1995L0018 — PL — 30.04.2004 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY 95/18/WE

z dnia 19 czerwca 1995 r.

w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

(Dz.U. L 143, 27.6.1995, p.70)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA 2001/13/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2001 r.

  L 75

26

15.3.2001

►M2

DYREKTYWA 2004/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei z dnia 29 kwietnia 2004 r.

  L 164

44

30.4.2004
▼B

DYREKTYWA RADY 95/18/WE

z dnia 19 czerwca 1995 r.

w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowymRADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 2 ),

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c Traktatu ( 3 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

jednolity rynek obejmie obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

zasada swobody świadczenia usług powinna mieć zastosowanie w sektorze kolejowym z uwzględnieniem specyficznych cech charakterystycznych dla tego sektora;

dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych ( 4 ) przyznaje przedsiębiorstwom kolejowym i międzynarodowym ugrupowaniom przedsiębiorstw kolejowych pewne prawa dostępu w międzynarodowym transporcie kolejowym;

w celu zapewnienia, że prawa dostępu do infrastruktury kolejowej są stosowane na całym terytorium Wspólnoty w sposób jednakowy i bez dyskryminacji, właściwe jest wprowadzenie licencji dla przedsiębiorstw kolejowych świadczących usługi, określone w art. 10 dyrektywy 91/440/EWG;

właściwe jest utrzymanie zakresu stosowania dyrektywy 91/440/EWG łącznie z ustalonymi w niej wyjątkami w stosunku do usług regionalnych, miejskich i podmiejskich; ponadto należy wyszczególnić, iż działalność transportowa w formie usług wahadłowych przez tunel pod kanałem La Manche jest również wyłączona z zakresu działania niniejszej dyrektywy;

licencja wydana przez Państwo Członkowskie musi być odpowiednio uznawana na terytorium całej Wspólnoty;

warunki wspólnotowe dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej lub tranzytu przez tę infrastrukturę zostaną uregulowane odrębnymi przepisami prawa wspólnotowego;

biorąc pod uwagę zasadę pomocniczości oraz mając na celu zapewnienie niezbędnej jednolitości i przejrzystości, właściwym jest ustanowienie przez Wspólnotę ogólnych zasad takiego systemu licencji przy pozostawieniu Państwom Członkowskim odpowiedzialności za przyznawanie licencji i zarządzania nimi;

w celu zapewnienia świadczenia niezawodnych i właściwych usług konieczne jest zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą zawsze pewne wymagania w zakresie dobrej reputacji, zdolności finansowej oraz kwalifikacji zawodowych;

w celu ochrony klientów oraz osób trzecich ważne jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwa kolejowe zostały dostatecznie ubezpieczone lub zawarły równoważne porozumienia w celu pokrycia kosztów odpowiedzialności cywilnej;

w tym kontekście powinna również zostać podjęta kwestia zawieszania i cofania licencji oraz przyznawania licencji tymczasowych;

przedsiębiorstwo kolejowe jest również zobowiązane do przestrzegania przepisów krajowych i wspólnotowych w zakresie świadczenia usług kolejowych, stosowanych w sposób niedyskryminacyjny, mających zapewnić całkowicie bezpieczne prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności na określonych odcinkach torowiska;

w celu zapewnienia efektywnego działania międzynarodowego transportu kolejowego konieczne jest respektowanie przez przedsiębiorstwa kolejowe umów obowiązujących w tej dziedzinie;

wreszcie tryb przyznawania, utrzymania i zmiany licencji dla przedsiębiorstw kolejowych musi odpowiadać ogólnym wymogom przejrzystości i niedyskryminacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:SEKCJA I

Cel i zakres stosowania

▼M1

Artykuł 1

1.  Niniejsza dyrektywa dotyczy kryteriów mających zastosowanie do wydawania, odnawiania lub zmiany przez Państwo Członkowskie licencji przeznaczonych dla przedsiębiorstw kolejowych, które zostały lub zostaną założone we Wspólnocie.

