos

MIL

Chanos chanos

Lates

GIP

Lates calcarifer

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Jęzor indyjski

HAI

Psettodes erumei

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Bregmaceron pospolity

UNC

Bregmaceros macclellandi

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Harpadon (Bombajka)

BUC

Harpadon nehereus

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Sauryda wielkołuska

LIB

Saurida undosquamis

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone)

LIX

Synodontidae

Mureny (gdzie indziej nieokreślone)

PCX

Muraenesox spp.

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Piotrosz japoński

JJD

Zeus japonicus

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Strzępielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone)

BIG

Priacanthus spp.

Sylagusowate

WHS

Sillaginidae

Mlecznik

TRF

Lactarius lactarius

Kraśnikowate

EMT

Emmelichthyidae

Gambra

RES

Lutjanus argentimaculatus

Lucjany (gdzie indziej nieokreślone)

SNA

Lutjanus spp.

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Niteczniki

THB

Nemipterus spp.

Nitecznikowate

THD

Nemipteridae

Mydliczkowate (gdzie indziej nieokreślone)

POY

Leiognathidae

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Kulbin południowy

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Kulbiniec złotousty

AWE

Atractoscion aequidens

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Letrowate

EMP

Lethrinidae

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Argyrus kolczasty

KBR

Argyrops spinifer

Brak nazwy polskiej

SLD

Cheimerius nufar

Petrak

RER

Petrus rupestris

Pagrusy (Dagarele) (gdzie indziej nieokreślone)

RSX

Chrysoblephus spp.

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Barweny

MUX

Mullus spp.

Sułtanki

GOX

Upeneus spp.

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUM

Mullidae

Drepana

SPS

Drepane punctata

Wargaczowate

WRA

Labridae

Geresy

MOJ

Gerres spp.

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Sygany

SPI

Siganus spp.

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Płaskogłowowate

FLH

Platycephalidae

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Świetlikowate

LXX

Myctophidae

Tyrusy (Tylozury)

NED

Tylosurus spp.

Półdziobce (gdzie indziej nieokreślone)

HAX

Hemirhamphus spp.

Ptaszorowate (gdzie indziej nieokreślone)

FLY

Exocoetidae

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Cefal (Mugil cefal, Loban)

MUF

Mugil cephalus

Cefalowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Wiciak wielki

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone)

THF

Polynemidae

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Tasergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone)

CBX

Rachycentridae

Ostroboki (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Trzogon indyjski

RUS

Decapterus russelli

Trzogony

SDX

Decepterus spp.

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Seriola lalanda

YTC

Seriola lalandi

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Elagata

RRU

Elagatis bipinnulata

Złotawka

GLT

Gnatanodon speciosus

Panga

HAS

Megalaspis cordyla

Talangi

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Selar wielkooki

BIS

Selar crumenophthalmus

 

TRY

Selaroides leptolepis

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Brak nazwy polskiej

POB

Formio niger

Koryfena

DOL

Coryphaene hippurus

Błyszczyk srebrzysty

SIP

Pampus argenteus

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Sardynela złotopaska

SAG

Sardinella gibbosa

Sardynela oleista

IOS

Sardinella longiceps

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardynka południowoafrykańska

PIA

Sardinops ocellatus

Śledź obły (Ś. okrągły)

RRH

Etrumeus teres

Sardeliny

STO

Stolephorus spp.

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Doraby

DOS

Chirocentrus spp.

Solandra

WAH

Acanthocybium solandri

Makrela komerson

COM

Scomberomorus ommerson

Makrela indyjska

GUT

Scomberomorus guttatus

Makrela smugowa

STS

Scomberomorus lineolatus

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Tazar (Tazar marun)

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Tunek wschodni

KAW

Euthynnus affinis

Tuńczyk pasiasty

SKJ

Katsuwonus pelamis

Tuńczyk tengol

LOT

Thunnus tonggol

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Tuńczyk błękitny (południowy)

SBF

Thunnus maccoyii

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Opastun

BET

Thunnus obesus

Żaglica pacyficzna

SFA

Istiophorus platypterus

Marlin smugowy

BLZ

Makaira mazara

Marlin czarny

BLM

Makaira indica

Marlin pasiasty

MLS

Tetrapturus audax

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Atun

SNK

Thyrsites atun

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone)

CUT

Trichiuridae

Makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Kanagurta

RAG

Rastrelliger kanagurta

Kanagurty (gdzie indziej nieokreślone)

RAX

Rastrelliger spp.

