1980L0068 — PL — 22.12.2013 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 17 grudnia 1979 r.

w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne

(80/68/EWG)

(Dz.U. L 020, 26.1.1980, p.43)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.

L 327

1

22.12.2000