1981R1292 — PL — 01.07.2009 — 007.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1292/81

z dnia 12 maja 1981 r.

ustanawiające normę handlową dla oberżyn

(Dz.U. L 129, 15.5.1981, p.38)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.

L 336

1

13.12.2008