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Rekin błękitny

BSH

Prionace glauca

Żarłacz białopłetwy

OCS

Carcharhinus longimanus

Brak polskiej nazwy

CCQ

Carcharhinus sorrah

Żarłacz ciemnoskóry, Rekin brązowy

DUS

Carcharhinus obscurus

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Brak polskiej nazwy

RHA

Rhizoprionodon acutus

Żarłaczowate (gdzie indziej nieokreślone)

RSK

Carcharhinidae

Młotowate (gdzie indziej nieokreślone)

SPY

Sphyrnidae

Rochowate (gdzie indziej nieokreślone)

GTF

Rhinobatidae

Piłowate

SAW

Pristidae

Płaszczkokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Kraby pełnomorskie

CRS

Portunus spp.

Krab błotny

MUD

Scylla serrata

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Reptantia

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Langusta natalska

SLN

Palinurus delagoae

Brak polskiej nazwy

LOS

Scyliaridae

Brak nazwy polskiej

NEA

Metanephrops andamanicus

Brak nazwy polskiej

GIT

Penaeus monodon

Brak nazwy polskiej

TIP

Penaeus semisulcatus

Brak nazwy polskiej

PNI

Penaeus indicus

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Brak nazwy polskiej

KNS

Haliporoides triarthrus

Brak nazwy polskiej

JAQ

Haliporoides sibogae

Brak nazwy polskiej

KNI

Haliporoides spp.

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Ślimaki z rodz. Uszy morskie

ABX

Haliotis spp.

Brak nazwy polskiej

CSC

Crassostrea cucullata

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Zielony żółw morski

TUG

Chelonia mydas

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone)

CUX

Holothurioidea

 

INV

Invertebrata

▼B
ZAŁĄCZNIK 5

FORMAT DO PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW DLA REGIONÓW INNYCH NIŻ ATLANTYK PÓŁNOCNY

Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowe o gęstości 1 600 lub 6 250 BPI z kodowaniem EBCDIC lub ASCII, w miarę możliwości bez etykiety. Jeżeli są opatrzone etykietą, powinien zostać dołączony kod „koniec pliku”.

Dyskietki: MS-DOS sformatowane 3,5″ 720 K lub dyski 1,4-megabajtowe lub 5,25″ 360 K, lub dyski 1,2-megabajtowe.

Format zapisuLiczba bajtów

Pozycja

Uwagi

1–4

kraj (ISO Kod 3-literowy)

np. FRA = Francja

5–6

rok

np. 93 = 1993

7–8

obszar połowowy

34 = środkowo-wschodni Atlantyk

9–15

rejon

3.3 = rejon 3.3

16–18

gatunek

kod trzyliterowy

19–26

połów

tony metryczne

Uwagi:

a) Pole dotyczące połowu (19–26 bajtów) powinno być wyrównane do prawej strony, ze spacjami z lewej strony. Wszyskie inne pola powinny być wyrównane do lewej strony, ze spacjami po prawej stronie.

b) Połów powinien być zapisany jako równowartość w relacji pełnej wyładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

c) Ilości (19–26 bajtów) mniejsze niż połowa jednostki powinny być zapisane jako „–1”.

d) Nieznane ilości (19–26 bajtów) powinny być zapisane jako „–2”.( 1 ) Dz.U. C 329 z 25.11.1994, str. 1.

( 2 ) Dz.U. C 363 z 19.12.1994, str. 60.

( 3 ) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

( 4 ) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

( 5 ) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).