01994D0262 — PL — 05.08.2021 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 9 marca 1994 r.

w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

(94/262/EWWiS, WE, Euratom)

(Dz.U. L 113, 4.5.1994, p.15)

uchylona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1163 z dnia 24 czerwca 2021 r.

L 253

1

16.7.2021

 
Ostatnia wersja skonsolidowana przed uchyleniem dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731