2.  Państwa Członkowskie mogą wyłączyć z zakresu niniejszej dyrektywy:

a) przedsiębiorstwa, które usługi związane z przewozem osób świadczą tylko na lokalnej i regionalnej, wydzielonej infrastrukturze kolejowej;

b) przedsiębiorstwa kolejowe, które świadczą usługi związane tylko z miejskimi lub podmiejskimi kolejowymi przewozami osób;

c) przedsiębiorstwa kolejowe, których działalność jest ograniczona do świadczenia usług w regionalnym transporcie kolejowym rzeczy, nieobjętego zakresem dyrektywy 91/440/EWG;

d) przedsiębiorstwa kolejowe, które wykonują tylko transport rzeczy na infrastrukturze kolejowej będącej własnością prywatną, która jest przeznaczona do wyłącznego użytku właściciela tej infrastruktury wykonującego własny transport rzeczy.

3.  Przedsiębiorstwa, których działalność gospodarcza ogranicza się do wykonywania usług wahadłowych przewozów pojazdów drogowych przez tunel pod kanałem La Manche są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

▼B

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy:

▼M1

a) „przedsiębiorstwo kolejowe” oznacza każde przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne, którego główna działalność polega na świadczeniu kolejowych usług transportowych w zakresie rzeczy i/lub osób, przy założeniu że przedsiębiorstwo zapewnia trakcję; obejmuje to także przedsiębiorstwa, które tylko zapewniają trakcję;

▼B

b) „licencja” oznacza licencję wydaną przedsiębiorstwu przez Państwo Członkowskie, poprzez które zostaje uznana jego zdolność jako przedsiębiorstwa kolejowego. Zdolność ta może być ograniczona do świadczenia określonych rodzajów usług;

c) „organy wydające licencje” oznaczają organ upoważniony przez Państwo Członkowskie do wydawania licencji;

d) 

 „usługi miejskie i podmiejskie” oznaczają usługi przewozowe wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb transportowych ośrodka miejskiego lub aglomeracji, a także potrzeb transportowych między takim ośrodkiem lub aglomeracją a otaczającymi je obszarami;

 „usługi regionalne” oznaczają usługi przewozowe wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb transportowych regionu.

▼M1

Artykuł 3

Każde Państwo Członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wydawanie licencji oraz wykonywanie obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą. Licencje wydawane są przez organ, który sam nie świadczy kolejowych usług transportowych i jest niezależny od organów lub przedsiębiorstw, które tym się zajmują.

▼BSEKCJA II

Warunki otrzymania licencji

Artykuł 4

1.  Przedsiębiorstwo kolejowe jest upoważnione do ubiegania się o przyznanie licencji w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę.

2.  Państwa Członkowskie nie będą wydawać licencji ani przedłużać ich ważności w przypadkach, w których wymagania niniejszej dyrektywy nie są spełnione.

3.  Przedsiębiorstwo kolejowe, które spełnia wymagania nałożone niniejszą dyrektywą, ma prawo do uzyskania licencji.

4.  Żadne przedsiębiorstwo kolejowe nie może świadczyć kolejowych usług przewozowych objętych zakresem niniejszej dyrektywy, o ile nie została mu przyznana odpowiednia licencja na usługi, jakie zamierza świadczyć.

Taka licencja sama w sobie nie uprawnia jednakże jej posiadacza do dostępu do infrastruktury kolejowej.

▼M1

5.  Licencja jest ważna na całym terytorium Wspólnoty.

▼B

Artykuł 5

1.  Przedsiębiorstwo kolejowe musi być w stanie udowodnić organom wydającym zewolenia w danym Państwie Członkowskim przed rozpoczęciem swojej działalności, że w każdym momencie będzie zdolne spełnić wymagania dotyczące dobrej reputacji, zdolności finansowej i profesjonalnej oraz naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wymienione w art. 6-9.

2.  Do celów ust. l każde z ubiegających się przedsiębiorstw dostarczy wszelkie użyteczne w tym zakresie informacje.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie określą warunki, na jakich spełnione będą wymagania dotyczące dobrej reputacji w celu zapewnienia, że ubiegające się przedsiębiorstwo lub osoby nim zarządzające:

 nie zostały skazane za poważne przestępstwo, w tym za przestępstwa o charakterze gospodarczym,

 nie wszczęto postępowania upadłościowego,

 nie zostały skazane za poważne wykroczenia na podstawie przepisów szczególnych z dziedziny transportu,

▼M1

 nie zostały skazane za poważne lub wielokrotne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z prawa socjalnego lub pracy, w tym zobowiązań wynikających z ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązań wynikających z prawa celnego w przypadku przedsiębiorstwa poszukującego możliwości wykonywania transgranicznego transportu rzeczy podlegającego postępowaniu celnemu.

