1989L0552 — PL — 05.05.2010 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA 89/552/EWG PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 3 października 1989 r.

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

(Dz.U. L 298, 17.10.1989, p.23)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.

L 95

1

15.4.2010