1993L0049 — PL — 31.12.1999 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

(Dz.U. L 250, 7.10.1993, p.9)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA KOMISJI 1999/67/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.

  L 164

78

30.6.1999
▼B

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWGKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/682/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych oraz roślinami ozdobnymi ( 1 ), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

przy stosowaniu przepisów niniejszej dyrektywy właściwe jest uwzględnienie cykli produkcyjnych różnych materiałów;

warunki ustanowione w niniejszej dyrektywie muszą być traktowane jako minimalna norma dopuszczalna na obecnym etapie, biorąc pod uwagę bieżące warunki produkcji we Wspólnocie; warunki te będą stopniowo rozwijane i poprawiane, aby ostatecznie osiągnąć wysokie normy jakości;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego i Roślin Ozdobnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:▼M1 —————

▼B

Artykuł 3

1.  Bez uszczerbku dla przepisów art. 2, materiał ten musi, co najmniej na podstawie kontroli wzrokowej, być uznany za rzeczywiście wolny od organizmów szkodliwych i chorób obniżających jakość lub wolny od jakichkolwiek oznak albo objawów występowania organizmów szkodliwych i chorób obniżających użyteczność materiału rozmnożeniowego lub roślin ozdobnych, w szczególności musi być wolny od tych organizmów i chorób, które są wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 4

1.  Materiał cechuje się odpowiednią tożsamością i czystością rodzajową lub gatunkową albo, w odpowiednim przypadku, w stosunku do grupy roślin oraz o ile jest przedmiotem obrotu lub jest przeznaczony do obrotu, w stosunku do odmiany stosownie do art. 9 ust. 1 dyrektywy 91/682/EWG, cechuje się także jednolitością i czystością odmianową.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) 315/68 ( 2 ).

Artykuł 8

1.  Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 grudnia 1993 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SZCZEGÓLNYCH ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH I CHORÓB W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆRodzaj lub gatunek

Szczególne organizmy szkodliwe i choroby

—  Begonia χ hiemalis

Fotsch

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

— Aphelenchoidesspp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

Bakterie

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestrispv. begoniae

Grzyby

— mączniak właściwy

— patogeny zgnilizny łodyg (Phytophthoraspp., Pythiumspp. i Rhizoctoniaspp.)

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— kędzierzawka liści

— tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

—  Cytrusy

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Aleurothrixus floccosus(Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae(Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Grzyby

— Phytophthoraspp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wiroidy takie jak: exocortis, cachexia-xyloporosis

— choroby wywołujące psorosis - jak objawy młodych liści takie jak:

— 

psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

— różnobarwność zakaźna

— wirus szorstkości liści cytrusowych

—  Dendranthema χ Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— miniarkowate

— mącznikowate, w szczególności

— Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— łuskoskrzydłe, w szczególności:

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

Bakterie

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Grzyby

— Fusarium oxisporumspp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus mozaiki B chryzantemy

— tomato aspermy cucumovirus

—  Dianthus Caryophyllus L.

i hybryda

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— miniarkowate

— mącznikowate, w szczególności

— Bemisia tabaci

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

— łuskoskrzydłe, w szczególności:

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Grzyby

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporumf. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— zgnilizna łodyg Fusariumspp. i Pythiumspp.

— Uromyces dianthi

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka

— wirus pstrości goździka

— wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka

— tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

—  Euforbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

Bakterie

— Erwinia chrysanthemi

Grzyby

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Pytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

—  Gerbera L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— miniarkowate

— mącznikowate, w szczególności

— Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Lapidoptera

— Meloidogyne

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

Grzyby

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Mączniak

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

—  Gladiolus L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Ditylenchus dipsaci

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

Bakterie

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Grzyby

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Pénicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— fitoplazmowa żółtaczka astra

— czynnik korkowatości rdzenia łodygi

— wirus mozaiki ogórka,

— wirus pierścieniowej plamistości mieczyka (syn. utajony wirus narcyza białego)

— wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

Inne organizmy szkodliwe

— Cyperus esculentus

—  Lilium L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Aphelenchoides spp.

— Rhysoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— przylżeńce, w szczególności

— Frankliniella occidentalis

Bakterie

— Envinia carotovora podg. carotovora

— Rhodococcus fascians

Grzyby

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus mozaiki ogórka

— wirus bezobjawowy lilii

— wirus X lilii

— wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

— wirus pstrości tulipana

Inne organizmy szkodliwe

— Cyperus esculentus

—  Malus Miller

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— czerwce, w szczególności

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Grzyby

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne

wszystkie

—  Narcissus L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— rozkruszkowate

— trójpazurkowce

Grzyby

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

— czynnik srebrzystej smugowatości narcyza

— wirus żółtej pasiastości narcyza

Inne organizmy szkodliwe

— Cyperus esculentus

—  - Pelargonium L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

— łuskoskrzydłe

— przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

Bakterie

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Grzyby

— Puccinia pelargonii zonalis

— patogeny zgnilizny łodyg (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus pstrokatości pelargonii

— wirus kędzierzawki pelargonii

— wirus wstęgowej mozaiki pelargonii

— tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

—  Phoenix

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— przylżeńce

Grzyby

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne

Wszystkie

—  Pinus nigra

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Grzyby

— Ophodermium seditiosum

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

Wszystkie

Prunus L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— czerwce, w szczególności

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Grzyby

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus karłowatości śliwy

— wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

—  Pyrus L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— czerwce, w szczególności

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Grzyby

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticilliun spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne

wszystkie

—  Rosa

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— łuskoskrzydłe, w szczególności

— Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bakterie

— Agrobacterium tumefaciens

Grzyby

— Chondrostereum purpureum

— Choristoneura spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności

— wirus mozaiki jabłka

— wirus mozaiki gęsiówki

— wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy( 1 ) Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 21.

( 2 ) Dz.U. L 71 z 21.3.1968, str. 1.