▼B

Artykuł 7

1.  Wymagania związane ze zdolnością finansową są spełnione wówczas, gdy ubiegające się przedsiębiorstwo kolejowe wykaże, iż będzie w stanie spełniać rzeczywiste i potencjalne zobowiązania, oparte na realistycznych założeniach, przez okres dwunastu miesięcy.

2.  Do celów ust. l każde przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję dostarczy co najmniej informacje wymienione w załączniku w sekcji I.

▼M2

Artykuł 8

Wymagania odnoszące się do kompetencji zawodowych będą spełnione, kiedy wnioskodawca — przedsiębiorstwo kolejowe — ma lub będzie posiadał organizację zarządzania, dysponującą wiedzą i/lub doświadczeniem niezbędnym do prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej działalności operacyjnej oraz jej nadzorowania we wszystkich rodzajach działalności określonych w licencji.

▼B

Artykuł 9

Przedsiębiorstwo kolejowe będzie odpowiednio ubezpieczone lub zawrze równoważne porozumienia w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich.SEKCJA III

Ważność licencji

Artykuł 10

1.  Licencja zachowuje ważność tak długo, jak długo przedsiębiorstwo kolejowe spełnia obowiązki ustanowione w niniejszej dyrektywie. Organ wydający licencje może jednakże wprowadzić obowiązek regularnych przeglądów przeprowadzanych przynajmniej co pięć lat.

2.  Przepisy szczególne regulujące warunki zawieszenia lub cofnięcia licencji mogą zostać włączone do samej licencji.

Artykuł 11

1.  Jeśli istnieje poważna wątpliwość, czy przedsiębiorstwo kolejowe, które otrzymało licencję, spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, w szczególności jej art. 5, organ udzielający licencji może w dowolnym momencie sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo rzeczywiście spełnia te wymagania.

Jeśli organ wydający licencję jest przekonany, że dane przedsiębiorstwo kolejowe nie jest już w stanie spełniać wymagań niniejszej dyrektywy, w szczególności jej art. 5, zawiesza lub cofa licencję.

2.  W przypadku gdy organ Państwa Członkowskiego wydający licencje stwierdzi że zachodzi poważna wątpliwość co do spełniania wymagań ustanowionych w niniejszej dyrektywie przez przedsiębiorstwo kolejowe, któremu licencję przyznał organ innego Państwa Członkowskiego, niezwłocznie powiadomi on ten organ.

3.  Nie naruszając ust. l, jeśli licencja została zawieszona lub cofnięta z powodu niestosowania się do wymagań w zakresie zdolności finansowej, organ wydający licencję może wydać licencję tymczasową w oczekiwaniu na reorganizację przedsiębiorstwa kolejowego, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu. Licencja tymczasowa jest jednak ważna najdłużej przez sześć miesięcy od daty jej wydania.

4.  Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe wstrzymało prowadzenie działalności na sześć miesięcy lub też nie rozpoczęło działalności przez sześć miesięcy od dnia wydania licencji, organ wydający licencje może podjąć decyzję, że licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia albo zawieszona.

Jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności, przedsiębiorstwo kolejowe może wystąpić o przyznanie dłuższego okresu na jej rozpoczęcie z uwagi na specyficzny charakter usług, jakie mają być przez nie świadczone.

5.  W przypadku zmiany mającej wpływ na sytuację prawną przedsiębiorstwa, w szczególności w przypadku fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa, organ wydający licencję może podjąć decyzję, że licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia. Dane przedsiębiorstwo kolejowe może kontynuować działalność, o ile organ wydający licencje nie stwierdzi zagrożenia bezpieczeństwa; w takim przypadku decyzja musi być uzasadniona.

6.  Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe zamierza znacznie zmienić lub rozszerzyć swoją działalność, jego licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia organowi wydającemu licencje.

7.  Organ wydający licencje nie zezwala na jej zachowanie przez przedsiębiorstwo, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie, jeśli jest przekonany, że nie istnieją faktyczne możliwości zadowalającej restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa w możliwym do przyjęcia czasie.

▼M1

8.  Jeśli organ odpowiedzialny za licencje wydaje, zawiesza, uchyla lub zmienia licencje, zainteresowane Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję. Komisja powiadamia niezwłocznie pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

1.  Oprócz wymagań niniejszej dyrektywy przedsiębiorstwo kolejowe stosuje się do krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, które są zgodne z prawem wspólnotowym i są stosowane w sposób niedyskryminacyjny, zwłaszcza do:

a) szczególnych wymagań technicznych i eksploatacyjnych w zakresie usług kolejowych;

b) wymagań bezpieczeństwa w stosunku do personelu, taboru kolejowego oraz wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa;

c) przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, warunków socjalnych oraz praw pracowników i konsumentów;

d) wymagań stosowanych wobec wszystkich przedsiębiorstw we właściwym sektorze kolejowym mających na celu oferowanie korzyści lub ochrony konsumentom.

2.  Przedsiębiorstwo kolejowe może w każdym momencie skierować do Komisji pytanie w sprawie zgodności wymagań prawa krajowego z prawem wspólnotowym, a także pytanie, czy takie wymagania są stosowane w sposób niedyskryminacyjny. Jeżeli Komisja uzna, że przepisy niniejszej dyrektywy nie zostały wypełnione, wydaje opinię w sprawie prawidłowej wykładni tej dyrektywy bez uszczerbku dla przepisów art. 226 Traktatu.

Artykuł 13

Przedsiębiorstwa kolejowe przestrzegają porozumień mających zastosowanie do międzynarodowego transportu kolejowego w Państwach Członkowskich, w których prowadzą działalność. Zastosują się one również do właściwych przepisów celnych i podatkowych.

▼BSEKCJA IV

Przepisy przejściowe

Artykuł 14

Przedsiębiorstwom kolejowym wykonującym usługi kolejowe przyznaje się okres przejściowy o długości dwunastu miesięcy od ostatecznej daty transpozycji, określonej w art. 16 ust. 2, w celu dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy. Okres przejściowy nie obejmuje żadnych przepisów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywania usług kolejowych.SEKCJA V

Przepisy końcowe

Artykuł 15

1.  Tryb wydawania licencji zostanie podany do wiadomości przez zainteresowane Państwa Członkowskie, które powiadomią o tym Komisję.

2.  Organy wydające licencje podejmują decyzję w sprawie złożonego wniosku w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w trzy miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych dla sprawy informacji, zwłaszcza danych wymienionych w załączniku. Przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję zostanie poinformowane o podjętej przezorgan decyzji. Decyzja odmowna musi być uzasadniona.

3.  Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zagwarantowania, że decyzje organów wydających licencje będą podlegać kontroli sądowej.

Artykuł 16

1.  Po upływie dwóch lat od stosowania niniejszej dyrektywy Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie z jej stosowania, a tam gdzie stosowne, łącznie z propozycjami dotyczącymi kontynuacji działań Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozszerzenia zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy.

2.  Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od daty jej wejścia w życie. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

3.  Wspomniane przepisy muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy albo odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 17

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 18

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

I.   Szczegółowe dane, określone w art. 7 ust. 2

1.

Zdoloność finansowa będzie weryfikowana na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie może przedstawić rocznych sprawozdań finansowych - na podstawie rocznego bilansu. Wymagane jest przedstawienie szczegółowych danych, w szczególności w następujących sprawach:

a) dostępne fundusze, łącznie z saldem rachunku bankowego, zabezpieczone przekroczenie stanu konta i pożyczki;

b) fundusze i aktywa dostępne jako zabezpieczenie;

c) kapitał obrotowy;

d) istotne koszty, łącznie z kosztem zakupu na rachunek pojazdów, terenów, budynków, instalacji i taboru kolejowego;

e) obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa.

2.

W szczególności, przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję nie posiada zdolności finansowej, jeśli w związku ze swoją działalnością zalega z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne.

3.

Organy mogą w szczególności zażądać przedstawienia sprawozdania z audytu oraz odpowiednich dokumentów z banku, powszechnej kasy oszczędnościowej, od księgowego lub audytora. Dokumenty te muszą zawierać informacje dotyczące kwestii określonych w ust. 1.

▼M2 —————( 1 ) Dz.U. C 24 z 28.1.1994, str. 2 oraz Dz.U. C 225 z 13.8.1994. str. 9.

( 2 ) Opinia wydana dnia 14 września 1994 r. (Dz.U. C 393 z 31.12.1994, str. 56).

( 3 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 1994 r. (Dz.U. C 205 z 25.7.1994, str. 38), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U. C 354 z 13.12.1994, str. 11) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 1995 r. (Dz.U. C 89 z 10.4.1995, str. 30).

( 4 ) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25.